Het morgenblad: volksdagblad

455 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 May. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/707wm14t3c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

T laaraana. N° (34 £ondaa 17 Sflei 19 i 4 ë cenuemen net nummer HET MORGENBLAD ' 4= bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30j Financiëele. » » » » 1.00 j Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.00 ï Reclaraen, * » * » 1.00 J Begrafenisbericht, * 5.00 -, Alie jnededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, AiitVr.oïjjfe, Men schrijft in op het bureel van het blad en op allé Postkantorea reïefoon : OPSTELRAAD : QG7>. — AANKONDIGINGEN : j $tfc©§îSîefrweï5£eBî s j Een jaar, 8 ir. — 9 maanden, 6 fr. I » 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I j BU1TENLAND, het port te buiten. | Aankandigingen worden ook ontvangen door M. J. LÉ BEGUE et C'. «Office de Pu* blïctte, 35, h'teuiciraat, te Brussel. FARIZEEËRS i j/n ôisz à£k jm £3Sœ& Rooden en blauwen sJaata. arme# pn beencn in de iucht en roepei ieed en wee, a ver het gevaar dat di Sociale Vejrzekeringein in den Seaaa loopen van te worden àchteruit ge echoven of verdaagd In zfja nummer van 12 Mei, wijd V o o / u i t daaraa.ii ee>ne lialve biad zijde in vette, grooto letters, on aan zijne lezers op de zeer lieîtal lige en zeer beschaaide manier die hem eigen is, te zeggen dat d( werkm.an bedrogen en verrudei wordt door de kathoiieken. Verraden en bedrogen ? Waarom : Ja, aïs men Yooruit moet ge looven, dan moet men terzelfder tij< aaanemen dat zijne lezers niet er: naar bewijzen vragen. Ditmaal eob ber ligt het bewijs klaar, en Yoor u i t is er zeker vpn dat de oleriea len dezen keer den dans niet zullei onfepringen. De werkman wordt bedrogen, vecr radan, door de klerikale pairtij ; no g eens : waarom ? Wel, de wet op d< Sociale Verzekeringen lijdt gevaai in den Senaat, is dat niet voldoan die ? Tiïat dient ecr ver der bewez-en : Toen wij V o o r u i t' s onzin la zen, dachten wij onwillefceuaig aai de farizeeërs en s ohriffcgeleer den die niets ten laste; van Christus kun uende vinden, met groot misbaarhui kleederen scheurden en vol schijn I hsilige veront.waar-d&g&n® uiteiepep : r * Wellie bewijzen hebben wij r -, aoodig ? Hij lieeit God geia&terd ! ' terwijl zij zelî door die wioorden ld< gfrootste godslasteiring uitbrachten di< ooit door de Hel werd geteraakt. tnderdâad, al de vertragi-agen, dit thans in de wetgeving voorkomen o nog voorkomen kunnen, zijn eertvou dig te wij ten aan de schuM van d-poode en blauwe volksbedriegeus.mç hun zeven maanden • latng geraas ove Schoolwet en papenvreterij. Troi wens, zegt eene, heeren volksVop [ pers met rood of blauw vaandel I PTaarom hebt gij u allen, zonde | aitzondering, onthoudetn bij de stem (ming der Sociale Verzekeringen i: de Kamer ? Als de wet goed & f waarom hebt gij ze dan niet g€ I Btemd ? Als ze niet deugt, ' in geene I deele, zooals gij beweeirt, wnaror I zijt ge dan verwonderd, wanneex d I Senaat de za-ak niet goedscbjks al I kletst, maar ze nader wil onderzoe ! ken ? Wij weteai echter wel waaJr he I echoentje nijpt : Liberailen en socia I listen wefen dat, zoo de wet op d1 ■ Sociale Verzekeringen niet is wat zi, ■ zou kunnen zijn, het hunne schuli ■ is, omdat zij in Kamer en Senaa ■ n'en tijd hebben gestolen en ataot ■ hçt mes op de keel hebben geie I om de gewichiligste wetfietn in eâi f' '-"r zittingen af te kîetsen. Da I. xtetm zij, en het is htm ook nie I onbcÂend dat de kiezers het weten I en daarom zouden zij nu graag 4d H sciiuid op den ïug der katholieke) ■ sehuiven. cValt die volksbedriager: ■ echter niet mêe î I In een ander artikel va.n hetzelf I de nunfmer, vliegen pv^stoo-rs ei I esters er legen. Katuurr:k, V o or I u 11, die niet tegen den godsdiens ■ is, maig immers geene geîegenheii B |îeu Voorbijgaan, om de kerkbe | dienaars te lasteren. Hij hee?t hc ■ gemunt op het pensioen van de pas ■ toors ! Die zaak werd reeds lion ■ Jcrdmaal weerlegd, doch daar d< ■ drogreden hier aanlokkelijk word ■ voorgesteld, zullen wij ons nog cei ■ antwoord getroosten. ■ Wanneer er sprake is van een kos ■teioos pensioen waar de rechtheb ■ Denden yoor mets tussehen zii n à ar ■ toin T'-- Van meeninS dat de 'werk l<,f i' 'VTeze dan socialist, liberaa Itin ÛT ' dlt 200 weI mo0t ^eiiic ■ ten aïs een pastoor ; doch zoo slaar Iw fn "le iVoor ^ pensioen da: I' ' ^ vejstrek-i aan de oificieele aan MOKOM fi. &sst MKKmm Zisa i gestelde priesters (de anderen trek i ken niets) . D'e vijî ot zes bouderc 3 frank pensioen zijn nog het tiend< t deol niet van den interest, die aai • iederen dienstdoende priester zoi toekomen van de goederen, die d< t Staat aan do Kerk heeft ontrooîd - goederen, die thans gedeeltelijk die i nen om de roode en blauwe bedien - den der Weldadigheidsbureelen var , de aiitici'erioale steden vet te niosién ï Als V o o r u i t dat niet weet, nioe ^ hij maar de pen neerleggen en nde zoo verwaand zijn dagbladsehrijve] te spelen ; weet hij het, dan begaa - hij eene gemeene deugenieterij me i wetens en willens de waarheid der 5 nek om te wringen. * SÎ te Van V o o r u i t moet ons echtei . niets verwonderen. Volgend staaltj< i gaat allé païen en perken te buiten; 't is zoo dom en zoo flauw, te flauv . zelfs om mêe te lachen; doch he . g.eeît ons een bewijs van walke on s noembare kwade trouw die mensohei • zijn. Steeds in hetzelfde nujmmer vaai IS Mei, lezep wij in het roode biadj : i " OHEISTELIJ'KE MOEAAL. -t Over eenige dagen lazen wij vol . gend staaltje'van Christelijke zeden t leer, in een christen blad. . " MEDELÏJSEN. — Jei van Pap zak fcrouwt met juffer Smalsfcie. De " sel'epen doet eene treô'ende aan-1 4 " spraak, die al de bruiloftegasteD > H doet weenen... . " Een vreemde heei" weent mêe. " — W®arom weent gij vroeg de s " schoommoeder. : " — 'k Heb ook zoo'n compassie . " met den vent, was 't antwoord.-" 3 " Is dat de opvoeding der kerk, ec t van het blad, dat op zijn schild r draagt : " Godsdienst — ÏÏU1SGE ZlK — Eigendom " ? " ; Is zoo iets niet om om te vallen? r Iedereen wieet dat sommige (bladeo . so-ms zoo een o! ander koddig ding a geven als lachkruid, en dat zijn za-t ken die dan de tonde doen van de . eene gâzet naar de andere, zoowel a va'n sociaiistisehe bladen naar ka-i tholieken als omgekeerd. Wij zoudeB 3 zelfs V o o r u i t mmimers kunner . aan de hand doen waarin hij dai - lachkruid uH katholieke bladen over nam, eenvoudig als lachkruid. Nu t vindt V o o r u i t er beemen in . Waarom ? 't Is kiezing ! Men inoel 3 echter op eene stèrke dosis naïve j teit en domàeid bij zijne lezers dur- 1 ven rekenen, om te m^eanen dat zij t zulken ilauwen prietpraat zullei , slikken. t. Neen, zoo naïèf- dom, kan een le ! zer niet zijn, zelfs al is hij VER. t PLICHT dagelijks V o o r u i t te t lezen en te gelooven, en wij zijr t overtuigd dat de roode sukkel zich hier eenvoudig belachelijlc heeît ge ! maakt bij zijne eigene lezers, die vooi 3 zulke stommitelten zullen verbaa&c s:.aan. Daarenboven moet men geer onkélen pijl meer in zijnen kokei - hebben, om met zulken fiai^ven on i zin voor deii dag te _moeten ko - men. t W. ! WElEOGEMTÎiSSER ; Oe opening van 'ut Turksoli ; Parlement Naar wij gemcld hebben is het nieuv, Turksch parlement, plechtig gsopand uie ■ eene troonrede van den sultan. De troonrode begint met te herinneren aan het Senaaisbesluit van 4 Augustus . 1912, waarbij liet Parlement werd ge-sloten en de uitsehrijving van eene nieu | wo verkiezHJg gelast. De vera.nderingen en omwentelingen in het binnenland, zoo gaat de troonrede dan voort, die op de sluiting van hel ■ Parlement zijo ^ gev-oigd. hebben een ver- u . . 17U tr a (UliUlUllt bond van de vijanden des rijks, die op l eene gelegenheid waehtcn om hun slag te slaan, en een inval in het land ten-| gevolge had. Dientengevolge moest de ' verkiezing worden uitgesteid en kon niet voor lioden onzen wensch in vervulling g aan, de vertegenwoordîp'ing van de na-tie te openen. J Eere zij God, die het mogelijk maak-' te, dat de vertegenwoord-.ging van de na ! tie na een langen, droevigen tijd, kan i worden 'neropend ; ik heet allen welkom ! i De aanvallen van onze vijanden,waar-. aan het vaderland bloot, stond op een oogen-blilc, dat het rijk ternau,wernood ' een oorlog met Italie en de révolutionnaire crisis te boven was gekomen, • braeht ons land in eene uiterst moei-i I lijke stolling. . ,j Na de insielling van de eonstitutie, ; heeft men ten koste van groote offers, die onze volkoren zieh tiebben getroost, 1 met ijver gcwerkt, om zoo goed mogelijk de fouten van het verleden te lior-' 3tollen, onder meer door do uitriïsting • van het leger ter hand te nemen, op-i dat het. op het aislaan van een aanval voorbereid zou zijn. Tôt onze buitangewoon pijnlijke vor- ■ bazing moes-ten wij echter gadeslaan,dat ! U'ots al deze vaderiandslievende inspan- ning en voorbereiding, onze legers d'e , nederlaog leden. Duizenden soldaten, onze zonen, trof ' het lot, in gevangenschap van den vij- ■ and te geraken, en zelfs voor de poor-i ten van de hoofdstad lagen er, die hon- ger leden en de noodige bedekking. dier-! ven. Daarom heb ik- onverwijld de vorming van een oppersten krijgsraad bevolen, die de oorzaken van de rarnp moet uit-vinden en de schnldigen moet opsporen om hen voorbeeldig te straffen. Ik koester de vaste verwachting, dat de krijgsraad zijnen gewichtigen plicht . binnen de grenzen van de wet en de ge-. rechtigheid zal vervuller. De troonrede zegt vo. Is, dat de Sultan to-t zijn cpjjt ait d» *aot» van de niogetndiheden heeft opgemaakt, dat zij aan Griekenlaml de eilanden toegewezen •hebtoen, welkex bezit voor Turkije nood-i zakelijk is. Daarom heeft de Turksehe regeering , in eene nota van antwoord aan de mo-gendheden de gronden uiteengezet,waarom zSj emmogelijk met die beslissing genoegen kan nemen. Ofsehoon de regeering de groote beteekenis van het be- ■ houd van den vrede voor Turkije er-kent, zal zij niets onbeproefd laten om datgene te verkrijgen, waar zij reeht op meent te hebben. Ik hoop, dat het mogelijk zal zijn om deze kwestie op vreecfeame wijze over-eensteromig ons sflindpunt op te lossen. Italie zal ongetwiifeld eerlang de eilanden teraggeven, die het volgens het verdrag van Lausanne moet ontruimen, en ons overdragen. Opdat het rijk bronnen van inkomsten zal hebben, die het tôt dus ver heeft ontbeerd, zijn onderhandelingon met eeni-ge mogendheden aangeknoopt. Daardoor zal het mogelijk zijn om in de eerst-volgende jaren de begrooting sluitend te maken. De poiitieke betrekkingen van , het rijk zullen er toe bijdragen om de , rust en den vrede te verzekeren. @ ■■ — „ ©F mt MAM.M Het schooîschip « L'Avenir » Een snelbericht ons toegekomen van de "Avenir" luidt r Het schoolsehip is den Iden dezer den Evenaar gopasseerd. Aan boord is ailes goed. Nationale ntaatschappjj der waterïciding Vrijdag morgen is in het ministerie van binnenlandsche zaken de Nationale maatsehappij der Ytaterloiding tôt stand gekomen. De regeering heeît zieh vier mandaten voprbeboudon in den beheer-raad. Voor &o drie andere posten had-den de gouverneurs der provincie vo!-macht gekregen tôt het aanduiden der ti-tulaa-isscn. Er zijn negen eommissaris-sen, allen bestendigde afgeveerdigden der versclîillende provincieraden. Qeàenkt de Schoolbus De sehoqlwet is gestemd, hurrah ! On-danks îngedvvil en boosheid, ondanks i drogredenan en leugentaal, ondanks liston en gasveld, verwerft het reeht de bo-venhand /en wordt de vrijheid in het sehoolweaen geliuldigd. Indien er ooit reden bestond om den Heere erkentelijk : te zijn, is het wel nu. Indien onze dankbaaîheid reden heeft om zieh te ver-openbarén door mildlieid tegenover die selioolbns, is het -wel nu. Komt.toonen wij dat, in sfcrijd met het-- geen de sleehte pers voorhoudt, het 't belang niet is dat ons zoo aehter de op-loesirig der sehoolkwesiie deed liaken. Nu, gelijk vroeger, blijft onzen penning het vofckind en zijn godsdienstig onderwijs toegezeid. '' -, TOESTANDEN IN FRANKRIJK £?a ojîp®3ïSte Parij^ier coraespondencie vaia " De Maaebede " : De kruitda.mp is opgetrokken, en het slagvedd valt te overzien. Keeds , beginnen, zooal niet in de Kamer, dan toch in de pors.de strijden^e partijen positle te nemen Bit al die persstemïnen spreekt op de cersbe plaaca de groote ve>rwariringBwel-ke de stembus aeiiterliiet op het politieik terrein. En op de tweede plaats d» ver-ba.zing, dat de socialisten er in geslaagd zijn, ove<r de lionderd te komen. Welko vorbazing zieh \ooral uit in tal van v©r-wijten, welke venvijten niet het minst rtoorkomen op de hoofdon der oppo santen... Weisra, laai ons volkomen oprecht zijn. Het is waaa-, tal van gcunifearden, in ba-llotage gjewikkeld met de radicalein, zijn or sleohts in geslaagd, de Kainex van argevaardigden te bereiken.dank zij do liulp, hier dopr royalisten.,daair doeir loden der "Action libérale",kortoin, door kathoiieken gesohonken. En nu bewon-deren wij deze politiok niet m wij traoit-ton liaar niet goed te praten. Wij ver-oos:deelen icd-ere politiek, die, hetzij practisoh of principieel, de klove, do echeiding, de aotithesô tussehen de kathoiieken en de anderen tracht te dem-pen of te overfaruggen. Wij veroordeelen iedere politiek, die niet tôt uitdruk-k.iiig bnengen kan, dat wij karôholieken, steeds en altijd en ovaral van een aa-■der gosiacht zijn. Wij veroordeelen ienùe-re politiek, die de kathoiieken er toe brrengt, de scheidiJigslijnen te doen ver-flauwen en hen leort, den tegeiistander van hun goloof, te verkiezeai of althans zijne verkieziug aïs eene soofot over-winniog van don godsdienst te beschou-} wen. Doch, dit allee op den voorg^ond sfcel-lende, kunnen we het ons laenscliolij-kearwijze zoo gned voerstellen, dat in tal van districtén de kiêzers der oppo-siti-e de voorkeur schonken aan denso-cialist boven den aftrodenden raddcaal Want die radieaal vesrtegenwoopdigde voor hen vier jaren van tyrannie, van onderdrukking ©n plagerij, en tegen hen had zieh in de hairten eene verbittering verzaineld, dit eenmaal tôt uiting komen moest. iHet waren overwegingen, niet van be-ginsel, doch van persoon, wellce kiezers der oppesitie den socialist deden verkie-zen boven den radieaal Vrij moge de , "Humanité" brallen op het veld winnsn der sociaiistisehe denlcbeelden, in kalmetr oogenblikken weten de heeren zeer goed, dat alleen hun bevoorrechte pesitie van ; beknibbelaars zonder ves:ant-wroord©lijk- ; held zulk ©ene winst IwaciLt. Van dit standpunt uit, dient de aan- ■ was van j-oode afgevaardigden te worden overzien, wanneer men de juiste verhoudingjen behouden wil. 't Is vol- ; strekt niet noodig. zieh beangst te maken over den invlocd der révolu tie, wel-ke ailes dneigt te overstelpen, omdat onder den invlaad der ornj;tandigheàen een dertigtal soeiaiisten meear de Kamer binnengaan, welke bij een voAgende golegeœheid zonder te veel moeite weer kunaen -worden gewipt. Tromvens, een ieder weet, hbe, sedert het socialisjne "pai'lementair" gevvorden is, de revelu-(ionaire gezindheid meer in de weorden bestaat en de gi-oote onrwenteling op den achtergrond raakt voor de poiitieke voordeeltjes, welke liet leven in de kapitalistisclïe maatsehappij iederen diag aanbiedt. Een socialist, buiten de Kamer, is giemeeniijk heftigeir en gevaar-lijker dan er in. En daarbij houde men wel in het oog, dat de winst der gounifieerde socialisten voornamelijk tehaald is ten koste dor geunifieerde radicalen, En nu is eten vergelijking tussehen het gevaar,dat bei- j de panrtijen opleveren voor land en voîk, i uiterst . micedlijk. Wij willen eei-lijk b©- ] kennen, dat eene vervanging der geuni- ' fieexde radicalen door dito socialisten, ons vrij koud laat. Het is lood om oud : ijzer. En zoo meenen wij, dat er niuit- i tiger werk kan worden verriolit, dan : i.vcekl achien fe uiten over den aanwas ' van den rooden stroom, die -waarschijn- ■ lijk heel niet zoo sterk is, ate de stean-mingscijfers wel schijnen uit te wijzen. ^ 4 * * | Het eerst noodige is thans, naar het • ons tO'eschijnt, dat de opiposMe haar ge- 1 dragslijn bepaa.lt en zieh vooral bov^ist : wordt van hare kracht en hare macht. : Hare posi'ie schjjnt ons, afgezien van de winst- en verliesrelcening van zetefe en stemmencijlérs, door den loo.p der • gebeur>nissen aanmerkeiijk verbeierd en : zelfs gunstig, indien een verstandige °n ' beds«iiï1aame taotiek weet jx&n te yullen t; wat aan het aantal ontl>reekt >n meening, dat de opposilie in guj.sOger positie dan voorheen uit den strijd komt, worden wij niet weiuig verst»rkt door de vertoogen van Georges Clé-monceau in "l'Homme Libre'', die niet nalaat zijn ietwa^ botten radiealen aan liet verstand te brengen, dat er tbans, na het siembusspel, nog andere "win-naars zijn dan enkel en alleen de man-nen Van Jaurès.^. Immers, hoe is de teestand ? Aan de uiterste linkerzijde ontmoeten wij eea min of meer vast aaneeugesloten "Hoe", dat weliswaar de kamermeerderheid niel vomit doch niettemin sterk genoeg is, om bij ieder versagen der meer geroa-tigde elementen steeds zijn eigen zin door te drijven In dit "bloc" zijn de socialisten liet sierkst, niet in aantal, doeh in mvïoed. Het verschil in dtetig roode zetels tne-schen de vorige Kamer en de huiddge is niet zoo overweldigend, doch de socialisten als de meest begunstigde par-tij gevoelen ze>er farecht hun mereele positie veel en veel sterker dan die der matte en moede radicalen, die wel weer in sterk aantal in de Kainer tetrugko-men, doch aa.n wie tevens aile leveais-kracht als partij moet worden ontzcgd. Trouwens er is voor hen geen uiting meer. Willen zij niet de voogdij der groep van Jaurès aanvaarden,dan blijit er voor hen niet veel meer over, dan. als do ode elementen her- en derwaaçts te worden geschud, -wachtend lot het kiezerskorps voor velen hunner de fîna« le blaast.. De dreigende overbeersching der groep van Jaurès echter is het juist,die, -wiare het beeld. bij deze bloedelooze heeas schappen niet te dramatssch, ons zou kunnen doen zeggten, dat' dit aehrikbïeld het Wotu in -îe aderen der gematigde, en "nationale" linksclie mannen stolleo àoet. Doch er is een uitweg. De gounifieerde soeiaiisten en dito radicalen vormeia d© meerdorheid niet. Een "Moc", van gemati^de elementen ware in staat, met één &lag een einde te maken aan aile stoufce droomen van Jaurès, Dioch, de Briandisten en de mannen der "Alliance démocratique" zien aarzelend naar de rechterzijde. EJn het woord van Poirn» osa-é komt ons in de gedacMe : " Waj oins scheidt is heel de omvangvan he< godsdienstig vraagstuk." Het fatum der noodlottigje anfe-gode-iienstige politiek drukt thans op de mai. nen der "nationale verzœning" en der "nationale eenheid"... dooh gegronc'rveet >p bot onrecht, op het leed der vertoan-aing; op onderdrukkïng en knevelarij. En de vraag komt boven,, of de "digi-rus Dei", de vinger Gods, de historié iikwijls niet leesbaar schrijft voor de senvoudigen van harte, die aiet in eigen-ivaam meenen, een nationaal levm te vunnon zien opbloeien buiten God on ;egen God. Er valt niet aan te twijfelen, de ge-slagiene van don tienden Mei is Raymoad Poinoaré en zijn vertegmwootrdâgesr îas iiet parlement : Aristide Briand-tEEet aat nui mœilijk va lien, hun nationale pok. iek door te zetten met een vaethcrâàco inderzijds aan de "ve^overingen" va® a et laïcasme. Het zal hun oïimogeBjîi îijn, indien de oppoeitie hare taak ba, jrijpt. Dat de heeren zieh tfraos tas-;chen twee vuren bevindwa, is ©entât, lemend voordeel voor de onzen en be. vijst, hoe kortzichtig ook in detactiek, — wij spreken thans niet over de ha. jinselen — diegeoen onder de kaidho-ieken -*varen, welke aandrongen op een net pak en zak overloopon naar de,., 'Fédération des Gauches" îuist dafcgeu», ,vat Briand wenscht© en wat zoo deer-ijk is mâslukt.fc Als de oppositie nu hare taiaik be-»rijjpt... Want ihet vogelijn op groea»n ak wordt reeds door de siuwen voge-aar bekoord en wij kennen de gevareu .ran den lijmstok.. De organen der "Fédération'' beginnen •oeds. " Verecniging van aile cnielâjke slementen" ; dreigend gevaar voor de lationale v-erdedigiog" ; "wij zijn allen t-'ranschen" ; het vaderland boven de lartijtwislen... - « Wij kennen dat liedje. Het programma is ongebwijfeVx îehoon. En om het te verwez enlijkeo • lerstel het geschonden recbt.Geon volks-ienheid zonder reeht; geen onde zonder •echt; geen nationaal leven sonde» :echt. ■ ;' j * • I-Iet la de eerste maaî niet,dat de oj>o positie met zulk een lieftallig lonk©c ivardt aangezocht en Indien de opzet •'an Aristide Briand elaafide, aou bat MBt^dc eprsfe- »galj..zjjnk_jiaî

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods