Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

2416 0
12 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 12 December. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Seen on 05 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jd4pk0877h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zondag 12 December 1915 5 CEÎSTTIEMBN Tweede Jaargang Nr 4 GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAMD 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIBBLAD * • jfii-a.rxlcon.d.ig-in.Q'eii : 4° bladz., don regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisberickt 5.00 Dit nummer bestaat «il ZES BLADZIJDEN DADEN EN ZAKEN I. De Cain's van 1914-15 Wanneer wij nagaan wat al middelen door zekere personen worden in 't werk gesteld om hunnen evennaaste te bedriegen en zoo doende hem het leven nog moeilijker te maken dan het al is, dan komt ons dikwijls volgende slotvers van een lied terug in het geheugeri, dat wij in vroegere jaren dikwijls op concerten hoorden zingen : — « Zijn wij niet allen broeders, » Kinderen van denzelfden God ? » — Men mag hetzij gelijk welke overtuiging hebben, aan welken godsdienst ;toehooren, of welkdanig landsman zijn, iets is er dat ons allen bindt, dat voor aile redelijke schepsels een gebod is en bij aile beschaafde volkeren den grondsteen is van het maatschappelijk leven : « Bemin Uw evennaaste als U zelve. » Ghristus leerde ons die plicht in zijne volkspredikaties en door zijn leven en lijden ; aile eerediensten schreven het in hunne grondregels ; ook aile wetten, die het burger-lijk leven regelen, hebben tôt hoeksteen dit voorschrift : — « Doe uw evennaaste niet wat gij niet wilt dat U zou gedaan worden. » Indien men nadenkt op hetgeen thans ge-beurt in kwestie van fabricatie en verkoop van eetwaren, welke aan den mensch nood-zakelijk zijn ; wanneer men de overtuiging dan opdoet dat men de levensmiddelen ver-valscht, en aldus het leven of ten minste de gezondheid van duizenden wezens in gevaar brengt ; dat anderen het nooddruftig voedsel der arme families : de aardappelen, opkoopen en bergen om het later ter markt te brengen aan onkoopbare prijzen voor de arbeidende klas ; wanneer men zulke woekeraehtige fei-ten ziet plegen door Belgen tegen Belgen, dan vraagt men zich zelf af of de personen die zich aan zulke euveldaden plichtig maken en wraakroepend zondigen jegens de liefde tôt hunnen evenmensch, ja, jegens hunne landge-nooten, of die nog recht hebben op den naam ~~ "van B'eïg. Wanneer Caïn zijn broeder Abel uit win-zucht dood sloeg, riep de kastijdende Heer hem toe : — « Caïn, wat hebt ge met Uw broeder gedaan ? » De broedermoorder werd met Godsvloek beladen.... De dag zal komen dat de Caïn's van 1915 voor het volksgerecht zullen geroepen worden dat hen vragen zal waarom zij het Belgische volk, hunne landgenooten en broeders, ver-giftigden en uithongerden uit woekerzucht ? De vloek des volks zal hen dan treffen ! Zij zullen de verdiende straf niet ontloopen. II. Tentoonstelling van Hoeven en Landelijke Woningen De inrichters van deze onderneming hebben hunne eerste pogingen reeds met een goed nieuws aangespoord gezien. Zij ontvingen over eenige dagen het volgende snelbericht. « Aan het Provinciaal Studiecomiteit voor het heropbouwen van Hoeven, Landelijke Woningen en Dorpen : » Adres : Heer A. de Bom, secretaris » te Antwerpen. » Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. » 'S Gravenhage, November 1915. » In antwoord op Uw schrijven dd. 20 Octo-» ber j. 1. litt. V. N° 95, hetwelk door bemid-» deling van mijn ambtgenoot van Buiten-» landsche Zaken werd toegezonden, heb ik » de eer U te berichten, dat dezerzijds gaarne » tôt het welslagen van Uw plan zal worden » medegewerkt. » In verband hiermede heb ik den Directeur » van het « Instituut voor Landbouwwerkin-» gen en -gebouwen te Wageningen», gemach-» tigd, door eene inzending aan de door U te » houden tentoonstelling deel te nemen. » De Minister van Landbouw, Nijverheid » en Handel » Voor den Minister, » De Secrbtaris-Generaal. » Deze goede tijding brengt aldus voor deze tentoonstelling de goedkeuring van een nabu-rige regeering, welke sinds de oorlog op aile wijze ons hare sympathie, en aanhoudende hulpvaardigheid betoond heeft en nu ook nog wil bijdragen aan de heropbouwing.van ons land. Wij zullen thans voortgaan m'et de afkon-diging der beschrijving van de afdeelingen der Tentoonstelling, waarvan wij in ons vorig artikel de twee eersten vermeld hebben. PHOGRAMMA III Programma voor Hoeven van ongeveer 5 Hectaren of voor 5 tôt 8 koeien Het Woonhuis bevat gewoonlijk : Twee plaatsen waarvan de eene dienende als pronkkamer en de andere als keuken en woonplaats. Ruime achterkeuken dienende als stalkeu-ken, ook moes genaamd, waarin watersteen met dubbele pomp, fornuis, enz. Plaats voor afroomer en botervat. Kleine kamer voor de stalwacht. Trap naar keuze, gemak en ruime kelder. Vier slaapplaatsen waarvan er een of twee boven de kelders mogen gevonden worden (opkamers), graan en zaadzolder, zolder vooi het huishouden. De Hoeve bevat gewoonlijk : Stal voor 5 tôt 8 koeien ; 2 tôt 4 kalveren en 2 of 3 plaatsen voor jong vee, soms box voor i stier. Hooizolder boven de stal. Paardenstal voor 1 paard, soms met veulen (box). Verkenshok voor 4 verkens, waarbij een hok voor viggens. Voederplaats waar het gehaalde voeder kan geborgen worden en dranken bereid. Infirmerie voor ziek of nieuw aangekocht vee (van de stallen afgezonderd). Schuur met dorsehvloer en afzonderlijke remise voor karre, egge, wel, enz. Soms slaapplaats voor den knecht. Bakhuis en kiekenhok, liefst afzonderlijk gebouwen. Zijkput, overdekte mestput zooveel moge-lijk in de nabijheid van stal. Winterlegplaats voor aardappelen en andere veldvruchten. Waterput, regenbak, put voor drekstoffen. Opvatting. — De ontwerpen moeten een landelijk karakter hebben van den grootsten eenvoud. Voor het overige wordt volkomen vrijheid aan de ontwerpers gelaten. Beschrijving en kosten. •— Bij de ontwerpen zal een kortbondige beschrijving met be-stek gevoegd worden. Teekeningen. — De ontwerpen zullen bevat-ten : plan van gelijkvloers en van verdiep. Voor-, zijgevel, achtergevel en doorsnede. Schaal en uitvoering der teekeningen naar UP117P PROGRAMMA IV Programma voor Hoeve van meer dan 5 Hectaren Voor hoeve van meer dan 5 hectaren is het niet mogelijk een vast programma op te geven. De plaatsen vermeld in programma III zullen er al minstens moeten in voorkomen. Voor het woonhuis zal er rekening gehouden worden van den grooteren welstand vao eige-naar of huurder en, voor de hoeven, van de natuur van den bewerkten grond. In zware gronden zal het getal paarden merkelijk groo-ter zijn dan in lichtere en zal de paardenstal in verhouding grooter gebouwd worden. Het-zelfde geldt voor werktuigen en bergplaatsen. Voor eene hoeve gelegen in eene streek waar veel nijverheidsplanten geteeld worden,- heeft men gewoonlijk minder melkvee, integendeel meer jong vee en mestvee. De medewerkers kunnen zich dus naar keuze in de eene of in de andere veronder-stelling plaatsen. Voor opvatting, beschrijving en kosten, teekeningen, inlichtingen voor afmetingen, enz., worut verwezen naâr programma m. In de eenige nummers, welke nog voor de opening van de tentoonstelling — welke op Zaterdag 22" van toekomende maand plaats heeft — verschijnen, zullen wij onze lezers ter kennis brengen ailes wat « Om en Rond » de zoo veel belovende onderneming gebeurt, en gebeuren zal. L. M. ANTWERPEN IN OORLOGSTIJD XXIII. 't Is Zondag ochtend 5 December. 't Is nog stil in deze wintermorgenschemering wanneer ik mijn woning verlaat. 'k Ga door de anders zoo levendige straten, nabij onze monumentale statie naar de Leien. 'k Ontmoet alleen kerk-gangsters, waartusschen de vroegmissers met een Diogeneslichtje te zoeken zijn, In de breede Gemeentestraat valt mijn oog op een verv/elkte kleine gele Chrisantheem omwikkeld met een varenblaadje, een stukje zilverpapier en een draad wit garen. Dit weggeworpen bloemtuiltje geeft mij veel gedachten ; 'k heb daar in die buurt meer verloren ol verwelkte bloemen gezien. Metvluggen gang wandel ik voorbij de hofjes nabij het Atheneum en 'k zie nu geen roode en witte dalia's meer, maar kale boomen, waarvan de dorre takken door den eersten winterstormwind zijn afgerukt. Nu kom ik op de Handelslei Wat een twijgen en gestorven takken, overal, achter me, voor me, zoover ik zie.Dat moet me nog al een wind geweest zijn van nacht ! 'k Heb er echter niets van gehoord. Gezonde menschen die weinig slapen, slapen vast en goed. Doch hoe bebben mijn duizenden spreeuwen, daar in die klimop tegen het houtstapelhuis op den hoek der van Boendaelestraat het van nacht wel gemaakt ? Zie, mijn sprotters zijn later dan gewoonlijk, om telkens, met een vlucht van een 30 à 40 tal, het groene huisveil te verlaten en de stad uit tevliegen... Nu ga 'k weer verder en 'k bemerk afgewaaide muurbepleistering, een dakpan, glasstukken en een schalie. En 'k zie naar boven En 'k bemerk.... wat elkeen overal in Groot Antwerpen — vooral op binnen plaatsen en koeren aan achtergevels kan zien : dat honderden — neen, duizenden arbeiders werk zou-den hebben, wanneer achter-, en voor het straat publiek ongeziene gevels,zouden hersteld of opnieuw gepleisterd worden. Men hoort of leest, niettegenstaande dezen tijd, nog wel eens van wedstrijden. Welnu lezers, wie kan mij het getal rechte of gave schoorsteenen hier terstede opgeven ? want... i » r ■ . . Zôô ! zien de schouwen er in onze Scheldestad uit (en 'k denk wel in andere steden ook). 'ils wel eigenaardig : dat de schouw van een huis 't meest verwaarloosd wordt ; dat de niannen het minât om hun hoofddeksels geven, en de hoeden van vrouwen zoo rap waardeloos zyn (in hun mode-oogen). Niet lang spelén hoeden en rookpijpen de hoofd-rol in mijn overpeinzingen, de wereld is een schouw-tooneel ; die er op komt krijgt zijn levensdeel, dat kinematiesch voortwentelt. Want ziet, we zijn achter den Vlaamschen Schouwburg, waar in de benedenlokalen sukkelaars hunnen dop afdoppen. 'k Zie al enkele van die kloeke mannen hun forsch lichaam, dat om vrachten .te torschen vraagt, bij een cooks vuur, dat pas aangemaakt is, staan te warmen. * En 'k denk : Wat moeten het stadsbestuur en bestuurlijke lichamen thans doen om nood te lenigen ! Wat moet er toch geld uitgegeven worden en van waar komt het van daan ? 'k Ga nog maar steeds verder, 'k loop door een stille straat, 'k zie het ontwaken al meer en meer der stadsbewoners en 'k hoor... kinderpret, 'k hoor op een hoorn trompetten. 't Is waar 't is een dag vervroegd, maar in dezen stormnacht heeft Sinter Klaas gereden. Wat een geluk en blijdschap en vreugde geven de kinderen niet in het ouderhart ! En dit hoornsignaal doet mij denken aan het reklaamsignaal van een witzandleurder, Lowieke. 't Is een tiep, een merkwaardig produkt in onze stftdsbeweging 0 'k weet het, elk dorp, zelf gehucht, heeft een of meer buurttiepen doch 'n tiep gelijk « Rosse Zavel » moet men nog zoeken. Alleen de jeugd, de schoolgaande jongens kennen hun tiepen, die ze kunnen uitlachen, plagen, treiteren of uit-schelden en steenigen. De jeugd is soms zoo wreed. Ja, en toch heb ik het te danken aan jongensplagerij dat ik « Rosse Zavel » in de Provinciestraat even heb kunnen uitkrabbelen. Hij stond neven zijn zand-kar, was kwaad op de jongens en nu is hij vereeu-wigd. Spijtig dat hij zijn beide mager® vierpooters niet meer heeft, de oorlog kon die lieve vuile magere menschenredders niet voeden. Ailes is zoo duur. De stedemensch heeft moeite en zorg om zich zijn voedsel te vergaren, en dan nog honden 't Is Zondag ; waaiende windenweer maar droog, en 'k kan 't er eens van nemen, om zoo eens eenige uren door den buiten, in de nu zoo kale van aile leven ontdane landouwen te dwalen. Mijn lichaam stelt eischen, die mij dikwijls tôt uren loopens dwingen, gelijk de zenuwen en spieren jonge katten, honden en kinderen tôt spelen, stoeien en ravotten dwingen. En ik marcheer, militairement naar Mortsel, Borsbeek. Ranst, Oeleghem, en dan met den stoom-tram terug. Pas ben ik 'n tien minuten voorbij Mortsel of een echt tiepiesch boertje met een knol voor zijn kar die me aan het jaar '30 doet denken, haalt me in. 'k Vraag om mee te rijden, Baas Ganzendonck is ; petatendoof.Toen toonde'k hem echter'n zinken 25er zoo waar, Jefke schraap bleef staan. Ik klauter bij hem in den wagen en weldra heb ik ons boerken aan het klappen. Wat Jefke Klagemans me alzoo vertelde, ja. dat zal ik nu maar voor me houden, veel er van is een publiek geheim, of hoort ge nog, of zijn « hooren zeggens » of zijn 's mans witwas-schingen van Jefke Schraapmannekens. Na een half uur meerijden ben ik weer bly van ■ de kar te kunnen springen, een pint aan 't boerke te - geven tôt afscheid en mijn eigen weg alleen af te i trappen. i En onderweg denk ik aan dure boter, melkwater > en niet te koop gestelde petaten vôôr Sus Geldzucht het wilde, en fk zeg Geld maakt recht wat krom is, Geld geeft macht aan hem die dom is. u \\f < Ja, maar toch zijn zij die er in berusten of h edoogen, nog Jommer. Vindt gij ook niet. Lari. DURE LEVENSMIDDELEN AARDAPPELEN n De duurle der levensmiddelen houdt aan, er was y geen afslag in de afgeloopen week waar te nemen _ dan van de eiëren : men kon er vrijdag koopen aan ....13 centen het stuk ! ? Boter en aardappelen zijn nog niet koopbaar dan r aan hooge prijzen ; de boterverkoopers willen hun-n ne waar onder de 5,50 fr. per kilo niet meer afzet-ten. De maatregel door de Duitsche overheid geno-men, tegen het niet ter markt brengen der aardap-t pelen, waarbij de buitengemeenten gedwongen worden een bepaald aantal aan de stad te leveren, zal de patatboeren verplichten hunne aardappelen aan ordentelijke prijzen hier te verkoopen. Te G eut heeft het gemeentebestuur een zeer groot aantal ton aardappelen aangekocht ; daar zal de stad dagelijke 60.000 k. kunnen verkoopen aan lage-re prijzen dan de boeren ze ter markt uan den mari brengen. Daar sfullen de nooélijdenden en burgers de aardappelen met kaarten kunnen komen aankoo- \Vij weten nog niei hier te Antwt.^...- , gaan zal met den verkoop der aardappelen in de i daartoe aangeduide magazijnen. Wij zullen daar-over- inlichtingen nemen en ze aan onze lezers en | lezeressen mededeelen. xxx In den loop der maand November j. 1. werden op last van het Gemeentebestuur van Brussel bij tal-rijke winkeliers, bakkers, melkverkoopers en ver-koopers van ee'twaren en dranken, door scheikundi gen onderzocht, wat deze te koop stelden. Het ge volg was dat verscheidene winkeliers werden aan-geklaagd bij het parket der hoofdstad De heer Pro-kureur des Ivonings heeft dadelijk de klachten in onderzoek gegeven en degenen wier waren ver-valscht of nadeelig voor de gezondheid bevonden zijn, voor de boetstraffelijke rechtbank verzonden en veroordeeld werden met straffen verschillende van 8 dagen tôt 1 jaar gevangenis en van 25 tôt 300 frank boete. I xxx I De 17 gemeenten, welke met de stad Brussel hetl zoogenaamd « Groot Brussel » uitmaken, zijn, ver-tegenwoordigd door liunn# burgemeesters of afge-Q vaardigden, beroepen op het stadhuis der hoofdstad, om maatregelen te nemen om den verkoop van aard-'> appelen, waarvan er geene meer ter markt gebracht k worden, te regelen, in 't belang van bevolking en e der landbouwers. Het is te hopen dat er eene over-eenkomst getroffen worde orm een einde te stellen ' aan ean toestand die zeer nadeelig aou kunnen wor-den.i. [x x x ij Te Schaerbeek heeft het gemeentebestuur eene n overgiroote partij aardappelen opgekoclit, welke ver-i kocht worden in het Gemeenteslachthuis, op volgende wijze : L" De koopers moeten hunne « gezinskaart » toonen ; •s die met twee personen hebben recht op 10 kilo per, ■e week, met 3 of 4 personen 15 kilo ; met 5 personen) 20 kilo ; met 6 en 7 personen krijgen 25 kilo ; de fa-milie die meer dan 7 personen telt, heeft recht op 5 n kilo per dag. De aardappelen zijn van best-e hoeda-nigheid en worden verkocht aan fr. 0,13 den kilo. r XXX 'é Ten gevolge der opeischingen door de» heer Po-j litiecommissaris van St-Gilles-bij-Brussel bij de han-delaars, die de patatten in hunne kelders en zolders m bewaaTden, om ze later aan duurdere prijzen te is verkoopen, beloofden dezen en ande*« handelaars 1 hunne aardappelen ter markt te brengen. En zij ' hebben woord gehouden. 10 Verleden Zondag en Maandag was het aantal aardappelen ter markt gebracht overgroot ; ook waren i er zooveel koopers opgekomen, dat de politie de or-' de er onder heeft moeten houden. De aardappelen 1_ werden aaxi IS centiemen den kilo afgezet. Bravo ! dat is braaf van het bestuur en van de be-in volking en van de patatverkoopers. ie Werk der Schoeisels voor Schamele Behoeftigen. Het bestuur van dit verdienetelijk werk zet on-vermoeid zijne bescheiden menschlievende werking voort. In een dertigtal koffiehuizen zijn roode hol-leblokken geplaatst om giften in te zamelen. Omtrent een honderdtal liefdadige Heeren, Dames en Juffers lieten zich als lid inschrijven. Het minimum is bepaald op 3 frank per jaar. Verscheidene leden schreven in voor 10, 20, tôt 50 frank toe. Brave zielen schonken aan het werk afgelaten bot-tienen en andere soort van schoenen, kazakken.enz. welke op verzoek ten huize afgehaald werden. Aan werklooze schoenmakers worden de geschon-ken schoeisels ter herstelling gegeven, die ze netjes verzorgen. Er bleef nu nog iets noodzakelijks te bekomen : een huis, waar de schamele behoeftigen zich kunnen aanbieden om schoenen ter herstelling te brengen, ofwel de herstelde schoenen aan te passen en zoo het zelfs mogelijk is, wat het bestuur verlioopt, lien nieuwe schoenen te bezorgen. Deze laatste zullen in de Antwerpsche Schoenmagazijnen beurte-lings aangekocht worden. io Dit huis is gevonden. Dank aan de bemoeiing van een achtbaar lid der Antwerpsche Balie, is het huis 3r N° 84 der Nijverheidslei kosteloos ter beschikking ij van het Werk gesteld, waar thans aile aanvragen m kunnen gezonden worden, alsook de brieven en gif-vA ten. Het bestuur zetelt daar aile werkdagen van 10 tôt 12 uur voormiddag en 's namiddags van 2 tôt 4 uur. , . . Voor ailes wat het werk aangaat kan men zich ?- wenden tôt den zetel der Maatschappij « Café du Nouveau Palais de Justice», ho«k der Nijverheidslei en Kasteelplainstraat. in mm — : KINE^BA-SOOLOGIE PROGRAMMA : |!t Zondag 12 Deeeraber van 4 tôt 7 torenuur en van 8 tôt 11 torenuur 1. Toccata voor Groot Orgel J. S. Bacfc 2. De Krokodillen 3. De Noodlottige if dru k (drama in 2 deelen) 4:. Manon (îarita,:ie op lie'-.isangsusl). J. 5. De Perel (blijspel in 3 deelen) met Mej. Hedda Vernon in de hoofdrol). Voor de lsta maal i» België. 6. Extass l. Ganne 7. De Jacht op de Millioenen (drama in 3 doelen) 8. Martha {openiugstuk) F. yan Flotow 9. De Millioenen der Dienstmeid (klucht in 2 daelen; 's Avonds : Poos van 10 minuten tusschen nummers 5 en 6 ; deMarmeren wandalzaal en het «Café» zijn toegankelijk. KERSÏMIS : 3 groot® buitengewone Vertoonin-gen met bijzonder progijiimma van Kinema en Muzièk op Zondag 26 December (van 4 tôt 7 en van 8 tôt 11 torenuur), en op Maandag 27 December (van 8 tôt 11 torenuur). — Gewone Koegangsprijzen. Het kleine Orkest dat tijdens de roorstellingan optreedt, bestaat uit : De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo; Pister Saenpr. le viool ; Emile Dingtmans, le viopl ; Napoieoii Distelmans, alto-solo ; lienri Ci, leraans, i cello-soiû ; Flor Gilleir, basviool ; Willem De Laiin! mm iLLLy — Zondagdienst der Apothekers. Zondag 12 Dec. zijn de volgende apotheken den gan-schen dag open. Al de andere sleclits tôt l 'uur. D. Van Nitsen, Korle Doornikstraat, 6; Ern. Van de Weyer, Varkensmarkt, 2 ; J. Royer, Van Maerlantstraat, 76 ; J. Van den Broeck, Oroen-plaats, 5 ; A. Ouilliams, St. Jorispoortstraat, 24 ; Ph. De Bruyne, St. Antoniusslr., 22 ; A. Boeck-steyns, Kerkstraat, 74; A. De Vroeg, Lange Dijkstraat, 36 ; H. Verliassel, Mechelschesteen-weg, 40 ; J. Breedenraedt, Charlottalei, 2 ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods