Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten Burcht, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Zwijndrecht: nieuws- en annoncenblad

961 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 19 April. Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten Burcht, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Zwijndrecht: nieuws- en annoncenblad. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2804x55m5k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZONDAG 19 APRIL 1914. ÏMr 36. 31e JAARGAJNG. GAZETTE VAN BEVEREN-WAAS en van het kanton bestaande uit de Gemeenten Burght, Galloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroeck & Zwijndrecht. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD. Dit hlad verschijnt geregeld aile Zaterdagen. Abonnemeaten kunnen het heele jaar door genomen worden bij den drukker-uitgever. — Abonnementsprijs, vooraf betaalbaar per jaar : voor de Gemeente 2,GO fr. Franco per post voor geheel Be4gië fr. 3,25 ; voor het buitenland fr. 5,50. Het recht, annoncen of artikeien te weigeren, is voorbehouden. Enkele nummers 2» centiemen. DRUKKER-UITGEVER STRYBOL-VAN HOEYLANDT VR AGENESTR A AT, N° 6. AANKONDIGINGEN : 20 centiemen per drukregel. RECHTERLIJKE EERHEB8TEL-LING 50 centiemen per regel. RECLAMEN, enz. 1 fr. per regel. Aankondigingen brieyen en correspondentien, moeten vôor den "Vrijdag middag ter drukkery besteld worden. — Aile ingezondene stukken moeten geteekend «yn door den schriWor. — De strengste geheim-houding wordt gewaarborgd. Beveren-Waas; 18 April 1914. Wekslijkschs Almanak. Maand April. Zondag 19.— is,en Zondag na Paschen : Qua sinodo. — Beloken Paschen. S, Ursmarus, bisschop, bekleedde verschilli ge bisschoppelijke stoelen in het Noorden vaj Frankrijk, alsook die van Doornik, Ve eeuw. Maandag 20. — (ieluhz. Idesbaldvs van de. Gracht, 3e abt der Cistercienzer Abdij van Dui nen (Coxyde). Hij was in zijne jonge jaren hof knaap van Graaf Boudewijn VII Hapken en later priester geworden, kapelaan van Diederik vai Elzaten : hij werd Regent van het graafschaj Vlaanderen tijdens dezes kruisvaart. Op 42jarigei ouderdom werd hij monnik der Duinenabdij, waa hij, evenals in zijne orde, door uitnemende deug den uitblonk. Abt geworden in Ii55 bracht hij d< abdij tôt het toppunt van haren bloei. Hij stierf ii 1167 en werd zalig verklaard in 1894. Dinsdag 21. — H. Anselmus van Rantelberg bisschop en kerkleeraar, uit de Benediktijnerorde is een der verhevenste lichten zijner Orde, de H. Kerk en der Scholastieke Godgeleerdheid il de middeleeuwen. XIe eeuw. Woensdag 22, — HH. Soter en Cajus, Pauzei en martelaars uit de 3e eeuw. Donderdag 23. — H. Georgius, martelaar, d< groote martelaar der Oostersche Kerk, bekleedd* een hoog ambt in het leger van keizer Diocletiaai doch werd om zijn geloof te Nicomedië onthoofd Hij werd bijzonder vereerd in Engeland. Vrijdag 24. — H. Fidelii van Sigmaringen martelaar, uit de Franciscaansche Orde, werd il 1622 ter dood gebracht door de Protestanten, ter wijl hij het Geloof openbaar verdedigde. Zaterdag 25. — H. Marcus, Evangelist, dis cipel van den H. Petrus, schreef zijn Evangelii onder diens toezicht. Hij werd de eerste Patriarl van Alexandrie en stierf er den marteldood ronc 't jaar 80. Maan : 25n April N. M. om 11 u. 22 m — Bij dit nummer behoort een BIJ VOEGSEL. UIT FAR WEST. Spokane, Wash,, Lentemaand 1914. O.-L.-V. Boodschap. Verwanten en Vrienden, Eenige dagen geleden, kreeg ik een onderlijnc artikel te lezen in de « Gazette van Beveren. » Di weekblad is zooveel verbeterd in de laatste paa jaren dat ik het iedere week met ongeduld afwach en het seffens lees, ja bestudeer. Dezen keer begoi ik zelfs nieuwsgierig te worden als ik die schree getrokken zag vôor het nieuws uit Zwijndrecht Dit schrijven begost over den vijf dollars daglooi der Ford Automobile C°, aan hun werkvolk gege ven ; en, 't ging over tôt persoonlijkheid, waarii m'n naam ijdellijk gebruikt werd ; en 't eindigdi met dezen zin : « Over Amerika is thans het woon aan Father Pypers. » Wel is waar, nen Amerikaan is niet rap uit z'i lood geslagen als men hem vraagt om e woordjei te zeggen (bijzonderlijk op maie of meeting) maar deze onverwachte oproep bracht den Bever schen Amerikaan toch op z'n water. 't Stond daa: blak en bloot voor m'n oogen, als het handschrif op de wanden van Nabukodonozors paleis ; da ik aan de Gazette sedert maanden niet geschrevei had. 'k Stond er verstomd en beschaamd van, da ik m'n eerste liefde in de press-wereld (die ik se dert 20 jaar dien) zoo vergeten en verwaarloozei kon. Daar « Dixit » mij beroept, zoo moet ik m'i naam en faam handhaven en vrijwaren, en, me m'n zwarte lans, m'n eerste « -press-liefde » te hulpe snellen. In de tegenwoordigheid van zul) een uitgelezen « publiek » buig ik ootmoedig nee en smeek om verschooning en geduld. « Dixit » uit Zwijndrecht, vraagt om nieuws ui Amerika « waar wij zooveel over lezen en tocl zoo weinig van weten. » Daarin zijn wij het eens Drukkers-inkt is hier goe koop en het gewetei niet al te nauw gezet, zoodat ailes opgepoets wordt en geboend totdat het straalt en schittert Doch al wat blinkt 'n is geen goud, — maar som tijds 00k is men vaak ziende blind. Dit laatste i wellicht mijne ziekte. Ook zal ik nu niet veel ver tellen over Amerika, want ik heb andere indruk ken weer te geven die aan een half dozijn personei of families zouden moeten gezonden worden il antwoord op hun schrijven, maar die nu aan el] en iedereen gege ven worden door de Gaz et. Di is de eenigste manier waarop ik mijne schuld kai kwijten voor al de nieuwjaarsbrieven, printen ei boeken mij opgezonden, sedert mijne laatst draadlooze mare, vô<5r Kerstdag naar Vlaanderei geseind. Eerst en vooral over wind en weer en dan ove meer. Dit jaar beleefde de Far-West nen opej winter. Hier in de Spokane-vallei was 't zeer mili bij vergelijking aan verleden jaar. De snee lag e maar voor eenige dagen en dan enkel knoesel-diep IJs bleef er slechts om de schaatsen te ontroesten daar het er bij u, in het land der « windmolens diep en dik lag op stroom en vaart. Dit jaar za terecht geboekt staan in den almanak van Snoec of in den Keikop als een der kortste winters di het Noord-Westen ooit beleefd heeft met Meert sche buien en aprilschegrillen twee-drij maande: te vroeg. Wij hebben hier reeds voor eene maand liefla chend lenteleven genoten. De botten van 't struili gewas in m'n voorhof zijn aan 't loopen, en d grashalmen trekken hun zomersche groene klee ren aan, en de grond is wel voorzien en verzadigi voor nen vroegen en weeldrigen oogst. Doch ee kind dat te veel toegegeven wordt is dikwijls be dorven. Zoo kwam het met m'n maag uit en me geheel mijn gestel. Het mild, zacht weer sust lijf en leden in slaap, de zinnen wierden vadsig e sluimerend, en, traagzaam maar zeker, ging iede getuig in werkstaking, zoodat allos op 't pur stond van oproer of oorlog te verklaren. Gelukki; dat ik het bij tijds in handen nam. 'k Ging me verschuilen binnen de muren van ee God-huis en 'k lei me ter ruste neer om ailes af t loeren door open deur en vensters. 'k Bespiedd de verschalkte oproermakers in de schaduw de donkere kronkelpaden of rond de groen-beslijmd moerassen. Daar wierden de doeltreffende natuu balsemgeuren heen geschoten die het tergend ge spuis uiteendreven en wegjoegen. 't Is te zeggen dat ik weer aan maagpijn begon te lijden en da gai en nieren en ingewanden niet meer wilde: werken dat ik die luiheid door luiheid gênas il « the Sacred Heart Hospital ». Die rust heeft m veel deugd gedaan. Dit leven van nen rustendei pastoor beviel mij bovenal en bracht mij de tiei pond terug die ik eventjes verloren had. Goddan' 'k kom er weer gaaf en gezond voor en zoo frise] als vroeger. (Slot volgt.) 1 Werkers doet uw plicht ; en volgt uwen Leiderï. 5 HendrikHeyman zeide\ Geensteir 1 aan het kartel ! Onthoading 't: het kartel dus onrechtstreeksct 3 steunen. 1 Het oogenblik is gekomen, waarop wi - onze gedachlen zullen zeggen over d< houding der werklieden groep. Van af he: ! begiu hebben wij aan de zijde der werklieden gestaan. Wij waren overtuigd dai 1 het waarachtig belang onzer partij inede-bracht, hunnen kandidaat de vierde plaats ; op de lijst der werkelijke kandidaten, to< [ te staan. De uitslag der poil heeft bewe zen dat eene meerderheid, zij het dan eenc kleine, gevonden was om de werkers ach > teruit te zetten. Van dat oogenblik af heb-1 ben zich do werkers van aile kieswerking teruggetrokken ; zij weigeren dat hunne kandidaat op de laatste plaats der bijge-: voegden staat en hebben eene nieuwe or-; ganisatie, het Katholiek fDémocratisé!] 1 Verbond van Waasland, gesticht. * In onze besprekingen zullen wij enkel - rekening houden met de bestaande feiten. omdat wij anders een nuttelooze, tôt niets nuttig zijnde, bespreking zouden uitlok-ken.He.opcichting van, het nieuwe .Verbond juichen wij onomwonden toe. Natuurlijk wil dat niet zeggen, dat wij het goedkeu-ren midden in eenen kiesstrijd nieuwe organisai ies te stichten. Maar hier moest. t om erger te voorkomen, gehandeld wor- - den en de leiders hebben welgedaan van t den nood eene deugd te maken. ' De nieuwe vereeniging zal een her-nieuwd leven in onze partij in Waaslanc i brengen, want inderdaad de organisatû ■ laat zeker nog al wat te wenschen. Iedei | zal begrijpen dat de schuld hiervan eigen \ lijk op niemand neerkomt. Er zijn, ook ir het gewone leven, van die gebruiken di< » deze benaming toch niet verdienen. om-1 dat ze door de omstandigheden binnen ge ' drongen zijn. De benoeming der afgevaar r digden bij het algemeen kommiteit is eei t van die soort, die dringend veranderin^ 1 moet ondergaan. Zooals de benoeming ni [ meestal geschiedt, is zij niet meer van on - zen tijd. 1 ^ * * [ Toen het bovenbedoeld verbond gestich r werd, hebben wij den heer Hendrik Hey c man eene merk waardige redevoering hoo r ren uitspreken. Op zeker oogenblik rie} t hij uit : x « Wanneer ik zou weten dat door mijrK • « schuld slechts eéne stem aan het karte J « zou gaan, dan zou ik niet aarzelei « oogenblikkelijk op de vierde plaats dei - « bijgevoegden te gaan staan. Daarom 3 « vrienden, bid ik U. geen stem aan he « kartel. « j Onze vriend Heyman heeft den werken i dus aangeraden om als persoon voor d< 5 Katholieken te gaan kiezen ; dit is he ' zuiver uitvloeisel zijner woorden. W< | hooren zoo hier en daar wel stemrnen vai ; menschcn die zeggen : we gaan blanl 1 stemmen. Zie, dat is in strijd met dei raad des leiders. Onthouding van stem 1 men is onrechtstreeksch hulp verleenei l aan het kartel en dat doet toch geen en r kel werkelijk katholiek en zeker niet di • werklieden. ,j Voor ons blijven er nog twee wegei 1 open die. door do werklieden, bewandeh < kunnen worden: Ie dat zij hunne stemmen uitbrengei [ als voorkeurstemmen op een der uittre dende Volksvertegenwoordigers. 2e dat zij hunnen kandidaat toelatcn d< ^ vierde bijgevoegde plaats in te nemen. ! Onze vrienden hebben steeds gezegi i niet te willen strijden tegen de uittredendi 1 Volksvertegenwoordigers heeren Raem ~t donck, Nobels en Van Brussel. Zij kunnei e hiervan het bewijs leveren, door nu voor 1 keurstemmen uit te brengen. Het is vol r komen begrijpelijk dat zij niet boven aai l de lijst willen kiezen. Welnu, zooals ge ' zegd, onthouding is steun verleenen aai a het kartel. Er blijft hun dus niets ander e I over dan oin voorkeurstemmen uit t e brengen, tenzij... 1 * e * * r Ja, er is nog een ander middel en da ; is : hunnen kandidaat toelaten devier t de bijgevoegde plaats in te nemen. 1 Wij hebben recht onze vrienden deze 1 raad to j>even, omdat wij de bewijzen ge-3 leverd hebben in onze gedachten met hen 1 to zijn. c Het Katholiek Demokratisch Verbond 1 is gesticht. 't Staat er : rotsvast, vanzelf geboren uit de omstandigheden. Wij roepen U toe : Werkers, vrienden Levert nu het bewijs wie ge zijt en wat ge kunt daarstellen. Uw man aanvaarde de plaats die hem toegewezen is. Werkt nu ' met voorkeurstemmen voor uw eigen kandidaat. Hierdoor zult ge doen bestatigen, t welk eene macht gij vertegenwoordigt. Blijft niet staan op het oogenblik dat de vijand nabij is. Sluit u aan bij de gele-'■ deren die toch enkel werken voor de eer van Christus' kerk. Laten wij, als katholei-ken, eendrachtig den gemeenschappolij-i ken vijand bestrijden. Na afloop der kie-zing spreken wij nader. Ditmaal moeten wij nog medestrijden in het groot leger, willen wij den naam blijven behouden van wat we inderdaad zijn, te weten : werkelijke katholieken. Aan den avond van den 24sten Mei als wij onze overwinning zullen vieren, moet gij opnieuw kunnen zeggen : eene schit-terende overwinning is ons. Maar gij moet er aan toevoegen : bij de volgende kiezing zal de overwinning nogschitterender zijn, want van af heden zullen wij, de werkelijke demokraten, onverpoosd strijden om de vierde zetel te brengen in de handen der Katholieke Partij en 't zal het Katholiek Demokratisch Verbond zijn dat deze overwinning bewerkt. Werklieden, werkbroeders ten strijde ! Onthouding past ons niet!! Ten strijde voor heil van Grhistus Kerk en van ons geliefd Belgenland. Weg met de Kartelfeannen ! ! 1 o- Verv îammch 'Mg der Gentsche Hoogeschool. Tijdens den kiezingsveldtocht moet er eenen krachtigen wind waaien voor ons ideaal om tôt vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool te komen. Onze uittredende Volksvertegenwoordigers zijn voorstaanders van het wets-i voorstel Franck-Van Cauwelaert en heb- • ben beloofd dit in de Wetgevende Kamer • te zullen stemmen. Er blijft nu, in ons 1 Arrondissement, over. om hen door eene i krachtige propaganda te ondersteunen en ons denkbeeld nog meer onder de massa - brengen. Zooals wij gezien hebben, tijdens de be-1 handeling in de afdeelingen, is er voor dit ; oogenblik eene meerderheid te vinden om 1 het wetsvoorstel te stemmen, maar, vol-■ gens ons, is het toch dringend noodig ons ideaal nog eens overal duidelijk te doen klinken, opdat de twijfelaars onder de ^ Volksvertegenwoordigers, en zij die er . vijandig tegenover staan, zullen begrijpen . dat eene groote meerderheid der Vlamin-i gen, en zeker al de intellectueelen onder hen, verlangen eindelijk de bronnen te » bezitten waaruit nieuw, hernieuwd leven [ voor hen zal opborrelen. , De Katholieke Vlaamsche Arrondisse- > mentsbond van het Land van Waas, het aangewezen lichaain om deze propagan- ; da te leiden, zal zich niet onbetuigd laten om het ; In Vlaanderen Vlaamseli ! > meer en meer tôt werkelijkheid te maken. t Steunen wij den Bond in het belang èn » van ons Volk èn onzer kultuur ! Het is ! noodig te handelen. De tijd van lawijd- maken en beleedigen moet voorbij zijn. 1 Daden en nog eens daden moeten ver-. richt worden t- ; Verklaring ! Wij ontvingen van den Waasschen Ar-1 rondissementsbond onderslaande mede-1 deeling : Waar de Reer Uitgever, Wij zijn gelukkig U hierbij de verklaring te zenden die door de Katholieke } Kandidaten van Waasland is aangenomen en vastgesteld werd op de vergadering j van het Arrondissementskomiteit van , Donderdag 9 April en goedgekeurd in ^ bestuursvergadering van onzen Arrondis-1 sementsbond, denzelfden dag gehouden. Wij hopen dat wij thans, (*) vol-ledig t'akkoord met onze ] kandidaten, uit aile krachten zullen kunnen meêwerken voor de j zegepraal der Katholieke lijst. s U dankend voor de opnanie, groeter e wij u vriendelijk. Namens den K. V. A. V. W. De Schrijver, De Voorzitter, t Dr A. ELEWAUT. I)r A. BORMS. Verklaring. Wij, Katholieke Kandidaten van Waas n land, Wel wetend dat ons volk zich nooit geheel verstandelijk, zedelijk en stofifelijk ontwikkelen zal, zoolang het niet herleeft in eigen taal, christelijke zeden en gebruiken ; Overtuigd dat het hoogst wenschelijk is dat in de Kamer de katholieke gekoze-nen van het Vlaamsch gedeelte des lands steeds te zamen beraadslagen en het eens worden over het steunen en stemmen van de ineest doordragende Vlaamsche ont-werpen en amendementen, zonder de me-dewerking of ondersteuning der gekoze-nen van andere politieke partijen te weigeren ; Verklaren, in de Kamer onze houding daarnaar te zullen schikken en het ontwerp nederge-legd I <»r Kamer den 19 November 1912 be-treffende het taalgebruik in de Staatshoo-gescholen en de trapsgewijze volledige vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool (voorstel Van Cauwelaert-Franck en Kon-soorten) te zullea stemmen. St-Nikolaas, 9 April 1914. (*) Om zijne belangrijkheid, onderschrijven wij dezen volzin. Wie kiezen ** ^ voor de ^ o c| KAjmiEKEN? I AL de boeren met gezond vei stand. f*- AL de burgers die hun < ^ eigen belang begrij- *9 0 ^ Pen- ® y AL de treffelijke werk-- . ~ lieden. ^ AL de Priesters. Q, w S AL de werkelijke Via- „ g r< Ç mingen. « » O AL de nijveraars, hetzij " ff •» groot of klein. » 0 AL de Ghristene Onder- S! wijzers. ® ^ AL die met aardsche goe- deren gezegend zijn, g ^ 'tzij veel of weinig. ^ pN AL de neringdoenden. t. P AL deStaatsambtenaren. ® ^ in 't kort : g cjt- Al da treffelijke •* ? ® menschen ! Zondagpraatje. Stien en Ward. Stien. —Ward, ik heb daar een papierken ge-kregen van de cartelkandidaten. Ward. — Ja, Stien, ge zult er waarschijnlijk nogal krijgen ; en dat zal altijd koekoek één zang zijn : « De katholieken hebben niets gedaan, en wij zullen ailes doen ! » En dat is zoo, voor elke kiezing, hetzelfde liedje. Stien. — Indien zij inderdaad zoo machtig zijn, hoe zijn zij dan niet reeds lang gekozen ? Ward. — Zij houden de kiezers voor domme-rikken die noch ooren, noch oogen, noch verstand hebben. De kiezers zijn slimmer dan zij denken : Zij zien klaar dat de katholieken niets anders be-oogen dan door matige en rechtvaardige politiek het volk gelukkig te maken ; en dat, van eenen anderen kant de blauwe en roode volksbedriegers niets anders doen dan liegen dat zij zwart zien, en geen ander doelwit hebben dan ons land met dwang en geweld te vergoddeloozen en te verar-men.Stien. — Liegen, ja, dat doen ze. Zou men niet zeggen, als men ze hoort, dat onze katholieke kandidaten machtelooze luiaards zijn ? Raem-donck, een invloedrijke man, die bij de ministers zoo hoog in aanzien staat, en die reeds zooveel gedaan heeft voor ons arrondissement en die steeds bereid is zijne macht en zijnen invloed ten dienste te stellen van al wie het hem vraagt, van arm en rijk, van liberaal en katholiek. Van Brussel die zoo dapper de belangen der boeren weet te verdedigen ! Ward. — En mijnheer Nobels dan, de volks-vriend, dien de menschen in hunne vertrouwelijke genegenheid « Onzen Jan » noemen, hij is zeker ook een luiaard die niets kan ? Met honderden menschen heeft hij reeds uit de nesten geholpen ; maandelijks zit hij hier te Beveren de menschen die hem komen spreken met raad en daad te hel-pen.Stien. — En zulke mannen zou men willen ha-telijk maken bij het volk ! Was het ook niet een liberaal die eens gezegd heeft : « Liegt maar altijd voort, er zal toch iets van blijven ! » ? Ward. —Ja, Stien, dat was Voltaire, de vader der liberalen. Stien. — Dan zijn zij de waardige zonen van hun vader. Maar, ik vraag mij af, wat zouden die mannen met ons doen moesten zij aan 't hoofd ge-raken, wat zou er van ons landeken geworden ? Ward. — Och, Stien jongen, 't is wel dat het maar eene enkele veronderstelling is ; Onze Lieve Heer zal ons voor dit ongeluk bewaren. Wat zij zouden doen ? Priesters en kloosterlingen plagen en de menschen dwingen van hunne kinderen jon-ge geuzen en socialisten te maken : millioenen en millioenen verteren om goddelooze scholen te bouwen, en alzoo het land verarmen en naar den dieperik helpen. Stien. — Heere toch, bevrijd ons van dit ongeluk ! Ward. — Als gij peinst, Stien, dat er onder die • kartelmannen van ons arrondissement mannen zijn die hunne opvoeding aan de priesters te dan- Iken hebben ; men heeft mij eenen der kandidaten, genoemd wiens soutane reeds in de maak was om naar 't seminarie te gaan. Stien. — Is dat toch waar ? Hoe is het mogelijk van zoo laag te vallen ? Ward. — En van zoo ondankbaar te zijn, niet waar ? 't Zijn ook meestal zulke mannen die schreeuwen tegen de kloosters. De kloosterlingen die hunnen tijd besteden aan het gebed, noemen zij luiaards die voor niets goed zijn ; en de kloosterlingen die werken en hunne weeskinderen lee-ren werken dat zijn volgens hen, uitbaters van de kinderen die zich verrijken met het zweet der weezen en aan den handel eene oneerlijke concur-rentie doen. Stien. — Maar, Ward, als er zooveel te winnen is met weezenhuizen te openen, waarom doen de liberalen en socialisten dat ook niet. Ward. —Wel gesproken jongen ; maar gij ver-staat wel, het zijn allemaal die zeven stuivers niet, zij weten wel dat zij liegen, maar kwestie van de kloosters hatelijk te maken. Stien. — En de scholen wat zouden zij daarmeê doen ? Ward. —Och ja, zie eens welken onverdragelij-ken dwang -zij op de werkende klas zouden willen uitoefenen. Die schoone mijnheeren die zoo maar gedurig schermen met die groote woorden van vrijheid en gelijkheid, zij zelf zenden hunne kinderen naar katholieke betalende kostscholen ; de rijke menschen en begoede burgers zenden hunne kinderen naar scholen hunner keus, meestal naar katholieke scholen, omdat zij zeker zijn dat hunne kinderen in die scholen eene deftige opvoeding zullen ontvangen. Er blijft dan maar de werkende klas meer over. Maar die menschen hebben de middelen niet om hunne kinderen naar betalende scholen te zenden. De katholieken laten den werk-man vrij zijne kinderen te zenden naar katholieke scholen of naar officieële of zoogezegde onzijdige scholen ; maar de kartelmannen, moesten zij eens meester worden, zouden den armen huisvader zijnen vrijen keus ontzeggen en hem dwingen zijne kinderen te doen opvoeden door goddelooze mees-ters, in scholen waar nooit den naam van God zou uitgesproken worden, tenzij om hem te be-spotten of te lasteren. Ziedaar wat die mannen zouden doen ; ziedaar hunne vrijheidsgezindheid en hunne liefde voor het werkvolk ! Stien. — Mochten aile kiezers toch klaar uit hunne oogen zien ! Ward. — Wees gerust, Stien, ons volk kent zijne vrienden ; het is nog niet rijp voor dwinge-landij. — Tôt later. De Algemsene Werkstaking heeft een boni opgdeverd voor de socialistische partij en armoede voor de Werklieden. De socialisten hebben Zondag te Brussel hun jaarlijks Congres gehouden. Vol-gens het verslag in « Le Peuple » van Maandag 13 April heeft een zeker Gezel daar verklaard dat de commissie van de algemeene werkstaking een boni had van 44.655,55 fr. En de arbeiders ? Daarvan hebben de meesten, tijdens en na de staking, honger geleden en schulden gemaakt. De vier en veertig duizend en zooveel franken, werden gebruikt voor de propaganda ten behoeve van het zuiver algemeen stemrecht... dat de socialistische bazen zelf niet willen en waarmede zij de werkers bedriegen. 't Geld dat gegeven was voor deslacht-offers der « algemeene » staking, wordt gebruikt om politiek te maken en intus-schen lijden de slachtoffers gebrek. Zullen de werkers nu begrijpen hoe zij door de socialisten bedrogen worden ? In Waasland moester geen enkel werk-man gevonden worden die gaat kiezen voor 't kartel. 't Zijn niet anders dan de sukkelaars en de snullen onder hen die dit doen. 44.655,55 fr. die voor de slachtoffers gegeven waren, worden verknoeid in de politiek. Weg met die knoeitrs !!! Levede Katholieke partij !!!! Van Week tôt Week !... Overwegingen van eeD Waaslander. 'k Zou ook wel eens eene algemeene werkstaking willen samenstellen. Niet om het zuiver algemeen stemrecht te be-komen, maar om, evenals de Socialisten gedaan hebben, ook vijf en veertig duizend franken bij zoo'navontuurover te houden. Die heeren uit de socialistische Volks-huizen zijn goede handelsmannen, die weten en kennen den weg orn de menschen lachend het bloed af te tapi>en. De menschèn zijn toch nog kolossaal dom. Waarvoor hebben ze nu toch ge-staakt en slechte soep gegeten ? Enkel om wat geld bijeen te brengen ten einde luie gasten een gemakkelijk bestaan te geven. De centen die van de staking overge-bleven zijn, ze hebben 't Zondag op het socialistenkongres verteld, worden gebruikt voor de reklame van 't kiesrecht en daar zijn wel weer een paar vriendjes, tegen drie duizend franken per jaar, voor noodig. De werklieden genieten het geluk van op de keien te mogen bijten. Hunne s)-cialistische meesters wonen op groote zomerverblijven, waar ze wel zorgen d-s middags iets beters als « stakingssoep .» voor noenmaal te hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Subjects

Periods