Gazette van Gent

600 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 April. Gazette van Gent. Seen on 20 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s756d5r35d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247" JAAR. - Nr VU. • B 5 OENTIEMEN WOENSDAG, Ie APRIL 1914 GAZETTE VAN GENT IZrsCHRIJVIZffGSPItlJS : YOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : j jaiir fr. !S«CO Esn jaar ..... fr. 85-00 nssîliJan. » 8-50 6 maande» » 7-75 aaanden, .... » 3-SQ 3 maauden » T«or Rolland : 5 frank per S maanden. Vtor de andere landm : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gestscht in 1667 (BEURZEN-COURANT). Bi*2STÏJUR EST KED ACTIE VELDSTRAAT, 60, GENT De lurèelen zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 lire 's avoncfe, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiteu de stad Gent raoeten hun abonnement nemen ten Postkantoore lnmrier woonplaats. BUITENLAND NEDEPtLAND. Voor 12,090 gulden diamant verraist. — Een bekond diamanthandelaar te Amster. j <jam heeft op zijn kaiitoor van 't Amstel-' hôtel de verdwijning v.aai een pak gesle-pen idiamanten vastgesteld, wegend! 55 1/2 karaat en ter waarde van ruim 12,000 gulden. De verliezer looft 2000 gulden uit aan dengene die eenige aanwij-zing nopens de vermiste diaœanten kan geven. De zaak Rocfaette IN DE ONDERZGEKSCOMMISSIE. Maandag en dinsdag heeft de onder-zoekscommissie hare werkzaamheden geeindigd. Het verslag vun Jaurès is iroedgekeurd en zal morgen, donderdag, ! in de Kamer besproken worden. Welke [ ma«tregeien zullen er tegen de plichti-I gen geaomen worden? Welke straffen zal ■ Jaurès voorstellen? De leden der com-I missie be-waren er het diepste geheim over. Nochtans kunnen wij reeds beves-tigen, dat de besluitselen der commiss:c [ geene enkele persoonlijkheid in de zaak Rochette zullen treffen. Ontslag van den heer Jaurès. Bij de bespreking der besluitselen van I het onderzoek, opgesteld door den heer ! Jaurès, werd met 11 stemm en tegen 8 ! beslist, eenige zinsneden van dit verslag ; weg te laten. Daar'op verklaarde de heer Jaurès dat hij zijn ontslag gaf als voor-j îitter. Hij werd vervangen door den heer ! de Foileville, maar toen de meerderheid j teragkeerde op de uitgebrachte stem-mi&g, trok de heer J aurès zijn ontslag in. Nieuw onderzoek. Ten gevolge van de beschuldigingen, I vermeid in een artikel van een .Parijzer [ Mad, heeft de voorzitter der onderzoeks-commissie besloten daarover een bijge-I voegd onderzoek te openen. De schrijver [ van het artikel, benevens al de leden van het toenmalig ministerie Monis, zijn L verzocht zich heden, woensdag voor de f "éommissî© aan te bieden, om onderhoord [ te worden. De hee-r Delcassé zou wellicht I «phèîinakendo ontbullingen over de ém-I l'ooperij Rochette kunnen doen. Rochette te Brussel. Geruchten zijn te Parijs in omloop als I zou Rochette zich vri,jdag a-vond in den ffleitrein Parijs-Brussel hebben bevon-den.| Mevr. Rochette, de eehtgenoote van ilen financier, dio met haar kinderen te | Berck v;as, heeft deae stad voor Melun I verlaten, waar zij thans bij hare schoon-| ouders verblijft. Eene moeder verstikt zich met hare twee kinderen Eene jonge vrouvr van Marseille, mevr. Deleuil, was door bloedverwanten be-I schuldigd dat zij schuldige betrekkingen j ondefhield met een gebuiir. Wanhopig en j eene schandeli,jke openbaarmalcing vree-j zende, heeft zij zich met hare twee kin-l dereir, 8 en 8 jaar oud, verstikt. Bij zijne tehuiskornst vond de m an aile drie bijna ttood. De \Touw en een der kinderen | konden tôt het leven teruggeroepen wor-| den. De toestand van het tweede kind is I ffanhopi.g. [ >rDe moord op den heer Calmette. — Aen denkt dat mev. Caillaux in de twee- j I 'Je helft der maand juni, voor het assi-j senihot zal verschijnen. Haar verdediger, Mr Labori, hoopt de vervolging te doen staan enkel op het feit, dat zij slagen en kwetsuren heeft toegebracht, welke den dood hebben veroorzaakt. In de Kamer. — De zaak Rochette. — De heer Ceccaldi, radicaal, vroeg bij dringendheid een voorstel te doen, be-trekkelijk het artikel van het strafwet-boek, voor de verjaring in boetstraffelijke zaken, oin die te kunnen onderbreken door de aanhouding van den plichtige en ook door een akt van de bevoegde over-heid, waarbij de straf moet uitgeboet worden. De heer Ceccaldi verklaarde, dat er hier spraak is van een aftroggelaar, die in Frankrijk zou wiîlen terugkeeren en er zijne zaken te hernemen. Die aftroggelaar is Rochette. Het centrum en de rechterzijde pro-testeerden tegen dit voorstel. Bij dringendheid werd het echter aan-genomen met 324 stemmen tegen 10. Het voorstel werd naar de onderzoeks-commissie vei-zonden, met toestemming van den heer Ceccaldi. De kiezers van den heer Caillaux. — De kiezers van Caillaux blijvert hem ge-trouw. Het 'republikeinsche congres, te Mamers gehouden, waar de vertegen-woordigers van 6000 republikeinsche kiezers bijeen waren, heeft namelijk eene motie aangenomen, waarin het Caillaux verzocht het dictrict in de Kamer te blij-ven vertegenwoordigen. Drie revoîverschoten. — De 15-jarig< Victor Ducelby heeft gisteren fiamidda^ te Montpellier, drie revoîverschoten oj een tolbeambte gelost, daar deze beslag legde op zijn rijwiel, voor reglementsover-treding. De beambte werd zwaar gewond Moeder van 23 kinderen. — In het hirif n. 46 der rue des Girondins, te Tourcoing woont Angèle Réogier, geboren te Roucq den 13 juni 1869. Deze vrouw, die het vijf tiende van achttien kinders is, is moedei van 23 kinderen. Op 20-jarigen leeftijc huwde zij een werkman, Louis Vanler ghène, die haar twee kinderen schonk er korts nadieji verongelukte. In 1893 trouw de zi,j met een ander werkman, Alberl Delcroix. Uit dit huwelijk zijn 21 kilide rén gesproten, waartusseben een tweelinj en een drieling. Van het eerste hnwelijl blijft nog slechts een kind over, een 24-ja-rige jongeling, reeds getrouwd en vadei van drie kinderen. Van het tweede huwe lijk blijven nog zes jongens en drie doch ters over. ESMGELÂND Het Home-Ruîe Het ontslag van generaal French. Sir John French heeft een omzendbriei gezon.den aan fil de officieren en leger i bevelhebbers, waarin hij doet uitschi,jnen dat zijn ontslag is gegeven om persoon lijke redenen en hij op hen vertrouwt da.t geen enkel ontslag op het zijne vol-gen zal. De tvreede lezing van het Home Ru!e. Men heeft in het Lagerhuis de tweed< lezing hernomen van het ontwerp var Home Rule. De heer Long, gewezen minister, steldt voor het Home Rule te verwerpen. Hi; vroeg ophelderingen over de yerklarin gen, geda-an door den kabinetsvoorzitter. Sir Edward Grey stelde voor da-t d< besprekingen zouden hernomen worden met als basis het vaststellen van eer stelsel van Federatie voor het ganschc land, gedurende 10 jaar. Lord Morley. Daar lord Morley zijn zetel bekleedd' bij de opening van de zitting, in de Lords kamer, is natuurlijk geen ontslaggever De ministerraad. Lord Morley woonde de zitting bij van den ministerraad. De zitting duurde zeer la,ng. Het geruoht werd' verspreid fcioG lord Morley het niet meer iioodig acht zijn ontslag te geven. Scheepsramp. — In het kanaal is het Engelsche 'stoomschip " Gaimtlet" in bot sing gekomen met den Deenschen schcw-ner "Niels Niel". Het sttcvomsehip " Gauntlet" zonk on-middellijk ; van de bemanning werd slechts een man gered. Aile overige, wier aantal niet vaststaat, zijn waarschijnlijk verdronken. De "Gauntlet" is een kustvaartuig van 160 ton. DUSTSCHLAND: Doodgeschoten. — Een schildwacht betrapte een burger, die bij het fort Lo-tliaringen, te Metz, een zak kolen wilde stelen. Toen de man na een driemaal lierhaalde waarschuwing niet bleef sta-an en vluchtte, loste de schildwacht een schot ; de man viel neer, maar werd niet teruggevonden. Thans blijkt dat hij af-komstig is uit Teves, waar h;j thans i3 overleden. Kinderen die zich zelfmoorden. — Te Bcrl'ijn heeft de 15-jarige Hafase zich on-der een spoortrein geworpen ; hij werd gdood. De 16-Sjarige Weefert sprong in dfei Spree en. verdronk. In beide gevallen w.as de schrik voor ! het examen de drijfveer der wanhopige ! daad. Voor opsporingen. — De ingenieur Richard Kleinau, te Kôthen, een bekend roecle-looper, heeft dezer dagen een aan-bod van een consortium van Amerikaan-1 sche kapitalisten gekregen, om voor hun rekening in Canada naar kalizouten en petrool te zoeken. Kleinau deelt nu me-| de, dat hij voor het zeer aanlokkelijke ' aanbod bedankt heeft, omdat hij in dienst van de Duitsche kali-nijverheid en in haar belang met opsporingen belast en 1 van meening is, dat de Duitsche nijver-] heid door eene ontdekking van kali-bed-' dingen in Arherika een ernstige mede-| dinging zou krijgen, waar hij niet toe [ mede wil werken. Dâar komt echter bij, dat men hem in Duitschland en andere | Europe-esche landen zoovele opdrachten verstrekt heeft, dat hij niet eens Ibij anachte is, aan aile deze te voldoen. OOSTENRIJK- HONGARIE Het verbond met Duitschland. — In den jongsten tijd zijn in verschillende Hongaarsche bladen heftige artikelen verschenen tegen het verbond met Duit&clxland. Yermoedelijk in antwoord daarop heeft nu minister-voorzitter Tisza in een blad een artikel geschreven, dat als een antwoord op die aanvallen kan worden beschouwd. "Het bestaan van het Drievoudig Verbond is op het oogenblik meer dan ooit een levenskwestie voor de rust en de welvaart van geheel Europa", zegt Tisza 1 daarin, "wa-nt dit verbond vereenigt de 1 geheele strijdmacht van Oostenrijk-Hon-garie, Duitschland en Italie. Op het aan-! eengrenzend grondgebied dier drie rijken in het centrum van Europa, staan thans 150 millioen man in dienst van den vrede. De bevolking van Duitschland, dus ook ■ het aantal zijner soldaten, neemt va,n 1 jaar tôt jaar toe, terwijl die van Frank-: rijlc geregeld afneemt. In 1870, toen de Fransch-Duitsche oor-log uitbra.k, had Duitschland slechts weinig inwoners meer dan Frankrijk en î gedurende den kritieken tijd, die daarop volgde, had, het zijn geheele strijdmacht noodig om met succès te beletten, dat Frankrijk een weerwraak-oorlog zou be-ginnen.Sedert dien tijd is Duitschland geregeld vooruitgegaan. Het kan thans 63 millioen Duitsche-rs stellen tegenover 38 millioen Franschen en naar aile waar-schijnlijkheid' zal het de- meerdere van Frankrijk blijven, zoowel wat zijne be-volking als zijn© legermacht betreft. Het gevolg daarvan is, dat drie vijfden van het Duitsche leger ongeveer voldoen-de zi,jn als tegenwicht voor het Fransche en dan blijven nog twee vijfden van het Duitsche leger beschikbaar om in geval van een algemeenen oorlog in het Oosten van Europa op te treden. Van hoe groot gewicht dat is voor onze belangen, behoeft geen betoog. Ons verbond geeft Duitschland waarborgen, voor het geval het door Rusland en Frankrijk wordt aangevallen. Wij zijn verzekerd, als de toenemende macht van het Russi-sche ri.jk ons mocht bedreigen. Wij zullen dan kunnen rekenen op meer dan de helft van de strijdmacht van Duitschland."DENEMARKEN. Een akelig tooneel in een krankzinnigsnhuis In het zinneloozengesticht te St-De-nies nabij Kopenhagen is eene droevige gebeurtenis voorgevallen. Eenige dagen geleden stelde de geneesheer den dood vast vaa een der zinneloozen. Men had nu het lijk van den ongel'ukkige naar de snijzaal gebracht om de noodige vaststel-lingen te doen. Toen de geneesheer den "dood©" wilde opensnijden, sprong deze eensklaps recht en begon den geneesheer op de grofste wijze uit te schelden. De geneesheer liet zijn mes verschrikt vailen en riep zoo hard hij kon om hulp. De ziekendieners die ter hulp kwamen, liepen echter a.ll en op de vlucht, zoodra zij Ttagejï wait er gaande was. Eindelijk liep de "verrezene" zelf weg en sloot den geneesheer alleen in de snijzaal op. Toen men dezen eenige stonden later kwam verlossen was hij ook zinneloos geworden. Dèn ongelukkige die op 't punt geweest was opengesneden te worden, heeft me-n iu het gesticht weer opgesloten. Geweren voor Ierland. — Maandag morgend gjng buifcen Daggelykke1, Jop La.ng:eland, de Duitsche lichter Pa,uj Ziehn" voor anker met 300 ton geweren aaij boord. De lading werdi in den namiddag op het in den nacht aangekomen Noorweegsche stoomschip "Fauny" overgeladen. Gisteren morgend in de vroegte vertrokken beide schepen in de Noordelijke richting, zonder scheepspapieren, die de haven-meester zich gisteren liet overhandigen. De bestemming van de "Fauny" zou IJ gland zijn, maar men gelooft, dat het schip naar Ierland vertrok. Aan boord van de " Fauny" waren ten-minste twee Engelsch sprekende perso-nen.De geweren kwamen uit Hamburg. De zaak is aan den Deenschen minister van buitenlandsche zaken voorgelegd. ITALIE, De ramp van Venetie. — De gemeente-raad heeft aile eischen tôt schadevergoe-ding van de familieleden der slachtoffers van de schipbreuk voor Venetie, afgewe-zen, evenwel besloten om de ge zonk en stoomboot tôt gemeenschappeli.jk eigen-dom van aile benadeelden te verklaren. MONTENEGRO. In de Skoepchtina. — Door eepe groep afgevaardigden is eene ondervraging in-gediend over den aanval op den Monte- negrijnschen schildwacht te Sienokoch, en de bezetting van deze stelling door de Oostenrijksehe troepen. De minister van buitenlandsche zaken herinnerde aan de stappen, door de re-geering gedaan bij de Oostenrijksehe re-geering, tôt benoeming van een gemeng-de commissie, die belast zou worden met een onderzoek naar het gebeurde, en zou uitmaken, aan wien de schuld lag. De regeering te Weenen wilde daarop niet ingaan, en hield vol, dat de stelling Oostenrijk toebehoorde. De minister eindigde zijn mededeeling met de verklaring, dat het kabinet niets onbeproefd zou laten, om volledige vol-doening te krijgen. Verschillende sprekers gaven den wensch te kennen, dat de regeering zou overgaan tôt een krachtiger optreden. ALBANIE De kinderen van den koning. — De AI-baneesche troonopvolger, prins Karel-Victor, die den 19 maart 1913 is geboren, zal den bijnaam Skanderberg ontvangen, naar den bekenden Albaneeschen volks-held. De prins is anet zijne zuster, prin-ses Marie Eleonora, die 4 jaar oud is, naar Durazzo gebracht. De Grieksche troepen. — De Grieksche gouverneur te Epira heeft aan de Grieksche troepen, in Albanie verblijvende, bevel gegeven de streek te verlaten. Hij verwittigde de regeering van dien maat-regel.Opgeheven. — De Albaneesche regeering heeft het amibt van commissaris-ge-neraal voor Zuid-Albanie opgeheven. Generaal De Veer is naar Durazzo ontbo-den.RUSLAND. Naar de Noordpool. — Te St-Peters-burg is een ibericht ontvangen aangaande Sedof, den Russisclien Noordpoolreizi-ger, die op een der Pankratjef-eilanden bij Nova Zembla mededeelingen heeft achtergelaten over den t estand zijner expeditie. Uit deze blijkt, dat hij voe-dingsmidd elen genoeg heeft voor nog een paar jaar, maar dat kolen ontbreken, zoodet hij noch verder kan gaan noch terug. Wij hebben vroeger al melding ge-maakt van eene hulp-expeditie ; ook met hulp van Noorwegen zal een hulp-expeditie worden uitgerust, onder kapitein Breitfuss, die in juni met twee schepen van Archangel zal uitvaren. De zaak Poljakof. —. Men verneemt uit de beste bron, dat de Russische gezant te Berlijn naar aanleiding van het tus-schengeval Poljakof, eene nota heeft ontvangen van de Duitsche regeering, waarin deze haar leedwezen betuigt over het gebeurde en mededeelt, dat een aantal ambtenaren van de policie te Keulen, zijn gestraft. Zooals wij indertijd mededeelden, werd de Russische kapitein-luitenant Poljakof tijdens de karnavalfeesten te Keulen, op aanwijzing van eenige arbeiders, door de policie als zakkenroller in hechtenis ge-nomen en eerst na verloop van tien dagen bi vrijheid gesteld, zondler dait <de overheden het zelfs noodig oordeelden hem hun leedwezen over het gebeurde te betuigen. Eene geheimzinnige kwaal. — In ver-schillige fabrieken van St-Petersburg zijn dinsdag 272 werklieden ziek gevallen. Te Riga heeft men 44 soortgelijke gevallen waargenomen en op andere plaatsen 116. Een raad van specialisten is door den minister van handel vergaderd en is van gevoelen dat men met een soort aanvallen. van zenuwkwaad te doen heeft. De ziekte. ond'er de fabriekarbeiders breidt zich uit. Gisteren morgend waren in een gitmmi- fabriek 20 werksters ziek. De werklieden in de Poetilof-fabriek en andere fabrieken hebben den arbeid hervat. TURKIJE. Eene leening van 500 millioen frank. — Djavid bey heeft geseind uit Parijs, da.t de Turksche leening van 500 millioen frank zal uitgeschreven worden rond 20 april aanstaande. AFRWA. Wetgeving in Zuid=Afrika. — In den Volksraad is op voorstel van den minister van justicie, De Wet, het wetsoiit-werp btereffende de voorkoming van on-geregeldheden, waarin strenge straffen, onder andere, werden bedreigd tegen oproerige bijeenkomsten en tegen :be-moeilijking van arbeidswilligen tijdens stakingen, ingetrokken. Minister De Wet kondigde aan, dat hij in plaats van dit ontwerp een voorstel zal indienen, tôt wi.jziging van de wet op de ontbinding van oproerige vergaderingen. AMERIKA. In het Huis van Afgevaardigden. — Président Wilson heeft het hard te ver-antwoorden gehad in de jongste zitting van het Amerikaansche Iîuis van Afgevaardigden, waar het voorstel in behan-deling kwam tôt opheffing van de bepa-lingen, dat Amerikaansche kustvaarders in het Kanaal van Panama vrijgesteld 'ziillen zijn van de betaling van tolrech-ten, en Groot-Bretanje heeft van verschillende sprekers daarbij ook allerlei onaangenaams te- hooren 'gekregen. . Knowland, een afgevaardigde uit Californie, verweet den président niet meer of minder, dan dat hij eene overeenkornst had gesloten met Engeland, waarbij was bepaald, dat het kanaal vrij zou zijn, in ruil waar voor Engeland zich niet zou mengen in de Mexicaansche aangelegen-heden, zoodat Wilson de handen vrij zou hebben om Huerta uit het pr&sident-schap te werken. Een ander afgevaardigde uit denzelf-den Staat, vçneeet den président dat hij de Engelschen naaapte. Eerst had hij de l-es-seïMar-s uit het Huis Jaten verwij<iereii en er toen banken laten aanibrengen, evenals in het Engelsche Lagerhuis ; daarna had hij als gewoonte aangenomen zijne Boodschap voor te lezen evenals de koning van Engeland en thans wil hij den vrijdom voor Amerikanen opiheffen, blijk-baar alleen om de Engelschen te belie-ven.Met hoe weinig waardeering ook . door deze afgevaardigden over de Angelsaksi-sche broeders was gesproken, erger nog maakte het de New-Yorksche afgevaardigde Chandler. DeZe zegde namelijk : "Voor Engeland, het land van handel, van zelfzucht, van geschonden belofte en kwade trouw, het land dat Ieren en In-diërs onderdrukt, gevoel ik sympathie noch eerbied." MEXICO Te Torreon. Na een strijd van zeven dagen schijnt liet lot der stad Torreon tôt nu toe nog niet beslist. De berichten die over de gevechten toekomen zijn weinig diude> lijk, soms tegenstrijdig. Al wat men er kan uit opmaken, is dat generaal Villa de verdedigers terug in de stad heeft gedrongen en dat de bondstroepen zidi volop verdedigen. Achttien duizend man zijn handgemeen en veel bloed wordt ■er vtergtoten. In jjekere kringen denkt men dat de bondstroepen versterking gaan ontvangen en alzoo in staat zullen zijn te overwinnen. lt> feuilleton der Gazette van Gent. " — ■ te Rooversgesoliied8îiis i Nimmér had de bekwame toonkunste-I in zulk een hoogen graad het het | ^onderbaarlijke zijner uitvoering ge-bracht, of lie ver nimm&r had ik niij in ee®®. Sesteldheid van geest gevonden, zoo Joikomen geschikt die zoo weemoedig-o lartochteJijke harmonie te voelen ; het scheen mij dat ik voor het eerst het lij-: f pnde hart hoorde smeeken, kermen en weenen, waaruit de maker van de Frei-bc'nutz m zijne melodiën de zuchten doet | opstijgen, Al wat de toonlnmst, die taal j1, !' engelen, in tonen vaii hoop, droe"-| en smart bezit, schenen vereenigd ,e zijn in dat stuk, welker variatiën ge-improviseei'd door de ingeving van den ^eibrenger. op 't motief aïs verklaarde n»teti volgden . • iVÎeerxnaals had ik zelve die schitterende ant-azij uitgevoerd, en het verwonderde ' -'' ■H?511 door een ander hoorde «oitbreng'en, er dingen in te vinden, die Mstijds niet vérmoed had; was het de ^onderenswaardige bekwaamheàd van Wa Lnstenaar^ ze deden uitkomen ? v' 8 ? eene nieuwe gewaarwording h~' geest? Had de doorleerde v/ii7< aJ-° 0Ver ^oetsen gleed, der-0*15*, m ,de gegraven, dat zij hir! ^ a<^eren ei* in bad gevonden? of ■ zu'k een geweidigen schok ,1Saan, dat sluxmerendo zehuwen er in waren opg'ewek'iJ ! Hoe ook, de uit-komst was tooverachtig ; de tonen zweefden door de lucht als nevels en over-stroomden mij met welluidendheid ; in dat oogenblik sloeg ik de oogen omhoog, die van den graaf waren op mij geves-tigd, snel boog ik het hoofd, het was te laat, ik zag zijne oogen niet meer, maar ik voelde zijnen blik op mij rusten ; het bloed verwde plots mi.jn aangeiicht en eene onwillekeurige trilling overviel mij weldxa Liszt stond op, ilc hoorde het ge-rucht dergenen die zich rondom hem ver-drongen om hem geluk te wenschen ; ik hoopte dat in die verwarring de graaf zi.ine plaats mocht verlaten hebben en ik waagde mijn hoofd op te beuren ;hij stond niet meer tegen de deur ; ik ademde rui-mer, maar ik wachtte mij mijn onderzoek verder te drijven ; ik vreesde zijn blik te ontmoetten, en ik wilde liever niet we-ten dat hij er nog was. Na een kort oogenblik werd de stilte hersteld. ; ,een ander had zich voor de piano geplaatst ; ik hoorde aan het her-ha.ald geroep van stil ! dat zich over de belende zalen uitstrekte, dat de nieuws-gierigheid sterk gespannen was ; maar ik dierf de oogen niet opheffen. Een trillen-de reeks noten overliep de toetsen, een grootseb. en droefgeestig voorspel volgde er op ; toen deed eene schelle, klankvolle en zware stem deze woorden op eeneu melodie van Schubert hooren : — Ik heb ailes doorzocht wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid !en geneeskundie ; jik heb het hart van de menschen doordron-gen, en ben in de ingewanden der aarde gedaald ; ik heb aan mijn geest de vleu-gelen van dm arend geheeht, om bo'ven de wolken te zweveîi ; en waartoe heeft î-r^ij die la-ngdurjge studie gevoerd? tôt twijfel en moedeloosheid. Ik heb, wel is waar geene begoochelin-gen (of bezwaren meer ; ik vrees noch God noch den duivel ; maar ik heb die gunst betaald met al de vreugds van het leven . Bij de eerste. woorden hafcl ik de stem van den graaf Horace herkend : Gij be-grijpt dus, den zonderlingen indruk, die de woorden, in den mond van hem die ze zong, op mij moesten maken ; trouwens die indruk wa-3 algemeen. Eene korte maar diepe stilte. volgde op de laatste noot ; die als eene ongelukkige ziel ka^ gend vervloog ; daarop steeg van alien zijden een daverend gejuich omhoog. Toen waagde ik het, den graaf te be-schouwen, voor allen was zijn gelaat mis-schien kalm, ongevoelig ; maar mij ver-toonde de lichte vertrekking van zijn mond duid&l.ijk die koortsachtige bewe-ging, waarvan hij gedurende ziin bezoek in het ka-steel, een aanval had. Mevrouw M... naderde hem om hem. op hare beairt geluk ite wenschen ; en toeni nain zijn gelaat wederom de glimlachende, onver-schillige trekken aan, 'waartoe de wel-voegelijkheid der groote wereld de afge-trokltendsie geesten. doemt ; de gi'àaf Horace bood haar zijn arm en wais niets meer dan een man.gelijk de andere man-lien, naar de wijze waarop hij haar be-schouwde, begreep ik, dat hij haar van zijne ziide, nopens haiar kleeding eenige vleiende woorden zegdte. En terwijl hij met haar sprak, sloeg hij naar mij ne zijde een vluchtigen blik die de rnijne ontmoet te, bijna had ik een kreet geslaakt; ik was in zekeren zin verrast geworden, hij , zag waarschijnlijk mijne verlegenheid en zulks scheen hem leed te doen ; want hij geleide mevrouw M... in de andere zaal. Tegelijkerijd gaven de muzikanten op-nieuw het sein tôt den dans ; de eerst in-gcschrevene mijner dansers naderde mij ijlings, werktuigelijk greep ik zijne hand en gaf mij aan zijn geleide over ; ik danste. dat is ailes wat ik mij weet te herinneren, vervolgens volgden twee of drie andere dansen, gedurende welke ik een weinig rustiger werd, eindelijk volgde eene nieuwe pauze, die door een nieu<w muzikaaï intermezzo ,werd ge-volgd.Mevrouw M... naderde mij ; zij kwam mij verzoeken eene partij te zingen in een tweezang van het eerste bedrijf van Don. Juan ; ik weigerde aanvankelijk, want ik bevond mij indat oogenblik onbekwam behalve mijne natuurlijke schroomvallig-heid, eene noot uit te brengen. Mijne moeder bemerkte mijne "weigering, ^n door hare moederlijke eigenliefde gedre-ven, vereenigde zij zich met de gravin, die voor de begeleiding zich aanbood ; ik vreesde dat indien ik weigerachtig bleef, mijne moeder iets zou vermoeden ; ik had zoo dikwiils dien tweezang gezongen, dat ik tegen karen aandrang geen enkele goede reden kon inbrengen ; en ik zwich-te eindelijk. De gravin M..., nam mij bij de hand en geleidde mij naar de piano, waarvoor zij plaats nam : met nedergesla-gen oogen bleef ik karen stoel staan, zon-der rondom mij te durven zien, uit vrees van wederom den blik te ontmoeten, die vooral vervolgde. Een jongeling plaatste zich aan de andere zijde der gravin, en ik waagde op mijnen medezanger een oog te slaan ; een rilling doorliep mijn gansch lichaam : het was de graaf Horace, die de partij van Don Juan moest zingen. Gij kunt mijne ontroering begrijpen ; het was intusschen te laat om achteruit te treden, aller oogen waren op ons gevestigd, en mevrouw M... lietliare vingers reeds over de toetsen zweven. De graaf hief aan ; het was eene andere stem, een ander mensch die zong, en toen hij het eerste vers zong, ontroerde ik op nieuw ; ik hoopte mij bedrogen te hebben, niet kunnende gelooven, dat de forsche stem, die ons in de melodie van Schubert had doen sidderen, die tôt vrooli.jke, luch-tige en bevallige klanken kon overgaan. Ook bij de eerste noten doorliep een goed keurend gemurmel de zaal, het is waar, dat toen ik bevend begon de eerste woorden te zingen, mijne stem zulk eene uit-drukking van angst te kennen gaf, dajt de ingehoudende toejuiching eensklaps losbarstte : waarop dadelijk wederom eene diepe stilte heerschte om ons verder te hooren. Ik kan ai niet zeggen, hoeveel liefde in de stem van den graaf lag opgesloten, toen hij met veel verleidingskracht en be-loften den volzin herhaaldte welke zoo veel liefde bevatte ; dat ailes was op mij zoo toepasselijk, en scheen dus zoo juist in overeenstemming te zijn met de gesteld-heid van mijn hart, dat ik waarlijk schier in on mac ht viel, toen ik verder zong ; de muziek had hier waarlijk een ander© uit-uitdrukking aangenomen ; in plaats der kokette klacht van Zerlina, was het een kreet van diepe n angst ; in dat oogenblik voelde ik dat de graaf mij meer genaderd was. Zijne hand raakte mijne, langs mijne zijde hangende hand, een vurige nevel daaj-de voor mijne oogen, ik greep den stoel stoel der gravin M... en ik klemde mij er aan vast ; dank zij dien steun gelukte het mij, mij staande te houden : doch toen wij samen voort zongen, voelde ik 'zijn adem-tocht over mijn hoofdhaar gaan, zijn wa-sem mijne schouders bevochtigen, eene rilling doorliep mijne adéren, ik slaakte, het woord liefde uitgalmende, een kreet, waarin al mijne krachten verdwenen en ik viel in onmacht... Mijne moeder ijlde toe, maar zij zou to laat zijn gekomen indien de gravin M... mij niet hare armen had ontvangen. Mijne onmacht werd aan de hitte toegeschre-ven ; men bracht mij in een belendend ver trek, en het vlugzout dat men mij toe-diende, de vensters die men opende, het water waarmede men mijn aangezicht be-sprenkelde, brachten mij tôt ïnijne be-wustheid terug; mevrouw M... wilde vol-strekt dat ik naar de balzaal zou terugkeeren ; maar ik wilde van niets hooren ; mijne moeder, die niet zonder ongerust-heid was, vereenigde zich aan mijn gevoelen, en deed het rijtuifr voorkomen, dat ons snel naar het hôtel terug voerde. On-middellijk begaf ik mij in mijne kamer: toen ik mijne handschoenen. uittrok, viel een papier op den grond da/t men gedu-rende_ mijne bezwijming er in had gesto-ken ; ik nam het op en la.s deze met pot-lood geschreven woorden : Gij bemint mij... ik dank... ik dank il! (Wordt voortgezefc.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods