Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

2173 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 August. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9c6rx94g30/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

GAZET VAN MECHELEN AANKONDÏGINGEN : J 4'bladzijde pr kleine regel fr. 0,30 I financiëole ?.ankondigia» gen, per klsine rage! 0,50 j fleklamen de regel Î.OOE &aénieims - 2,00 S B«grafssisi)«ricbt S. 00 ! KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT Ai2© bri@vez», &&xi2s:on<ïigïziffezi en zned&declin&en moeten g-ezonden wor d&n a an het buroel 13, RAVENBERGSTRAAT, -J 3 1 Bien Bchrijfl in ep hel lïui*eeî van faeî b'ad en ®p £>Se pss'Sïsasttoraîs des tends INSCHRWVmGSN • Een jaar Ù 8,06 9 maandao / 6,0<I 6 maandca 4,03 S matodea S,03 il gQMING TOT ZIJN LESEE GROOTE ZEGEPRAAL der BELGEN 25.000 Belgen jagen 40.000 Duitschers dm de grens De lonisg van België aan zijn Leger< Volgende proclamatie zal in de gemeenten van het land aan-geplakt word en : AAN DE SOLDATES VAN HET LAND Soldat en, Zonder de minste uitdaging van onzentwege, heeft een gebuur boogmoedig oui zijne maclH, de traetaten verscheurd die zijn handteeken dragen, en het land onzer vaderen gesehonden. Omdat wij onzer weerdig waren, doordat wij geweigerd hebben le kort te komen aan onzen p!icht, heeft hij ons aangevalien. Maar heel de wereld is in bewondering om onze loyale hou-ding, Dat haar eerbied en achting u sterken in deze hoogst gewich-tige oogenblikken. Haie onafJiankelijkheid bedreigd ziende, heeft de Naiie getrild én hare kinderen zijn naar de grenzen getogen. Kloeke soldaten eener heilige zaak. Ik heb betrouwen in uwen hardnekkigen moed en ik groet u in naam van België. Uwe medeburgers zijn fier over u. Gij zult overwinnen, wanl gij zijt de kracht ten dienste ges-teld van hetrecht César heeft van uwe voorvaderen gezegd : «&c Belgen zijn de dappersten aller volkeren.» Eere aan u, leger van het Belgische volk ! Voor den vijand staande, lierinnert u dat gij strijdt voor de vrijheid en voor uwe bedreigde haardsteden. Herinnert u, Vlamingen, den Gulden Sporen-slag, en gij, Walenvan Luik, die op ditoogenblik den eerepost bekleedt, herinnert u den siag der zeshonderd Franchimonteezen. Soldaten ! * 1k verlaat Brussel om mij aan uw hoofd le stellen. ALBERT IOe> Koniii§ 'i: Front Woensdag namiddag, om half vier, snorde een stoet automo-ôiels door de Wetslraat. 7t Was de Koning die zicli naar het oorlogsterrein begaf. In de auto des Konings bevonden zich generaal Jungbluth en majoor du Roy de Blicquy. In een auto, die het koninklijk rijtuig voorafging, zaten zes gendarmen in uniform ; in een derde auto zaten andere officiers van 's Konings gevolg. De slag rond Luik Er is verwoeJ gévochten. — Eetiej brigade die zich met roem over-! laa*:!t — G'ize forien werken prachiig. — Ue Duitsche ruiterij-régimenièn deeriijk gehavend. Wij ontvacgcn uit Brussel volgende in-ûchtiiigen uit allorbeste bron. De siag is vevwoed geweesfc. Onze toe-jtand is heel goed. Wij zijn er in geslaagd il de aanvallen af te slaan. De Duitschers zijn teruggeworpen door, don tegenaanval van een onzer gemepgde brigaden, die zich met roem overladen heeft.. Geen enkel Duitscher die zic'i waa'gde in de ruimten tusschen de forten en onze troe-pen, is er uit.gekomèn. Ze werdon alien neergemaaid. Eer* iîeki Een soldaat van het 14" linie, de held Dernoliu, rukte gansch alleen in de gelede-ren van den vijand die het de kameraden van zijn régiment te warm maakte. doodde 4 Duitselier; en keerde behouden wetler De hou\vits;r3 der Duitschers vermogen niets tegen onze icoepels en de verdedigings-werken der forten. Het fort van Evegnée is den ganschen dag in actie gewéest en heeft niets geleden. Gsen enkele badiener van dit fort is gesneuveld. Bij Argenteau werd een Duitsche vlioger neergeschoten door de Duitschers die hem voor een Belg namen. De Duitschers hebben zich afscliu-welijk gedragen te Visé, woedend omdat eon'bataljon van het 12° linie hun weer-stond. i)e Duitsclie ruiterij-rogimenteu zijn deerlijk gehavend door liet vuur van de Luiksche forten. ^og de gevechîen in de sir.ek van Luik. Brussel, 5 Aug. — i)e Duitschers door do fortenhnie van Luik wenrhomlen. be-prôefdën met booton eene brug over de Maas te werpen. Ze '.verclen door de forten vernield. Jn de richting van Maastricht gelu'.cken zij nochtans cîe Maas te doorwaden. M en weet niets stelligs over eene schen-ding van Jiet Hollandsch grondgebied. i)e houding der Belgische soldaten tegen-over dpn vij md was bijzonder schitterend. Oe Duitsche ruiîerij worJî geiunJ Talrijke contingenton Pruisische ruiterij kwamen om II ure toe. Een peloton werd bijna uitgeroeid door een kruisvuur van onze troepen. Van uit de liuizen op den rechteroever van Visé werd geschoten. De Pruiseii schsslen op cls ambulancoberriss De Pruisen schoten od de draagberries van de ambulance. Eena euvildaad der Disifsohers Een apotheker, voorzien van den armband van het Rood Kruis, die een gesneuvelde te Haccourt opnam, werd door de Duitschers gedood,tegen wien hy, gezien huune aanvallende houding, zijn revolver afge-schoten had. Ho!!and gedeslîeîijk in sîaat van oorlog. — Wat is daar gebeurd ? Amsterdam, 5 Aug. — De Koningin heeft verklaard dat een gedeelte van het land in staat van oorlog verkeert. Men meidt oflicieel dat de Duitsche troepen het Nederlandsch grondgebied niet sehonden. Te Maastricht iioort men duide-lijk het lcanongebulder uit het Luiksche, In den morgen vlogen aeroplanen en den bestuurbaren ballon boven Maastricht. Massa's gezadelde Duitsche paarden kwamen bij naciit in do straten van Maastricht gegalopeerd'en werden gepakt. Waren hun ruiters gesneuveld ? 5000 Duitschers kwamen hier in voile vluchttoe en zijn voortgegaan naar Aken. Hier worden b^doàld Duitsche families die België en Nederland ontvluchten. De ambulanciedienst van Eysden (Hol-landsch-Limburg) heeft de hand'sn vol. Zwa'8 veriiezen van de Uiiitschers De Duitschers die te Visi eene brug over de Maas sloegen, zouden zware veriiozen geleden hebben. 500 Duitschers zouden de Maas bij Visé overgekomen zijn. De Duilschsrs zijn Volkomen {erisggçslagsfi Brussel, 5 Aug. — Een verwoed gevccht heeft plaats gehad te Fiôron. De Duitschers werden volkomen teruggeslagen en konden tôt den aanval op Luik niet overgaan. TCTA,. — AS eSese toea'jeÎBtesi Mrerfeïa pessSs gsste5"sra âca eeia faïjzosniiea"® ssïtgaîsS «Ses1 sasD 'i Wolk t?ïsss flnïwes'jifisa foEkesd îjestiaaSiî. Het 7cDyitscSie foger1-korps werd verslagen en naar HollançS @e™ dret/@n. Eers scliadron larseiers hakt 6 s©ha-drons uhlanen in die pan. - 800 gekwetste Duitschers opgeno-men.De staf van het Belgisch léger deelt volgende otficieele inlichtingen mede over lietgeen Woensdag rond Luik gebeurd is : I)e Duitschers hebben de Luiker stelling aangevalien tusschen de Maas en de Vesder ; ze werden volkomen door do Belgen verslagen. Gansch het 7e Duitsche legerkorps was in de gevecliten belrokken. Do Belgen dienden hun eenestrenge neer-laag toe na een tegenaanval en wier-pen hen terug op Hollandsch gebied. — Het 7e Duitsche legerkorps, dat 40.000 man sterk is, viel Woensdag de Luiker stelling aan. Ons veldieger ging de Duitschers tegemoet, v/eerstond den aanval en voerde ten slotte een tegenaanval uit,we.lke met succès bukrooad werd. De Duitschers moesten het op-geven. Onze jongens achtervolgden de Duitschers en wiorpen hen In noorde-lijke richting auhteruit. Rond 5 ure was geen enkel Duitsch soldaat meer te zion. Onze kranige soldaten deden won-deren van moed. Een enkel sciiadron lanciers heeft zes schadrons Duitsche uhlanan gansch vernie tigd. De Duitschers hebben zeer groote verliezjn geleden. Meer dan 800 Duitsche gekwotsten zijn door'onze ambu-lancediensten opgenomen. rie -*• Het is eene volkomeue overwinning welke door generaal Léman te Luik behaald werd. Geon enkele Duitsche aanval gelukte. De Belgisclie troepen voerden geen vestingsoorlog doch had-den een waren slag in t veld te leveren. Zij legden een buitengewoon uithou-dingsvermogiMi aan don dag en hadden over een zeer uitgestrekt front te strijden. Ze werden overal vinnig aan-gepakt.De Duitschers stonden met 40.000 tegen 25.000 Belgen. ilet 7e Duitsche legerkorps werd door onze jongens -ter-uggedreven en de achtervolgmg werd eerst aan de Hollandsche grens gestaakt. Men verwachtte 'snachts den aanval van het 10' Duitsche legerkorps. Wii mogen dus victorie roepen, en eene roerende, vurige hulde brengen aan de troepen die onder de bevelen van generaal Léman dezegebehaalden. De generaal had goed zijn plan uit-gewerkt en toen de Duitschers geko-men waren daar waar hij hen wilde zien komen,, hebben do kanonnen onzer forten hen mee helpen verplet-teren. Tevergeefs hebben zij getracht hun opmârsch te versnellen en later een geregelden aftocht te beginnen, onze lanciers hebben hen overhoop gereden. Het Belgisch leger houdt nu reeds sinds twee dagen den Duitschen militai t'en colossus in bedwang. In hun overmoed hadden zij, de Goliaths, van de Belgische Davids ge-ëischt dat de vesting Luik hun zou overgeleverd worden, zooals zij van onze regeering ook vrijen doortocht in België Iiadden willen afdvvingen. — Met of tegen uwen dank, zegde de Duitsch, zal ik er doorgaan, gij zijt te zwak om mij dat te beletten. Onze jongens hebben gisteren de Duitschers het antwoord meegegeven. En over dat antwoord mogen wij fier zijn. OP HET FRONT ian Oiieslagers De correspondent van de " Matin " sclirijft : 1 Ik kom de wegen van de linies der forten te doorioopen. Nimmér zag ik een zoo indrnkwekkend schouwspel. Al de wegen zijn met siachtvee overladen, die min of meer verschrikte landbouwcrs voor hen opdrijven. 't Is dat de aan-komst van don vijand meer en meer steliig wordt. /I de hoeven der streek, al de liuizen werden neergehakt. lie boeren terzelfdcr tiid dat zij hunne koeien onder de besc'nerming der forten komen plaatsen, vervoeren op kruiwa-gens, drij mcelkarren, de weinige niou-belen die zij bezitten, en die zij hebben kunnen redden in de zes uren dat do Belgische genie hun gaf om daar weg te zijn. Onze sympathieke Jan Olieslagers is de held onzer provincie. Hetzij dat het waar is, hetzij dat het maar eene le-gende is, maar de moedige viieger wordt langs aile kanten onlwaard. Gisteren ovcrvloog hij de Luikerstreel: en kwarc zoo vrij onzacht to Loircin ne-der, dat zijn tuig nioest vormaalct. Maar gelukkiglijk kv.fam die krijgsvlieger er persoonlijk gelukkig van af. In aile _ geval sehijnt de naam Olieslagers hier een toovarwoord. De bevolking noemt hem als om eena schoor onder hun hart te steken. Sinds men weet dat deze moedige knaan daar boven in de àzuren wo'ken hangt,schijnt iedereen' veel geruster. De intendencie is bewonderenswaardig ingej'iCfht, gelijk overigens aile diensten van 't leger. Van unr tôt uur komer hecle aiitomobicltreinen met levensmidde-len van Leùven, Thienen en Sint-Trui-den. Dat ailes boit met snelheid, maar met orde. De soldaten verklaren zich vorrukt over den vcldtocht en zijn be. zield mot ee.n geestdrift, waarin de haat van den .ovcrweldiger eene groote roi speelt. Majoor Coîiijns en zijne mannen Majoor Collijns en zijne jongens vau het 12e hadden den eersten schok to on-derstaan, Dinsdag. Zij lagen veiiïg op. gesteld, toen het eerste peloton ulilanen zonder wantrouwen zich op den weg naai de brug waagde. Een geweldig kruisvuur vernietigde het peloton. Op dit oogenblik opende het Duitsche voetvolk het vuur van uit de huiz,en aan den overkant der brug. Onze jongena hielden het vuren gedurende drie uren vol on lieten don vijand niet toe te na-deren. De Duitschers kwamen nu met hun artillerie voor den dag : 3 batterijen en 4 mitrailleusen, Het regendo sehrap-nels, doch onze soldaten, die goed beschut waren, hadden er weinig onder te lijden. Daar nochtans do vijand in steeds dich-ter golederen aanrukte moest majoor Collijns, volgens do bevelen welke hem ver-strekt waren, don aftocht gebieden. Onze jongens, die totdantoe bewijzen hadden gegovon van voorbeeldigo tucht, aarzelden ditmaal. Zij waren bereid tôt ailes, bohalve tôt achteruitgaan. De aftocht geschiedde in de beste orda langs Harcourt. De Duitschers,die zich bedreigd voeîden door de forten van Fontisse, Barehon en Evegnee, dierven onze soldaten niet achtervolgen die zin-gend en in do moeste orde terugkeerden. Ware het niet geweest dat hunne klee-deren door de kogels verhakkeld waren en do aangeziehten onzer soldaten zwart waren van 't stof en 't buskruit, men hadde gezegd dat het de terugkeer was van eene oefening in vredestijd. Do Vlaamsehe jongens zongen uit voile borst den "VJaamschen Leenw". "Zij zul-len hem niet temmen ! " Duiîsoho vlisgers worden kielgehaald Niet verre van Bellaire, werd ean Duitsch vliognmchien, een zoogeheetea "ï'aubo", geloodst door eenen onderoffi-cier, op geweetrvuur onthaald, terwijl het 500 meter hoog zweefde. Het ge-tuig kwam naar beneden, en -de vliege-nier bleef doed. — Een ander stout stuk : een Belgische vhegenier sehoot op een Duitsch vliegmachien toe gelijk een pijl uit een boog, en doorboorde het. De Duitsoher vorongelukte en de Belgische vliegonier lion behouden ontko-men.— Ook boven Luik werd een Duitsche vliegenier naar beneden geschoten. — Nopens een geva], hierboven ver meld, worden nog do velgende bijzon derheden gemeld : Dinecîsg scheerde een Duitsche vliege nier over de Belgische grene. Hij be-stuurde een machien dat de gedaante vai den arend nabootste. _Eon onzer Belgische offiv ieren-vliege-niers besloot dadelijk jacht te maken op den arend. Hij schoot omhoog. De kamp ving aan. Maar de arend ging o-p de vlucht. De Belgisohe officier duikelde naar hem toe en boorde hem naar beneden. — De vïi geniers Lanser. Ver?T!raeten en C'osiiris, zijn op hmne beurt in feu /lieneî des légers gotreéru 5SeJaargang 185 Vrijdag 7 Auguçtus S914 2 ceniiemen de 4 bïadzijden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Mechelen from 1896 to 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods