Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

891 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 22 July. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 28 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3n20c4tb2h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gazet van Brussel L ,————— Behf er en Publioiteit : ANSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) Elke medewerker is verantwoordelijk voor het gee hij schrijft 2* JAARG - NG. - Nr 186 o Donderdag 22 Juli ISili | PRIJS : S CENTIEM PER NUMMER ■ î" IABONNEMENTSPRIJ S ?oor Brassai en Voovsteâan 1,25 ir. per maisnd ■j. -z i Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspaehlaan, (Beurs). — 52, Warmoesberg. Bij den Heer F. Ernest Goossens, 51, Grevelingenstraat. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat — 28, Grasmarkt> Brussel 8ilW>T)TiipWty^>Biiarytafra<M»A&YW>Bi»a<*wùi;»T«i., —-irrmi—rmum n-i-n-i r tu a— LEEST VANDAflG IN DE « GflZET VAN BRUSSEL » Menschen die geen schande kennen. — Op den Goeden We — Een doode die leeft. — Was Brussel vroeger tweetalig — Brief uit Luik. — De.Jonge Kracht. — Boekenbespre Uinrt — Tn Hio Knmnon Hoever staan wij ? ^ o Het inzicht en de opvattingen der denkende menschen — i wil het hier uitsluitend over de Vlamingen hebben — moes ten in ons land een onvermijdelijken ontwikkelingsgan doormaken. Deze ontwikkelingsgang werd in de eerste plaai beïnvloed door de gebeuntenissen op het oorlogsterrein. E dient niet aan herinnerd, hoe de oorlog voor de meesten te onzent onverwacht kwam, wat ten gevolge had, dat d geesten gedeeltelijk ve.iamd, gedeeitelijk in verwarring ge bracht werden door de elkaar bliksemsnel opeenvolgend gebeurtenissen van begin Augustus 1914, Loyaal vervuMen de Vlamingen hun plichten teganovÊ het Belgisch vaderland, rijkelijk vloeide hun bloed op d slagvelden. Het volk droeg met geiatenheid den oorlogslas de godsvrede werd in 't opembaar streng nageleefd en al] Vlaamsch geestesverkeer viel stil, in afvvachting van w< komen ging. Zoo bleef het tôt in de maand Oktober. Wel had ieder va ' ons reeds .van den beginne af hooren mompelen of luido zeggen: « Na dezen oorlog zal 't uit zijn met h et Vlaamsch >: nnk zactén nilprwecîe de vp'ï an<icbers .->• rj,a,i qq optreden. Doch de goedzakkige Vfaming, gewouii aan ûé duld oefenen, zweeg en zetie kalm den weg voort die vaderlandsch plichtgevoal hem voorschreef. Zij die verd< keken, dachten wel eens aan de toekomst van hun vo k, i de ni'euwe politieke verhoudingen die in 't verschiet laçjiE en voelden hun hart ineenkrimpen bij 't vooruitzicht di toename van vreemden invloed in België, waardoor c strijd voor 't Vlaamsche volksbestaan buitengewoon kon ve: zwaard worden. Daarbij bleef het echter. In Oktober 1911, na den val van Antwerpen, werd ( zaak bedenkelijker. Er gingen n!. al spoedig van Waalscl zij de stemmen op om schande te roepen over die overgav de Vlaamsche mannen die hun stad voor den ont.ergar wisten te bewaren, werden als verraders uitgekreten. An werpen, de trotsche wereldhaven, het Vlaamsche bolwet had ten onder moeten gaan om de franschdolle heeren te b hagen; zelfs werd er gedreigd dat zulks bij den terugke der Bondgenooten zou gebeuren! Dat ailes werd openlijk ui gesproken en op naamlooze papiertjes uitgestrooid. Wat deed de Vlaming? Hij zweeg nog. Intusschen zorgden de vlaamschhaters te Brussel er voi hun stoffelijke belangen ter harte te nemen, saam met belangen der Fransche taal. Brussel moest kost wat kost e Fransche stad worden... onder het Duitsch bestuui ! Daart werden dan ook de noodige stappen aangewend, in s-hrec wende tegenstelling met de angstvallige korrektheid c Vlamingen. En inderdaad zagen wij de verfransching te Brussel schrikbarende wijze toenemen: in de scholen, op de trai in ailes wat uitging van de stad. De Vlamingen, de ovi groote meerderheid der bevollking, telden eenvoudig r meer mee; overal ontmoetten zij slechts vernederlng minachting voor hun taal. Tegenover die verdachtmaking, bedreiging en verdrukki kon op den duur niet meer gezwegen worden. Langer armen laten hangen, ware zelfmoord geweest. In het kl bewustzijn van onze plicht, kwam de « Gazet van Brussc tôt stand, om Vlaamsche lezing te Brussel te verschaffen daarbij te toonen dat de Vlamingen zich niet laten wegci ren in de hoofdstad, doch eerbiediging van hun wett< recht eischen. Met wantrouwen en verdachtmakerij hadden geruimen tijd af te rekenen, doch wij meenden steeds, te i gen schrijven wat de Fransche bladen schreven, en dae te moeten optreden, « spijts laster en spijts misverstam vù'ot ons Vlaamsche volksbestaan, gewaarborgd door Belgische wetten. Wij hielden vol, in de overtuiging dat slotte « olie bovendrijft ». Intusschen waren ook te Antwerpen en te Gent verse lende dagbladen verschenen, zoodat men mag zeggen vôôr Nieuwjaar in heel 't Vlaamische land het zwijgen broken en het Vlaamsche bewustzijn ontwaakt was. 't Werd hoog tijd ook. Want terwijl in het door Duitsc bestuurde België, de franskiljons het hoofd hooger dan opstaken, werd er door de vlaamschhaters in 't buiten een hevige veldtocht gevoerd tegen onze taal en volk staan: wij moeten slechts herinneren aan namen als Des Maeterlinck, Gérard Harry^en aan bladen als « Echo Belc « Métropole », « Indépendance ». Zelfs « De Vlaam Stem » voerde maandenlang struisvogelpolitiek en sel met een betreurlijke onwetendheid over den toestand hii lande. Doch eindelijk moesten d« mees'e oogen opangaan behandeling der Vlaamsche vluchtelingen in Frankrijl van onze Vlaamsche jongens aan het front, naast de latingen van verantwoordelijke staatslieden over Belgn verdediger en voorpost der «Lalijnsche beschaving», rr hun uitwerking niet. Dé « Vlaamsche Stem » en de vlu lînnen in Holland staan sedert eenlgen tijd op het stan< " • 1 PRIJS : & CENT i dat van nu af « waarborgen » moeten, gevraagd worde g tot*behoud en ontwikke'ing va p het Vlaamsche wezen, na den oorlog. Zoo werd de laatste da gen de eisch weer luid der « vervlaamsching van de Gentsch hoogeschoo! ». Moeten wij hier de woorden aanhalen va Vlaamsche leidende persoonlijkheden in 'HoKand verb'ijvend De uitlatingen ter gelegenheid van de viering van den slat der Gulden Sporen, van prof. Frans Van Cauwe!aert, Albert Deswarte René de Clercq, zijn overduidelijk. Zij eischen eenvoudig «zelfbestuur» en «voile recht» voor de Vlamingen na den krijg. Zoo schreef prof. Fr. Van Cauwelaerit in « De VlaarnNOhc Stem » : 9 « De geestelijke verwaarloozing waarin ons volk werd ge-b laten door zijn verantwoordelijke opleiders en staatslieden, dï r zedelijke verdooving welke het als volk heeft ondergaan n onder de drukking van een verfranschte maatschappelijkt e bovenlaag, de vernederingen welke het van aile openba:e in-slel ingen dag voor dag had te verduren, het bloedige, neerù 2 het hemeltergende onrecht dat onze Vlàamsche jongens wo:d1 aangedaan, wannear zij in den dood worden gevoerd door r officieren en o:ideroîfi:ieren, welke hunne taal niet verstoa^ e zijn geen school van nationale fierheid, van vadeilandsliefce: t. van hooge burgerdeugd. Zij welke ons Vlaamsche volk willen e ontmannen in zijnen stamtrois, welke het v/illen losmaker it van zijn grootsch verleden en het willen ontoeganke'!;* maken, door een opvoeding in een vreemde taal, voor de n lessen van ons voorges'acht, zij bereiden ons Vlaamsche vo'.i d voor op knechtschap, op laagheid, zij wi.len België zelf ver.-■ ; kleinen en verminken, door het schenclen van de-levens-L tf^elfDafee,fàe":gaTeifV'eftiîsâlîfi. -w n aile regeeringspersonen en ventegenwoordigers van openbart >r besturen tôt "het inzicht zuiien hebben gebracht dat Vlaanderer n recht heeft op voliedig eerherstel,recht op volkomen gelijkheid n recht op zijn evenredig aanciieel in de stoffelijke en gee,ste!ijk< ;r Belgischen staat, en tôt het levendig beseï le dat buiten een eerlijk doorgevoerde rechtsgelijkheid geen Bel- •- gië op den duur bestaanbaar is. Want wij hebben de sten onzer vaderen gehoord. » le En Dr. Alberik Deswarte verklaaïde: le « Wij willen staan op zelfbestuur, of volkomen zeif e: standigheid'l » ig Dichter René de Ciercq zei van zijn kant: t- « De ontwikkeling ontbreekt ons vo'k nog! Gij Hollander; k, vindt ons Vlamingen, soms ruw en onbeschaafd! Maar dit is onze schuld' niet, 't is de schuld van ht er onderwijs dat ons volk verbastert! Wij hebben nu al zo t- lange jaren voor verbetering gestreden! Soms kregen w een brokje wet. Als 't van de katholieken kwam dan wa het een geel lapje! Zagen de liberalen er belang in dan we het lapje blauw,, en paste het beter in 't socialistische kraarr 3r' dan was het rood. Van al die lapjes werd ons volk ee rï'8 vastenavondkleed aangetrokken. Dat moet nu eens en vçk en altijd uit zijn. Wij willen dat zottenkleed niet meer drage 08 wij willen ons voile recht! Voor dat we terug gaan wiilc ll~ we de vervlaamsching d.er Gentsche Hoogeschool en als d< '8r oorlog uit is moeten we voliedig recht hebben of... ie anders! (Storm. ovatie.) op Ieder moet nu zijnen plicht doen! ns' Wij rekenen ook op Holland om ons daarin te helpen. Via; lr" deren moet weer schitteren als eene zon! Wij willen Vlaams iiet onderwijs, Vlaamsche Hoogeschool, IVaamsch zelfb en situur, en als we dat hebben dan eerst zal staan scho; en sterk als de zon aan den hemel, de rijke ziel van Vlaa n9- deren!» de Dat ailes is klaar en afdoende. aar En hoe staan wij, die in België gebleven zijn? 1 » i wij vragen geen guiwfcen aan het Duitsch bestuur : cn eischen enkel van de Belgische, zoowel als van de Duitsc ife~ besturen, dat zij de « bestaande taalwetten» eerbiedig Daarbij richten wij ons zoowel «tegen verfranscMng wij tegen verciuitsching » en vragen noch min noch meer c no- çjg toepassing der Belgische taalwetten. De bezettende ma rbij heeft immers tôt plicht. de wetten des lands na te lev 1 Talrijke Vlamingen, sluiten niet langer de oogen voor de i de varen die onze taal en volksbestaan bedreigen; zij hebl ten de loomheid afgeschud en geven steeds meer en krachtdadi uiting aan den rotsvasten wil van het weer ontwakt :hil~ Vlaamsche volk, hoe de oorlog ook afloope, « zich zelf dat ziin en te blijven! E. VAN BERGEI DE OORLOG tJée, DUITSCH e ». BERL1JN, 20 Juli. — Ambtelijk bericht van^ ne sche middag : îreef 11' este 1/ijJc hrijysvcld. >r te Na eene mijn te hebben laten spx'ingen bij Ilooge, Oostert van Ieperen, gingen de Engelschen aan be ae z'; n„ d©r straat Hooge-Ieperen ten aanval over. De aanval stc i vôor onze stellingen ineen- ons geschutvuur wist hem ; [ 811 gedeeltslijk te verliinderen. De Engelschen hebben den n uit~ trechter bezet. Aanvallen met handgranaten bi] tou i als werdm afgeslagen. De Franschen ondernamen 's avonds isten een kraclitige artillerievoorbereiding^ een voorwaartschc chte- weging naar onze stellingen bij Fricourt, in de buurt ipunt Albert ] zij werden teruggeslagen, [EM PER NUMMER 1,25 fi, per masicd ti Ostèlijkk rijgsvelfl. i De Russen werden in Koerland verder achteruitgedreve 1 bij Gross-Schw;;rden, beoosten Tuckuni, Bij Grundorf en b i TJsingsn. Ten Oosfcea van Kurschany wijkt de vijand evei . eens voor onze aanvallen terug. Benoorden Nowgorod-aai ds-Narew veroverden Duitsohe troepen eenige Russische ste ling-en ten Noorden van den sa-raenlcop der Skroda- en Pissi ! beken. De nieuw aangekœnen landstonners, die hier hu - vuurdoop kregen, onderscheidden zieh door hun dapperheic r Wij hebben benoorden ,de monding der Szkwa de Narew b( reikt en de bestendige forten van Osfcrolenka, op den noorc i ocstelijken rivieroever bezet. In het Zuiden van den Weichsç J zijn onze troepen tôt aan de lijn Blonie-Grcjec vooruitge i rukt. In achterhoedegevechten vielen hier 560 Russen me f J twes maehienge©v/ren in onze handen. Ziiidoostelijk krijgsveld. De landweer- en reservetroepen van generaal von Woyrsel ' hebben een vijandelijke overmacht iiit de Iszanka-stellinj verdreven ; in allerijl angevoerde Russische reserven ender namen talrijke vergeefsche tegenaanvallen. Wij maaktei daar meer dan 5,000 gevangenen. Onze troepen zitten dei verslagen vijand op de hielen. Onze ruiterij bereikte reed, den spoorweg Radom-Iwangorod. Tusschen den boven i \„„i J— —J ; J OOSTENRIjKi " WEENEN, 20 Juli. — Tusschen Weichsal en Boeg zijr ■ ' giV.eren da verbondena iegers bij "de vervolglng van der ach laruitv.'ijkenden vijand over het slagveld der laatste da-' gan vooioiit ge'-ukt. Bij de vervolglng wa,araan vooral di j '.roepen van veldinaarscha'.k v. Arz deel nemen is het geta | genomen gevangen op 50 officieren en 3,500 man gebracht I Ook bij Soka.l nanien onze troepen over de 3,000 nevangenen "VJc CJj.«t-*-»' J « i ka, Ten Zuiden en ten Westen van Radam leverden Oosten-rijksche en Hongaarsche regimenten hevige gevechten. Ze-venburgsche infanterie nam de plaats Kostrzyn. ! Radom wierd heden voormiddag door onze troepen bezel In Oos-t-Galicië is de toestand ongewijzigd. Aan de gren: tusschen de Boekowina en Bessarabië werd een Russisc. i Plastoen-Brigade aangevallen en vernield. WEENEN, 20 Juli. (Ambtelijk bericht van gisteren.) -Gis'.eren zetten de verbondenen het offensief voort in Pôle en in Volhynië. Op de Ilzanka, bewesten den Weichsel, zij gevechten aan d-en gang; Oostenrijksch-Hongaarsche troe pen veroverdan eenige stellingen ten N.-W. van llza. D Duilsche troepen rukten onder verwoede gevechten zegenj t vooruit op de hoogten bewesten Krasnostaw. Duitscha kra^ 1 d îen en Oostenrijksch-Hongaarsche regimenten baanden zic e in een heeien strijd, tusschen Skierbieszov^ tn Grabowiec ec s weg over de Wolica tôt in de Russische hoogtestellingei s onze dappere troepen maakten daar 3,000 gevangenen. le N.-O. en ten Z.-O. van Sokal kreeg Noord-moravische, Sil< n sische en West-galicische landweer, na gevechten met a -r wisselëndi geluk, vasten voet op den oostelijken Boegoevc n, Onze slrijdmacht, die hier onder bevel staat van généra in der ruiterij Kirchbach, nam 12 Russische officieren en 1,7' ■n mlndeien gevangen en maakte 5 machiengeweren buit. I ts overwinningen, die de verbondenen den 18n Juli op het ga: sche front behaalden, hebben de weerstandskracht der Ru sen aan het wankelen gebracht. Alhoewel deze in den lo< in der laatste dagen al hun beschikbare versterkingen in 't vu :h gesituurd hebben, konden zij zich niet meer handhaven a- hun stellingen. In dian nacht van 18 op 19 Juli begonnen m den afitocht over hat gansche front en ontruimden het sla n- veld voor da zegevierende verbonden Iegers. In O.-Gali is de algemeene toestand onveranderd. Alleen stroomafwaa Zalesczcyki, richtte da vijand nogmaals krachtige aanval, op ons Dniesterfront. In zeven en acht gelederen rukten ,-ij Russen vooruit. Het eerste gelid was blijkbaar ongewaps he en stak de handen op, als wilde het zich overgeven. C >n. vuuf heeft dezen aanval gebroken en den vijand vreeseli als verliezen toegebracht. Natuurlijk schoten wij ook op an schijnbaar ongewapende aanvallers en zuiien dit in de t cht komst bij dergelijke omstandigheden immer. doen. en. Gisteren ontwikkelden zich in de streek van Gôrz opnie je- groote gevechten. In den vroegen morgen opende Italiaan )en geschut van allen kaliber het vuur op den rand van de I ger berdo-hoogvlakte en op het bruggehoofd bij Gôrz. Te nd den middag werd dit buitengewoon hevig. Daarna ging te zeir aanzienlijke strijdmacht infanterie ten aanva! over den ganschen rand der hoogvlakte. Onze troepen sloegen I. Itallanen, die hier en 'daar onze voorste loopgrachten reikiten, in hardnekkige gevechten, welke ook 's nachts vo duurden en op menige plaats in een strijd van man tegen i ontaardden, overal terug. Onze mortieren legden 5 zv r batterijen het zwijgen op. Hedenochtend ontbrandde de s * opnieuw. Op zich zelf staande aanvallen op het bru< hoofd bij Gôrz, werden andermaal afgeslagen. Aan de i den den-Isonzo, in het Krn-gebied en aan de Karintische g onitwikkeldien de Italianen eveneens een levendige artilli bedrijvigheid, die op meer dan een plaats zelfs in den r ten niet verminderde. In het Tiroolsch grensgebied sloegen den e'âtî aanval af van verscheiden ba^ajons, op onze sieni rfte | van den Eisenreichtop, dan Pfannspits en de Filmoorho' ie^"s ten N.-O. van den Kreuzbergrug. Nabij Schluderbach i!"' ruimde ean onzer zwakke afdeelingen haar vooruitgcl chcz stelling. In Zuid-Tirol duren de geschutgevechten v 'u8; Onze dappere bezettingen der sperforten, die ondanks de van haalde beschiettngen heldenmoedig standhouden, verd een bijzoniier woord vatl lof. uJJ vicu ueci i. uuuaaeiia, ui, vjitv^iiuyvinàiraai. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat —, 28, Grasmarkt> Brussel pft.: • vuf-i rm r"miin m m 1 1 «m Gistermorgen verschenen in 't geheel 8 Italiaansche krui-n sers en 12 torpedobooten voor Ragusa Vecchia en Gravosa; !J zij openden het vuur op de spoorbaan, op het station van 1_ Gravosa, op eenige dorpen en op de hoogte bij Ragusa j" Vecchia. Zij vuurden zoowat 1,000 schoten af. Eenige par-t tikuliere huizen werden licht beschadigd. Er zijn geen men-n schenlevens te betreuren; ook werd niemand gekwetst. Te l 5 uur 45 in den morgen torpedeerde, zooals reeds gemeld, een onzer duikbooten den kruiser « Giuseppe Garibaldi ». Het [- Italiaansche smaideel verliet daarop ijlings onze kustwa- 1 froron 1 FHflNSCHE PARUS, 19 Juli. —• Ambtelijk bericht van 15 uur : In België heeft de vijand in den nacht onze loopgraven 1 alsook het dorp en de kerk van Boesinghe beschoten. In l Artezië heeft de vijand oanstreeks middernacht ten Westen en ten Z'uid-Westen van Souciiez, op een front van 1,200 1 meter, cen aanval oudernomen welke we afgeslagen hebben. 1 I11 de Argonnen, in de streek van Saint-Hubert, werd s een Duitsche aanval aigeslagen. I11 het boseb van Apremont, gevecht met bommen en granaten, zonder infanfceriegevecht. In Lotharingen, be Harkos-op-Seille en aan de zuidoostelijke randen van het bosch van Parroy worden eenige voorpost-gevechten, waar we het voordeel hadden, gemeld. De nacht 1 verliep kalm. PARUS, 19 Juli. — Ambtelijk bericht van 23 uur : In Artezië, hevige beschieting rondom Souciiez. Geen : enkel infanteriegeveclit. Zestig granaten werden op Atreoht | afgezond'en. In de Argonnen gevecht met bommen en spring-bussen.. Op de Maaslicçgten heeft de vijand in den namiddag twee hevige aanvallen tegen onze stellingen van den zuide- welke ,i,fgewezen werden.. De.dag is op het overige van het front kalm verloopen. Een onzer vliegtuigen vervolgde een vliegtuig van den vijand en heeft het met het maehienge-weer neergeschoten. Het toestel viel in brand binnen de j vijandelijke liniën bij Soissons. Ons geschut voltooide de -j VtJJL IlltMlIlg. BUSSISCHE SINT-PETERSBURG, 18 Juli. (Petersb. Telegr.-Ag.) — Mededeeling van den grooten generalen staf : n Aan het front Goldingeu-Mcera.wjewo heeft de vijand vas-n ten voet verkregen aan den rechtercever van de W indau en de Wenta. Hij gaat voort op te rukken in de richting* van e Tukkum (60 kilometer ten Westen van Riga, dicht bij de k golf van Riga) en Alt-Autz. In het gebied ten Oosten van Popeliany hebben wij druk uitgeoefend op de infanterie van den vijand. 1' Aan den rechteroever van de Orzye is den 17 dezer een n hardnekkig gevecht over een uitgestrekt. front voortgezet. De i; vijand heeft met drie regimenten het dorp Podossie (ten :n Z'uid-Oostëh van Przasnysz) aangevallen. Bij tegenaanvallen werden de Duitsche troepen aa-n de overzijde van de Orzyc verslagen. De kanonnen werden heroverd cn de vijand werd r. Podossie uitgedreven. 2]' In de rich'ting vân Mlawa trokken we ten Zuiden van Cie-chanow terug. da.gr de vijand zijn reserven verdubbeld nad. , Ten No or d-Westen van Radom heeft een kozakkenbrigade den 15 dezer de voorhoede der Oostenrijkers aangevallen v bij het dorp Mokrzee, 280 soldaten en 3 officieren gevangen s" genomen en 2 machiengeweren buit gemaakt. 3P " Tusschen Weichsel cn Boeg heeft de vijand in den nacht ur van 16 dezer het algemeen offensief hervat. Aanvallen van in den vijand bij Podlopie en ten Oosten van Wilkolaz en bij 7ji Byhawa zijn afgeslagen. ' ' Ten Zuiden van Gmbieszow, tusschen de nvieren lluczwa ^ en Boe°-, heeft de vijand hardnekkige aanvallen gedaan op liet front Me'telin-Maslcmentsj. Aan de flanken van dier rts sektor, bij Terebin en Tsjoboej hebben wij in den naclu zn van 16 dezer, tegenaanvallen gedaan. Aanvallen van det de vijand tusschen het dorp Krylow en de stad Sokal en tus nd schen de dorpen Kloessof en Parhatsj hebben wij gelukkij ins afgeslagen. Wij hebben er honderden gevangenen gemaakt jke Aan'den Dniester en tusschen Dniester en Boeg wordei de de gevechten voortgezet zonder wijzigingen van beteekeni in het front. Op dien linkeroever der Wieprz heeft de vijand na eer hardnekkig gevecht, eenige vorderingen gemaakt. sch SINT-PETERSBURG, 18 Juli. (Petersb. Telegr.-Ag, )o_ Mededeeling van den grooten generalen staf : De strijd tussohen Weichs l en de streek ten Westen va 3 de Boeg bereikte Z'aterdag (17 Juli) een buitengewone h< 8611 vigheid! De Russen dreven dapper in een hardnekkigen stri] op de Duitschers en Oostenrijkers terug. de Bij Ljoeblin deden de Duitschers en Oostenrijkers hum be- aanvallen over het geheele front, doch voornamehjk op c art- streek van Wilkolas^ waar de Russen in den loop van dl nan dag meer dan tien aanvallen af sloegen. _ /are In den lop van dien dag vielen groote Duitsche stri] f,iid achten de Russische troepen aan op den linkeroever vi de Wieprz. De Duitschers slaagden er m luer voormt ,g8~ komen naar de streek ten Noorden van Izbidza bi] Kr? n nostaw.Ondanks de geleden verliezen sloegen de Russen hel rens haftig de hevige aanvallen der Duitschers, welke tôt la >rie- den avond werden voortgezet, af. ;acht Op den rechteroever van de Wieprz leden de Duitsch» wij op 16 Juli zeer groote.verliezen bij aanvallen op de Russisc igen stellingen aan de Wolltza, Op 17 Juli was hi Dgte, I hier hat geschutvuur zeer hevijt op het fre ont- vallfan op 16 en 17 Juli en veroverden na herhaa! eqen ?anvallen slechts de loopgraven van twee kompagmeen oort Tussche de Goetzwa en de Boeg sloegen de Russen : her.' rijke aanvallen der Duitsche bondgenooten af en w:crj hen uit het bosch va» Metline. cnen I (veroolg tp bis 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Gecensureerde pers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods