Gazette van Gent

556 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 April. Gazette van Gent. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3j39020w8t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247e JAAR. - N' 89. - B 5 OENTIEMEN VRÏJBÂG, 17 APRIL 1914 GAZETTE VAN GENT I : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : £en jaar fr. 52-00 Een jaar ..... fr. 15-09 g maanden. .... » 6-50 6 maanden » 7-75 2maanden » 3-50 3 maanden. . . . . » 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 (BEURZENCOURANT). Mb a J1 tu HJ J&I Mil m VELDSTRAAT, 60, GENT Ve lur'cclcn sijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 we 's avondè, TELEFOON nr 710 De inschrijvcrs buiten de stad Gent moeten hun abonnement nèmen ten Postkantoore hunner woonplaats. I BU1TENLAND. or. HERT luxemburg I De Belgische vorsten te Luxemburg. — ■ De fakkeltocht, ingericht voor den avon d ■ ùer aankomst van den kning en de ko- ■ ningin der Belgen, belooît prachtig te I zijn. Negentig maatschappijen (pompiers, ■ jïttîiek- en zangj'iaatschappijen en sport- ■ clubs zullen er aan deel nemen. I In de Vrijheidslaan werkt men ieverig ■ aaa het oprichten van een prachtigeO. ! Nog een aanzienlijk bezoek. — Binnen ■ tort zal de Groot-Hertogin tevens het be ■ zoek krijgen van koning Wilhemina der ■ifederîanden en van den groot-îiertog van I NEDERLAND. I Voor de derde Vredesconferencie.— De ■minister van buitenlandsche zaken heeft ■ donderdag in het Vredespaleis, te 's Gra- ■ venliage, het uitvoerend comiteit van het ■ iaterparleanentair verbond ontvangen. ■ De voorzitter, lord Waerdale, heeft een ■ oiinverp ovèrhandigd, aangaande de in-■richting van het internationaal comiteit ■getast met de inrichting van de derde ■ Vredesconferencie. I Tusschen smokkelaars eu tolbeambten. H- Hollandsche tolbeambten liebben te ■ Kirckrath jacht gemaakt op een automo-■jiicl die in voile snelheid de grenzen over-■reed. De douaniers schoten en deden ver-Bder de epoorwegbareel sluiten. De auto ■saf voile kracht en reed de bareel mid-■élendooi1. Deels ontredderd tufte de aiuto ■voort en kon ten slotte door tolbeambten ■per rijwiel ingehaald worden. De geleider ■ kon ecliter de vlucht nemen. I De auto bevatte verscheidene vaten al- -■cool. Rijtuig en mnokkelwaar zijn ver-■beurd verklaard. FRANKRU&. Familiedrama I Een vreeslijk drama is te Vrigny-aux- ■ Bnis voorgekomen. Eene 33-jarige moe-■der, Royer genaamd, wonencie met majn Ira zes kinderen op het gehucht Bizeaux, ■heeft drie dezer kleinen in een poel, a an ■W woning palend, geworpen. Het oud-■«tekind! kon uit het drabbig water krui- ■ ptn en thuis komende, zegde de arme ■ileinetot zijn vader : De andere broertjes Hiijn met moeder in het water. I Slechts een uur later haalde men de ■<Me lijken op. Ellende schijnt de drijf-■veer dezer wanhopige daad te zijn. ■ Eene windhoos op Madagascar ■ De gouverneur van Madagascar heeft ■den Franschen minister van koloniën be-■richt dat «en windhoos den 11 april laatst Hop het eiland Mayotte zeer a-anzienlijke ■sdiade aan gebouwen, banen, dijken en ■Sewassen heeft «fingebracht. I Twee inboorlingen werden in het water ■seslingerd en verdronken. Twee andere ■werden gewond. I De dieîte der "Joconde". — Men zal ■zich herinneren dat na de aanhouding ■van Perrugia, te Florencie, daags na de ■ ontdekking der ontvreemde " Joconde", ■te Parija overgegaan werd tôt de inreke-■Bing van zekeren Vincento Lancelotti en ■dezes minnares. ■ Gisteren nu verscheen Lancelotti voor ■wpi 'Parijzer onderzoeksrechter, daaj-■eerpt nu door het parket van Florencie ■ 'iiededeeling van het dossier Perrugia ■werd gedaan. In dit dossier vond men eene verkla ring van den schilderijdief, waarin hi, zegt dat Lancelotti de "Joconde" lans bewaarde, en van ailes op de hoogte was Lancelotti riep daarop uit, al weenend " Perrugia is een leugenaar ; het is eene misdaad van hem. zulks te durven be-weren."Daarna bekloeg Lancelotti er zich ovei dat hij reeds zoo lang gevangen zit,waar-op hem geantwoord werd, dat dit te wij-ten is aan het parket van Florencie. De advocaat van den betichte deed daarna opmerken, dat de kranUczinnigen-dokters, te Florencie aangesteld om den geestestoestand van den schilderijdief te onderzoeken, verklaa.rd hebben dat Perrugia krankzinnig is. De heer on derzoeksrecliter nam onanid-dellijk inlichtingen. Middelerwijl werd Lancelotti terug naar het gevang gebracht. Een onaangenaam tehuiskouien. — Toen mej. Orane gisteren avond te Ren nés in h are kamer kwam, wachtte haar een ontzettende verrassing. Inderdaad, aan haar kleederstok had een man zich verihangen. Het onderzoek wees uit, dat de wanhopige door middel van een val-schen sleutel in de kamer van het meisje was gedrongen, om er zich te verhan-gen. Opmerkelijk is het dat de jonge man bepaald onbekend is. Ernstig ongeluk. — Men meldt uit Bor deaux dat, op de baan van Pont-die-Lan zon, een auto, door het springen van een band, omklonk. De geleider, zekere Dons, werd op den slag gedood. Zijn vriend eer artilleur, en twee vrouwen, die mede in het rijtuig zaten,werden, de eerste zwaar. de anderen min ernstig verwond. Reiisachtige brand. — Gisteren is eene spinnerij, gelegen nabij de statie van Saint-Sauveur, te Rijsel, ten gronde afge-brand. De schade beloopt een millioen. Drie honderd werklieden zijn zonder werk gesteldl Geheinizinnige zaken. — Heeft Bretagne zijn geheimzinnige Cadiou-zaak, Champagne wil niet min der zijn. Daar wordt de belangstelling gaande gehouden voor de zaak-Kifaut. In beide moordza-ken s-peelt dezelfde "zieneres" eene roi. /fi-ifaut is de slechts enkele maanden geleden geîruwde huisbewaarder op het kasteel Boursault, van de familic Berry. Den 19 maart ging llifaut naar het nabijgelegen Damery zijn zieke moeder opzoeken. Denzelfden avond zou hij te-rugkeeren. Maar' Rifaut verschee;n niet weer op het kasteel. Na enkele dagen werd de gendarmerie gewaarschuwd en een onderzoek ingesteld. He.t bleelk dat Rifaut twee uren bij zijn moeder was geweest en toen om zeven ure te voet de terngreis had ondernomen. Verschillende personen hadden hein gezien onderweg ; tôt op een kilometer van het kasteel kon men zoodoende zijn spoor volgen. De schoonbroeder van den gezoclite ging eene " zieneres' va.n Nancy raadple-gen, die "zag" iioe Rifaut door een on-Ibekende werd overvallen, vermoord en in de Manie geworpen. De schoonbroeder controleerde deze uitspraak bij een andere "zieneres", die hetzelfde "zag". Onlangs is het lijk van Rifaut uit de rivier opgehaald. De justicie heeft eene lijkschouwing gelast Familie en kennissen zijn overtuigd, dat de verslagene het slachtoffer is ge-worden van eene wraakneming. (Rifaut schijnt voor zijn liuwelijk nog al een Don Juan geweest te zijn), en dat de beroo-ving van zijn lijk — uunverk, portefeuille enz. ontbraken — slechts een schijn-foeweging is geweest, om het gerecht op een dwaalspoor te brengen. Ei^GELAND De stemrechtvrouwen. — De stem-rechtvrouwen hebben te Londonderry (Ulster) een onbewoond kasteel in brand gestoken. Niettegenstaande de pogingen ingespannen door de pompiers, kon niets 'gered worden en ailes brandde ten gronde af. De policie ontdekte een schrijven, waarbij den eigenaar van het kasteel @e-vraagd werd zich tôt sir Edward Carson te wenden, om schade^ergoeding te be-komen en waarbij het stemrecht weixî gevraagd voor de vrouwen. DU3TSCHLAND: Reusachtig procès Eli honderd beschuldigingen. Te Berlijn begonnen de debatten van liet aftroggelaarsproces, waarover reeds werd gesproken. De voornaamste be-schuldigde is zekere Huebner, welke zegde bestuurder eener maatschappij te zijn, welke zich met geldleeningen bezig h'ieid. Met hem worden beschuldigd 31 zijner bijzonderste agenten eîi medewea'-kers.De maatschappij, waarvan Huebner zegde de bestuurder te zijn, bestond fei-telijk niet, want nooit werd eene leening toegestaan. De kalanten waren er aan voor hun onkosten en de kleine. soinmen, die zij op verzoek vooraf hadden gezon-den. J100 beschuldigingen worden tegen Huebner ingebracht. De zaak zal ten niinste tôt eiiide juni duren. Vïer kinderen verkoold Een afscliuwelijkc wraakoefening,waar-van vier onschuldige kinderen het slachtoffer zijn geworden, is in den naclit vaji Paasclidag in het veen, tusschen Kolber-moor en de Aiblinger Aue, in Beieren, gepleegd. Daar stond het kleine huisje van den turlsteker Senner, die er met " zijne vromX' en vier kinderen van & 7, 5 en 2 jaar, woonde. Het huisje lag een-zaam, in het veen, op een kwartier af-stands van de naaste buren. De vrouw van Senner was zaterdag avond naar Aibling gegaan, om er inkoo-pen te doen. Toen liet donker geworden was, had de man, nadat hij de kineleren te bed had gebracht, naar landsgebruik de Paascheieren verstopt, die de kinderen den volgenden morgend moesten zoe-ken. Daarna ging hij zijne vrouw tege-moet. Bij het heengaan zag liij een man om het huis waren, maar hij hechtte daar geen ibeteekenis aan. Senner was een kwartier van zijn huis, toen op verschillende plaatsen tegelijk de vlammen ,die in het droge hout en de opgestapelde turven eromheen rijkelijk voedsel vonden, eruit sloegen. Toen de menschen toesnelden, stond het huisje in lichte laaie. Een boschwachter heeft bij het scliijnsel van de vlammen een man zich ijlings uit de voeten zien maken. Het huisje zelf was in korten tijd afge-brand en de vier kinderen lagen verkoold onder de overblijfselen. De ongelukkige moeder, die het onheil niet kon beseffan, Ihield nog de armzalige kleine Paaschge-schenken, die zij uit Aibling mede had gebracht, in de lianden, toen zij voor den rookenden puinhoop van haar huis stond. Men verclenkt een anderen turfsteker, die twee dagen tevoren met den vader getwist had, ervan, dat hij den brand gesticht heeft. Geweidige brand Een=en=dertig huizen de prooi der vlammen. Een geweidige brand barstte gisteren te Adlig-Lonken uit. Gansch het dorp, een-en-dertig huizen téllend, werd in asch gelegd. Veel vee kwam in de vlammen om. Op bezoek. — De Oostenrijksche troon opvolger, aartshertog Frans Ferdinand, is te Munchen aangekomen, om het bezoek, dat de koning en de koningin van Beieren in juni aan het hof te Weenen hebben gebracht, te beantwoorden. De koning met den kroonprins, ver-Ischillende ministers en de prinsen van het koninklijke huis waren, ten deele in de uniformen van hun Oostenrijksche re-■gimenten, aan de statie tôt zijne begroe-ting aanwezig. De koning van Beieren heeft naar aan-leiding van dit bezoek aan keizer Frans Jozef, een vriendschappelijk telegram ge-izonden.De koning gaf een gala-maaltijd ter eere van aartshertog Frans Ferdinand, ■waarbij zeer hartelijke toasten werden .gewisseld. Soldaten verwond. — Te Staaken, dicht bi.i Spandau gingen de paarden van een ■ militairen foergon gisteren op hol. Drie ■soldaten vielen af den wagen en werden zwaa.r gewond. Bij dringendheid werden zij naar het gasthuis overgebracht. Wraakneming van een afgedankt werk= man. ■— Om zich over zijne doorzending te wreken, heeft de 27jarige Werk man Schneider, van Weenboehla. in Saksen, de vrouw en de dochter van zijn gewe-zen meester Kutschera met revolverscho-ten gedood. Daarna joeg de moordenaar zich een kogel in het hoofd. OOSTENRIJK - HO A RIE Gesloten. — Men lieeft de speelbank te Meran voor de derde maal gesloten, vol gens sommigen wegens de groote ver-liezen, dooi- vele spelers geleden, van • wt-îke zich één muet h'fbben gezelfînoorti, volge;ns anderen omdat Frans Ferdinand, de troonopvolger, eerlang te Meran komt. Frans Ferdinand is, gelijk bekend, een tegenstander van kansspel. Na zijn ver-treik zou de bank da.n weer worelen ge-opend.Ber^ongeluk. — JBij Krambach heeft een toerist, uit Munchen, die met zijne dochter een tochtje door de Ivaizerklamm deed. een val van 100 meters gedaan. Men heeft zijn lijk gevonden. ZWEDE^ De gezondheid van den koning. — De gezondheidstoestand van den koning is veel venbeterd. De dai-men werken nor-maaJ.Er wordt nog enkel een bu'lletijn daags openbaar gemaakt. NOQRWEGEN Dreigende crisis. — Volgens berichten uit Christiania dreigt in de Noorweeg-sche regeering eene crisis, die een gevolg is van een ingediend wetsontwerp. De regeering had bij den Storthing een ont-wei-p ingediend, over de invoering van het verplichte scheidsgerecht bij onee-nigheden tusschen werkgevers en werklieden. De werklieden protesteerden tegen dat ontwerp en dreigen met de al-gemeene staking, zoo het wordt aange-nornen. De minister van arbeid Oastberg, die tôt de radicale groep in de regeering behoort, heeft zich bij die opvatting der werklieden aangelsloten en verzet zicl: tegen het ingediende ontwerp. In hel orgaan van dien minister, wordt het ont werp op scherpe wijze afgekeurd ; er men verwacht ten gevolge van die hou ding van -Castberg, dat deze wel zal af treden. Van dit ontslag kon wel eens af brokkelmg van het ministerie, wellichî eene scheuring in de regeeringspartij hei gevolg zijn, als het blijkt, dat de links radicale groep zich bij de zienswijze var Castberg aansluit. Met belangstelling ziet men de ontwik keiing dezer crisis tegemoet. ITALIE: De ontmoeting te Abbazia. — Deze ontmoeting der Oostenrijksche en Ita liaansche ministers van buitenlandsche zaken te Abbazia zal, naar halfambteliji uit Berlijn wordt vernomen, vooral ge diend hebben om het antwoord van hel Drievoudig Verbond aan Griekenlanc over Zuidelijk Albanie en de eilanden te bespoedigen. Een zinnelooze in het Quirinaal. _ Gis ren heeft de policie een zinnelooze aange houden die in het koninklijk paleis t< Rome gedrongen was, en beweerde mini s ter van oorlog te zijn. Hij wilde volstrek den koning spreken. Men heeft een gela den revolver in zijn bezit gevonden. Juweelendiefstal. — Tusschen Genua en Rome zijn, ten nadeele van een ju weelen'handelaar. te Nizza, die per spooi naar Rome reisde, voor 250,000 frank aar diaimanten en paarlen gestolen. GRIEKEMLA5VSD. De Rtjkskanselier op Corfoe. — D< rijkskaîiselier, de heer von Bethmann Hollweg, is gisteren op Corfoe aangeko men. De keizer kwam hem te gemoet en ont beet met hem op de " Hohenzollern". 's Avonds gaf de keizer een feestmaa ter eere van den rijkskanselier, aan boorc van het keizerlijk yacht. De heer Venizelos wordt moi'gen ver wacht. ALBANIE In Epirus. — Naar het schijnt zal de G-iicksehe regeering maatregelen neaier om de Epiroten te beletten van Biglisto eene militaire basis te maken, na hel ontruimen dezer stad door de Grieksche soldaten. De Epiroten meenden inder daad Biglista te bezetten om met mindei gevaar Castoria aan te vallen. De heei Zorografas, hoofdanan der Epiroten,heefi zijne soldaten aanbevolen Coritza niel aan te vallen, alvorens zij er bevel zul len toe gekregen hebben. RUSLAEMD. Iîieadnought van stapel gelaten. — Oi de werf van de Russische Scheepsbouw maatschappij, te Nikolajef, is de dread nought " Alexander III" te water gela ten. TURKUE. In vrijheid. — Er wordt uit Constanti nopel gemeld dafr de prins Aziz Ali terus in vrijheid zal gesteld worden. AFRSKA. Bloedig gevecht in Algerie 3 dooden en 17 gevvonden. Te Zeralda werden Fransche 'landboa wers door inlanders aangevallen. Zi. maakten gebruik van hunne geweren ter wij 1 hun tegenstrevers hen met mes-sen en revolvers te lijf gingen. Een vrees li.jk gevecht volgde. Toen het gevechi werd gestaakt, trof men de lijken aar * van drie inlanders. Zeventien andere strijders, zoo Europe-anen als inlanders, werden zwaar verwond. L AMERIKA. rVSoederliefde Te Washington is door eene vereeni-ging, die zich de ondersteuning van moe-1 ders ten doel stelt, eene tentoonstelling van babies gehouden. Een vierjarig knaapje kreeg den eersten prijs en een inwoner van Virginia deed nu de voor-zitster der vereeniging het aanbod van eene gift van een half millioen dollars, ! als het knaapje door hem als kind mocht worden aangenomen. De voorzitster liet de moeder komen, maar, hoewel aan deze een zeer belangrijke soin werd aan-igeboden, weigerde zij haar kind af te staan. Niet voor al het geld der wereld doe ik afstand van mijn kind, zegde zij. Een doortastend middel. — De over-heid van Tulsa, in den Staat Oklahoîna, heeft besloten de paardenkoersen te beletten. Woensdag werd een salvo geweer-schoten gelost boven de hoofden van de {jockeys. Geen enkel hunner werd ge-kiwetst, doch de koers kon geen plaats hebben. Indien er nog eene koers ingericht wordt, zullen de overheden de paarden doen neerschieten. Dit is een doortastend beteugelingsmiddel ! Een verbod.— Men meldt uit Washington dat het Bondshof een besluit geno-men heeft, waarbij het aan de maat-schappij, clie aan den Staat torpédos le-vert, verboden .wordt aan vreemde mo-gendheden de wijze te openbaren, waar-op de' door de Vereenigde Staten ge'be-zigde torpédos gemaakt zijn. Een onderzoek. — De Russische regee-[ ring moet zich thans bezig houden met I eene moord, die op een Russisch onder-daan te Chicago zou zijn gepleegd. Vol-gens mededeelingen van den Russischen, consul aldaar, zouden het vorige jaar een drietal Russen wegens dronkenschap zijn aangehouden. In het policiebureel zqu een policiebeambte van een der Russen geld hebiben geëischt en toen dat werd geweigerd, zou hij den .man zoo hebben ; mishandeld, dat hij aan de gevolgen over-> leed. Tevergeefs zou de Russische consul tôt dusver op bestraffing van den schul-digen policiebaambte hebben aangedron-gen. Wat men van de Amerikaansche po-- licie soins verneeunt, maakt zeker dat verhaal niet onmogelijk en het is het goede recht en de plicht der Russische regeering het leven van hare onderdanen in den vreemde te beschermen. MEXICO SVfexico en Amerika De crisis. Het is dan eindelijk tôt eene crisis ge-kornen.Zooals wij reeds mededeeJden, was de f aanleiding tôt de crisis de smadelijke be-handeling, waaraan een aantaJ Amerikaansche zeelieden te Tampico hebben blootgestaan. Schout-bij-nacht Mayo, de commandant yan het Amerikaansche eskader bij' Tampico, eischte daarop de volgende vol-doening : onmiddellijke, voorbeeldige bestraffing van den officier, die last had gegeven tôt de aanhouding, het aanbie-den van eene verontschuldiging en ver-der het hijschen van. de Amerikaansche vlag op een openbaar plein en het afvu-ren van een saluut van 21 schoten. Aan de twee eerste cischen werd vol- 5,1 feuilleton der Gazette van Gent. Eene RooversgescMetais w Maar het is de graaf Horace? zeg-mijne moeder, zich levendig tôt mij nchtende. ~ Ik ken tnijnheer, antwoordde ik op ten toon, die ik zoo beleedigend mogeliik *>!de maken. Ik voelde mijne moeder en mijne zuster hare beurt beven ; de graaf Horace v,erd vreeslijk bleek ; geen ander teeken ?n deze bleekheid verried overigens Zlin ontroering. Hij zag den angst mijner r"oeder en met eene beleefdheid en wel-ï°®Selijkheid, die mij de maat gaven van pgeen ik misschien zelf hacl moeten "en boog hij zich en vertrok. Mijne moe-«r keek hem angstig na, en toen hij ver-wenen was, zegde zij, mij op het terras kaat ons vertrekken ! spoedig! 1 Singen het terras af, klommen in ' "jtuig en wij kwamen thuis, zonder "n woord te spreken. XV. Me» kan intussclien gereedeHjk begrij-ïwlà onz,e 'lai'^en van verschillende der ? n vo ^aren. Ook gaf mijne moe-(îaKv'u11 nauwehjks binnen was, aan kam<w ifen ^ee'cen' van zich naar haire taii v,~ 6 °eSeven. Het arme meisje kwam J haar hoofd aanbieden, gelijk zij eer-liju, i te doen ; doch nauwe- die-,4 .ZlJ miinP.lippen en mijne a en, ar ,aan myne barst drukten, gfc. voeld, of zij versmolt in tranen. Toen drong mijn blik, op haar nedervallende, tôt in haar hart en ik had medelijden met hdar. — Lieve goede zuster ! zegde ik haar, gij moet niet boos op mij zijn, wegens zaken die sterker zijn dan ik. God bestuurt de gebeurtenissen en de gebeurtenissen besturen de menschen. Sedert den dood van onzen vader, ben ik jegens u zelve voor iu verantwoordelijk ; mij behoort het over uw leven te waken en het gelukkig te maken. — O ! ja, gij zijt de meester, zegde mij Gabrielle ; wat gij beveelt zal ik doen, wees gerust. Maar ik kan mij niot beletten te vreezen zonder te wetem wat ik vrees, en te weenen zonder te weten wa-ar om. — Stel u gerust zegde ik haar ; het groote gevaar dat u bedreigde is thans voorbij, dank zij den hemel, die over u waakte. Ga in uwe kamer, bicl1 gelijk eene jonge ziel moet.bidden; het gebed ver-drijft den vrees en droogt de tranen. Ga ! Giabriellei lomhclsde mij en ve.rtrq)k. Mijne moeder volgde haar met angstigen blik : en toen de deur was gesloten vroeg zij mij : — Wat beteekent toch dat ailes. — Het beteekent, moeder ! antwoordde ik op eerbiedigen maar vasten toon, dat het huwelijk, waarvan gij mij gesproken hebt, onmogelijk is en Gabrielle met een graaf de Horace niet in den echt kan treden. — Ik heb mijn woord gegeven, zegde mijne moeder. — Ik zal u er van ontheffen ,ik neem het op mij. — Maar zult gij mij niet willen zeggen, wnarom ; er beslant toch een reden? —-Meent gij dat ik dwaas genoeg zoi zijn, hernam ik, om zulke heilige dingen als beloften zijn te verbreken, indien il daartoe geen reden had 1 — Gij zult mij die dan zeggen niei waar ? — Onmogelijk ! onmogelijk, |m<oe,dcr' een eed bindt mij. -— Ile weet dat men Horace van vel< dingen beschuldigt ; maar men heeft no{ niets kimnen bewijzen. Gelooft gij aan a die lasteringen 1 — Ik geloof mijne oogen, moeder, il heb gezien. — O!... — Luister ! Gij weet dat ik u bemin zcx wel als mijne zuster : gij weet of ik, wan neer het uw beider geluk betreft, licht zinnig een onwrikbaair besluit zou nemen gij weet eindelijk, of ik in zulk gewichtigi aangelcgenheid d'e man ben om u doo eene leugeii schrik aan te jagen ; welm moeder? ik zeg, ik bezweer het u, indiei dit huwelijk gesloten, indien ik niet tijdi; genoeg gekomen ware, als mijn vader, il mijne afwezigheid niet uit zijn graf wan opgestaan, om zich tusschen zijne doch ter en dien man te plaatsen : als Gabriel! in dit oogenblik mevrouw Horace d Beuzeval heette, dan bleef mij slecht een ding te doen over, en ik zou het doen geloof mij ; het zou zijn namelijk, u ei uwe dochter te ontvoeren. en met u bei den Frankrijk te ontvluchten, om nim mer terug te k eer en ; om in een ande land vergetelheicl en onbekendheid t zoeken, in plaats der schande, die ons il uw vaderland boven het hoofd zou han gen. — Maar kunt gij mij niet zeggen?... — Ik kan niets zeggen... ik heb eei ee'd gedlaan... Indien ik spreken mocht i dan behoefde ik slechts een woord te zeg- < ( gen en mijne zuster zou gered zijn. f ; — Bedreigt haar dan eenig gevaar ? 1 — Neen, althans zoo lang ik in leven ; ben. 2 — Mijn God! mijn God! zegde mijne moeder, gij verschrikt mij. f Ik zag elat ik onwillekeurig te ver was gegaan. 1 \ — Luister, vervolgde ik, misschien is ï ailes van minder gewicht data ik vrees. 1 Tusschen u en de graaf is nog niets stcl- '<-lig bepaald, niets is nog openbaar ge~ : maakt ; het is slechts een los gerucht niet f waar, niet anders? t — Het was heden avond eerst de twee- ' » de maal, dat de graaf ons vergezelde. 1 — Welnu ! •,moeder ! neemi het eerafjs ' voorwendsel het beste te baat om hem - niet te ontvangen, houdt avwe deur voor s iedereen gesloten, zoo wel vor den r,*aaf als voor de anderen. Ik neem1 op mij hem 1 i te doen begrijpen, dat zijne bezoeken ' i vruchteloos zijn. * ' — Alfred! zefede mijne moeder ver-i schrikt, wees vooral voorzichtig, wees je- * ' gens hem beleefd De graaf is de man niet ' die zich laat af wij zen zonder geldende ' i reden. 3 _— Wees gerust, moeder, ik zal de ver- ! 3 eischte bescheidenheid in acht nemen. ; , Wat eene geldende reden betreft, ik zal i hem er eene geven. — Handel naar iuw goedvinden ; gij zijt 1 het hoofd van het gezin, Alfred! en ik ( i' zal mij in geene deele tegen uwen wil ver- ' 3 zetten ; maar overweeg al de woorden, die ' 1 gij den graaf zult zeggen, en, aïs gij hem uwe weigering te kennen geeft, verzacht ; dan die weigering zooveel mogelijk. Mijne moeder zag mij een waslicht ne- 1 i men om imij te verwijderen. , Ja, gij hebt gelijk, hernam zij, ik la«aht aan uwe vermoeidheid niet. Be-feeft u ter rust. Morgen zal men den tijd lebben een en ander te overwegen. Ik naderde haar om haar te omhelzen ; ;ij hield mij met de hand tegen. — Gij belooft mij niet waar ? de licht-;eraaktheid van den graaf te ontzien. — Ik beloof het u, moeder ! en ik om-Lelsde haar nogmaals en verwijderde mij. Mijne moeder had gelijk, ik viel van ■ermoeidheid. Ik ging te bed en sliep on-tfgebroken tôt 's morgends tien ure. Ik vond ontwakende een brief van den ;raaf ; ik had dien verwacht. Ik had ech-er niet kunnen denken, dat hij zoo be-laarcl en afgemeten zou zijn geweest ; let was een voorbeeld van wellevendheid. 'iehier den inhoud : " Mijnheer ! "Hoe vurig ik wenschte u elezeîi brief ipoedig te doen geworden, wilde ik hem u îchter niet door een knecht of vriend loen bezorgen. Die wijze van toezending, velke (trouwens algemeen, in dergelijke >mstandigheden gebezigd wordt, hadi on-çerustheid kunnen baren bij de lieden, die i lief zijn en die gij mij, naiar ik hoop zult ^eroorloven nog te bezoeken, ondanks îetg'een gisteren ten huize van lord G..., s voorgevallen en mij niet vreemd of on /•erschillig was. "Intussehen zult gij gereedelijk begrij-3en, mijnheer ! dat de weinige, tusschei! >ns gewisseldc woorden eene verklaring îischen. Zoudt gij zoo goed willen zijn mij ret uur en de plaats aan te duiden, &-aar gij mij die wilt geven ? de aarel dter :aak eischt, geloof ik, dat dezelve geheim jli.jve en geen anderen getuige hebbe, dan le betrokkeuë personen. "Ik meen u gisteren het bewijs te heb->en gegeven, dat ik u reeds als een broe der beschouwde ; geloof dat het mij veel zou kosten om van dien titel afstand te doen, en ik mijne hoop en mijne gevoelens geweld zou moeten doen om u als tegen-strever en vijand te behandelen. Graaf Horace." Ik antwoorddlei dadelijk : Mijnheer de Graaf ! "Gij nebt u niet vergist, ik wachtte uwe brief, en ik dank u oprecht voor de voorzorgen, die gij genomen hebt, om mif dien te doen geworden. Daar die voorzorgen nochtans tegen u noodeloos zijn, en het van het grootste belang is, elat gij mijn antwoord ten spoedigste ontvangt, hoop ik dat gij mij zult veroorlooven u oien door mijn knecht te zenden. Gelijk gij geda|cht heb, is eene verklaring tusschen ons noodzakelijk, zij zal, als gij het goedvindt, nog heden plaats heoben. Ik zal te paard uitgaan en in de clreef la Muette in het Bo&ch van BouJo-gne, tusschen twaalf en een ure op en ne-diei njden. 1k behoef u niet te zeggen, mijnheer de graaf ! dat het mij vermaak zal doen u er te ontmoeten. Wat de ge-tuigen betreft, is mijne denkwijze volko-men met elle Juwe i'n oveireenïbemmingt, namelijk dat zij bij deze eerste ontmoeting met noodig zijn. Ten einde uwen brief volkomen to oeantwoorden, mijnheer! blijft mij nu slechts over, u van mijne denkwijze jegens u, te spreken. Het zou mij waarlijk genoe-gen doen, dat die, welke ik omirent u koester, mij door mijn hart werden inge-geyen, terwijl zij ongelukkig mij door myn geweten worden voorgeschreven. Alfred de NERVAL." (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods