Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

616 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 29 August. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 01 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kp7tm72w1h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2« JAARGANG. NUMMER 223 Gazet van Brussel fVoor Sfam Toal en Vol! Omdat ik Vlaming ben BEHEER EN PUBLICITEIT : ANS PAC H LA AN, 78 (Beurs Elke medewerker is verantwoordelijk voor lietgi hij schrijft Zondag 29 flugustas 1915 PRIJS : 5 CENTIEM PER NUMMER ABONNEMENTSPRIJS voor Brussel en Voorsteden 1.25 fr. per maand AANKONDIGINGEN WORDEN AANGENOMEN: 75. Anspachlaan, (Beurs). — 52, Warmoesberg. Bij den Heer F. Ernest Goossens, 51, Grevelingenstraai. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat — 28, Grasmarkt, Brussel. Leest vandaag in de GAZET VAN BRUSSEL : De Financieele To est and van bet Russische Rijk. — Bij de Teekening: M. Gustaaf Vermeersch. — De Nieuwe Staking in Wales. — De Toestand te Reims. — Een Moeilijk Rechterlijk Onderzoek in Oostenrijk-Honga-rije. — De Zwitsersche Garde kent geen Erbarmen. — Eene Wantaal. — Financieele Kroniek. — Brief uit Luik. — Uit Oost-Vlaanderen. —: De Geest. — Ge-mengd Nieuws. — Brievenbus. Il De Financieele Toestand Van hefc f^assiseh Rijk Voor wie den oogenblikkelijken toestand der Russisclie financiën eenigszins van dichtbij beschouwt, blijkt wel-dra dat deze allesbehalve schitterend mag geheeten worden. Terwijl vôôr het uitbreken van den oorlog, de buiten-landsche schuldenlast van dit land nog geen 9 milliard roebel bedroeg, zal deze vôôr het einde van 1915 tôt 20 milliard gestegen zijn, dus nog wat meer dan verdub-beld.Reeds in de eerste maanden van 't verloopen jaar kon met het voordeelig saldo der handelsbalans, in de rente en de ailossing der binnenlandsche schuld nauwelijks worden voorzien. E^ns de vrede gesloten, valt het dus niet te verwachten dat dit voordeelig saldo, of uitvoersaldo, zal voldoen om in den dienst van de sedert een jaar ver-dubbelde schuld te voorzien. Daarbij dient nog rekening te worden gehouden met het verdwijncn van een vroegere belangrijke bron van inkomsteii, namelijk het brande-wijnmonopolie, dat — zooals men weet — vôôr eenige maanden afgeschaft werd. Het toenemen van het arbeidsvermogen der bevolking welk van die afschaffing wordt verhoopt moet voorloopig buiten rekening blijven, want afgezien van het al of niet gegronde van zulk een verwachting, zal die gebeurlijke toeneming nog lang op zich laten wachten. Het ligt niet in mijn bedoeling, te gaan beweren dat de financieele toestand van Rusland hopeloos is; dit ware al te dwaas : dit land is daarorn te rijk. Het bezit nog talrijke goud- eu zilvermijnen, voornamelijk in het Oéral-gebied, om maar niet te spreken van de reusachtige bcsschen; al die rijkdommen wachten op eene krachtige uitbating, doch men zou maar bezwaarlijk kunnen aan-nemen, dat na het sluiten van den vrede, de gewoonlijk zoo trage Russisclie ondernemingsgeest op eens blijk zal geven van een bijzondere werkdadigheid. Aan de aanhangers van het Staats-socdalismus, die aile heil zouden verwachten van het optreden van den Rus-sischen Staat als uitbater dezer rijke domeinen, wil ik laten opmerken, dat hun stelsel, het Staats-socialismus, dat reeds in verscheidene andere landen, eens toegepast, groote bezwaren na zich sleepte, in Rusland gevaar zou loopen, geheel en al schipbreuk te lijden, want, terwijl in landen waar de ambtenaren met nauwgezette plichts-betraohting werkzaam zijn, Staats-uitbating in de meeste gevallen aan den uitbater geen gouden bergen opbracht, zijn dezen nog veel minder te verwaohten in een land zoals het Moskovitische rijk, waar de korruptie in de ambtenaarswereld spreekwoordelijk is. Ilet blijft dus nog steeds een raadsel hoe Rusland na den oorlog aan zijn zware financielee plichten zal voldoen.Het stelsel om links te leenen ten einde reohts te be-talen en omgekeerd, is een gevaarlijk cirkelgang, die Teeds eein'heel tijdje heeft geduurd, maar toch wel eens zal moeten ophouden. Nog gevaarlijlcer is de voortdurende afhankelijkheid van Rusland tegenover het buitenland. Thans wordt Rusland door Engeland en Frankrijk ondersteund, om zijn rente en schulden in het buitenland af te doen; doch ailes is mogelijk en de vrienden van heden kunnen morgen vijanden zijn : het gaat zoo in de wereld en vooral in de internationale politiek. Het hoeft geen ver-der betoog dat bij zulk een ommekeer Rusland loelijk in het gedrang zou kunnen komen. Misschien zullen eenige lezers van meening zijn, dat ik den toestand wat al te donker afschilder en daarbij zullen ze steunen op de optimistische redevoecing van den Russischen minister van financiën, den heer Bark, on-langs in de Doema uitgesproken. Dat een minister van financiën den nood waarin zijn land verkeert door schilderachtige woorden zoekt weg te praten is wel aan te nemen, het tegendeel zou zelfs in een zekeren zin verwonderen. Maar mijn opstel is niet bestemd om in de Doema te worden voorgelezen : het is een artikel gerioht tôt een publiek dat zioh over aile belangrijke vraagstukken van den dag een ôbjektief oor-deel wil vormen; doch ter zake. Wie zich geen voldoende rekensohap geeft van den ernst van den toestand, werpe een blik op den geld- en wisselkoers. Deze is het ongunstigst van aile bij de oor-logvoerende landen ; het gaat zoo ver, dat bij de afwik-keling van Russisclie schulden aa.D het buitenland, niet minder dan 50 ten honderd meer moet betaald worden dan het bedrag dat in roebels wordt uitgedrukt. Zulk een toestand is licht te verklaren door het feit dat noch graan, noch de overige uitvoerprodukten dooi de sluiting van de Dardanellen in goud te veranderer zijn. Deze bijzonderheid Btelt eens te meer het bel an £ van de forceering der Dardanellen in zijn waar licht. Van 1 Augustus 1914 tôt Mei 1915 heeft rtuslanc slechts 12 millicen bushels tarwe kunnen uitvoeren, teger 174 millioen bushels in het overeenkomstige tijdvak var 't vorig jaar, terwijl ook in het algemeen geuomen d< handelsbalans een droevig figuur maakt. In de eerste viji maanden van dit jaar gmg de waarde van den Russi schen uitvoer met 78.5 ben honderd achteruit. Ondei deze onistandigheden kan van een tegoed in het buiten land geen sprake meer zijn en moet der h al vo de schulc aan het buitenland in goud worden voldaan. Waar mer goud echter niet kan en wil afstaan blijft er niets anderi over dan de ingewoekerde waardevermmdering van des wisselkoers lijdelijk aan te zien. Immers door nog meei goud aan het buitenland af te staan dan reeds naar Engeland werd gezonden, zou de reeds sterk geslonken dek king van het bedrag aan banknoten in omloop een noj: lager ten honderd gaan aanwijzen, waardoor men var den regen in den drop zou komen. De voorraad geel me-taal van de Russische Staatsbank wees, volgens de jongstt opgaaf, met inbegrip van 90 millioen roebel goud in het buitenland, een totaal cdjfer aan van 1,675 milhoen roebel, terwijl dit cijfer op gelijKen datum van 1914 onge veer 1,745 millioen roebel bedroeg. De achteruitgauj. van den goudvoorraad is dus botrekkelijk gering, doci reusachtig daarentegen is de toeneming van de bankbil-jettenomloop, die van ongeveer 1,634 nulHoen roebel ver-leden jaar tôt ongever 3,962,500,000 roebel gezwollen is waardooi de dekkingSverhouthïig" v-aii oiùgév'é§r"''li5ï) Cet honderd tôt 42 ten honderd is gedaald. Bovendien zit de Russische Staatsbank nog opgescheepl met ongeveer 2,747 millioen roebels schatkistwissels me! korten looptijd, d. i. bijna het dubbel bedrag van Aprl jongstleden. En noch tans moet men deze gevaarlijke financieele politiek voortzetten, nu de bevriende mogend-heden, Frankrijk en Engeland, "die tôt nog toe Rusland de behulpzame hand hebben geboden, niet al te vrijgevig meer zijn, zooals trouwens blijkt uit het volgend tele-gram : « Tijdens de geheime zitting der kommissie van financiën van den kroonraad, werd vastgesteld dat de begroo-ting voor 1915 een tekort van 580 millioen roebel aan-wijst. De minister van financiën, de heer Bark, deed hier-omtrent opmerken, dat het vooralsnu onmogelijk wai eene leening van zulk bedrag in Frankrijk of Engeland te plaatsen, daar deze twee landen zich zelf in moeiliji< financieele omstandigheden bevinden. Frankrijk zou ir Amerika slechts 45 millioen dollar hebben kunnen plaatsen. Men zou den minister hebben doen opmerken, dal eene leening te Parijs slechts dan zou mogelijk zijn, wan-neer men de Fransche financiën zou geregeld hebben, er zulks zou nog geruimen tijd kunnen dur en, zoowel ir Frankrijk als in Engeland. » Zooals bekend heeft de Bank van Frankrijk Rusland reeds 20 millioen pond sterling ter beschikking gesteld voor betaling van rente op Russisch waarden in Frankrijk gehouden, terwijl Engeland aan voorsehotten in '1 geheel 102 millioen pond sterling aa.n Rusland heeft ver-strekt. Ten slotte werden door Frankrijk en Engeland samen 50 millioen pond sterling uitgegeven ten behoevt van de Russische oorlogsuitgaven. Dit ailes is echter on-voldoende en daarom werd dezer dagen het recht var de Russisohe Staatsbank om niet door goud gedekk bankbiljetten uit te geven, nog verder uitgebreid, waardoor de deltkingsverhouding, die tijdens den oorlog reeds met bijna 60 ten honderd is achteruitgegaan, weldra nog ongunstiger belooft te worden. Het is dus niet ten onreohte dat men mag zegger dat wanneer de Russische minister Bark onder zulke omstandigheden en bij een wisselkoers die bij de afwik keling van handelstransakties met het buitenland eer verlies van 50 ten honderd moet laten, in de Doema durfl verklaren, dat de financieele toestand « volkomen bevre-digend » is, ja zelfs « beter dan de Fransohe en d< Engelsche »; hij een gevaarlijke struisvogelpolitiek aar het voeren is. Minister Bark verklaarde verder, dat de gewoiw Staatsontvangsten eene geleidelijke toeneming aantoonen hij moest echter toegeven dat de oorlogsbegrooting, di< aanvankelijk 15 millioen roebel per dag verslond, than: cirka 20 millioen per dag vereiseht. Bij zulke reusach tige uitgaven die reeds grootendeels door de leeninger werden gedekt, verzinkt een kleine verbetering in d< Staatsontvangsten naturlijk in het niet. Eindelijk schijnt men tooh in Rusland tôt het bese: te zijn gekomen, dat men het bedrag der in omlooj zijnde bankbiljetten niet in het oneindige kan blijvei opdrijven. Qok is er thans ernstig sprake van de verder* ongedekte oorlogskosten gedeeltelijk door een gedwongei leening te dekken. Daarnaast geeft men ook de pogingei niet op om, hoe moeilijk heit ook zal gaan, in het bui tenland nog een groote leening onder te brengen. AL eerste stap in deze richting schijnt de Russische Regee ring onlangs den Engelschen minister van financiën e: toe bewogen te hebben een krediet van 20 millioen ponc sterling te verleenen. Hierdoor is het te verklaren, da ondanlts Rusland in de laatste tijden hard© tegenslagei op het krijgstooneel te verduren had, de roebelkoers ver leden weke eenige verbetering vertoonde. Trouwens, zon der hulp van het buitenland, zou de financieele uitput ting van Rusland dit land weldra elk verder strijdvoerei onmogelijk maken. t ZENTRA. M. Cîustaaf Vermeersch. -»,'—'~,-i'Î0ÈÎ-3Sî !stai w4j pcrtrétTintceîis oén oïizer aei- beikende letterkundigen aan de beurt kotnen, namelijk M. Gustaaf Vermeersch. Deze werd geboren te Veurne in 1877. Zijn letterkun-dige arbeid, die door velen zeer wordit geprezen, is door-gaans in de vereenvoudigde spelling geschreven. Van zijne werken zijn ons de volgende romans bekend: De Last; Mannenwetten; Nazomer; Het Rollende Leven; Het Wederzien; Zieleiasten. Daarbij komen tal van novellen in verschiilende tijd— , schriften, namelijk in: Vlaanderen; De Nieuwe Gids; De Vonk; Vlaamsche Arbeid; ELzevLers; De Vrije Tribune; Ontwaking; Nieuw Leven; De Gulden Winkel; enz. M. Gustaaf Vermeersch is een levend voorbeeld van een kunstenaar wiens beste krachten door den taalstrijd worden opgeslorpt. Voorheen wijdde hij zich uitsluitend aan zijne romans, maar in de laatste jaren is hij bijna al zijn tijd aan de strijdende Vlaamsche Beweging gaan schenken. Het kwam hem voor, dat het eene kwestie van leven of dood voor ons volk was en hij -heeft niet geaarzeld: hij heeft zijn studeervertrek verlaten om mede de barde wor-steling te voeren. Hij is geen man van den Ivoren Toren, hij wil staan of vallen met het Vlaamsche volk. M. Vermeersch is twee jaren in het Walenland gehuis-vest geweest en in die betrekkelijk korte tijdspanne heeft hij daar wonderen verricht. Hij woonde namelijk te Char-leroi, waar hij de zeer talrijke Vlaamsche wroeters, die door velen als paria's behandeld worden, gegroepeerd heeft. Hij stichtte er een tak van het Algemeen Neder-landsch Verbond, die veel werkzamer is dan vele takken in onze eigen Vlaamsch-e gewesten. Spoedi-g kwam er ook een boekerij, die den grootsten bijval verwierf. Met C. F. de Sadeleer, A. Woulff, L. Borgenhoff en wijlen Hektor d-e Vries is Gustaaf Vermeersch de oprich-ter van de Vlaamsche beambtenbeweging. Hij was lang voorzitter van de Verbroedering van Hoofdtreinwachters en -wachters. In 1910, had hij de leiding van het eerste Kongres der Vlaamsche Staatsbedienden, dat te flntwerpen ' plaats vond. Hest is zeer waarschijnlijk dat de bovenstaande lfivens-beschrijving onvolled-ig is. Deze weinige regelen volstaan 1 evenwel om aan te toonen dat de heden voorgestelde man een waardige zoon van Moeder Vlaanderen is. BUITENLAND NEDERLAND De uitgewekenea lijden aan heimwee. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant lezen wij : « Het is in Roosendaal den laatsten tijd overvol van Belgische families, die uit Engeland terugkeeren en hier op de noodige papieren wachten om weder naar België te kunnen gaan. ENGELAND Etn groot huweiijk in de Britsche hoogere kringen. De zoon van den hertog van Portland, lord Titchfleld, luitenant in een kavallerie-regiment, is in de Abdij van Welbeck met miss Ivy Gordon-Lennox, dochter van lord en lad y Algernon Gordon-Leinnox en nicht van den hertog va'îi Richmond, in het huweiijk getreden. Koningin Alexandra, wier hofdame de jonge bruid geweest was, 1 woonde de huwelijksinzegening bij, in gezelschap van hare dochter, prinses Viktoria. Toegevoegd sedert het begin van den oorlog aan het hoofdkwartier van maarschalk French, werd lord Titchfleld in Frankrijk gewond en naar Engeland gestuurd, dat hij, zoodra hij hersteld was, verliet om weer in dienst te gaan. Maarschalk French had hem een « verlof » gegeven om te trouwen. E n nieuwe staking ta Waks Onder de steenKooiaelvers van Wales is nu toch wer-kelijk weer een staking uitgebroken. Het broeide al lang, en dat de mijnwerkers grieven hadden waarover zij niet, of slechts zeer moeilijk, met de werkgevers tôt overeenstemming konden komen, was ook bekend. Echter hoopte men dat de uitspraak van minister Runciman, die als scheidsrechter in het geschil was aangenomen doç>r beide partijen, een breuk zou voorkomen. Het heeft niet mogen zijn. De werkers konden zich niet vereenigen met enkele punten van de uitspraak. Dinsdag werd te Cardilï een vergadering gehouden door den uitvoerenden raad van de South Wales Miners' Fédération, en op die bijeenkomst werd besloten de dcor den minister opgestelde nieuwe overeenkomst tusschen werkgevers en -nemers niet te bekrachtigen. Tegen aanstaanden Dinsdag (31 Augustus) is een vergadering van afgevaardigden van het'geheele kolenbek-ken bijeengeroepen, die zal te beslissen hebben weike verdere sba])]:€n zullen moeten worden genomen, indien ten minste de grieven der mijnwerkers in den tusschen-tijd niet zijn weggenomen. Voorloopig wordt nu maar gestaakt — naar de teie-grammen uitwijzen. Het vraagstuk waar het om gaat is van min of meer teohnischen aard en voor buitanstaanders. niet zoo ge-iniakkelijk te ?>egri jpra. H»î, gnat; or eclits^TTOô'fazake-Iijk om of sommige groepen van werkers, die tôt dè nachtploegen behooren, in aanmerking komen voor een extra-belooning, die andere groepen nachtarbeiders wel krijgen. Runciman besliste van « neen » en de arbei-dersleiders eischen van « ja ». Verder bestaat er geschil over, of zekere wijzigingen in den loonstandaard terugwerkende kracht zullen hebben. Ook hier staat het « neen » van den minister-scheidsrechter tegenover het « ja » van de miînwerkers. DUITSCHLAND Bij de onderwijzers. Blijkens <ie jongste statistiek van den JJuitscuen On-derwijzersbond zijn van de onderwijzers în het Duitsche rijk er 64,501 onder de wapens. iliervan zijn er 12,389 in verschiilende rangen bevorderd en 6,095 voor bevorde-ring voorgedragen. In de verschiilende deelen van het rijk is het pereentage der strijdende onderwijzers zeer uiteenlooend ; zoo staat er van de onderwijzers in het Rijksland 15.3 ten honderd in 't veld, in Westfalen 27 ten honderd, in Berlijn 36.5 ten honderd, in de pro-vincie Saksen 41.8 ten honderd, in Baden 56 ten hondere en in Bremen 57.6 ten honderd. Van al de onderwijzer? in 't Duitsche rijk zijn 34.39 ten honderd in het leger. De Duitsche oorlogs!eeningt Het bestuur der Duitsciie Rijksbank deelt mede, dab in den loop van deze maand in derden bermijn een groot bedrag 5 ten hond. obligaties der tweede oorlogsleening zal worden afgeleverd. Het bestuur hoopt einde Septem-er den vierden termijn en het overige einde Oktober te kunnen afleveren. Dïiitschlani en Zweden De Kôlniscue Zeitung bericht, dat tusscuen Duitscne en Zweedsche bankinstellingen een overeenkomst is ge-troiïen, waarbij de laatste belangrijk grootere kredieten tôt betaling van uitvoervoortbrengselen naar Duitscliland ter beschikking stellen. Hiertegenover zou Zweden eenige koncessie<! worden toegestaan bij den invoer van Duitsche aruitelen. FRANKRIJK De toestani te Reims. Gedurende de laatste vergadering van den algemeenen raad van het Marne département, heeft Dr. Langlet, bur-gemeester van Reims, in een vertoog den toestand ge-schilderd waarin zich de ongelukkige stad Reims be-vindt : « Het groolste gedeelte der bevolking, welke in de stad g-ebleven en tôt 25,000 inwoners geslorken is, moet ondersteund worden. De stad heeft groote sommen aan het ondersteuningsfonds moeten voorschieten, welke nog maar 5,000 frank in kas heeft. Op dit oogenblik bedraagt de schuld van de stad Reims, door den oorlog alleen, reeds meer dan vijf millioen frank. » Dr. Lanéglet vroeg de algemeene vergadering om deel te willen nemen aan de leening welke Reims binnen-kort zal aangaan. Het princiep van deelname werd algemeen aangenomen en het bedrag op 100,000 frank vastgesteld.0 OSTENRIJK-HONG ARIJE Een moeilijk rechterlijk onderzoek In 1913, werd de famili-e van een lclein Hongaarsch ner-bergier, wiens herberg zich bij eenen afgelegen weg bevond, vermoord gevonden. De bedrijvers dezer gru-weldaad hadden de herberg in brand willen steken om aile sporen van den misdaad te doen verdwijn-en, maar de vlammen waren door de bui'en uitgedoofd geworden. Men had aldus op drinkglazen, welke de moordenaars gebruikt hadden, vingerdrukken ontdekt — van ten minste twee personen — welke nauwkeurig gefotografeerd werden. Men vergeleek deze indrukken met die van meer dan 2000 Tziganen, welke men in de streken, waar de misdaad begaan werd, aangehouden had. Want eenige teekens hadden van het begin van het onderzoek het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods