Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

2188 0
28 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 November. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Seen on 05 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gb1xd0rt00/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

îiidag 28 November 1915 5 aisiisrTiiEiMiEiisr \ Cm. • W Tweede Jaargang Nr 2 □ EILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLATSID 30, Antwerpen. Abonnement : 2.50 fr. het jaar P AMILIEBLAD ^Va.nlcortd.ig'iiisreii. : 4ebladz., den regel 0.30 .Reklaam onder de Finanoieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 pit nummer bestaat uilZES BLADZIJDEW daden en zaken I. Vrede door Opvoeding, doer den heer Senator Van Peborgh In een vorig nummer gaven wij eene hpknopte beschrijving over het « Pacifisme» de « Pacifisten » geschreven door den acht-laren heer Léon Van Peborgh,gemeenteraads-lieer en senator voor het arrondissement Antwerpen. , , , . , Een tweede opstel van den gekenden Ant-werpschen pacifist is ons toegekomen, waar-in hij bespreekt en vaststelt dat de opvoeding de grondslag is en moet zijn om den ge-wenschfen wereldvrede te bewerken en te bekomen. «De oorlogszuchtigheid, schrijft Senator ,, Van Peborgh, is het natuurlijk gevolg ge-tweest van de verkeerde opvoeding, welke , (ot nu toe,in meest aile landen, aan de jeugd , is gegeven geworden, en welke tôt heden de wreedè gedachte des oorlogs in der men-ichen geest onderhouden heeft. „ Het zijn de ouders, die zonder het te we-, {en, eerst en vooral voor dezen toestand ,, aansprakelijk te maken zijn. Zijn zij het « met die, als eerste speelgoed in de handen « van de kleinen geven : of soldaatjes, of sa-« bels, of geweren, of kanonnetjes, of vlagge-,, tjes, of versterkingen, of vliegtuigen, of on-, derzeeërs, of nog prentenboeken in verband .met den krijgsmansstand, — aile voorwer-, pen, die de kinderen van jongsaf, krijgs-. zuchtig, in plaats van vredelievend maken»? Uitgaande van hetgeen Leibnitz sehreef : -«Verfcrouw mij de opvoeding en ik ver-ander in eene eeuw tijds, het aanschijn der ivereld », behandelt de heer Van Peborgh het problema om den wereldvrede te bevestigen op de opvoeding der jeugd. Schrijver neemt voor zich hetgeen Mej. Eugénie Hamer, de Onder-Voorzitster van de .Alliance Belge des Femmes pour la Paix par l'Education » zegde : t Het nieuw opvoedingsstelsel moet strek-< ken tôt de geheele liervorming dar geschie-■ denisVeergangen, die voor doel zouden heb-« ben bij de schooljeugd in te printen, de « des rechts en der rechtvaardigheid ; die in « grondbeginselen der vredelievende moraal, « îiunne jonge harten een gevoel van alge- • meene broederlijkheid zullen doen ontkie-, «men, hen doen beseffen dat zulke broeder-. lijkheid zich buiten de grenzen moet uit-ustrekken, dat, wanneer wij ons vaderland «moeten liefhebben, wij het vaderland van «anderen moeten eerbiedigen en ons niet • moeten laten medeslepen door een eng ge-«voel van « chauvinisme ». •— De heer Van Peborgh haalt in zijn opstel, tôt staving van zijn betoog de gedachten aan uitgedrukt in officieele en openbare vergade-ringen, in Kongressen en andere vereenigin-gen, door staatslieden en onderwijshoofden, ook door bevoegde vrouwen : als onderwij-zeressen, welke allen zijn inzicht deelen. De achtbare Senator spreekt vervolgens over de Vredesbeweging in België, welke zich vooral op de onderwijzerscongressen lucht gaf en vermeldt : i° dat in 1909 al de kanton-afdeelingen van het Algemeen Verbond der Belgische Onderwijzers, aan het Belgisch Parlement verzoekschriften zonden, strekken-de tôt het vieren, in de scholen, van de twee feesten des Vredes : op 22 Februari en op 18 Mei ; 2° het eerste Nationaal Vredescongres in Juni 1913 te Brussel gehouden en waar allergewichtigste wenschen voor het bereiken van den Wereldvrede gestemd werden ; 3° dat in 1907 het Gemeentebestuur van Antwerpen bij wijze van een omzendbrief, geteekend Victor Desguin, schepen van Openbaar On-derwijs.het onderwijzerskorps aangezet heeft aan de leerlingen der hoogste afdeelingen zij-ner scholen, eenige klare en beknopte voor-drachten over den Wereldvrede te geven ; 4° dat hetzelfde Gemeentebestuur in 1912 in het programma der Stedelijke Normaalscholen, onder de burgerplichten, voorkomende in de voorschriften van practische zedeleer sehreef: « Plichten der Natiën jegens elkander ». — « Aard van het Volkenrecht ». — « Het Vol-kenrecht in Vredestijd en in Oorlogstijd ». — « De staatkundige onzijdigheid ». — « Het scheidsrecht ». —. « Het Pacifisme ». Einde-lijk, 5° het Gemeentebestuur van Brussel sehreef in het programma van het onderwijs der lagere scholen onder meer voor: — « Men zal het geheugen der kinderen dan ook niet overladen met bijzonderheden zonder waar-de, over het leven van vorsten, de hofkabalen, de overweldigingen en andere feiten vttn dien aard, die geen licht werpen op de eigenlijke geschiedenis. » Onze medezuster Christiane sehreef eens : « De toekomst behoort aan de kindsheid ». Wij moeten die met onze menschlievende ge-voelens vormen : het is aan de kinderen, dat wij' den afschuw des oorlogs moeten ingeven, ûpdat hij aan de nieuwe geslaehten nog slechts als een uitgedoofde, wreede overleve-ring verschijne ». De heer Van Peborgh eindigt zijn verdien-stelijk werkje aldus : « Tôt medewerking van de verwezenlijking van dit edel werk eener hernieuwde wereld door eene betere opvoeding der jeugd, noodi-gen wij de ouders, en in het bijzonder de moeders, die haar kind niet grootbrachten om soldaat te worden, maar om haar trots en vreugde te zijn, de onderwijzers en al dege-nen uit, die het wel meenen met den vooruit-gang der ware Menschheid, welke zoo innig verbonden is met den Wereldvrede. » II. Tentoonstelling Hoeven en landelijke Woningen Zooals wij in ons vorig nummer beloc :iebben, zullen wij vandaag de groepeeri 1er documenten voor de tentoonstelling v [loeven en Landelijke Woningen geven. Door die dpeumentatie wordt verstaan : 1° Teekeningen, schetsen, opmetingen, pl tos, enz., van verdwenen of nog bestaan landelijke gebouwen, welke een kunstkar; ter bezitten. 2° Photos of andere reproducties van 1; ielijke gebouwen zooals zij thans bestaan welke geen enkel aan te prijzen karakl îanbieden. 3° Studiën en bouwkundige ontwerp voor heroptebouwen hoeven, landelijke v ningen en dorpen. Eerste groep : Voor de eerste groep van documenl wordt beroep gedaan op de medewerking c Kunstschilders, Verzamelaars, Photografisc Vereenigingen, enz. De tentoonstellers kunnen voor die eer afdeeling (landelijke bouwkunst onzer p vincie) inzenden : 't zij schildërijen, etsi photos, opmetingen van hoeven en landelij woningen, die kunnen bijdragen tôt het va stellen van het bouwkundig karakter t streek. Deze inzendingen mogen van o meest uiteenloopenden aard zijn. Tweede groep : De tweede groep documenten zal bevatte reproducties van bestaande landelijke geb( wen waarvan het voorbeeld bij den her< bouw niet te volgen is. Door die documen tie zal er bijzonder getracht worden aan ] belanghebbend publiek de bestaande geb ken, onder oogpunt van gezondheidsmaat gelen en gémis aan kunstkarakter, te tooni Derde groep : De derde groep van documenten zal bev ten : ontwerpen voor op te richlen hoei en woningen voor landurbeiders. De medewerkers zijn verzocht te dien eir de programmai zooveel mogelijk te volge: Ook zullen bij deze groep ontwerpen ai vaard worden van : landelijke woonkame meubelen, inrichtingen van stallen, enz. Alhoewel de grootste vrijheid aan de o werpers gelaten wordt, voor wat betreft indeeling der plans, de keuze der bouwim rialen, den bouwtrant, de bouwkosten, er is het nochtans wenschelijk dat de ontwerj opgevat worden in den zin van de meest de matige spaarzaamiieid en van den gfoots eenvoud, dat zij beantwoorden aan al eischen van de moderne gezondheidsleer zooveel mogelijk het kenmerk der streek hun kunstkarakter dragen. De ontwergers kunnen op hunne planr de afsluitingen, wegen, hofjes, enz. aand den om een volledig beeld der omgeving \ het gebouw te vormen. De ontwerpen mogen naar keuze al of r naam en adres van den inzender dragen. De teekeningen mogen maar moeten niet raam gespannen of ingelijst zijn. Voor eventueele uitvoering, aankoop of productie der tentoongestelde ontwerj door de zorgen van de Commissie tôt verfrc ing van het landelijk leven, zal dit comi zich verstaan met den ontwerper. Ten einde zich rekensehap te kunnen gei van den omvang welke de tentoonstelling men zal, verzoekt het inrichtingscomiteit i tentoonstelling, de deelnemers dringend v< 1 December 1915 kennis te willen geven a hun voornemen aan de tentoonstelling d te nemen, met aanduiding, bij benaderi van het getal en de afmetingen der in te z den schilderijen, photos, teekeningen, enz Al de stukken voor de tentoonstelling stemd zullen ingeleverd worden van 10 tôt Januari 1916 in het lokaal van het Koninkl Kunstverbond (Cercle Royal Artistique) Ar bergstraat, te Antwerpen, tegen ontvangst wijs. Door zijne deelneming aan de tentoonsi ling, erkent ieder inzender aan het Inri tingscomiteit het recht de stukken, die zi, inzending uitmaken, in hun geheel of gedf telijk voor andere tentoonstellingen te gebi ken, tentoonstellingen, die dan zouden geb den worden in andere plaatsen der Provin Antwerpen ; nochtans geldt deze laaf schikking niet voor de schilderijen. Briefwisseling, aanvraag voor inlichtinj enz., zullen gericht worden aan het volgei adres : Tentoonstelling Hoeven en Landelijke Wonin Graanmarkt, 13, Antwerpen ANTWERPEN IN 00RL0GSTL XXI. 10 November 1915. De eerste winterkoude d z-ich gevoelen en zal zich wellicht by den oorlo geesel voegen. De volgende dagen wisselen in vlagen van reg wind en gryze droogte. De nachten zijn meestentyds droog. Is het dro ook des daags, dan bemerkt de sterveling die ie wat van de natuur afweet, dat de dampkring tôt verre hooge lagen klaar is, wat op droogte wi zoodra de lage stroomingen verdreven zijn. Is het droog en stil dan hoort men zoo nu en een gerommel.... het bom-bomt XXX Donderdag 18 Nov. : '15. 't Is koud, sche wind droogt de straatkeien, vlaagt de regen te; de niiten, of jaagt. groote witte vlokken tegen' gelaat. De eerste sneeuw is gevallen. De wintei begonn«n. Toch zijn er duizenden in Groot Antwerpen heugd... We hebben witte brood à 40 cent gekregen. (We zijn tegenwoordig ook zoo braal oppassend, wij, d« groote kinderen die nooit wi* wat vrijheid, gelijkheid en broederschap was, niet begrepen wat organisatie, drillen en tucht v en ons in het geheel niet voor konden stellen eendracht maakt macht beteekent). Nu weten we het en we krijgen 'n 300 gram witte brood per dag en per hoofd met witte sneeuw-vlokken.... en de kou. Want Vrijdag morgen 19 Nov. '15 verlaat ik mijn woning waar ailes nog rust. De dageraad ver-fd licht het nachtzwart al een weinig. 'k Voel weldra ng de koude aan mjjn ooren, aan mijn neus ; de vroege an markt- of werkgangers loopen vlugger om den bloedsomloop te verhoogen, en ik zie... ijs, do waterplassen zijn op de steenen versteend, en ik 10- denk : nu ook nog dit er bij. Moeten die duizenden de die geen kolen in de kelders hebben nu ook nog 25 ]^_ voor gazkolen, 40 voor eierbollen of 44 centiern voor 'n emmertje van tien (!) kilo, dagelijks uit hun n_ platte ondersteunde beurs geven ? en Maar 'k ga verder, 'k zie de daken met 'n wit, ier neen, 't is licht grijs, overdekt. 'k Kom ter hoogte van het Gereehtshof op de Leien, 'n lantaarnaan-en steker, draait de brandende pitten uit.... 't is dag, ,0. de musschen ontwaken hé 'k zie vinken op de wegenis. En 'k zie naar de lucht... 'k zie 'n reiger... nog enkelen.. naar het zuiden trekken (o kon ik mee !) — 'k zie torenkraaien naar buiten uit de .p", veste trekken,... zonder persoonlijkheidsbewijs... , O, jee, 'k heb er geen op zak en men moest m' eens ie er naar vragen ;... en geloof me beste lezer.. 'k wil . niet tôt de duizenden behooren die 'n markske boet 1 in 't pothuis willen brengen... dank je, ,'k kan mijn 10 centen beter gebruiken, ïn' x x >■ e 't Is Zaterdag 20 November. En weer zie ik het dag worden. En weer zie ik de lantaarnlichten uit-'er draaien, juist wanneer ik toevallig weer eens over en het de Coninckpleintje ga. En o wee, daar staan sapristi al volksmenschen, er zijn echte tiepen onder, die niet dat neersiachtige op hun gelaat laten lezen, n : wat de gewone arme sukkeleer heeft. 'k Ga bij het m- zestigtal wacliters staan. 't Is koud, 'k moet mijn jp- ooren eens wrijven. 'k Voel mijn voeten, maar 'k ta- moet weten wat en hoe en waarom die stumperds let er staan. 'k Sla al hun doen en laten gade. 'k Hoor re- hun korte beknopte zinnentaal, waarvan elk woord re- soms een schildering uitdrukt. Langzamerhand komt ?n. er van mij een woordje tusschen. Niet te rap. Ge weet, het volk, de boeren, en aile onontwikkelden, at- gelijk bonden en katten (want hier is de natuur nog en niet geschaafd en versierd) zijn wantrouwend terug-houdend voor 'n vreemd of anderdier.nu een menscli. de Docli weet ge het goede woord te kiezen, u klei-1. ner te maken dan ge zijt, dan. dan komt wederom in- het dierlijke of natuurlijke boven,.. er wordt kracht, rs, 'n eigen macht boven iets zwakker gevoeld... en.... de volksmensch gaat aan het klappen,.... lia verloop nt- van soms nog geen uur, weet gij zijn gansch be-de staan en dit gij weten wilde, en dat was : dat er te- onder de wachtenden, menseken stonden, die er in iz., nachtelijk duister al gaan staan, opdat de zij of hij ien die om 8 of negen uur pas kan komen, voor wat ,el- zoete lies te koopen dan nie' lang fcehoeft te wacli-;en ten, maar de plaats vùaraaï^i8"hoi îwi: inne-de men.... voor 1 of 2 franken (En toch kost hun dan en dit vet nog goedkooper Begrijpt u waarom 1 en jn hoe dit kan ? gij, liefhebber van raadsel oplossen). Docli 't is klaar dag geworden, 't is het uur van en school- en bureeltijd geworden, 'k ga rap naar ui- huis.... plots.... «Non-de-nom»! —roep ik uit. an en ik maak'n schuiver, tangobuiging... hé, bijna op mijne polleviejen gelegen.... daar heeft me zoo iet 'n St. Katrien... (maar goed dat we haar niet zien).. de straat gekuischt.... het wateris bevroren... 't is op glad... en zonder zand... wat zullen er velen vallen Maar dit vallén brengt ons denken op de schoon-re- maak dagen van het V'aamsche land. lcn Ziet daar staat nu Trien d'e 'iaar ru'm ^000 weken ^ heeft doorgebracht met lialve en heele dagen uit 611 !h - '' werken te gaan. 'n Slecht ne- /m! "\ 7 l bestaan hebben die vrou- ler #111 j wen niet. Hebben zij een vasten post ze komen van an tÏx 's morgens acht en gaan eel i— meestentijds na den noen ig, — huiswaarts, 25 tôt 35 fr. în- " per maand, plus koftie- drinken, het noenmaal en wat er dan nog overschiet. ;en De losse werkvrouwen zijn er het best aan toe. ide Zij werken halve, soms heele dagen, verdienen 2 soms 3 fr. per dag, eten voor niet en nemen veel afval mee. Onder deze kategorie vindt men het jEN grootste aantal gehuwde vrouwen. 'k Zou er u iets van kunnen vertellen, heel veel zelfs, want er zijn ongelukkige beklagenswaardige sehepselen onder. ~ Ik ken er eene, ze heeft 4 kinderen en al 5 dood,haar in vent drinkt ailes op, en dan krijgt zij, de arme sloor, nog rammel. Zoo vergeten veel mannen dat hun moeder ook oet een vrouw, dus een vrouw hun moeder was. °L /3fc, er- Klets, jilats, 'k geloof niet dat ik nog droog thuis em kom. En juffer plas heeft sapristi nog plezier, in en mijn kattesprong om mijn schoeisel te vrijwaren ten van water. die 'k Lach er niet meer mee, want de jonge meid 'as, die nog geen zorgen kent en daarom vroolijk svat lachend speelgraag is, kan mij niet verleiden, nu ik oude kwast moet oppassen voor het uitglijden. En, hemel ! 'k geloof dat die vrouwen het er om S doen, ge kunt nog geen twintig passen verder stap- I pen of ge loopt op het gaanpad voor voetgangers c tegen een sterig in haar blokken staande haspen- c gouwsche. Met veel ontzag wijk ik dan ook achter haar langs, voor pompierswerk en nog minder voor het snuiten heb ik ooit goesting gevoeld. En zoo Maar nu een spinnekop, beter gezegd : een ragebol, en nog beter gezegd : een glazen borstel in mijne nabijheid verdachte bewegingen zie goochelen En van tooverzwaaien laat ik het hokus pokus liever door anderen raden. Mamzel wrijfstok toont.L me echter zeer bedreven te zijn in het water verplaat-sen, wait behalve de stoep is de halve kasseiweg nog onder water gezet. Wat ben ik verlieugd ten laatsta heelhuids thuis te geraken. Een uur later ben ik echter weer verplioht de straat en de stad in te gaan. en weet u wat ik zeg ?... Ik uit het gezegde dat bijna in elke mannen-mond is opgesloten en er telkens uitspringt : — •< Wat zijn die vrouwen toch onverstandig !» — Nu hebben ze eerst ailes beplast, geboend, gevesgd, schoongemaakt en dan... gooien ze er witte zavel of vuila assche over. Ware het dan ook niet beter geweest van wel te keeren en te vegen, maar min-der of geen water te gebruiken. Ik ken in het buitenland stedelijke reglementen die verbieden, wanneer het vriest, water op de publieke wegen te gebruiken of te vermorsen. XXX 't Is Maandag het vriest nog steeds. 'k Zie 's morgens vroeg de groote voile maneschijf rood-rossig in het grijze westen achter de stads huizen wegzinken en — hoe wonderlijk is. toch het men- '• schelijk brein, de woorden : vriest, westen en zin- j ken doen mij plots denken aan West-Vlaanderen . waar Hugo Verriest den 25 November zijn 75e" verjaardag beleeft. en niet gevierd wordt, want dààr in het Westen van Vlaanderen moet thans heel veel wat ons lief is in de eëuwigheid verzinken. Hoort ! Zand ! Wit zand ! schreeuwt een der velen die in en door den wintervorst 'n stuk brood j verdienen. Zand ! Wit zand !... zit er ook in de zandlooper die den tijd bepaalt. Ailes komt en gaat... ook het slechte Moed, ] menschen. Hoop ! Lari. ans ] Werk van St. Niklaas (Rood Kruis) Gestort op het bureel der « Zondagsgazet » i Duitjesbus, S. (150 duitjes) 1.50 Eenzelfvigheidsbewijs-konterfeitsel van vriend Juliaan 0.25 ' Nog van de Duitjesbus S. (een pastillendoosje ' met... duiten... 1.15 1 ONZE WERKEN Werk der Aardappelschil 1 ln ons nummer van 14 November hebben wij een | verslag medegedeeld over de inricliting en. werking ] van het « Werk der Aardappelsehil » de Groene ] Ster, dat op zulke voorbeeldige wijze beheerd wordt en waarvan de Invalieden, de vrouwen van gesneu- j velden en dezer kinderen genieten. ^ Wij hebben daarbij de namen genoemd van de , beheerders, zooals ze in het « Staatsblad » afgekon- , digd werden. Wij ontvangen nu een schryven van drie hunner: de heeren J. Dieltjens, A. van Ausloos en F. Ver-liofstadt, die ons melden dat zij sinds 3 September hun ontslag als kommissarissen ingediend hebben. Wij voldoen aan het verzoek dezer heeren en nemen van de gelegenheld gebruik om nogmaals het « Werk der Groene Ster » aan te bevelen. kinema-zoologie PROGRAMMA : Zondag 28 November van 4 tôt 7 torenuur en van 8 tôt 11 torenuutr 1. Zegemarscb voor Groot Orgel Joz. Callaerts 2. Ilet Zell-meer en omstreken 3. Francesca's Kerstdag (drama) 4. Mignon (bloemlezing uit het zangspel) A. Thomas 5. Zonderling interview (drama in 2 deelen) 0. Romanza voor viool J. Svendsen (Solist : Heer Edm. De Herdt) 7. Dolly's gedachte (tooneelspel) 8. Mireille (openingstuk) Ch. Gounod 9. De Banneling (groot drama in 3 deelen) 0. Adagio en wals Théo Charlier 1. Leonce wil vermageren (klucht) Kortelings voor de lste maal in België : « De 3erel „, film in 3 deelen, met de beroemde tooneel-peelster Mejufvr. Vernon in den hoofdrol. Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingen iptreedt, bestaat uit : De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo; Pieter iaenen. le viool; Emile Dingemans, le viool; Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceulemans, ello-soio ; Flor Gilleir, basviool ; Willem De Latin, rgelist en pianist ; Alfons Cluytens, pianist. TOONKUNST DE «NIEUWE ORKESTVEREENIGING » Het tweede Symphonîsch Concert van deze Kunst-ereeniging liad nog veel meer toonkunstminnaars ;elokt, dan het eerste. De groote « Palace-Théâtre » der Appelmansstraat pas beneden en boven geheel bezet ; de dames en uffers vormden het overgroot aantal. De rijke fami-ies onzer stad waren ook tamelijk goed verte^en-^•oordigd.Het programma was een bloemtuil van fijn« ;unstwerken : 1° « 5e Symphonie» van L. van Beed-ioven, welke met brio, kunstvolle nuanceering en evoel voorgedragen werd. 2° « Concerto in la » van ilex. Glazounow, voor viool en orkest, soliste : Mej. ilice Rotsaert, viool virtuoos, leerares aan het Kon. [onserv. van Brussel. Deze artiste deed zich door laar meesterlijk spel waai'deeren. Ook hebben het mbliek en de orkestleden haar bij het einde geest-riftig toegejuicht. In « Peer Gynt » van Grieg heeît de Nieuwe Orkest-ereeniging zich doen gelden. Dit groote werk, dat m zijne moeilijkheden, zoowel als om zijn fragili-3iten een meesterlijke leiding noodig heeft, om 3t een heerlijke uitvoering te geraken, is tôt zijn olle recht gekomen. De Heer Van Dyck, de kunstvolle leider, kweet icli prachtig van zijne moeilijke taak, zijn kun«te-laarsschaar lieeft hem gevolgd en aldus eene uit-oering bewerkt, zoo uitmuntend als het werk wel oit hier te beurt vie). Nogmaals hadden wij het genoegen in N° 4 Mej. lotsaert te hooren in « La Follia » voor viool van Thomson ; ditmaal werd de leerares begeleid loor piano. Ook in dit tamelijk lang stuk heeft de i liste al haar talent van virtuoos ten toon ge-preid. M. Cluytens was de begeleider. N° 3 « Le Carnaval Romain » openingstuk van Serlioz, werd door het orkest op volmaakte wijze litgevoerd. Het 3e Symphonisch Concert heeft plaats in dezelf-le zaal en op hetzelfde uur op Zondag 12 December .k. HARMONIE « DE BLOEMENKRING » In den Schouwburg « El Bardo » had Zondag vond een liefdàdig Kunstconcerto plaats ten voor-leele van « Ons Invaliedenhuis » door de lib. Har-nonie « De Bloemenkring ». De damen van Eggel-»oel, soprano, en Cluytens.mezzo-soprano ; de heeren )e Backer, baryton, en F. Aerts, ténor, allen van iet Opera-Gezelschap, en de heer Hipp. Everaerts, ellist-vlrtuoos ; alsoolt een kwatuor bestaande uit le heeren L. Voorhamme en Jul. Van Berck, violis-en ; Th. Van Doren, alto-viool, en André Fellemans, ioolcel, verleenden er hunne medewerking aan. De. Harmonie, onder de leiding van heer L. Van le Velde, voerde vijf stukken uit, door den talent-ollen leider en zijne goed geoefende spelers tôt uin recht gebracht. Mevrouwen Van Eggelpoel en Cluytens, zongen iet duo uit het Opéra « Le Roi d'Ys » van LaJo, met aient. Later werd een driezang uitgevoerd uit het pera « Jeruzalem » van Verdi, door Mev. Van Eggel->oel, heeren De Backer en Aerts. Ook bekwam Mev. ran Eggelpoel veel bij val met « Figaro's Bruiloft » an Mozart, en « Moederangst » van Cluytens. De leer De Backer zong een aria uit « Paillasse » met eel bij val. Het kwatuor onderscheidde zich in het Quatuor V an Hayden en oogstte grooten bijval. Prachtig was het cellospel van den virtuoos heer Iveraerts die « Het Kinderideaal » van Edw. Keur-els, « De Minnezanger » van Glazounow, en a Ar-equin » van Popper, uitvoerde. Hier was kunst en liefdadigheid goed gepaard. WERKEN VAN CESAR FRANCK — In Den Haag zijn de herhalingen begonnen oor de uitvoeringen der werken van César Franck, len uitstekenden Belgischen toondichter. De uitvoe-ingen zullen plaats hebben in de Zaal « Diligentia » .ldaar. L. M. over alles — Op St-Ceciliadag, Maandag 11., werd in de cathedraal eene plechtige Mis ter eere dor H. pa-rones der ïoonkunst gezongen. Mgr. Cl-.'yDhens, leken onzer stad officieerde. De muziekkai.el dezer Lerk voerde onder de leiding van haren talentvol-en bestuurder, den heer Lodewijk De Vocht, de ■ missa in honorem Angelorum v van den jongen rerdienstelijken meester uit. Een groot aantal ge-oovigen woonde den dienst bij. Na de plechtigheid rereenigden zangers en spelers zich rond den heer De Vocht en M. Breugelmans (cello),— die omirent 50 jaar deel maakt van het orkest — was de tolk ran allen, wanneer hij den orkestbsstuurder gelak-.venschen aanbood, terwyl de heer Janssens (ténor) îem een ruiker met chrysanthèmen aanbood. De îeer De Vocht was zeer getrolïen door dien blijk /an eerbied zijner orkestleden. — I n het « M useum van het Vleeschhuis » 3eenhouwersstraat, is door de Commissie van het Steenmuseum, een groot gedeelte verzameling van >udheden overgebracht en gerangschikt, onder toe-;icht van haren voorzitter den heer Claes, een onzer jefaamdste oudheidskundigen en ieverige verzame-aar, eigenaar met zijnen broeder van het oudheid»-cundig muséum Gulàen Spoor, St-Vincentiusstraat. iet « Muséum van 't Oud Vleeschhuis » zal een der irachtigste in zijn aard zijn. Men weet dat dit jroot en hoog gebouw, in vroeger eeuwen eigen-lom van de Beenhouwersgilde, gerestaureerd werd >nder de leiding van den heer Van Mechelen, stads-jouwmeester.— Te Brussel-Schaarbeek is door de politie îen kerel aangehouden die valsche Belgische bank-Driefjes van 20 fr., — uitgifte der « Banque Générale » — uitgaf. Hier te Antwerpen is vastg«steld 3oor de politie dat er valsche Duitsche 10 pennin-jenstukken en Belgische 25 centiemsnstukken uit-jegeven worden. Opgepast 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods