Gazette van Gent

2871 0
03 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 January. Gazette van Gent. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6t0gt5gx13/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247" JAAR. - Nr 2. 5 CENTIEMEN ZATERDAG, 3 JANUAEI 1914 GAZETTE VAN GENT IKSCHfiHVIÎÎGSPMJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eon ianr fr. 12-00 Een jaar fr. »S-00 6 mannden » S"50 6 maanden » 3 maanden » 3-30 3 maanden » «-B4I Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 BEURZEN-COURANTJ. B£ STUUR E H SîSB ACÏÏE VELDSTRAAT, 60, GENT De burCclcn zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's ctvonds, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement némen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. ■ y FRA^KRIJK. Schrikkelijke moorderij Te Clichy, nabij Parijs, hoeft een vader op Nieuwjaardag zijne twee kinderen vermoord en daarna zelfmoord gepleegd. In de rue Bomet, woonde sederfc een jaar de familie Garnier, bestaande uit den vader, 39 jàar oud, wiens vromv se-dert 3 maanden gestorven is, en drie zo-nen, Gabriël, 16 jaar oud, bediende in eene drukkerij, Gustave, 11 jaar, en Lucien, S jaar, oud. De vader leed sinds eenigen ti.jd aan de tering, hij zag met droefbeid het oogenblik nadcren waarop hij naar een sanatorium zou moeten vertrekken. Om dit niet te moeten doen besloot de onge-lukkige teringlijder een einde aan zijn îe ven te stellen evenais aan dat van zijne kinderen. Toen Gabriel donderd.'ig avond thuis kwam, was hij zeer verwonderd de huisdeur gesloSten te vinden. Da,ar op zijn geroep ni et geantwoord werd, besloot de jongeling de policie te venvittigen. De heer Caron, policiecommissaris,kwam aanstonds ter plaats met oem slotmaker, die de deur opende. In de slaapkamer van Garnier lag de vader met zijne tweo jongste zonen op het bed uitgestrekt. Aile drie waren ganscb gekleed en met eene wollen sargie gedekt. M en kon zonder moeite vaatstel-len hoe het drama moest gebeurd zijn. De vader schoot eerst zijne twee kinderen door het hoofd, legde dp lijken op het bed, en pleegde dan zelfmoord. Voor den policiecommissaris had Gar-nier een briefje geschreven waarin hij verkla-arde dait hij een einde wilde stel-len aan zijn leven om niet naar het gast-huis te worden gezonden ; de twee zoon-tjes hadden ook elk een briefje geschreven waarin zij verklaardçn er in toe te stemmen mst hun vader te sterven. Gabriel heeft aan den policiecommissaris verklaard dat zijn vader hem ook tôt Etslfsaoord aang-aspoord had, det-h zo/>der hem erfcoé over te halen. De "Gieconde". — Wij schreven reedt dat dte " Gioconde" temtoongesteld wa« ten voordeeie dler Italiaanscbe iialdladlig-beâd&we>rken. Dondardlag was de ingang op 1 frank bepaald, en men ontvin>g aiechts 100 frank. Gisteren nu was de toeigaiaglsprijis tôt de Ecole des Beaux-Arts op 5 frank bepaald. Men zag nog esnlkei een paor Amerikanen, Engeische® en Duitschers komen kijken. Het Parijizer publiek schijnt gemoeg te beibben van deze schilderij-diefstajl-ge-schied'enis.De Briandistische Bond. — Ten huize van den afgevaarcîigde Joseph Reiaach fc&d eene vergadering plaats van het voorloopig bestuurscomiteit van den nieu-weoi reipublikeinschen bond, door Bria.nd en 7,ijne vrienden opgericht. Men. sitelde de algameene lijnen vasi van een binnen kort aJ te kondigen ver-klaring, benevens een statutenontwerp. Zoodra het Parlement weder bijeen is. zal eene algemeene vergadering worden gehoudien ter bepaaldle goedkeuring vai het pSan van den veld.tocht. Moorderde oatploîîing. — Men meldl dat er zich in eene steengroef te Cap Martin Eoqueibrune eene geweldigs' mijn-ontploffkig voordeed, verseheidene per-soneu doodend of verwondend. Museumdief vrijgesproken. — Het as-sis'esibcf heeft zekeren Vigoureux vrij-ges.proken. Hij werd den 3 septemiber laatst be.trapt, toen hij eene ruât brak in het Musetum va.n den Trocadero, te Parijs, met het inzicht eene verzameîing medaliën te stelen. Van koude gestorven. — De hevige koude heeft gisteren tweie slachtoffers gemMàt in de Aube; eene vrouiw, te Point-Ste-Marie en een oud man, te Li-gnières, zijn van koudle gestorven. ENGELAND Naar de Zisidpool. — Wij hebben reeds gemeld, d)at de gekende Engeische Zuidr poolreiziger, sir Ernest Shackleton, van zin is eene nieu/we expedîtie in te richten naar de. Zuidpool. In 1909 was hij erin ge-l'ukt de Pool te naderen tôt op minder dan 150 kilometers. De kosten van de nieiuiwe expediitie zulien bestreden worden dioor een vriend van Shackleton en door eene openbare inschrijving. Het doel van den tocht is, de Zuidipoalstreek dwars dioor te trekiein, tusschen de Weddell-en die Rosszeeën. Dcîc ontdekkingsreis, waarvan het ver-trekpunt en het doel meer dan 2500 kil»-nueters van elikander verwijderd zijn, is die grootste die ooit ondernomen gc-worden is. Onder aardirijksikundâg oogpunt heeft die tocht groot belang. Het zaïl inderdaad eerst na die reis zijn, d"at men juist zaJ weten, hoe het in dlie Poolstreken ge-steld is en of zij deel maiken van een vasteland, ja of neen. Men weet ind«T-daad1 niet of eene groote Vlalcte L'iii.t-zamerhand afdlaal.t van de Pool naar de WeddeU'zee, of indien de groote keton van het Victoriagebergbe, dat zich tôt aan die Pool uitstrekt, vooirbloopt op het va.steland. De ontdekking van dit gebergte, zegt sir Shackleton, zou de grootste aardrijka-kundige ontdekking onzer eeuw zijn. De ieden dier expeditie zulien beschi'k-ken ovter twee schepen. JDeize zuîlen voor-zien, zijn van al het noodige gerief voor die vischivangst in diepe wa.terfi. De ge-leerden, dâe Shackleton vergezellen, zuJ-len zich t»et bijzoTjder^ proefoemirgen beaig houdien. Sleehts zes personen znl-len den doortocht der Poolstreetk be-proeven. Zij zulien vergezeîd zijn door 120 honden, twee sleden, die zulLen in bewe-ging gebracht worden door schroeven en mioto>rs. ShBold'eton zal1 in den herfst van dit jaar 1914 Engeland verlaten. De expediitie rertrekt uit eene baven van Zuid-Amerika en zal terugfceeren langs Nieuw Zeeland. De maitkers van Shackleton zijn meest allen mannen, die hem vraeger op zijne PocJrei.zen nog vergezeîd hebben. In d'en, herfst van dees jaar zaî eene tweede expeditie uit Engeland vertrekken. nameJljk deze van Foster Stackhou-e«, die het land Koning Eduard VII gaat doorreizen. Shackleton is van zin twiee jaair in de Poolstreken te verb.lijven. Hij zal eene vliagimachien medenemen, docli men. twijfelt er aan of liij er zich zal kunnen van bedienen. De koude en die vorst zulien den motor immers bevrio-zen.Een zelîstandig Indie. — Het Indische Nationale Congres, te Karachi gehouden, is vooral betangrijk. door de toenemende eensgezindheid tusschen H in doc s en Ma-hommedanen die er op is gebleken. Een van de woordvoerders ging verder en ziegde: Indie behoort tegenwoordig niet meer a»in een enkele gemeensehap, maar aan Hindoes, Mahommedanen, Parsi's, Christenen, En.gelsch-Indiërs en Euro-peianen ; allen moeten onder één vaandeJ optrekken voor een zeifstandig Indie. DUITSCHLAP«ID. Schrikkelijk vosrtuigongejuk Eene elede, met drie personen bezet, reed te Keuilen met duizelingwekkçndia snelheid op cien rijtuig, dlat \n tegenover-gestelde richting aankwam. De schok was verschrifokeJijlk. De drie jongelingen, die zich in die sledb bevonden, werden er uit gesûingerd. Twee werden gedo d. De derdte liep eene schedelbreuk op. Men waniboopt henix in het leven te houden. De keizerin ziek. — De keizerin Van Duitscldand1 zou zeer ernstig ziek zijn. Een vermaaird Engelsch speciaiist is bij haar ontboden. Een vorstelijke gift. — Een inwoner van de stad' Berlijn heeft aan de gemeen-te een kapitaal gesehonken van vijf mil-lioen ma.rk, om daarvan eene boschichooi op te richten en te onderhouden voor ge-zonde jongens, dlit wiil iseggen die niet met emstige kwalen beîast zijn. Het on-derwijs aan diie school moet voorname-lijfk bestaan uit moderne talen en natuur-wetenschappen. Het doel van den gever is, dit onderwijs en het geheele levten dier jongens aooveel mogelijk in de open lucht te doen plaats he-bben. Zij moeten een-'^ouicîig worden gievoed en yrij bdijvien van alcool, coffe'inie en a.ndere soortg®-lijke vergiften. Zij moe.ten voorts onder leiding der onderwijzers groote voetrei-zen maken, om zoo hun vaderland te lee-ren kennen. Die stad Berlijn heelt het geschenk onder die gesteld>e voorwaarden aanvaa:ci en zail aan den gemeenteraad de^betref■ fende voorstell en dloen : zoodra die zijin a^ngenoonen, zal die koninklijke bewilli-glùtg op beit «.Eun^aardlen vain het geschenk worden gevraagd» Een nienwe moordpartij. — Een 16ja-rigie jongeling, die een lyceum bezoekt, en wonende te Salimuns, werd gisteren schdelijk krankzinnig, en schoot op zijne famailieleden, die rondam de tafel geze tea waren voor het noenmaal. Zijne moe-der werd doodelij'k door een kogeî ge-troffen. Eeme moei we.rd ze©r ernstig ge-wônd, Zijn broede., die hij in&geîijiîà'eem kog|el in hiet lichaain schoot, kon hem eindtî'ijk ont.wa.pen.cn. De jongeling ontsnapte en liep al wat hij loopen kon naiar eene kerk, waar hij zich opsloot en lu.idkeels begon te zin-gen. Met hieel veel moeite kon men den armen geik overmeesteren en in een gesticht opsluiten. Tragische voorstelling. — De ko-mieier Ernil Bômex, diie în aile viarieteiten mn Duitschlland is opgetreden, heeft zich te Merseiburg achter de sebermen van den schouwbuig opgehangein, terwijl het pu-bliefc zijne liêderen toejuichte. De oor-zaak van dlit treurig besiuit zou toene-mMiels hardlhoorigbeid zijn. Oude wijn. -— Van de vier flesschen wijn uit 1687, die onlangs te Grossjena zijn gfevonden, is er nu een aan het wijn-musteium te Spiers gesehonken, waar zij naost de g.lazen amphora met Romein-schen wijn en oude flesschen wijn uit de Palts, die men bij het afbreken van ge-bouwen uit de achttiende eeuw onder de eeirste steenen heeft gevonden, een eere-plaats krijgt. Men weet dat er onlangs eene flesch van de vier is opgedrohken, en dat kenners toen het fijne boeket van den wijn hebben geroemd. Dat was ooK hoofdtzakelijk te danken aan de goede sluiting van de flesschen. Boven de kurk was een lood'en stop aangebrac'ht, die de verdamping zoo goed heeft tegen gehouden , dat de flesschen nu nog vol zijn. De vierkante flesschen, die onder den grond een prachtige, aan antiek glaswerk herin-nerenden opaalglans hebben_ gekregen, zijn al eene merkwaardigheid op zich-, zelf. OOSTENRIJK- HONGARIE Een lOOjarige volksvertegenwoordiger. — Hongarie beeft het record1 van het oudste parleimentslid, naimelijk den heer Jozef de Madlarasz ; deze is nu inderdaad 100 jaar oud geworden. In armoede gestorven. — Te Gross-wardéin is de Hongaarsche graaf Ladis-laus Teleky, behoojende tôt een geslacbt diat zijn wapembrief in 1409 van koning Sigi&mutnd beeft ontvangen, in groote armoede overfoden. Op 20jarigen leef-tijid! was hij tegen dern wil van zijne familie met de dtoohter van een bakiker, te Budapest, getrouwid, waarom zijn vader, de rijfcste land heer van het komitaat Bibar, hem onterfde. Graaf Ladislaus ging naar Amerika, had daaj editer geen voorspoed en kwaim met zijne vrouw en twee kinderen naar zijn land terug, waar zijne vrouw op de miarkt met een koekkraam moest gaan staan. Hij zelf kreeg efine betrekking ails ma-gazijTOneester bij den epoorweg, m>aar werd spoediig daaima ziek, zoodat hij ontsl^iB1 kreeg. Hij sleet zijne laatste le-venisdlagen in de grootste ellende. Spoorwegongeluk. — Gisteren mor-gend, om 6 ure, had er ter sta.tie van Pilsen eene botsing pSaats tusschen eeine locomotief en een werkliedentrein. Er zijn een veertigtal gewonden. Drie wagons werden vernie!d^ ZWEDEN De lijkplechtigheden der konin^n-moeder. — De lijkplechtigheden der ko-ningin-moedter Sofia zulien op 8 januari te Stockholm plaats hebben. ÎTÂLIE. Het testament Rampolla. — Op bevel van den Paus, heeft Mgr Merry d»l Val aan al de kardinalen een omzendbrief gestuurd, hen bevelend, ten einde in de toeikomst onaangenaaanheden, als tbans met het testament van kardinaal' Ilain-polla gebeurd zijn, te vermijden, hunne gebeime ck>cumenten bij den notaris van d'en Pans neer te leggen. De dood van Rampolla. — Men beiricht die benoeming va<n den kardinaai Fer rata als seoretaris der Oongregatio van het Heiligie Officie, ter vervianging van kardinaai Rampolla. Kardinaai- Bisleti ia benoemd tôt Groot^prior van het Order van Malta, en de kardinaiais Billet en Lugari zijn aan-geduid als leden van het Heiîige Officie. Bloedig gevecht — De Italianeîi hebben het in Tripoli nog steeds zeer erg. Kolonel Miani had besloten de benden van Mohamed ben Abdallah, die hij reeds vroeger verslagen bajd en die te Maharuga en te Gurda terug samenge-trokken waren, uiteen te drijven. Den 24 december vielen de Italiaansche troe-pen, met bajonnet op het gev/eer, de vijandelijke stellingen aan. Na een gevecht, dat vijf uren duurde, werden de Araiben gansch verslagen en vluchtten in aile richtingen onder een geweldig ka-nonvuur. Verscheidene dooden bleven op het slagveld, onder anderen de hoofdman Mohamed ben. Abdallah. Van de Italia-nen werden gedood : een officier en ze-ventien soldaten. Er werden vijf officie-ren en vijf-en-zestig soldaten gekwetst. Kolonel Miani heeft Maharuga bezet. Een studiefonds. — De Amerikaansclie opva/tting om van verwo-rven rijkdommen bij het overlijden ook anderen dan uit- sluitend de erfgenamen te laten genieten, schijnt la.ngzaimerhand in EuTopa meer en meer i.ngang te vindien. Thans lezen wij in de buiteniandschie bladcn, dlat een onlangs te Milaan gestorven wiarenhuis-bezitter een millioen lire heeft gesehonken aan die aldaar geves-tigde handelsboogeschool, met de op-dracht, dlat dlaiaruit beurzen moeten ver-streikt worden aan arme studenten. SPANJE. De Kamers ontbonden. — De koning beeft een decreet onderteekend tôt het ontbinden dler Kamers. De nieuwe kiezin-gen zuMen plaats hebben in de eerste dfeu-gen dler maand maart. De nieuwe Kamer zal vergaderen den 30 maart. Sneeuwtempeest. — In het Noorden van Spanje wioed'en hevige sneeuwstor-mien en ko.udfe wîndvîagen. Op versebillige punten is het verkeer onderbroken. RUMENIE. Petrooltrein in brand Vele dooden en gewonden. In de statie van Fotesi reed een petrooltrein teigen eene locomotief &an. Onder bet geweld vain den schok barst-ten die ptetroolbaïkken en geraakten in brand. Giansch de trein werd Vernield. Vier personen werden gedood ; er zijn vele gewonden. BULGARIE De opening van de Sobranje. — Do to-nin.g beeft de Sobranje geopend. Toen de koning de zittingzaal binnen-kwarn, riep een socialist : Weg met het koningschap. De afgevaardigden van de andere partijen en het publiek op de tribunen verstiikten dien kreet in toejui-ebingan. De socialisten verlieten de zaal. De koning las vervolgens de troonred'e voor. Z. M. herinnerde aan de verschrikke-lijike beproevingen, die Bulgarie beeft moeten doorstaan. Na de vrijlhedd te hebben verworven, van de onderdrukte Bulgaarsche voîîcen, moesten wij strijden voor het behoud van bet eigen land en vervolgens den oorlog afbreken, zonder dat wij overwonnen waren. Noch zij, die voor bet vaderland het leven lieten, noeb zij, die er voor hebben kunnen blijiven strijden, zijn overwonnen.Later, toen onze vijand'en wanorde in ons land verwachitten, of een ommekeer, gelijk in andere landen in minder tragische omstandigbeden pleegt te gesebie-den, bleek het Bulgaarsche volk aile be-pro-evinge-n met de grootste koelbloedig-beid te kunnen veTduren, wel een schâtte-rend bewijs voor zijn sociale deugd. De koning zette Vervolgens uiteen, •waarom de vorige Sobranje werd ontbonden. Het had het recht verloren om zieb uit te spreken over de kwestâën, die waren gerezen gedurende en na den oorlog. De betrekkingen tôt de groote mogend-heden zijn goed en de regeering doet aile moeite om ze nog vriendschappelij-ker te maken. Met gelij'ken goeden wil van beide zij-den zijn de diplomatieke betrekkingen tôt Rumenie hersteld. Zoo is ook het geval ten opzichte van Turkije. Wij zijn overtuigd, dat de nieuwe staat van zaiken aile misverstand met Turkije uit.sluit en koesteren de hoop, dat die menigvuldige economische betrekkingen, die Bulgarie met het naburige keizerrijk verbinden door eene verhou- LIDJ JEASSU, die Menelik aïs keizer van Abessynie opvolgt. ding van goede nabuurschap en vriendi-schap zulien worden begunstigd. De betrekkingen met Servie zulien eer-lang worden hersteld. Ik meen, zoo sprak de koning ten slot-te; te hebben gesproken in avereenstem ming met de of\'trtuiging va.n het gaarsche volik, dat vast besloten is om zijne krachten in vrede en door duurzame werkzaajmheid te berëtelllen en dat er slechts aan denkt om langs vreedizamen weg de overwinningen te behalen, die het d© eerepiaats kunnen verzeikeren, die het onder de Ralkanvolken toekomt. Watsjef is tôt voorzitter van de Sobranje gekozen. De Sobranje heeft den heer Vatcheff, gouvernementeeâ, als voorzitter gekozen. In overeenstemming met het parlementai! gebruik, heeft de heer Eadoslavoff, voorzitter van den ministerraad, bet ontslag ran het kabinet aangeboclen a'an ' den koning. Men beeft de overtuiging dat de heer Rladiosllavoff zaJ gelast worden miet die bersamenstel'ling van het kabinet. RUSLAMD. Gestrand. — Een nieuwe Russische mijnHboot, in Engeland v.an stapel ge-loopen, en zich naar Lib.au begevend, is gisteren ter breedtte van Aragien gestrand. De bemanning, die bestond uit zes Engeiliscbe ondierdanen en een Rus-sisch officier, zette eene reddimgsboot uit; de sïoep kapsijsdle. De Russische o' ficier en een machinist kondlen gered worden ; al de anderen verdronken. Reeds werd'en er vier lijken op de kust geworpen. 40 Feuilleton der Gazette van Gent. De Dochter van Graaf Petworth door FLORENCE WARDEN. Tôt dusver scheen. hij geslaagd te zijn ; lady Penygent was nu in het nauw gedre* vnn, en zij kon ailes verklaren. Het scheen dat zij denzelfden avond nog ailes zou moeten bekennen. Maar een vrouw zoo te achtervolgen, is een ellendige taak, zelfs al w.ae die vrouw minder bekoorlijk, dan de schoone Pearl. Berkeîey voelde zich zoo beschaamd over de slinksche maatregelen, die hij had moeten treffen a.lsof hij de hoofd-schuldige was en lady Penygent zijn slachtoffer. Hij was nog niet eens zeker van zijn succès ; zij had al bewezen, hoe vinding-rijk zij was en ze kon hem nog overtroe-ven.En eigenlijk geloofde Berkely, dat haar dit nog wel lukken zou. Tristan stond in de hal, toen zijn stief-moeder terug kwam. — Hé. Zijt gij van plan veranderd ? vroeg hij. Gaat gij niet uit? Neen, zegde zij bits. Het is te glad. Het paard is al tweemaal gestruikeld in de oprijlaan. i>T.rîsfcan vermoedde, dat dit niet de wa.re rede was, maar hij vroeg niet meer en betuigde zijn spijt over het ongeval. Sheîla, die hen van boven aan den trap had gadegeslagen, sloop naar beneden, zoo gauw haar stiefmoeder verdwenen was. —- Tristan, zegde zij. Mijnheer Bowen loopt in het parle. Zoudt gij niet liever naar hem toegaan 1 Toe, doe het nu 1 vroeg. zij met haar lief stemmetje. Hij lijdt er evengoed onder, als wij allemaal. Tristan knikte en voigde haar raad. Het duurde een poosje, eer hij Berkeley Bowen ontdekte, die ronddrentelde in het park. Toen de beide mannen tegen over elkaa.r stonden, was het duidelijk, dat hun gevoelens voor elkaaj, sinds den morgen in lords Petworths kamer, geheel waren veranderd, dien vreemden morgend, toen Tristan zijn bekentenis was komen afleggen voor Berkeley. Nu was er geen vijandschap meer tusschen hen, maar een zekere angst was op beider gelaat te lezen, toen ze elkaar begroetten. — Hebt gij mijn stiefmoeder gesproken ? De ander knikte. — Ja. Ik heb met haar gesproken. Toen wisten beiden niet meer, hoe zij zich moesten houden. Zij vermeden elkan ders blikken. — Heeft zij u iets verte!d h — Ja. Zij heeft mij medegedeeld, dat mijn vader nog leefde en mij beloofd, dat ik hem dezen avond zien zal. Tristan's oogen werden somber. — Weet gij, hoe zij dat zal klaar spe-len ? ging Berkely droogjes verder. — Hm. Heeft zij u verteld, dat ik hem gisteren avond zelf in het park heb gezien 1 Berkeley keek ongeloovig. — Gij hebt mijn vader gezien en ge-s'proken ? — Niet gesproken. Lady Penygent heeft ipi.i beloofd mij hem heden avond in levende lijve te laten aanschouwen, en zijn geheimzinnig verdwijnen te verklaren.. Dat is eigenlijk niet noodig, als hij er zelf bij is. Zij keken elkaar aan en trachtten op elkaaxs gelaat te lezen, wat zij er van dachten. — Nu, zegde Tristan. Dan hoeven wij niet lang meer te wachten. Het is nu al vijf ure. Ga mede naar binnen, mijnheer Bowen. Als gij ten minste gelooft, dat ik niet de hand in deze zaak heb gebad. Berkeley knikte. — Ik hoop, dat gij van uw kant wilt gelooven, zegde hij, dat ik gedwongen was om dit onderzoek te beginnen. Ik kon die zaak toch maar niet laten loo-pen, toen ik eenmaal een draad in han-den had. Begrijpt gij wel ? Natuurlijk niet. — Ik zie nu in, hoe gij en uw lieve zus-jes moeten hebben geleden deze laatste weken, even erg als ik. Laat ons hopen, dat het geheim dezen avond voorgoed zal worden opgelost. — Vertrouw er niet vast op, zegde Tristan zacht, toen zij de huisdeur nader-den.Berkeley keek hem begrijpend aan. — Ik hoop niets, zegde hij. Ik Iben wanhopig. 1k zou bijna wenschen, dat ik ilady.' Penygent had 'laten wegloopen, zooals zij getracht heeft. — Zoo. Dus hebt gij haar opgevangen ? — Ja. Dat vond ik eerst heel handig van mij zelf. Maar nu weet ik 't niet meer. Tristan, gelooft gij niet, dat de hersens van twee mannen niet zijn opgewassen tegen de hersens van een vrouw, in moeilijkheden, als waarin wij nu ver-keeren 1 Dat zulien wij wel zien, zegde Tri- stan voorzichtig, toen zij naar binnen gingen. In den salon zaten de domineesvrouw en haar zoon bij Nance en de meisjes Penygent. Mevrouw Petersfield hskl na-tuuriijk gehoord, wat er gefluisterd werd over de wederverschijning van den mil-lionair en zij maakte dit bezoek in de hoop iets meer te hooren. ■ De meisjes waren echter heel zwijg-zwaam en ofschoon zij haast ademloos het verhaal vertelden, dat Bowen gek was geworden en al weken lang rondge-gezworven had, zonder zich iets meer te herinneren, konden zij verder niets meer mededeelen en verwezen mevrouw Peters field voor nadere inlichtingen naar lady Penygent. Maar lady Penygent verscheen dien middag niet in den salon en haar plich-ten werden vervuld door Tristan's jong vrouwtje,wier plotselinge aankomst weer een nieuwe bron van belangstelling was. Bobbie had Maidie teTzijde genomen en deelde haar mede, dat een oom beloofd hr<d om hem, Bobbie, een jaarlijk-sche som uit te keeren. Deze oom had zijn izoon verloren en wilde nu, dat het neefje diens plaats innarn. — Dat is goed nieuws, zegde Maidie. — Ik hoopte, dat gij dat ook zoudt vinden, zegde Bobbie verlegen. — Nu, dat is toch nogal duidelijk. — Ja. Hm. Mijn oom wil nu, dat ik mij vestig. — Vestig? Wat bedoelt gij d a arme de ? — Natuurlijk, dat ik trouw. — Ja, dat kan wel, zegde Maidie kort-af, die opeens merkte, dat Bobbie een bijbedoeling had. Bobbie hield vol. Als gij eenmaal getrouwd zijt, dnn 1 - — wordt gij geacht zelfstandig, betrouw-ba^r, warkza/am enz. te zijn. Dan worden u in eens allerlei deugden toegeschreven. Den man ten minste. De vrouw is natuurlijk altijd even deugdzaam geweest. Maidie begon nu te begrijpen.Ook was ze gereed om te aarzelen, dit schitterend M'oaruitzicht, dat haar geboden werd, aan te nemen. Zij knikte dus eens bij zijn laatste woorden. — Juist ; doch het is voor een vrouw vol strekt niet zoo noodig om te trouwen als voor een man, meende zij. Bobbie dacht na. — Dat is waar gaf hij toe. Maar hou kan zoo een arme kerel nu in vredes-naam trouwen, als hij geen vrouw vindt, die zich voor hem wil opofferen 1 Maidie lachte zedig. — Nu, als gij maar lang genoeg zoekt, znlt ge er wel een vinden zegde zij een klein beetje aanmoedigend. Bobbie keek ook heel zedig. —Ik heb er al een gevonden, zegde hij. Maidie zegde hierop mets. Bobbie boog zijn hoofd. — Gij zult er toe moeten komen, fluis-terde hij. — Wat bedoelt gij 1 — Dat weet gij wel. Maidie sebudde haar hoofd. Er was nu geen pronkzucht meer in haar stem en het klonk heel treurig, toen zij zegde : — Dat kan niet, Bobbie Waarlijk niet. — Waarom niet, Zij aarzelde. — Ik moet aan boord blijven, zegde zij. Hij keek hffar aan en knikte. Het was langzamerhand alom bet end geworden, dat er een schaduw zweefde over de fa- milie Penygent, w>odat hij niet hoefde te doen, of hij haar niet begreep. Maar / hij antwoordde nu veel vuriger : / — Laat mij dan ook aan boord komen _—• Neen, dat is niet heerlijk. Boven-1 dien zou uw oom dat niet goed vinden. fi — Wat kan hem dat nu schelen? » — Och Bobbie, gij weet toch ailes. B / wen zal een procès tegen ons beginr ,0j en dan zal er van allerlei uitkomen, a$6/ x lei afschuwelijks, en wij zulien moew vluchten. Wi,j zulien het hier niet kunn\ 'uithouden, Bobbie. Er zal meer uitk^ men, dan gij wel denkt. -— Misschien denk ik meer dan gij wel wel weet. En hoor nu eens, Maidie, dan is het toch veel beter dat gij er niets mede te maken hebt, als u zoo iets bov°n het hoofd hangt. Zij kunnen het best zonder u af doen. — Neen, neen. Ik vind, dat wij allemaal elkaar moeten steunen. Hoor eens, Bobbie ik zou nu toch niet kunnen trouwen en schande over mijn schoonfamilie brengen. Ik kan u dus niets beloven en u niet meer hoop geven. Wacht nog eeu paaj* jaar, dan is cilles voorbij en de ge-schiedenis wat in het vergeetboek ge-raakt. Wacht een paar jaar en als gij dan aiiet iemand anders ontmoet hebt, moogt gij terug komen en mij vragen ! — Dus gij wilt nu uw beste jaren laten voorbijgaan om een hersenschim ? — Het is geen hersenschim.Het is een sensatiebericht, een schandaal» dat ko-lommen van aile dagbladen zal vullen. Ile , zie bet al ! Wij zulien naar het buiten-/ land moeten gaan, en de plaats zal ver' kocht worden. (Wordt Voortgezet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods