Gazette van Gent

2660 0
10 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 10 January. Gazette van Gent. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fb4wh2fx58/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247° JAAE. — Nr 8. 5 CENTIEMEN ZATERDAG, 10 JANUARÏ 1814 GAZETTE VAN GENT ISS € SI fl IJ VIX C S P RI J S : Y00R GENT : VOOR GEIIEEL BELGIE : I Ean i'iar fr. Ken jaar fr. 15-00 I g' inftànJon » |-S0 6 nuwi.d#n » 7-75 ■ 3 maanden » 350 3 maamien Voor Ilolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landcn : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HÀNDELS- EN ANNONCENBLAD Gestieht in 1667 SEURZEN-COUKANT). B-ESTtÊtr# EN BEDACÏ02 VELDSTRAAT, 60, GENT De hurcelen zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 lire 's avonds. TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent raoeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUSTENLAND. ftSEDERLAftSD. De criais m de diaœantnijverheid. — I Het amiai w^rildoo^ dianrantbeww-kers, | Aittsterdiaiii, is tteze weék ophieùw ge-B^stCigeui 6ii wCi! van 4855 tôt 5092. Motorboot ontploit. — Men schrijft uit 1 bea Haag : Gisteren namickias ontploite i hier e.eme motorboot, nog op de schèeps-| wt-rf gtaandfe. Ykr persorien werden erg I gekwctst en de mécanicien werd op dien | slag gedood. frankrijk. Paincaré te Nice. — Een gelant van C den présidant der repuhtiek is te Nice '-"i aangekomen om eene villa te huren voor & den heer Poincaré. Men denkt dat de pre&idenit binrren kort een heelen tijd te i. Nice zal verbiijven. Drama vôor het Elysée te Parijs. — r Gisteren môïgehd, roiid 7 nre, wandelde I de 20-jarige kainerknecht Fernand Arro-t nis voor het paieis van het Elysée, te Pa-t rijs en zong onsamenhangende woorden. | Toen de policieagent Thircuit hem tôt i zwijgen aanspoorde, antwoordde Arro-| nis': "Nader mij niet of ik dood u". Met-I een loste hij dn© revolveschoten op den I a^ent, die was toegetreden,en een vierde | schot op een anderen agent, maaa- zonder i to te raken.Dan nam hij de vlucht en ver 1 school zich op een achteruit, in een, soort I van hok, waar verscheidene agenten hem l! kwanien aanhouden. Arronis sneed zich | toen den buik open met een Algariaan-I schen dolk en werd in ergen toestand [ naar 't gasthuis gebracht.Men denkt dat ï hij in de hersens moest geraakt zijn. i'winiig jaar opgesloten. — ln een F klein plaatsje nabij Orléans, bevinden I zich, sectert 27 decerjber een zekere vrouw F Adelaïde Robrichon-Buru met haar zoon f Léon, in hechtenis. Zij worden er van | beschuldigd, hun stiefdochter en half-I zaster Marie-Joséphine gedurende twin-| tig jaren van haar vrijheid te hebben be-I roofd. Yroeger had men ai1 eens eenig t vermoeden geJrad en was een rechterljjk F ontîerzioellc ingestekl, miaar zonder ge-ç vol g. Door em toeval is nu aan het licht ge-f .komen, clat d!it vermoedjen juist is ge>-i weest. Een ÎLandelsreizigev kwam 'bij | vronw B-uxu om met liaar zàken te doen. I Daar hij niemand zag, lie.p hij door naar | een &ch,uurtje, dat dienst deed1 als keu-I* ken en waar hij d-e vroaiw d'e.s huizes [ cîasht te ziilflen vinden. Hij zag ec-hter F een oud vroivwtje, geihieiel ontl<leed en i met een lange kettirlg va«tige,klonken aan r een grooten M(ok hout. De ketting wa.s ; beve«tigd aan den rechter arm van d'e I ongeliikldge vrouw en de kwelgeesten | haclden de voorzorg genomen, tusschen I d« schiaikelB van die ketting en de huit! |i lappen te w in den, opdat geen litteekeins I zouden achterblijven. .De handdsreizig«r maaJtbe dadelijk I melding van hetgeen hij gezien liad en | de justicie stelde een ondierzoek in. Men vermioedt dat het het tweetal te | cfoen was om het geid van hun slachtof-fer, dlat een kleiin erfenisje van haar moe-î'- der beizat. Echtelijk drama. — Te Mantesquiou wrd er eene gruwelijke moord gepleegd. Marcelin Vignoux, kantonnier te Ni-•, 7an, dichtbij Lombez, had 7ijne vrouw, , die eene vraag tôt echtscheiding had in-; gediend, reeds llerhaaldelijk met den dood bedreigd. I Gisteren avond nu, rond 9 nre, ging f Vignoux hslar op de baan afwachten, en I. sloeg haar, met ziin kantonniershamer, I den schedel stuk. De jeugdige vrouw, I Pas 18 jaar oud, zakte doodelijk getrof- fen nee'r. De rnoeder van het slachtof-fer, die tusschenbeide had willen komeii, werd ook ernstig verwojdd door hamer-slagen.De jonge vrouw Vigaoux bezwcek kort nadieri. De moordenaar werd aangehouden. Hij is .'X) jaar oud, en was, sedert 1911, met zijn slachtoffer gehuwd. De gruwelijke misdaad. — Men nieldt uifc Abbeville dat de aanhouding van den rnoardenaar dpr kleine Halattre nog sleohta eene kwestie van uren meer io. Twee persoi:,en door den blikSKin g-e* dood. — Een gèweildig onweer is, gisteren boven Montibeugny en omstr,eken losg-e-braken. De Miksern sloeg- neer te midden van een aiiker waarop verscheidene iDoeve^arbeiders aan het werk waren. Ee<n 16ja,rig kaiechtje, Durand genaamd, yréed door den blik'sem. gedood. Ôok het 13jarig meLsje Guilton we,rd getroffen, d«erlijîk verbrand over gara -ch het lichaam en stervend naa.r h.et gasthuis vervoerd. ENGELAND De draadlooze telegraaï oij de vis-schersvloot. — Onia.ngs is ee>n contract geteekend door de " Marconi Company" en den eigenaar van een taméiijk groote viss-chersvioot te Lowestoff. Op het voornaamste sohip van genoemde Vloot zaïl door de Mairconi Company een toast âl \K>or draadJooze telegralie worden gepLaatst, dlat bediend zai worden door een telegTafist, tegen eene jaarlijksche vergoeding van 200 p. st. Hierdoor kan men in verbinding blij-ven met den, vasten wal en kunnen cie verschiillieade schepen van de vloot met eJlkaar voeJing hou den, als zij ter vibeh-vaa-rt zij'n, Het gebeurt namelijik dilcwijls dat schepen, di© een goed'e vangst hebben gehiad, zich asllen naar dezelfde ha-ven begeven, zoodat in die plaats over-viio«d van vâ'sch is, terwijJ men in andtere harvens, waar slechts enkele schepen met slechte vangist. binnemkom-en, gabreik aan visch heeft. Door de draadlooze tefegira-fie achter kam men de sch'eipen met goede vangist naar varsc'hillende havens sturen, codait de hoeve&lbeid visch b-eter over de verschilliende plaatsen verdeeld wo-rdt en betere prijzen variereg-en worden. Dit is e«n zeer praktischw uitslag, dat van de toepassing d-er draadîooze tel'agraiiè op visschersvaartùigan kah worden verkregen. En men mag ver-w'achten, dat het voorbeeJd van den ree-deîr va.n Lowestoff na^'olging zai vinden, ook bnitan Engela.nd. Strenge boetedoening. — Julia La.dy Lyvedien, een 34jarigie Schotsche Peere-weduwe, is opganoanen in het klooster van de Arme Clarissen te Edinburg. Ean strenge orde ! De nonnen gaan bloot-voets of op sandalen, lieggen zich veeî ontberingen van eten en drinken op, an moeten zwmien. Lady Lyveden was vroe-a-er winkeBijiuffrouw an is op 17jarigen Jeeftijd getrouwd1 mat Lord Lyveden, die toen 72 jaar oud was. DUiTSCHLAND. De feiten van Safern De sociaiistische afgevaardigde BôMe^ vroeig in de Kamer of hiet juist is, dajt doncîerdiag' een schadron hiuza:°n gereed had geistaan om gebeurlijik op te tredfcn. De ondierstaatssecretaris Mandai antwoordde daarop : " Gedurende de zittin-gien van den krijg.sraad is in gemeen-schappelijk ovarleg tusischen het burger-'liijk en 't krijgsbestuur besloten een schadron gereed te houden om, zoo het bur-g-erlijk bestiuir het wensch-iïijk mocht oordeelen, onveirwijid op te tred.en. De reigeering had achter gegronde hoop, dat het giezond verstand van de beivolking dat optreden overbod'ig zou malcen." De eisch toit vrijspraak van den kolonêJ von Reuter, wegens het zich tueeig'jn m dier uitvoerande macht, werd door den anvbte-naar van het openbaar ministerie giàwettigd met (Le beweïing, dat de kolo-nei niet het bewustzijn had, dat zijn g'e-drag in strijd was met de wet. ÂolîtvQucli^8 snocnî en vie,'voudic8 ze!fmoord Men bericht uit Soldau (Pruisen) dat een bouwkticidig-e en zijne vrouw zelf-moord pleegden, na eerst aan hurrne vijf kinderen de keel overgesneden te hebben. De zuster van den boawkundige be-n.am zich ook het leven. ïe Hamburg verhing zich een policieagent na zijne drie do-chtertjes den hala te hebben overgesneden. De opening van den Pruisis:hen Land^ dag. — De Landkîag werd donderdag' ge-opend. De keizer was niet aanwezig. De troonrede werd voorgeiezen door den Pruisisçhen minister-voorzittar von Reth-iriann-Hollwieg. Daarin wordt gezegd': De toestand der financiën is op den weg naar volkomen herste-1, ond'aaiks de in den laiatsten tijd opgiem'erkta v^t.in-dering der staatsinlkomaten. D-î ge-wenschte verbete-ring van de iiijvarheids-en de arbeidismarkt zai door het opdra-gen van staatswexken mo.gelij k worden geimiaaikt. De troonredle kondigt trakte-mentsverhoogjng aan voor de lagere amfo-tenaren, een woningswet ter verbetering van de woningtoestanden der minder be-mididelde klasse, de verhooging van de midkieilien voor de verzorging der jc-ugd, een uitvoerigie verbetering van de wet op het landsbestuur, een nieuwe rege'ing van de rechtan der familiën met fided-ooimimis op fiamiliabe«ittingeai, en e*-n ontwea'p op d'e verdleeling van grend, wiaiardioor het niet-econoimiische gebrmk van grond zal worden vergemakkalijkt. Ten slotte wijist de troonrede op de gemeenschappeii.ij k e pogingen der groote ■mogendhedan om den wer-eldvede le be-'houden, waarvan de versto-ing aan de Duitsche nationale welvaart <\'j zwaarste wondléin zou toehrangen, en w varvan het belhood door die samenwerking verze-keid is. Ontslag. — G.raaf Brudzewo Mielzyns-ki, de PooJsche leider, die onlangs zij<ne vrouw en zijn neef op zijn kastee! heeft doodgieschoten. heeft zijn mandaat als lid van den Rijksdag neergelegd. OOSTENRIJK- HONGAR1E Het Servisch'Kumeensch verdrag. — In politieke kringen he-cht men niet het minste galoof aan het bericht omtrent een Servisch-Rumeensch verdrag. ITALIE. Eene dreigende werkstaking. — De be-roanningien van verschillige zaevaart-maatschappijen te Genua, dredgen in werkstakmg te gaan, indien zij niet ze-kere .voldoenin,gen bekomeHj namelijk vermeeirdering van loon en een werk-c on trac, t. SPANJE. Brand in een schouwburg. — Te Am-posta, in Catalogna, werd een schouwburg de prooi der vlammen. Er zijn geen persoonlijke ongelukken te betreuren. De stoffelijke scha)de is zeer belangrijk. ALBANIE Prins von Wied en de mogendheden. — De Engeilsche regeering heeft laten hoo-ren dat prins von Wied op onkiesche wij-ze- gehandeid heeft met alleen de bemid-dcliing van Oostanrijk en Italie te ge.br ul- ken cm met Albanie in be-trekkingi te komen. Engeland rneent dat de toestand van den prins von Wied veel gemakkelij-feer zou zijn, moest hij in Alb inie zelf een ei.gen afgevaardigde hebben, doch daar hij door de mogendheden gekozen werd tôt vorst van Albanie, heeft hij de< be-mididleiling van de mogendheden noodig, en wel vian al de mogieindhedén. Over de îziichten van pi-ins von Wied en ove,r den datum waarop hij naar Albanie zal var-trekken, mist men te Londen aile inlich-tiing.In de stad Dnrazzo is m'en intusschen v>olop aian het zorgen voor de plechtige ontvangist van den prins von Wied. Es-ïàd-pachia bastum-t in eigen persoon de vei'siering van de ha.ven. Hassan pacha, de gouvern&ur vain Du-raazo, heeft E&sad pacha gel'ast dein prins, in zijnen naam en in den naam Van d'e stad, te, gaan vejrwelkomen. Hij zali binnen eenige d^gen, met andere le-den van de Albaneesche afvaariJûging, den prilns tegeanoet reizen. De président va.n de voorloopige re-g&ering van Albanie spreekt ten sterbste tegem, cïajfc hij in eenige verbinding zou staan met Izzet patiha. Hij werkt slechts voor de proclamatie van den EurfSpee-sclien vorst, die door de groote mogendheden is aangewezen. Nieuwe aanhoudingen. — Bekir, de eers.te nuagistraat van Grenebi, is te Va-lona aangehouden, op het oogenblik da.t hij uit Brindisi terugkee-rde. Hij wordt beticht een der balhamels te zijn van de beweging die de uitroeping van den staat van beieg noodfealkelij.k gamaakt hebben. Eenige voornaime personen van Albanie, verdacht'van medeplichtigbeid in het complot ten voordeele van Izzet pacha, zijn aangehouden gewordten. SERVIE Servie en Griekenland. — Uit Belgrado wordt geseind: Servie en Griekenland hebben, ten einde tusschengevallen te voorkomen, zich verbonden geenerlei wérking op school- en kerkelijk gebied te voeren in de streken, die hun zijn toe-gewèzen.De Grieksche metropoliet en de prie-sters zullen Monastiir ten spoedigste ver-Ifeten en Servie zal hunne jaarweddem tôt aan hun dood blijven uitbetalen. TURKIJE. Griekenland en Turkije. — De Turk-sche gazant te Weenen, Hilnn pacha, heeft graaf Berchtold medegedeeld, dat Turkije, zelfs wannear het wilde5 geen af stand zou kunn en do en van de eiltanden Chios ën Mytilene. Een d-ergelijke mede-daeling heeft de grootvi'zier reeds ankele dag en geleden aan den Engelschen ge-ziant te Oonstantinopel gedaan. Hij sohijnt bij daze gelegenheid er tevens op gewe-zen te hebben, dlat de beteekenis van het aanvaarden van de portefeuille van oorlog door Enver paciui niet on-derschat miag worden. Het is niet juist, dat de nieuwe minister vain oorlog "per se" een oorlog met Griakenland wenscht doch bij de roi, die hij in het tweede sta-dium van den Baâikaaioorlog gespeeld heeft, is het niet aan twijfel ondchevig, of de aan Tnrkije gestelde eischea oie door het geheele volk als onwiaard'g be-schouwd worden, zullen bij hem cp te-genstand stuiten. En achter En ver pallia staat het geheele lage>r. Na den oorlog. — De verjonging van het leger. — Tôt de op pensioen gie-staldte officieren behooren de maarschal-ken Zeki-pacha, Ibrahim-pacha, elf ge-neraals, drie-en-dertig divisiegeneraals, veertig brigade-generaals, twaalf kolo-nelis van den generalen staf en zes-eai- NOODWEER OP DE BALTISCHE KUST. De plaat verbeeldt de opgezweepte zee. — Eene overgroote vloedgjlf. zeventig andere kolonels. De iradés zijn reeds uitgevaardigd. Tegelijkertijd zijn de iradés nopens de bevordering,en verschenen. Generaal Mahmoed-Moektar, gezant te Berlijn, is benoe,md tôt inspecteur in de derde in-spectie ; brigade-generaol Dzjawid-pacha in de vierde ; maarschaïk Osman ira de earste en generaal Zaki in de tweede inspectie. Dertig kolonels zijn benoemd tôt di-visie-oommiandanten. De Duitsche koaio-nel Brousa,rt von Schellendorf 13 benoemd tôt bevelhebber der derde divi-sie. Onder de bneoemingen is ook die be-grepen van generaal Liman von S an der s, tôt bevelhebber van het eerste leger-korns. EGYPTE. Sprinkhanen. — Uit Caïro wordt be-, richt, dat wieder reùsachtigc zwerraeii sprinkhanen verschenen zijn bij Assoean, zoodlat ar vrees bestaat voor een nieuiwe sprinkhanenpllaag in Neder-Egypte. Met het 00g op dit gevaar zijn soortgelijike miaatragelen genomen als in 1904, toen , men er. in mocht slagen te verhindaren, 1 dat de oogst door de ongewenschte gasten werd vermield. AFRIKA. De Algemeene Werkstaking Dat de spoorwegarbeiders van Natal gedurende de staking aldaar niet ondeir-steund werden door Transvaal, voordat de bond tôt stand was gekomen, weer-houdt de Natallers om gehoor te geven aan den oproep van Transvaal, Een etikele trein vertrok gisteren uit Pretoria; aile mécaniciens, behalve drie, waren in werkstaking gegaan. De gelei-ders staken ook. De diienst is voorloopig opgeschorst. »♦« De "Nationale partij" van Znid»Afri-ka. .—. Het provinciaal congres der Zuid-Afrikaansche partij in de Oranjekoloaiie, belegd om den toestand, voortvloeiende uit de in november tijdens het congres te Kaapsitad ontstane splitsing der partij, te bespreken, heeft met groote meer-derheid een door Hertzog voorgestelide miotie aangenomen, waarin de weinsche- lijlkheid dar vorming van een nieuwe partij onder den naam "Nationale Partij" wordt mtgesproken. Aanval. — Men meldt uit Tetuan: De commissie, bielast met het ondlerzoefc naar de schade, verleden jaar toege-bracht aan eigendomimen van Spaan&che onderdanen, is in de nabi,iheid van Run-comediie door de oproerige Kabylen aan-gevaUen. Dezen werden met aanzienlijke verliezen teruggeslagen. De Spanjaarden verloren een doode en een gewonde. AMERIKA. De ramp van de "Oklahoma". — Wij hebben al meer geschreven over de schipbreuk van de " OMahoma". Nu», wordt uit Boston gemeld, dat kapitein Gunter en zeven leden der bemamning van het_ vergane schip aan boo,rd van de "Ravaria" te Boston zijn aangielcoimen. Gunter heeft de verklaring afgelagd, dat er op de "Oklahoma" geen orttploffing heeft plaats gevonden ; hij kon voor het doorbreken van het schip geene verHa^ ring geven. Enkale leden der beinanning gaiven als hun meening te kennen, dat de zware golfsla-g het weerstandsvermo-gen van het schip had verzwakt. Te New-York koesterde man nog eenige hoop, dat enkele opvarendten van de "Oklahoma" nog ergens in booten rondt-drijven. Door middel van draadlooze sei-nen is aan de schepen die zich in de buurt bevinden van de plaats der ramp, ver-zocht, daar eenigen tijd rond te kruii&en, om naar scMpbreukelingan uit te 5ïen. De Drukpersbond te New-York heeft een feestmaai ingericht, ter huldiging van de schapelingen van het stoomschip " Gragory", die zich zoo heldhaftig hebben ged^aigen bij de redding van de vijf schipbreukelingen, die dbor de " Grego-ry" waren opgepikt. De nitraat. — De nitraat, gebruikt in de giansche wereld1 in 1913, bedraagt 55,559,074 Spaansche kwintalen, eene ver-meerdering van 568,970 tagen 1912. De opstand in Venezuela gedempt. —< Te midd'en van geestdriftige toejuichin-gen is generaal Gomez, voorzitter der Veneizuelaansche republiek, te Caracas teruggekeerd, aan het hoofd van zijn leger.Daze gebeurtenis bewîjst dat de revo- •» reuuieLon aer ua/xue vuu ucoi. ; H 1 Voor h are ioeder Toen de passagiers van de "Najade" i,,. de reis van Lubeck naar Kopenhagen on-F dernamen, vermoedden zij idet, dat zij I o]) dien korten tocht een avontuur zou-| den beleven. Dat gebeurde zôô : De heldere zomerdag begon reeds in ft 'e-en vreedzame, geel stralende avond-I stemming over te gaan, toen de "Naja-I de" voorzichtig en lamgzaam den niond I van de Trave uitstoomde, 0111 door de K golf ^ an Lubeck de open zee te bereiken. Op de pior, cîie als de arm eens vaders cle rivier den weg naar zee wees, ston-I den een paar menschen. Witte kleedjes | fladderden in den wind, opwippsnde f hoeden werden door opgeheveti lianden vastgehouden, jongens stonden op een r nj. Allen wuifden met zakdoeken, han-r den en petten naar het schip, met de [ eigenaardige, vage deelneming, die ieder {achterblijvende zelfs voor den vreemden reiziger over heeft. Groeten vol onbe-■ wust medelijden : misschien deed het af-scheid u snjàrtelijk aan! — Weldra lag it'avémimde in de verte aan het strand als een stuk rood en wit speelgoed ; zor-geloos en vriendelijk lag het daar, nog door de laatste zonnestralen met blinken den zilverenglans overstroomd. — Als een gi ijze, reusachtige zuil zonder kapi-teel stond de vuuvtoren erbij — op zich zeli, als iernand, die te veel zorgen heeft, ; om deel te nemen aan het vroolijke le ven daar links beneden hem, als iemand die wacht op het oogenblik dat hij met zijn blikse-mde stra'len gewichtige dingen kan verkondigen over zee. De wind kwam van het land. De plooien van de lichte kleedjes op de pier had hij wel naar den zeekant kunnen trekken, doch in het oppervlak van het water kon hij niet veel plooien brengen. Van dichtbij was het water doorzich-tige saffierblauw, verderop lagen er stroomen van oranje en purper op, die uiteen schenen te vloeien, wanneer de boot naderbij kwam. Het water scheen olieachtig giad het had den geheelen dag zoo veel waj-mte in zich opgenomen, dat het er misschien zwaar van was gewor-den ; de boot scheen niet door de golven te snijden, doch traag met gelijknvutige bewegingen erovar heen te schuiven. Be-hagelijk wandelden de passagiers heen en weer. De zoele zomeravond en de lief-lijke stemming der zee beloofden een reis zonder stoornis en maakten het Zweedsche avoncknaal, waarnaar de een en de andere hongerige reeds begon te verlangen, tôt een verfijnd genot. De advocaat Wigand Witting leunde met den rug tegen de reeling aan stuur-boc-rd : de ellebogen liet hij er ook op ruisten zoodat zijn voeten van zelf eenigs zins meer naar voren kwamen. In die ge-makkelijke houding liet hij de passagiers voorbijtrekken. De reeling aan bakboord vormde den achtei'grond voor het ge-wc-el, en daarachtei* teekenclen zich zee, kust en hemel in de zachtste kleawen af. Hij had zijn reispet een beetje uit zijn oogen geschoven, zoodat zijn haren onder de klep te voorsehijn kwamen. Dit gaf iets jongensachtigs, iets vluga aan zijn gelaat ; zijn grijze oogen straalden vau vacantiepret, en zijn verstandig, baardeloos gezicht getuigde van opge-ruirndheid en ongeduldig wachtende ge-dachten. Hij zag eruit als iemand die aile stof en aile ergenissen van Het aile-daagsche leven thuis in d© kast heeft weggesloterii, en nu aan den weg staat uit te kijken, of er niets voorbijkomt om er zich mede bezig te houden. Er scheen echter niets van dien, aard te zullen gebeuren. De meeste passagiers waren doodgewone menschen. Ge-zichten, die iemi;|nd dadelijk boeien, waren er niet bij. Allen die Wigand voor-bijkwamen, deden hem aan iemand den-ken. Jawel, die gezette oude heer, die meer over zijn brilf heen, dan er door keek, leek sprekend op den superinden-dant Bromer, zijn 00m ; die kleine, vlug-ge man, die zijn hoofd heen en weer draaide als een vogeltje, kon best familie zijn, van zijn bureeloverste Himmelrein ; die veertigjarige dame met haar bruine oogen, haar ingeregen middel en haar kleeding, naar de laatste mode, leek in de verte op zijn tante Amelie. En zoo voort, en zoo voort. Mijn hemel, hoe kwam het toch, dat zoo weinig menschen hun eigen gezicht hebben, heel alleen voor zich zelf,zonder eenige gelijkenis met deze of gene? Nu, Wigand wist wel, dat dit eenmaai zoo was, maar in zijn stemming van heden, op zijn tweeden, neen, zijn eersten vacantiedag — want den dag in den trein beschouwde hij slechts als een inleiding — verlangde hij, dat het toeval hem een belangrijke geschiedenis zou vertellen, en hem, zoo mogelijk, zelf een roi daarin zou geven. Wel hadden, een poosje geleden, twee dames zijn aandacht getrokken. Waar- schijnlijk moeder en dochter. De moeder met grijze, ruige haren en blootshoofds. En dat grijze kroeshaar stond zeer eigen aardig bij het heel bruine, bijna leelijke gezicht, met de Slavische trekken en de fonkelende oogen, die zoo goed pasten bij de vastberaden bewegingen van de middelbaar groote figuur. De dame, die verjnoedelijk haaff dochter was, droeg een eenvoudig wit kleed, en was een voorname verschijning. Haar houding was eenigszins trotsch, alsof zij zich be-wust was, iets te zijn. Zij had sprekende trekken en een schoone tint. Ook haar haren kroesten en waren bruin en vol. Beider gang was licht en natuurlijk als bij vrouwen, die zich niet rijgen en misschien aan sport of lichaamsoefeningen doen, en zelfs de moeder, ofschoon vrij gezet, had door haar rechte houding iets majestaeus. Û e;t tweietal viel wal in Wigand's smaa'k. Zouden zij ook naar Kopenhagen reizen? Zou hij zijn best doen, om aan het avondeten een plaats naast haar te krijgen ? Maar wie weet, als hij ze van nabij bekeek of zelfs met hen praatte, of dan niet het weinigje eigenaardigs, dat zij schenen te hebben, zou verdwij-nen 'l Wigand had een heel© poos gestaan naast een familie, die hij niet goed kon uitstaan. Zij bestond uit den knaap, die ailes versierde wafc hij zag, en ailes vroeg, wat kinderen gewoonlijk vragen in een wereld, die voor hen een tooverwereld is ; uit een vader, die met opgestoken wijs-vinger, en een moeder die met opvoe-ding antwoordde. — Heeft onze lieve Heer zeep in het water geworpen, omdat de visschen zich moeten wasschen 1 Kijk eens, hoe de zeep achter den boot schuimt. — Kindlief, het schuim ontstaat door het wentelen van de schrdef van den boot, zegde de vader. — Kijk eens, daar drijven ronde plak-ken gelei op het water. Eten de meer-minnen die ? — Dat zijn kwallen, lieve Fritz. Meer-minnen zijn er niet. — Moesje, het water moest rood blijven ; telkens als wij komen, waar het eerst rood leek, is het opeens blauw ge-worden. Doen de meerminnen het licht uit 1 Er brandt geen licht onder water. Het is de weerschijn van het avondrood. — Gij moet niet zoo hard praten,Fritz, dat is niet netj es. _— N'U' komt er zeker gauw een wal-visch ! Moesje, past toch op dat hij mij niet insliktl En de spannende, onbeperkte voor-pret over den walvisch straalde het ven-, je uit de oogen. — Wa'lvisschen, jongen lief, komen în de Oostzee niet voor. De Groenlandsche walvisch wordt slechts gevonden boven den zestigsten breedtegraad, terwijl de potvisch..., Hier ontvluchtte Wigand de kleine groep en onderdrukte zijn lust, om den knaap toe te roepen, dat er dadelijk een heele school walvisschen zoui komen aan-zwemmen.Nu wachtte hij op de vriendelijkheid van het toeval. Maar dat hield zich on-zijdig —het bracht ailes over in de nuch-tere werkelijkheid, evenals de wijjze ouders daarginds bij de reeling, die voor den kleinen jongen, de wonderen uit de wereld wilden wegpraten. Dit scheen hun voorloopig echter niet te gelukken, want Wigand merkte op, dat de knaap zich onvermoeid naar rechts en links keerde, waa<r vader en moeder als stijve wachters zaten, en el-kander veelbeteekenend aanzagen, misschien meer bezorgd dan verheugd over de invallen van hun spruit, die zoo wei-nige getuigden van logica en ervaring. Tusschen hun beschaafde waardigheid niaakte hij vroolijk allerlei bewegingen, boog het hoofd over het hekwerk heen, greep met gestrekten arm, dien hij blijk-baar gaarne tôt in het oneindige zou verlengd hebben, naar een voorbij vlie-gende meeuw en deed alsof een bank, vlak tagen de reeling, een even veilige zitplaats was als zijn stoeltje op het ta-pijt thuis. De ouders schenen, enkel uit waakzaamheid op de geestelijke spron-gen van hun zoontje, niet op te merkan, hoe gevaarlijk zyn lichamelijke onrust wafe. Ten laatste begon het kijken naar hen Wigand te vervelen, en trachtte hij de twee dames weer te ontdekken. [Mîsschien, heel misschien, waren zij •verstandig. Een nadere kennismaking scheen wel de moeite waard. Zij kwamen. echter niet weer voorbij. Welïicht hadden zij ergens op het dek een plaatsje ge-zocht, om van den zonsondergang te ge-nieten. De meeste passagiers deden ten minste, alsof die in de reiskosten begre-pen was. Langzaam gleed de boot voort ; de oever scheen weg te zinken, alsof er op het land toch niet te vertrouwen was. Travemunde werd Meiner. En kalm en olieachtig schulpte het water in schoone kringen om de boot heen. (Wordt voortgeziet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods