Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

643 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 02 May. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Seen on 31 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r20rr1qn35/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

LEÛOMTE-RQEIS {gmsntstraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthraciet &. Machienkolen allerbeste kwaliteit Jjn m AT I G E prijzen Vcrzorgde bestellingen binnen de 24 uren Aanbevolen Srove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. 2 Mei 1915 Nr 24 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Papierhandel JAN BOUGHERIJ = 22 = HOPLÂND, Anfwerpen DRU KWERK BOEKBINDERIJ Godsdienstige Voorwerpan DE DUINEN Hieronder deelen wij eenige zichten mede t van de prachtige duinen onzer Noordzeekust, 1 en iaten tevens eenige inlichtingen over de 1 dujnen in het algemeen volgen. Duinen zijn heuvelketens van los zand, die i jjft en daar de lage zeekusten tegen de woede ' detzee beschermen, zij bestaan grootendeels : „•.( zeer fijne kwartskorrels van eene witte of eenigszins grijze kleur. Hun ontstaan wordt c aldus uitgelegd : het zand dat door de hooge 1 tij wordt aangevoerd en bij lage tij opdroogt, wordt door den wind naar land gejaagd, waar £ het zich ophoopt bij den kleinsten hinderpaal. \ De aanvankelijke duintjes, niet grooter dan11 molshoopen, worden alzoo mettertijd heuvels r van aanmerkelijke hoogte. Zeer dikwijls heeft s men eenige duinerireeksen achter elkander, ^ f waartusschen de duinpannen (d. i. eene vallei ^ t Zicht op de duinen aan de zee in de Panne Duinen te Coxyde of leege vlakte tusschen de zeeduinen) met hunnen eigenaardigen plantengroei gelegenzijn. De duinen zijn zeer eenvormig, maar ver-anderen tevens zeer dikwijls van gedaante. Zij verstuiven door den wind en bedelven vrucht-|bare gronden, ja, geheele dorpen onder het mulie zand, terwijl de nieuwgevormde duinen soms Iater weer verstuiven en de overblijfselen van het verleden bloot leggen. Ook de zee verzwelgt soms gedeelten van duinen en brengt hierdoor aan het licht, wat die zandhoopen sedert eeuwen in hunnen schoot verborgen hielden. Om het verstuiven der duinen te beletten, beplant men ze met helmriet, hetwelk Iater eene uitmuntende stof tôt het vervaardigen van matten oplevert. Ook heeft men proeven genomen om de duinen met denneboomen te beplanten, wat hier en daar goede uitslagen heeft opgeleverd. In Europa vindt men duinen Iangs de kusten van Frankrijk van den voet der Pyreneeën tôt aan den mond der Gironde, dan ten Noorden van Bretagne tôt aan Normandie, voorts van Calais door gansch ons land tôt in Nederland, waar zij door de Zeeuwsche stroomen worden afgebroken, doch onophoudelijk voortschrijden door Zuid- en Noord-Holland, voorts over de Hollandsche en, hier en daar afgebroken, op de Duitsche eilanden, en in Denemarken tôt aan het uiteinde van Jutland. De duinen zijn in ons land het hoogst aan K de Fransche grens, ongeveer 50 meters ; de pl hoogte vermindert naar gelang men de Hollandsche grens nadert. Voorbij Oostende is de le hoogte slechts 25 tôt 20 meters. De breedte B verschilt nog al veel : tusschen de Panne en \\ Nieuwpoort hebben de duinen 1700 meters L( breedte, tusschen Nieuwpoort en Oostende p« maar 500 meters ; van Oostende naar Heyst krimpt de breedte soms tôt 1U0 meters om te Knocke weer te verwijden tôt louu meters en plots te staken aan de Hollandsche grens. Verscheidene Vlaamsche kustplaatsen ont-leenen hunnen naam aan de duinen, zooals Blankenberghe, Duinkerke, Oostduinkerke, Wenduyne, Duinbergen, De Panne, Coxyde, Lombaertzijde (van Yde = plaats tôt het insche-pen en landen der visschers geschikt), enz. enz. Aan den voet der duinen in de Panne Zicht op de duinen aan de zee te Nieuwpoort Duinen te Coxyde DE TWEE DOOVEN Uit het Fransch door F. H. c Ja, gewis, ik betreur hem dikwijls, den vervlogen tijd waarin de diligencen, onder j het luide gerinkel van bellen en onder het a zweepgeklap van de postiljons nog rond- j reden. 1 0, die lange stoffige wegen, welke zich \ kronkelden tusschen het groene gebladerte, 1 naar den verafgelegen gezichteinder 1 En de ui'tgestrekte akkers, waarop het koren rijpte, c en de fraaie weiden waarop de wind de bo- l terbloempjes en de madeliefjes streelde ! En in 't geheel niet hebt gekend ; want ik zeg u nog eens : 't was de goedheid zelf. En de reden. waarom hij werd wegge-stuurd was zoo kluchtig ! ïlet eenige gebrek toch van den goeden jongen was : hij hield te veel van grappen verkoopen, — het op touw zetten van mop-pen, — zooals hij met zijn zwaar vroolijken lach zulks noemde. Het was dan ook de volgende « mop » welke hem zijne betrekking kostte. Te Moisdon stond het logement de « Lion d'Or», bekend als het beste en het meest beklante uit geheel den omtrek. Zijne klienteel bestond in hoofdzaak uit — Ah ! zeide Léveillé, als baas Bastard maar eens hier kwam ! Als ik met hem maar eerst in kennis kon komen ! Doch hij kende hem niet. Op zekeren morgen, evenwel, weerklonk Léveillé's krachtige stem door 't logement van den « Lion d'Or » : hij had zoo even een brief van Bastard ontvangen, die hem mededeelde dat hij zelf te Moisdon zou komen ; en dat hij eindelijk besloten was in den « Lion d'Or » at te stappen. — Ik wist 't wel, dat hij zou komen, riep Léveillé verheugd uit. Volgens gewoonte vroeg de karreman hulp-paarden aan voor het bestijgen van de lastige span in zicht,waarop hij wachtte. Zijn makke paarden knabbelden het gras langs de sloot af, hij schikte de teugels en maakte zich gereed. Meester Bastard, op zijn uiterste doode gemak neergezeten. rookte zijn pijp. 't Was een geduchte knaap, die baas Bastard ; vijf voet én zes duim op z'n minst ; een paar schouders zoo bveed dat ze deden denken aan de struikroovers van de heir-wegen.—IComt gij van Léveillé van daan,beste jon-Sen ? vroeg meester Bastard. — 1 awel, mijnheer.ik ben de knecht van den « Lion d'Or », luidde Dauphiné's antwoord. zoo men het ongeluk heeft hem half-luid aan te spreken, verstaat hij het niet en wordt hr rood van toorn. — O ! maar ik kan 'n keeltje opzetten, beste jongen, verzekerde Bastard, van raak hém, hoor. — Maar wat het logement aangaat, ver-volgde Dauphiné, daar zult gij u op uw gemak bevinden, en uw beesten ook, daarop durf ik mij beroemen. — Ja, ja, dat weet ik, verklaarde Bastard. De paarden reden de binnenplaats van het logement op, alwaar de zware vracht-wagens met hun uitgezette huiven naast elkaar op een rij stonden. Visschershuisje in de Qroenendijksche tuintjes in de Panne Schilderachtige duinen te Nieuwpoort Villas in de duinen in de Panne de krekels, die men hoorde piepen en die men op den kruin van de witte haagdoornen zag ! En de vogels, die op de groene zoden der sloten zich verlustigen. In dien tijd, althans, v/as het reizen een afleiding en een voortdurend aankweeken van kennis. Heden ten dage doorkruist men de vlakten ; en de weilanden, de bosschen, Je akkers, matten onze oogen af in de snel-heid, welke ons wegdraagt. Voorzeker ! ik betreur hem dikwerf, dien ouden tijd ; te meer, daar hij mij aan mijn vriend Dauphiné doet denken, die nog al "et zijn zweep kon klappen en me op de zware voermanspaarden wist te rijden, als hij ze naar het wed bracht, om ze daar te laten drinken. Vlug als een hert en sterk als een os, was hij doch de goedheid in persoon en zachtzinnig als een lam. ! Al sedert jaren was hij eerste stalknecht < van den « Lion d'Or ». Eerste stalknecht ! Iet wel. In dien tijd hield ieder logementhouder zijn eerste stal- ( knecht er op na, evenals de notaris zijn eerste klerk had. Dauphiné bezat het voile vertrouwen van ■ zijn meester, den heer Léveillé. Helaas 1 op zekeren dag, evenwel, maakte hij misbruik van dat vertrouwen en mijn arme Dauphiné : verliet het vlek om elders zijn fortuin te • zoeken. ] Ach 1 wat heb ik hem betreurd, dien braven i auphiné ! Dat begrijpt ge niet, gij die hem < Weelderige groei van biezen in de duinen Duinen tusschen Heyst en Knocke ruwe karremannen die, van aile kanten uit t geheel Bretagne komende, naar Nantes zich begaven. 3 't Moet gezegd worden, dat baas Léveillé - een rondborstige en vroolijke gast was, zeer i voorkomend en op de hoogte van zijn zaak ; van lieverlede had hij geheel de goede klien-i teel voor zich weten te winnen. ? Toch had een der voornaamste karreman-k nen te Rennes, baas Bastard, tôt nu toe é zich verzet tegen de aanbiedingen van Lé-s veillé. Bastard ging zelden op reis, doch hij had een vijftiental voertuigen door evenveel i mannen bediend, wateenschoon buitenkansje i voor een logement vormde. helling van Carisaie, op vijf kilometers ifstand van Moisdon. Het was Dauphiné, welken Léveillé met iie belangrijke zending belastte. Hij gaf den knecht de dringendste aanbe-velingen.— Gij weet Dauphiné, men zegt dat meester Bastard geen gemakkelijke knaap is, jeef hem in niets aanstoot, want 't zou voor mij een rijke klant verloren zijn. Dauphiné beloofde heel inschikkelijk te îijn, en toog op weg naar den karreman te gemoet. Hij ging beneden aan dehelling neerzitten, :n het duurde niet lang, of hij kreeg het — Welnu dan l span uw paarden voor | elkaar en vooruit. En terwijl zij de hellir.g opwaarts gingen, vroeg dekoopman : — Wat is dat er voor een, die Léveillé ?Is 't nog al een goede kerel ? Het was op dàt oogenblik dat in Dauphiné's brein, de gedachte aan die « mop » haar ontstaan vond. t — O ! ja, meneer Bastard, antwoordde hij, hij is te goed om kwaad te zijn ; 't is wel jammer, dat die man een gebrek heeft. 1 — Een gebrek ? — Ja, een gebrek, en dat hem soms niet heel plezierig doet zijn : hij is stokdoof, en Dauphiné riep twee knechts, die hun paarden uitspanden, — Wilt gij naar binnen gaan, meneer Bastard ? — Strakjes, vriend, ik heb de gewoonte bij het uitspannen en het verzorgen van mijn paarden te zijn. Dauphiné betrad weder het logement. — Welnu ! vroeg Léveillé hem plotseling, is 't een goede kerel ? _ — O ! baas, verzekerde Dauphiné, de beste man van de wereld, wat 'n ongeluk, dat hij zoo stok-doof is ! — Is hij doof, zegt ge ? — Als 'n kwartel, bevestigde Dauphiné, en als hij niet verstaat wat men hem zegt, wordt hij bont en blauw van toorn. — Ge doet goed mij te waarschuwen, betuigde Léveillé, ik kan hem een « handje » ■ geven met mijn stem, hoor ! En terwijl hij zich naar de stallen begaf ging Dauphiné in een insteekkamer zich ver-schuilen om op zijn gemak te lachen over s het tooneel, hetwelk nu ging volgen. Léveillé bereikte juist den stal op hetzelfde ; oogenblik dat Bastard er uit kwam. De loge- ■ menthouder nam zijn innemendsten lach aan om zijn nieuwen klant welkom te heeten. Hij boog zich even naar het oor van den [ karreman en schreeuwde met een luidruch-tige stem : — Goeden dag, mijnheer Bastard ! Ik ben ; Léveillé de logementhouder. i — Die vervl.... dooven, pruttelde Bastard,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods