Het beursblad: finantieel dagblad

301 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 April. Het beursblad: finantieel dagblad. Seen on 13 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2b8v980b00/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Het Beursblad ê bureelen: 55, Oude Koornmarkt, ANTWERPEN 37, Bergstraat, BRUSSEL Telefoon 2S96 Tklegrammf.n : Polef-Change-Anvers Rbkeninsen : Nat. Bank — Post Nr 620 De opstelraad is niet veraritwoordelrk veor de opgenomen aankondigingen versebijnende aile Zateraagen finaktieele dieinst van het blad Wisseikantoor en Opcnbare Fond^en ERIM EST POLET CH. POLET Zoon, opvolger KOude Koornmarkt, AKTU'EBPEN 37, Bergstraat, BRIJKSEL Aankondigingen volgens overeenkcmst Abonnements!prijs : BUITENLAND . . . Fr. 7.50 BfNNEKLAND per trim. » 1,45 » per jaar » 5.75 Inschrijvingen worden geromen op aile postkantoren van het land. BERICHT De bureelen van den heer Charles Polet zijn open van 10 tôt 7 Torenuur, en 's Zaterdags van 10 tôt 2 Torenuur. PETROL De maatschappij « Steaua Rorraania » zal, naar men vemeemt, binnenkort ha-ren bilan va/n 1916 bekeind maken en «en dàvidend van 16 p. h. (zoioals voor de 7 maalnidien en half van het voorafgaand bilans jiaar 1915) voorsteHen. De bilan van 1917 ziet er, wegens den intusschen in-getreden oonlogswarboel iein de inog han-gende vergoeding eischen aan den Poème ensche Staat, veel iimgewilkkelder liât; toch mag Verwacht worden vollgens de op-valttimg van baïitenstaanders, dalt de billian biinnen eenige maaindle voïkomen zial op-geklaard worden. De « Financial News » schriijft dat er iin Engeland groote onrust bestaat nopens de Russische Grosnyi-petroolmaatsohappijen itôt dewelke de Spies Petroleum Cie en de « Nort Caucasisen Oilfieîds » behooren. Sedert eenige weken heeft men niets meer vernomen van deze petroolmaat-schappijen; men weet aile en dlat de inwo-ners het juk der Kosalken afgeworpen hebben, welke het gainscihe land in onrust bradhten en vele scbade aanri c,htte.n. Er bestaan geruchiten volgens dewelke men de groeven vernield, en al'les oinder water gezet heeft. Oo'k de geldelijken toestand der maatschappij en geeft rede itot onrust, men weet niieit wat er van het geld gewor-iden is, in het bijzonder voor het geld het-wielk op de Russische banken geplaiatst is: Zoudlen de beheerders der maiatschap-pâj « Pétroles de Grosnyi » ons hierover iniileits meer kunnen mededeelen? Zij schij-nen ons zeer gierig van inliohtingen. C. P. Pétroles de Roumanie Onze konfrater, het dagblaid « La Belgique » deelt in zijn Donderdag nummer onider de hoofdiing (( Roemeensche pe-troolwaarden » een artiikel mee, dat be-trekkiimg heeft op de stichting eener maatschappij voor de monopooluitbating der petroolproduktten van Roemenië. Dit artii-kel is ontleend aan het groot Duitsch dag- blkd « Frankfurter Zeitung » n. 111 van dein 22n April 1918. Verscheidenè personen hebben dit ar-tikel verkeerd opgevat ein hebben ge-rneend dat het de Maatschappij « Pétroles de Roumanie, betrof, waarvan de tîtels op de beurzen van Ainitwterpefi en Bras-sel geikwoteerd Worden. Daar is volstrekt .niets van. Wij zullen in ons toekomend niummer de veitaling van dit artiikel mee'deelen, hetwelk hoe-genaamd niets ongunstigs voor de Roe-meensche pe tro o 1 m a atsch appij en inihoiudt. De markt der Roemeçnsche petrool-waard'en heeft zich in de laatste dagen door eene zekere zenuwiachtigheid geken-merkt, en de dalingspekuleerders hebben •ndiet niagelaten terug op te duiken. Zij hebben allerîei geruchten verspreid, de eene belachelfijker dan die andere. Indien zieker titelhouiders zoo naïef zijn zâch door dlite fabels te laten beetnemen, viinden wij ■dit zeker omgelukkig en wij kunnen dît slechts voor hun betreuren. Het gedaoht zij verre ons hiermede alan iemand het rechlt te wïillen betwisten zwartgalliig of dlailiingspekullant te zijn. Ieider heeft zijne denikwi jze. M.aar Wat wij wiïlen betwisten is, dat eene filnancieel'e inrichting, zij het even-wel geene van eersten rang, zich leent tot verdacihte bewerkingen, tot beUrszwende-larijen, met tStels die wellicht hun- eigen-dom niet zijn en waarover zij nitet mogen beschiikken, ter beschilkkiimg van beurs-zwendelaars te stellen en dit voor fci'jdper-ken die in vele gevallen loopen tot de vre dlesluiting. Wij zullein die zaak nadeir onderzoe-ken en wij behoudem ons voor aan het publiek bekend1 te maken wie degenen zijn die de beursklaniten uitbuiten. Dat, in afwachtihig, de personen die wenischen ingelicht te worden langs onze bureelen lkomen en wij zullen hen de in oins bezit zijndle bijzoïnderheden mededeelen.Dat zij, die hun betrouWen in de zaak (( Pétroles de Roumanie » gesteM1 hebben, gerust hunne titels behouden en dat zij niet het slachtoffer worden van bemid-dèlaars dite slechts een doel hebben dat hiteïiin bestaat het geld van het publiek iin hunne beurs te doen overgaan. C. P. Voorzichtig Grivegnée-Athus en het Beigisch Mefaalproblema Het uiitgeven der 16.000 fr. hypotheek-bons, weilke gedaan wordt door Aithus-Grivegnée, brengt in ide beurs een zeer onaangeniairue stemming teweeg. Men ziiet daanin dat eene onzer groOtste maatschappijen befaannd al s een der bes-te, al zijne goederen belast om in dezen tdjd van overvloed van kapifcalen eene som vlan 8 miljoen franken te bekomen alan 5.64 fr. per hondertd. Degenen die, meer die beweging der ijaeinnijvejiheid volgen in de groote voort-br'engiimgsJjanidlen, gaan verder . zij vragen zich af of de beheerders van Athus-Grilve-gnée buiiben de wereld der werkelijkheid leven. Dit is een punt waarop wij zulilen moeten terugkomien. Melden we noch-tans dat een dezer diagen de a Times » eene samenwerking meldde tusschen die groote metaalnijverheidi en de hooige En-gelsche bank, strekkende om aan deze nijverheild kapitalein ter beschikking te stellen van 100 miljoen pond sterling (2.5 miljards franken) voor den strijd tegen de Duiitsche nijverheild — en natuurlijk tegen de Amerikaansche — nia den oorlog. In deze voorwaardten zal de Belgische nijverheild zich redden dloor eene rnoeite van scihoone en groote solidariteit, te verwte-zenlijken met de hulp van al de belang-hebbenden; van de bankiers en de open-bare Belgische maoht — of anders ver-gaat ze. Men ziet iniet igoeid waarvoor iin deze omstanidigheden zulke maatregel kan dite-nen, die bijzonder deze moeilijkheid zal te weeg brengen Athus-Grivegnée te be-roven van jhet vrije gebruik zijiner goëde-ren en haiar allé creidlitet te ontnemen. Immers deze operatie vervreemidt de fabrie-ken en die mijnen der maatschappij in het voordçel ider bonsaainkoopers.Dt is eenen af stand, zoo gevaarlijk, dat een nijveraar ze maar gebmii kt op het laatste oogenbKk In dezen oogenblik bijzonder moest men aan de maatschappij hare vrijheid van handelen laten. V erbergt men ilets? Men hteeft genoeg opgemerkt dat de 7dt Jaargang. — Nr 13 15 ceniiemen het nummer Zaterdag 27 Aptûl ISI8

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het beursblad: finantieel dagblad belonging to the category Financieel-economische pers, published in Antwerpen from 1912 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods