Gazette van Berlaere: nieuws- en aenkondigingsblad

204 0
10 May 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 10 May. Gazette van Berlaere: nieuws- en aenkondigingsblad. Seen on 08 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/183416vf3d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

*0 Mei 1014 Elfde jaar Nummer 19 GAZETTE VAN BERLAERE — — — m*# A M*JÊLéi <JL ik* KATHOLIEK NIEUWS- & AANK0NDIG1NGSBLAD r VEttSCHIJNENDE ELKEN Z'ATEKDAG L IN VLAANDEREN VLAAMSCH! VOGR GOD EN VADERLAND! DE UITGEVtE : Prosper Van Cauteren-ïan Gysegem j Notarisklerk, Berlapre-Borp. Inschrijvingsprijs: 2,50 fr.per juar.voorop betaalbaar Ilot recht van annonce» of artikelen te \vei»eren wordt voorbehouden. Leest en vergelijkt ! v./ v_y v^ma f va I; o In 'i Iialholiek Relgië In >t Liberale Frankrijk In Bolgiù werd sinds 1900 uitgegeven voor werk* jn Frankrijk werd uitgegeven voor webklieden-lieden-pensioenen : 150 millioeu. pensioenen : Meer dan 100,000 werklieden zijn in Belgie eige-naar geworden van han huis. . . , , ,, In Frankrijk wordt uitgegeven voor den lafidbouw ; J.n Belgie ontvingen de landbouwers 20 millioen tôt vergoeding van verliezen onder 't vee en 18 mil- O O li09n tôt aanmoedigmg van de landbouwwetenschap. r D . .» j , . , ... ,, , In Frankrijk kriigen de soldaten : ln Belgie ontvangen de behoeftige soldaten een ^ . frank per dag, de rijken niets. 3 CenlieilieD per dag,.. De liberale politiek is overal dezelfde : Niets voor den boer, niets voor den werkman ! Maar waar die liberale heeren zelf aan de vetpan zitten, daar zijn ze weldra zoo vet gemest datjze noch gaan noch staan kunnen ! Oordeelt, Kiezers ! In België trekt een Volksvertegenwoordiger 4000 In Frankrijk trekt een Volksvertegenw. 15,000 Een Senator 000 Een Senatôr ' 15,000 In Belgie ontvangen deze heeren geen pensioen. In Frankrijk krijgen ze een pensioen van 2,400 Drie jaar geleden deed de liberale Volksvertegenwoordiger M VAN DAM ME in de Kamer een voorstel om deiaarwedden der Volksvertegenwoordigers van 4000 op 15,000 fr. te brengen. Dit voorstel wierd door de katholieken verworpen. Kiezers, liangt deze tafel van verge! ijking op in aile herbergenï Laat ze lezen door de liberale bluflers en ge zuh zien weik apengezieht ze zullen maken !!! KAMERKIEZINGEN VAN ZONDAG 24 MEI 1914. Kaïhoiieke Èandidaten van 't arr. Dendermoncle. T1BBAUT Emiel, advokaat, uittredend lid. BRUYNINCX Léo, advokaat te Dendermonde, uitt. lid. YERMEERSCH Oscar, notaris te Dendermonde, uitt. lid. LEIRENS Florimond, burgemeester te Wetteren. PLAATS VER V ANG ET?c LEIRENS voornn- " MAEYE^0 notaris te Hararoc, ^ rsBENS Armand, geneesheer, burgemeester te Zele NEERINCX Robert, burgemeester te Baasrade. De nationale partij, Nog veertien dagen scheiden ons van 'n gedeeltelijke vernieuwing der Kamer. Wij hebben nooit ge-aarzeld rechtuit ons gedacht te zeggen over de gedragsiijn en de werken onzer Regeering en onzer Partij, wij hebben geloofd wat lof verdiende, wij hebben geiracht te verbeteren wat ons min aanstond, in allés hebben wij openhartig en JL vJiJ lï IcjÎ il li * ^ tll L f C., iU . VTT. O. « LiCr meening die wij nu gaan urtortrlv-ken des te meer vertrouwbaar is, des te meer aandacht vvaard. Drie^artijen betwisten zich d<> zetels.Bet bewind ligt in de "'eec>: schaal niet, de Katholip^e 1 artij blijft met 'n sterke meerderheid aan 't roer, maar ge^h'ig toen is steeds eene ™ 1 en al î.^aers die met verstand oor- ueelen, die begrijpen dat liun be- lang en het belang van 't Land op het spel staan, mogen aan den partij-strijd gedurende die eenige dagen niet onverschillig blijven, maar moeten, met rijp en kalm overleg, hunne stemming voorbe- reiden. Ilet is de plioht der Pers, met het volk meêlevende, hen daarin behulpzaam te zijn. Van de drij partijen kan en mag maar ééne regeeren : deden twee te samen om te regeeren, die kop-peling zou niet duren, het regee-ringstelsel ware te wankelbaar, er moet 'n vast bewind zijn, stein-mende op één enkel programma, en niet nu op dit en wat later op 'n ander. Die ééne partij moet machtig genoeg zijn, niet alleen , m?? r nn!; m \y a rde. Katholieke "Fartij zuïk'S Vifif «î Joui 1884, bijna dertig jaren ! In moeilijke omstandigheden aan het roer gekomen, na een tijdperk van hevigen school- en burgerstrijd, werd Beérnaert's belofte « Wij zullen de wereld verbazen door onze gematigdheid » als eene ge-loofsbelijdenisgevolgd.en zijneleus c< maximum van vrijheid, minimum van heerschapjjij » diende tôt richtsnoer aan al de regeeringen die elkander gedurende de dertig jaren hebben opgevolgd. « Le Temps» liberaal - protes-tantsoh dagblad van Parijs, de vrijheden welke men in Belgie geniet vergelijkende met die welke men in Frankrijk tepakken krijgt schreef over eenigen tijd : Belgie le ftoider eene Katho-lieke regeering, Frankrijk onder eene anti-katholieke. Welk is de-gene die in den ban slaat en een schrikbewind uitoefent ? die uit-sluitend is als eene Kerk ? die als inkwisitiemannen en sektarissen handelt ? « Het antwoord komt van zelf. HEMAM I I I>EMAA: vrij bewerkt naar het Duitsch van WILLEM HAUFF. (36e Ver vol g). Zij traden de kerk bitinen, het hoog! gelukkig bruidje vergat in 't voorl): gaan niet, den kost.er recht vriendelij te groeten ; de nieuwsgisrigen stonde erg verwonderd en verbauwereerd, d; het bruidspaar zooveel eer bewees an de koster-sriapsbroeder, ernstiger wei Ida's wezen, toen zij het welbeKenc altaar naderdè. Haar oogen troffen die van Emiel, va den graaf en den hofraadsheer, die oc vol ontroering en dank waren. Hiert ■was haar overwiniiingsplaals, waar h moedige raoisje met bezielonde reii Uefde tegen den boozen vijand van d( weemoed en do dcoelheid karnpte t çegevierde. Met moeite kon zij haar aanttObuu bedwingen ; de vreugde, dat zich ail zoo schoon geschikt, had, werd een 1k l,!ge ontroering, in vogelvlucht heri sarde zij zich de geschiedenis van d ;^çaaf, va" d'ju ççrsteç, blik tôt o.p de f ! - ^ plaatsen haaroogen traanden van die gevoelde blijdschap. Toen de huwelijk plechtigheid begon, de pastoor, wie men dit geheim toevertrouwd had, i een korte maar heerlijke rede van c wonderbare beschikking Gods spral die dikwijls onder duizenden zijn werl tuig van geluk uitkiest, toen vloeide de tranen over de wangen. — Ja, dacht zij, de wensch, die toe st mijn hart vervulde, heeft zich verw j- zenlijlit : de stem des harten is Goi k stem, is de stem van het noodlot. n En vele tranen fonkelden in deooge it van hen, die eenmaal het leed van de .n jongeling gezien hadden. Als een goc d engel Gods kwam zij den ouden oo le voor. toen zij haar haud in die van zi neef legde, als een engel, die met vrie ,n delijken bliK, met trouwe hand dt ik mei sch uit de donkere paden des levei ja naar een nieuwe schoone levensbri et leidde. ie DE: BRUILOFT. >n ,n Van uit de kerk rolden snel de rijti gen naar Biauwenstein. Een aant p. koetsen begeleidden de jonggetroui es Jon naar het prachtig kasteel. Kano ,j. gebulcie. q1(j0 • trompetten schette n. den ; de mqzièu.&in,^tschappijen v< 3n Freilingen speelden hun schoons ze deuntjes, toen de bnj,u0fts^ysten i P het rijtuig stapten. Emiel en Ida gingen 5- op het balkon staan, dankten de geest-n driftige menigte, die laide juichkreten n door delucht deden dreunen. e Het heerlijk, gansch nieuw ingerichte 5, slot werd in oogenschouw genomen. c- Dit was het werk van den goeden ouden n oom, die geen moeite boeh kosten ge-spaard had om er in een korten tijd een m weelde paleis van te maken. 3- Men bewonderde de breedarmige ls lampen met kristalen glazen, de zaohte sofas, de rijke zalen, de kunstrijke m meubeleering, het porcelein, hetzilver-sn werk. Niets had de suikerooin vergeten :d om zijn Ida en zijn Emiel een gezeliig, m lief heim te bezorgen. in De Freilingers mochten al het heerlijke gadeslaan, waren verheugd dat >n een kind uit hun ge'ooorteoord hier zijn is intrek mocht. nemen en wenschten veel )n geluk over deze woniog. Nu trompetterden de dienaars dat de rijke bruiloftstafel gereed was. Voor een heerlijken disch had Berner ge-l'" zorgd. Al wat fijns en lekkera, wat zoet a' en srnakeiijk was, werd hieropgedischt. v" Dienaars schotelden soei rond. IAas. was n* de telloor ledig of weder dampte een r" nieuwe met het lekkerste gebraad. ln Kortom er werd gedronken en ge-te klonken, getoast en gespeecht, gedanst en gei^beld, gefee^t weej,d. il ^ « Welke vernedering ! « VVh moeten lessen van vrijheid nemeu in een land waar de Kleri- I' «"» !nn ni « /> «i «v» « Wij zoudea fier zijn vrij te wez9n als in Belgie ! » Die hulde is kenschetsend ! De Ratholieke Partij eerbiedigt een-ieders denkwijze, en is daardoor open voor aile mannen van goeden wil ! M. de Smet de Naeyerzei in Kamerzitting van 30 April 1904 : « II i j die geenen godsdienst be-lijdt, hij die protestant is, jood zells, kan zich onder onze poli-tieke vlag scharen. Wij zijn geene confessionneele partij, maar onze partij is open voor al vvie de sociale noodwendigheid erkent van den godsdienst, dezen eerbiedigt. » De Katholieke Partij is ook geen caste- noch klassenpartij : bàre troepen komen uit de steden zoo-wel als uit de dorpen, uit de bur-gerij zoowel als uit den werkers-stand. Zij w&akt over al de zede-lijke, geestelijke en stoffelijke bêla ngen der Natie ! ZIJ IS EENE NATIONALE PARTIJ ! Kan men 't zelfde zeggen van de andere partijen ? Neen ! V'ooreerst, geen van beiden kan alleen regeeren, aile twee missen den grondslag van een degelijk bestuur : de zelfstandige macht. Elk van die partijen beschikt nog over geen vierde der Kamerleden! De eene zou moeten toegevingen iioen aan de andere, kpppelingen tislBotelaisL*. L&sD lins zo 11 <ie n van het land, het ware. in de volks-taal gezegd, eon ware c< hutsépot ». Verder, geen van beiden ook kan waarborgen leveren onder op-zicht, van gewctensvrijheid. Ilet voorbeeld van Frankrijk, de anti-katolieke «Temps» bekent het luide, deugt niet ! Geen van beiden nog kan er op bogen aile klassen te vertegen-w'oordigen : de eene vindt weinig ingang op den buiten en geen in de werkersstand, de andere vindt weinig aanhang in de burgerij, en geen op den buiten. Beider programma zou, bij elke poging tôt verwezentlijking, strijd en botsing uitlokken. Zij zijn geene nationale partijen Aile redeneerende kiezers, aile mannen van orde, zullen die waar-heden al zelf bestatigd hebben, maar ze mogen ze uit het oog niet verliezen,zij moeten ze overwegen, ze in den geest houden gedurende gansch den kiesstrijd : zij vormec den grondslag der polemiek, want zij zijn onze sterkte, onze trots, SLOT. Toen het dessert verlekkerbekt wa; sloop de jonge vrouw, on berner kl uar de begoten champagne-gasten, weg Het zwaar zijden kteed legde zij af orc zich in een net reiskleed test.ek?n, wan! de oude graaf wilde dat zij den dag z?l ven nog han speelrevs ondernamen, d. wijde wereld in. Tn den spiegel bewon derde zij nog eens welke lieve bruid zi geweest was. Roo juichte en jubekk haar hartje van toekomstig geluk. Terug in de feestzaal gin g er eer donderende jubbel los voor de scbco'M reizende. En iedereen zegde dat di iileed haar nog schooner stond dan he bruilofstkleed. Geen wonder ! het j>el grimskleed waarmede zij naar het be loofd land van het huwelijk reisde. De koetsen stonden voor het kasfeel men nam afscheid. De graaf nam ziji allerliefete vrouwtje en leidde haar bl den arm naar de ppachtkoets. Op het balkon verdrongen zich d< feestvierende gas-ten, de glinsterend' champagneglazen in de hand ; zij riepei en schreeuwden een don de rend »hoera» een levendmakend vivat, naar den wa gen toe. Onder het geluid der feeslvi -i ders en tcegesoelde nieuwsgierigen dommelde do wagen mei Emiel en zij liefsteen gelukkige Ida weg. « fleil e segen, hetionge sehoone paar ! » FLMDE. I, de bevestiging van het onloocben-haar recht. der Katholieke Partij,. cle nationale Partij van Belqië, op het volk ! J. P. BanqueCentraleGantoiso Lasterhjke geruchten in omloopzijn-de nopens den staat der zaken van de Bank, houdt het Beheer eraan te ver-klaren dat, in slrijd met hetgeen wordt gezegd, zij hoegvnaamd geene hulu--bank is vail eenige andere Bank en dat zy met geene Bank van het land of van den vreemde andere betrekkingen heel't dan deze welke in het algemeen tus-schen korrespondetiten bestaan. De gang der zaiien is altijd normaa^ gebleven en de winsten verwezenlijkfe gedurende de eer.ste zes maanden van het maatschappehjk boekjaar 1.913-14, bedragen op31 Deçember 1913, Frs. 580 626 57 bruto-en Frs. 429.700 94 netto, aile hoegenaamde algeïiieéne kosten» glgerekend. Het blijkt uit eene balans opgemaaktr, don 22 April dat deze toestend nog nier* kehjk is verbeterd. Men heeft beweerd dat de Bank een. overgroot vei'lies onderging in eenen. krach, zoogezegd van S millioen, die* een handeishais onzer stad komt, te-treffen.Het gebeurlijk verlies dat de Bank uit (lien hoofde zou kunnen ondergaaiv zou nooit, Frs. 200.000 kunnen over-treffen, wat gelijk staat met de winsfc welke zij op twee maand verwezenlijkt, Wettigt dergelijke toestand eenige vrees van wege onze kliënteel, aange-zien de Bank meer dan 8- \jt millioen (kapitaal Fis. 7.500.000 — en reserve-fonds en winsten Frs. Ij?00 0u0) zou moeten verliezen, vooraleei' cen cetiT ••V-ulOir* U*1''v% » -O I>. ." i _t.-. *1 ] DE BEHEERRAAD. WIJ VERNEMEN uit bevoegde brou dat de « Banque Centrale Gantoise •>, ten einde bij het publiek aile onrust weg te nemen, voorkomend van heît verkeerd opvatten eener nota, in do-dagbladen versohenen, zich de mede--werking verzekerd heeft van al de-voornaamste financieele gesiichten der-stad. alsmededer Nationale bank vai* Belgie. WERKZAAMHEDEH PER MAAND" Groenten — Eenige warme dagea« ran den laatsten hclft der maand April,. hebben in de groentenhoven groote veranderingen gebracht. Vele zaaiin-gen nochtansbliiven aehteruit door de overvloedige regens van Meert.. Van half tôt einde Mei wordt he& witloof gezaaid ; kardoenen worden uitgeplant ; salaadbeeten, komkom-mers, pronkappels geplant. Laatste planting van ervvten voor laat ver~ bruik. i De boonen wordeo volop geplant. Voor de fabrieken beginne men best , rond half Mei. Kleine groenten zooals kerveî, pe-tersélie, porcelein worden ook {^ezaaid^ ' liefst op een frisch plaatsken van, dens tui.n.. Wieden en uitdunnen moet' zond'ei' ophouden geschieden ; vooral planton die lat_r moeten uitgeplant worden-(savooien, koolen, spruiten) mogen ' niet dicht opgroeien. Na half Mei worden ook tomaten, i uitgeplant. Bel'egt de a a rcrb e si c b e d d en meï-stroo om het bevuilen der. vruchten te voorkomen. lu deze maand komt aan den voet-der koolgewassen, de larve der kool* j vlieg groote verwoestingen aanrich-ten. Zoo gauw men kleine grijze stip-pels rond den stek bemerkt ; — en dit moet men heel goed nazien — is het 1 t i, d den grond ro,nd den voet der plant 5 weg te nemen, en dien door anderea tevervangen. Door dit middel beko-t men v\e jaarlijks don besten uitslag. Fruiten.— De bioei der fruitboomen is goed afgeloopen : naar allen schijn gaat het een fruitjaar zijn. Mochten er toch geene erge beschadigingcn meer, > aangericht worden ! 1 De bloei. was buitengewoon ; vele j boom en zullen er door uitgeput zijn en moeten — willen of niet — al hun ^ • schaaksel laten vallen, Vergeten wij niet ze te voeden ! Bij laagstaiivmrge en leiboomen 1 moet men de vruchtjes reeds uitdun--, nen ; 't opbiudcn van verlengsch.euten-i? een even noodzakeli]k werk. lîloedluis verschijnt ook weer overal Dat men er toch steeds hard tegen ' strijde : ze bedreigt de a ppelboomen ! Llisthof. — De bloementiiin komt in zijn en feesttijd : geen enkel parkje bli|ft nog ledig: knolbegonia's, eenje-sige za.a.ibloetaen, vaa a'Uea aarxl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Gazette van Berlaere: nieuws- en aenkondigingsblad belonging to the category Katholieke pers, published in Berlare from 1897 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods