Gazette van Gent

2096 0
09 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 January. Gazette van Gent. Seen on 17 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k06ww78j49/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247° JAAB. N' 7. 5 CENTIEMEN VRIJDÂG, 9 JANUABI 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCHBÏJVISGSPRÏJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eeniaar . . . fr. S2-B0 Een jaar fr. S5.-00 6 maandon > 6-50 6 maanden » 7-75 S maanden > 3"50 S maanden » 4-00 Voor Holland : S frank per 3 maanden. Voor de andcre landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HÀNDELS- EN ANNONCENBLÀD Gesticht in 16 67 ^lEURZEN-COURANT). BIS^TUUIÎ SEDACTIE VELDSTRAAT, 60, GENT De burbélen sijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's avonds. TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. frànkrijk. Ds bezuinigingspolitiek. — De miriister ^ yan geîdw^eià, Uaillaux, bee-it v 6 rk 1 <i îï.1 d | dat iiij er in gelukt was in het ontwerp | der begrooting voor 1914 voor ongevaer I 50 milioen frank bezuinigimgen aam te I breagien, zonder dat de verschillencPe I diemsten va-n het kind daardoor nadieel » zouden ondervinden. I)e naaistertjes op het Elysée. — Eene | aîvaaMigkig van Parijsche n'aaistertjes i begaf zich gisteren naar het Elysée, om | aan mevr. Poincaré te vragen de plech-t tigheid te wilien voorzitten, ti.jdens de-i welke er een academische eere-degen | zal overhandigd worden aan den toon-diehter Gustave Charpentier,toondichter | van "Louise", de kunstbeschermer der S " midinetten", stichter van het "Conser- ■ vafcoire de Mimi Pinson". De moord te Abbeville. — Het onder-| zoek over de moord, gepleegd top de F kleine Marthe Halable, wier lijkje in I een zak, in het watfcer gedompeld. ont-dpkt werd. heeft uitgewe-zen dat het P kind zaterdag gezien werd in gezelschap I van een Belgisch werkman, die in de ^ suikerfabriek van Abbeville arbeidzaam 1 is. De man werd, evenals verscheidene zijner Belgische gezellen. «en paar dagen r geleden bij gebirck aan werk ontslagen. Het onderzoek Wordt in die dichting ■ voortgezet. EflGELAND De esconipUaks. — De Engelsche bank heeft de taks van hare escompteering ge-bracht van 5 op 4 1/2 t. h. De voorstellen van Grey. — Wij v>er-neonen, dat het antwocrd van bet Drie-' voudlig Verbond op de voorstellen van minister Grey ten spoedigste wordt ver-wacht. Er is aille reden om aan te nemen, dat de; voorstallen aangenomen worden. Aan Griekenland, dat nog niet in kennis is geisteW van het besluit deir mogendlhe-î5 dten-, J:^eitreif'0ndi3 Albanie, zal dian van î beidis besiuiten tagelijk mededeeling worden gedaan. In Uister. — Er wordt gemeld dat de saimonspirekingen tùsschen Law en As-quith over Uister afgebroken zijn, zon-\ der dat zij tôt iets geleid hebben. Ontploffing te Leeds. — In den nacht is er eene ontploffing geweest ibij de poort van het ket.elh.ais van de electrici-tedtsfalbrielk te Crown Point. De schade is onbedluidend. Naklank der zaak Osborne. — Men lierinnert zich die zaak Osborne en wiat er op is gévolgd. Osborne was lid van eein groote Vakvereeniging en weigerde dten hoofdielijken omslag. voor poliitieke doeleindien te betafen. Hij werd daarvoor geschraipt en bracht de- zaak voor d'en rechter. In hoogsten aanlag werd toen bepaald, dat de vakvereenigingen geen reohit hadden om. voor andere dan vak-beuangen geld van hun ledten te heffem.. Men weet, wat eene beroering dat von-nis gaf. Jarem lang hadden de vakve^ree-j niiginge.n een politieke kas gevormd, waaruit die kosten van politieke weridïig, gem>eentelajke en parlementsverkiezin-: gen werden beikostigd; de Arbeiderspa/r-tj.j, waatrbij de meeste groote vakveree-nigingen zi.itn aaaigesloteo, bestreed giroo-teadteeîis uit hun bi.jdiragen de zware ver-kiezingskosten en de iaarwiedde der Paj-j ienientetedên, voor deze uit de schatkist j w.erdeai bezoldigd. De regeering beloofde de vakvereeni- ■ gingen te helpen, sehoon zij zich niet ge-rechifcijgid achitt© den toestand1 van voor het Osborne-vonnis te hersteilen. En zoo kwam op bet eind van de zitting 1912-1913, in februari laatst, de wet tôt stamd, waarin de vakvereenigingen gemachtigid werden een poktiek fonds te stichteai, mâts bij gehieime stemcniing de Leden er toe beisloten, maar de heffing zoru vTij-wi'liLig btlijven. G een lid mocht gedwongen worden er toe bij te dragen. En nu i& in een aantail vakvereeniigin-gen de stemming gehcuden, met v.etnrais-s-ende uitkomc-ten. Men had beél wat groote.r meerderheid vocr bet politieîoe fonds, yèirwaehfc. Bij het mijnwerke'rsver-boind stemden 261,000 man e,r voor, maar 194,000 er teigen. Bij de groote veree.nl-ging: %'an bianlrwerkeirs stemde in bet g.ei-h.eeil, slecb.ts een vierde der leden, en de meerdeorhieid voor bet fonds bediroeig è'iscbtis 7846. Deze uitkomet, zegt e,en biad, zal verscbiilend worden verMeiard. Men&cben dlie over de zaak denfcen ate Osborne, zullen zeggein, dat een groot deeil van de arbeide;rs in <?e. vakv'ereeni-gingan tegfen politieke werking is. De révolu tiomaire socialisten zulten er eene moti© van wantrouwen in de Arbeiders-partij in zien. Weigeren nu ook de leden die tegen heibben gesfcernd, tôt het fonds bij tet dragem, dlam zail, zoo besï'uit het bla.d, de Airbeiders-partij heel wat mindtea-inkomen hebben. DUITSCHLAWD. De feîten van Safern De burgerlijke overheid. Het einde van het procès te Straiats-buirg is nog niet te voorzien, diaar voo.rt-durend nieiunve getuigen gedagivaard wocrdten, ten gevolge vaai de tegenstrij-dSgthedlen im de verschillende getuigen-verklaringen.Thatis zijn weer als getuigen giedagr vaard' die Wee leden van bet " Landge-richt" en de officier van jnsticie, die den 23 nove.mber aangeliouden werden en een adVocaat, die bij de gebe.u.rtenissen op het slotpiiein tegenv/oordig was. Over het ailgemean luidlden de veaMia-ringen dtea* burgergetuigen weer niet gunstig vooir de militairen. Docli erkend raoet worden, dat het optreden voor den krijgsraad vain enkele dezer burgergetui-gien, en niet de minst ontwikkelde, _een zondleirlingen indruk miaalct. Zoo getuigde de " Kreislconamissar" Mul'ler, dat den 9 november luitenant von Forstner door een paaa* kinderen aflieen uitgejouwd was, tejrwijl hij- in het voor-on derz oeR ve<r-fâaard had^ dat de kinderen ook m.et steenen geworpen hadden naa-r den lui-tenant. Op deze tegenstrijdigbeid _ op-merkzaani gemaakt door den voarzitter, zegdle de " Kreiskonwnissar", dat tijdens heit voor-ondlerzoek zijne vea-klaringen door den heer Ossiander, die thans op-treedt als openbaar aartklager, in een be-pa.aldte ricbting en wel ten gunste vain de militairen, geleid waren. Ilieryan h)ad hij onrtiidldeîlijk aan den Kreisd'irektor ver-s&aig uitgebraicht. Herhaald-^ldjlk wiaren bami in b©t vooir-onderzoelî woordesn in den mond gelegd, die hij niet gesproken bad. Ten sliotte had bij dan toch maar bet p.rotocol ondeiteekend. De cpenibare aankdaiger, zeer verontwaardigd over dèze verfdiaoring, liet den griffietr, die het pro-tocol opscbreef, afe getnige oproepen en dee© zegde, dat bet pirotocol volkomen in overeenstemming was met de verkla-ringen van den heer Miiller, die niet in staat was aanneemiijk te maken, waairom hij een onjuist protocol onderteekeaid had. Even later had eir nog een tuisscluenge-val. plaats, dlai van veel ernstigeir a<ard was. De kapitein der genda-rmerie_ Schot-te, verklaairde, dat volgens zijn districts-Bcbrijveir die " Krei&direktor" MaH op 4 januari laatst de verschillende gendaï-men nuan voor man bij zich ontboden luad. om met ieder afzonderlijk te be-spreken, wat zij voo-r den krijgsraad1 ver-klaren zo.uden. Onmiddeîllijk werd beslo-ten den districtsschrij'yer en de gendiar-men op te ro&pe.n. De mediedeelingen vian den gendatimerienkapitein wekten na-tuur- ujik levendige opschudding. tlij verJuaar-de verde-r, d!at hij den " Kreisdirektor" getvraaigd1 bad de hulp der militaire nuacbff in te roe.pen tegen de onrustige bevob lcing, dioch dat de " KreisdiiPektor" dit gaw>ei|gard had, omda.t deze hulp een blaam zou zijn voor de gendarmerie. De " Kreisikommissar" Mùlier verklaa.r- ■ de verdeur, dlat kolonefl von Eeuter den 9 novteinlbej' een brief bad geischreven aan. den boirgeroiee&teir, waarin hij dreigdte met de afkondiging van den staat van beleg, indien de burgerdijke overheden niet zorgden voor bet h.erstel van de orde. De " Kredsdîrektor" gelaste toen, dat aille policieagenten en brandwee.rlie^ den zicb gereed moesten liouden om ge-bemrlijk krachtig op te treden. Dien avond schooldien de menschen samen bij de woning, van luitenant von Forstner, die in de bmurt stoind te kijken, eene &i-garet rookend. Dit maakte de brantf-wee.rlieden zoo woedend, dat zij weige.r-den de. commando's op te volgen. Dit is één staaltje van de velen die gegeven zouden kunnen worden, om te beiwijzen, dat die polâeie en de gendarmerie zeer weinig macbt bezaten over de bavolking en dat de militairen voortdnrend uitda-gend optraden, al&of zij wilden doen uit-komem, hoe machteloos de burgerLijike oveirbeden waren. Van kinderen- en vron-wenopstootj.e® kwarn het tôt emstâge on-geregieldbedien, door de schuld zoowel van de mildtaârein, die uitdagend optraden, als van het burgerlijfc bestuur, dat niet ingreep. Bovendîen waren de militairen zoo &po.edig geergerd, _ ûat izij zelfs, volgens hun eigen verklaring, menschen aanbielden, die "aanstalten maak-ten" om te lachen. De.Tgelijkie maatiegelen, door kolonel von Reuter erkend, waren or niet naar om de bevolking lcalm te houden. Tegen-over te veel " Schneid1' van kolonel von Reuter, die onder anderen gezegd1 heeft : " Een Pruisische landraad zou de zaak andera behandelen ! Men moest den bur-gemieester maar een s opsluiten, dan was het zaakje dadelijk in orde," toonden de burgerlijke overheden eene groote laiks-heid. De militaire pa.troeljen moesten naar menschen "zoeken" in de straten, en vondten zij menschen en namen zij die gevangen, da.n kwamen natuurlijk de on-gereigeildbjeden ,die niet door de polu'cie of gendarmerie ondierdinikt konden worden. Het bleek steeds dlddelijker, dat de militairen van kinderen- en vrouwenge-joell en gescliTeeuw, waartegen de plaat-selijke ordebewaarders niets dedlen, er-gere ongeregeidlhed'en maakten door on-oordleelkundig, uitdagend optneden, voorail' van luitenant von Forstner, die tôt eein buirger in Safern gezegd zou hiefoben : " STiuit uw winkel maar, want vaniavond vîliegen er blauwe boonen !" Op zoo eene wijze moest een kalme be-voliking wel in opwindfing geraken. Protestent. Deiza wijze van bebandieling yan het procès door den krijgsraad, heeft leven-dige bevreenaling gew.ekt in juristenkrin-gen. De advocaat Weil heeft eene aan-Macliit afgefcondigid tegen dten krijgsraad, waarin gezegd wordt : " De krijgsraad dleed geen enkele poging, om de- na-tunriijke teirugnverking van de angstig gemaaikte volkskringen te begrijpen. Ster-ker nog, dfe krijgsraad1 trachtte juist zelf aan te toonen, dat het burgerlijk bestuur te kort was geschoten. Van den beginne af is de toeleg merkbaar geweest duidle-Idjk te maken, dat kolonel von Reuter moest optredien zooials hij deed, omdat het burgerlijk bestuur in gebreke bleef." Zonderlinge rechter. Tijdens de zitting van donderdag voor-middfeig, werdien nog verscheidene gtetui-gen ondterhoord. Men baaJde. zeikere woor-den aan, uitgesproken dbor den heer Medlcus, hoogcre raadshfeer van het krjjgsgiereciit, u:ie morgen zave.raag moei uitspraak doen in het procès van luitenant von Forstner. " Donderdag, zou dieze gezeigd heiblben, zal kolonel von Reuter vrijgespiroken worden en zaterdajg zal ik luitenant von Forstner doen v'rijspreken." Deze- verklairing maakt grooten ophef. Het rekwisitorium. De advocaa.t-genera.al vroeg de vrij-spraak van kolonel1 von Reuter, voor wat de bescbuldiging aangaat bij misbruik de uitvoerende mflcht in handen genomien_ te. hebben te Safern. Voor de_ aanhoudiing en opsluiting van burgers in den Pan-doerskelder vroeg hij zeven dagen ge-vang, dlaar de kolonel niet bewust was van het recbtskundig geschil dat hij ver-wekte.Voor wat luitenant Schadt betreft, vroeg hij insgelijks de vrijspraak voor al wiat hem. ten laiste gelegd werd, tenzij voor de kwetou.ar, die hij den getuige Kom-man had toeigebrachit. Voor dit feit vroeg bet openbaar ministerie dWe dagen ge-vang.■ In de sneeuw verstikt Een Beiersch grondeigenaar, de_ heer Reicher, zonk met zijn gespan gisteren zoo diep in de sneeuw, dat hij zich uit zijn neteligen toestand niet meer redden kon. Hij, zijn zoon en de twee paar den .van het gespan, onder de sneeuw bedol-Ven. verstikten. Eerst verscheidene uren later ontdekte men. de lijken der heeren •Reicher en de krengen der dieren. De heer Reicher laat een wedu<we met zes kinderen na. ■♦» Immer die jonge luitenant. — Men meldt uit Straatsburg :Gisteren zou een werkman, zekere Kônig, rechterlijken bij stand gevraagd hebben om een ge-ding tôt schadeloosstelling in te span-nen tegen deti luitenant von Forstner, die den man's dochter, min dan 16 jaar oud, zou verleid hebben. Onderhoud. — De kroonprins heeft, naar luid uit Berlijn, gisteren met den rijkskanselier een zeer lang onderhoud ge had. „ , , De nalatenschap van Bebsl. — Men bericht uit Geneve diat de erfgenamen van den Dnitschen socialisîischen leider aaai den Zwitserschen fiscus de erfenis-rechten betaald hebben op eene som van 1,500,000 frank, bedirag van de wiaarde der goederen die Bebel in dit land beizat. Men zegt, anderzijds, dat Bebel in DuitscHand goederen bezat, geschat op 250,000 tôt 500,000 frank. De inhoud' vlan het testament van dien aflijvige werd tôt hierto© nog niet open--' baar gemaak.t. Men weet nochtans dat zijne fortuin in handen zijner familie blijft en dait de le.gaten, aan de. sociailis-tische partij gedaan, betrekkelijk gering zijn. De familie Bebel heeft het inzicbt tôt nader besluit te Geneve te blijven wo-nen.De melaatschheid. — Eenigen tijd geleden werd er te Lubbeck een Ru® ont-dlekt, die aan melaatscMieid leed. De man werd onmiddeMijk afgezonderd in de ba-rakken van het gasthiuis. Een nieuiw ge-val is thSns in deze stad vastgesteld, ook bij een Rus. Men vraagt zich af of men zich hier voor eene smetziekte of voor twee afzonderfijke gievallen bevindt. Zelfmoord van een jong moordenaar. =— De jonge Schanerte, die in den nacht van 31 decamiber op 1 januari moeder en 7-jarig zustertje vermoordde. en zijn broe-der doodelijk kwet&te, heeft zich om het leven gtebrachit. Z.ijn lijk werd in de om-streken van Leipzig gtevonden. Een pastoor in zijne kerk vermoord. — De pastoor Van Reepsholt, bij Wïl-helmshiafen, zag dondlerdag dlrie verdach-te kereîs de kerk binnengaan. Hij volgde TE MARSEILLE. De Creoolsche troepen, thans m garni- Deze troapen zullen teruggezonden zoen in dieze stad, en die ten gevolge van worden naar de Antillen, bunne geboor- liet kiimaat der s.treek voortdurend ziek te streiek. zijn. hen op om hen af te spieden en verraste hen, terwijl zij bezig waren de offerblok-kan opan te breken. De drie bandieten Inaalldeai daarop revolvers te voorschijn en losten verscheidene schoten op den priester, die dood ten gronde stortte. OOSTENRIJK- HONGARIE Films in brand Dooden en gekwetsten. In een dtepot der Mariahilfarstra&se, te We.enen, zijn donderdag eenige films in vlafln geraakt. Het ongeluk werd veroor-zaaikt door de onvoorzichitigbeid van een werkmeisje, dat films bij middel van ben-zien kuischte. Het gabouw schoot in brand en het vuur nam eene snelle en groote uitibreiding. Tweie werkmeisjes zijn in de vlammen omg.eko.men ; twee an der© personen b.ekwaimen erge brand^vonden ; een persoon is verdwenen. De pompiers hebben twee uren lang moeten werk en om den brand meester te worden. STALIEi Gravin en ordonnans. — Het onderzoek ten lastie d)er gravin Tiepolo, die in novemlber te San Re.mo den ordonnans van haren man d'oodschoot, is geslotan. De gravin is voor de bevoegdte rechters verzonden, onder bescbuldiging vian moord zonder voorbedachitheidl Manifestanten gekwetst. — Sedert eenige dagen wordt gemeld, dat woeïing is uitgebroken in de gemeente Paliliano. Gisteren ging een groep boeren beitoo-gen, met te roepen voor de woning van Andréa Tucci. Deze opende zijn venster en loste verscheidene revolverschoten op de betoogers. Een dertigtal werden gekwetst en een meisje werd gedood. Tucci is aangehouden. 900 ossen op een schip gestorven. — Dezer dagen verliet het Italiaansch koopvaardij schip "Libano", de Alige-riaansche biaven Oran, met eene lading ossen voor de Italiaansche troepen in Tripoli bestemd. Toen het schip in voile zee was, stak een zeer hevig tem.peest op, dat het vaartuig noodzaakte naar Oran terug te keeren. De 900 ose en die echiter in bet schip bijeengepraamd wat-ren, zijn de eene na den andere gestorven. De krengen Iiggen nog altijd in het scheepsruim. Daar zulks het groot&te ge-vaar oplevert voor den geaondlieidstoe-stand der stad, heeft de departements-prefect in aDerhaast de noodige maatro-gelen genoman. Men zal eerst het schip in evenwicht brengen. De ossen waren indterdaad, allen in het achterruim ge-stald, zoodat het schip fel achterov«r zonk. Men zaOi in de rompen eene dikik» laag kailik gieten, waarna de " Libano" maar eene Italiaansche havenstad zal te-rùglkeeren, waar men het schip geheeî zaî reinigen. Sedert eenige dagen zijn..al. de miatrozen genoodzaakt op h.et vasMand te verblij.ven. SPAl^JE. Een kind door een wolf verslonden. — Door die beVige koude uitgehongerd, zijn de wolrven hier en daair uit de bosechen te voorschijn gekomen. In de Aragon-provincie zijn er reeds herhaaldeiijk wol1-ven tôt in de diorpen gekomen. Dezer d)a<-gen werd een 3jarig jonge.tje in heit bij-zijn zijner moeder, door een wolf wegge-dragen ; hat dierVluchtte met zijne prooi naar het gabiergte, waar men wat later het gebeente van het ongelukldg slacht-offer weervond. De appelcienenoogst. — Er komen te Cerbère weinig wagons aan met appel-cienen gelad'eii. Uit de streken van Va-lencia wordt gemeld, dat de appelcieoen-oogst verwoest is ten gevolgie rtui d« vor&t. Do aangerichte schade is zeer groot. GRIEKENLAND. Oorlogsgevaar! — Men vreesè dat er geene maand zal verloopen of er eal een nieuwe oorlog tusschen Griekenland en Turkije uitbreken. De gemoederen eijn, in de twee landen opgehitst en de betrek kingen tusschen de twee regeeringen ge-spannen.BULGARIE. VInchtelingen. De Bnlgaarsche re-geering heeft beslo ten de 140,000 vîoeh- 45 Feuilleton der Gazette van Gent. D8 Dochtervan &raaf Petworth door FLORENCE WARDEN. Daar de dokter, die het bewijs van overlijden gegeven had, in het buitenland vertoefdo en de dame, die de persoons-verwisseling h?Jd' bewerkstelligd, was ; oyerleden, meende Berkeley, dat hij er niets mee zou kunnen winnen, als het onderzoek weer geopend werd. Dat zou een ernstige en pijnlijke ge-schiedenis worden, waarbij geen van de partijen eenig voordeel zou kunnen hebben. Berkeley slaagde er eindelijk in om' de zaak in den doofpot te stoppen nadat hij met Tristans toestemming had beschikt, dat de kist, die het lichaam van zijn va-der bevatte, later uit het familiegraf zou worden weggenomen. . Want beiden wisten, dat het leven VEin sir Jarvis aan een zi.jden draad hing en geen van beiden durfde, zoolang hij er nog was, hem aan groote schokken bloot stellen. Lady Penygent werd heel stil begra-ven, laat in^ den avond, opdat er zoo wei-mg mogelijk toeschouwers zouden zijn. Twea dagen daarna bracht de dag ■voor Kerstmis een paar prettige dingen voor de rampspoedige familie. Ten eerste kwam er een geschenk van lord en lady Petworth voor het jonge paar, dat dankbaar werd aanvaard, ten teeken, dat er weer vrede heer&chte tusschen den jongen heer en mevrouw Penygent en Nance's ouders. En in de tweede plaats kwam Bobbie Petersfield, die laat in den middag uit Londen was aangekomen, een officieel bezoek brengen. Hij was heel zenuwach-tig, want hij had een gesprek met zijn oom gehad. De meisjes zateti in den salon ; ze waren heel moede en b43r vingers deden pijn, want zij hadden de kerk versierd met hulst en zich herhaaldeiijk geprikt ; kortom ze waren diep teneergeslagen. Hij stond zenuwachtig bij den schoor-steenmantel met Nance te praten, terwijl Maidie en Sheila een eindje verder op een sofa zaten en heel bedroefd ke-.ken, kleine figuurtjes in diepen rouw. — Ik hoop niet, dat gij mij onbeschei-den vindt, zegde Bobbie zacht tôt Nance om' zoo gauw te komen na de begrafenis Maar omdat het nu Kerstavond is, wilde ik gaarne even aanloopen — Wij zijn heel blijde u te. zien, zegde Nance. Want gij begrijpt wel, wat een el-lendige week we hebben gehad. — Ja, ik hoop alleen niaar, dat ik de meisjes niet nog ellendiger maak _met mi.jn komst, zegde Bobibie wat iuider, zoodat zij het ook konden hooren. Zij hoorden het. Zij keken op. Hij keer-de zich weer tôt Nance. — Ile beb een Kerstgeschenk voor u allen, verkondigde hij. De meisjes konden het niet meer uit-houden. Sheila kwam het eerste. — O. Bobbie, wat lief van u1. Voor mij ook 1 vroeg ze, tervvijl ze over de leuning ' van Nance's stoel hing. — Ja, ik heb iets heel schoon voor u. Ten minste als gij het schoon vindt. Hij was heel zenuwachtig, toen hij een keurig pakje uit zijn zak haalde, en aan haar gaf. Sheila maakte het open en slaakte een kreet vah verrukking, toen zij er een beeldig gouden armiband-uurwerk, met turkoosjes en pareltjes bezet, in vond. ■— Neen maar Bobbie, dat is te gek. Ts het waarli.jk voor mij? riep_Sheila op-SgéTvonden. Toen hiedd ze ineens op. Maar als " ik" dat krijg, wat hebt gij dan wel voor Maidie medegebracht ! vroeg ze zoo naïef, dat Nance schaterde van het lachen en Maidie blozend opstond en trotsch naar de deur wandelde. — Ik wil niets aannemen, zegde zij koel. — Maar,gij moet... in ieder geval moet gij dit van mij aannemen. Van ongeloof-lijk verlegen was Bobbie ongelooflijk bru taal geworden. Hij liep snel de kamer door en zocht in zijn zak ; zijn gezicht was donkerrood en zijn oogen schenen uit hun kassen te zullen springen. Maidie bleef staan en wachtte hem, heel koel ,heel stijf. Zij kon hem' niet op 'zij schuiven en de kamer uitloopen. Eindelijk had hij iets ontdekt in de diep-ste diepte van een binnenzak. En hij greep opeens haar hand en schoof een ring met een grooten diamant aan haar .vinger. — Dat is voor u, regde hij eenvoudig. Maidie haalde diep adem. Toen begon ze tegen te stribbelen. ' —Bobbie, zegde ze. Ik heb n toch gezegd...— Maar nu is ailes in orde, viel hij in. Best in orde. Dat weet gij wel. Dus nu ga ik met u, trouwen, Maidie, en dan zullen wij lang en gelukkig leven. Nance was met Sheila, die zenuwachtig lachte, weggeloopen. En zoodra Bobbie zag, dat die twee dames hun den rug hadden toegekeerd, gaf hij Maidie een kus ,zonder te wach-ten of zij het goed vond. — Nu is er niets meer, dat aanstoot geeft, fluisterde hij, dus nu helpt er niets meer aan, meisje. O, Maidie, wij zullen zoo gelukkig worden. Deze belangrijke gebeurtenis .werd Tristan medegedeeld, toen hij van een verren rit te paard terug kwam. Hij- was zeer opgewekt, want zijn oude vriend, lord Greenhithe, had ronduit zijne ver-ontscbmldigingen gemaakt over zijn vori-ge houding en hem gelukgewenscht, dat de familie nu eindelijk uit de zorgen was. — Maar hoor eens, Tristan, het was dan ook een allergekste geschiedenis, van het begin tt het einde. Zeg nu zelf! (zegde hij. Ik moet bekennen, dat ik nog nooit zoo een handige vrouw als uw stiefmoeder heb gezien, en nooit iemand, die zoo gewetenloos was. En toch... toch heb ik onwillekeurig medelijden met haar, zelfs bewonder ik haar, want zij was... zoo volmaakt. Tristan knikte veelbeteekenend. — Als ik niet iemand had gehad, die ma volmaakt was in andere dingen, aïs lady Penygent in dat eene, als één mij niet trouw was gebleven door ailes heen, dan zouden wij er nooit zijn gekomen, zegde h;j ernstig. —- Uw vrouw. •— Ja. Zij bleef mij trouw en door haar huiwelijk heeft het lot zich voor het eerst te mijnen gunste gekeerd, zegde Tristan. Hij moest zwijgen over de ontdekking van Nance, binnen de muren vati Roke Hall, die het balletje aan het rollen had gebracht. Maar zoodra hij thuis was, ging hij zijn vrouw opzoeken en vertelde haar van zijn ontmoeting met lord Greenhithe, en vertelde haar toen ailes, wat hij voelde. — Gij hebt ons gered, lieveling, gij en niemand anders. De verdenking zou op ons zijn blijven rusten en ik zou nooit hebben kunnen bewijzen, dat ik geen schuld droeg aan den dood van Luke Bowen. Want zijn zoon zou hebben be-grepen, dat hier de oorzaak lag, hier bij ons, en zoo' lang als lady Penygent leef-de, h;yd ik niet kunnen spreken. Toen gij eenmaal in dit huis waart, had zij haars gelijke gevonden in een kracht, die ten goede werkte. God zegene u, Nance ! En niettegenstaande de schaduw, die de gebeurtenissen van de laatste dagen op het huis hadden geworpen en niettegenstaande de huisgenooten wisten, dat sir Jarvis spoedig zijne vrouw zou volgen, toch heerschte er vrede in den hui-ze op dien Kerstdag. Een rustig geluk, geboren uit het feit dat er nu geen reden tôt bezorgdheid meer was, geen jolige vreuigde, maar een stil geluk was in ieders hart. De eenige uitzondering was de kleine» Sheila. Het meisje zwierf des middags laat nog alleen over het kerkhof. De schaduwen waren al diep ; het was bijna donker. Het was begonnen te motregenen, en de wegen waren haast onbegaanbaar door de half-gesmolten sneeuw. Zij stak den dorpsweg over en stond op het kerkhof, o.p dezelfde plaats waar de vreemdeling hajd gestaan, die vreemdeling, dien eij nu als Berkeley Bowen had leeren ken-nen. Sheila was in strijd met zichzelf en de heele wereld. Ailes hadden 556 aan hem te danken en. toch konden izij niet over hem praten en konden ze hem slechts in hun gebeden herdenken. O, wat zou zij niet wilien geven om hem deze Kerstmis ailes toe te Ven-schen. Om een paar woorden tôt hem te zeggen, een paar woorden van dankbaar-heid.Toen die gedachten bij het meisje op-kwamen, hoorde zij de klink van het hek en toen zij zich omkeerde, zag ze een vreemdeling op het kerkhof staan. Neen, geen vreemdeling meer ! Haar hart sloeg sneller van dankbaarhedd. Het was goed, dat hij den wensch had geraden, dien zij in haar haart had. Zij zou hem dan toch nog een gelukkig» Kerstmis kunnen toewenschen... EINDE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods