Gazette van Gent

693 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 April. Gazette van Gent. Seen on 29 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/d21rf5mz6w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247e JAAB. — N' 79. - B 5 OENTIEMEN ZATERDAG, 4 APRÎL 1914 GAZETTE VAN GENT a j» a» «j lia. m a j ^ la wsjt» as 4,3 ss : VOOR GENÏ : VOOR GEHEEL BELGIE : £en jaar fr. !2-00 E#n j*ar fr. 15-00 B Buuindan » 6-50 6 msnmden » 7-75 g maanden > 3-50 3 masnrîen > 4-00 Voor Ilolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andcre landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 (BEURZEN=COURANT). BldJSTÏJÏJR EX KEDACTIE VELDSTRAAT, 60, GENT De burèelen zijn open van 7 tire 's morgends tôt 5 ure 's avônds» TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonolaats. BUITENLAND FRANKRIJK. De moord op den heer Calmette Het onderzoek. Het onderzoek in deze zaak is nos v-t-rre van geeindivd. I)e heer londerzoekarechter 'Boucard besteedt er nog gan ohe dagen aan. De zaak Rochette I)e zitting van vrijdag. De eommissie aetekle nog gisteren vrijdag. Werden onderhoord de heer Escarguel, bestuurder van het blad "L'Indépendant des Pyrénées", die on-danks het aandringen der commissiele-iden., weigerde den naam der personen te noemen, die hem ingelicht hadden, noch den rainister te vernoemen, die bij den heer Poincaré was gaan aandringen. De izitting van vrijdag bracht dus niets aan het licht. Oe zaak Roohette in île Ramer De Kamer hernam gisteren de be-spreking der besluitselen van het verslag der onderzoekscommissie, over de -zaak Roohette. De heer de Folleville, verslaggever der eommissie, hekelde de houding der heeren Fabre, procureur, en Bidault de J'Isle, voorzitter der Kamer van beroep, en betreurde ten zeerste de gouverne-menteele inmenging in de zaak Rochette. Als besluit zijner redevoering, gaf de lieer de Folleville lezing der volgende dagorde : ■'De Kamer, afkeurend en lakend de onregehnatige vastgestelde inmenging der financie in de politiek en de uitvoe-reride macht in het aan de rechterli.jke macht voorbehouden domein, en aile bij-voeging verwerpend, gaat tôt de dagorde over." De heer Briand hernieuwde daarop zijne verklaring, reeds voor de onderzoekscommissie afgelegd aangaande zijn optreden in de zaak Rochette. Hij deed uitpchijnen. da.t hij in deze ?a#k eene rechtzinnige roi vervulde en beknibbelde daarna de besluitselen der eommissie en namelijk het feit dat men maar al te vrijgevig zou omspringen met het uit-deelen van blaam. Woordvoerder beschuldigde verder de onderzoekscommissie partijdig te werk gegaan te zijn en besloot met de verwer-ping der besluitselen van het verslag. De heer Colly hekelde daarop in ste-kende bewo-ordingen den roi der heeren Briand en Barthou, te wier opzichte de besluitselen dér eommissie nog niet streng genoeg zijn. De heer Briand zou, zoo oordeekle woordvoerder, het 'document Fabre, die ihem overhandigd werd, hebben moeten W'waren. Woordvoerder leg.de eene dagorde neer, vaststellend dat dergelijke schan-dezaak het land benadeelt en dat het noodig is de bevoegde rechtspleging met de zaak te belasten. Nog verscheidene sprekers kwamen daarop aan het woord en spraken voor of tpgen de besluitselen van het verslag, tôt de heer Barthou op de tribuun kk>m. De heer Barthou werd aandachtig aan-hoord. Hij verdedigde zich tegen de be-schuldiging zich het document Fabre te b.ebhen toegeëigend. Hij herinnerde de IIIIW » I H wijze lioe hij het document van den heer Briand kreeg. Spreker zegde er gebruik van gemaakt te hebben op het oogenblik dat de Kamer er naar vroeg, en besloot met den blaam van het -verslag te verwerpen, aangezien, naar zijn oordeel, zijn :stil-zwijgen eene laagheid zou zijn geweest. De heer Doumergue kwam daarna aan de spreekbeurt. Hij verklaarde immer de volledige waarheid gezegd te hebben. De zitting werd daarna tôt 9 1/2 ure 's avonds geschorst. Bij de herneming legde de heer Jaurès uit dat de onderzoekscommissie zeer on-partijdig te werk is gegaan. In den Senaat. — De Senaat nam gisteren het ontwerp aan, door de Kamer gestemd in zake de kaders en de getal-sterkte der verschillende wapens. Het leger. — De heer Gervais. senator, lid ider militaire eommissie, heeft vrijdag, de uitslagen medegedeeld, opgele-verd! door de wet op den driejarigen dienstplicht. Frankrijk heeft, voor de verdediging zijner belangen, 709,000 man-schappen onder de wapens, inbegrepen 31,000 manschappen van h-et koloniale leger. Ontslag. —; De minister van justicie, de heer Bienvenu Martin, zal zijn ontslag geven ingevolge de bewoordingen van het verslag des onderzoekscommissie te zijnen opzichte. Hij had gisteren avond een lang on-derhoud met den heer Doumergue. Bandietenstreek. — Gistarten nacjifc drongen schurken te Colombes, voorge-borchte van Parijs, in de woning van d'en 82-jarigen rentenier Louis V\esittealaye/,, verwondden den mi<n en zijne 59-jarige meid zwiaar door stokslagen en vuurscho-ten.De kerels konden slechts een mageren buit bemachtigen. ENGELAND De vreeslijke zeeramp EENE VîSSCHERSVLOOT IN GEVAAR. Een ambtelijk bericht. Een ambtelijk tele'grà'm maâkt' be-fcend dat het aantal dooden van den stoomer "Newfoundland" 64 bedraagt. De overlevenden zijn ten, getalle van 37, doch hun handen en voeten zijn ver-vrozen.Van -den stoomer ".Southern-Cross" is nog geen. bericht ontvangen. Gevreesd word.t dat de storm nog veel andere slachtoffers zal hebben gemaakt. Een Fransche stoomboot in den grond f?eboord. — Op de breedte van South GoodKvins kwamen gisteren morgend twee booten in aanvaring. Tijdens een dikken mist, liep een Spaansche stoomboot aan tegen deji Fransehen stoomer " Maine", van Rouaan. Dit laatste schip zonk in enkele minu-ten. De bemanning, welke uit 12 perso-sonen bestondi, werd door het aanvarende schip opgenomen. Erge zaak. — Het onderzoek ingesteld! nopens zekere vergoedingen betaald aan officieren en onder-officieren van het leger, door huizen voor het leveren van van voedingsmi'ddlelen, ten einde de le-vering te mogen voortzetten aan de militaire kantienen in Engeland, te Malta en in andere plaatsen is gesloten. Al de verdachte militairen en burgers zullen voor 't assisenhof verschijnen.Het onderzoek was op 17 januari begoîinen. Spioeneering. — De rechtbank in Old-Bailey veroordeelde Gould tôt zes jaar dwangarbeid en daarna uitzetting, we-gens het verwerven van plannen en docu-menten, die van nut konden zijn voor eene buitenlandsche mogendheid. De beschuldigde erkend© zich schuldig. Ingetrokken werd de aanklacht tegen de vrouw vain Gould, die aanvankelijk van medeplichtigheid was beschuldigd. Vronwelijke policie. — In Engeland heeft thans de vrouwelijke policiebeamb-te ook haar intrede gedaan. Te Liver-pool is de eerste vrouwelijke policie-ibeambte, .met den rang van inspecteur, benoemd. De bedoeling schijnt te zijn, dat deze opzichtster voornamelijk haar lal^ndacht zal wijden aan kinderen, en aan -de bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes. Het Metriekstelsel. — Gisteren is in Engeland voor den handel in edelge-steenten de metrische karaat van 200 milligram ingevoerd. Dat is, merkt een Engelsch blad op, het officieele begin van het metrieke stelsel, dat zich onge-twijfeld verder zal ontwikkelen. DUSTSCHLAND: Een auto in eene legerafdeeling, — Gisteren morgend, rond 10 ure, in een voor-gfcboreht-e van Be^rlijn(, te Charlo'tÈf&nf-burg namelijk, kwam een auto in voile snelheid in eene afdeeling eener compagnie van het tweede regiment der wacht, terecht. Drie. soldaten moesten zwaar gewond naar het gasthuis overgebracht worden. Mispakt. — Popof, een ingenieur van het Russische département van ver-keerswezen, was door de Russische re-geering naar Duitschland gezonden, om eenige 'Stoombooten voor het verkeer op de Siberische rivieren te koopen. Hij be-zichtigde te Ham'burg en Breslau verscheidene schepen en ging daarop naar Breslau, waar hij Heidemann, den Belgi-schen consul uit Mitau, ontmoette, met wien hij zich naar Brieg begaf, onx andere schepen te zien. Te Brieg nam de policie hen beiden als spioenen in hecli-tenis. Toen zij bewezen hadden wie yjj waren, werden -zij na dri'é erreff weér vrif-gelaten.Stoutmoedige diefsta!. — In het An-îhaltsche dorpje Raben kwamen drie vreemdelingen in een rijtuig bij den la-nd-heer Schultz aanrijden, die zich uitgaven voor leden van de vee-artsenijkundige eommissie, ibela-st met het onderzoek van het vee. Terwijl Schultz met den ver-meenden 'districts-veearts in de stallen was, braken de andere twee de brand-kast open en stalen er 20,000 mark in geld en effecten uit. Aile drie ontkwa-men zonder herkend te zijn. Een Hollandsche schipper aangehou= den. — Men verneemt uit Duisburg, dat kapitein Vos, van de Nederlandsche sleepboot "De Wet", die door lichtzin-nig varen vier menschenlevens deed ver-loren gaan en schuld werd van het ver-gaan d'or sleepboot in de haven van Ruhrort, na een verhoor werd aangehou-den.Het bleek, dat kapitein Vos geen patent als schipper bezit. Spioenen=proces. — Het "Reichsge-richt" veroordeelde Keller wegens het verraden van militaire geheimen en dief-stal onder verzwarende omstandigheden tôt acht jaar gevangenisstraf ; Strub wegens hetzelfde misdrijf tôt zes jaar ; Wal-ter tôt zes jaar tuchthuisstraf. Bovendien zijn aan aile drie voor den tijd van tien jaar de burgerlijke rechten ontzegd en worden zij onder policietoe-zicht gesteld. OQSTE^RIJK-HONGARI£ Prins Cyril van Bulgarie. — De keizer benoemde prins Cyril van Bulgarie tôt luitenant in het elfde regiment O.-H.-troepen ; dit is het regiment waarvan koning Ferdinand eere-kolonel is. ZWEDEN De kiezingen. — De uitslag der ver-kiezingen te Stockholm voor de Zweed-sche Tweede Kamer zijn nu bekend. Voor de 14 zetels zijn gekozen 5 conser-vatieven, onder wie admiraal1 Lindman, 3 liberalen, onder wie Staaff, de minis-ter-voorzitter in het laatste liberale ka-binet en dr. Berg, de minister van open-baar onderwijs in dat kabinet, en 6 so-cialisten, onder wie Branting en Lindha-gen ,de burgemeester van Stockholm. De liberalen hebben twee zetels ver-loren, de socialisten een. De rechterzijde boekt deze drie zetels als winst. Morgeni izondag volgt de verkiezing in de meeste andere kiesdistricten des lands. Niet=vervolging. — Het hofgerecht, Wiaarbij krachtens een oud statuut de aanklacht van Staaff, den gewezen eer-sten minister van Zweden, tegen prof. Mittag-Leffler moest ingediend worden, heeft beslist, dat er geen reden voor een vervolging was. De hoogleeraar had, ge-lijk men weet, Staaff beschuldigd, be-langrijke stukken achtergehouden te hebben.NOORWEGEN Amundsen's expeditie. — Filchner heeft nu een contrakt geteekend met Amundsen. Hij zal als topograaf en oceanograaf aan de reis der "" Fram" deelnemen, .die, naar nu stellig verze-kerd wordt, in 1915 zal plaats hebben, en zich vooraf te Johannisthal als vlieger ibcfkwamen. De "Fram" komt naar de jubileumstentoonstelling te Christiania. LTALiE: In de Kamer. — In de Kamer verklaarde Salandra, de minister-voorzitter, dat de door den oorlog en de inlijving van Lybie aan Italie onttrokken strijd-krachten hersteld moeten worden. De zeemacht kan zich, dank zij de toe-gestane credieten, ontwikkelen volgens het vlootprogramma, waarvan de regee-ring zooveel mogelijk de voltooiïng zal be-spoedigen.Ook he.t leger eischt voorziening ; de reigjeerîing Eal echter binnen de perken der hulpbronnen van het land blijven. Daar de miltiaire verrichtingen in Lybie nog niet zijn afgeloopen, behoeft het daarvoor bestemde fonds aanvulling. Voor versterkingen, artillerie, lucht-scheepvaart, paarden, militaire gebou-wen en benoodigdheden in geval van mo-bilisatie, zal de regeering verhooging der buitengewone credieten vragen, welke verhooging een bedrag van 200 millioen, te verdeelen over verscheidene dienstja-ren, evenwel niet te boven zal gaan. De rekening van het loopende jaar zal vermoedelij'k sluiten met een tekort van 23 millioen. Daar de Staatsuitgaven ge-leidelijk hooger worden, zal op verstan-dige wijze naar verhooging der inkomsten worden gestreefd. Daarom za.1 de regeering de financieele maatregelen, door de vorige regeering voorgesteld, overnemen met eenige aan- r: vulling en wijziging. p De regeering overweegt een progrès- d sieve inkomstembelasting, die als grond- v slag zal strekken voor eene wijziging in het geheele belastingstelsel. I Om aan de behoeften der schatkist te- ri gemoet te komen, zal de regeering voor- il stellen het bedrag aan schatkist'biljetten 1; dat in omloop mag worden gebracht, met 50 millioen te verhoogen. D'aarnevens n » worden andere tij delijke, maatregelen li overwogen. k Er zullen maatregelen worden getrof-fen ten gunste van het spoorwegperso- t< neel, en vooral van de laagst bezoldig- g de beambten. ri De ibinnen- en buitenlandsche politiek en de politiek ten aanzien der kerk zal in hoofdzaak dezelfde blijven. De regeering verzoekt de Kamer zich g duidelijk en openlijk over de kwestie van q vertrouwen in h(et kabinet uit te spre-ken.Verder stelt zij voor de ontslagaan-vrage van Marcora, den voorzitter der Kamer, niet aan te nemen. De Kamer ^ verwerpt deze ontslagaanvrage dan met groote meerderheid. SPAI^JE. n Geruchten over bezoeken. <— Volgens ^ een telegram uit Las Palmas aan de bla- r< den wordt bevestigd, dat koning Alfonso ^ van Spanje en koning George van En- v. gelan-d eene samenkomst zullen hebben op de Kanarische eilanden en daarbij zul- zj len spreken over internationale politieke vraagstukken. De eeredame der Duitsche keizerin hertogin Silly Moor bezocht onlangs Las Palmas om daar appartementen te huren voor de keizerin, die er een luchtkuur zal lCj( doen ; de keizer zou haar daar komen l(^ bezoeken <en te samen zouden zij dan een bezoek brengen aan de Kanarische r; eilanden. ALBANIE k Bloedige gevechten. — Volgens tele- |1( grammen, te Durazzo aangekomen, be- cj schoten de opstandelingen gisteren de st stad Coritza. Een bloedig gevecht ont- q stond,,w-aMra,.de . aanvaI!erR,,en ' de gendarmën vân het garnizoen. Tôt y, hiertoe h/eeft .men nog geen bijzonder- w' he<den over den afloop. rp Er wordt nochtans vermeld dat de Hollandsche bevelhebber Somblen licht verwond werd. Later wordt gemeld : Groepen Mace- hi doniers en Epiroten, sterk in aantal, zijn d er in geslaagd Coritza te naderen en bi schoten op de woningen der Albaneezen. is In een gevecht, dat volgde, werd de r« Hollandsche majoor Rueller, die de AI-ibaneezen aanvoerde, zwaar gewond. _ Menr vreest dat de inneming van Coritza nakend is, Anderzijds wordt er bericht dat de Al- (baneesche garnizoen en uit een groot j aantal steden van Midden-Albanie ver- jaagd werden. °! De controolcommissie. — De Ieening. (j< — Afgevaardigden van Rusland, Enge- Z£ land en Frankrijk, aangewezen tôt deel-maken der controolcommissie, zijn gisteren te Durazzo aangekomen uit Valo-na. Men zegt dat zulks in betrek staat met de Ieening. vi v; RUSLAND. se HuIpeXpeditiën. — De ministerraad m heeft op vraag van den minister van g< marine, een buitengewoon crediet toege- iij staan van 575,000 roebels, voor het in- foi xîhten van eene expeditie van 4 sche-en, die izal uitgezonden worden om de rie Pool-expeditién op te zoeken waar-an men zonder nieuws is. Spioen? Men v'eronderstelt dat de 'uitsche luchtvaarder Berliner voor de jcht'bank zal verzonden worden voor ibreuk op de verspied'ingswet in Rus- Lild. De Russische overheden zijn de mee-ing toegedaan dat Berliner zich werke-jk aan spioeneering overleverde en den.-en daar bewijzen van te hebben. De lock^out. — Men meldt uit St-Pe-;rsburg dat een deel der werklieden eer-isteren door den loet-out getroffen giste->n het werk konden hernemen. AMERIKA. Prinselijk bezoek. — Prins en prinses einrich van Pruisen zijn donderdag te antiago, in Chili, aangekomen. De mi-L"ter van buitenlandsche zaken, ver-)heidene generaals en de Duitsche kolo-i.e bevonden zich in de statie om de 3oge bezoekers welkom te heeten. De uitschers hebben vaderlandsche liede-:n gezongen. De ontvangst was zeer wtelijk. Bandieten aan het werk. — Gisteren acht, te New-York, kwamen drie puik-skleede heeren tijd'ens eene feestpartij e Handelscluib binnen, haalden plots ■volvers te voorschijn en ontlasten, on-3r doodsbedreigingen, die feestgasten m hun geld en van hunne juweelen. Zo jnden ongestoord en met een zeer aan-enlijken buit vertrekken. MEXICO Torréon veroverd. De stad Torréon is donderdag avond 3or de oproerlingen ingenomen, na- elf igen strij-d. Zij hebben 500 dooden en •00 g.ekwetsten verloren en de regee-ngstroepen 1000 dooden. Generaal Villa nam een groot aantal 'ijgsgevangenen. Te Juarez heeft de inneming van To"-ion door generaal Villa grooten geest-rift verwekt ; de menigte liep door de raten, hoera's aanheffend ter eere van aranza en Villa, ïïi '/i;jn telegram aan generaal Carran-L' meldt Viha, dat hij na ll dagen ver-oeden strijd nu heer en meester is te Drréon. BRAZILIE De jongste bisschop der wereld. — De ' e r Franciscus de Aquiro y Correa, van î Salezianen, is door den Paus Pius X ;noemd tôt bisschop van Couyba. flet de jongste bisschop van heel de we-;'d ; hij is slechts 29 jaar. I CHINA; Yuan=Chi«Kai. — De Chineesche Con-mtie, bijeengeroepen voor de herzie-ng van de voorloopige Grondwet, heeft de voorstellen van Yuan-Chi-Kai aan-înomen. Het gevolg jzal zijn dat de euwe Grondwet het oppergezag aan :n président 'der Chineesche republiek .1 toekennen. JAPAN. De pest. — In een der Duitsche bladen nden wij een bericht uit Jokohama — m den 6 maart —- over het voortduren m de pestbesmetting in die stad. Of-hoon sinds maanden in die stad nie-and meer aan pest gestorven of ziek worden was, bleef men steeds maar ken_ vinden van pestratten. Den 28 fe-'uari zou de haven van pest vrijver- '9 Feuilleton der Gazette van Gent. Eene Rooversgeschiedenis ^ De w in ter snelde in fee-sten en danspar Uien voorbij. Daar Horace vele kennisseï »ad, had de kring waarin wij verkeerdei f'en dubbelen omvang verkregen. Hij ver gezelde mij ovéral, met de grootste bereit yaardigheid, en, wat iedereen bevreemd de, hij h?jd van het spel geheel afgezien Met de lente vertrokken wij naar buiten Uaar hervonden wij al onze herinne ringen. Den dag brachten wij gedeeltelijl e °nzent, gedeeltelijk bij onze naburei door; wij beschouwden mevrouw de Lu tienne en- hare kinderen als tôt ons ge behoorende. Mijne gesteldheid ali J°ng meisje was dus nauwelijj;s veran derd en mijn leven was schier hetzelfdi Reoleven. Indien die toestand geen ge [ ' geleek het zelfs toch zoo veel ''at men het zich had kunnen verbeelden e®nige wat bijwijle verstoorde, wa ue redelooze droefgeestigheid, waaron ' er îk Horace meer en meer gebukt zag ' ^varen die droomen, die vreeslijke ^orilen, naar gelang wij voortleefden aak bezocht ik hem, in zijne ongerust van den dag, of ik wekte hem ui droomen des nachts ; en dan, zoe k'pi 'j,n,ij zag, hernam zijn gelaat dw '..b.edaârde uitdrukking wederon p.n', e. zo°veel indruk op mij had ge ;' ! int^isèhen, en men kon zich hiei driegen, de afstand tusschen d '.tnfeare gerustheid en een wezenlijl ge'«k was groot. en \r"en C'e maan<^ j uni kwamen Hent ax, de twee jongelieden, waarvan i u gesproken heb, zich met ons vereeni-gen. Ik kende de vriendschap, die 'hen aan Horace verbond, en mijne moeder en ik ontvingen hen, zij als hare kinderen, ik als mijne broeders ; men gaf hen ka-mers, die de onze bijna belendden ; de graaf deed schellen hangen van een ver-schillenden klank, die van zijne kamer in hunne kamers en uit deze in de zijne 1 eene gemeenschap daarstelden ; verder 1 bevelende dat men gestadig drie paarden in plaats van een gereed hield.Mijne * kameniers zegden mij bovendien, dat zij van de knechten hadden gehoord, dat die heeren dezelfde gewoonte als mijn echt-genoot hadden, van niet te gaan slapen, zonder een paar pistolen aan het hoofd-einde van hun bed nedr te leggen. Se-dert de komst zijner vrienden, was Horace bijna uitsluitend met hen vereenigd. Hunne «itspanningen waren trouwens dezelfde als te Parijs en bestonden in wandelingen te paard, schermen en schijfschieten. De maand juli verliep der-wijze ; maar tegen de helft der maand ' augusti, verwittigde mij de graaf, dat hij binnen eenige dagen genoodzaakt was 3 mij voor twee of drie maanden te ver-laten. Dat zou de eerste afwezigheid se-; dert ons huwelijk zijn, en ik ontstelde r bij die aankondiging. De graaf trachtte mij gerust te stellen, ' mij te kennen gevende, dat de reis, die ik misschien mij verbeeldde hem te ver zou verwijderen, zich slechts tôt in eene '• der aan Parijs grenzende provinciën zou 1 uitstekken, namelijk in Normandie ; zijn-de hij voornemens was met zijn vrienden het kasteel van Burcy te 'oetrekken. Elk e hunner bezat een buitenverblijf, de eene c in de Vendre, de andere tusschen Toulon en Nice, hij die het leven had verloren i bezat het zijnp in de P.vreneën, en de k graaf Horace in Normandie, derwijze dat zij elkander jaarlijks, beurtelings gedu-rende drie maanden van het jachtseizoen een bezoek brachten. Het was dat jaar de beurt aan Horace, om zijne vrienden te ontvangen. Ik bood mij dadelijk aan, hem te vergezellen, ten einde de eer des hui-zes op te houden, maar de graaf antwoord de mij, dat het kasteel slechts tôt eene jachtvereeniging geschikt, slecht van huis raad voorzien en onderhouden was, goed genoeg voor jagers, die gewoon waren te leven zoo goed en slecht als zij konden, maar niet voor eene vrouw, die al de ge-noegens en gemakkelijkheden des levens gewoon was. Hij zou echter, gedurende zijn verblijf aldaar, de noodige bevelen geven, tôt het doen der noodige herstel-lingen, ten einde in het vervolg, wanneer de beurt wederom aan hem kwam, ik hem zou kunnen vergezellen, en als edele kas-teleines eer van zijn kasteel ophouden. Dat voorval, hoe natuurlijk en eenvou-dig het aan mijne moeder voorkwam, ver-ontrustte mij schrikkelijk. Ik had haar nooit vsn de droefgeestigheid en de ang-sten van Horace gesproken, en welke verklaring hij getracht zou hebben mij hieromtrent te geven, diat ailes kwam mij zoo onnatuurlijk voor, dat ik eene andere reden er aan toeschreef, dan die hij mij niet wilde of niet kon geven. In-tusschen ware het dwaas van mij geweest, te treuren over eene afwezigheid, van slechts drie maanden, en zonderling verder aan te drjngien, om .ILoracIe të> vergezellen, zoodra ik mijne ongerustheid in mij zelve hield opgesloten en ik niet meer van de reis sprak. De dag der scheiding brak aan ; het was den 27 augusti. De heeren wilden Burcy betrekken, alvorens de jacht ge-opend zou zijn,dat den 1 september moest plaats hebben. Zij vertrokken in eene postkoets en lieten hunne handpaarden volgen alleen geleid door den Maleier, die zich met hen in het kasteel moest vereenigen. Op het oogenblik van het vertrek was het mij niet mogelijk mijne tranen te be-dwingen ; ik trok Horace in eene kamer, en ik smeekte hem voor het laatst mij mede te nemen ; ik openbaarde hem zijne onbekende ongerustheid, ik herinnerde hem zijne droefgeestigheid, zijne onbe-begrijpelijke angsten, die hem zoo plotse-ling overvielen. Bij die woorden kleurde het bloed zijn aangezicht, en ik zag hem voor het eerst mij een teeken van onge-duld .gaven. Tjiou\vie<ns hij onderdrukt© het onmidellijk, en mij met de grootste zachtheid atansprekende beloofde hij mij, als het kasteel bewoonbaar was, waaraan hij twijfelde, mij te doen overkomen. Ik stelde mij door die belofte en die hoop gerust ; en ik zag hem geruster zich verwijderen, dan dat ik had durven denken. De eerste dagen onzer scheiding waren intusschen aller akeligst, en nochtans ik herhaal het u, het was geen liefdes-smart, het was een onbeduidielijk, maar flanhoudend voorgevioel eener groote ramp. De tweede dag na het vertrek van Horace, ontving (ik van hem een brief uit Caen ; hij was in de stad stil gebleven, om te eten, en hij had mij willen schrij-ven, bij de herinnering in welke ongerustheid hij mij verlaten had. De lezing van dien brief ha(d mij genoegen gege-vefi, het laatste echter vernieuwde al mijne vrees, die te wreeder was, doordien zij alleen voor mij bestoncl.. en voor andierie hersenschimmig zou zijn voorgeko men ; in plaats van te schrijven tôt we-derziens, schreef de graaf: Vaarwel. Een kranke geest merkt de geringe dingen op, ik meende in onmacht te vallen, toen ik dat laatste woord las. Ik ontving een tweeden brief van den graaf, gedagteekend uit Burcy, hij had het kasteel, daljt hij sinds drie jaren niet had bezocht in het grootste verval ge-vonden ; nauwelijks was er eene kamer wtfarin de wind en de regen niet binnen-drongen ; het was 'bijgevolg overbodig er aan te denken dit jaar derwaarts te vertrekken, ik weet niet waarom deze brief op mij minder indruk maakte data de eerste. Eenige dagen later, lazen wij in ons dagblad het eerste bericht der moorden en diefstallen die Normandie met schrik vervidden ; een derde brief van Horace sprak ook er vajn in eenige woorden, doch hij scheen aan die gebeurtenissen het gewicht niet te hechten dat de dag-bladen er aan gaven. Ik antwoordde hem, hem' smeekende ten spoedigste te-rug te keeren ; die geruchten schenen een begin der verwezentlijking mijner voorgevoelens. Dra werden de berichten meer en meer verontrustend, nu w,Hs het mijne beurt dat ik in eene plotselinge treurigheid viel en vreeslijke droomen deed, ik dierf aan Horace niet meer schrijven, mijn laatste brief was onbeantwoord gebleven. Ik bezocht mevroud de Lucienne, die sedert den dag çlat ik haar ailes had geopen-baard, mijne raadsvrouw was geworden'; ik verhaalde haar mijne angst en mijn voorgevoel ; zij zegde mij toen, wat mijne moedier mij twintig maal had gezegd, dat de vrees, ik in het kasteel niet goed be-diend zou worden, Horace alleen had weerhouden mij mede te nemen, daar zij beter dan iemand wist hoe innig hij mij beminde, immers zij was het aan wie hi.i zich het eerst had geopenbaard, en die sedert zoo dikwijls had gedankt voor het geluk dat, zegde hij, haar verschuldigt was. De zekerheid dat Horace mi.j beminde, bepaalde volkomen mijn besluit : ik wilde indien de eerstkomende post mij niets van zijne komst berichtte, z.elf gaan om mij met hem te vereenigen. Ik ontving een brief • in plaats over zijne terugkomst te spreken, schreef mij Horace, dat hij genoodzaakt was nog zes weken of twee maanden van mij verwij-dierd_ te blijven ; zijn brief was vol liefdè-betuigingen ; het was voorzeker die be-wuste overeenkomst met zijne vrienden, welke hem belette terug te keeren, zoo-wel aïs de zekerheid, dat ik een allerake-ngst leven m die bouwvallen zou leiden, dat hij ^ mij niet wilde doen overkomen ; indien ik nog had kunnen aarzelen, daa 7j°11 dl« brief mij tôt een besluit hebben gebracht ; ik begaf mij tôt mijne moeder, en zegde haar dat Horace mij vergunde de reis aan te nemen, en ik den volgen-den avond zou vertrekken ; zij wilde vol-strekt mij /Vergezellen, en ik had^lfef rooeite ter wereldl, om haar te doen be-gi îjpen dat, indien hij voor mij bevreesd was, hij met te meer reden voor haar zou bevreesd zijn. Ik vertrok met den post, mijne kame-mer medenemende, die van Normandie was ; te S t- L aiir e n t-d u - M ont aankomend» verzocht zij mij het verlof drie of vier dagen bij hare ouders door te brengen, die te Crevecœur woonden ; ik gaf haar ver-iot, zonder te bedenken, dat ik vooral hare diensten zou noodig hebben op het oogenblik mijner aankomste in het ka^ steel, dat alleen door mannen werd be-woond, vervolgens wilde ik Horace, vol-strekt bewijzen, dat hij ongelijk had aan mi,]nen moed te twijfelen. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods