Gazette van Gent

1101 0
12 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 December. Gazette van Gent. Seen on 06 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m901z4568c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

i ■ m w mit r'rirrr ifii"fr-nrr<a»>"'' inwrariyrTmrgm' *'i[' 247° JAAR. - Nr P87. 5 jmjm ZATEEDAG, 12 DECEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT ïafSCuKHTïs« spIÎIJ* : VOOR GENT : ; VOGE GEHEEL BELGIE : Ken jaar ... . fr. 12.00 Eén jwtr . . . . fr. 1 S«00 6 maandea ...» ©-ÎSO 1 6 maandea . > ¥•¥& S masnden ...» 3.KO 3 maaadea . » . » <4UOO Voor Hollomd : 5 frank per 3 maanden. Vonr dp. fmdf'Yf la/nâœn : fr. 7-50 nar 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 BBS®UUB E3t EEBACTIl VELDSTRAAT, 60, GENT TELEFOON Nr 7i0 De bureelen zijn open van 1 ure 's morgends tôt 5 ure 's avcmdt De inschrijvers buiten de stad Gent, moeten hun abonnement nemen ten nostkantoore hunner woonplaats. DE EUROPEESCHE OORLOG - ■ ■■■■. ■ —i l——"■W VERORDENING OP DE SCHEEPVAART TE GENT EN OP DE WATERS LEIDENDE VAN EN NAAR GENT. 1. AI de schepen, toebehoorende aan vijan-dige mogendheden, worden^ aanzien al* aange-slagen zijnde door de Duitsche militaire over-heid en. moeten op eene ankerplaats verblijiven in de haven van Gent, volgens aanwijzingen, die hun zullen gegeven worden. Zij mogen de aangeduide plants, zonder schriftelijke_ toela-tinjr van de Kommandantur der haven, niet ver-laten. Het verhalen is zonder bij zonder verlof, miet. toegestaan. Dit verlof zal slechts verleend worden in ge-▼stl van volstrekte noodzakelijkheid. 2. De scheepvaart voor de schepen van onzij-dige Staten, is slechts toegelaten, mits eea doorgangsrerlof, af te leveren door de Kommandantur dej- haven. 3. Aile scheepvaart is verboden, te rekenen ▼an Si ure 's avonds tôt 7 ure 's morgends (Duitsch uur). 4. De onzijdige schepen welke zich buiten Belgie bevinden en die zich langs het kanaal van Terneuzen naar Gent willen begeven, moeten zich wenden tôt het Duitsch onder-consu-laat te Terneuzen. Dit is gemachtigd aan de schepen van onzijdige Staten een doorgangsverlof (Passierschein) af te leveren, geldig voor den overtocht rtaar Gent, en terug naar Terneuzen. Deze door-gangsrverloven zijn slechts geldig, wanneer zij roorzien zijn van den stempel en de handteeie-ning van den consul van Terneuzen. 5. De geleiders van al de schepen, te Gent stankomende, moeten zich onmiddellijk bij hun-ne aankonist aan de Kommandantur van de baven aanbieden. D* vervulling dezer vereischte zal bewaar-heid worden door de Kommandantur der ba- TMl. 6. Voor het ontschepen en veiToeren. alsook voor-het laden, is de schrift-elijke toelating der Konjmandanfcui* der haven rtoodig. Voor dat ket vejvoer geschiede, mag de Kommandantur der have-p. dèft' akt van eigendom der ladîng, en indien net vervoer gedaan wofdt door _esa gerolmàchtigde van den eigenaar, d« schrifte-HjîC© toesVém'mïng' voor het véfvoer der lading eischen. De naam van den gevolmae.htigde, die van het schip hetirelk met de lading gekomen is, alsook de naara ran den kapitein en den aard der lading, moeten op het verlof vermeld zijn. 7. Voor het afreizen van een schip, moet d« g-eleider zich bij de Kommandantur der haren aanbieden en het schriftelijk verlof tôt ver-trekken opeischen. S. Verlof en inschrijvingen zijn slechts geldig wanneer zij voarzien zijn van den stempel va» «le Kommandantur der haven. en van de hand-teekening van den Kommandant of van zij* afgevaardigde. 9. De aanbiedingen. en vragen moeten verge-zeld zijn van al de papieren, met brief, doorgangsverlof, scheepsvrachtbrief, enz., derrrijze dat de namrn en de national!fceit der beman-«lingen van het schip en dçn a-ard der lading onfoetvrÎBtbaar vastgesteld kunnen vrorden. Ieder lid dér bemanning moet in bezit zijn ran een bewijs fan eenaelvigheid en van een door-gv,ngebrief, door de militaire overheid af te leveren.10. Ieder verlof i» slechts geldig voor cén overtocht »en voor den. vastgestelden vreg. Na afloop der reis, moeten de verlorea, zonder eenige uitnoodieing, aan de Kommandantur der haven van Gent terug gegeven mrorden. of in gevat de terugreis naar Holland geschiedt, dit door den Duitschen ondêrconsul te Terneu-ze.n gegeven verlof a-an den militairen post te Selzate afgeleverd w or den. 11. AU# militaire perso»en he.bbeu altijd het recht het schip, ds bemanning en ds lading t« onderaoeken. 12. De rechten en scheepvaartbelast-ingen, ■aoet-en geïnd worden als vô6r den oorlog. 13. De voorwaarden, betrekkelijk den invoer, den uitvoer, de koopmanschap met artikel*, dienstig tôt de noodwendigheden van den oorlog en deze betrekkelijk de douanen, zijn aan het onderzoek der belanghebbenden neerge-legd in de Kommandantu ur der haven van Gent, bij den Duitschen consul te Terneuzen, ten Stadhuize van Gent en bij den Havenkapi-tein van Gent. 14. Aile ovej*tredingen, het aanbieden van valsche papieren en van valsche verklaringen, zullen volgen» de wetten van den oorlog ge-srtraft worden. De Duitsche Militaire Bevelhebber. Bekendmaking Met deze wordt ter algemeena kennis ge-bracht dat de »che,epvaart opnieuw kan onder-nomen worden langs de volgende Belgische waterwegen : 1. De Maa-s van af de Nederlandsche gren-zen tôt Namen ; 2. Het Verbindingskanaal van Luik naar Antiwerpen alsmede het kanaal over Turnhout ; 3. Het kanaal van Brussel naar de Schelde ; 4. Het kanaal van Leuven naar de Schelde ; 5. Het kanaal van Charleroi naar Brussel ; 6. De Dender van Aalsfc tôt Dendermonde ; 7. Het kanaal van Gent naar Terneuzen ; 8. Het kanaal van Gent naar Oostende ; 9. Het- kanaal van Brugge naar Zeebrugge ; 10. De Schelde van Dendermonde naar de Nederlandsche gréais. Doorgangspassen, die recht tôt varen lang* deze waterwegen verzekeren, worden in de bezette streken van Belgie voor afzonderfijke schepen afgeleverd, door het Duitsch-Reizei-lijk Burger'lijk Beheer, Wetstraat, 90, Èyussel ; dor de Keizerlijke Havencommandaaituiw- van /.5n.twei"pen, alsook door de in het éfeippenge-bied gevestagde overheid en de ELaybncomman-. dantuair van Gent. Brussel, 29 *oveanber 1914-. De opperbevélhebber t van het algemeen gouvernement in Belgie. Se osrief aan het Qsstelijk Front (Russisclte «fficiecls wcdedeeling). Petrograd, 9 december. — Verslag van den generalen staf : De gevechten nabij Prasniesj en Ziechanofa zijn iiog niet geeindigd. Ook i.* de omgeving van Patrokof hadde» oatmoetwgen pla-ats, waarbij wij eenige voordeelen beha-alden. TE LODZ. Zi«hier eenige bijzonderheden over de be-schietihg van Lodz : Vele huizen werden ver-aield in de rijke wijken der stad. Het dak en do boveftïte verdi-epea van het Hôtel Savoy stortten in onder de skrapnells. Een bom viel in een gasmeter, die ontploft* en in brand vloog ; daardoor geraakte de »tad in de volko men duisterni*. Er is gebrek aan levensmiddelen ; de melli ontbreekt totaal. IN HET RUSSISCHE LEGER. Berlijn, 10 decejnber. — Men verneemt uit Koperihagen, dat da bladen aldaar uit St-Pe-terssburg bericht kregon, dat er, buiten gene- raal von Rennenkampf, nog zes generaals var hot Russisch-Westelijk leger, van hun bevel-b-ebberschap ontheten werden. Het geruchl loopt dat ze ter verantwoording naa-r het mi nisterie ran. oorlog gsroepen zijn. Turkije en Rus!and Petrograd, 9 deceinbeor. — Een gevecht be gon dinsdag morgend ««•in het Noord-Weste lijk front in de Kaukasns. (Jp dien datuin. be iiaalde de Russische linkervleugel zekere voor deelen. Het moraal der troepeu is uitstekend. Engeland en Turkije EGYPTE ZELFSTANDIG. Frankfort a/Mein, 10 december. — Volgeni een bericht uit Milaan, wordt aan de "Corrieri délia Sera" gemeld : Hussein Kema-1 staat oj het punt, als sultan den Egyptischen troon n bestijgen. De Engelsche bezetting wordt in eei protectoraat veranderd. De nieuwe Staat za van Turkije gansch onafhankelijk zijn, Di vreemde Staten zouden, naar het heetj îiunm diplomatische vertegenwoordigers terugtrek ken. Het Kerstfeest De Pans heeft stappen doen aanwenden bi de Staatshoofden der strijdende natiën, on hun te verzoeken, ter eere van het Christel grondbeginsel van den Vrede, op Kerstdag eei wapenstilstand voor één dag te sluiten. Wanneer het einde van den oorlog' Men heeft reeds voel gesproken over vroe gère voorzeggingen, ook deze van den tegen woordigen oorlog, die thans Europa in ruur k vla-m stelt. Nu heeft men den dat-um voorzegd voor h« sluiten van den vrede. Deze voorspelling is gedaan door den Ita liaanschen graaf Ugo Baschieri, die beweei dat den 27 april 1915 de vrede zal geteek«n< worden. Volgerj-s zekere geleerden zou graaf Baschiei een buitengewoon voorspeller zijn, zeer gelool wa.ardig, vooral voor de Italianen. Zoo voorzag hij in het begin van augus 1906 dat er te Santiago (Chili) eene erge aarc beving zou plaats gnjpen tusschen den 16 te den 18 augusti Den 16 augusti verdrong zich eon« opgewor den menigte voor zijne woning, d'beh om 8 ui '3 avonds had de voorzegde aardbeving plaat A A A 4k.Ék ÊkÊk A A A A ÂAA De nieuwe inschrijvers welke een abonnement nemei op de GAZETTE VAN GEN1] yoor geheel het jaar 1915, be komen van nn af tôt 1 Januar aanstaande, ons blad kostelooa BUITENLAND. GR. HERT. LUXEMBURG. VOORZIENING VAN LEVENSMIDDELEI De Duitsche regeering heeft verklaar< dat zij aan den doorvoer van goederan na: Luxemfourg geen moeilijkhedcn zou in den wi leggen. Daarop is Luxemburg met Nederland in onderhandeling getreden over den invoer van levetLsmiddelen gedurende den oorlog. Deze onderhandeJingen stuitten echter op vele moeilijkheden. Thans vertoeft de LuxemLurff-sche mrnister Eyschen in Zwitserland en Italie, om daar met de regeeringen de kwestie van invoer van levensmiddelen naar Luxemburg gedurende den oorlog te bespreken. Hij wil " daar gedeeltelijke en voorwaardelijke ophef-" fing van de uitvoerverboden ten gunste van Luxemburg bewerken. NEDERLAND. GOED EN GOEDKOOP VOEDSEL. Ook in Nederland is de onbemiddelde be-volking thans aangespoord hare voeding in het verbruik van mosselen te zoeken. Die voe-5 ding wordt aartbevolen als gezond en sterkend. i Dat de raad der regeering gevolgd wordt, > blijkt uit deze cijfers : In de verloopen maand ) november werden te Amsterdam, alleen op de i Vischmarkt aan de Ruyterskade, 5000 baleix 1 mosselen aan den wal gebracht. î Een baal wordt geschat op 95 kilos ; 5 kilos > mosselen, oinWaan van schelpen1; ©n '.baard, - geven 7 Nederlandsche on® (of 700 grammen) voiledige spijs, en van die 700 grammen zijn zoowat vier voedzame portiën te bereiden. Amsterdam nam er 400.000 portiën van in eene enkele maand. In Nederland worden de mosselen op de vol-j gende wijzen bereid : 1. in de schelp koken, i met laurier en selderij (wij lusten er ook wel i fijn gehakte peterselie bij) ; 2. ontschelpt en i ontbaard stoven met wat fijn-gewreven be-schuit (of geroost-erd brood) en wat specerij ; 3 ontschelpt en ontbaard bakken met boteir of vet. De Amsterdammers nemen er een beslag ^ bij van mostaard, peper en zout. Muizenplaag. — Het watei schap " Ds Krite" in de (gemeemte Idaarderadeel (Friesland), 1 groot ruim 113 hecta,ren, is onder water gez-ert, om d« muizen te verdelgen. FRANKRiJK, + DE KAMERS. 1 De Fransche Kamer zal te Parijs vergaderen. ■j den 22 december. In het vooruitzicht met <:e herneming der parlementaire werkzaamheden, zullen de ministers Zicli, op het einde dezer [,i week, naar Parijs begeven, ten einde zich ter i- beschikking te stellen van de sénatoriale cotn-mi-ssie van financiën en van de begrootings-commissie der Kamer. se De artîsten in den oorlog . Twee der ténors van het Opéra, de heeren ^ Las-salle en Frantz, strijden in het Noorderle-ger. De Comédie Française heeft een veelbe-, lovend tooneelspeler, den heer Raynal, verlo- 2 ren ; hij werd aan het front gedood. _ De bestuurder, de heer Albert Carré, is ge-L hecht aan den staf van Besançon. De oudste leden der Comédie Française, waaronder de heeren Mounet-Sully, Silvain, de Feraudy, i Albert Lambert, Paul Mounet, Georges Berr en Raphaël Duflos, lezen of verhalen voor de gekwetsten in de gasthuizen. = Een der bestuurders van het "Opéra Coni-r que", de heer Gheusi, is ordonnancie-officier van den generaal GalHeni ; de heeren Clément en Beyle, de ténors, zijn de eene autogelei-der en d« andere soldaat te Lyoe. De heer Jacques de Féraudy is estafette ; de heer Max Linder is àutogeleider ; de heer Tune, van den "Grand-Guignol" is krijgsge-t vangen ; de iheea' Signoret is militaire-bakker ; de heer Abel Tarride is baan-wachter ; de L heer Albert Brasseur bestuurt een gasthuis, ir en de heeren Fursy, Max Maurey, Huguenet, sg L. Diémer, Polin en Noté zijn ambulanciers, . De meeste der r ransclie ■cooneeis.peeiBtM*» doen dienst in gezondheidsgestdchten, name : lijk : mevrouwen Sarah Bernhardt, te Arca-chon, Réjane, te Trouville, Bartet, te Biaritz, mejuffers Marie Leconte en Lucienne Breval. DE WIJNOOGST. De wijn van 1914, zal van uitnemde hoeda-nigheid zijn. Vooral in Anjou is in jaren niet zulk een oogst voorgekomen. De bladen van Anjou bevatten den volgenden oproep van den prefect van Maine en Loire : De wijn ran dea oogst 1914 belooft uitnemend te zijn. Onze jongens aan het front moeten hem proeven. Den wijnbouwers wordt daarom verzocht allea een hoeveellieid af te staan, welke in de laatste dagen van het jaar naar het front zal worden gezonden. .Minstens één ten honderd moet ieder af staan. De toegezonden dekens hebiben onze solda-ten wat warmte van huis gebracht ; de Anjou zal hun een weinig zon van het geboorteland brengen. En zij zullen daaruit nieuwe krachten putten. Het département van oorlog zal de verrocr-kosten vof>r zijne rekening ncrntjn. ENGELAND DE NIEUWE SCHEPEN. In de lijst der vloot voor de maand december, worden als nieuwe schepen vermeld : de li'chte kruisers "Cambiian" en "Wallaroo"; d« gepantserde kruiser "Imperious", en verscliei-dene torpedobooten. Het admiraalschip eener flotielje heeft de* naam gekregen van " Botha". Het pantser van den meuwen kruiser "Royal Oak" is gereed. Het schip zal omniddelhjk in dienst gestelU worden. DE INDISCHE SOLDATEN. Lord Curzon, gewezen onderkoning van In-die, heeft eene toespraak gehouden, in dcwelke hij de deelneming deed uitschijnen van de prîn-sen en Hindoesche volkeren, aan den oorlog. Hij kan het cijfertal niet opgeven van de soi-daten, die naar den oorlog vertrokken, maar dit orerti-eft aile verwachting. LUCHTVLIEGERS GEDOOD. Amsterdam, 10 december. —- Volgen» ee» blad uit Londen mededeelt, is lord Anne si ey met een Engelschen officier, op 5 december, tijdens eene vlucht over Oostende_, door Se Duitschers neergeschoten. Beide vliegern werden gedood. TERDOOD VEROORDEELD. Londen, 10 december. (Reuter-mplding). --Adolf Ahlers, een in Engeland genaturalise«r-de Dnitscher, die tôt bij het uitbarsten va* den oorlog consul van het Duitsche rijk in Sun-derland was, en van hoogverraad aangeklaagd werd, daar hij Duitschers beshulpzaam was bij, het verlaten van Engeland, werd door het krijgsgerecht schuldig verklaard en ter dood verooi-deeld. DU1TSCHLAND: DE TOESTAND VAN DEN KEIZER. Berlijn, 10 december. — De keizer, die aède rt een paar dagen lijdend is aan eene ver-koudheid, kon nog heden het bed niet verlaten, doch het verslag ontvangen van den algemeen en stafoverstc, over de krijgsverrichtin-gen._DE MAARSCHALK VON DER GOLTZ. Toen. nu 18 jaar geleden, de maarschalk ron der Goltz den dienst van Turkije verliet, vroeg de sultan Abdul-Hamid aan den Duitschen overste, terug te keeren in het Ottamansche Rijk, indien men hem eens noodig zou hebben. Stand makende op deze verklarimg, heeft de sultan zich nu tôt den keizer gericht, om te vragen, thans dat Turkije in oorlog is met Rua» 54 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT. DE LICHTENDE STAD ROMAN UIT DE KAAP. &~~~' Daar vlogen een paar pijlen in 't linnen del van de wagens boven mij, en een derde raakt< iri mijn deken verward. Blijkbaar was de aan val begonnen, docli zonder dat wij iets hoor den dan "Fiikkie" Naiudé, die den haan vai zijn geweer overhaa-lde. Opeerts zag ik langs de schea'machtige liji van de lucht, waar het gnjsgroe.ne moigend lieht de heuvels aanraakte, eenige zwarte ge daanten oprijzen. De lange lemmetten van hm ajasagaa-ien waren ejfen zlchtbad/ï'. Tegeîijk werd het kampvuur uiteen gewoi"pen en eeï schreeuw toonde aan, dat de aanval aan beid kanten tegeîijk plaats had. De eerste Hottentot, die op de wagens a sprong bleef aan een as-sagaai liangen en vi« kermend neder. De volgende werd door mij geweer op den grond geworpen. Inkombe vmn de midden in den hoop, terwijl "Frikkie" -Koos aan de andere zijde den aanval afsloi gen. Gedurende eenige oogenblikken was ove. al verwarring, en de uitslag was twijfelachtii Gelukkig konden de Hottentotten niet ziei waar wij lagen, en zagen wij hun gestalte steeds duidelijker tegen de lucht. Doch oi danks onze geweren kwamen zij woest aai stormen, terwijl wij eerst weer moesten ladei eer wij verder iets konden doen. Het lade kostte tijd en een paar maal vergisten wij oi in donker — een paar sohoten misten. Daar< wierpon vrîj de geweven weg, grejien de los ass'a-gaaien, en staken er op los, waar wij maar konden. Op da-t oogenblik, tea-wijl de toestand zeer twijfelachtig wa«, en Inkombe, aan den schouder gewond bui'ten gevecht was gesteld, gefceurde er iets, dat de kansen geheel deed keeren. Terwijl de Hottentotten gillend en schreeuwend om de wagens liepen, kreag Koos opeens den inval om een sfcuk hout te grijpen, dat brandend naast hem op den grone lag, en de kaars in den meloen aan te steken. : Daar vlaamde in hun midden een afschuwelijli s gelaa-t op in de duisternis, met oogen, neus er mond van vuur. Koos had den paal in der grond gezet voor zijn katneraden, en daai i grijnsde de meloen nu aïs een spook uit d« liei. i De uitwerking was b.uitengewoon ! De voor sten, die vlak bij dat ontzettende visioen wa l'en deinsden gillend terug, en lieten ailes vaJ i len wat zij gestolen hadden. Die achter hei kv/amen, wisten niet wat er gebeurde, docl î werden door een gem e en s ehapp el i j k paniel s aangetast, keerden om en namen de vlucht Binnen drie minuten wa-s het kamp vrij ; d' i eenige die achterbleef, was een zwijgende ge 'I daante, die stijf en dood nederlaag in het toe n nemende morgendlicht. Het gevecht was ge ëindigd met een blijspel. n Toen Sandy Mackay uit zijn roes ontwaakt i- en vernam wat er gebeurd was, schaamde h t*- zich erg. Hij was e-chter flink genoeg om mij: *. hand te grijpen, en in zijn afschuwelijke Ka: i, fertaal te zeggen : q — Inkosi, gij zijt een bovenste beste. G i- hadt een Schot moëten wezen. Als ik dronke i- ben, ben ik een Hottentot. i, "Frikkie" Naudé bromde wat, deed ee a haal aan zijn pi,ipje, en zegde nie.fcs. is Eer wij heit dien morgend waagden ons on ip bijt gereed te maken, telden wij onze mai Ht, schapcn, liegroeçen df-n doode, spanden on> «H!>WWW—ICTH—BBMWBMWH—awa—B——O ossen in en trokken de rivier over, zoodat wij veilig aan de overzijde ons kamp zouden op-slaan.Het was maar goed dat wij dit gedaan hadden, want een uur la ter zagen wij het geheele léger Hottentotten langs den andere oevec trekken, en waren wij dankbaar, dat wij nog net bijtijds ontkomen waren. XXXII. Van de Gariep-rivier trokken wij bijna vlal naar het Noorden met een geringe afwijking naar het Oosten. Wij ko zen dezen weg, gedeel telijk om het water, dat in de Kalahari noolt ovendoedig is, maar hoofdz&kelijk om het gras dat het voedsel voor onze ossen uitma^kte. Wij wisten bij ondervinding, dat de Kalahar volstrekt geen door de zon verbrande zandze< is, zooals sommige reizigers haar beschrevei hebben. Gedurende een groot gedeelte vai het jaar zijn er heele stukken begroeid met al ierlei soorten van planten, terwijl er in den re 3 gentijd, dien wij gelukkig troffen, overvloec va-n gras is. Hier In daar zijn ook bosschen ei boomgroepen, waar zich talrijke olifanten ei allerlei grof wild op'houden. Wij ondervonden zooails ik reeds vroeger herhaaldelijk had op s gemerkt, dat de Kalahari verbazend veel die j ren herbergt. a Het doei van do kooplieden was een groot r- kolonie en handelstatie aan de Moloporiviei Mokopon genaamd. Hier wilden zij hun hoofe ij kwartier opslaan, en daar misschien wel dri a jaar blijven om handel te drijven en te jager want zij waren groote jachtliefhebbers. Onz n bestemming lag veel verder, halfwege tussche Mokopon en Luhututu. t- Slechts één jachtavontuur dat wij haddei i- wi.1 ik mededeelen. Het was aan een bij ri vif ;c \an de NokoIi. de Tlagfiii gonaamd, dat w —lllllll 11——M——— voor het eerst in nauwere aanraking met leeu-wen kwamen. Onze ossen gaven teekens van vermoeidheid. In den loop van de vorige week waren er vier bezweken, en wij hadden ze moeten afma-ken. Een vijfde was ziek. Wij hadden er een paar bij kunnen kcfipen van mindere kwaliteifc, doch nu wilden wij onzen dieren eenige dagen rust geven. Sandy en "Frikkie" waren op de jacht, en hadden mij met de zorg voor het kamp beJast. Tegen zonsondergang maakten de jongens het ; avondeten gere-ed bij een vlammend vuui-, toen ik opmerkte dat onze ossen onrustig werden. ; Ook een jonge zébra, dien wij gevangen en ge-, temd hadden, en die met het vee meeliep was verschrikt. t Ik nam mijn geweer en ging naar de dieren s toe, maar kon niets ontdekken. De zébra trilde » en lie.p mij na als een hond, maar ik schreef i den angst toe aan een ingebeelde reden en - keerde naar de wagens terug. Opeens stormden al de ossen het kamp bin-I nen, in hun woesten ren het vuur uittrappend i en de potten oniverwerpend, de kleine zébra i voorop, rtuig van angst. , Ik sprong op, riep den jongens toe, dat zij moesten uitkijken, maar nauwelijks had ik - voorzichtig tien stappen gedaan, toen ik in het kre-upelhout een groot, geel dier zag lig- 5 gen, wiens staart zich krampachtig bewoog. ', Hij was geen twee meter van mij af. Tegeli.jk - kondigde een oorverdoovend gebrul achter mij e do komst van een' tweeden leeuw aan. De ., jongens hadden, zooals inboorlingen dat ge-e woon waren, de vlucht genomen. Zoover ik a wist, _ stond ik alleen tussohen de twee dieren. Onmiddellijk legd« ik aan op den leeuw v66r i, mij, doch het geweer weigerde en tegeîijk r kreeg ik van aehter een geweldig'en slag te-ij gen den sdiouder, die mij voorove.r op den grond wierp. Ik dacht, verpletterd te zullen worden, door het gewicht van het groote die.r, doch in plaats daarvan sprong hij over mij heen, mij slechts even met een van zijn poo-ten aa-nrakend. Hij had eveneens zijn slag gé-mist, en kwam nu terecht bij zijn tegenpartij in kreupelhout. De twee leeuwen begonnen een wanhopigen strijd. Ik richtte mij op de knieën op, waarbij ik voorloopig mijn rechterann niet kon gebruiken. Daar viel een schot, en een van de leeuwen stond op, schudde zijn rnanen en sloop weg. De ander lag nog eenig» oogenblikken te stuiptrekken, en was toea stil. Sandy Mackay kwam met zijn nog rookend geweer naar rajj toe, en hielp mij weer op de been. Hij was bleek en zegde iets in zijn Schotsohe taal wat ik niet verstond. Toen ging hij in zijn eigenaardige Kaffertaal voort. — Dat scheelde maar een haar ! Wij zagen later nog twee leeuwinnen, doch die waren erg bang. Waarschijnlijk wilden zij met hun vieren ons kamp een bezoek brengen. Het gedoode dier was prachtig, vier voet hoog en meer dan elf voet lang. Zulke avonturen komen zelden voor. Of-schoon er veel leeuwen in de Kalahari zijn, kan men eoms weken reizen zonder er eon te zien. Men ziet hun spoor en hoort hen des* nachts ; soin s halen zi j het vee weg, maar zij weten zich uitstekend te verbergen. Ik denk dat dit viertal erg hongerig was. Hier ontvingen wij ook nieuwe verontiaisten-de berichten omrtrent het vooruit dringende leger.Onlangs hadden wij vele Kalahari-Boecli-jesinannen gezien. Dikwijls gingen zij op een af stand voorbij. Zij schenen allen in één rirh-ting voort te trekken — naar het Oostçn ; maar zij waren zoo wild, dat zij door nie>t«i W ren te overhaîen om naderbij te komen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods