Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven

317 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 April. Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mp4vh5d451/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu 111 nier 5 April 1917 KEZ REIDERLDEMKEN Vrienden. //e/ Heidebïoemken neenit tôt mijn grootste , vokloening mecr en meer uitbreidiirg. Van nr 5 worden reeds 1000 exemplaren de wereld inge-zonden. Overal wordthet mei veel geestdrifl ont-vangen en met belangstelling gèlezen. En is het geen schoon gedaeht van door de wederzijd-sche mededeeling van nieuws,elkanders vfeng-de en smart te deelen ? Er is dus een warê broederbond gevormd, van eclite Ivempenjon-gens, die elkander inriig genegen zijn. Tusschen de talrijke lezers van « Het Heidebïoemken », lellen wij onzen alomgeachten baron de Broqueville, Minister van Oorlog, die u de onderstaande vriendenwoorden toestuurt. Onze eerste Minister laat deze gelegenheid niet voorbij gaan, om aan zijn dappere Kempen-strijders, die hem zoo nauw aan 't harte liggen, een woord van moed en opbeuring mede te deelen. Moed geschept vrienden en het hoofd fier omhoog ! De dageraad der zegepraal nadert ! Met ongeduld wachten \ve den heugelijken dag der verlossing af, om naar onze lieve Kempen te mogen wederkeeren ! Kapitein Graaf de Renesse. Haver, den 4 Maart 1917. Goede Vrienden van Hoogstraeten. Het is met een waar genoegen dat ik de me-nigvuldige blijken van uwe genegenheid en verkleefdheid heb ontvarigen. Steeds is het mij aangenaam aan onze brave jongens uit de Kempen te denken, te zien hoe zij steeds trouw hunnen j)liclit vervulle.n en te booren met welken moed zij onverpoosd strij-den voor 't herwinnen van den dierbaren va-dergrond.Ik verheug mij dat nw « Heidebïoemken » zoo goed gedijë. Moge liet groeien en bloeien, mogé het u spreken van de verre geliefde streek en u het scheiden minder bitter maken ! Moge het n weldra den zege verkonden, opdat wij elkander in ons dierbaar Vaderland zouden mogen weerzien. Weest overtuigd, Goede Vrienden, van mij-ne beste en rechtzinnigste gevoelens van verkleefdheid. Uw Broaueville. Immer vooruit ! / HeiaeoLoemkep is ontloken. Allen lienben wij met vreugde zijn onliuikend kelkje begroet. •Wat al herinneringen heeft het voor onzen geest geroepen : de frissche heidevlakten, eenig in geur, rezen voor ons op, met hun sti jgend-zingende leenwerikken, hun gonzend- domme-lende bieën, hun zwevende finit ers. De aan-trekkelijke Kempendorpjes met hun rechte nette huizekens en spilse kerktorens lachten ons tegen : onze heidedorpjes met hun woelige kermissen, hunne verzettende schietingen, hun puike veeprijskampen, hun innige begankenis-sen.Heel ons te snel vervlogen verleden w.elt op bij 't lezen dersmakelijkeartikeltjes ;heel't he-den staat ons voor de oogen : onze zoo vrije heidestreek onder den dvvingenden hiel van den onverbiddelijken Pruis. « Het Heidebïoemken » doet ons eenige

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods