Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

971 0
20 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 December. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Seen on 09 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ng4gm82q00/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

20 December 1914 . Nr 5 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL • LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. 0VËK LU^HTSCHEPEN Onze lezers weten inaar ai le goea wai DeiangnjKe en gevdarnjK.e rui ue w1j net iiuiug Cil ueiangujK. enK.eie iuiuï» niee ic ueeien uni ic iuuiicii nue nicn bestuurbare ballons in den huidigen oorlog spelen, om daar nog verder op in die vliegtuigen maakt, welke bewerking zij ondergaan alvorens zij reisvaardig te gaan. Elk der strijdende landen, de grootste althans, bedienen er zich van zijn en klaar om hunne werking aan te vatten. Onze zichten zijn genomen in om hunne macht te toonen of om liunne posities te verbeteren. i een der grootste fabrieken van gansch de wereld tôt het vervaardigen van Daar nu toch zôoveel over dergelijke Iuchtschepen wordt gesproken, achten ! bestuurbare ballons. -, De eerste foto vertoont de machienen die de grondstof van —-——— ...—-—=-. ^ ^ • den ballon met caoutchouc doen doortrekken ; liet tweede is'; ' ' , j 1IH f i '• •3^ÉfljsiP!§i zicht is de werkplaats waar men de stoffen van den ballon •/; Lj > ,v - A «ShB t- iyg i ', vernist ; de derde plaat is het werkhuis waar de stoffen ... VwBi " \ ■ ' Wi 1 drogen en aaneen genaaid worden ; op de vierde foto ziet , f 4 ,®Sl '«H Vd * ."f ' * men de arbeiders, die de manden en de koorden van den ^ Wat onze laatste foto aangaat, hier^is de baUon jeheel en ma "en die MOTFffl van den ballon hoe sterk alIes ook is vervaafdigd, toch moesten die lucht- het vernissen der ballon-stoffen met caoutchouc doen doortrekken schepen, die reuzen, reeds meermaals onderdoen voor de elementen der natuur. De Oude Marna. naar het Zweedsch van A. Hedenstjerna. De oude marna en zuster Julia woonden in eene kleine stad te midden van eene dorre landstreek — zonder spoorweg nog — eene landstreek, waar men van de nieuwe modes eerst iets opmerkt wan-neer zij oude modes geworden zijn. De oude marna heette eigenlijk Me- i vrouw Stark en bijgevolg heette hare dochter Julia, de jorige jufvrouw Stark. Zij hadden maar twee kleine kamers, en de keuken gemeenschappelijk met de i anderen. Want papa Stark, de vader des huizes, nam geene plaats meer in. Hij had reeds een jaar of vier zijn slaapka merken op het kerkhof buiten de poort, waar de droomen der sluimerenden, door niets gestoord worden en de zon in elke Meimaand nieuwe groene gordijnen over de legersteden weeft. Vader Stark was in zijn leven schrijn-werker geweest en geen vlijtiger hands-werkman trof men uren in het rond, vooral nadat Bjorn, dezoon, naar Upsala als student vertrokken was. Het kostte dan ook schromelijk veel geld, vooraleer zoo'n lieeiken geleerd ge-noeg was, om een plaats als ambtenaar te krijgen I De goede man wilde de spaarcenten die hij voor marna en Julia op zijde had gelegd niet aanraken. Wat bleef er dus anders over dan te werken voor twee, het rooken op te geveri en de Zondagsche frak, die reeds drie burgemeesters over-leefd had, nog maar eens te laten keeren. En als baas Falk, de gebuur schoenmaker 's avonds het hoofd eens binnen stak om Stark te vragen samen een glaasken bier te gaan drinken, dan moest men wel vei-standig zijn en •• neen » zeggen. Terwijl aldus de oude Stark tafels en stoelen fabrikeerde en tôt laat in den nacht in zijne werkplaats stond, begon hij zoo van lieverlede zonder dat hij het zelf bemerkte aan zijne eigene doodskist te schaven, en al spoedig was dit rneubel ook kant en klaar, en toen waren de voorbijgangers verwonderd dat zij het vriendelijk gezicht van den ouden man niet meer achter het venster der werkplaats zagen. Bjôrn kwam naar huis en hij zag er oprecht goed uit in zijnen nieuwen frak, die met de opbrengst van vaders laatste werk betaald was. Hij weende veel, om-helsde zeer hartelijk de oude moeder en zijne zuster Julia en beloofde haar, dat hij zijn best zou doen voor het exaam. * * * En zoozaten zij daar nu beiden, moeder en dochter, aan het kleine venster, waar-voor een géranium prijkte. En tusschen hen stond het naaimachien, dat zoo vlijtig gonsde en zoo vroolijk zong : Bjôrn stu-deert... tikketikketik. . Bjorn komt spoedig terug... tikketikketik... Bjôrn doet zijn exaam... tikketikketik. De geraniumbloemen vielen af en ont-loken opnieuw ; jufvrouw Julia werd mager en bleek en kreeg zulke vreeselijke werkhuis waar de ballon-stoffen worden'îgedroood en aaneengenaaid het vervaardigen van manden en koorden voor de ballons laatste onderzoek van een volledigen ballon pijnen in den rug van het jarenlange zit-ten en trappen aan het machien. Maar Bjôrn liet zich nogaltoos wachten. Soms zweeg de machien en dan kwam Julia uit de Spaarbank terug en bracht schoone, nieuwe bankbriefjes mede, over welke de oude moeder als liefkozend en zegenend hare hand liet gaan, alvorens zij ze in eenen grooten omslag stak, die met vijf groote lakken verzegeld werd. Wat dat studeeren toch geld kostte ! Wat ontzettend veel arbeid en wijsheid er tegenvvoordig van de jongelingen ge-vraagd wordt. De verzegelde brieven veroorzaakten groote vreugde te Upsala, Woksalastraat 24, waar Bjôrn gewoonlijk een goeden vriend bij zich had, die lief en leed met hem wilde deelen. — ... Aangeteekende brieven midden in den trimester ! Wie heeft dat ooit be-leefd ! Uw oudje is toch een parel onder de moeders, dat moet ik u zeggen ! — Ja, ja, verklaarde dan Bjôrn, zij is eene goede ziel, dat is zeker. Maar laat ons nu maar eens gaan zien of we wat goeds te eten kunnen krijgen. Straksvin-den wij de anderen in den « Bijenkoif ». De oude moeder zuchtte echter diep, nadat de groote brief verzonden was geworden, en zij gaf aan Julia eenig koper-geld, met de woorden : — Wij zullen van middag maar weer eenen haring eten, kind. Toen het sommeken in de spaarbank op was, konden 's avonds de wandelaars al later en later de twee over hun werk gebogen vrouwen achter het kleine venster zien. En de oude werd steeds grijzer en rimpeliger, de jonge steeds hoekiger en bleeker; en een eindelooze stroom ka-toen en linnengoed ging er onophoudelijk door het machien. Doch het machien zelve scheen metlertijd wat moede geworden, want zijn gonzen en rikkeiikken klonken in het geheel zoo vroolijk niet meer als vroeger. Nu en dan verschenen er in het kamer-ken overgelukkige bruiden, die eenen lentegeur van vieugde en hoop met zich medebrachten. Jufvrouw Julia moest voor deze bruiden den uitzet maken en daar-voor kreeg jufvrouw Julia, behalve beta-ling, ook een restje mede van hare over-vloeiende zaligheid. Maar als de stralende meisjesgezichten vriendelijk tôt afscheid hadden geknikt en verdwenen waren, dan had jufvrouw Julia lange, lange ge-dachten, terwijl zij de groote lappen lijn-waad, servietten, tafellakens en ailes voor den huisraad omwerkte. Hier was eene fijne ombijtservet met een rood randje, juist groot genoeg voor twee. Ach, hoe schoon moest het zijn, dit in eene gezellige huiskamer over eene kleine tafel te spreiden, voor een zachte sofa, van uit wier hoek twee warme, lief-devolle oogen elke beweging der zorgen-de handen volgden ! Fijn lijnwaad, luchtig neteldoek, rijke kant, keurig stiksel om den hais en aan de mouwen, ach, daar onder zou zeker een jong, een gelukkig, een zeer geluk-kig vrouwenhart kloppen !... machienen die de stoffen van den ballon met caoutchouc doen doortrekken het vernissen der ballon-stoffen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods