Gazette van Gent

584 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 April. Gazette van Gent. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kk94748f9k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

147° JAAR. - - Nr 93. B 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 22 APRIL 1914 GAZETTE VAN CENT INSCIIïir JYIXGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : f;en j.iar fr. S2-00 Ken jaar fr. 15«00 6 maaiiJan » S-Sa G ninanden » 7-75 3 maanden > 3-50 3 maanden » 4-00 Voor JHdland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere ïanden : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 (BEURZEN-COURANTJ. BÎ5STUUIS EN BEDACTIË VELDSTRAAT, GO, GENÏ De lurèelen sijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's avondf, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nêmen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITEN LAN D. FRAÎ^KRIJK. letliezoek van de Engelsohe Vorsten De aankcmst te Calais. Te Calais, waar het En gelsche vorstenpaar gisteren larrdde, stond eene clichte iiieriigte op de kaaien geschaard, en toen het yacht " Alexandra" om 11 ure 50 de voorhaven binnenstevende, stegen. Juide toejuichingen uit die menschenzee op. Koning George droeg liet uniform van admiraal en stond aan den achtersteven van het schip, omringd door twee admi-raals en een generaal. De prefect van. het département Pas-de-Calais, de generaal-bevelliebber over het eerste legerkorps en de burgemees-t-er van Kales klommen aan boord van de "Alexandra", om den koning welkom te heeten. Weldra stapte het Engelsch vorstenpaar met zijn gevolg aan wal, terwi.j 1 eene aideeling voetvolk de wa-pens bood. Men vcerde de vorsten aan-stonds naar de statie, waar zij om 12,20 ure in den trein naar Parijs stapten. Te Parijs. De président der republiek en mevr. Poincaré, teruggekeerd van hun verblijf aan de Azuren Kust, wachtten in de sta-tie van het Boulon,jerbosch, de aankomst van den koninkli.jkeii trein. De voorzit-ters van Senaat en Kamer, de ministers, de grobt-kanselier van het Eere-Legioen, de voorzitters van den municipalen raad en van den departementsraad bevonden zich reeds in de statie. De trein stoomde kort voôr het vastgestelde uur de statie binnen. Na eene hartelijke verwelkoming en de officieele voorstellingen, vertrok de schitterende stoet, begeleid door ver-«lieidene schadrons kurassiers, langs den Avenue du Bois, Place de l'Etoile en Avenue des Champs-Elysées, in echte zefjelanen veranderd, naar het ministe-rip van buitenlandsche zaken, Quai d'Orsay, waar de Engelsche vorsten af--jesUpt zi.jn.. De l'ar.ijaej--ht-voLkùi$ç-j«ish te, op ganséh den doortoeht, het Engelsch vorstenpaar ongemeen geèstdrif-tig toe. De stoet. Op gansch den doortoeht van den stoet, voimden de troepen de haag en de krijgs-muzif/ion speeldén het " God save the King". Eene ontzaglijke menigte juichte het Engelsche koningspaar en den président der republiek toe. Bloemen werden in het rijtuig der koningin gewor-pen.Om 5 u. 10 kwam de koninklijke stoet *îan hefc jninistérie van buitenlandsche zaken n>an. Terwijl de vorsten uitstapfcen en binnen het gebouw gingen, bewezen npgestelde troepen de krijgseer en speel-de een militair muziek korps het Engelsche en Fransche nationaal lied. De Engelsche koninklijke standaard werd op het gebouw geheschen. Président Poincaré en mevr. Poincaré, met hun gevolg, nanien, na nog een kort, hai'telijk onderhoud, afscheid van de vorsten en hun gevolg, en keerden naar het Elysée terug. In het Elysée. Na een poosje rust genomen te heh-hen, reden de Engelsche vorsten en hun gevolg, om 5 u. 45 naar het Elysée. Andermaal werden zij geestdriftig door de menigte toegejuicht. Ket onderhoud tusschen de Staats-hoofden duurde ongeveer t-wintig minu ten ; de koning en de koningin drukten hunne verrukking uit over het gulhartig onthaal vanvvege de Pai'ijsche bevolking. Beide Staatslioofden «teiden daarop elkander hun gevolg en dit der koningin en van mevr. Poincaré voor, waania het Engelsch vorstenpaar om G ure afscheid najn. Het presidentieel paleis vvas met Engelsche en Fransche vlaggen versierd. In het ministerie van buitenlandsche zaken. Om 6 1/2 ure, ontving de koning van Engéland, in het ministerie van buitenlandsche zaken, de leden van het dipl-o-niatisch korps, hi.j de Fransche regeering getaecrediteerd. De gezanten en de ge-voknachtigde ministers werden afzonder-li.j'k bij den vorst binnengeleid, en door sir Francis Bertie, gezant van Engcland te Parijs, aan Z. M. voorge-steld. De ontvangst duurde tôt 7 u. 10. Daarna nutten de koning en de koningin de thee in hunne kamers, tei-wijl de leden der twee gevolgen in eene aanpalende zaal lunchten. Om 8 u. 15 verliet het koninklijk echt-paar het ministerie van buitenlandsche zaken met hun gevolg. De dichte menigte, die zich ondenveg had opgesteld, juichte. Om 8 u. 25 deed de koninklijke op-tocht zijne intrede in het Elysée. Geschenken. De koning en de koningin hebben aan mevr. Poincaré eene prachtige broche-pendentif in zeekralen, met den konink lij^ken naamletter in diamant, geschon-ken en aan den président der republiek eene guiden nabootsing eener zeer oude Engelsche vaas, met opschrift door den. koning. Het gala=maal. Om 8 1/2 ure gisteren avond boden de président en mevr. Poincaré in het Elysée ter eere der Engelsche vorsten een gala-maal aan. Onder de discligenooten bemerkte men de voorzitters. van Kamer en Senaat ; de personen van het gevolg der vorsten, amuu Eali.iw-aa,Mm»w-. De scïïahel, de leden van het diplomatiseh korps, de ministers, enz. Ileildronken werden door den président der republiek en koning George uit-gesproken. Zij werden rechtstaande door de discligenooten aanhoord. Het Iuchtgeleide van het vorstenpaar. De luclitvlicger HÛcks, die het koninklijk yacht tijdens den overtocht begeleid-de, landde in de beste voorwaarden op den aerodroom van Calais. Hij verklaar-de dat, middenin het Ivanaal, een water-vliegtuig, van de Engelsche kust komend, dichtbij het koninklijke yacht neer-stree.k.^ Een opnamer van cine-matografische films, die aan boord van den aeroplaan van Iiucks was, heeft verscheidene zich-ten genomen. Om 12 ure 40 min. vertrok Hucks alleen naar Folkestone. De cine-mafilm-opnemer vertrok per paketboot met zijne films. De moord op den heer Calmette Het ondarzoek. De heer onderzoeksrechter Boucard onderhoorde gisteren namiddag andermaal mevr. Caillaux, de moordenaarster van den heer Calmette. Mevr. Caillaux legde er nogmaals na-druk op dat ze geenszins het inzicht heeft gehacl den heer Calmette te doo-den. Zij wikle enkel de belofte verkrij-gen dat hij hare brieven niet openbaar zou maken en was voornemens, in geval van weigering, schandaal te verweËktn. De zaak Caillaux zol in de eerstfce helft van juli voor het assisenhof komen. I Een Be!g vermoord «Verleden nacht werd te Vendrin-Jè-Vieil, bij Lens, eene misdaad- gepleegd. Bij dagopkoinst natnielijk vond -men op den openbaren weg het lijk van den 22-jarigen Vlaming Alfons Vermeire, wiene borst met een mes was doorstoken. Het onderzoek wees uit, dat hij tijdens eene drinkpartij met drie thans voortvluchtige landgenooten twist had gekregen en af-gemaakt werd. De misdaad moet niât zijn gepleegd waar het 1 ij.lc werd gevon-den, wel in of nabi.j eene lieAerg. Van-daar werd het verder gedragen. De da-ders van den manslag zijn gekend en wor-den opgezocht. De Kanierverkiezingen. — Gisteren was het de laatste dag voor de aanmei-ding der kandidaten in de départements-prefecturen. Naar men weet vinden de verkiezingen zondag, 26 dezer plaats. Tôt dusverre hebben zich 2442 kandidaten aangemeld voor de 602 zetels, die te begeven zijn, dat maakt 4 per ,zetc;I. Een houwitser in eene kamer. — Een zonderling voorval had gisteren morgend' plaats te Auteuil. Er werd gelukkiglijk maar stoffeli.jkg sch^de aangericht. Om 7 ure 's morgends werden de echtgenooten Mellis-Simon, die in de Eirlangierstraa,t, a^hier, eene kamer betrekken op de vijf-de verdieping, gewekt door een oorver-doovend gerucht. De ij'zeren rolstors van de slaaplcamer, de ruiten en gordijnen wer den doorboordl door een houwitser die aan stukken sprong tegen de marmeren schouw. Te midden de overblijfselen vond men stukk-sn geutijzer en koper. Het onderzoek bewees dat het een houwitser moest zijn van 37 millimeters. Het springtuig «cheen voort te komen van een veldkanon, xan <>en fort, fvf t een kanon bevestigd op een of an (ter lucht vliegtuig. Auto=ongeluk. — Eene voiturette, deelnemend aan een toerisme-koers en waarin de heer Ménard en eene dame zaten,_ is naibij Limoges gekanteld. De twee inzittenden weixlen redelijk erg ge-wond.De revolver. — 's Avonds, ongeveer 10 lire, doorkruiste eene bende van een vijftiental opgeschoten jongens de stra-ten van de Parijsche voorstad St-Ouen. Zij vermaakten zich met revolvers op honden en lantaarns te schieten. Plofcse-ling zag een hunner een jongen man, Jeari Gravelet, uit zijne woning komen. Hij ging naar hem toe en gaf hem een vuist-slag in het gezicht. Nog voordat Gravelet zich te weer kon stellen, klonik een schot en werd hij in de borst getroffen. De jeugdige apachen zetten het op een loopen en werden te vergeefs. urenlang door de policie gezocht. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden, na ver-klaard te '.heibiben, zijne aanvallers niet te kennen en ook niet te begrijpen, waarom. hij aldus werd behandeld. SNGELAND De omnibusdienst te Londen. — Aan een banket van beambten van de Alge-meene Londensche Omnibus-maatschap-pij zijn eenige getallen medegedeeld die van het verkeer te Londen eenig denlc- beeld geven. In de vier feestdagen, van Goeden Vrijdag tôt Tweeden Paaschdag, hebben de bussen van de maatschappij 5 12 millioen menschen vervoerd. Verle-den jaar heeft de maatschappij er 676 millioen vervoerd, iets minder dan de helft van de inwoners der aarde. De in-woners van Londen zijn in dat jaar due honderd maal per hoofd vervoerd. Aan plaatsbewijzen was in dat jaar opgehaald 3 1/4 millioen pond sterling, waarvan 1 1/2 millioen aan loon was uitbetaald. Het personeel is sterk 18,000 man, met die van verbonden zaken mede, bijna 20,000. In en om Londen bedient de maatschappij 800 kilometers weg, met 300 bussen en 10,000 koetsiers en conducteurs. Verleden jaar hebben de bussen gezamenlijk 168 millioen kilometers af-gelegd.DUÎTSCHLAND; BursJ&meester onder een valschen naam. — Gisteren is in hechtenis genomen, de tweede burgemeester der ge-meente Ko es! in, zekere Alexandre, die in der wiaarheid Heinrich Thoiimann heet, 32 jaar oud is, en wegens aftrogge-larîj tôt 18 maanden gevangenisstraf ver-oordeeld werd. Een gedeelte zijner straf uitgeboet heb-bend, had hi.j zicli vaische papieren we-ten aan te schaffen en zich burgemeester doen benoemen ondei een valschen naam, eerst- te Weissenfels, en dan te Brom-berg.Hij stond in deze laatste plaats hoog in aanzien en huwde er de dochter van een hoogen Staatsambtenaar. In decem-ber werd hij tôt tweeden burgemeester van Kbeslin gekozen en ailes zou ten beste afgeloopen zijn, had een oude min-nares, aan wfehij vroeger 2000 frank had afgetroggeid, tegen hem niet eene klacht ingediend, zijn echten naam bekend ma-kend. Dan kwam ailes aan het licht. Geen spioeneu. — Drie Fransche toe-risten, de advocaat Cachet en de studen-ten Berry en Deville, die den 14 dezer te Neu-Breisach op verdenking van spioe-neering gevangen zijn genomen, zijn op vrije voeten gesteld. Slachtol'feis deç bergbeklimrning. ~ Een «lagarijnier, Félix Engta^ender, lxad eene foestijging gewaagd van den Unters-berg, te Salzburg, zonder voldoiende uit-gerust te zijn. Daar men hem in het hôtel niet zag te-rugkeeren, werd een hulp-expieditie inge-richt die op zoek ging naair den vermiste Deze wiîrd ontd'ekt in eene kloof ; hij was zeer erg gekwetst.De redders haddpn hem bijna. uit izijn gevaarlijken t-oestand ge-red, toen de koordl waaraan hij hing, doorbrak en hij in een rotsachtigen put viel, van honderd1 mefcers diepte, waaain hi.j den dlood vond. OOSTENRIJK-HOÏ^GARSE De keizer. — Dinsdag morgend werd volgend bulleti.jn door de geneesheeren afgekondigd : " De lichte beternis van fei-stereii, duurt gelukkigiijk voort. De keizer heeft een rustigen naclit doorge-bracht ; zijn eetlust is voldoende en zijn algemeene toestand geruststellend. Keizer Frans-Jozef is om 4 ure opgestaan en heeft de gewone gehooren verleend." Aartshertog Frans-Salvator en aarts-hertogin Maria-Valeria hebben den keizer dinsdag een bezoek gebracht. ZWEDEN De koning. — De koning bracht gisteren eenige uren buiten het bed in een Jeuningstoel door, en sliep in den naclit goed. De kraehten nemen met cfen dag toe.De eetlust is goed en de koning verteert wel het voedsel d'at hij neemt. GRIEKENLAWD. De nota der mogendheden. — In de nota der mogendlheden wordt de wi.jzi ging van de grens, in de Grieksche nota voorgesteld ter zake van Argyrocastro, goedgekeurd, de voorgestelcle grenswij-ziging in de streek om Coritza wordt eehter niet aanvaard. Wat de eilanden betreft, verklaren de mogendheden bereid te zijn vriend-schap<pelijk invloed op Turkije te zullen oefenen, maar geen bepaalde verplich-ting op zjch te kunnen nemen. In de nota wordt de kwestie van de Dodekanese (twaalf eilanden) niet aange roerd en niet geantwoord op het voor-stel betreffende Castellerino. Van waarborgen ter zake van Epirus, spreekt de nota niet en zij maakt even-min gewag van eenig middel van druk-king op de Albaneesche regeering, ten einde te verkrijgen, dat aan de bevolking de gevraagde voorrechten worden ge-sclionken.De on^ijdigheid van het kanaal van Corfoe wordt noodzakelijk genoemd. Omtrent de ontruiming zal een bijzonder e mededeeling worden gedaan, waar-bi.j Griekenland wordt verzocht onmid-dellijk het gebied van Epirus, dat aan 'Ailbanie is afgestaan en dat nog door Grieksche troepen bezet wordt gehouden te ontruimen. RUMENIE. Koninklijlte verjaardag. — De 75e ver-jaring- der geboorte van den koning is gisteren in geheel Rumenie feestelijk lier-dacht.ALBANIE De toestand. — Veel nieuws uit Albanie is in de laatste vier-en-twintig uren niet toegekomen, maar de ontvanajen tij-dingen zijn evenwel niet van geruststel-lenden aard. Men zou zeggen ctait men in Epirus eene kalmte beleefd die de voor-bode van een nakend onweder is. De be-wieging te voordeele van de Epirootsche zelfstandigheid is goed ingericht, ten min-ste le ooi'deêlèn naar de bérichten uit Argyrocasfcre aan zekere organen van d|e groote Europeesche drukpers toegekomen.De vorst van Albanie, die van zin schijnt zich binnen kort tôt koning te doten mitroepen heeft m aan dag avond een ministerraad voorgezeten vergaderd om den algemeenen toestand te. onderzoeken en het Epirootsch vraagstuk op te lossen. Gisteren voormiddag vergaderden de ministers opnieuw. Essad pacha woonde deze tweede beraadslaging bij. Er werd be-sloten onmiddellijk 20.000 man onder de wa.pens te roepien, om tegen de Epiroten ten strijde te trekken. Gisteren avond zijn Montenegrijnsche troepen over de grens gekomen en hebben Veletiko en Potrosi bezet. De gouverneur der streek heeft Albaneesche of-ficieren ter plaats gezonden om het feit vast te stellen, en heeft onmiddellijk cite internationale toezichtcommissie verwit-tigd.RUSLAND. Afpersing. — Geritsj, bediehde van de universiteit in Odessa, vergrootte zijn inkomen door welgestelde studenten bij de geheime policie aan te geven als aan-stokers tôt révolutionnaire betoogingen, en hen vervolgens geld af te persen, om hun dan weer tôt voorspraak te zijn. Dat heeft ten minste zijn gewezen handlan-ger, de imiversiteitsbecliende Wakoelin, die vervolgens ruzie met hem had gekre gen, in een Odessaër blad verteld. Ge-rtisj klaagde het blad aan wegens laster, maar zag er, volgens een ander blad, bij nadere overweging van af om voor de rechtbank te verschijnen. Wakoelin heeft de afgeperste studenten met name genoemd.Roovers. — 's Avonds drongen drie roovers in eene bakkerij op de Soewarof-prospect, te St-Petersburg, en stalen de kas leeg, Eén roover is gedood, de tweede is gewond en aangéhouden. Bij de vervolging is ook een bakkersbediemle gewond. De derde roover, de kans op ontkomen verkeken ziende, vergiftigde zich. Hij had het gestolen geld bij zîch. Niemve Jcdenvervolgingen. — Te Kief weixlen eenige dagen geleden drie Jood-sche meisjes uit een gymnasia geslo-ten, daar zij de onjuiste verklaring had-clen gegeven, tôt de leerlingen te behoo-ren. Het afgeven dier onjuiste verklaring geschiedde met het doel, de familiën der bedoelde meisjes het recht te geven, in Kief te wonen. Want volgens de wet mo-gen Joden. wier kinderen de scholen in Kief bezoeken, in die stad wonen. Bij de herziening van de scholen bleek het bedrog, en als gevolg daarvan moes-ten nu vier honderd JoocLsche gezinnen de stad binnen vier dagen verlaten Het geheele verhaal lijkt wel zeer vei-zonnen, maar 't is wellicht slechts een eenigszins zonderlinge verontschuldiging voor het bevel aan vier honderd «Tootb sche gezinnen om de stad Kief te verlaten ; een eenigszins andere vorm, ora Jodenvervolgingen te wettigen. TURKIJE. Genade. — Aan den Turkschen majoor Bekir bey, die in december een complot diajtl gesmeed om een Mahommedaan-schen vorst op den Albaneeschen troon te plaatsen, een complot dat, naar men zich diermnert, door het doortastend optreden van de Nederlandsche officieren is ver-îjdeld, is, volgens een bericht uit Con-stantinopel, genade verleend en zulks, naar uit Turkije wordt verzekerd, dank zi] de bemiddeling van de Duitsche di plomatie. MEXICO Amerika en Mexico De Boodschap van président Wilson. In zijne Boodschap aan het Congres, ontkent de président de bedoeling' te hebben het gebied der Vereenigde Sta-ten uit te breiden : "Wi.j strijden niet tegen het volk van Mexico", zegt hll "maar alleen tegen Huerta." Président Wilson zegde in een interview : De_ indruk mag zich niet vesti-gen, _dat wjj aansturen op een oorlog met Mexico Wij wenschen geen oorlog, wij , .n alleen. dat ons gerechtigfheid ge-schiedt. De oorlog kan vermeden worden,wanneer Huerta beleidvol optreedt." Léger en vloot. • vereenigde leger- en vlootcommis ■ sie heeft onder voorzitterschap van generaal Dewey voor het eerst sedert maanden vergaderd en plannen beraamd voor een gebeurlijke samenwerking tusschen leger en vloot. De generaals Wood en j .. l'spoon woonden de vergadering Te Vera=Cruz. Hughes, stafoverste der Atlantische vioot heeft generaal Maas, commandant van de bondstroepen te Vera Cruz, en den commandant van de haven opgedra-gen, aile Amerikaansche handelsvaartui-gen te gelasten de haven te verlaten e Amerikaansche consul heeft aile feuilleton der Gazette van Gent. Eene RaoTersgeschiedenis Ik rnaakte een smeekend gebaar. — Ik bemin u ! Alfred1! herhaalde zij, ik zal u die woorden herhalien zoo-lang mijn roond twee woorden zal kunnen uitspre-ken ; vraag mij niets meer, en zorg dat ik met met eene wroeging sterf... ^ at kon ik zeggen, wat kon ik doen te-St'n zulk eene overtuiging 1 Panline in mij-jie armen nemen en met haar de zalig-l'eid beweenen, die God ons had kunnen "ûhenken en het ongeluk, dat ons het noodlot had beschoren. Wij bleven eenige dagen te Lucerne, vervolgens vertrokken wij naar Zurich ; Wij voeren over het meer en wi.j kwamen je Pleffers. Daar wilden wij een paar we-l'en rust houden ; ik hoopte dat het bron-water Pauline eenige beterschap zou ver-oorzaken. Wij gingen de heerli.jke bron '>e;oeken, waarop ik mi,jne hoop had ge-\estigd, Terugkomende, ontmoetten hvSj '■'Ikander op de srnalle br«g, in dien duis-cren onderaaidschen gang; Pauline ont-f'Wette u schier, en die nieuwe ontmoe-l|ng veroorzaakte haar zulk een ontroe-1 ma, dat zij in hetzelfde oogenblik wilde V(,i'trekken. Ik dierf haar niet weerstreven en wi.j ^'ngen onverwijld op reis naar Constance a ileef voor mij geen twijfei meer over ; aulme yerzwakte blijkbaar. Gij hebt '•'.'h ^ oiidervondeii, gij zult nimmer cTe tesl!lke. foltering ond,ervin<ien, hoop ik, ■ il een hart, dat men bemind, langzaam ,J1" zijne oogen te zien sterven, elken J-o; met den vinger op den slagader ge koortsachtige kloppingen meer te hooren, en zich zelven te overtuigen, tel-kens, wanneer in een gemengd gevoel van liefde edi smart men op zijne borst het aangebeden lichaam drukt, dat, na eene week, na veertien, dagen, ma misschien nog eene maand, het wezen, dat denkt, bemint, niet meer zal wezen dan een koud lijk, zonder stem, zonder liefde ! Wat Pauline betreft, hoe meer de tijd onzer scheiding scheen te naderen, des te meer scheen zij voor die laatste oogen-blikken den schat van haren geest en hare ziel bijeen te brengen. Ongetwijfeld înaakte mijne liefde de avondschemering haars levens dichterlijk ; maar weet gii. de laatste maand, welke tusschen het oogenblik onzer ontmoeting te Pleffers, tôt aan die, toen gij van het terras eens hôtels, dien (ruiker van aranje^-bloemen in ons rijtuig, nabij het meer Major liet vallen, verliep, die laatste maand zal steeds voor mijn geest tegenwoordig zijn. In die gesteldhèid kwamen wi.j te Aro-na. Daar, hoe afgemat zij was, scheen Pauline te herleven, door de eerste wind-tochtjes, welke Italie ons tegemoet zond, en wij bleven er slechts een nacht-rust houden ; want aile mijne hoop was nu Napels zoo spoedig mogelijk te bereiken. Intusschen was zij den volgenden dag zoo ziekelijk, dat zij niet clan zeer laajt kon opstaan, en ik, m plaats van de reis, in rijtuig te vervolgen, een boot nam, om ons naar Sesto-Calendo te vervoeren. Tegen vijf ure des avonds scheepten wij ons in. Naar gelang wij naderden, ver-scheen voor ons, in cle warme vergulde stralen der ondergaande zon, aan den voet harër heuvels, de kleine stad, en op de heuvels hare bekoorlijke tiuinen be-plant met oranjeboomen, myrten en laurierrozen. Paulipe beso.houwde clat ta-fercel met eene verrukking, die mij eenige hoop gai, dat hatré denkbeelden minder treurig waren. — Gi.j denkt dat het leven in dit be-koorli.jk oord zoet zal zijn, niet waar ! vroeg ik haar. — Neen, antwoordde zij : ik denk dat het hier minder smartelijker zal vallen te sterven. Derwijze heb ik mij steeds eene begraafplaats voorgesteld, vervolgde Pauline, te midden van de webiekenden tuin, omringd door heesters en bloemen. Men hudt zich in ons vaderland te weinig met de laatste woning voor hen, die men bemint bezig, men versiert hun doodsbed voor een dag en men vergeet hunne eenige dustplaats... Indien ik voor u mocht sterven Alfred, hernam zij glim-lacbende, na. een oogenblik stilte, en gij edelmoedig genoeg waart, om in uwe zor-gen voor mij gedtirende mijn leven, na mijnen dood te blijven volharden, dan zou het mij aangenaam zijn, dat gij u her-inaerdet, wat ik « gezegd heb. — Ach, Pauline ! Pauline ! riep ik, haar in mijne aïmen knellende en stuiptrek-kende aan mijne borst drukkende,spreekt niet zoo, gij zoudt mij den clood aandoen ! — Welaan ! neen, antwoordde zij ; maar ik_ wilde u dit eens vooral zeggen, mijn vriendl ! want ik weet dat zoodra ik het u eenmaal gezegd heb, gij het nimmer zult vergeten. Neen, gij hebt gelijk ; spre-ken wij hiervan niet meer... Bovendien, ik voel mij beter, Napels zal mij goed doen. Sedert lang koester ik de begeerte Napels te zien... — Ja, ging ik voort, haar in de rede vallende, ja, weldra zullen wij er zijn. Wij zullen voor dezen winter een kein huisje te Sorrente of te Résina huren ; gij zult er den winter doorbrengen, gekoesterd1 door de zon, die hare warrnte niet verliest en met de lente zult gij, tegelijk met ae gansclie natuur tôt het leven terugkeeren. — O ! hoe smarteli.jk ! zuclitte Pauline verstijvende en hare hand op haar hart drukkende. Gij ziet, Alfred ! De dood is zelfs i.jverzuphtig op onze1 droomen, }en zij zendt mij de smart om ons te doen ont-waken !... Wij bleven het zwijgen bewaren, tôt op het oogetnblik, c^at wij waren aangeko-men. Pauline wilde ga^an, maar zij was zoo zwak, dat hare knieën knikten. De dopkér begon te vallen, ik nam haar in mijne armen, en droeg haar tôt aatn de herberg. Ik deed mij eene kamer naast de hare gereedmaken, sinds lang bestond er tusschen ons iets heiligs, iets broederlijks, dat haar onder mijnen blik deed slapen, als onder de oogen eener moeder. Doch ziende dat zij ziekelijker was dan ik haar ooit gezien had, en wanhopende den volgenden dag onze reis te kunnen voortzet-ten, zond ik eene bode met mijn rijtuig, om van Milaan naar Sesto dokter Scarb.y te halen. Ik keerde tôt Pauline terug ; zij lag te bed ; ik zette mij aan het hoofdeinde. Zij scheen mij iets te wiHen vragen, doeli dierf nipt. Voor de twintigste maal ver-raste ik haar, dat zij met eene onbeschrij-felijke uitdrukking van twijfei haren blik op mij gevestigd hield. — Wat wilt gij, vroeg ik haar; gij wenscht mij eene vraag te doen en gij schijnt niet te clurven, Reeds verscheidene malen heb ik u mij derwijze zien aanstaren ; ben ik niet uw broeder? —• O ! gij zijt veel meer dan dat, antwoordde zij, en er bestaat geen naam om uit te drukken wat gij zijt. Ja, ja, een twijfei foltert mij, een vreeslijke twi.jfel ! Ik zal hem later openbaar... in een oogenblik. dat gij niet zult durven veinzen, maar dat aiur heeft nog niet geslagen. Ik beschouw u, om u nog langer te kunnen zien... Ik bezie u, omdat ik u bemin... Ik nam haar liool'd en legde het tegen mijn schouder. In die houding bleven wij omstreeks een uur, gedurende welk ik haren ademtocht mijn wang voelde bevochtigen, en haar hart tegen mijn boezem kloppen. Einde-li.jk verzekerde zij mij, dat zich beter be-vond en zij verzocht mij, mij te verwijde-re. Ik stond op om te gehoorzamen en als gewoonte drukte ik mijn lippen op haajr voorhoofd, toen hare ai-men om mijn hais sloeg en hare lippen op de mijne klemmende, lispte zij in een kus : Ik bemin u ! en zij viel op haar bed weer ne-de'r. Ik wilde haar in mijn armen nemen ; doch zij stiet mij zacht terug en zonder de oogen te heropenen, zegde zij mij : Laat mij, iifred ik bemin u!... ik ben wel... ik ben gelukkig. Ik verliet de kamer ; ik zou er niet in hebben kunnen blijven, tengevolge dër opgewondenheid, waarin die koortsachti-ge kus mij gebracht had. Ik trad mijne kamer binnen ; ik liet cle scheidingsdeur open, om bij het geringste gerucht mij tôt Pauline te kunnen spoedea ;vervolgens,in plaats van mij te ontkleeden, ontdeed ik mij slechts van mijn rok, en ik opende het venster, om een weinig frische lucht in te ademen. De balkon mijner kamer kwam uit op die betooverende tuinen, die wij van het meer,_ Se/sto njaderendfe, igezien hadden. Te midden der citroienen- en laurierrozen boschjes ' verhieven zich eenige stanbeelden op hunne voetstukken als schimmen in den manesehijn. Door gedu-rig mijn blik op een derzelve gevestigd te houden, werd mijn gezicht beneveld en het was mij alsof het mij een teeken gaf en met den vinger op de aarde wees. Weldra werd deze zinsbegocheling zoo goed, dat ik mij verbeekltte geroepen te worden ik drukte mijn voorhoofd in mijne handeu want ik meende krankzinnig te worden. Mijn naam, voor de tweede maal doch klagender uitgpsproken deed mij schrik- ken, ik keerde in mijne kamer terug en ik luisterde ; voor de derde maal bereikte mijn ooren, doch nu flauwer. De stem kwam van de belende kamer, het was mèr "tant* "" ™P' "" ik iiM' ^ k«- Zij wias het inderdaad... Zieltogende en met alleen willende sterven, 3 dat ik haar met antwoordde, was zij uit haar bed gekomen, om in haren dood-stnjd te zoeken waar ik was, zij la<* ee-kmeld op den vloer... Ik snelde op hlxr e'î u W-- llaar m armen ne men doch zij gaf mij door een teeken (e Fn ifie+ Zt "1,J 11ts vraffen wilde... d^'rZ h kl',nnen< € spreken ; voelen-de dat haar einde naderde, greep zij mij by den arm en ontbloote de nauwelijks gesloten wonden dle ik drie maanden ge- met Kn°^r "'t" ^°Se} in hct tweegevecht S S6i j gekregen en met den vingjer |het .Hdteeken toonenetfe, slaakte, zi.i een kreet, wierp zich achterover en sioot de oogen. J\,î0f8g haar op mijne legerstede, en mij bleef nauwelijks da tijd over mijne lip- ^ ' e, are J-"6 drukken, om haren laatsten ademtocht te ontvangen, en haar laatsten smk met te vieriiezen. De wil van Pauline werd vervuld : zij slaapt m een der tuinen, uit welke men het meer overz,et ; te midden der geuren van de oranjebloemen en in de kamer der myrthen en laurierrozen. (. rJet,is mij bekend... antwoordde ik tôt AHfred, want ik kwam te Sesto vier dagen na uw vertrek van daar, en zonder ! te weten, wie het besloot, heb ik on naar graf gebeden. EINDE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods