Het ideaal der geïllustreerde bladen

491 0
06 June 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 June. Het ideaal der geïllustreerde bladen. Seen on 25 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qn5z60cz5c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

J HET IDE A AL W der Geïllustreerde Bladen. 8p 14 4 Il II-. mu r\r i I T"i T?T\ T? T i 1 „ Il 6 Juni 1914. Il UltpaVB JOH. DE L1EFDE, litreeht. Tie„d. Jea-sans, VERSCniJMT W E KE LIJ K S. , M H De Vroolijke Bruiloftsgast. 1 19 JBoekjes met vrooiyke en dram voordrachten en liederen, waarbij: De rerdweaeo Kessier, Apenliefde, Jut pas op je doppie, Een nach-teljjk avontnar, Dierbaar ouderhnis, Hutje aan de zee, Het bloemenmeisje, Ik ken een lied, Kastelein Knikkebein, De 10 gebodeu van het huweljjk, Flip Slokop, De bockelfamilie, Tennii van Lutjebroek, Het paardendek, De schild-wacht, De medeminnaar van een barbier, DroDken Piet en brutale Ka, Zoo don ali een eend, Elaas met zyn bokkie, Eed aan de vliet, De post, etc. etc. • Wfy geven daarbij cadeau: een Goochel-, Droom-, Kaartleg- en Toastenboekje, beneveni een mooi Gezelsehapsspel, en leveren ailes voor t 0.50 franeo thui» (tegen postnissel of postzegels) Ëoekhandel ,EXCELSIOR", Van Beuningen-plein 13, Amsterdam. plein la, Amsterdam. WÊÊÊÊKÊSSKEÊÊÊSOÊÊ Lausanne (Zwitserland). 1000 million ûeiooniM wordt uitbetaald aan elken ljjder B. PELLATON en Dochters. dit niet rolkomen genezen is, na d» , . behandeling juist gevolgd te hebben uitsiutena ïoor oe ka w asan 1253501 inteekenaren on Het Ideaai Speeiaal middel tegec aandoenmg ___ ▼an de Blaas, pjnljjke, meeiljjke ol _ , .. , .... gedurige Urineloozing. Overtreft Verknjgbaar bij den Uftgever aile andere middelen. fl. 2,40. en bjj aile Agenten van dit blad Maatschappij voor Handel ,t"d',"dwerk Sr00t 879 blz „SANITAS. .^"lïijijsariBtialgsctiaii EoBinklgk goedgekeard. gjj tyj||)fjj[|| TOM. den flaag, Wagenstraat 118; den Haag, Prinsestraat 130; Prijs fl. 4.—, na voor fl. 1.—, Amsterdam, Paleisstraat 286; franco per post fl. 1.20. voo*" Amsterdam, Utrechtschestraat 31 h(jt bnitenland fl. 1.50. Rotterdam, Hoofdsteeg 7; Utrecht, Voorstraat 72; 6"! DIKEMA & CHABOT. ^SSSSSA^w „ Rotterdam. Staal en IJzer. Pilsner Drqnell. '. . Anpstiner Bran '. '. Dortmmider LDwenhier Eenig importiur: F F1SSLTHALER, Amstardam. - - Londen. - - Rotterdam. * Wu geven U een Horloge cadeau, «wanneer g y onze 100 prentbriefkaarten onder awe ken-nissen verkoopt. Het horloge is kearig versierd. Voor nauwkeurig loopeu geven wjj een jaar garantie. De 100 * prentbriefkaarten zenden wjj D in commissle, en na den , verkoop daarvau zendt D ons 7 Mark, waarop wjj U het ; horloge toez»? den. L STERN Company, G. m. b. H., Berlin W. 39, Mun-chenerstrasse 49, Abt. 259. Verschenen bfl JOH. DE LIEFDE, te Utrecht: KIPPEN I. KIPPEN II. (Verpleging.) (Raraen.) Met illustraties. Prijs f0.20. Met illustraties. Prijs f 0.20. Van Dollarprinses tôt Bedelares, dour GEORGE PARKER. Beroemde groote roman ait het leyen van ; een Amerikaansche Millionnairsfamilie, vol tafereelen van liefde, gond-| dorst, hartstocht en misdaad, met 'n zee van mooie platen. 5 dikke deelen, j te zamen 1918 bladz. boeiende en in spanning hondende lectnnr. Dit 1 werk, dat pas compleet is en f 10 — moest kosten, leveren wij voor f 1.50, franco thuis f 1.70 (postwissel of-zegels). Boekh. „EXCELSIOR", i Van BenniczenDlein 13. Amsterdam. van lienniEgenplein la, Amsterdam. m Schoone Buste in twee maanden, door de ■ R9 Filileo OriBitaies I vi&jlf eenigst middel voor Dames, ter verkrçging van een fliitk ontwikkelde Pi buste. Pr\js fl. 2.— per flacon. -HAARTWIST, om overtollig u haai le verwjjderen, fl. 1.20. PASTA DE BEAUTE, ver-wijdert Sproeten, Pnkkels, Vet-woimpjes,Roode Vlekken. fl. 0.75. HAARKLEURSEL, dadelgk blond, bruin of zwart haar. Prqs fl. 0.75. Direct goudblond haar, door het beroemde middel van Dr. MORTREUX. Prijs fl. 1.20. Maatschappij voor Handel in Pharmaceutische Praeparaten „SANITAS." Koninklyk goedgekeurd den Haag, Wagenstraat 118; den Haag, Prinsestraat 130; Amsterdam, Paleisstraat 236; Amsterdam, Utrechtschestraat 31, Rotterdam, Hoofdsteeg 7; Rotterdam, Haagscheveer 6a; Utrecht, Voorstraat 72; Leiden, Steenschnar 1; GToninsw» Rbbinsrestrsat 47/6 OOC1 U1 DUcKll, f m. I Uitgave van JOH. DE LLETDE, , ta Utreakt: Ben-Hur OeniutHwi. MX kla ■. • Prijs f 0 JO; in praohtband f u.dO. verjaaraag'Ainom Een Verjaardag-Albom la e«c bnna voor ieder onuisbmar boekje. Mon vraagt rfch «obier telkena ai: waneeer la dit o 1 dat famlllelid, deie of gene rrlendln ofvriendook weer jarig? en op die rraag kan het Verjftardag-Album antwoorden Wanneer men eenrondlg op den iatom der veijaring den naam van den ;arlge plaatat, heeft men het 7erjaardag-Albnm ileohta te raad-plegen en klaar la men. Het Veijawdag-Album geeft op elken datum een apreuk en aan de oTers^de van den datum een wlt ▼ak toot de aanteekenlng. 'tla in één woord een praotlaoh boekje, dat niet voor Un, aooh voor eene reeka van jaren «uenat kan doen. DU boékjt lent in limim pratkt-bond »lt*hU 10.75. Te bekomen bfl elken Boekhan-■lalaar en b| den ultgever TOH. D® LITCFD1E Utrecht. No 23,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het ideaal der geïllustreerde bladen belonging to the category Advertentiebladen, published in - from 1905 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods