Gazette van Gent

2586 0
05 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 05 January. Gazette van Gent. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/319s17v476/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247'-JAAB. - Nf 3. a—Bflgama- y ^v—m - —^ 5 CENTXEMEN r ^ whi wvcv^sa ^wsyrrgaMgmpiaHaawMw^pwi MAANDAG, 5 JANUARI 1914 GAZETTE VAN GENT IïïgeimiJrVÏ]$kT«SPR3JS ï VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eon jaar fr. Î2-09 Ben jaaV &. 15-00 (i maanden > S=S0 6 maanden » 7-75 'S maanden » 3-50 8 maanden Voor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Vcor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. - ^ vjrjrx.rTTï"'»^ '^^>^v^^.4m2KK*s<gJiP^^jgag»g5^vgCT^^VByiTOcwn-,n»?/tiy'?c»^FrrTTvyviaryrFig: N.IEUWS-, HÀNDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 16 67 BEURZEN-COURANT). BESTtJUB EST KEBACTIE VELDSTRAAT, 60, GENT De burèelen zijn open van 7 lire 's morgends tôt 5 ure 's avonds, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nêmen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. — N.EDERLAND. Brand in een kîooster. — In ihet îd'ooisfcier der Paters Bedemptoristen, te Vernloo, heeft een hevige brand1 gewoed. De vllanime-n bereikten het oudste g>e-deelte van het nterkwaardig kîooster, waa-r die slaa,pk-ar»er's zijn der l-eeraars, en dlat geiegien is te midden van een litieJen blok andere gebouwen. Ivïen vrees-de diaii ook dlat de brand die gebouwen zou aantasten, te meer diaar er een ©ch-te;n regen van vuurgensters was. De. pompiers waren echter spoedig ter plaats en werden druk bijgestaan door de soWiafcen van het voetvolk. V\Tei werd r.eit middend'eel van het kîooster v©r-nield, d'och de brand kon zich niet verder uithre.iden. De stoffelijke schadle is aan-ziemlijfc.Worstvergiîiiging. — In het ge-zin van den fabrieksarbeider Ten Hove, te Has-selo, gemeientie Woeraeloo, zijn drie personen ziek gteworden onder zeer eigien-aardig© vergiftigingsverschijnsele.n, bekend onder d'en naam Bobiilismus (worst-vergiftiging). V©rmoe<Mijk is de zieikte ontstaan door het eten van worst van een ©igengeslacht varken, dat waarschijn-lijk ziek was. De vader en eene dochter zijn overleden. Eene hoeveelheid' worst is opgezondlen naar het centraal laborato-rium te Utirechit, ter ondarzo^k. Het bijgeloof. — Hoe de schippers een "toovenaar" ontmaskeren. — Wilt gij een staalltje hebben van het groot bij-geloof dat nog steeds in Holland onder , de on'omtwikkeldte schippersbevolkinig heerseht? Wat wij gaan verhalen, heeft zich in eene aanzienlijke gemeente, bij Ilaarlem, die voar een groot deel uit schippersfamiliën bestaat, voorgediaan. Deeer dagen vervoegd'e zich bij de po-]icie (li^r geTOeente een schipper, klacht dcnendb dat liij door zijne .collegas em hirnne vrouwen op aille! mogelijke wijzen weird gtcplaagd en gesard, omaat zij hem aanzaigen voor een toovenaar. Een twee-tal van diez-e schippers verdachten hem er van, hun kind betooverd te hebben. De betoovaring bestcnd naroe-lijk hierln, (ht tfk dleizer be-ide schippers een kind M, dlat op dte een of andere manier met onzen toovenaar in aanrafeing was ge-weest, met het gevolg d'at de kindeo-'eii steedis z.ieik wa<ren., niet konden groeien, slapen, enz. Het vermoeden van betoo-vering wais ontstaan doordat een buur-irjan, over een en ander ge.raadpleegfd, het fedt van betoovering vaststelde, en den vermoedeîijken diader aanwees. Hierop had eene eonferencie van schippers plaats, waaronder zich ook de oudens van een der beitoovarde kindieren bervondten. Ondier plechtige stilte nam de bunr-man een bijibel, een kruissleutel en eien touw, sloeg den bijhel open en leigdle dlen sleuteli op het Hoofdstuk van Johann es II, met dîen verstande, dat het bovietn-eiind' buiten den bijbel stak. Hierop nam liij het totjw en bond den bijbel stevig dicht. Daarna verzocht hij den vader Van een der kindteren, die aanwezig was, na~ d'er te kamen, en eiein vinger aan de eene zijdle onder het ocg des sleutels te hou-deo., waarop hij een zijner vingeren aan die and'ere zijde plaatste. Op deze wijze hieven zij den bijbel in die hoogte, ondleir het nitstpreikpsi der wioorden : "Heeft JanRen de kinderen betooverd ?" en eeni-ge geheiime spreuken. Doordat hunne vingers door_ de spanning eeingszïns be-gonnen te triMen, vieil de bijbel met een i smak neer, wat voor hen de bevestiging hunner vraag was, en Jansen al s eie.n taovenaar brandmerkte. Nu het feit dui- deliijk w;as bewezen ( !), had' Jansen geen ru®t meer. Geen schipper had den moSd in zijne nahijheid te koirnen. Ten einde raad, moest hij de hiulp van den burge-meester inroepèn, daar het ariders slecht voor hem zou afgeloopen zijn. FRANKRIJK. Trein ontspoord Gistenen miorgend, te Texonnièree, dichtlbij Limoges, sprong een ©lectriaobe biuurttrajra., door den ijseti uit de sporen. De dirie rijtuigen kanteld'en om. Twee voetgangers, werden gedood, een derde ontkw.am het met zware venvon-d.ingen. Een vijftiental reizigers werden min of meer zwaar verwond. »♦. Bedo^ven In den "Métro", dte Parijzer onder-grcndlsche spoorweg, ter hoogte d'er Esplanade des Invalides, waren gisteren nàmiddagi vijf'tien werk'liedien aan eene dringende herstediing a.an het arbeidein, toen pHote, rond 3 u. 45, er zich eene af-storting voordeed, waaronder vie-r werfe-l'ieden bedolven werden. De policie en de pompiers riehtten onmiddellijk die red>-diiniggwerken in. De taak der redders wa>s zeer mioeiilijk en zeer gevaarlijk, daar men aile oogein-bllikken voor nieuwe afstortingen beducht was. Om. 5 ure legdlen de pompiers een ldjk bloot, maar pas was zulks geschied, of eene nieuwe afstorting deed zich voor. De pompiers hiaddien tenauwernood den fcijd om zich uit de voeten te maken, en heit lijfc werd andermaal bedolven. De opru,imingswefckeji werden, bij het aîstirren van dit bericht, ieverig doorge-dreven.■ De "Gioconde" op hare plaats. — Zoo-, dra de deuren van den Ixnivre geopend werden, was er een stroom van volk om de " Gioconde"te bewonderen. Een buftengewoon strenge ordedienst werd ingericht. Een eigenaar vermoord. — Te Çhapt-chat, nabij Limoges, heeft men zekeren Michel Malivert, 39 jaar oud, eigenaar, in eene weide vermoord gevonden. Door de voetindrukken in de sneeuw heeft men de plaats ontdekt waarop de ongelukki-go aangevallen Werd. De arme main moet zich tegen zijne aanranders dapper ver-dedigd hebben. Sneeuw en erge vorst. — Uit Toulouse meldt men dat de thermometer er zater-dag nacht zeven graden onder vriespunt teekende. Zaterdag morgend sneeuwde het overvloedig. Jn JBourgondie staat de thermometer ook zeer laag. Op zekere plaatsen heeft men 14 en 15 graden onder nul vastge-steld.Yier personen zouden aan koude zijn gestorven te Daumery, Creusot, Mornay en St-Bonnet-Decray. De Loire eh' d© Saône drijven vol ijs. De vaarten zijn toegviwen en de scheepvaart is gestremd. Rond Perpignan viel er veel sneeuw. Belangrijke aanhouding. — De policie van Tourcoing heeft zaterdag eene be-langrijke aanhouding gedaan, die van een zekeren Antoon De Wolf, geboren te St-Nicolaas, Belgie, den 15 juni 1854 en wonende rue de Béthune, te Roubaix : D© Wolf wordt van verscheidene kerk-dieften beticht. Op 6 maanden tijd plun-derde hij zes maal de kerk van het H. Hart, te Tourcoing en in het algemeen deed hij nog een goeden buit op. De Wolf werd bij trijne aanhouding in bezit gevonden van allerlci inbrekersgerief en stond op het punt voor do zevende maal in de kerk H.Hart te dringen.Eene huis-zoeking in de woning van den aangehou-dene leverde den besten uitslag op. De dief, bemerkend dat er niot meer te loo-chenen viel, legde dan bekentenissen af. Zellmoord. — Een pasteihakker, Jean-Baptiste Marré, 30 jaar oud, ziekelijk, heeft zicb in eene hotelkamer, ma 8i-mon-Le Franc, te Parijs, verhangen, om-dat hij, in tegenstrijd met voorgaiandte jaren, geen nieuwjaarsgeschenk ontvan-gen had. De dankbaarheid des keizers. — De Duitsehe keiize1r, die aan al de Eransehen, die zich jegens den bij een auto-ongeluk tijdens die Fransche legeroefeningen van verleden jaar zwaai- gekwetsten kolonel von WinterfeJdt in éenig opzicht ver-diensteJijk gemaakt hebbein, zijn groote erkeinteflijkheid beto.ond heeft, door hrf. zencîein van ondersoheidingsteekemn of geschenken, heeft nu aan mevr. Ma-pot, in wi'er huis t© Grisolles de gekwetste Diiitsche officier al den tijd verpie :gd i.s, een kcf&tbaar thee^servies ten ge-schenke gegeven. EMGELAND Een straîtocht in Soraaliland. — De Engelsche regeering ondeirneemt eene strafexped'itie tegen den "gekken Mul-3ah", Het is waarschijnlijk, dat de expe-ditie in maart uitgeaonden wordt. Ondter de met Enge&ind bevriende stammen in Britsch Somaliland heerscht groote on-ruist. Honderdlen inboorlingen vluchten naar Berbera en Abessynie. Nîeuwe peers. —■ Met het nieuwe jaar zij.n in Engel'and weder aan verschillende personen onderscheidingem en rangsveir-hoogingen toegekend. Hun aantal is ©ch-ter niet zoo g.root als in vroegere jareai wiel eens het geval was. Zoo zijn in het geheel silechts vijf nieuwe peers benoemd waaronder Jamies Bryce, Britsche gezaait te Washington ; Sir Rufus Isaacs, die Lord Chef Justice ©n Sir Harold Sidney Hajransworth, ©en zeer bekend m:an in de liherale pers. DUITSCHLAND; Prinselijke lijkplechtigheden. — Vrij-dag hodden, te Sigmaringen, de lqkpîesoh.-tigiheden plaats van de prinses-douarièr© Leopold von Hobenzollern, in de tegen-woordâgbeid des keizers. Tusschen de aanwezigen werden opgemeirkt : de kroon-prins van Rumenie, dte prinsen Ferdinand en WiîhieSm von Hobenzollern, de koning der Belgien, dte koning van Saksen, de gewezen koning Manuel van Portugal, de giï'ootheirtog! van Badlen en andere prinsen.Iiet procès von Reuter. — Het is he-den maand'ag, dat, voor den krijgsraad van Straatsbfurg, het prooe® zal opgeroe* pen wordten, ioigespannen tegen kolonel! von Reiuter, van het 99° regiment, di© beticht wordt van wederrechtâijke maat-regelen te Safeirn voorgeschreven en het bu,rgerlijk gezag miskend te hebiben. Er zijn 120 gletuigen opgeiroepen. Na de moord, de inbraak. — Het kasteeli van Dakowy-Mokre, waar graaf Mielczynski, Poolsche afgevaardigde vain den Rijksdag, zijne vrouw en zijn neef doodde, heeft nu het foezoek ontvangen va«i înibrekers, die in. de kamer van de gravin,de hand legden op aile juweelen en voorwerpen van eenige waarde. Men heeft niet het minst© spoor der inbrekers. Voor de scholen. — De Duitsche kroon-prins heeft aan het gem©entebestu.ur van Dantzig 45 exemplaren gezonden van zijn boek "Uit mijn jaehtdagjboek", om die ondier dte jongens van de lagere scholen t© laten ronddeelen. Zellmoord. — De soldaat Schwalbach, van het 174e regiment infanterie, te For-bach, heeft zieh, terwijl hij met Kerst-verlof bij zijn© o.uders t© Frankfort v©r-toefdie, dtoodgeschoten. In een afscheids-brief aan zijne ouders spreekt hij van mishandelinigen, di© hij onder dienst hieeft rnoeten verduren ; ten gevolge van een trap was hij ziek geworden ©n in hfet hospitaai opgenomen. Daar had hij echter die oorzaak van zijne ziekte niet •iurven noenien. De soldaat had voordien tegen zijne ouders met geen woord van ■i:t3 m/ishnndeiingien gerept. De onttroonde sliah van Perzie. — Se-dert eene maand of negen betrok een rijfc© Pers, zieker© Kassan-Mach-Niedross koopman, een groote en prachtige woning te Berlijn, in de Meirotterstrassie. Hij wais van Odessa met zijne vrouw, twee zonen en verscheidene knechten ge-komen. Onlangs nu viel de Itoopman doo-dJelij'k zielk. De be.ste geneesheeren van Barîijn werd'en onmiddellijk ontboden ©n gelukten er in den ziek© te genezen. D1© geneasheeiren hebben ook eene vaststel-linjg gedaan, di© men zoo lang mogelijk voor het publiek geheim gehouden heeft : namelijk dlat de zoogenaamd© koopman Tjiemand andlers is d'an de gewezen shah 6f k©izer van Perzi©3 di© in 1909 ont-troond werd. ZWEDE^N De dood der koningin=moeder. —■ De làjkplechtigbeden van H. M. koningin Sophie, moeder van den koning van Zwe^ ('.en, z-ullen den 8 januari aanstaande plaats hebben. De overleden koningin. — De Noorsche pers wijdt vriendelijk© woorden aan de najged'achtenis van d© koningin-wedfuw© van Zweden, die vroeger ook koningin van Noorwegen is gewe©st. Zij prijst bar-ren zin voor rechtvaardiglieid dok tegjen-over Noorweigen en soant dank'baatr de goede werkeïi op, die haren naam voor altijd' aan Noorwlegen vierband'en. Tôt 1905 vertoefd© zij bijna elk jaar te Christiania en bij elk verblijf kreeg zij dam meer vrienden. Ook is men in Noor-weg<en niet viergeten, dat zij al haren in-vloed heeft aangewend om den broeder-oorlog van de Scandinavische landen af te wenden. ITALJE; De begfooting voor de vloot. — Men verwacht, dlat de uitgave voor de marine op de begrootinig 1914-1915 een be-drag van 257,420,000 lires en die van oor-log 461,492,000 lires zullen bereiken. Ret sneeuwt. — Te Napels heeft luet duchtig gieisneeuwd en die Napolitanen kunnen tbans het zeldzame scbouiw«pel genieten, dat de Vesuvius bedekt is met een witten mant.el. SPA^IJE. De sneeuw. — De buidige inwoners van het Zuiden van Spanj© zagen tôt nu toe nooit sneeuw vallen. D© bevolking was eerst bevreesd doch weldra werd ailes kalmer, waarop eene groote vreugde volgde, bij het zien der sneeuw vlokken. Het sneeuwde geweldig door. D© inwoners vermaakten zich met het vervaaordi-geti van min of meer mismaakte sneenw-mannen en wiorpen elkander met sneeuw Iballen. Op ta'lrijke lijnen is het tramverkeer onderbroken. De oogst is prachtig in de streek Mur-cia, Wiatir het sedert vijf jaar niet regen-de.GR1EKENLAND. Het eiland Creta. — Men weet dat de Grieksche regeering onlangs d© aanhech-ting vain het eiland Creta uitgeroepen heeft. De Tuirken protesteexen tegen deze r TER GELEGENHEID VAN NîEUWJAAR, NEEMT KEÏZER WILLEM II DE DUITSCHE TROEPEN IN OOGENSCHOUW. aanbechting, daar Creta deel maakt van de eilandenkwestie, waarvan de oplossing aan de groot© mog&ndheden toever-brouiwd is. D© Cretaansch© kwestie was steeds dte twistappel tusschen Turkije en Griekenland, en deed d'en Grieksch-Turk-schen oorlog uitbreken. C,reta is ©venwel ©en arm eilandl; het bezit tairijk© dorpen, doch deze zijn meestal ellendig. Het land is niet of bijna niet bebouwd; zijne inkomsten zijn van weinig b©lang en, buiten ijzererts en sponsen, b ©staat schier gan^ch den rijk-dom van het eiland uit de opbrengst van de olijfboomen en de wijngaa/rden. Buiten de scbeepvaartlijnen der Oostelijke Midr delîandsche Zee, drijft het eiland alleen hamdel met Turkije ©n Griekenland. Op het eiland! zijn er noch spoorwegen, noch zelfs hedendaagsche steenwegen ; ailes is er nog gedijk het in onheuglijke tijden was. RUMENIE. In de Kamer. — De Kamer heeft met 115 tegen 5 stemmen het adres van ant-woord op d© troonrede goedgekeiird. RLîSLAND. Russische spioenenwet. — De minister d'eeilt die volg©nde opgave mede van be-richten, waarvan d© afkondiging in de pers, op grond der spioenenwet van 8 julA 1912, verboden is ; d© opgave om-vat berichten over voorgenomen of in te vœren verand'eringen in dte samensted-ling van leger of vloot, ov&r de vorming van nieuwe militaire kaders en wijizigin-gen in dlen aanbouw van oorlogschepen, d.© hoeveelihedien ammunitie en andere voorraden ; voorts over dl© mogelijikheid van oorlog of het gereedmaken van ©en deel van het leger daarvoor, de betee-kenis der vestkigen ©n oorlogshavens in geval van oorlog, het aanbouwen, verbe-teren, uitbreiden of opheffen van be-staandl© versterkingen, over troepen-bteweginigen en scbietoefeningen der vloot, over het verloop der oefeningen en der proefmobilisatiën in d'e grensgo-biedten, over het inhouden van verloven aan de' militair©n, het oproepen van re-servisten en verlofgangers onder de wa-pens of het niet-ont&laan van af,ged!ie!nde troiepen ; over de ontbinding der troepen aan dte grenzen, en over de samentrek- king, van koopvaairdïjt&cl^epen voor ooir-logsdo eleinden. Deze opgave treedt op 30 januari 1914 in wterking ©n wordt voor een jaar va&t-gesteld.A! te beperkt. — Uit St-Petersburg word/t bericht, dlat het internationale congres voor krankzkmigenverplegkig, dat in september aanstaande te Moscou zou worden gehouden, vermoedelijk ni©t zaâ doorgaan, daar ten gevolge van dte beperlkende bepalingen ten aanzien van de ^oden, slechts een zeer gering aantall buitenlandsche geleerdten hiume mede-werking hebben toegezegd. SERVIE Het nieuw ministerie. — De koning heeft Pasitsj d© vorming van ©en nieiuw ministerie opigiedragen, waarin aile te-genwoordige ministers, behaive Bojano wits, dé minister van oorlog, opnieuw zitting zullen hebben. AFREKA. Vols Marokkanen onder rotsblokken verpletterd Zateirdlag gingen aan het strand van Boei-D©greg groote rotsiblokken los ©n verpJetterden een aantal Marokkaan&ch© arbeidlers. is Avonds had men 22 lijfcen gevonden ; vier arbeiders zijn g&wond. Het groot aantal slachtoffers moet worden toegteschreven aan het feit, dat dikke rotsklwmpen op een koffiehuis, waarin zicb vele veirbruikers bevonden, vielen. De opruimingswerken werden gisteren morgena voortgezet. Drie lyken werden nog van onder groote blokken gehaald die men deed springen bijmiddel van me-limet. Er zijn tôt nu toe 25 dooden. Dreigende hongersnood in Marokko. — Marokko wordt bedreigd dbor hongersnood ten minste door groote schaarschte van. ierensmiddelen. Ten gevolge van mislukten oogst in 1912 en 1913, zijn de voorraden uitgeput, terwijl men ten gevolge van de hardnekkige droogte ook voor 1914 aile hoop heeft laten varen. De oorlogstoe&tand, waarin Marokko nog v'erkeert, hveft aan het d reigeod ge- 41 Feuilleton der Gazette van Gent. île 13 echter van Braaf Petworth Hoor FLORENCE WARDEN. — Zoo, en 2o>udt gij zôô weg willen slui-pen 1 Foei, ik vind, dat gij allen paal moet blijven staan. En Sheiia en gij hebben er toch niets mede te maken. In zulke zaken wordt de heele fa-milie' altijd betrokken. En er is veel meer gebeurd, dan gij wel weet. Wij wisten ©r ook niets van en werden er toch in ge-sleept. O, Bobfoie, het is ellendig ! — En gaat gij u beiden opofferen en wilt gij nooit trouwen, omdat iemand, met wie gij alleen door huwelijk zijt ver-want, iets heeft gedaan, waarover de menschen zullen praten? Dat is toch aî te gek. — Dat ben ik niet met u eens. Ik heb een gevoel, dat ik mijn naam niet mag verbinden met dien van een familie, waar niets op te zegge-n valt. Ik ben heel blij, dat Tristan en Nance getrouwd zijn, voor er_ iets uitlekte, anders zou hij ©r net als ik over hebben gedacht en Nance hebben opgeofferd. ,-7 Heelemaal niet. Nance is een veel te f'link meisje. Zij zou Tristan altijd trouw zijn gebleven. — Zeker. Maar Tristan zou haar niet hebben willen trouwen. En haar ouders zouden openlijk met haar gebroken hebben.. Dat hebben zij ou toch ook gedaan, »iet waar 2 Er is een verkoeling tusschen hen, maar geen breuk, en dat zou weil het geval zijn geweest, als ze ailes van te vo-ren geweten hadden. — Maidie, Wees nu niet zoo dwars er luister naar mij. Zij schudde haar hoofd. — Ik moet mijn eigen meening volgen. — En als Tristan nu mijn partij kiest. zult gij dan naar hem luisteren? — Ik Pal naar hem luisteren en ik zal naar u luisteren, maar ik kan u niet trouwen, zoolang dat vreeslijk© nog dreigt. Zij kon bijna niet spreken van zemiiw-achtigheid. Maar niettegenstaande haai ontroering hield zij zich goed. En hoe wanhopig zij ook was, toch liet ze Bob-bie minnoedig heengaan, zonder heur hoop )? willen geven. Sheila kreeg het geheim uit haar, zoo-dra Petersfield vertrokken was. Nance, die in doodsangst verkeerde en niet wist Wiaffc Berkeley Bowen doen zou, liet de meisjes alleen, zoo gauw als d© gasten verdwenen waren en ging naar haar kamer.Sheila liep naar haar zusj© ©n keek haar oplettend aan. — Ik weet wat Bobbie tegen u gezegd heeft, zegde zij. Hebt gij hein afgewe-zen 1 Maidie keek verontwaardigd op. — Natuurlijk, zegde zij. Ho© kon ik anders, nu mijnheer Bowen een procès tegen ons zal beginnen, dat ons ter gronde richten izal. — Hoe weet gij dat? — Hij moet w©l. En ik verwijt het herr ook niet. Was hij niet woedend, toen gi, hem de parel terug gaaft ? — Neen, woedend niet. Wij waren aile bci te bedroefd om boos te zijn. Maa-i hij zal wel een procès moeten beginnen. Daar kan hij niets tegen doen. — Wat bedoelt gij toch, Sheila? — Dat weet gij heel goed. Ik durf het niet uitspreken ©n dat durven wij geen van allen. Maar wij vermoeden de waar-heid en wij weten ook heel goed, dat er voor majnheer Bowen maar één weg open staat. Daarom heb ik de ko© bij de ho-retis gepakt. Ik vond het beter om er ©en eind aan te maken en de »aai... dan te vergeten. — Nooit zal ze vergeten worden. Het wordt natuurlijk een veelbesproken zaak en de dagbladen zullen er vol van staan en geen van ons zal hier in de buurt meer kunnen verschijnen, jaren, jaren achter-een ! — En toch moest het, zegde Sheila. Maidie vouwde hare handen te samen en zat daar als het beeld der wanhoop. — Waar is mijnheer Bowen aldoor geweest ? vroeg ze opeens. —Hij is naar moeder toegegaan. — En toen ? —Dat weet ik niet. — Zouden ze misschien een schikking hebben getroffen 1 vroeg Maidie, al wist ze, dafc ze daar niet op hopen kon. Sheila staarde haar verbaasd aan met haar schrandere, donkere oogen. — Als gij evenwel weet of varmoedt, als ik, dan weet gij wel, dat daar niets 1 van kan inkomen. Het zal nu een strijd op leven en dood zijn. Hoort gij ! Maidie rilde. Zij bleven zwijgend bij eikaar zitten, tôt de huisknecht het thee-goed kwam weghalen. — Waar is sir Tristan? vroeg Sheila, toen hij het blad wegnam. — In de studeerkamer, freule, met mijnheer Bowen. Zij zijn een half uur ge- leden binnen gekomen ©n toen dadelijk daarheen gegaan, antwoordd© Sampson. die er al ev©n ongerust en. terneergosla-gen uiteag, als ail» ander© huisgenoo-ten.De meisjes kropan dichter bij eikaar, toen d© knecht weg was. — Gelooft gij nu nog niet, dat ze misschien tôt een vergeJijk zullen komen? vroeg Maidie. Sheila schudde haar hoofd. — Tusschen hen. beiden misschien. Maar dat zal weinig verschil niaken. Dat geloof ik, ten minste. De jongelieden, die in da studeerkamer waren, hadden niet veel meer samen gesproken. Zij wachtten op het onder-houd, dat lady Penygent hun beloofd had, en eindelijk zond Tristan haar een boodschap, of zij Bowen en hem ontvangen wilde. Horlock bracht het antwoord.Zij kwam in d© studeerkamer ©n zag er nog grau-wer uit dan gewoonlijk, haar lippen sche-nen dunner, haar oogen waren koud en hard. Zij zegde, dat lady Penygent zat te schrijven in de kamer, die zij nu als boudoir had. Zij was dadelijk begonnen Ha haar teragkamst. Binnen een half uurtje zou zij îedereen kunnen ontvangen en intusschen zou zij iemand bij hen zenden, die hun vael, wat zij wenschten te weten, kon mede>deelen. Met deze woorden keerde de stutgge ka menier zich om, om weg te gaan. Maiar T'ristan hield haar tegen. — Wien wil zij bij ons sturen 1 vroeg hij snel. Horlock kneep haalr lippen samen. — Iemand, dien gij gisteren avond ge-zien hebt, mijnheer, zegde ze. JEn zonder meer, verliet z© de kamer. Tristan keek Berkely aan. — Gisteren avond, Zagen mijn VroutP en ik een gestalte, dien wij Voor uw va^ der hielden, zegde hij. -— En wi© was het ? vroeg Berkeley. — Daar is hij al, antwoordde Tristan, toen de deur langzaam openging en sir Jairvis doodsbleek, vermagerd en klaar-blijkelijk heel ziek, langzaam de kamer binnenkwam. 1 B erkeley deed een uitroep van veç-bazing.Nooit te voren had het hem zoo sterk getroffen, dat deze rnan als twee drup-pels water op den ouden Bowen geleek, niet in kleinigheden, maar over het algemeen.Beiden waren breed geschouderd, dro»-gen geen baard of snor, hadden dun haar en lichte oogen. Op dit oogenblik begre-pen de jonge mannen pas voor het eerst volkomen, ho© gemakkelijk de ©en voor den ander kon doorgaan. Sir Jarvis was er ellendig aan toe ; hij scheen zich te schamen en zijn een* zoo knap gelaat droeg duidelijk de sporen van het leed, dat liij doorstaan moesi hebben. Ails een schuldige stond hij voor hen, zonder ze begroet te hebben. Tristan was hierop voorbereid geweest, de andere echter niet en hij sprong ver-wonderd en verschrikt op. Sir Jarvis sprak met een zwakke, klanklooze stem ; de stem van een gebroken man. — Mijnheer Bowen, zegde hij. Tristan mijn 70011. Mijn vrouw heeft mij hier naar toe gezonden om te vertellen, wat gij al weet en een paar bijzond©rheden, die mij alleen bekend zijn. — Sir Jarvis. Berkely's stem klonk al net zoo wanhopig als die van den baron. ; Geef mij wat oognac, Tristan, zegda sir Jarvis en zonk in een stoel. Hij keerde zich tôt den millionair's zoon.'ik geloof, dat gij wel weet, hoe ik dwaas ge-noeg was om mij door mijn vrouw te laten .overreden om met Tristan op den negentienden september weg te gaan, en die allerzotste geschiedenis rond te laten vertellen over mijn dood. Ik ben misda-p zwak geweest, en de eenige veront-Mhuldiging,^ dat ik kan vinden voor miin dwaasheid is, dat ik te lang beheerscht ben door de vrouw, die ik innig liefheb, zoo dat ik maj te snel, heb laten overha^ len Zij.beweerde, dat zi,j als weduw© gemakkelijk geld zou kunnen loskrijgen om onze drukkende schulden gedeeltelijk te vol do en en het doet mij oneindig leed ta moeten bekennen, dsjb ik vrees, dat ze met altijd tôt eeriâjke middelen haar toe-vlucht heeft genomen, in haar verlangén om onze schulden te delgen. Ik heb zeer geldige redenen, mijnheer Bowen, on> haar er van te verdenken, dat zij uw va-der het beroemd parelsnoer, waarover zooyeel te doen is geweest, afhandig heeft weten te maken ©n het h©eft ver-kocht, om het geld voor ons te gebrui-ken. Dit bezwaart haar nu en ik kôm u-?m vergiffenis voor haar sm©eken. Het is ellendig om te moeten bekennen, dat uw eigen vroaiw iets heeft gedaan, dat ©rg veel op diefstal hjkt, en ik verzoek u nedeng, maar dringend, om genade voor recht te laten gelden, en ons zoc-veel mogelijk ailes goed te laten maken. Hoeveel de parels hebben opgebracht, weet ik nog niet. Maar dat zullen wij on-derzoeken en ik en mijn. zoon hopen u mettertijd ailes terug te betalen. (Wordt voortgeaet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods