Het morgenblad: volksdagblad

802 0
22 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 January. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 26 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hx15m63g31/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

r iaarcana. - TF 2* Oonoerdeg 22 Januari f w 14 2 centsemen net nommer HET MORGENBLAD - f^^koïTdisinEen ■ J \ v bladzijde. - pet kleinen regel fr. 0.30 j J Ifinanciëele, * * * " | SUdsnieuws, per grooten regel » 2.001 IReclamen, » » » » 1.00 g I R«gfa>enist)eticht' * VOLKSDAGBLAD £lle mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpe^ Meu schrijît in op het bureel van het b!ad en op aile Postkantoron Telefoon : OPSTELRAAD : QG¥> — AANKONDIG1NGEN : .3314 A^o^nemeinfesi t Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, S fr. • 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. i BU1TENLAND, het port te buiten. ■EMHSMascHacsaaruB'r.?'7T3?CKJ2C]EÎ3;J.S«2I£: t3ŒBI:KZ!.: *? xr^avataDDRsa Aankondiginr/en worden ock ontvangen door M. J. LE BEGUE et C . 'Office de Pu* blicite. 35. JXieuiolraat. te Brus sel. DE VOERTAAL IN HET ONDERWIJS •Heeren Delbeke en coasoorten hebben |L amendement neergelegd, welke het Hderwije der tweede taai m de lagere BEVQOI regelt. , I H-t hoofddoel van het amendement is Bjis&mken ta. keer te gaan -, .alrijke Khn»ito -, die nu in zekere scholen [bîstaan in welke bijna al den tijd, o! «n zeer groot dee' van den tijd teste-d Kdt aan het onderwijs van het Fransch K,'. uadeelo van ai^ere vakkeu, vooral ! t® nadeele der rekenkunde en aanver-fccw vaiken, zoodanig dat ds meeste Ifeei-lingeu bij liet verlaten der echoleai nie s weten vàn Vlaamsebe spraakleer, :ie; i Vlaamsoh briefje kunnen eohrijvcn, Beem» eenvoTidige' rekenkundige vraag luTmein oploeeen, noch eeTie eenvmidsijgt Bkçrông kuimen in nrde brengea ea van 'fcpî Fransch niet veel meer kennen dan er;;;ek> woorden overzetten. S'Zulke misbruikan bestaan m scholen vtro het hartje van Vlaanderen. B^êii coâtater haa.lt de volgence staal-$es 3 an •' Bûp de iaslgrens bestaan eehter toestan %?r die, niet alleen onder opziebt vaœ Sa-;1, œaa,r ook on,1er opzicht van op BpedkïHide en methodeleer wraakroepeoc Bd. ■.Zoo bijvoorbeeld : Beveren-bij-Edingen. |~i in het Fransch : Bièvene — is een< Eneenfe van Henegouw, die averwegent Rsanifich is. 't Is ee"e groote gemeente; I r zijn diie priestexs, die aliijd Via Hmgen of Vlaainachkennenden zîjn. ■Tetou, luister lioe het onderwï.js daai ■egevec wordt : in de drie laagstel-l:s Eg der joiXgenoBchool is de voartaa: ■laaiDScb — «en É«wjj» dat ùe kinderen fia\8 ïs naar sebool beginnen te komeo. dau Vlaamsch kennen — en dan in Ete cirie lioogere klassen is de voertaaJ RFj'âOSCt B In de liger« klaeeen moet m er zich fc rtiarâl op tceleggSii om âi5 kn^ap;,,-.. Bfe?i fi tôt 9 jaar fransch te leer&n, an-I de:s zullea zlj de lessen der hoogere ■jass® aiet kxœnen volgen. ■ De uitslasr vàn dat -telsel is dat de welstand te Bever (Biévène) op verra na dien graad niet heeft bereikt, welke hij heelt "in andei-e genaeenten, niet alleen van hetzelfde belang, maar zelfa \ ajj veel mmder belang. Twcede voorbeeld : De gemeente Or-roir en Rozenaken, hebben eene tweetali-ge bovolking. In oene va® die gemeenten, we mee-nea dat het (JTroir is, is de voertaal van het ondterwijs in de gemeentesehoo-1 het Fransch. F> zijn op die gemeente een. 500tal Vlainixijgon. welke nieestal in hetzelîde gehuoht wonen, en wéinig oingang ht;b-ben met de Waaleche bevolking. De kin-dteren dier VLamingen mioeten naar die gemeenteschool waar niets dan Fransch wordt gesproken. Van het Vlaamsch kemien die kinâeren \ natuurlijk niets — 't wordt hun niet ge-j leerd ~i ze spreken Vlaamsch ma/ar kun-| nen het noch lezen noch schrijven, ze kunnon niisachien wat Fuanscli lez en, j maar ze veretaan. het niet- Ongetwi.i îeld bertaan soortgelijke toe-standen rtog wol in andere geroesntea ckï taalgrens. ïlet ajmendement Delteke heeft voor hoofddoel zulke toestanden te doen ver-dwijnen en aan de Vlaamsche kinderen een practisch en docltroffûnd omdearwijE > te bczorgei). ' Men bepale in de wet, zooals het amendement Dtelbeke daet, dat ter wille van ■ het onderwijs der tweede taal, de 1er-uren van de andere vakken niet mogen r inrekort worden. IJat is hoofdzaak Wi.j slûken. ons bij de voigendo be-schouwtngen aain : Men lat-e de ouders vrii te bealissen welke voertaal zi,1 voor hun kind be-| seeren. Zijn or Vlaamsche obders onverstaïK'ig | î-f.ûoee cm hun kind te doea. onderwijzen I la <«eEo tftal die iret n;et vorst-^at ' — il | is te bstreurèn maar dat is hunne zâ«k . | Wafc wij behoeven is dat de su.ool goe-zij ingsricht en niet tanne afgeleid wor-rien vaj1 bn.a r . OP DE BAAN Te Oostend, De àerstellingswerken der koninkli i£!s zijn volemdigd. In het oud pal ier Langestraat is men nu volop i Ifii arbeid. De werken zullen tegen < îomer geëindigd zijn. De uitvoering ns bewijst dat de koninklijke fami tësr en meer zin. krijgt in het verb «a de zee, en dat zij er dezern Zor Ifflschoots zal van genieten. Spoorwegei Est spoorwegbeheer heeft een niei lodel van locomotief ter studie gele; ustemd zoowel voor de trekkracht ijian met zachte glooiing, aïs op di ® Laxemburg. ileWwachtersbond van Oost-Vlaandei Dinsiag hield de Veldwachtersbond. i ^Vk&nderen, zij ne jaarlijksche al leene vergadering te G-ent. Heer volkBver tegenwoordiger Maenh: «d in eenige beschouwingen over feteontwerp, in de Kamer nedergele etreffende de inrichting der landeli; olicie, en waardcor de toestand < rtdwaehters veel zooi verbeterd word' 3re het niet, voegt er M. Maenh: ® toe, dat er door onze togenstrav ^rig obstruetie gemaakt wordt, e' zou reeds lang gestenid zijn. C rokt hij de hoop uit dat de voorgel '• *et eorst den Seinaat zou onderw ® worden. Vervolgens roaakt, hij de vergaderi -vend dat de commiseio, door de ^ring aangosleld tôt regeling der p °®nen reeds degelijk werk heeft ai" en dat de ' veldwaeliters niet mil ®g9ten wonien. Uitbreidiii| ^ vèrzeodingen van België naar 1 'md zijn in vi.f^ jaar om zoo te z< 11 verdubbeld. De Belgische en I feohe spoorw ogbos turen hebben dan < îzigiingen gebracht aan de tariev de koopwarenverzendingen.De ov «krimst tnjsschen de twee bestaren ®"«digd en de versenders zruHen bij winnan. Marlabond tegen zedeloosheii Da eerste studiedag wordt gehouden *®dag, 2 Februari aanstaacde, fee •S van O. L. Vrouw I.iebtm.a, in fi ''dgardiszaal, Sanderusstraat, 55, te A "fpon, onder het voorzitter&chap v 2. E. H. Bernaerts. ^tillen het woord vaeren : des vo< : om 10 ure, juffrouw Van ( ^tcn. lejdster _ jtei seciftari " Mariabond tegen Zedeloosheid " ; om 11 rire, heer dokter Nuyens. Des namiddags om 21/2 tire, bespreking ; om 3 ure, ' sluitrede door Z- E. P. Valeriaan, M. B. iko Capucien. eis an Verbond der christen j'en handschosnmaaksters er Dit verbond hield te Sottegem, zij ne lie, verga/Loring. 16 vereenigingen, over'19 lijf gemeenten verdeeld, waren verlegenwoor-ler digd. Rond Ninove wordt fel gewerkt om daar ook de handschoenmaaksters in de rangeai te brengen. 'J De kwestie van het taarief blijft han-?d, gend. No-gmaals werd den heer mïnister °P om tussehenkomst verzocht. Eieren van Bulgarie Daar de runderpest in Bulgarie en heorscht, is tôt verder order, de in- en an doorvoer verboden van eieren bij middel ge- van hooi en strooi ingepakt en herkom- stig uit Bulgarie. lut De reeh.tstreeksche doorvoer dezer ver-het zendingen zal maar mogen gebeoirein pei ?d, ijzerenweg en zonder verlading. ke De eieren ingepakt in hooi of sfcroo, 'er onder weg, op het oogtenblik der afkon-diging van het tegenwoordig beeluit,zul-rat len siechte in België wordein aa.ngeno ?rs men Cp voorwaarde dat het stroo of het de hooi aLs inpakking dienende, door het Ok vuur aan de grens vernietigd worde 3g- door de zorgen en ten koste van d'e in-aT~ voerders, onder 't bewaak van den con-troolveeaa-ts. ng re- CONQONIEUWS 611 Vertrek Een twaalftal Oostendsche visschere ; vertrokken naar Congo. Zij zijn er aan-Ln- geworven voor de stoomvisscherseloep, sg. die onder het bevel staat vaux kapiteia V A T-îilnnrln ok —;— « Z Door straatbandieîen gedood 1S Eene misdaad werd verleden naeht, te er Lyon, onder nogal geheimzinnige omstan- digheden gepleegd. 1 Het alachtoffer is een! veertienjarig op meisje, Germaine Daude, dat men om 4 st- ure des inorgens op den openbaren weg ut- aantrof, veel bloed verliezend.Een groote c.t- ader was aan het been doorgesneden ge-an i>;orden. Toen men de ongelukkige in het gaathiris bracht, was zij reods overle->r- don. Het otiderzoek wees uit dat de veer-ie- tienjarige door eene tende jQBge straa-t-t&UdieYSB werd gedood. le to estant! in C ongs HEER BRIFAUT AAN 'T WOORD Daar wij het versiag van de Kaicei zitting van gisteren te laat ontvinge om nog de redevoering dae heeron Bx faut ai te kondigen, laren wij dezolv heden veirsehijnan. Heer BR1FAUT. —< Wij wonen ee: nieuwe parlementaire doenwijze bij : he interpelleeren door middel van tusscher personon. Heer Woeste heeft duidelijkd s trekking aangetoond van dit plan. Heer Brunet heeft verklaard dat zij: ondervraging tôt den isinister van Ce ; Ionien ingericht was, iiraa.r dit se oo j in zekere mate, voor îi'ij belang liad. En heer Vandervelde heeft er bijge voegd, dat het hoogst weaechelijk ira dat een gedachtenwisssiing plaatsliadd tusschen den achtbareu minister vau Ç-c loniën en den achtbar<E lieeo: Brifam I>e minister is niet inzake go&teld oi hemzelven, doch nren wil achter hem, et dank aan hem, een lid zijner partij trei fen. Dat is een nieuwigbeiù. F.î druk e op zonder mij er over te beklagen. Ik moet me dus langs twee kante: verdedigen : antwoorden op de griever gesehetst door heeren Goblet d'Alviell en Brunei, een duidelijken vorm gegeve door den heer minister van Coloniën, Boide interpellaties zijn tôt mij geriel — die van heeren Goblet en Brimet.Hf zijn twee doelen van een beheaiig gs smeed plan. Dit plan strekt er toe mij in besehn' diging te stellen tegenover het Parle ment, om zware vergrijpen, roijn pea soonlijke eer aantastende. > Men is zelfe zoovea're gegaan te'be weren dat vrieaiden der reohterzijde g< craeht lieb,ben, doch je- ergeeis, mij t doen bégrijpen dat Weercilghïid en kiesci hei-d iaij beletteden nog op mijne ban te versehijnen. Heer TROCLET. — Zij kermen u nie zij die dat gezegd hebben'. Heer BB1FAUT. — 't Ware te gemal kelijk : stiomt niet het recht datik b< zit mij te verdedigen ! (Zeer wel,reciits. De veidtocht welken ik sedert va scheidene jaren voer, geeft aanleidin lot toorn en wrok. Heer PONCELET. — Heer Brifautg niet onze achting ; dit zij hem vo doende. Heer G. HUYSMAN3 *-» Onze minac! ting. Heer ORTEGAT. —, Uuwe minachtic is hem onverschillig, gelijk zij, ten ani re, ons onverschillig is. Hegr BRJFAUT. —, Die veidtocht le: do me dikwijls de roi van beschuldigi op. Die roi wil ik naar behooren vervu len, ieder ma-al dat het noodig blijkt. E heden zal ik geen andere roi te verni len hebben. Ook bon ik u dankbaar dat ge mij de strijd aanbiedt op het terrein der kathi lieke missiën ; daar valt het mij g makkelijk mijne houding to rechtvee. digen en te bewijzen dat de Belgisol Anti-Vrijmetselaarsbond een verlicht v, derlandlievend werk is, een weirk va sociale gerechtigheid. Ongehvijfeld, de gedachten loopen ui een nopens zekere punten van. colonial beheer, en critieken werden vrijelij uitgedrukt. Ik heb mijn deel van d: critieken. Maar zij die ze voorstelde als parsoonlijke aanvallen, hebben 2 niet gelezen of zeer slecht begrepei (Zeer wel î rechts.) Het land komt te vernemeu dat hi Ooloniaal Charter leemten en gebrekk ge zijden heeft. Wij allen zijn bere de hervormingeu te aanveerden.vereiscl door den plieht van het> Moederland e het belang der Colonie. Harde woorden en onreehtveerdige hi sehuldigingen werden mij toegeworpei Verondarstelt - gij dat ik, uit giramscha of wrok, de oneeniglieid ondar rniji vriendon wil aanvuren ? ,, Ik, die gezworen heb mijn leven 1 wijden aan 't bekampen van de dwii gelandij dar geheime genootsebappea. ?. (Luide toej. rechts.) Heer DEMBLON. —, Ga voort, hee Britaut. Heer BR1FAUT. —, ....ik zou hede zelfs oirechtstreeks, aonvaarden hun boni genoot te zijn om de katholieke vestin in puin te sehisten. Bedriegt u niet. Liever dan zoodanig uwe geheime vei zuclitingen te dienen, zwege ik altijd e brake ik voor immer mijne pen, Heer TROOLET. —. Zeer wel. Heer DEMBLON. —. Zeg dit aan hee Renkin die u veroordeelde, en niet aa ons ! - _ Heer- BRÎFAUf!'.-,-.jiiQcfc- âas& i •, het cabinetshoofd om de opbeurende wooi i ! den, welke hij mij toerichtte. -1 De zaak Detry, welke dit débat uitloli 01 te, verdient de aandaclit niet welke ee; doel der Kamer eraan zou wiilen scheii j 1 ken. Zij is slechts eeu voorwendsel.dah -t: hetwelk' men zoekt te schaden aan de ge - : heiligde zaak onzer katholieke missiën e e aan de beweging, welke den vrijmetse I iaarsinvloed tsgenwerkt in hun hoofd 1 element : het geheim. - i Op dit tweevouddg terrein zullen de fe; -■- tholioken altijd t'aceoord zijn. Gelooft gij, voot wat betreft de Cor - goleesche missiën, door u onder vuur ge s nomen, dat er op onze banken slecht B een enkel mari zal worden gevonden, di ' gereed zij om ailes op te ofieren, te: • eiade ze te verdedigen ? 0 Gelooft gij dat, tusschen onze vriende 3 der rechterzij, gij er een zult vinde: ' die eene verbintenis met u aanvaardt c mij de afatrieraing betaald te zetten we r ke ik u toediende ? | He:r HUYSMANS. — Heer Renkin 3 (Gelach, links.) | Heer BR1FAUT. —1 De missiën ! Wi a ; ziin altijd geluklcig en fier, wij, Belg û sche katholieken, er ons de geestdriftig . beivondTaars van te testempelen en t< vens de onvoorwaardelijke verdedigers. | Hunne geschiedenis beslaat een de rosmrijkste Wadzijden ■ van onze annalei Weet gij niet dat, alleen voor onze mis sien in Congo, de jaarlijksche opbrengs van welke de Belgische katholieken zic ; vrijwillig kwiiten, de somme bereikt va y i aiiderhalf mâllioen frank. Tîeé'- PFMBLON. —, Dertig millioen d. e ficit in de begrooting. i- HôBr BR1FA.UT. _—« E01& met voor de 1 dag mit' do toelagea welke de Colon i hen Verstrckt ! In zeer hreede mate woi t, j den zij sehadeloos gesteld door onze mil si3n in belastingen, taksen, vervoerkes ; ten en andere, welke vrnehten afwerpe :- voor den Staat en de bijzondere ondec ) neœingen, zeavaartmaatschappijen, ijz* :■ renweg, factorijsn. g En wat te zeggen nopans de pijnlijk clroefheid welke onzer familiën, rijke < ^ i arme, adelijke of burgerlijke, zir.h vri; 1- willig getroosten, wanneer zij voor ii mer de zoon of de dochter zien vertrel ^ ken die, op de roepstem van Christui hun bestaan, hun leven wijden aan c S j veroveringen der beschaving bij midd-> van het Katholiek Geloof. (Zeer we reehts.) f" Heer NEUJEAN. — Spreek ons da ,r over uwe aanwrijvingen tegenover hee " I Detry. (Zeer v.el links en aan de uite: , ! ste linkerzij.) " i Heer BRIFAUT. —1 Is er een enk a lid hier aan de rechterzij, die niet ee maast; bloedverwant of een uitverkore v vriend zich als missionaris heeft weto .. inlijven. (Onderbrekingen links.) e Dit verk van Belgische katholieke mi j. sien bij de barbaarsjhs volkeren, roe; n onmiddellijk deze groote figuxen van bu gers en Christenen voor den geest : c t. EE. PP. Desmodt, Liagre, Damiaan, « il de kleine Zuster Godelieve. k . Heer TERWAGNE. — Gij verbergt e achter hen ! n Heer BRIFAUT. —i Heer Terwagne ve e staat de eerste letter niet van deze z: 1. ken. Dit groot werk der missiën diende al ît marinoii van goeden wil onder zijne via L- ie scharen. De eerste schermutseling va d don veidtocht greep plaats in Novembc it 100">, bii het versiag der onderzoekscon n missie, door I.eopold U naar Congo g: zonden. (Geracht en onderbrekingen link, Heer, AIjLARD. — Blijf bij de onde: 1. vraging ! P Ilcer BRIFAUT. —, Totdarfoe wns 1 e mets gezegd, noeh geinsin ieerd ten las (kr missitxnarissea. En, ploiseling, in et e ofEcieel document waaraan de personal't: t- van de onderteijkenaars zelf een bijzo: der gezag schonk, ziet men de zendinge Ijescïïujdigd van gansch een ^ehcel dû r bruiken en misdrijven. De le.'en der commissie z^n voo*tg n gaan, nies &p bestanddeelen, die zij zel-1- hadden bijeengebracht, maar op admit g stratieve en rechterlijke do pu mouron wau van sedert dien de waarachtigheid is n>o •- ten tegengesproken worden. Q Heer MECIÏELYNCK. — Waar >s A erkend geworden ? ïïeer BRIFAUT. — Heer Mechélyn< r ignoreert de Handelingen der Kam- r. n De achtbai-e heer Vandervelde lieoft «m de gelegenheid verschaft documeaten va k anrd, 03? hum 4«ieta ^\Eatwde:»jecfca ten, tijdens z^ne ondervragrag van Be, cémber 1911. Het katholieke land heeft toen getoond j wat vereering het gevoelt voor de apos-tels van zijn geloof en zijn vastesn wil . geen enkele aanslag te gçlooven op hun- ne werken, noch op hunne eer. _ Slag op sla-g werden de zaken opge-raapt van P. Van Becelaere en van Pa-ter Lennarts, in December 1911 en in " Februari 1912, onder een valsch daglicht voorgesteld in de Kamer. l" D'an waren het de voorvallen van Kri-santu, van Madimba, van Luluabourg,d'ie - ontward en gepreoiseerd werden en die - toonden aan wat plagerijen en welke ma-s chinaties de missionarissen blootgesteèd e waren. 1 Niets vatte den waren toestand beter samen, dan den brief, geschreven den 1 a Februari, door den heer minister van Co-! ioniëa, aan den algexneenen gouverneur, j Wat beteekende echter het geval van Ki-1 santu, in vergelijking met dat wat ge-daan werd om Pater Cambier in 'i ver. , derf te storten ? Pater Cambier, overtuigd voorstaader . van het colonisatiewerk, had ledea zij-: ner familie er toe doen bealuitea zich in l" Congo te vestigen. e Ze.ceren dag verrnam men dat een oa-dei-zoek was ingesteld tegen zijne echoon-zuster voor wetsovertredmg betreffenda r handelsoperatiën. '• Dan werd zijne nicht verdâcht in hare eer van jonge dochter en beechuldigû ! van een schandige misdaad. Daarop 1 \yerd de neef vervolgd voor dioîstal en 0 voor verdnistering. Al die vervolgingen bleven zonder nii> J-, slag, en er bestoind wel reden toe ! j En toen zag zich Pater Cambier be* n Behuldigd van medeplichùghaid a.in over» e spèl, aan kinderverkraohting, aan ldn« ■- dermoord of aan kinderroof. Het ver-wondert mij dat heer Brunet daar niets /an afweet. Heeft hij gezinspseld op Pa-n : ter Cambier, dan was het can de syrn-.. pathie weg te nemen die natuurlijker-s. wijze tôt Pater Cambier moet gaan na zalke wreede beproevingen. H'eer Brunei e heeft een onnanwkeurig verhaal geda^a j® van " de zaak van den overste Mwamba Gufnlu, waarin Pater Cambier gemengd '* was. Uwe goede ti-ouw is verscharkt gewoau ' den, acht'oare collega. '' Haddet gij de v/aarhoïd gekend. gij dSe de eer hebt gehad stokhouder te ijn ge- 1 weest van de balie van Brussol,gij zoudt » niet gesproken hebben zooals ge thans hebt gedaan. Voor iedere merssch van hart n en van goede trouw dxaagt. Eerw. P. r Cambier de gloiievolle kenmerken der vervolging. (Zeer wel ! Zeer wel ! rechts.)) Daarom heeft hij recht op den eerbied en '1 de vereering, die ik in uw aller naam,?OH n geoorloQfd vind hem hier in 't "penbaag! n en pleehtig toe te storen. (Warine toejui-n chingen rechts.) Wie zal na dit ailes nog gelooven s- het ontstaan van het gesehil 'îgt in de ?t prlesterlijke aanmatiging, in den wM da r- missionarissen, zich te onttrekken aand* le wetten en aan de gewettigde overheer. n sching van het burgerlijk gezag vaa a) wat tôt diens domein behoort ? u België heeft den achtbaren minist» vas Coloniën toegejuicht (onderbreking Linke)] r- het ontstaan en de handelwijze vaa %. zen veidtocht te hebben gelaakt.met opea* lijk te bekennen dat, wa.t de kapelhoeven e betreft, de boschuldigingen zoo behendig „ aaneengeweven waren, dat hij zelf la dwaling was gebracht en dat zijn goede trouw was verschalkt geworden. r Er blijft niet>s over van de fabe!, dat J" de Jezuieien de meesters van de colonie zijn. Volgens heer Brunet, ben le aldus gw maakt, _ dat voor mij "aile politiek» wea?» king zich herleidt tôt den schok vaa de* *r ze twee geheinvzinnige machten : de Je»; te zmeten en de vrijmetselaars." f Heer BRIFAUT. — Hij is ook «*k '!t schrikwekkende gedachten bezield ; het is ^ het spookbeeld van den Jezuïet. ^ Ik ken niemand wie de studie vaa bel s" maçonaieke vraagstuk naar het zianea-ioozeqigesticht voerde. Doch mes* dan een ken ik die hun verstand hebben veiiorea ® uit schrik van den Jeznïet. De Jezuïet ! Welk schoon onderwsrp eni te verhandelen voor de discipelen vaa Vil. lemain, Eugène Sue en Ro'naia ! De Jeznïeten verschillen In niets vaml dig it priestere en leeken, te Hiîrlden van wie ze leven. Men ziet ze tiagelijka toeels m k zijn : deugdzaam, belangloos «o bevoegâ» Hun costuum alleen verbiedt reeds de is heime werking. Integeodeel, het pnbîfaid n vearmoakt zich fen zeorete de vrijinëteéii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods