Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

174 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 August. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 28 March 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5717m04r8b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

JParijsi : O Oerxtiexx* Dinisdag; 27 A.txi�ustta�^l@4iid �S*?^�i^^l^^R^^BK^fe ^S^M�^j^P^' IfewEW��� ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), b, USO per kwarts�. (ALLS KOSTEN INBEOREPEW) �en wende sJeta tot da postkantoren. ccrmsd. .tau� Hoof dopste�eri Dr Ren� De Ciercq �orden In geval ran ni*�- opneming enkel teruggezonden zoo Cf hal noodige poito la bijgevoegd. BEHEER EN REDAKTIE : Jtuysrtaelstirasti Q, Anderlecht PUBLIGITEiT: � 75j AnspachlatMi (Etejura) eik* ciedewefkea u verantwoordelijk voe� hetgeen btl achrUIL AANKONDIGINGEN worden aangenomen t 75, Anspachlaan (Beurs). � S2, Wannoesberg. Pnblldtelt DE CERF, 54-56.de Brouckerepl�io. Office de Publicit�, 36, Nieuwstraat, Brussel OQRLOGSBERICHTEN. DUITSCHE LEGERBEEICHTEN BERLIJN, 26 Augustus. ~ Ambtelijk berient van gisteravond : Hevige Engeische aanval langs beide kanten yan Bapaume. De met geweldige gebruikma- king van krachten beproefde doorbraak des vij- ands mislukte. Eigen tegenaanvallen tot hero- vering van het verloren terrein zijn nog bezig. yele kapotgeschoten pantserautos liggen voor- in achter onze inies. Hevige aanvallen der Franseben ten zuiden der Ailette, waarvan de grootste kracht door een onzer suksesvolle tegenaanvallen gebroken werd. BERLIJN, 26 Augustus. � Ambtelijk be- ticht van hedenmiddag : Westelijk Krijgsveld. Legergroep Kroonprins Rupprechi en von Boehn : Gevechten op het terrein v��r de sw.'lingen tij Belle en ten noorden, der Scarp*. Ten wes- ten van Croisilles kwamen vijandelijke aan- vallen in ons vuur niet tot ontwikkeling. Vice- �-eldwebel G�bel schoot met zijn machieage- weertrein vier pantserautos, onderofficier Rene met lichte mijnwerpers drie pantseriJtos ka- pot. Aan beide.kanten van Bapaume zette., ce vij- and tusschen Saint L�ger en Ma -tinpyL-h zijn Aanvallen voort. Ruw gebruik maJcend /an � voetvolk en pantserautos zou bij hier de door- braak door ons front afdwingen. Waar de vij-" and door geschutvuur �n tegenaanval afgesla- gen werd, rukten versohe krachten immer we- derom op. Zijn aanvallen zijn grootendeels mislukt. In 't bijzonder was het verloop van den slag omtrent het volgende : De vijand drong in omae ten westen van Mcry, ten westen van Bapaume-Martinpuich loopende linie. Ten noorden van Bapaume brachten plaatselijke gereedstaande troepen en reserven den vijand aan den oostelijken rand van Mory-Favreuil en ten westen van Bapaume tot staan. Verdere aanvallen zakten v��r onze linies ineen. Ten Budd-westen van Bapaume rukte de vijand tus- schen Thilloy en Martinpuich naar Gueude- oourt-Flers op. Pruisische reserve-regimenten en voetvolk der marine wierpen hem door een krachtvollen tegenaanval op de linie Thilloy- Martinpuich terug. Beide dorpen werden her- overd. Talrijke pantserautos liggen kapot ge- schoten v��r en achter oase linies. Tegen onze van het Ancre-front teruggetrok- ken linde B azentin-le-Fet�t-Carnioy-Suzanne (venkte de vijand zich in den loop van den na- middag op ; hevige aanvallen, welke 's avonds (usschen Carnoy en de Somm� plaats hadden, werden afgeslagen. Ten zuiden der Somme lette de vijand zich bij herhaalde aanvallen in Cappy dn Fontaine vast'. Aan beide kanten van den Romeinschen weg sloegen w-ij zijn aanval- len af. Tuschen de Somme en de Oise geen bijzondere geveehtsbedrijvigheid. Ten zuiden der Ailette viel de Pruisische garde den vijand ten westen van Gr�cy-au- Mont aan, bereikte de hoogte ten zuid-oosten van Font Saint Mard en sloeg in samenwerking met Duitsche jagers zeer hevige aanvallen van witte en zwarte Fransohea af. Ongeveer 4C0 gevangenen werden binnengebracht. Ook ten noorden der Aisne zakten 's avonds hevige vij- andelijke- aanvallen ineen. .Legergroep Duitschen Kroonprins : Kleinere gevechten aan de Vesle. BERLIJN, 26 Augustus. � Ambtelijk be- kent : In de oostelijke en de midden-Middellandscne Zee boorden onze duikbooten ongeveer 17.0U0 ton scheepsruimte, waaronder drie grootere ge- laden stoomschepen in den grond. BERLIJN, 25 Augustus. � Ambtelijk be- richt van hedenmiddag : Westelijk Krijgsveld. Legergroep Kroonprins Rupprecht en Boehn : Suksesvolle gevechten op -het terrein v��r de stellingen ten zuid-westen van Ieperen. Aan beide kanten van Belle en ten noorden van het La Bass�e-kanaal sloegen. wij vijandelijke kleinere aanvallen v��r onze linies af. Tusschen Atrecht en de Somme zette de Brit rijn aanvallen voort. Sterk door pantserautos geleid voetvolk rukte 's morgens vroeg tus schen Neuville en Saint L�ger op. Het zakte onder zware verliezen v��r onze linies i"een. In Saint L�ger staande posten weiken . oigens het bevel op de gevechtlmies ten oosten vas, de plaats terug. Ook v��r Mory mislukten aan- vallen des vijands. St�rke vijandelijke krach- ten loepen herhaaldelijk strorm tegen ,ons na de gevechten van 23 Augustus ten westen van P�hagnies - Bapaume - Warlencourt loopend front. Het zwaar gewicht van de aanval-'*.:�, met gebruikmaken van. talrijke pantserautos, was tegen Bapaume zelf gericht. De aanvallen zakten ineen. Luitenant Eberhardt schoot aiei in de jongste dagen acht pantserautos kapot. Tegen onze v�n de Ancre verlegde linies drotjr de vijand scherp na eh"'rukte_'s namiddags vair uit Courcelles en Pozft�res ijen aanval t-fgea Martiapuich-Bazentin'i�p. Pruisische troepen' stootten in tegenaanval 'in de de flank des vu- ands en wierpen hem tot voorbij Pozi�res te- rug. Van ten oosten van "Albeitj tot aan de Som. me poogde de vijand inherh'aalde hevige aan- vallen door onze linie 'te breken. In zesmaai herhaalden stormloop op .het midden van bet gevechtsfront voerde de' vijaSd' weder talrijke, pantserautos vooruit. Pruisen, Hessen en W�rt- temberger sloegen den vijand terug. Zij voig- .den hem tot La Boisel�e en over den straatweg Albert-Braye en berokkenden hem zware ver- liezen. De hier na het eindigen der gevechten uit .het gansche front'ver in de vijandelijke stellingen vooruitspringende linies werden ge- durende den nacht verlegd. Van de Somme at tot aan de Oise bleef/dg. gcvechtsbedrijvigbeid tot geschutvuur en kleinere voetvolkgevechten ten noorden van Roye en ten westen der Oise beperkt. Aan de Ailettt�ferflaitwde de geschut- bedrijvigheid. Tusscbeiwde Ailette en de Aisne volgden tegen Cr�cy aurMont en aan beide kan- ten van Chavigny op hevig vuur herhaaldelijk sterke bijzonder bij en^ ten zuiden van Cha- vigny in dichte gelederen uitgevoerde aanval- len. Zij werden onder zware verliezen voor d$ Franschen afgeslagen. Ruiterij-garderej�imen. ten deden zich hierbij bijzonder gelden. Onze bomeskaders wierpen in de nacht oP 25 op haveninrichtingen, stations, militaire inrichtingen en troepen-kampen des vijand* 75,000 kg. bommen. OOSTENRIJKSCH. WEENEN, 25 Auguste�;� Ambtelijk bericht- Italiaansch krijgsveld : Niets nieuws. Albani� : Onze aanval schiet suksesvol op. Na verbitterde gevechten zijn gisteren ten noorden van *ien de Italiaansche bruggehoofdstellingen gevallen. Onze troepen hebben 'tijdens d� vervolging de Semeni overgeschreden. Ook bij Berat en in het Silovesgebergte schoten wij verder op. De bomaanvallen onzer vliegers op Valona worden voortgezet. WJEENEN, 25 Aug��%s. i- Ambtelijk be- richt van hedenavond : De troepen van Kolonel-generaal von Pflanaer- Baltin hebben Berat en Fieri genomen. RUSSISCH. MOSKOU, 21 Augustus. (P.T.A.). �' In het zuiden, ten westen van Woronesj en in het noordelijk gebied van het Dongebieii heeft de vijand zijn aanvallen voortgezet. Hij slaagde er in de boven- en beneden-Namo-.n en onoeteekenende zijrivieren van den Don te bezetten. Onze troepenafdeelingen trokken zich samen langs de spoor weglinie Boegoetschar- Tylowaja. In de richting van Koworinsk trachtte Je' vijand naar het noord-oosten door te dringen, om zeer waarschijnlijk in verbinding te komen met het Tsjecho-Slowakische leger, dat ten westen van den midden-Woliga opereert. Hier kwam het tot hevige gevechten met afwisselend gevolg om het bezit van het station Trosja- jaka. Een omtrekkende beweging � der kavale- rie dwong de sovjet-triepen een weinig terug te trekken en een meer gekoncentreerde stel-" liag in te nemen. Ook aan het oostelijk front moesten wij in de richting Kadileh in de buurt van Pysjoen'g terugtiekken. Daarentegen hadden wij in de buurt van Kasan su-kses. Sovjet-troepen bezetten Croot. en Klein-Usolony, efoot� viss "hersdorpen op den rechteroever van 'den Wolga tegenover Kasan Gunstige berichten kwamen ook van het noor- delijk front. Onze stelling voor Archangel is zeer krachtig. Onze vijanden hebben met wa- Tar tervliegtuigen getracht onze positie te verken- nen. Op het geheele front ten noorden van den Oeral, dat thans ten gevolge van de operaties der Engel schen voor Archangel in beteekeni$ is vooruitgegaan, bleef de toestand onveran- derd. Dooir den moedigen �tegenstand onzer troepen werden de Tsjecho-Slowaken voor Je- katerinenburg tegengeiiouden.______' franschC PARIJS, 24 Augustus. � Ambtelijk bericat van 3 uur 's namiddags : In het gebied van Lassigny en tusschen de Oise en de Aisne werd de nacht gekenmerkt door vrij levendige bedrijvigheid Van het ge- achuc. Onze af deelingen zija op verscheidene pun- ten doorgedrongen in de vijandelijke loopgra- ven in Lotharingen en hebben gevangenen te- ruggebracht. De nacht verliep rustig op het overige front. PARIJS, 24 Augustus. � Ambtelijk bericht van 11 uur 's avonds : Tusschen de Ailette en de Aisne zijn onze troepen vooruitgekomen in het gebied ten zui- den van Cr�cy-au-Mont en hebben zij een hon- derdtal gevangenen gemaakt. Ten westen van Fismes hebben de Ameri- kaansche troepen over een front van' ongeveer 800 meter hun linie tot op den weg van Sois- sons Mar Reims vooruitgebracht. .-..,> 'Overal elders is de dag 'rustig verloopen. ITALMANSCH. ROME, 24 Augustus, jft'. Ambtelijk bericht van den generalen stat : Langs het geheele front levendige geschut, gevechten. Vijandelijke arbeiders en troepen, die oprukten, werden in het Salina- en in het Brentadal verspreid. In Judicari� zijn patroel- jes op de vlucht gejaagd. In de afgeloopen nacht hebben onze vliegtui. gen met goede uitwerking vijandelijke vlieg- tuigkampen bestookt in het Lagarinadal en 'ht de laagvlakte van Friuli. Vijf vijandelijke vliegtuigen zijn in luchtgevechten geveld. In Albani� : Gisteren heeft de vijand, gesteund door tal- rijke artillerie, zijn aanvallen tegen onze voor- uitgeschoven linie aan de beneden-Semeni, bi) de hoogte van Mali Tomarices, hernieuwd.' Op den linkervleugel (aan de beneden-Semini) i� hij afgeslagen en hebben wij bij Petoga een bloedigen tegenaanval gedaan. In het centrum is hij eenigszins vooruitgekomen ten noorden van den boveneinder van de Buvalaka en op den rechtervleugel in de buurt van heuvel 1150. De verliezen van den vijand zijn zwaar Wij hebben eenige gevangenen gemaakt. ENGELSCH. LONDEN, 24 Augustus. � Ambtelijk bericht van het leger in het westen : �'s Nachts hebben wij vorderingen gemaakt in den sektor van Albert en maakten daarbij gevangenen. In den vroegen morgen werd de aanval her- vat. Sinds 21 Augustus zijn 14,000 gevangenen en een aantal kanonnen in onze handen ge- vallen. Wij voerden een plaatselijke overrompel! ag Hit ten noord-westen van Neuf-Berquin en dre. ven na een hevigen aanval den vijand terug ten noorden van Belle, ten zuiden van Lokej en ten noorden van Kemmel. Het gevecht is 's morgens in ons voordeel voortgezet ten noorden van het kanaal van La Bass�c en in den sektor van Juvincv. flieuotstijdingen ait het Buitenland Ekonomlsehe besprekingen tusschen Duitschland en Oostenrijk-Hongarije. BERLIJN, 24 Augustus. (Wolff.) � In de eerstkomende dagen zullen de ekonomische onderhandelingen tusschen Duitschland en Qostenrijk-Hongarije, welke tot nog toe een gunstig verloop hebb�n gehad, door een uitge- breider kommissie worden voortgezet. Een aantal deskundigen en vertegenwoordigers van Beieren en Saksen z�n daartoj te Salzburg aan- gekomen. Tot nog toe zijn principiccle vraagstukken betreffende toekomstige verhoudingen bespro- ken en d� grondslagen daarvan vastgesteld. De legeeringen zullen dan daaromtrent beslissen. Thans worden in den geest dier grondslagen bijzondere punten, die reeds uitvoerig rijn voorbereid, met name de kwestie der invoer- techten, in behandeling genomen. Spanje en Duitschland. De � Norddeutsche � schrijft,volgens Wolff, redactioneel : De Spaanscbe gezant te Berlijn heeft dezer dagen een instructie van zijn regeering_ over gereikt, waarin de vaste wil van Spanje, om neutraal te blijven, geuit wordt. _ Tegelijk wordt-meegedeeld, dat oe vernietiging van Spaansche scheepsruimte door Duitsche .duik- booten een omvang gekregen heeft, die de toe. komst der Spaansche scheepvaart in gevaar kan brengen. In de mededeeling wordt ver- klaard, dat de �paaasebe regeering zich dien- tengevolge genoopt zietjVoor het vervolg haat scheepsverlies door Duitsche scheepsruimte te vervangen. De Duitsche regeering heeft in haar ant- woord gewezen op'haar ernstige bedenking tegen een dergelijke regeling, aangezien het niet aangaat, aan enkele staten �uitzonderingen toe te staan op de grondregelen der Duitsche oorlogvoering ter zee. BERLIJN, 24 Augusiusj� (Wolff.) � De Regeering heeft een kracht�g protest ingediend tegen Spanje'� voornemen, om bij de nieuwe torpedeering van een Spaansch schip het ver- lies door een Duitach schip te vervangen. Tus- schen beide , regeeringen zijn onderhandeli'n- . gen begonnen. Oe Engelschen in Karell�. Wolff seint -uit Helsingfors, d.d. 23 Augus. tus : Volgens berfchtea van Finsebe bladen neemt het opdringen der^Engelschen in Kare- li� een steeds dreigender vorm aan. De Fia� sche Roode Gardisten staan onder leiding vaa Engeische officieren in de nabijheid van de Finsche grens, ten noorden van Oetoea�Pa-j trosavodsk. Da taal in het Finsche lagar. HELSINGFORS, 23 Augustus. (Wolff.) � De minister van ooi log heeft, totdat de wet een andere regel'ng geeft, beslist, dat het Finsch bij het leger zal gebruikt worden als komman- do-taal. De Zweedsch sprekende rekruten zullen in- gelijfd worden in atzonderlinge afdeelingen, waarin de africhting in bet Zweedsch zal ge- schieden. Een Engelsen munitieschip getorpedeerd. BERN, 24 Augustus. � Het Engeische *-s. � Atlantian � is getorpedeerd en gezonken. De plaats waar het gebeurd is wordt niet opgege- ven. Het schip was met munitie geladen. Het is in 1899 gebouwd en was 9,399 bruto ton groot. Itali� en de Entente. De � Perseyeranzia � kritiseert scherp eeni- ge Ententebladen als � Manchester Guardian �, h Naw Europe � en � Journal des D�bats �, die de Italiaansche vijanden van Sonino in Hun veldtocht tegtn diens Oosten rijksche politiek steunen. Itali� wii niet onder voogdij van ze- kere Geallieerde kringen staan', die Oos- tenrijk als Slavische mogendheid zouden be- groeten. De Italiaansche buitenlandsche poli- tiek moet, volgens het blad, er aan vasthou- den, dat een Oostenrijk, Duitsch of Slavisch, dat aan de Adriatische Zee heerschappij voert, voor Itali� een groot gevaar is, dat met alle kracht bestreden moet worden. Tegen Japan. Naar aanleiding van de uitlating van den japanseben luitenant-generaal Horoetsje in de Kokomin over de oorzaken en de vermoedelijke gevolgen van den groeten oorlog, merkt de m K�lnische Zeitung � op, dat de Amerikaan- sche gezant te Londen verklaard heeft, dat de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van den wereldvrede op de schouders der En- gelsen sprekende rassen rust. Deze uitlating laat de opvatting toe, dat de Angelsaksers de eerzucht koesteren de wereldheerschappij aan zich te trekken. Amerika's deelname aan den oorlog .is dus uit ras-overwegingen te verkla- ren. De � K�lnische Zeitung � maakt vervolgens ook melding van de geruchten over een geheim Amerikaansch - Engelsch verbond tegen Japan en voegt er bij, dat het uit de beste bron gehoord heeft, dat booee Engeische ambtena-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods