Gazette van Gent

2385 0
06 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 January. Gazette van Gent. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z892806t7b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

KJUHIWHII uiiiKwmiw^LMHuufci. , I I ■'» ——~—-T—7rr-y-TrrTrr^-'1■ .:^r^rrrrr" —-r?— ~ , - . , , ■■ ■ . , n ... —.-..w— 247e JAAR. — Nr 4. 5 CENTIEMEN DINSDAG, 6 JANUARI 1914 GAZETTE VAN GENT IWSCHRIJVIXGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eon j.iar fi'- 52-09 £on janr fr. J5-SÎ0 6 maanden » 6-50 6 m.-iaiulen » 75 3 maanden > 3-50 3 maanden > 4»O0 Voor Eolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landeii : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 «EURZEN-COURANT). BBSÏ.UUK EST BEBACTID VELDSTRAAT, 60, GENT De buràélen zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 lire 's avonds. TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. -»♦» NEDERLAraD. Vergiftigd? — Te Kastricum zijm in hiet E gfty.in ï... twee kindaren plotseling ge-F 'starv.eai na het gebruik van kindermietetl, dat vermoedelijk vergiftigende bestand-cJee-lein hevattte. Geneeskundig onderzoek voor het hu= welijk. — Naar aanlaiding van esn ge-zegde van den minister van lamdbouiw, [ enz., bij de behandeling van de Staats-begrooting voor 1914, in de Tweede Ka-mer, "dat bij de algebeele regeling van die ziektefoebandeling veel meer door het aansturen op hiet oprichten vajn sanato-ria en ziekenhjuizen moet getracht wot-dee ziekten te voorkomen", heeft het Comiteit ter bevordering van geneeskun-cïliig onderzoek vooir het huwelijk eten adres gexicht tôt den minister, om ondieir zâjme aandacht te brengen, diat ongetwij-feld tôt de kraehtigste middeien, die tôt voorkoiming van ziekten leiden, behoort de bieivordcring van een geneeskundig ondbrzoek vo6r het hiuwelijfc In het a.drcs wordt voorts gezegd dat bot comiteit daardoor gëheel medewerkt in de richting, door den minister beoogd en dat het streve.n van het comiteit der-hailvie niet alleen de uitvoering deir Ziek-te.wiet op den duur ten goede kornt, maar ook aïs een voordeel voor de gebeiele miaiat®chappdj is te be&chou.wen. Het adres eindigt met den wensch uit te brengen, dat bij de voorbereiding van de wijzigiing der Zieiktewet, hetzij op andiere wijz-e, met het stireven vain het comiteit zal kunnen worden rekening ge-liouden.FRANKRIJK. Geweldigs gasontploffing Gisteren morgend, om 9 ure 45 min., had er in de fabriek va-n gloeikousje3 van den heer Grafee, passage Sainte-Anne, te Popincourt, in het IIe arrondissement, eene geweldige gasontploffing plaats. Een gas-samenperser was namelijk door te hooge drukking gesprongen. De ruiten van het gehouw werden door de Inchtver-l>laatsing stukgeslagen, en in de werk-huizen werd er heel wat schade aange-iricht.De vrouwen stormden als bezetenen, l'oepend en tierend weg, het meerendeel met versenroeide haren. Vijf meisjes, die in de nabijheid van den gas-sa.menperser stonden, waren wel-dra door vlamen omringd. Ze werden zwaar verbrand naar het gasthuis oveige bracht. Haar toestand is zeer ernstig. De pompiers hebben het begin van brand, dat in de werlthuizen ontstaan was, uitgedoofd. De aîstorting in den " Métro" Maan- dag avond, om C ure werd het vierde lijk van onder de afgestorte aardmassa opge-haald.Men heeft dus 24 uren gearbeid om de lijken bloot te leggen, daair de opgravings werken met zeer veel omziehtigheid inoesten geschieden. Krankzinnig. — Pierre Savetier die des nachts, in voile veld, dichtbij Nanterre, zijnc twee kinderen met revolverschoten afmaakte', is van uit het gevang naar het krankzinnigengesticht overgebracht. De arme man was, zooals thans erkend wef..,' reeds zinncloos toen hij zijne gru-welijke misdaad volbracht. Dubbeîe verstikking. — Te Parijs, in tonne kamer, rue d'Ivry, werden de 32-jange traoïiDediend'e Antoine Bordle, en zijne vrouw, Louise Schneider, 25 jaar, uood gevonden. Deze cLuib'bele dood was te wijten aaaa 42 Feuilleton der Gazette van Gent. De Dochter van Graaf Petworth Hoor FLORENCE WARDEH. Tristan kwaon nu weer bij hem met een karaf en een glas en sir Jarvis wendde zich tôt hem : , — flet.^oet mij oprecht leed, zegde hij, dat îk de hand heb gehad in dit be-drog, waardoor mijni zoon verdacht werd van een vreeslijke misdaad. En ik kan u wel zeggen dat ik ben terug gekomen zooara ik hoorde, waarvan hij besehnl! digd werd. Daar ik echter gestorven lieette te zijn, kon ik natuurlijk niet openhjk terug keeren. Gisteren pas beni ik heimelijk hier gekomen. Mijne vrouw ,die mij verwachtte, liet mij bin-nen en heeft mij tôt nu toe verhorgen gehouden. Gij hefct dezen namiddag zeker de deur geopend, toen lady Penygent en ik sa-men stonden te praten in haar kamer, sir Jaris 1 — Ja. En gij werd gisteren door verschil-lencie nienschen hier voor mijn vader aan zi en? ,77 Ja.Mijn vrouw heeft mij verteld, dat mj geheimzinnig was verdwenen en zij wilde a.bsoluut, dat het niet bekend weird dat ik weer levend en wel was terugge- een in de kamer geplaatsten kachel, die glecht gieforaod had. Eene rentenierster vennoord. — De 65jangle weduwe Bailleux, wellie te Hen-nicourt woonde en in z-ekeren weîstand leefdte, werd te bed vermoord aaagetrof-fen. Die ongtelnkkige was tijdens haar &!aa.p overvallen gewordien en miet eene bij'l d'oodigasiLagen. Diefstal was de drijf-veer tôt de misdaad. Nieuwe autobandieten. — De bladen meMien dfe aanhouding van de dieven deir automobiel., die gestolen wetrd ten na-deeie van den heer Greneer, zoon van een rijkien Russi&chen eigenaar, wonendie te PairijiS. Tw]e>e van de dlieven werd)en aangehouden. Zij lieeten Sigismont en Gaizan, deae llaatste Rus. De eerste, die meende dat hij door den tweede verra-den was, heeft zich gewroken door v&r-scheidlene medieplichtigen aan te duid'en. AUdius werd zekere Villiers aangehouden op de Avenue des Gobelins. Hij had de wacht gehouden tijdens den dief&taiL Sigismont voegdle er bij, diat de auto zich bevond in eene gara,ge, die hij aanweew en waar zij mioest uiteengenomen wordlen. Volgens een Parijzor liliad had de ben-de gleen andler doel dan de "heldendla^ den" voort te zetten van Garnier, Bon-not en Oie. Er moest zelfs een slag wor-den geslagen in Belgie, bij midded1 van een auto, door de bende gestolen. Die meeste leden der bendte zijn anar-chisten.Een telefonische nieuwiglieid. — Met het doel zijne clientee! een nieuw geimafc te Venschaffen, heeft hiet bestuur der te-llefoons in. Frankrijk, een middel bedaoht, cm 5n iedje.r middenbureel een bijzonde-ren dienst in te richten, om bij de afwe^ zigîbelid1, de verbindingeai op te nemien dieir aibon.nentetn'. Deize dienst zou aan-va.nigen op 1 januari. Nietiw legerkorps. — Het regeerîngs-basl'uit tôt voirming van eên nieuw (het 21e) l'dgerkorps, is in het Fransche Staats-hlad versehienen. Het korps zaJ zijn hoofd kwartier hieibtoen te Epinal. E^GELAMD Een te kostelijke diamant! — Een in-woner der Kaapkolomie ontdekte verie-den jaar in den Vaalstroom een diamant die 178 k^ratS-weegt. Deze werd op roeer dan 50 millioen geschat. De gelukkige be-zitter van den diamant vertrok aanstonds naar Londen om er den edclsteenj te ver-koopen. Nu is hij naar de Kaapkolonie gansch Ibedroefd teruggekeerd ; te Londen of in Europa heeft niemand zich rijk genoeg geacht om 50 millioen te be-talen voor een diamant, hoe schoon en hoe groot hij ook zij. De stemrechtvrouwen. — Te Londen is het gerucht in omloop dat de schrikkelij-ke brand van het arsenaal van Ports-mouth, waarin twee menschen het leven lieten, alleen astn kwaadwilligheid moet toegeschreven worden ; men verdenkt de stemrechtvrouwen. Wat er o-ok van zij, sinds de brandramp wordt er geene vrouw mecr op de werkzaien van het •gouvernement toegeiatenl zonder van eene bijzonilè^e machtîging voorzien te zijn. DU5TSCHLASMD: De keizerlijke îegeroefeningen, — VoJ-gens men uit goed' ingelichte bron ver-meiLdt, zouden dit jaar d!e keizerlijke le-geroefeniiigen in de strecfc Gassel plaats hebben. Prins von Wied. — Men bericht uit Berlijn, dat prins von Wied zijne reis naar Potsdaoi een dag verschoven heeft, om de Albaneesche afvaardiging te ont-van gen. Dinsdag wordt de prins te Potsdam verwacht. Brand in eene mijn. — Brand verklaar-de zich gisteren namiddag in een gaan-derii der Yollmund-mijn, dichtbij Herne, in Westphalie. Vijf mannen, die in deze keerd. Zij bewoog mij dus om mij izelf te laten doorgaan voor mijnheer Bowen.En in zeker opzicht, ben ik daar wel in ge-slaagd.—• En lcunt gij mij nu nog vertellen, sir Jarvis, hoe gij in staat waart om u als mijn vader te vermommen 1 vroeg Berkeley met bijzonderen nadrak. — Ja. Uw vader had hier een pak ach-ter gelaten, bij een van zijn bezoeken en een lorgnet. Berkeley sprong op. Tristan belette hem echter om iets te zeggen. — Laten wij nu eens hooren, wat ilady Penygent heeft te vertellen. Het half uur is om. De drie heeren verlieten de studeerka-mer gingen de hal door en klopten aan de deur van de kamer, die voorloopig voor lady Penygent was ingericht. Er volgde geen antwoord, maa;r Horlock kwam uit de &laapkamer en zegde, dat ze meteen naar binnen konden gaan. Aarzelend, wetende —■ twee van de drie althans — dat zij Pearl nu eindlijk overwonnen hadden en dat de waarheid aan het licht moest komen, gingen ze heel zacht naar binnen. De haard brandde nog vroolijk, maar de kaarsen waren niet aangestoken, of-schoon het al donker begon te worden en de sneeuw lichtte wit door de ruiten. Lady Penygent lag languit op de sofa in een kleed van zachte, blauwe stof. Haar oogen waren gesloten. Zij bewoog niet, toen zij binnentraden en sloeg haar oogen niet op. Een oogenblik bloven zij aile drie staan omdat ze haar niet wilden storen. gaandetrij arbeidden zijn bewusteloos neergezegen. Vier konden tôt het leven teruggeroepen worden. De vijfde over-leed kort nadien. De toestand der vier mijnwerkers is zeer onrustbarend. Het procès von Reutter. — Maandaig, morgend, om 9 ure, werd' te Straatsburg het procès opgeroepen, in,gesi>annen te-gen kolonel von lieutter en luitenant Schadt. De rechtbank wordt voorgezeten door den brigade-gieneraal PeCet de Na.rbon-ne, bijgestean dtoor drie koîonels en den traiadsïtfeien KaJhKi, die de d'ebatten ibe^ stuuirt. Kolonel von Reutter wordt beticht van, den 28 novemfoer, bu.rgers te hebben doen aanhouden en gansch den nacht in een keMier der kazernei doen opsluiten. Luitenant Scliodt wordt beticht inwomers van Safern geslagen en herhaaJdeJijk hunne woonst geschond'en te hebben. In zijne ondervraging verklaarde de kolonel, dat hij de verantwoordelijkbeid op zich neemt van ailes wat zijne ondeir-geisehikten g.edaan hiebben. Hij had po>-troeiljen in de stad gezonden en de aan-houdliing'en bevolen, omdat luitenant von Forstner en andere officier en beleeddgd' gewordm waren. Deze laatsten hadden hem verzekeirci, dat er geene policie op d!e straat te zien was. Hij steunde zijn op-tredien op het Pruisisch decree.t van. 1820. Acht-en-twintig personen weirden in hech-tenis genomen, tijdens straatbetoogingien tegen die officieiren, en tusschen de aan-gehoudiearen bevondie-n zich de procureur en de rechter. De koloneiî deikt ook de daden van luitenant Schadt, en bestigt dat hij', zoo noodiig, aan zijne sold'aten bevel zou ge-geven htebiben op het voile te schieten. Hij wilde de militaire eer redden, hij heeft het gedaan, zijn geweten is gerust ! Een gerucht. — Het gerucht is in omloop dat, ten getvolge dter socialisti&ch'e ondervraging weilke, over de voorvallien te Safern, in het Elzasser Parlement gaan p'iaafe hebben, de Grondwiet, aan Ellzas en Lothiiringen verleiend, wel zou i*jnnen opajeschorst worden. Dominee doodgeschoten. — De tweede geestelijtke van Reepsho'Id, is door een inbreiker, dien hij in de kerk verras te, dioodgiesahofcetn. Het lijk werd later door de zonen vn.n den geastelijke ontdekt. Vrijgesproken. — Te Plauen was een kinderjuffrouw, wegens mishandeling, voor den schepenrechter gedaagd, omdat zij aen straatjongen, die kwaad deed, een oorvaaig had toeigediend. De schepenrechter heeft de juffrouw nu vrijgesproken, en zich daarbij beroepen op eene beslis-sing van de rechtbank te Jena, volgens welke ieder burger het redit heeft tegen ka.tt«kwaad, dat kinderen begaan, op te treden en hen daarvoor behoorlijk te ka'stijden. OOSTEJ^RIJK- HONGARIE Aartshertogin Isabeila. — Volgens eene mededeeling lût Weenen, zail aartshertogin Isabeila van Oostenrijk a-fstand doen vain titeîs en voorrechten. en zich gaan wij den aan de ziek>en>verpleging. Genoemde aartshertogin is eene doch-ter van aartshertog Friedrich. Zij was gehuwd met prins Geoirge van Beieren, bain huwelijk werd echter reeds na eeni-ge maanden ontbonden. Alig|em,een had m^en verwacht, dat zij in een kïooster zou giaan ; zij verMoarcTe echter daartoe geen rO'eping te gevoellien, majaj* haar leiven te willllen wij den aan de verzachting viin het lijden hajrer mede-memschen.Onmiddlellijk nadat hajar huwelijk ontbonden was, liet zij zich derhalve in-schrijven als leerldnge aan de verpleeg-stersschool van het "Rudolfiner Ho&pi-tal", en daed daar dienst ais iedere andere laerlin^verplieeigstiar, onder den na&m van "zuster Irmengard". Hare op- Toen deed Tristan een stap naar voren en ib&og 'zich over haar heen. Hij ging achteruit en sprak tôt de anderen. — Zij is dood, zegde hij. Zij was hun toch nog ontsnapt. Met een wanhoopskreet wankelde sir Jarvis de kamer door en viel op zijn knieën naast de sofa waarop zijn vruow lag. Tevergeefs tra,chtte Tristan, die ken-teekenen van een geweidigen dood meende waar te nemen, hem tegen te houden. De jongelieden keken elkaar aan. — Wat is er? vroeg Berkeley Bowen zacht. Tristans lippen vormden een antwoord, maar hij vermocht geen geluid uit te brengen. — Vergift ? •— Zelfinoord 1 — J a. Geen van beiden konden zij een zucht van verlichting onderdmkken. Beiden wisten welke vreeslijke beken-tenis had moeten worden afgelegd en beiden waren evenzeer teraggeschrikt van de gedachte, die schuldbelij dénis te moeten aanhooren, als lady Penygent ge-vreesd had die te moeten aflleggen. Maar eerst moesten zij nog een andere proef doorstaan. Niet alleeni sir Jarvis was als g&broken door den dood van de vrouw, die hij slaafs aangebeden had, maar ook haar kamenier, Horlock, die haar meesteres als een heilige had vereerd, was als ver-dwaasd door dit plotseling gebeuren. Op sir Jarvis kreten was zij de kamer -binnengesneld en toen er niet meer aan ffce twijfeilen viel, dat haar meesteres leiding is tluans voltooid1 en dezer daigen zial zij naar Spanje vertrekken als zieken-verprieegster. In het aanstaande voorjaar hoopt zij zich naar Albanie te begeven, en daar eene school voor verpleegsters te Etichten. ZWSTSERLAMD. Een vreeslijk gevecht. — Te Lausanjia was de jeugdige dierentemster Mej. Olga Rosset pas de berenkooi van het beesten-,spel binnengekomen, of een -overgroote î)eer sprong op haar af, en haar, met de beer sprong op haar af, en trachtte halar in het gelaat te bijten. Mej. Rosset, die niet gewapend was, greep den beer bij den keel en een hevige strijd volgde, terwijl de klawwen van het dier den schouder en den hais openreten. Op 't noodgeroep van ' meisje, kwam ,iaar stiefvader, de heer Jeannin toege-fineld en wipte zich in de berenkooi, maar pas was hij binnen of de beer velde hem met een pootslag buiten kennis neer. * Daarna liep het ondier weer op zijn eerste slachtoffer toe en beet het gruwe-Kjk in den schouder. Bedienden van het beestenspel, konden er ten slotte in slagen, door middel van ijzeren stangen, den beer naar zijne kooi te drijven. DEWEMARKEN. Zeeramp Te Kopenhiagen is beiricht ontvangen, dat drie vissehersschuiten, met eene ge-zamenlijke biemanning van 31 koppen, bij de Farôer met man en muis zijn ver-gaan.Het lcleine visschersdorp Skard, op het e'Jand Kunô, heeft door deze ramp zijn geheiele roannelijke bovolking verloren. ZWEDEN Tegen het alcoolism. — Het Zweedsch Parlement heeft eene wet op de werkers-pensioenen gestemd, die sinds 1 januari 1914 van kracht is. Een der bepalingen dezer wet luidt : dat de werkma.n die zich aan alcoolmisbruik plichtig maakt en in gewoonlijken staat van dronkenschap -.'■'^rkeert, zijn rccht op het pensioen ver-l^est.GRIEKEMLAND. Onder water. — Men meldt dat het d<xrp Scicli, ten gevolge van een zond-vJoedaohtigen regen, gisteren onder water liep. TaJ von kelderingen stonden vol waitar en tei van huizen werden onfee-woonbaair. De schade is aanzienlijk. De bewoners, die dakloos zijn, werden door het getm'aentebestuur giehuisve&t. BULGARIE. De Sobranje. — In een vorig nummer deelldan wij reeds met een enkel woord mede, d'at bij de opening der Bulgaar-«che Sobranje een zeker pijinlijk tusschen-geval had plaats gehad. Uit later ontvangen berichten Mdjkt, dot d© toedracht aldus was : Op het oogenblik, dat de koning en de koningin met de prin&en Boris en Cyril de vergaderzaïaJl binnentraden, sohreeuw-de een lid van die socialistische Kamer-groep : " Weg met de monarchie ! Leve die .repuMiek !" De koning daed aJsof hij niets had gie-hloord en begon de troonrede voor te le-zien. Maar een ander socialist heo-haalde den uitroep nog eens, en voegde daar aan toe, dat de levens van 60,000 Builgaren opgeofferd waren voor de grootheid van de monarchie. Toen stond de socialistische groep op en verliet de Kamer, terwijl de ledan deT andere partijen door toejuichingen den pijnllijken indruk, dien het gabeuirde op (ten koning hiad ge-maakt, trachtten weg te nemen. overleden was, keerde zij zich woedend tôt Tristan en overlaadde hem met de bitterste verwijten. — Gij hebt dit gedaan, zegde zij... W.aarom wildet gij de dooden niet laten rusten ? Zij kon toch niet meer doen, dan ze gedaan heeft? Of dacht gij, dat ze ailes voor zich zelf deed? Neen, het was om u allen uit de zorgen te helpen, en die zorgen kwamen niet door haar. Zij heeft het durven doen en dat is nu haar dank. Gij zijt allen gezond en wel, en zij ligt daar dood ! Dood ! De schoonste dame van Engeland en de knapste en de liefste en de beste. Tôt uw laatste uur zult gij er voor boeten ! Maar ofschoon Tristan diep getroffen was door de liefde en toewijding, die de schitterende Pearl in die twee ha|d ge-wekt, toch bleef hij ondanks ailes kalm. Zijn stiefmoeder was gestorven zonder haar bekentenis te hebben afgelegd,maar hij herinnerde zich de boodschap, die hij gekregen had. Het laatste uur had ze al-door geschreven en hij hield er zich dus van overtuigd, dat er nog wel iets te vin-den zou zijn, dat hen kon helpen om ach-ter de waarheid te komen. En toen hij de kamer doorzocht, vond hij een brief, die lady Penygent aan hem had gericht. Hij begon dadelijk te lezen: " Gij hebt mij hiertoe gedwongen. Gij zidt er wel geen berouw over hebben en dat behoeft ook niet, want ik ben blij, dat het met mij gedaan is. Wij moesten geld hebben, het was onvermijdelijk en toen dàcht ik aan de parels van Luke Bowen. Ik trachtte hem over te halen ze aan ALBANIE De prins von Wied. — Een dagblad-fichrijver hcieft Wilhelm, prins von Wied, (ten aanstaanden. vor&t van Albanie, in diens kasteel, dicht bij cten Rijn, bezocht, ten einde hieim eenige vragen te steilen over zijtne plannien. De prins verklaarde zich bereid te antwoarden, mits de vragen vooraf schriftelijk ingediend werden. Nad'at dit geischied was, antwoordde hij, in volgorde van de vragenlijst, het vol-gendfô : "Den 3on vertrek ik naar Potsdaim, waar ik de afvaardiging, gekozen door de pllaatselijke besturen, zaî ontvangen. Den 20en hoop ik mij naar Alb-anie te begeven. Durazzo zal mijne hoofdatad zijn. Ik zal nieit den titel van koning voe-ren, maar dien van soeVerein vorst van I Albanie. Ik ben niet van plan peu nieuwe rid-darordie in te stelien ; mocht dit echter noodig zijn, d'an zou ik beginnen met die van de Witte Ster van Sikianderbeg. Ilk lete.r Al-baneesch en wel twee diaîlec-ten ,dat der To^ken en dat der Ghegen. Aîl'e drie de godsdiensten, de Mahom-m'edaan&che, katholieke en orthodoxe, zuMen stipt geëerbiedligd worden. Gij kunt de geruchten omtrent opstan-den bealist tegenspreken. Het vorstendom is ,unn ; er is toetstem-ming ver]eend' tôt eene leening ; de internationale commissie zal geduirendle twee jaren op de naleving der bepalingen daaromtrent toeizicht uitoefenen. Omtrent het nieuwe Albanie heb ik geenerlei politieke mediedeelingen te doen." Daarmede was het onderboud afgeloo-pen.Van het uiterlijk van den vor&t z?egt de jberichtgever : "Z. H. heeft een open gezdcht, hleldlf-rgrijize oogien en een hoog vioorhoofd. Hij maalkt den indruik een zeer sterk man te zijn; mien heeft mij dan ook verteld, dat hij gemakkelijk met gestrekten arm een man omhoog kan lieffen." TURsxIJE. Het ministerie. — Djemai bey is be-noemd tôt minister van openbare werken.De iradé, waarbij Envar bey tôt minister van oorlog wordt benoemd, is den sultan ter onderteeikening gezonden en is gisteren a/vond afgekondigd gewordan. Enver bey. — Envesr bey i& de schoon-zoen van den sultan. Hij was een dier voormiannen van die Tuirksche revolutie van 1908 en bekleedde na den val van liet oude retegiem eenige jaren de betrek-king vian krijgsgehechte te Berlijn. Gediurende den oorlog in Tripolis hield hij in Benglhasd het lang&t stand tegen het Italia.anisohe leger. Na zijn teruglkeer speelde hij een voor-nome roi bij den staatsgireep, die eindigde mat den vail van het kabinet Kiamil. Na de herovering van Andrinopei do ir het Turksche leger was Enver bey de eerste, die de stad binnentrok. ÂFR&KA. In de mijnen. — Uit Natal komen eenigeizins gunstiger berichten. De meeste mijinbesturen schijnen reeds tôt eene schildking te zijn gekomen met de Euro-peesche mijnwerkers, zoo dat men wel verwacht, dat een algemeene staking zal worden vermeden. En in de kwestie deir Indiërs zijn de on derhandelin gen van. den heer Ghaudi met de rfegeering nog wel niet geëindigd, maar is de toestand toch in zooverre verbetard, dat van den voor-genomen tooht der Indiërs naar Pretoria is afgfeizâen. AMERIKA. Het léger ten dienste van het anti-aIcoo< lism. — De gouverneur van den Staat Aregon heeft tegen de o verbe den der mij te geven om ze Nance ter hand te stelien. Maar dat wilde hij niet. Ik had hem verteld, dat Nance nog hier zou zijn den negentienden, en dat hij haajr ze dan zelf kon geven. Hij verweet mij, dat ik hem bedrogen had en toen wist ik niet meer, wat ik deed. Er was een revolver in de kamer en ik vuurde. Hij was dadelijk dood. Toen besefte ik opeens, wat ik gedaan had... dat had ik niet bedoeld — ik had hem alleen bang willen maken. Maar wat moest ik doen, toen hij dood was? Ik begreep, dat mij maar één weg openstond. Niemand wist, dat hij hier was ; ik had afgesproken, dat hij onge-merkt zou binnensluipen en ik liet hem door den rozentuin komen. Ik had hem verteld, dat mijn man het niet goedkeur-de, dat ik mij bemoeid had met het huwelijk van Nance Petworth, en dat we daarom ons onderhoud heel in het ge-heim moesten hebben. Toen hij dood neerlag, sloot ik de deur af en smeekte uw vader weg te gaan. Het was ailes in een oogenblik geschied .Toen werd ik bang. Ik wist niet meer, wat ik doen moest. Mijnheer Bowen was dood. Hij moest begraven worden. Hij mocht niet hier worden gevonden. Ik zegde, dat uw vader dood was en ik liet dien dronken Bruce, die nooit weet wat hij doet, voor de begrafenis zorgen. Het was gemakkelijk genoeg voor Horlock en mij, om hem buiten ailes te houden en zelf voor ailes te zorgen. Ik deed ook zoo met Dr Os-win. Hij gaf mij een bewijs van overlijden eer hij het lijk gezien had. Maar hij zag het wel en ik weet niet, of hij de waarheid kent. Overigens weet niemand iets, DE BEROEMDE PIANO»ViRTUOOS RAOUL PUGNO. Raoul Pugno, die eer gisteren t-e Mo-scou overleden is, werd geiboren in 1852; zijn vader was een Italiaan, zrne moe-der eene Lotharingsche. Door Ambroise TJioïiicis was hij Leter-ling van het Conservatorium te Parijs ge-worden, maar mededingen naar den Prij® van Rome mocht hij niet, omdat hij (în, 1869) nog niet genaturaliseerd was. Maar hij had eerste prijzen voor o.rgel en voor harmonie ; hij werd organist in de Chapelle de Saint-Eugène, en later (1892), teeraar in die harmonie^dawen van het Conseirvatorium. Het jaar daarna eersit, plotsieling, dieed Pugno aan het Parijsch publiek zich kennen als een der voor-traffelijkste pianisten, een der meest ont-wilckelde en buigzame taltenten in dienst van het klatvier. Van 1870 rîag,teiefcende reedls zijn kaaneraadschap met Eugène Ysaye, doch in 1896 eerst toonde «ich hun glansrijk bondgenootsebap in die ka-mermiuziek, in de Pleyel-zaal te Parijs ; toen gaf Pugno zijne lessen aan het Conservatorium op en werd hij allengs meier de beroemde pianist, in Europa en Ame-rika gievierd. Hij was, als gezegd, ook componist. Met een oratorium, " La Résurrection de Lazare", waarover Reyer met lof voor den persoonlijken stijl geschreven heeft, had Pugno gedebuteerd, — maar dit ter-rein verliet hij om met tal van kleinie operetten en b al le tten - paait o m i eme n bij-val te gaan halen en... middel en om te leven. Liederen en vele compositiën voor piano getuigen van zijne begaafdheid en gelouterden smaak. Zijn helder pianosipel zulleiD. wij niet vergetem. Hoe was de klankschoonheid daar in verzorgd.. en altijd bioeiend, keirn-achtig ein gezond. Vol geest en leven wa.s zijnie voordracht. Pensoonlijjk zdjn« op-vatting, als zijn tempérament. Eerlijk man, eerlijk kunstenaor. Het laatst had hij, in Ramenweirldng miet zijn lieerlinge Nadia Bonlenger, een groot Iyrisch drama "La Ville "morte", naar het gediclht van Annunzîo, voltooid. Het Opéra-Comique te Parijs, en de Munisehouwiburg. te Brussel, zoiiden binnen kort dat werk ten tooneele brengen. stad Copperfield ongewone en krachtda-dige maatregielen genomen. Al de stedle-lijke aimbtenaars zijn aifgesteld, al de barbeirgen zijn gesloten en de staat van beleg is uitgeroepen. De reden? Oimdait behalve Horlock en ik. En ik verkocht de parels aan een rijken Ameikaan, di® naar zoo een halssnoer zocht. Het snoer brak, toen ik het aan Luke Bowen ont-rukte ; maar ik _ reeg het opnieuw en kreeg er tien duizend pond sterling voor. Gij weet hoe ik het geld besteed heb. Gij weet, dat ik zooveel mogelijk tracht-te goed te maken, wat ik misdreven had. Gij weet, dat ik geen kaart meer aan-raakte en dat ik het geld niet voor mij zelf, maar voor de schulden gebruikte. Ik kon het niet helpen, dat gij er van verdacht werd, Tristan, en toen het te erg werd, liet ik uw vader komen en liet hem doorgaan voor Luke Bowen. Ik had diens kleederen en lorgnet en die gaf ik aan hem'. Hij weet niet wat ik gedaan heb. Als gij kunt, houd het dan voor hem ver-borgen. Om zijnentwil, niet voor mij. En hij zal niet zoo heel lang meer leven, als hij weet, wat er met mij gebeurd is. Vraag Berkeley Bowen, om mij te ver-geven, als hem dat mogelijk 'is. Het kwam door de _ schulden, die mij er toe bracht. Vergeving, vergeving, als de<t mogelijk is". Tristan wenkte Berkeley Bowen om met hem mee te gaan en gaf hem den brief te lezen. Zij gingen naar de studeerkanier en Tristan liep op en neer, terwijl Berkeley onder de lamp bleef zitten en de bekentenis achter elkaar uit las, (Wordt Voortgezet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods