Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1619 0
27 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 27 February. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cf9j38mn8n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zondag 27 Februari 1916 5 GElTTIEMEIsr Tweede Jaargang Nr 15 C1EILLIJSTRRERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA"ND 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar 3T Jl. 2s/L ILIBBL AD A.anico-cid.iQ'iricrQii : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Bejrafenisbericht 5.00 Laster en leugens door den Gemeenteraad van Antwerpen veroordeeld pen, verleden Maandag namiddag geliouden, kwa-men de schandelijke laster en de vermetele leugens ter bespreking, welke sinds een paar weken onder de bevolking verspreid vverden, met liet in-zicht de waardigste en de verdienstelijkste perso-nen te treffen, en bij het volk verdaclit te maken. De gewettigde ontroering hierdoor bij de bevol-king verwekt,-moest officieel gestild worden en eisch-te eene verklaring van bevoegde personen om den laster en de logen door de waarheid te zien ver-dringen.Er was eene groote massa nieuwsgierigen opge-komen, zoodat de openbare omheining kroppens vol was. Waren aanwezlg : de heeren J. De Vos, burgemees-ter, Desguin, Strauss, Albrecht, Cools en L. Franck, schepenen ; de heeren, Aalders, Arents, Baelde, Bon-gers, Colbert, Delanoy, Goetschaik, Haezendonck, Hendrickx, Langhor, Royers, Soeten, Steger.Stroum, Van. Peborgli, Verrept, Weyler en Wouters, leden de heer Hub. Melis, stadssecretaris. De heer Randaxhe liet zich verontschuldigen. De heer Melis, secretaris, gaf verslag der vorige zitting, hetwelk werd goedgekeurd. Ondervraging van M. Baelde Het achtbaar raadslid zegde : Zooals gij weet, waarde Coliegas, worden sinds eenige dagen allerlei beschuldigingen uitgebraclil van onregelmatigheden welke zouden gepleegd zijn in den bevoorradingsdienst, zoowel als in den dienst der stad. Men spreekt van afzettingen van beamb-ten en meer andere feiten werden verhaald, waar-over het volk zich verontrust maakt. Ik meen mijnen plicht te volbrengen^ met aan het Scliepencollege te vragen ons uitleggingen te geven over die geruchten, welke onzen goeden naam in verdenking brengen. Ook zou ik van het Schepen-college willen weten of het noodige gedaan is, om den laster en logen, welke verspreid worden, tegen te gaan en de laffe rekels, welke er zich aan plich tig maken te doen straffen. Antwoord van den heer Jan De Vos, burgemeester Ik ben mijn geachten Collega dankbaar, dat hi; mij in de gelegenheid stelt, namens het College vai: Burgemeester en Schepenen te antwoorden, dat d€ geruchten, waarover liij spreekt, van allen gronc ontbloot en dus schandelijk zijn en lasterlijk. Ei wordt inderdaad gezegd dat er in deze laatste dagen beâmbten zijn afgesteld, en verscheidene nameri worden genoemd. Dit ailes berust op louter logen Er is in deze omstandigheden geen enkel stadsbe ambte afgesteld, en er is niet de kleinste reden ge weest om tegen welken stadsbeambte ook, voor fei ten van oneerlijkheid in de bevoorrading, op te tre den. Hoe zulk gerucht in de wereld komt, is enke] te begrijpen uit de overspanning der geesten dooi den oorlogstoestand. Het is echter een treurig feit. te moeten vaststellen, dat in die geruchten juist personen gemengd worden, die in de moeilijke omstandigheden, welke wij doorleven, al hun werk kracht en hun toewijding aan de Stad hebben ver-leend.Overigens dient er begrepen dat de Stad aan de zaak der levensmiddelen niets te gebieden heeft. De toevoer van dees of geen voedingsmiddel is on derworpen aan regels en verordeningen, en ook aan omstandigheden, waaraan de Stad niets te veran deren heeft. Ik herhaal dus nog eens met den meesten aan-drang mij ne logenstrafflng, en besluit met een be-roep te doen op den gezonden zin onzer bevolking, opdat zij zich onthouden zou van een slechte daad, door het voortverspreiden van de lasterlijke geruchten waarop ik doelde. Zij moet vertrouwen hebben in ons Bestuur dat, sedert de borlog uitbrak, maai één doel heeft gehad, namelijk onze bevolking door aile middelen te helpen, om deze moeilijke dagen te doorworstelen ! Ik heb overigens niet gewacht om streng op te treden ; het zal misschien heilzaam inwerken op zekere lasteraars, wanneer ik hier meedeel, dat er reeds verscheidene proces-verbalen zijn opgesteld en aan het parket overgemaakt. Redevoering van den heer L. Franck, Schepen Voor het Nationaal Corniteit voor Hulp- en Voe-ding, Provinciaal Comiteit in Antwerpen, wensch • ik de logenstrafflng, door den heer Burgemeester in zoo duidelijke termen gegeven, geheel en zonder voorbehoud te onderschrijven. Het Plaatselijk Comiteit voor Voeding, dat voor de bevoorrading van de Stad Antwerpen zorgt, is een onderafdeeling van het Nationaal Comiteit voor Hulp- en Voeding, en verdient allen lof voor zijne moeilijke werkzaamlieid. Wat verteld wordt over ontdekte oneerlijkheden en grove onregelmatigheden, zoowel als over gewel-dige incidenten in besprekingen desaangaande, is niets dan leugen en laster. Het Bureel van het Plaatselijk Comiteit van Ant werpen is samengesteld uit twee katholieken, een socialist en twee liberalen. Onze drie grootste staatspartijen zijn dus solidair in deze zaak, zooals overigens in heel het werk van het Nationaal Comiteit. Aanvallen en laster treffen lien allen op gelijken titel. Niet alleen is reeds de samenstelling van het Plaat selijk Comiteit een waarborg voor zijne werking, maar het Comiteit staat c^ider het toezicht van de tak Hulp van het Provinciaal Comiteit van Ant werpen. Deze afdeeling vormt eene samenwerkende maat schappij, aan al de verplichtingem van eene han delsvennootschap onderworpen, en staat onder bel voorzitterschap van den heer Bunge, het alon geëerbiedigde hoofd van het grootste handelshuis van Antwerpen, terwijl het tusschen zijne medebe . heerders mannen telt als de heer Castelein, d.d Voorzitter der Handelskamer ; de heer Carlier, Be stuurder der Nationale Bank ; de heeren Monten9 er: Claes, leden der Bestendige Deputatie ; de heerer Friling, Blaess, Delannoy en Verbeek. Buitendien wordt nog een regelmatig kontrool uit geoefend door de Amerikaansche afgevaardigden. Nooit werd eene werkzaamheid voor het openbaai nut onder strengere voorwaarden van toezicht ge voerd. Juist heden morgen heeft de afdeeling Voeding hare wettelijke jaarlijksche vergadering gehouden waarin hare balans en rekeningen met algemeene stemmen werden goedgekeurd. Indien ik op deze feiten de aandacht heb willer inroepen, is het niet omdat de uitstekende manner welke den dienst der bevoorrading uitoefenen, eeni ge verdediging behoeven ; zij staan ver boven alh aanvallen en allen laster. Het volk is hun onmeet bare dankbaarheid verschuldigd. Maar de slechte daad aan zulken achterklap ver bonden is dat voor de arme stakkers, die zich me ee* karig rantsoen moeten vergenoegen, de ontbe ringen bitterder worden als men bij hen het gevoe len zou opwekken, dat niet al het mogelijke en me de grootste eerlijkheid en zorg, ten hunnen voor deele wordt gedaan. De eenige laakbare daden in heel de kwestie de: bevooh-ading:, zijn die van eenige woekeraars er sjacheraars in levensmiddelen die, om eenige per soonlijke winst, niet zouden aarzelen de heele be voorrading van ons volk in gevaar te brengen. Zi zijn tôt hiertoe met de grootste strengheid geween en vervolgd, en wij zullen dit blijven doen. Ik ben gelukkig er bij te voegen dat de hoeveel heden levensmiddelen die deze oneerlijke lieder zich hebben trachten aan te schaffen door slinksch middelen, waar de Comiteiten, hunne leden of hun ne beâmbten voor niets tusschen zijn, zoo goed al onbeduidend zijn, dank aan de genomen voorzorgei en maatregelen. nog geen sprake van 200, en dan is het nog vol-strekt niet uitgewezen dat dit goederen zouden zijn, voortkomend van het Nationaal Comiteit. Nog minder is .het bewezen dat het Provinciaal of het Plaatselijk Corniteit daar voor iets zouden tusschen zijn. Bedoelde hoeveelheid, van ongeveer 170 ton, waar het niet eens zeker is, ik herhaal het, dat ze uit geïmporteerde waren bestaat van het Nationaal Comiteit, geldt voor heel het land, en is over verscheidene maanden verspreid. Het is waarschijnlijk rond deze schromelijk over-dreven feiten en door onze eigene maatregelen van kontrool, dat al die dwaze geruchten in de wereld zijn gekomen. Moge dit eene les zijn voor de toekorhst. De men-schen weten niet wat kwaad zij op deze wijze zouden kunnen stichten. Ik heb er aan gehouden tôt in.de bijzonderheden te gaan omdat, hoe ongelukkig de tijden ook mogen zijn, ik op den eerlijken naam van ons volk smet nocli blaam wil zien. (Toejuichingen der raadsleden en in de publieke omheining). Ondervraging van den heer Steger gemeenteraadsiid Ik verklaar mij voldaan door de antwoorden welke de achtbare heeren Burgemeester en Schepen Franck gegeven hebben. Ik wil echter nog. eenige vragen. stellen over den dienst van den verkoop der levensmiddelen in de winkels van het « Komiteit voor Hulp en Voeding ». Aldus zou ik willen weten of die dienst met de noodige voorkomendheid wordt vervuld, zoodat deze geen reden tôt klagen geve ? Kan er geen verandering aan toegebracht worden, opdat de personen die naar bedoelde winkels ko-men, daar geen uren meer zouden moeten wachten, alvorens bediend te worden ? Wat zal er nu geschieden met den verkoop der aardappelen ? Het achtbaar raadslid stelt nog eenige andere vragen en drukt den wensch uit dat het mogelijke zal aangewend worden om.het volk in de mate van het mogelijke te voldoen. Ondervraging van den heer Jos. Bongers gemeenteraadsl id Het achtbaar raadslid, verzoekt zijne coliegas hem niet te onderbreken in de uitleggingen welke bij wensclit in 't midden te brengen over den verkoop van levensmiddelen door het Nationaal Komiteit van Hulp en Voeding. Van eerst af heb ik er verzet tegen gemaakt dat dit Komiteit zelf den verkoop deed en zulks ten na-deele van de winkeliers, allen neringdoeners, die het meest getroffen zijn door den huidigen toestand. De winkeliers had men met den verkoop moeten gelasten, dan hadden deze nog iets kunnen verdie-nen, en het publiek had zich niet te beklagen gehad over de bediening. Te Gent gebeûrt zulks, waarom kan het hier ook zoo niet ? Ik heb meermaals met den heer Schepen Strauss daarover gehàndeld, alsook met den Voorzitter van de Intercommunale Commissie, die thans ode Sehepenbank /etfelt ; beide hebben mij h<-loofd voor de neringdoeners te doen wat mogelijk is, en mijne voorstellen te onderzoeken, tôt nu zijn mijne vragen onuitgevoerd gebleven. De heer Bongers leest eene reeks vragen af, betref-fende den verkoop van verschillende waren en ein-digt met een dagorde neder te leggen waarbij de gemeenteraad van Antwerpen verklaart de belangen van den Middenstand te zullen verdedigen en met het oog op den verkoop van levensmiddelen het mogelijke te zullen doen voor de winkeliers. Redevoering van M. Strauss, Schepen De heer Strauss beantwoordt de vragen der twee voorgaande sprekers. Er moet een verschil gemaakt worden zegt hij, tusschen de lokale magazijnen en die van de Stad. De eerste staan onder amerikaansche contrôle en de gegeven onderrichtingen moeten streng gevolgd worden, wil men geen gevaar loopen heelemaal niets meer te krijgen. Ik ben ervan overtuigd, zegt spreker dat, liever dan heelerrmal niets meer te hebben, iedereen de onaangenaamheden van lang wachten en verscherpte contrôle toch maar voor lief zal nemen. Trouwens, als de menschen zoo lang moeten wachten is het toch hun eigen schuld : iedereen wil de eerste dagen bediend worden en men verdringt elkaar ; maar de tweede week komt er bijna niemand meer... Wat de aankoopen betreft, door het gemeentebe-stuur gedaan het is tegen wil en dank dat daarmee begonnen is ; alleen toen men zag hoe de spéculateurs optraden en de prijzen opjoegen, werd be-sloten dat de Stad mede aankoopen zou doen. Spreker weidt breedvoerig uit over de aardappel-quaestie en toont aan dat het verbruik geen gelij-gen tred kan gehouden hebben met den overvloe-digen aardappeloogst van dit jaar ; men moet dus aannemen dat groote hoeveelheden nog verborgen zitten die wel zullen los komen, nu de Stad in Hol-land groote hoeveelheden aardappelen heeft aange-kocht welke nog enkel op « consent » wachten om te kunnen worden aangevoerd. Wij hebben ook, zegt spreker, suiker en koffle aangekocht ; maar we hebben die koopwaar nog niet hier. Zoo hebben we drie honderd duizend kilo-gram koffle aangekocht, dat is ongeveer -een kilo-gram per hoofd en dat misschien voor langen tijd. We zijn echter nog niet eens zeker dat we die koopwaar zullen hebben en... de heer Bongers zou reeds magazijnen van verkoop willen instellen ! Wij verdedigen allen den kleinen middenstand zegt spreker, meer misschien dan M. Bongers ; ik ben vast geen partijganger voor liet leveren aan par-ticulieren ; maar in oorlogstijd moet men de bevolking vrij waren voor speculatie geest ; als liet aan-bod zwakker is dan de vraag, stijgen de prijzen en de « accaparem's » maken woekerprijzen voor hun gestapelde koopwaren. Er moeten dus niet meer slachtoffers gemaakt worden dan er nu al zijn. Als we vrijheid van handel hadden zou ik natuurlijk zoo niet spreken, maar nu moet ik mij plaatsen op een ander standpunt en ik ben ervan overtuigd dat in deze omstandigheden na overweging eenieder zoo denkt. De heer Schepen Franck zegt dat de middenstand inderdaad zwaar getroffen is ; toch .was men bekom-merd om er voor te doen wat mogelijk is ; spreker noemt de werken op, ingesteld ten voordeele van den middenstand, zooals de instelling voor krediet, het « werkhuis » dat aan duizenden meisjes arbeid verschaft en dat een zeer nuttig werk is, het Hulp Comiteit voor de Schamele burgers, enz. Als men ertoe kan komen de winkels rijkelijk van waren te voorzien zou men dat natuurlijk doen zegt spreker ; maar er zijn omstandigheden die dat nu beletten. Zekere levensmiddelen zijn slechts te krijgen als men rechtstreeks aan de verbruikers levert. Ik ben ervan overtuigd zegt spreker, dat de heer Bongers de eerste zal zijn om zich met die hoo£dvereischte eens te verklaren. Vermits M. Bongers vreest dat het College zijn voorstel zou onderzoeken, is spreker het erover eens, zijn verzoek in te willigen. 1 De heer Bongers stemt ermede in, op voorwaarde dat het onderzoek spoedig geschiede. : Op voorstel van den heer Royers drukt de Raad ' den wensch uit dat de vraag van den heer Baelde, 1 alsmede het antwoord van den heer Burgemeester, en de vraag van den heer Steger bij middel van " plakbrief aan de bevolking zou kenbaar worden ge-1 maakt. 5 De andere punten van bestuurlijken aard worden ; aile met algemeene stemmen aangenomen. 5 De openbare zitting werd geheven om 5 1/4 uur. BERICHT Van af 4 Maart zal De Zondagsgazet regelmatig op 8 bladzijden verschijnen. De voort-durende opslag van het papier laat ons echter niet toe het blad aan 5 ceitiemen te blijven verkoopen. De prijs wordt dus v-in dien dag af op 10 Centâemen gebracht. Wij hopen dat onze gctrou-.ve lezeressen en lezers deze schikkingen met welvvillend-heid zullen aanvaarden. BEZIilDEN DEN 09RL0G Hoe mindër ontwikkeld en minder wetend dus minder .kennend de mensch is hoe geringer ook liet begripsvermogen is ontwikkeld waardoor hij tôt beseftlng komt. Waar geen besef is, ontbreek* ook de rede van-daar dat kinderen, idioten, krankzinnigen of ge-brekkigen ook als ontoerekenbaar worden be-schouwd, voor begane daden die niet strooken met de vastgestelde regelen van onze samenlçving. Op enkele uitzonderingen na zijn echter aile menschen voorzien van zintuigen die ons het leven om ons lieen doen gewaarworde'i, en uit dit gewaar-worden is de Rede — het denken, verstand — en de meerdere of mindere harmonieuze s%ameîiwerking der geestvermogens ontstaan Is nu iemand welnig ontwikkeld, weinig wetend, maar leeft hij toch in een centrum van hooge be-schaving als Antwerpen, dan doen, zoowel bij den grooten mensch als bij het kind, de manifestaties van het wereldleven om hem heen, indrukken ontstaan, die zijn ongekweekte- geestvermogens bewe-gen er beelden scheppen en zoo... de verbeelding doet geworden. Hoe "geringer dus iemand van iets afweet, des temeer zal zijne verbeelding hem zaken doen fantazeeren die inderdaad niet bestaan. Het tijdperk waarin de n enschheid thans evo-lueert levert voor vorengaande stelling duizenderlei bewijzen, bijvoorbeeld. Wederom. is het een 13, maar nu februari 1016. Eindelijk hebben we, na dagen regen, een tamelijk goeden Zondag, 't is droog, ce winteravond schijnt ons heel diep, en we zien ont 'lbare lieelal lichamen als sterren van verschillende grootte flikkeren en vonklichten. Ons zonnestelsel dat^aar de heelal-as schroefsgewijze drijft heeft in liaar stelsel natuurlijk eene Innerlijke levensmacht, de zon, waarom heen de er bijbehoorende xjh"ieten ijlen, elk in de haar eigene bewegingsbaan. Door dit verscbil in baanloop en de snelheid van meerdere bewegingen, doet zich a§n ons oog het merkwaardig verschijnseï voor dat 'Wij somtijds be-wonderingswaardige stonden aan het firmament kunnen waarnemen. Nu hebben wij een vriend, lie een winkelbedrijf doet, daa-r gaan wij heel veel buurten, omdât wij er veel vernemen. Tegen ne; n uur torenuur komt tr een welgeklecd heer bjn'ieh en zegt : - Hebt gijlie het al gezien, nu is 't toch zeker dat de En-gelschman de Schelde pverkomt, ja en' met Holland moet het er ook maar vies uit zien. 't Is me nog al eens 'n sport, dat zal wat zijn ! Ge ziet van hier dat men anders toch den ballon ni»t uit zou steken. En al uren hatagt hij er. En tôt mij omdat ik lachte. — Ehwel mijnlieer, gij steekt met ons altijd den zot, maar de ballon captief hangt er. Met honderden staan de menschen er naar toe te zien. Ge kunt zoo duidelijk de twee lichten er van zien ! Vooruit kom zien. Ik mee. Toen wij terplaatse kwamen — zeide mijnheer. Ehwel, wat zegt gij, wat denkt gij er van. — Dan verklaarde ik hem, dat dit stèrreu waren, dat hij die eene zeer groote ster, wie weet hoeveel maal al had gezien, dat zij Venus is genaamd en een planeet van ons zonnestelsel was. — Boch hij liep vertoornd heen, mij om mijn ongeloof aan zijn « ballon captief » naar de niaan wenschend. Den Dinsdagavond er op volgend weer bij mijn vriend zijnde, komt toevallig en gelukkig mijn naar de maanwenscher weer binnen, er waren meer menschen — die er ook aan ballonnetjes geloofden. Hij sprak mij toe en vroeg of ik nu nog'twijfelde aan lietgeen elkeen wist en vertelde. Als eenig antwoord trok ik een « Nieuwe Courant » uit mijn zak en zei : Wat moet die ballon dan toch verbazend lioog gestegen zijn en wat een stêrke en kolossale kabel heeft men er voor noodig om hem zoo hoog. te laten stijgen, dat men hem over lialf Euxopa kan zien, docli luister eens ik lees hier : « Conjunctie van Venus en Jupiter » Zondagavond deed zich aan den sterrenhemel een merkwaardig verschijnseï voor. De planeten Venus en Jupiter stonden op minder rlan een maandoorsnede van elkander af. Omtrent dit verschijnseï lezen wij in het Nieuws van den Dag : De zeer snelle beweging van sommige planeten, die gewoonlijk niet sterk in het oog valt, is dezer dagen ook voor het vrij-onverschillige publiek op alleraardigste wijze aan den hemel gedernonstreerd. Een paar weken geleden nog kon men, aan den helderen avondhemel na het ondergaan der zon, niet ver van den smallen maansikkel twee mooie « sterren » zien : Jupiter en Venus, op aanzienlijken afstand van elkaar sedert echter is de avondster Venus, zich van de zon verw ijderend, (?) met groote snelheid op Jupiter afgekomen en Zondagavond waren de twee planeten in a conjunctie » gekomen, ze stonden op minder dan een maandoorsnede van elkaar af. Het was, in de prachtige avondlucht, een schit-terend en fantastisch schouwspel. De twee hemel-lichten leken wel twee oogen van een monster, en bijgeloovige middeleeuwers (zijn ze allen uitgestor-ven ?) zouden er een voorteeken in gezien hebben, indien er in onzen tijd nog voorteekenen noodig waren I Overigens zou de samenvoeging van « Macht » en « Schoonheid » niets dan goeds kunnen aanduiden en men kan er wat onderverwedden, dat elk ,deT 1 oorlogvoerenden het teeken des hemels op zich zelf toepast. De «oogen» waren echter zeer ongelijk. Jupiter is anders de helderste planeet aan den nachtelijken hemel, maar zoo vlak naast de vonkelde Venus leek zijn licht geelachtig en maar vrijzwak. Werkt het weer mee, dan kan men nog enkele avonden de twee planeten dicht bijeen zien, Venus verwijdert zich echter. Aan den tegenoverliggenden horizon staat de rossige Mars, die al vrij helder wordt ; naar het zénith toe in de Tweelingen, nog eeri groote planeet : Saturnus, die met zijn doffer licht nu weinig in het oog valt — hij is niet eens zoo helder als Sirius — maar in den kijker zijn ring heel aardig vertoont. » En zoo weten de menschen nu weeral naar wat zij gedurende eenige avonden gekeken hebben. ONZE VOEDING DE AARDAPPELEN Uit het verslag- van den gemeenteraaid heeft men kunnen opmâken dat de aardappelen ons niet van 7.c.If zijn toegekomen en de aankoop ervan, welke in Holland gedaan is, nogal wat geloop gevergd heeft. Een komiteit, samengesteld uit afgevaardigden der verschillende groote Belgische steden, is door het « Nationaal Komiteit » naar Holland gezonden gc-weest voor den aankoop der aardappelen. De onderhandeling;en met de Nederlandsche Regee-ringf zijn gelukt om 40 miljoen kilos aardappelen aan te koopen, waarvan de-verzending naar België reeds begonnen is. Te Antwerpen is ook reeds een groot aantal dezer aardappelen aangevoerd en in eenige der magazijnen nedergelegd. Zoodra al de aardappelen zullen toegekomen zijn, wordt met den verkoop begonnen. OPCEPAST! In vooruitzicht van den verkoop van aardappelen is er vastgesteld geworden, dat een aantal personen voe-dingskaarten zijn komen vragen op naam van personen die nog in het buitenland verblijven. Die kaarten zijn hun af^eileverd door het valsch handteeken dat zij in het afleveringsregister geschreven hebben. Het ibedrog is gelukkig spoedig ontdekt geworden, evenals enkele perionen die er zich aan plichtig hebben gemaakt. Deze laatsten worden bij het Parket aangeklaagd en vervolgd voor aftruggelarij gepleegd bij middel van valsch handteeken, du.s voor twee misdrijven. De straf welke zij zullen oploopen zal niet gering zijn. De andere bedriegers, die nog niet ontdekt zijn en het zouden wagen zich met de « gefraudeerde » kaart aan.te b.ieden in de magazijnen, kunnen verwachten dat zij wat andeis zullén ontva,rigen dan levensmiddelen.Daarbij zal aan deze bedriegers ook hunne voe-dingskaart afgenomen worden. alsook aile hulp ot" steun van welk Èomiteit of instelling ook. SUIKER EN KOFFIE Indien het nieuws bewaarheid wordt hetgeen ons door een geLoofweerdig persoon wordt aangebracht, zou het « Voedingskomiteit » in onderhandeling zijn voor den aankoop van een grooten stock suiker en koffie. VEE De vooruitzichten nopens den aankoop van vee doen vermoeden dat de prijs van het vleesch zal verminde-ren. Zooals wij reeds onder « Over ailes » vermeld hebben, is het aantal stuks vee op de groote markt van Cureg^hem-Brussel tekoop gesteld, merkelijk in verhooging. Die toestand is ook vastgesteld geworden te Luik en te Antwerpen. Bl.ijft zulks aanhouden, dan zal zonder twijf-el het geslacht vleesch, als natuurlijk gevolg, in prijs verminderen. Het is te hopen. ONZE VOEDING Het «Nationaal Komiteit tôt Hulp en Voeding » heeft in een zijner laatste vergaderingen de hoeveelheid van het rantsoen vastgesteld Waarop iedere fami-lie reçht heeft volgens het aantal personen, waaruit ze is samengesteld. Iedereen zal begrijpen dat zulks noodzakelijk was, opdat iedereen zoude hebben waarop hij recht heeft, en — indien het er is —; alleman zoude kunnen be-zorgd worden wat hem toekomt. De prijzen der rantsoenen voor spek, reuzel en rijst zijn als volgt vastgesteld : Aantal personen Rijst Spek Re^zel Een ..... 0.83 0.56 0.60 Twee 1.65 1.12 1.38 Drie.... . 2.48 r.68 2.07 Vier 3.30 2.24 2.76 Vijf 4.13 2.80 3.45 Zes. .... 4.96 3.36 4-14 Zeveir .... 5.76 3.92 4.83 Acht 6.60 4.46 5.32 Negen .... 7-43 504 6.21 Tien 8.25 5.60 6.yo Elf 9.08 6.16 7.59 Twaalf. . . . 9.90 6.72 8.28 Dertien. . . . 10.73 7.28 8.97 Veertiem . . . 11.55 7-84 9.60 Vijftien. . . . 12.38 8.40 ro.35 UIT BORGERHOUT In mijne vorige kronijk zinspeelde ik terloops op het-herhaald gekibbel, in vroeger tijden, tusschen Borgerhout en Antwerpen. Ik haastte mij echter erbij te voegen dat dit gehaspel steeds zonder merk-baren invloed op de goede betrekkingen tusschen de bewoners van beide gemeenten gebleven is. Het langdurigste en merkwaardigste dezer geschil-len waarvan de herinnering levendig gebleven is, zal wel datgene wezen in de zestiende eeuw opge-rezen tusschen de beenhouwers van Antwerpen en die van Borgerhout. Volgens de aanteekeningen van onzen ajzchivaris J. B. Stockmans waren de beenhouwers dezer laatste ïilaats omstreeks liet jaar 1570 wel vijftig in getal. « Onze gilde, schrijft hij, was bloeiend en de nacht- . merrie der stedelijke of binnenbeenhouwers. Wel is waar stonden deze hunne medebroeders uit Bor- 1 gerhout overal in den weg en zouden hen vrij gaar-11e uitjie stad hebben gekegeld ; maar hier hadden zij af te rekenen met het volk der stad dat volop zijne gunst aan de jongens van deji buiten gunde, omdat zij deugdelijke en goedkoope waar leverden. 1 Ook wisten onze kerels maar al te goed hoe duur-baar de vriendschap der landbestuurders was, en geregeld ging er eene malsche brok naar de heeren te Brussel of elders, waar er iets mede te verdie- ' nen was ! 't Is mijn doel niet hier in 't lang en in 't breed uit te weiden over al de onderhandelingen, beraad-slagingen, smeekschriften, verordeningen, twisten, gewelddaden, rechtsgedingen, enz., waartoe die ver-deeldheid tusschen binnen- en buitenbeenhouwers aanleiding gaf. Het bestek der Zondagsgazet laat zulks niet toe en de feiten zijn overigens van de meeste lezers genoegzaam gekend om dergelijke uit-' weiding onnoodig te maken. Slechts enkele in 't oog springende gebeurt.enissen wil ik aanhalen om te doen uitschijnen tôt welken graad van heftigheid die « slachtersruzie » somtijds steeg. In 1584 had het Antwerpsch Magistraat, tegen den wil der stadsbeenhouwers in, beslist dat de vleesch-houwers van Borgerhout en Berchem zich binnen de stad vestigen, doch hunnen handel sleclit* eenen dag per w*eek, in en voor hun huis, uitoefeneîT mochten. Die verordening werd eenen tijdlang ge-trouw nageleefd, doch langzamerhand begonnen de buitenbeenhouwers op ong®oorloofde dagen te verkoopen in aile plaatsen en kwartieren der 6tad, ja, bekreunden er zich zelfs niet om als zij daarover werden berispt, doch droegen stoutmoedlg het vleesch openlijk bij de burgers aan huis. Hierop groote verbolgenlieid bij de stadsbeenhouwers, die doodeenvoudig besloten zich zelven recht te doen. Met geweld drongen zij in de huizen der buitenbeenhouwers, en braken er al de slo'ten, kis-ten en schapraàien open om te zien of er geen vleesch verborgen zat. De tusschenkomst- der over-heid was noodig om aan ileze baldadigheden een einde te stellen. De buitenlieden wigten zich bij gelegenheid al even beslist en hardhandig aan te stellen als hunne stielgenooten van binnen de vestingmuren. Op eenen nanoen van December 1032 waren een zevental dezer laatsten hunnen rondgang gaan doen van poort tôt poort, ten einde de buitenbeenhouwers onverwachts op misbruiken te betrappen. Gekomen op de rui omtrent de Bontemantelstraat, zagen zij eene menig-te mans- en vrouwspersonen, a gewapend met bloote messen of opstekers en eenen armvol steenen », dreigend en bulderend op hen afstormen. De voor-naàmste aanleider van de bende was de zoon van den buitenbeenhouwer Jan van Gansen en zijne vrouw, die « met groote furien ende geruciît van 1 roepen ende dreygementen » hen dapper naderden, hen jagende tôt in de Huidevettersstraat, voor de woning van den schepen Vekemans, en roepende met lurder stem : « Dit syn de vleesdieven ! » De benauwde Antwerpenaars vonden eene schuilplaats in hoogergemelde woning • en dienden eene aaii-klmclit in bij den schout, echter zonder noemens-waardig. gevolg. Een Borgerhoutsch slachter, Hans Stynen, had in 1614 de stedelijke verordeningen op den vleeschver-koop overtreden on werd deswegens tôt eene boete van 150 gulden veroordeeld ongerekend de procès kosten. Dezelfde had op St-Nicolaasdag van hefc vorig jaar grove scheldwoorden tôt de dekens van het Antwerpsch beenhouwersambacht gericht en hun onder andere van omkoopbaarlieid bescliuldigd met deze woorden : « het gelt dwelck dat stom is, maakt recht wat crom is. » Wegens dit vergrijp voor het college van burgemeesters en schex>enen geroe-pen geweest zijnde, moest hij daar op zijne kniëen schuld bekennen en vergiffenis vragen, vervolgens eene bedevaart doen naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel en daarvan binnen de veertien dagen het bewijs inleveren op straffe van « arbitrale correctie ». Oorspronkelijke en kordate rechtsple ging, voorwaar 1 Rond hetzelfde tijdstip werd eoii steedsche vleesch-houwer J«ak Verschrieck, door vier buitenbeenhouwers te paard gezeten, op den weg van Lier n»ar Antwerpen, aangevallen en tôt tweemaal toe ter aarde gereden, d*aTenboven met een bloot mes be-dreigd, en toen een der aanranders, oordeelende waarschijnlijk dat het zoo al wél was, zijne hand-langers van verdere geweldenarij wilde terughou-den, ontving hij als repliek : « Moetwillige, wilt ghy 't u moyen, wij geven u ooek eene snede door il backhuys! » De binnenbeenhouwer Hans Bordincx had door zijnen zoon te Austruweel, rond den jare 1607, ten huize van den landman en buitenbeenhouwer Willem van den Wiele, doen slachten « zekere koe die zie-kelijk was », welke hij daarna aan denzelfden Willem verkocht, « om binnen synen huise onder syne arbeiders ende gravers, die hij zeer vele heeft, te slijten ! » Bovendien bracht dezelfde Will«m 110 r veertig pond gezouten vleescji ter markt, overge schofen van de bruiloft van zijnen zoon. Inmid-dels waren de birtnenbeenlKuiwers aan zijn kraàïri gekomen en hadden gemejd vleescW aangeslagen, roepende in de omliggende straten, « dat het volk maar bij de buitenbeenhouwers moest vleesch koopen, om ongezonden kost, waar do pokken uitdro-pen, te etenl » Was het niet, alsof de binnenbeenhouwer kwaad vleesch aan den buitenman had verkocht om dezen alzoo in moeilijkheden te feren-gen 3 Men ziet het, de vijandschap tusschen de mannr van Antwerpen en die van Borgerhout kon w niet verder gedreven worden — en men zou van-daag, bij het varnemen hoe verstandig zij elkander nu verdragen, niet kunnen gelooven, dat er vroeger bloed vloeide in beide kampen, wre het niet dat er ontegensprekelijke bewijzen best /.den. Bovenstaaiide aanhalingen ontleende ik meesten-deels aan de twee terecht geprezen werken. « Ge-schiedenis van Deurne en Borgerhout», van J. B. Stockmans en « De Antwerpsche Beenhouwers », van E. Poffé. Beide kunnen met vrucht geraadpleegd worden door al wie méér omtrent de beruchte been-houwersgeschillen wil vernemen. ârno. Dit nummer bestaat uit ACHT BLAiZIJDEN OVER ALLES ue voigenae benoemingen werden in het onlangs gehouden kapittel der Redemptoristen gedaan .' Provinciaal, P. Van de Steene; rector te Antwerpen, P. l7rb. van Eygen; te Brussel, P. Roelandts; te Luik, P .Dubar; te Bergen, P. Halary; te Doornik, P. Hinta; te Jette, P. Vlassenbroeck; te Sint-Truiden, P. de Smijter; te Roesselare, P .Theyskens; te Beauplateau, P. Costenoble; te Esschen, P. De Nijs. Criekenland gaat een nieuwe serie postzeffels uit-Bfeven en ditmaal — voor den eersten keer — met de beeltenis van koning: Constantijn. Luitenant Cindc, van het Italjaansch leger, heeft sen nieuw record van het hoog vliegen gemaakt. Hij bereikte in 75 minuten de hoogte van 5,300 meter. Eugeen Isaye, d|e uitstekende violonist van Brussel, lien wij hier meermaals op .conc'erten hooiden bij gelegenheid der audities door hçm in de zaal van het von. Kunstverbond, heeft met een groote fonograaf-irma van Amerika eene verbintenis gesloten. Hij zal )innen enkele dagen naar Amerika afreizen. Geruchten worden verspreid, volgens dewolke het nzicht zou bestaan de Belgen, die onder kontrool zijn, Dij het Duitsche leger in te deelen. Er wordt ons laarover medegedeeld dat daar goen woord van waar s; zulks blijkt uit de bekendmakingen van den gene-aal-goeverneur van 22 Deceaiber 1915 en deze van len goeverneur van Antwerpen van denzeifden datum. Deze bekendmakingen zijn thans nog: van kracht. Het is best tegen dergelijke ongegronde berickte» n te gaan en er geen geloof aan te hechten. Te New-York gaat men de grootste kerk der wereld Douwen, op verzoek van de Amerikaansche bisschop-pen; zij zal de kleinigheid kosten van 25 millioen dol-a'rs of honderd en vijf-en-twintig millioen frahk. Hare lengte zal die van Sint-Paulus te Londen," welke [52 meters telt, met 15 meters overtreffen; en de dom 1er Sint-Pieterskerk, te Rome, welke 132 meters hoogte heeft, met 13 meters te boven gaan. Deze reuzen-:empel, welke aan de H. Sofia zal toegcwijd worden, jal niet min dan 70,000 personen kunnen bavatten. De pouwkundige versieringen, als de mozaiek, marmeren kolommén, beeldhouwwcrken, ix)rtaleM en anderen, zullen alleen eene uitgaaf van 50 miljoen frank ver-îischen.Op 18 Juni 1895 stierf Mgr Sacré, pastoor- var O.-L.-V. kerk en plebaan van Antwerpen. Hij volgck de E. H. Beeckmans, die op 25 April 1868 gestorver. was, op. Mgr Sacré was dcstijds aalmoezeniêr in het Pausel'jk leger geweest. Op 29 Juni 1893 vierde Mgr Sacré zijn zilveren jubelfecst als hoofd der dekenij Antwerpen. De Hollandsche haring, ai hoe wel er dubbele vangst tegenover vroeger jaren is geweest, blijft zeer duur, da'ar de Nederlandsche regeering weigert dezen volks-visch naar Belgié te laten verzenden. De Noorweeg-sche haring, welke dien van Holland goed verVangen kan, is ongelukkiglijk in veel minder aantal gevangen geworden als vroeger. Dit feit is voor ons, Belgen, een tweede tegenslag. Er wordt bij de Nederlandsche Regeering aangedrongen een deel van den rijken oogst, welke opgedaan werd, aan België af te staen. Z. H. Paus Benedictus XV heeft door tusschenkomst van Z. Ex. den Nuntius eene som van 9,000 fr. doen bestellen aan den Z. E. Pastoor-DekGn pan Brussel, om aan de EE. Pastoors van de voorsteden der hoofdstad overhandigd te worden ten voordeele hun-ner liefdadige werken. Een belangrijke postaegeltentoonstalllng zal in de maand September e. k. te Utrecht geopend worden ter gelegenheid der tiende verjaring van den aldaa-r bestaanden « Kring van Zegelverzamelaars ».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods