Gazette van Gent

1027 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 April. Gazette van Gent. Seen on 09 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c24qj79f3q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

247° JAAR. — W 87. - B 5 OENTIEMEN WOENSDAG-, 15 AFRIL 1914 GAZETTE VAN GENT Ï^SCM&ÏJ-TI3ÎC5SPEIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : îcd jsar ..... fr. ÎK-SKS Eon jaar fr. I5~00 i maanden » 6-30 6 maanden » 7-75 i maanden » 3-50 8 maancten » Voor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landcn : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HÀNDELS- en annoncenblad Gestscht in 1667 (BEURZEN=COURANT). BiiSTUUU ES BEDACIIE VELDSTRAAT, 60, GENT De Iturcclen sijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 tire '$ avonds, TELBFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats„ BUITEN LAN D. NEDERLAftîD. Interparlementair verbond. — Heden, woénsdag, zal de minister van .buiten-landsche zaken, in Den Haag, al s voor-zitter van den beheevraad van 't inter-naticmaal H-of vin Geschilbeslissing het uitvoerend comiteit van het Interparle-iMitair verbond ontvangen. Dit comiteit bestaat uit den voorzitter, lord! Weardale, Engeland en de vertegenwoordigers van. vier nationale groepen : de heeren Tyde-man Jr, Nederland ; senator Houzeau de Lehaie, Belgie ; leeraar Richard Eickhoff, Duitschland en E. von Plener, Oosten-rijk. De secretaris-generaal van het Ver-bond, de heer L. Lange, van Brussel zal di .afvaardiging v.ergezellen. Heden ook heeft, in het Vred'espaleis van Den Haag, de plechtige inhulcliging plaats van het borstboeld van Stead, die aao de proganda voor den wereldvrede groote diensten bewezen heeft. FR&NKRSJK. De moord op den heer Calmette De heer Gueydan gaf gehoor aan de oproeping van den onderzoeksrechter van het canton Vaud, te Lausanne. Hij rejklaarde enkel kennis te hebben ge-had van den brief, onderteekend "Uw Jo", door de briefwisselling van Caillaux aan mevrouw Raymond, tijdelijk in 1909 in zijn bezit te hebben geliad, doch ze te-ruggeven te hebben en er niet meer had over hooren spreken tôt aan de moord1 op Calmette. Hij had drie stukken aan nie-taand ter inzage gegeven. De heer Poiacaré naar Rusland. — Ziahier bijzonderheden over het aan-; htaan.de bezoek va:n président Poincaré aan Rusland. De président zal zich aan boord van ! cen paiiteerschip, waarschijnlijk do "Gradé", naar Kroonstad begeven. Van-daar gaat hij m.et het yacht van den czaar naar Peterhoi. Den volgenden dag zal hij te Krasnoje Selo een wapenschouw bijwonen en den derden dag naar St-Petersburg gaan. In het Winterpaleis zal hij het diplomatieke ferps ontvangen en daarna een bezoek brengen aan Fransche instellingen. Den vierden dag keert hij naar Kroonstad ,terug, om vandaar naar Kopenhagcn te vertrekken, waar hij twee dagen blijft. De kiezingen. —■ Het verbond der lin-kerp;roepen, hetwelk onder leiding van Briand staat, heeft een verkiezingsmani-fest uitgevaardigd,, waarin het de nood-zakeli'fcheid vâ,n leekenonderwijs op de yolksçcholen en haadhaving van den drie-.iarigen diensttijd bepleit. Tevens ver-Kiaart het te zidlen medewerken aan eke internationale politiek, die vermin-derûig rler militaire lasten beoogt. Ver-«or verlangt het verbond een inkomsten-belasting met eigen aangifte, eerbie>di-Stfflg en scheiding van de bcvoegdheden der onderscheidene htaatsmachten en Ultsluiting van elke financieele inmen-gin^ in de daden der regeering. Geneeskundig congres. — Het 20" con-','res van physiothérapie der geneeshee» d°.«< ®'ranw!^e ta ai werd gisteren te rarij.s geopend. Aan de ibèspreking van een verslag over de behandeling der jicht, nam ook Dr Libotte, van Brussel, deel. Dr Doyen sprak daarna over kamker. I>e misdaad van een ouderîing. — De 70jiarige Etienne Villenenve, hotelhou-der, wonende avenue Victor Hugo, te Boulcgne-sur-Mer, kvvam jgisteren, ter-wijl zijne familie nog aan tafel zat, plots de eetza-il binnen en' sïhoot met een revolver, zijne vrouw en zijne- sclioondoch-ter zeer emstig verwondend. De ouderîing zette daarop het wapen op zijn slaap, en joeg zich een kogel door hèt hoofd ; de dood trad oogenbliklte-lijk in. Men denkt dat de ouderîing in een aanvaî van waanzin moet gehandeld hebben.Rloord en zelfmoord. — Dichtbij de statie Montparnasse (Parijs), in de rue Huyghes, woonde mevr. Girard, eene 30jarige schoone vrouw, weduwe van een apotheker en die, sedei*t een paar jaren, een. miizikant, zekere Francesco Bona-no, oorspi'onkelijk van Contagirone, Italie, 27 jaar oud, al s minnaar had. De jonge man scheen de vtouw dol-gaarne te zien, en was zeer jaloersc-h o.p haar. Aïs hij, na een of andere verbin-tenis in een badstad, weer bij haar kvva-m, waren het immer tooneelen van naijver. De vrouw was hem eehter zeer getrouw. Gisteren avond nu, in de kamer der vrouw, schoot de Italiaan zijne minnares met zijn revolver dood en joeg zich daarna een kogel door het hoofd ; de dood was oogeniblikkelijk. Men denkt dat de drijfveer van dit dra.ma te- zoeken ligt in het feit dat de vrouw, het twistimaken van haar vriend moede, hem haar inzicht van afbrekeïi zal te lcennen hebèen gegeven. Eene wedding! — Te Lyon heeft een Italiaan, zekere Comolla, een liter wijn verwed, dat hij iemand zou doodschieten. De kerel heeft de wedding igewonnen, want hij heeft onmiddellijk den 2]-jarigen steenkapper Alfons Lévêque, doodgescho-ten.Veiplichte typhus=inenting. — In het Staatsblad van 28 maart wordt de vol-gende korte, maar veelbateekenende wet ■afgekondigd : " De inenting tegen typhu3 is verpiieht gesteld voor de militairen van het dienstdoende leger. Als de om-staiidig'heden het wenschelijk doen voor-komen, kàn bij ministerieele beschilcking de toepassing ook worden gela.st voor de reservetroep'en, die tôt her'halingsoefe-ningen worden opgeroepen." Bij de behandeling in de Kamer werd door Dr Doizy gevraagd, of de officieren van gezondheid nu ook verpiieht waren, de inenting steeds toe te passen, en of het niet gewenscht was, nadrukkelijk in de wet te bepalen, dat de geneesheer in dit opzicht zijn vrijheid behield. Namens de regeering werd verklaard, dat dit vaji zelf sprak, en dat de officier van gezondheid, als hij bijvoorbeekl de aanwe-zigheid van tuberculose ook slechts vermopdt, verartwoo-rdelijk en derhalve vrij blijft in zijn doen en laten. De revolver. — De policieprefect Hen-nion heeft persQonlijk de begrafenis bij-gewoond yaii den agent Rouglan, dezer dagen door een paar anarchisten te St-Onen doodgeschoten. In de redevoering welke hij hield, «eg-de de heer Henni on, onder meer, dat ikrachtig moet worden geprotesteerd tegen het toenemende misbruik, hetwélk van den revolver wordt gemaakt. De wet van 1885, welke de aanmaak en de ver-koop van dat handvuurwapen geheeî vri.j-laat, dient t« worden herzien, verklaarde de policieprefect ; er moeten .meer af-doende ra'aatregelen worden genomen ter beveiliging van het publiek. engeland Spoorwegramp Twee cîooden. —- Tien gewonden. Zieiiier enkele bijzonderheden over eene spoorwegranip, gisteren reeds in onze tweede uitga/ve vermeld : De naclatexpress Londen-Afoerdeen had gisteren morgend, om 4 u. 20, Ediin-fourg met 25 minuten vertraging verla-ten. Hij reed met voile snelheid door de statie van Burntisland.Drie honderd me-ters verder was rpen op dit oogenblik juis,t aan het versporen van een reizigers-trein, om voor den express vrije baan te maken. Doch, zulks geschiedde niet snel genoeg en de express vloog tegen de locomotief vkn den versporenden, trein aan. De schok was allergeweldig&t. De maehien van den expresstrein sprong uit de sporen en de vier .erop volgende wagons kantelden om. Een wa^-gon va,n 3a klas, stampvol reizigers, schoot in brand. Gelukkiglijk kon ieder-een bijtijds ontkomen- De machinist en de stoker van den aanrijdenden trein werden op den slag gedood. Hunne verkoolde li.jken werden van onder de locomotief uiitgehaald. Tien reizigers werden min of meer awaar gewond maar het gasthuis over-gebracht.Aan den aangereden trein werd er ook aan.zienlijke stoffelijke schade aange-richt. Een auto in de riyier. — Te Ahving-ton, in Northumiberland, aan een zeer gevaarlijken draai, werd een automobiel, gevoerd door majoor Bell, en waarin zijne vrouw en twee .andere daanen plaats genomen hadden, in eene riyier ge&lin-gerd. Een der dainen werd gedood ; eene andere werd met gebroken ann gered ; de majoor en zijne vrouw heïbben lichte vei*won>dingen bekomerL Bekrachtigd. — Het scheidsgerechts-verdrag tusschen Engeland en de Veree-nigde Staten is voor vijf jaar vernieuwd. De bekrachtigingen zijn te Washington uitgewisseld. De waakzaamheid op den Atlantischen Oceaan. — De conferencie van Londen heeft beslist dat de belanghebbende Staten in het vervolg moeten tusschenkomen in den dienst van de vernieling der wraiï-ken, het bewaken van de ijsbergen die afd'vvalen en om deze op te zoeken. Ziehier in welke venhouding de be-langîiebbende Staten in de kosten zullen moeten tu.sschenkomen : Duitscldand, 15 t. h. ; Amerika, 15 t. h. ; Oostenrijk-Hongarie, 2 t. h. ; Belgie, 4 t. h. ; Canada, 2 t. h. ; Denemark, 2 t. h. ; Frankrijk 15 t. h. ; Engeland, 30 t. h. ; Italie 4 t. h. ; Noorwegen, 3 t. h. ; Nederland 4 t. h. ; Rusland 2 t. h. ; Zweden, 2 t. h., DUITSCHLAND: BootorîgeSykkers Te Schweinfurth. klonk een bootje, be-mand door een glasbewerker en zijne drie kinderen, plots op den stroom om. De vier opva-renden verdronken. Te Halle kapsijsde een bootje, met vier eerste communicanten. Drie der meisjes verdronken. Liichtvliegers naar Duitsch Zuid=west Afrika. •—■ De in opdracht van het rijks-.ministerie van kolonion naar Karibis (Zuidwest-Afrika), vertrekkende lucht-vliegers Triick en Fiedler, hebben met vier onderofficieren als geleiders de reis aanvaard. De expeditie neemt twee vliegtoestellen mede. Een Fransche ballon. — Een ballon, door twee Fransche luchtvaarders be-stuurd, is maandag, rond den middag, in den omtreik van Mumsdorf, in Saksen-Alten.burg, neergedaald. De burgemees-ter heeft een proces-verbaal opgemaakt en aanstonds de overheid verwittigd. Daar men in het schuitje van den ballon echter niets verdachts vond, liet de .beveihebber over het vierde legerkorps, te Maagdenburg, 's namiddags de luchtvaarders weer vertrekken. Dood van een natuurvorscher. — De bestuurder-stichter van het Muséum van het Verre Oosten, te Keulen, de heer Adolf Fischer, is te Meran aan hartsver-izwakking overleden. Fischer had Japa,n, Corea en Clhina doorreisd. Gedurende drie jaren was hij wetenschappelijk gehechte aan het Duitsch gezantsehap te. Peking. Volgens eene bepaling van zijn con-trakt met de stad Keulen, zal zijne echt-genoote, die hem zeven jaren lang op zijne ontdekfcingstochten vergezelde, het bestuur van het Muséum, het eenige in Duit'schland in dien aard, op zich nemen.Sacharine gesmoklseld. — Te Pfung-stadt, in Hessen, heeft men binnen in de houten paarden van een mallemolen, die uit Zurich was aangekomen, 100 kilo-g'ra/mimten sacharine ontdekt. De eiger naar van den mallemolen is op de vlucht gegaan, en tegen hem is een mandaat tôt inlhechtenisneming uitgevaardigd. i De justicie was door cen ongeteeken-den brief van den sluikhandel verwittigd. OOSTEMKIJft •» hq5sjgârië De misdaad van een soldaat Een hond M'jist hem als inoordenaar aan. In een bosch dichtbij Villach, in Carin-thie, vond men onlangs het akelig ver-minkta lijk eener 20-jarige meid. Een policieliond werd er bijgehaald. Het dier besnuffelde het lichaam, de voefc sporen er l'ond en liep plots, immer met , den snuit tegen den grond, naar de ka zerne van Villach, waar hij voor een soldaat, den artilleur Lassith, staan bleef,e-n luidop aan het blaffen gnig. De soldaat, behendig ondervraagd, zag zich ten slotte verpiieht te bekennen dat hij de moord gepleegd had. De Duitsche keizer naar Bucharest. — Men meldt dat de Duitsche keizer den koning van Rumenio te Bucharest .een bezoek zal brengen. Ontploffing van natuurgas. — Op onge-veer twee honderd kilometers van Budapest, had maanidag eene ontploffing, plaats, nabij de peilputten, die in de streek van Dicsoezentmarieïi, op bevel van den Staa-t, geboord worden. De ont-ploffing geleek aan eene vuurberguât-barsting. Het gas ontvlamde wanneer het uit den grond ontsnapte en vormde eene reusachtige vuurzuil. Het gas ontsnapte uit verscheidene openingen, op eene nog-al groote oppervlakte verspreid. Verscheidene gebouwen staan in brand. De rivier Sarobach, die in den omtrek liep, heeft haren loop gewijzigd. Verzamelaar=aîtroggelaar. — Men heeft te Weenen belangrijke aitroggelarijen vastgesteld, bedreven door cen kunst-kritieker en een verzamelaar, genaamd Frederik Pollack, zeer gekend1 in de Duitsche en Oostenrijksche kunstwereld. Pollack gelukte erin aan verscheidene perso-sonen eene gezamenlijke. sorn ai te trog-gelen van 120.000 mark met het handtee^- ■■IIIW IIMIII II—mMil —liu,■BBWIJUi MW—B ken na te miaken van den algemeenen bestuurdier der koninklijke musea van, Beirlijn, den heer Bode. ZWÏTSERLAND. Aanslag op een prius. — Toen prins Meresselidzé, maandag te Genève thuis kwam, werd hij door verscheidene kerels aangerand. Zij losten revolverschoten, doch de prins werd gelukkiglijk niet ge-troffen. De prins is evenwel aan het ge-laat gekwetst, tengevolge der slagen die hij bekomen heeft. 1TAIJE; Levend feegraven? Te Napels is het gerucht in omloop dat de hertogin de Noyali, die eenige dagen geleden ter aarde besteld werd, levend zou begraven zijn geweest. De ongeluk-kige hertogin zou in een zoo diepen slaap gevallen zijn dat de geneesheeren zelf haar dood waanden. De overheid heeft over deze zaak een streng onderzoek geopend, daar het volk reeds allerlei legen-den over deze geheirnzinnige dood verzon-nen heeft. De eilanden, — In een officieuse nota wordt gezegd, dat men in politieke krin-gen overtuigd is dat de Italiaansche regeering vast besloten is de Dodekanese niet te ontruimen, eer de verlangde ver-' gunningen in Klein-Azie zijn verkregen. GRiEKE^SLASMD. Belangrijke vergunningen.— De Griek-sche regeering heeft belangrijke vergunningen gedaan in de haven van Salonika. De Servische handel wordt in deze haven zeer vergemakkelijkt en bevoordeeld door het afstaan van een deel der haven aan de Servische koopvaardij.schepen, voor den uit- en invoer van Servische voortlbrengselen. Er is ook een vennin-derd tarief, op zekere verbindingswegen toegestaan voor het vervoer van Servische koopwaren. ALBANIE De regeeringstroepen. — De Albanee-zen hebben de dorpen tusschen Premeti en Liaskowik bezet en daardoor een .deel van het leger van het zelfstandige Epirus afgesneden van de rest. Dit deel van het leger heeft verlie>zen geleden en werd genoodzaakt om terug te trekken. Premeti en Liaskowik liggen op een onderlingen afstand van 30 kilometers en beide ongeveer 50 kilometers ten Zuiden van Coritsa. De benden, die — naar het heet, tegen den wensch van Zographos, het hoofd van den opstand, — naar Coritsa zijn op.gerukt en zich te Biglisjta he.biben_ samengetrokken, zijn er dus niet alleen in geslaagd om Coritsa te nemen, maar verkeeren, te oordeelen naar bo-venstad telegram, in een hacheiijken toe-stand.RUSLAND. Altjjd willekeur. — De " vriendelijkhe-den", die Rusland reizenden vreemdelin-gen bewijst, zijn nu ook den Franschen dichter Paul Fort, een zoon dus van de "ibevriende en verbonden natie", ten goede gekomen. Fort, die zich in Rusland bevond, zou te Berlijn eene voordracht houden. Aan de grensstatie Wirballen echter werd hij, met een hem vergezel-lende daane, door de Russische gendar-men aangehouden. Zij weigerden hem uit Rusland te laten vertrekken, niettegen-staande zijn pas in orde was, op grond dat hij geen policiebewrijs van goed ge-drag kon overleggen. Al zijne protesten liielpen niets, de gendarmen beweerden slechts Russisch te verstaan en zij dwon-gen hem den trein te verlaten. Eerst den volgenden dag kon hij des morgends vroeg op telegrafische last van den overste der St-P etersburgsche policie vertrekken. Het bleek, dat de vrienden van den dichter te Beriijn, die hij telegrafisch van zijn avontuur had verwittigd, de bemiddeling hadden mgeroepen van den Franschen geizant te Beriijn, die des nachts nog in verbinding trad met den Russischen gérant, die op zijne beurt onmiddellijk telegrafisch te St-Petersburg tusschen bei-den kwam. Geluldkig dat Fort een Franschman was, in een ander geval zouden de Russische overheden zeker niet zoo ieverig zijn geweest. Nieuw dioog dok. — De czaar heeft in de haven van Sebastopel den eersten steen gelegd van het nieuwe droog dok Nikolaas II. Botsingen op de trams. — Te St-Pe-teraburg is onlangs verboden om op de balcons van de trams te rooken. Dit ver-bod heeft tôt botsingen tusschen de conducteurs^ en het publiek geleid, waaribij' de policie moest tusschenbeide komen. Eenige conducteurs zijn mishandeld. servie De Skoepchtina. — De Skoepchtina is verdaagd tôt 8 mei. Pachitch legde eene verklaring of, waarin hij zegtle, dat de koning toestern-.ming zou geven tôt bijeenroeping van de Groote Skoepchtina, zoo aile dringende en belangrijke zaken ibinnen den ge-Tvenscht-en tijd worden geregeld en de Ibegrooting is aangenomen ; bovendien moet eensteinrnigheid zijn verkregen, aangaande de punten der Grondwets-herziening, waarover de Groote bkoepchtina zal moeten beslissen. De regeei-ing verklaarde ten sïotte, dat het besluit tôt verkiezing eener grobte Skoepchtina op zijn laatst voor het einde van het jaar zal verschijnen. turkije. Monténégro en Turkije. — Men ver-wacht te ^Constantinopel de aankomst van Martinowits, de afgevaardigde van Monténégro voor de onderhandelingen over de vredesovereenkomst tusschen Monténégro en Turkije. amerika. De vierdiibbele strafuitvoering Ziehier eenige bijzonderheden over de strafuitvoering van de vier moordenaars van den heer Rosenthal. Daags voor de strafuitvoering heeft men de electrici-teitstoestellen pogen te ontredderen, doch de "beul" werkte den ganschen nacht door, om de noodige herstellingen te doen ; en 's morgends was ailes klaar op het bepaalde uur. Dago Frank, van Italiaansche afkomst,moest den eerste op den zetel gaan zitten ; hij was vergezeld door een priester die een kruis'beeld droeg en met luider .stem de gebeden der stervenden voorlas. Eenige uren na zijne dood vond men een papier, waarop Dago Frank beweert heel de waarheid te zeggen over den moord op Rosenthal. Hij verkl.aart dat zijne medeplichtigen, Withey Lewis, Gyp the Blood en Harry Wallon, Rosenthal vermoord hebben, dat hij zelf geen enkel revolverschot gelost heeft. Wallou had de_ misdaden der bende aan den policie officier Becky verteld, en was oan die reden niet vervolgd geworden. Whitey Lewis alleen wilde spreken al-vorens te sterven ; hij zegde dat hij aan ae moord geen deel genomen had, en dat de getuigen valsche verkiaringen afge- Feuilleton der Gazette van Gent. Bene RoByorsgesaMedenis det gebeurde ook vaak, dat zij plotse-|'l!g, zonder oorzaak of regelmatigheid, '-cnuTniandoeningen gevoelde, die haïii* •jUiten kennis brachten, en dat geduren-' " de dagen, die op clie toevallen volgden meer sombere treurigheid zich van jiar meester maakte. Eûidebjk herhaal-' «n deze zich zoo dikwiils, en vererger-l^u00 z^c^lt'Daar5 dat ik, gedurende een ®r bezoeken van den geneesheer Lercey '"zen idt zijne overdenking,die steeds het van Pauline in hem opwekten, rùkte, j'oor hem in den ann te nemen, en met tuin te gaian. "i] v/andeld'en zonder te spreken ron-oin het grasperk en plaatsten ons ver-° gens op de bank neder, waarop Pau-1 i ' sclirikkelijke gleschiedenis o ur .^aar bleven wij eenige -prfMiblikJçen in ons gepeins verzonken, k1 "ijk wilde ik de stilte afbreken, toen ^geneesheer mij voorkwam. 7r„ i, P bekommerd omtrent de ge-'Onuneid mver zuster, zegde hij mij. 7nif ,, beicen het, antwoordde ik, en gij m l bt eene vrees doen blijken, die de •i-jne vermeerdert. d?> nie^ zo,n^er reden, vervolgde «okter zy wordt bedreigd met eeiie ond^r?. J i ma^gzielrte. Heeft zij iets WtsenT*' 01'Saan heeft kunnen ~ Z'.i is vergiftigd geworden. J.i. dat is lift, zegde hij mij, il: hob mij niet vergist, ik zal haar een leefregel voorschrijven, dien zij nauwgezet moet in acht nemen. Wat de zedelijke behande-lingen betreft, deze liangen van u af : varscliaf aan uw-e zitster zooveel mogelijk uitspanning. Misschien lijdt zij ;ui-n heim-wee en zou eene reis naar Frankrijk haar goed doen. — Zij wil er niet terugkeeren. — Welnu, dan eene reis door Schot-land, Ierland, Italie, overal waar zij wil ; want ik geloof dat het noodzakelijk is. Ik cirukte de hand va.n den geneesheer, en wij keerden naar binnen terug. Hij zou mij den leefregel zenden, Ik wilde, ten einde Pauline niet te veiontrusten, zonder iets te zeggen, den leefregel, die ons zou worden voorgeschreven, in de plaats van onzen gewonen leefregel stellen ;maar die voorzorg was onnoodig ; nauweli.jks was de dokter vertrokken of Pauline greep miine hand. — Hij heeft u ailes gezegd, niet walar ? zegde zij mij. Ik veinsde haar niet te begrijpen ; zij glimlachte treurig. — Welnu! vervolgde zij, dat is de reden waarom ik aan mijne moeder niet heb willen schrijven ! waartoo zou het die-nen haar hare dochter terug te geven, om haar deze een jaar of twee later door den dood te zien ontrukken? het is genoeg eens tp beweenen, die men bemint. — Maar zegde ik, gij vergist .u op de zonderlingste wijze nopens uw&n toestand het is eene ongesteldheid, atiders niet. — O ! het is erger dan eene ongesteldheid , antwoordde Pauline, met haren zachten treurigen glimlach, ik voel het, het vergif heeft sporen van aanwezigheid achtergelrjfcan, en ik ben ernstig aange-tàst, m.n.ar luistor,- ik laat do h«np niet varen. Niets is mij liever, dan in het le-ven te blijven : red mij nogmaals, AJfred ! Wat wilt gij dat ik doen zal! De voorsçhriften van Vien geneesheer volgen. Zij zijn gemakkelijk, en eenvou-dig, maar gedurige leefwiize, verstrooi-ïng en reistochtjes. •— Waar wit gij u begeven 1 Ik ben be-reid u te volgen. — Kies zelf het land, dat u het meest aantrekt. — Schotland als gij wilt, dewijl de helft vrjn den weg reeds is af gelegd. — Het zij zoo, Schotland. Ik maakte dadeli.jk tle toebereidselen tôt de reis, en drie dagen later verlieten wij Londen en wij begaven ons naar SchotlanxL Die tocht zal voor mij een eeuwigdu-rende droom van geluk zijn, die alleen door de werklijkheid dier toekomst kan geëvenaard worden. Pauline bezat eene dier, voor indrukken vatbare zielen, ge-li.jk kunstenaars ze bezitten, en zonder welke eene reis niets anders is dan eene eenvoudig verplaatsing, eene versnelling in de gewone bewegingen van het leven, een .middel,om zijn geest eenige verstrooi-ïng te verschaffen, alleen door hèt zien der voorwerpen, die het anders zouden moeten bezig houden : geen enkele histo-rische gedenkwaardigheid ootglipte haar ; geen enkele harmonie der natuur, hetzij da|fc zij zich aan ons vertoonde in den mor-genddauw of de avondschermering, ging voor haar verloren. Wat mij betreft, ik werd door een soort van begooeheling beheerscht : nimmer was een woord betrekkeli.ik de voorgeval-lene gebeuitenissen tusschen ons gespro-ken geworden, sedert het uur dat zij ze mij had verhaolld had ; voor mij v.erdween het verledene als had het nooit bestaan. Alleen het tegenwoordige, dafc ons ver-eenigde was ailes voor mij ; een vreern-den grond betredende, waar ik niemand dan Pauline, en Pauline niemand dan mij had, werd de hand die ons vereenigde, door de afzondering nog dichter toege-hriald ; elken dag gevoelde ik dat ik eene schrede in haar hart gewonnen had, elken dag een handdruk, elken dag .een grim-lach, haar arm in d'e mijnen, haar hoofd op mijn schouder rustencle, waren nieuwe rechten, die zij mij, zonder nadenken schonk voor den volgenden daig, en hoe meer zij zich derwijze overgaf, des te-meer hoedde ik mij, hoewel gretig elke onschuldige ontboeze/ming harer ziel op-vagende, haar van liefde te spreken, uit vrees, dat zij mocht bemerken, dat wij reeds lang de grenzen der vriendschap overschreden waren. _ Wat intusschen de gezondheid van Pau line betrof, de vooruitzichten van den geneesheer rw/aren gedeeiltelijk bewa-a|-heid geworden ; bedrijvigheid, welke de ver-andering van plaats en de herinneringen, die zij opwekte, in haren geest onderhiel-den, weerde uit hare gedachten de treiu-rige herinneringen, die haar te neer druk ten, zoodra geen belangrijker voorwerp haar eenige verstrooiïng kwam geven. Zij zelve begon b;jna te vergeten, en naar gelang de afgrond van het verleden in de schaduw vprdween, werden de toppen van liet toekomstige door Jeene nieuwe zon beschenen. Haar leven, dat zij meen-de aan de grenzen van het graf gekomen te zi.jn, deed haren min somberen gezicht-einder terugdeizen, en een frisschere lucht vermengde zich met den smorren-den dampkring, waarin zij zich gestoo-ten had. gevoeld. Wij brachten den geheelen zomer in Schotland door, daarna keerden wij naar Londen terug : wij vonden er ons ldein huis in Piccadilly, en de aangename ge-(vaarwording, welke de harstochtelijkste reiziger ondervindlt bij zijne terugkomst. Ik weet niet wat er in 't hart van Pauline omging ; maar ik weet dat ik nimmer zoo gelukkig was geweest. De band, die ons vereenigde was overi-gens rein, alsof wij broeder en zuster waren ; gedurende een jaar had ik Pauline niet van mijne liefde gesproken ; gedurende een jaar had Pauline mij niet de min-ste bekentenis gedaan, en nochtans la-zen wij in elkanders harten aïs in een geopend boek, en wij hadden elkander niets meer te zeggen. Begeerde ik meer dan ik verkregen had?— Het is mij onbekend er was zoo veel bekoorlijks in mijne ge-steldheid, dat ik misschien gevreesd zou hebben dat een grooter ongeluk hem tôt een onbekende nood'lottige ontknooping bracht. Indien ik geen minnaar was, ik was toch meer dan een vriend, meer dan een broeder : ik was de boom, waar tegen de zwakke klimop eene schuilplaats zocht ik was de stroom die ha'ajr scheepje voort-sleepte; ik was de zon van wie; zij haar licht ontleende ; al wat in haar bestond, bostond door mij. en waarschijnlijk was de_ dag niet verwijderd, dat al wat door mij bestond ook voor mij zou bestaan. Wij waren derwijze in ons nieuw leven voortgeschreden, toen ik op zekeren dag een_ brief van mijne moeder ontving, zij berichtte mij, dat zich aan haiar eene par-tij had voorgesteld, die niet alleen ver-eerend, maar ook voordeelig was ; de graaf Horace de Beuzeval, die behalve zijn vermogen nog vijf-en-twintig duizend lranlc inkomon vain zijne eerste vrouw had, mejuffer Pauline de Meulein, vroes Gabrielle ten huwelijk !.... Gelukkig was ik alleen, toen ik den briex o peu de want, mijne ontroerhig zou mij verraden hebben. Was die tiiding welke mij gewerd, inderdaad niet zonder-hng en was in de wonderbaarlijke leiding met een nieuwe raadselachtigheid ver-•borgen? die welk den graaf Horace in aanraking ib.racht met den eenigste» mensen, die hem kendei Hoe, sterk mijne zelfbeheersching was, Pauline bespeurde. niettemm, toen zij thuis kwam, dat gedurende hare afwezigheid iets buitin-gewoons was voorgevallen ; trouwens, het kostte mij wemig moeite haar in een an-der denkbeeld te brengen, en zoodra ik naar had gezegd, dat familieaangelegen-ne-clen mij noodfeaakten naar Frankrijk te reizen, schreef zij dit natuurlijk aan het verdnet toe, de neerslachtigheid waarin zij mij te huis komende vond. Zij zelf ver-bleekte en was gedwongen te ga,an zitten, het was voor het eerst dat wij sedert een jaar, dat ik haar gered hacl ons van elkan- er zouden scheiden ; en bovendien, er bestaan m elkander beminnende harten, op het oogenblik eener scheiding, die hoewel vermoedelijk kort van duur en zonder gevaalr zal zijn, van die inwendige voorgevoelens, clie ze ons smartelijk en bang maken, wat de rede moge zeggen om ons gerust te stellen. Ik had geen oogenblik te verliezen, en den volgenden dlag had ik besloten te vertrekken. Ik begaf mij in mijne kamer oiu eenige noodzaklijk© toebereidselen té maken. Pauline ging in den tuin, waar ik mi,j met haar vereenigde, zoodra ailes in orde was, (Wordt voortgezct.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods