Gazette van Gent

3712 0
12 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 January. Gazette van Gent. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9k45q4t54f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247e JAAR. - Nr 9. 5 CENTIEMEN maandagr, 12 jânuaei 1914 GAZETTE VAN GENT ISTSCnpIJTTIXGSFBIJS : YOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : ■ Een jaar ^r- 22-00 Een jaar fr. I5-GS3 I 6 maanden > 6-50 6 maanden » 7-75 ■ 3 maanden » 3-50 3 maanden » 4»OU Yoor Hoïïancl : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HÀNDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 IEURZEN.COURANT). BESTirUE 123T EEDACTIE VELDSTRAAT, 60, GENT De burbélen sijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure '$ avonds. TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nèmen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. NEDERLAWD. In h et Vredespaleis. — Zaterdag ver-I gaderden in hét Vredespaleis, te 's Gra-f vwiîage, bat raadpiegend comiteit van f het instituait van het Infcernationaal Hecht, en het uitvoerend bureeil van het • Nederteadsch comiteit voor de stichting [ dier Académie van international recht [ te 's Gravenhage, onder het voorzitter-[ scha.p van Jonkheer van Karnebeek, ten F eindie de bepaalde inrichting van deze | Acadeœie te bespreken. FRANKRiJK. De koning van Wurtemberg. — De ko-| aiag van Wurtemberg zal heden te Kaap ! Martin- aankomen en daar verscheidene I w-efeen verblijven. Schoone familie. — De onderzoeksrech-; ter van Abbeville, hèéft een aanhoudings-[' niand&at afgieteverd tegen Jozef Hafat-f tre^ 62 jaair oud, vader van het mieisje, f ciiait in een zak vermoord gevmden werd. [ M'en detrikt dat het meisje onder zijne Landen bezweek. De gieneesheeren hiebben vastgesteld', dat een zusjie van het vermoorde mieisj'e, Ho se Haiattre, 10 jaar oud, insgeiijks mishahdeid werd door den vader en hare Ibeics breeders, 22 en 20 jaar oud. Watersnood. — Volgens de tijdingen ; vaai de weeiikiuidige statiën ontvangen, is het waarschijnlijk dat die Seine te Pa-rij.a en te Bezons nog aanzienlijk stijgen zaJ. De Yonne en de Marne zijn ook sterk aan het waesen, evenals de Doubs. Het relent maar aanhoudend! d'oor. Tusse lies; apachen. — Gisteren nacht werden er tal van vuursehoten g;ehoord in de Gude-Wi.jk, te Parijs. Twee benden apachen waren daar naanielijk in twist geraakt ein koeïden hun toora door naar eilkaair te schieten. De 23jarige schipper Lucchesi Philipp, werd gedood. De ver-moedelijke moordenaiar werd aangelhou-dein.Een familiedrama. — Te Parijs, quai de l'Hôtel de Ville, in het n. 20, ontstond er gisteren na-middag, rond 2 ure, om eerie Tftîescîg®fcei<f,_ twist' tusschen den feeer Léon Ducourteaiux en zijn lTjarîgen zoon, die plots zoo woedend werd, dat 'hij eene schiaar greep die op tafel Iag en er zijn vadeir een steek in voile borst mede toediende. De main wierd gelukkiglijk niet zwaar gewcmd. De ontaarde zoon werd aange-'houden.Zonderlinge verdediging. — Het aissi-senhof van de Seine heeft twee val&ch-niunters veiroordeeld, Pieter .Tacob, oud 28 jaar, en Antoinette Lenoix, 29 jaar oud. Jacob bracht een onverwaeht verdedi-singstel&el vooir. Indien ik val&ch gel'd heb gemaakt, zegde hij, is het uit be-roepsbe^ieli en op ordier van den heer Court, nu policieconumissaris in het kwar-tier Gaillon, wiens medewerker hij was, toeii hij in de prefectuur dier policie, der-? de opsporingsbrigade, gezegd de a-nar-i chisten, weirkzaajn was. Ik gaf inlichtingea over de anarchisten-beweging, verVolgde Jacob, e«n om de ve.idenking van mij af te wenden, heb ik valisch geM gemaakt, in overeenkomist met mijne oversten. Pieter Jiacob werd echter verwezen tôt 3 jaar gevangenisstraf en 100 frank boeite en zijin® medeplichtige tôt 2 jaar gevamg-zitting.Zonderlinge advocaat. — De Parijische balie is in rep en roea- over het volgendle : Het is uitgelekt, dat een jong advocaat spreekuur hieûd in een koffieliuis naiblj het palLeis van justicie. Per ad vies reken-de hij 3 frank, maar zijne klienten haâ-den recht op een borrel. De tuchtraad vaardigde drie leden af, om een onderzoïek in te stellen. Tom zij de broe.g binnentraden, en naair 3ein advocaïajt vroegen, werd hun ind'erdaad dadielijk een stoel en een gjas sterken drank aangelbodien, met verzoek een oog&ribliik te willen w.àdhten. Het slot va,n de zaak was, dat de je-ug--dige advocaat er a.f kwàm met eene be-risping en schorsing gedurende veertien dâ@ea. KHQELlkUD Optrêden der policie. — Te Dublijn is tlhiana een officieel ond'erzoek in gaing naar het optreden der policie in het laat-ste najaar ter ge-legtenheid van stakings-opstootjes te Dublijn. De vertegenwoor-dli.ger dier policie, de heer Powell, deed, voordat de getuigenverhooreoi begonneu, uiitkomein, dat de toestand werkelijk zeecr ernstig wias en krachtig optreden der policie noodig maakte. Wij zullen na-tuurlijk op de getuigenverho jren niet in gaan en de besiissing van de onderzoelca-commissie afwachten. Yermelding ver-dJient echter, dat het zaterd3g tôt een e.rsnstig tusscheageva-1 lcwam tussch'en het Parlementslid HandeJ Bootli en den heer Powieil. Men zaù zich herinneren, dat het genoetmde Parleonentslid dadelijk na de opstootjes op 31 angusti in een schrijven aiam de bladen scherpe critiek oefendie op de houding dier policie, en hij verlangde daarom ook door de ccmumissie te wor-den gtehoord. Zaterdag nu woonde de heer Handiel Booth de zitting der com-mà&sie bij ein hij verzocht toen, in de* ge-liegenheid te worden ges-teld te antwo<w-diea op de mjerkwaardige ui.teenzetting door den heer Powell bij den aanvamg van het onderzoek gegeven. De heer Po-weiLl vatte da.arop vuur. Hij kwam er tegen op, dat zijrne uiteenzetting aidus werd a-anzien en hij wendde zich tôt den heer Booth met de opmerking, dat dez.e niet eene zàtting vain de Marconi-comimissie bijwoonde en zich met zijn eigen zaken had te bemoeien. De heer Booth vroeg diaairop der conimissie, of zij dezie woor-den weOi hoordie. maar de heer Powell ging door en verklaard'e., diat liij niet van T>la/n was om zich te laten afbliaffen. Daarop verklaarde de heer Booth, dat hij ! van de comimiî;sie de veraekenng had ge-kregen, dat hij, ails de kwestie vaui het optreden der policie op 31 augusti ter sprake kwam, recht had als getuisein te doen hooren. en ook, dat hij dan de policie de nooidige vragen 7,ou mogen stellen en van dit recht zou hij gebrtiik maken. In a.ifwachtiing vam het verdere optreden vlan den heer Booth, werd daarop het Verhioor der door de policie opgeroe-pen getnigien voortgezet. dustschlawd. De feiten van Safern Nog de uitspraak. — De rechtbank oordeelde, in de beschouwingen van het vonnis, w:aarvan de lezing ruim een uur duurde, d'at de kolonel den indruk niet had, dat (hij misbruik van zijne rechten maakte en in tegenstrijd met de wet ban-delLde. De verklaringen van de getuigen, -egt het vonnis, liebben op voldoende wij,ze bew.ezen, diat het burgerlijk gezag on voldoende fras om de ord'e t© hersteb len, en dat eene tusseheokomst van de gewapende macht ten minste noodig was om de eer der officiers te vrijwaren. Wat den luitenant Sohadt betreft, die heeft slechts aan ontvangen bevelen ge^ hoorzaamd. Daarbij, het is niet bewezen dat hij zich piichtig gemaakt heeft aan die mishandeUing van een burger, die hem toegeschrevien werd. Bijgevolg werden kolonel von Reuter en luitenant Schadt vrijgesprokea1. Nog eene vrijspraak. — Eveneens za-terdag morgend, om 9 ure, werd voor het Kirijgishsof van Straats'burg het pirooes van Juitenant von Porstner, in he.rzâe-ning, apgeroepen. De lnitenant von Forstner werd ver-dedigd door een luitenant van het 15° regiment dragonders, met name KœliLer. De rechtbank werd voorgezeten door een koionel, bijgestaan door een raadsiiid van den hoegeren krijgsraad. De verdediging vroeg de vrijspraak voor den'betiohte, die, volgens zijn oor-deel, te Safern in vermeenden staat van zelfverdiediging gehandeid heeft. _De procureur sloot zichj)ij deze zienswijze a.an. Na drie kwart uurs beraadslaging heeft de rechtbank den luitenant von Fotrstaer die in eersten aanleig tôt 43 dag'en arrest veroordteeld was, vrijgespxoken. spanje. Werkstaking. — In de mijnen van Rio Tinto, is opnieuw eene staking uitgebro-ken. De mijnwerkers zeggen, dat die imaatschappij zich niet houdt aan de voor-waarden, onder welke de jongste staking is bijgelegd. Zij heibben nu nieuwe eischen gesteld en om die door te zetten, hadden een groot aantal stakers zich in clen om-trek der woning van den bestuurder deir maatsebappij verborgen, naar de Madrid-sche bladien zeggen, om hem gevangen te neimien en hem door bedreigingen tôt toe-geven te dwingen. De burgerwaclit heeft den bestuurder ontaet. portugal. Politieke gevangenen ontsnapt. — Acht politieke veroordeelden zijn zaterdag, ontsnapt uit de kerkers van het gevang van Coimbre. Zij klauterden over den omheiningsmuur. Door drie soldaten, die toevallig voorbijkwamen, achtervolgd verdedigden zij zich met steenworpen. Zij verdwenen in de richting van het dorp Celas. De vluchtelingen zijn : de bevelhebber Montez, de kapiteins Motta en Yega Fer-reira, de luitenant H. Ferreira, Dr Cor-deiros, de heer Vieira-, priester, en de heeren Vascos Belmonte en A. Vascon-cellos.ruîvsenie. De koning ziek. — Koning Karel van Rumemie heeft kou gevat en moet te bed blijven. Daardoor is de beslissing in zake de ministerieele crisis uitgest&ld. bulgarie. In staat van beschuldiging? — In de Bufugaarsclhie agrarische partij is eene strooming mie.rkbaar, om de gewezen mi-nisters der kabinetten Danef en Gesjof in staat van beschuldiging te stellen we-geins benadeeliing der bekungen van dlen Staat, door hun roekeloos beleid voor en tijdens den Balkanoorlog. De partij heeft be slot en in de Sobranje een parleimientair onderzoek te verlan-gen. Indien zulk een onderzoek wordt ingesteild, zal moeten blijken, of het wen-schelijk is het ook op militair gebied uit te streklken, hetgeen in vele kringen drin-gend noodig wordt geaicht. ALBANIE Prins von Wied. — De door de mogend-heden aangestelde vorst van Albanie is zaterdag morgend te Berlijn aangekomen en heeft er bezoeken afgelegd bij den mi-nister van buitenlandsche zaken en bij de ^ezanten der Europeesche mogendheden. De prins zal de Albaneesclie afvaardi-ging hoogst waarschijnlijk niet te Pots-dam maar te Neuwied, in zijn kasteel ontvangen. De prins zal den 20 januari zijne plechtige intrede te Durazao doen. De stad Elbassan aangevallen. — De benden van Essad pacha hebben zaterdag de stad Elbassan aangevallen. Het gevecht duurde gansch den dag. De gouverneur der stad oordeelt den toestand nogal erg. Te Valona zelf verduiken de leden der internationale toezichtcommis-sie hunne onrust niet over de> uitbreiding welke de Musulmansche beweging neemt. Men vreest een volksopstand ten voor-deele van de aangehoudene en in het gevang opgesloten Turksche officieren en soldaten. rusland. Darpsn onder ds sneeuw beyraven Honderd vijftig dooden. Tijdens de laatste dagen heeft een ge-weldig sneenwtempeest over St-Peters-burg en het midden van Rusland gewoed, zooals men er zich geen meer sinds 25 jaar herinnert. Volgens berichten uit de verschillende provinciën. toegekomen, zouden 150 per-sonen zijn omgekomen, en een groot aan tal dorpen en hoeven liggen gansch onder de sneeuw bedolven. Op vele plaat-sen is aile verkeer onderbroken. Het geweld van het tempeest was zoo erg, dat twee wagens van een koopwaren trein werden omgeworpen. Overal is de schade zeer groot. B turkije. t Het verjongde leger. — Hat iradé is i verschenen, waarbij generaal^ Liman von f Sanders wordt benoemd tôt oevelihebber van heit eeiiste legerkorps, met stand-plaats Constantinopel, en tôt inspecteur-generaai der militaire scholen. De verjongingskuuir van dlen kader wordt voortgezet door het op pensioen stellen van cmdergeschikte officieren. Boycoteering. — Een aantal amib- ; lanaren heeft een geschrigt getee-kend, waarin zij zich verbinden aile ^ haindellisbetrekkingen met Grieksche han-d'etlislieden en nijveraars te verbreken. Te Kadieekui is de tegen Griekenland " gerich'ite boycot op krasse wijze ingezet. Aile Grieksche kerken en de woning van den aartsbisschop zijn met inkt bevuild, verscheidene aanzienlijke Gri.ekeii met den dood bedredgd. Turkije en Albanie. — De Oostenrijk-sche giezant heeft den grootvizier ophieï-deringen gevraagd over de berichten in de bladien nopens Izzet pacha. De grootvizier heeft verklaard dat de Turksche regeering geheel v.reemd is aan deze zaak, en aies zal doen om de beslissingen der mogend/hieden ten aanzien van Albanie niet tegen te werken. De voorloopige regeering heeft last gegeven om, in verband met de gespannen betrekkiingen met Griekenland, onder Grieksche vlag vare-nde schepen niet in Albaneesche havens toe te liaten De prins von Wied stelt zijn vertrek naar Albanie uit, wegens de vertraging, die de leeninig, door de mogendheden aan Albanie toegezegd, ondervindt. De hervormingen in Anatolie. — Men verneemt uit Constantinopel, dat thans voOkomen oivereenstemniing is verkregten betreffemdle de kwestie der hervormingen in Anatolie. De spoorweg Smyrna=DardanelIen. — De sultan heeft vrijdag een besluit ge- De draadlooze telegraaf bij den branddienst d&r haven van New=York. DE TELEGRAFIST. eekend waarbij de spoorweg van Smyr-la naar de Dardanellen aan eene Franche maatschappij vergund wordt. AFRIKA. De Algemeene Werkstaking in den Rand De vereeniging der syndicaten heeft lich ten voordeele van de algemeene verkstaking uitgesproken. Johannesburg lieeft het uitzicht eener jelegerde stad in tijd van oorlog. Overal ziet men troepen gansch uitge-nst. De overheid is totaal meester van len toestand. De mijnen staken niet. De treinen rijden bij dag, doch niet bij lacht. Eene proclamatie roept al de mogelijke irachten op tôt lokale verdediging. De werkstakers en de regeering. De werkstakers hebben te Johannesburg eene meeting gehouden in welke zij het onmiddellijk aftreden vroegen van de regeering. Zij hebben ook de keizerlijke regeering gevraagd het gebruik der keizer-troepen niet toe te laten. Te Pretoria had eene meeting plaats der bedienden van het bouwvak, zij vroegen de algemeene werkstaking. Te Johannesburg woonden 9000 werk-lieden de meeting bij en spraken zich uit ten voordeele der algemeene werkstaking.ARflERIKA. Amerikaansche apachen. Gisteren avond, te New-York, in voile stad, losten eene bende apachen, vôôr den ingang eener zaal, waar een bal gegeven werd, opgesteld, verscheidene revolverschoten op de inriohters van het feest, op het oogenblik dat dezen de zaal gingen bin-aentreden.De inrichters schoten terug en slaag- den er in hunne aanvallers uiteen te ja-gen. Een voorbijganger werd doodgescho-ten.MEXICO Ojinaga ingenomen, Een telegram uit Pre&idio zegt, dat generaal Villa opgerukt is tôt op 3 mijlen van Ojinaga De bevollking is verschârikt weggievluicht. BRAZILIE Tegenspraak. — Zooals reeds is mede-gedeeld, heeft de Braziliaansche rege<&-ring tagengesproken, diat zij twee dread-noughts (de " Sao Paula" en de " Minas Geraes") aan Griekenland verkocht heeft Uit haar tegenspraak blijkt intusschen ook, dat Griëkenland wel een (voordeie-lig) bod naar beide slagschepen heeft ge-daan.china; Het Parlement ontbonden. — Een de-creet kondàgt die ontbindling aan van het Parlement. Interview met den eersten minister. — Bij het besluit van président Yuan Chi Kai betreffende intrékking der mandat en van de leden van het Parlement, die tôt de koeo-min-tang behoorden, was tevens bepaaid, dat de plaatsvervangende leden de opengevallen zetelis zouden innemen. Het was toen echter gebleken — zoo liet de eerste minister Hsioeng Hsi Ling zich in een onderhoud met °en Peking-schen correspondent uit — dat die plaat;' -vervangendie leden eveneens volgelingen waren van die koeo-mân-tang. Het had dlus geen zin die lieden naar Peking te doen fcomen, wijl men dlan slechts eene herhaling zou hebben be-leefd Van hetgeen tôt vorenbedoeld besluit van den président had aanleidîng gegeven. De eenige oplossing was nu nog, het tegenwoordige Parlement te ontbindien en zoo spoedig mogiellijk nieuwe verkie-zingen uit te ischrijven, welke waarschijn- 2 Feuilleton der Gazette van Gent. Voor hare Moeder Wigand zuchtte. Waarom? Hij wist het niet. Misschien enkel uit tevreden-heid. Hij was langzamerhand in zoo een heerlijke, luie stemming gekomen. Het verlangen naar iets opwekkends loste zich op in het aangename gevoel van rust. Het stond hem zoo heel duidelijk voor den _ geest, dat zijn bureeloverste Himmelrein, hem morgen niet,zijn kopje als een niusch heen en weer draaiend, »'0-u kunn,en vragen : Hebt gij ook iets voor mij, mijnheer 1 En zijn kostjuffer, luffer Scheider, met haar lichte, glazige oogen, en haar smairtelijken glim.lach, die altijd scheen te getuigen van geheel haar moeilijk leven en van aile verkwis-tmg en trouweloosheid van den heer Schneider zaliger, zou hem morgen och-tend niet zijn ontbijt komen brengen, maar om half zeven zou hij den voet op vreemden bodem zetten. Een nieuw, onbekend land. Welk een denkbeeld — l^openhagen ontdekken, waair hij in den geest reeds thuis was ! Zijn geheele li-chaa.m trilde van vacantiezaligheid en van. blijdschap, dat er hier aan boord gedn Geretehtshof was, wa/ar hij zich moest vertoonen — hij riclitte zich hooger op eu rekte zich uit... Daar klonk een kreet over de boot — een doordringende kreet van ontzetting, die het stampen van de machien, het ruischen van het water scheen te doen verstommen — op den kreet volgde stilte, do heel korte stilte, die slechts ^'én se conde duurt, en toch gevoeld wordt door allen, die als verlamd staan. — En in die enkele seconde wist ieder, wat er ge-beurd was. 'Wîgand zag, dat daarginds tus&chen de stijve ouders het kind weg was... Reeds zag men in het krankzinnige door elkander loopen de ledige plek niet meer... ^ille menschen, hij ook, vlogen naar de plaats, waar het gebeurd was — schel klonk de stoomfluit, hol antwoordde de sirenne. Er schenen bevelen over de boot gebruld te worden. Door al die gefoiden en het rumoer over de geheele boot ging elke bepaalde indruk verloren. Behalve den indruk van iets vreeslijks dat het hart in de keel deed kloppen, en de oogen met bloed vulde, zoodat zij nauwelijks iets meer zagen. Misschien duurde dit ailes, het rumoer, de wilde verwarring,slechts enkele secon den... Daar klonk opnieuw een geschreeuw uit vele monden — die tweede kreet was een koor — een vereeniging van sch -ik, die als een hooge klank uit twintig, der-tig kelen opging. Het water bruiste op — niet ver van het schip ontstonden kringen en bellen. Er was iemand naar beneden gespron-gen — misschien een matroos, die met de zekerheid van een visch in de kai me zee kon onderduiken — sneller dan de reddingsboot, waar de bemanning reeds mede bezig was. Wigand stond tusschen de menschen bij de reeling — nog begeeriger dan de an-deren om iets te zien. En misschien nog gevoel iger dan ieder ander voor het el-lendige bewnstzijn, als man werkeloos te moeten toezien, waar een moedige han-deling geëiBcht wordt, die men niet kan. volbrengen — neen, niet kan volbren-gen. Wat baatte hier, zelf s in dit rustige water, zijn beetje zwemmen? Dat trof hem — want een seconde lang had hij het besef, dat ook hij in het water moest springen, evenals die vastberaden matroos — en dat besef was krachtig, dat hij bijna duizelde... Die matroos 1 — Zij komt boven — daar — daar... hoorde hij roepen. Zij? Eene vrouw?... Wat was dat? Wie w/is naar beneden gesprongen?... Eene vrouw ? Hij vroeg niets. Geen woord. Op de verwarring der ontzetting was een vrees-lijk zwijgen gevolgd. De moeder van den kleine lag ergens in onmacht — hier of daar stond de vader bleek en ver-steend — rechtop en stijf — niet meer in staat zijn houding te bewaren. — O God ! zuchtte een stem, zonder blepaalde bedoeling, slechts uiting ge-vend aan de spanning van het oogen-bîik...— Ik zag het, hoorde Wigand naast zich zeggen — één, twee, drie rukte zij haair kleed van haar lichaam... Toen verstomden ook de heftigsten — allen hadden nog slechts één gedachte — zij wilde slechts zien, enkel zien... Welk een ruime, groote kaknte opeens — het Heelal scheen te zwijgen... Hei laatste zonlicht verdween aan den fijnen, bleeken avondhemel, die plechtiger er hooger scheen te worden — op het watei was een regelmatige, ernstige beweging De kust lag daar, in zachtblamiwe tinter gehuld. Onduidelijk voelde Wigand die rust ah een tegenstelling met het spel om lever en dood, dat daar het watervlak deed op bruisen. Een spel, dat den toeschouwer tranen van angst, van opgewondenheid in de oogen dreef — dat ook het hardste ge-moed met een gevoel van onmacht ver-vulde...Daar zwom een witte visch, lang en smal, — met krachtige bewegingen — die zonderlinge visch had een donkeren kop. — Nu dook hij — en een aantal bange oogenblikken kroop traag voorbij. Nu hief zich een donker punt op uit het water ■— dat kringen vormde, die on-iniddellijk weer verstoord werden ; dan schoot de visch weer als een lichte streep een eind voort in 't donkere, glasachtige water — en dook opnieuw,— als om daar onder die kalme golven een buit te be-machtigen.Nu kwam, door krachtige riemslagen /voortgedreven, ruischend de boot om den boeg van het schip aangevaren. De tweede officier zat erin, en hield kalm de stuurtouwen vast. Bijna allen aan boord sidderden, overtuigd, dat hij te ver in zee stuurde — o, zoo zou hij de zwem-ster nooit bereiken — nooit. Waar was zij 1 Groote hemel — waar was zij ? De toesehouwers hadden gedurende eenige oogenblikken te zeer naar de boot gekeken — niet naar haair. Waar was zij 1 — Een vrouwenstem jammerde — slechts even — het klonk als een lach — — Dan weer stilte — en het slaan van de rie-men...En dan voor de derde maal een schreeuw — weer uit vele kelen tegelijk i — een schreeuw van verlichting, een ju-belkreet.i Daar was de zwemster. En in haar lin-i keorarm hield zij den knaap. Anders zag men niet. Niet, of hij ook misschien dood was — niet, of haar kracht toereikend was —. -niets dan het eerste, haastiga triomfge-voel deed zich gelden. Gered ! Doch Wigand, en ongetwijfeld velen met hem, kwam nu eerst recht in een bijna ondragelijken toestand van spanning en erbarmlijke machteloosheid. Hij kreeg den indruk, dat nu pas voor de redstsr het gevaar en de nood begon — dat nu de seconden kostbaar werden — dat een lichte kramp — een duizeling ■— een plotselinge onmacht haat en het kind in het verderf konden storten — de boot, waarom vloog zij niet sneller? — doch met strenge gelijkmatigheid rezen en daalden de zware riemen De zwemster scheen zich nu met wa-tertrappen boven te houden. O, kon de boot maar vliegen ! Een minut ging voorbij. — Een minuut ■uoil areuwigheden van doodsangst. Daar vloog een touw door de luht. Duidelijk zag men aan boord, met hoeveel zekerheid de worp berekend was — een touw — met een stnk kurk — een ring of een handvat —• aan het einde Had zij het gegrepen? — N een ! — Ja ! — Neen! — Ja — Ja ! klonk het uit den mond van hen, die de beste ogen hadden. Nu zag men het duidelijk heel, heel langzaam naderden boot en zwemster elkander — alsof de vrouw zich slechts met moeite met haar last kon voortbewegen ; alsof zij niet recht praktisch gebruik wist te ma&en van het touw met den steunenden kurk. In de minuten die nu volgden, loste de zwijgende spanning der toesehouwers zich op in een dwaas door elkander pra- ten en roepen. —1 —• Iedereen wist, wa.ir-door die vertraging werd veroorzaakt ; de zwemster had het touw om haar mid-del moeten vastknoopen — blijkbaar had zij het touw om haar lichaam geslagen maar heelemaal verkeerd — zij kon zich nauwelijks meer bovenhouden — zij was volkomen frisch en handelde zoo uii) voorzichtigheid, de boot moest haar sneller te gemoet varen — het was heel ver-standig, dat de boot trachtte, op dezelf-de plek te blijven, want de riemslagen moesten eens te veel beweging voor do zwemster veroorzaken. — Toen verstomde ook dit gepraat. — Want daarginds was het kritieke oogen blik gekomen — de witte visch lag in het water, vlak naast de boot — nu strekten zich hainden uit en grepen het kind — men zag, hoe een paar matrozen de boot in evenwicht hielden — nu schenen vrou-wenhanden zich aan den rand der boot vast te klemmen — mannenarnjen werden uitgestoken — zwaar kwam de natte, witte gedaante in de boot. — Maar nu — nu was zij geborgen. — Wigand werkte zich uit het gedrang der toesehouwers met het gevoel, dat hij ruim moest ademhalen, — zich bewegen, lucht scheppen na de geweldige opwin-ding. Maar eigenlijk was die nog niet voorbij. Leefde het ventje? Er was aile reden om het te hopen — in het geheel waren er slechts enkele minuten verloopen, eer de redster hem aan-greep en uit de diepte weer omhoog bracht. — Maar men kon nooit weten. —< En wie was de redster dan toch eigenlijk?(Wordt' Voortgezet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods