Het morgenblad: volksdagblad

771 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 May. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 13 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q23qv3dc45/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

(f® Jaarya«yœ W là7 'éaeiîsssg 20 Mes 18 i 4 c ucuiïcisica u«ri uuminer HET MORGEVBLAD aaiskosadigsra^e^ S | 4= bladzijde, — per kieinen regel fr. 0.30 j| Financiëele, » » * » 1.00 S Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 | Reclamen, » » » » 1,001 Begraienisbericbt, * 5.00 ^ VQLKBDAGBLAD mededeelingen te zenden aan M.'J. BAMPS, Bestuurder, Nationalesti'aat, 54, Antwerpsa Men schrijft in op het bureel Tan het blad en op aile Postkantoren Telefoon: OPSTELRAAD : 9G7>. — ÂaNKONDIGÏNGEN : ££!-& I Âbonnementen : l | Een jaar, S ir. — 9 maanden, S fr. 1 I 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, S ir. I | BUITENLAND, het port te buiten. 1 Aankondiginijen werden ook ontvangeh . door M. J. 'LE BEGUE si C. "Offi.ce de Pu. àiicite, 35, Nzeuxotraati te Brussel. Ze weten 't zelf niet of ze liegen moedwillig Het stemmen van de redhtvaardi ge Schoolwet, niettegenstaanèe a tan obstructionisime, al hun wan hopigm strijd, brengt onze cartel mannen en de selirijvelaars der car-teipejs heelemaal op hol. Mea herinnert zich nos hoe ze ir den beginne, bij hoog en laag hiel den staan, da)t de irieuwe Solioolwet 20 millioen aan de kloosiers gins geven. 't Was hun stokpeerdjo waarop zi. aeel de kiezing van 1912 hebbci àoen rollen, maar aïs hot er oj asnkwa'm te bewijzen, zelfs door uit loving van eene premie, dan ware-de roode oî bla-uwe grootspreker: ai et meer te buis. Onze provinciepers, en vooral d Vrijheid en tutti quanti uit Leuven, gingen niottemin voort met hunne leugenaehtige beweringen om de kiezers te kunmen misieiden Eens de kiezing voorbij, werd d< strijd tegen de Schooliwet katoerj er Lrachtte helzelfde blad je door heol< bladz-ijden berekeningen en eijfers t< bewijzen <iat de klooeters wedSmil Soen 900.000 frank zouden ontvan-gen hebben, Lees wel, 8 millioein. En thans komt het O'pnieuw vooi den dag met de som van 30 œil lioen. Eiwel, wat is het nu ? 20 millioen, 25 niiilioen, 8 miliioei jî 30 millioen ? De V" r ij h e i d weet het mis îoiian zelf niet juist. En terwijl dit blad alzoo raast r&nda'ag gsrijs aegt, morgen wit ei oveemorgen pekrwaxt, komt 'Van-darvelde, de leider der aocialisten die gewoonlijk wat verstandiger re-deneert, tiitroepen op eene meeting ■ te Charleroi, dat de katholieken. met de hatelijke ( ! ) Schoolwet te stem- - m en, wel twee millioen gegeven • hebben aan de kloosters. En meirkt wel aan, dat hier dan nog kwesiie vas de menschen tegen i het gouvernement op te hitsen en ■ onze cartelniaimen met dit inzioht op g een leugen zien. ; De roode en bia'uv/en beschouwen immers de kiezers toch voor spul-j len wien zij ailes wijs makenkuai-î nen. ; Met dit ailes toonen de caxteknan- - nen dat zij niet op de hoog.te zijn i van de Schoolwet, dat zij ze niet s grondig hebben bestudeerd en dat al hun strijd an obstrucfcie, eene 3 ellendige en politieke misdadigheid , ujas tegen het algemeen volksbelang , «h 's lands welvaart. , Of te wel zijn zij er goed over , ingelicht, weten zij wat er eiigen i lijk door de Schoolwet wordt vetr-: v/ezenlijkt en g es sho-nken ,m aar dan s liegen ze moedwiliig, alleeailijk om i het volk te bedriegen en te mislei- ■ den bij gebrek aan ernstige grieven . tegen de Katholieke Kegeering. De eene en de andere reden zulJen ■ wel een roi speien in de comedie, • door onze cartelmannen gevoerci.maar rte kiezers zuJ-len klaar zien in dat t spol en overtuigd wezen dat zulke ftannen geen ernstige volliisverdedi- • gers zijn met een openlijk lie:de-vol en rechtzinnig hart, doeh aiieen , mannen, die er op uit zijn naair ; omthoog te klauteren voor eigen eer, ■ roem m voordeel, esnder welke la-, ge en gemeene middalec zij d&artoe ■ gebruiken moeîen. Het Parlement BE SEUAAT Zittiug van 19 Mei 1914 ^ Voorziit-er : beer d« Favereau. (Morgenzitting.) BEGROOT1NG VAN CONGO De bespreking der verschillendie bud- y getten van Congo, worden ecrst ver-sohoven tôt den volgonden zittijd van , 1914. I Dan keurt do Sonaat de toekenning goed van een pensioen aan de Wwe „ Cassait. ^ begrooting van landbouw Heer DERBA1X pleit ten gùtiste van o het belioud der bosscben en namelijk van he; bosch van Merbes le Château, op de grecs. Heer BERGMAN vraagt maatregelen ten voordeele der ontginnicg va.n de on-bebov.v.'de giorden in de Kernpon. d Heor HANPiEZ, klaagt over de ver ira- 5 giog, die do uitïoorh:g van bot kanaa! vaa Charleroi ondergaat. d Heer Herlog d'URSEL vrâagt de tu's-Eetieni omst van den Sl,aat, ten voordee- o le \an Hingene, dat veel v/erken moeet Uii,\ oeren, ingovolge de afieiding van den d Kupel. hoer DEB-\JST. 7,ou de v. erken van c kanaa i V8n Gcnt ïiuar Brucr'T8 y/il-[en zien bespoedigcBi en beveelf do ion- d ge ingénieurs aan van bru g se n en \ve- k gen. flçer DELAN,\0\ steunt de opmerkin- b gen van heer Hanrox. * Heer COl3jKÀU.X, verzet zich tegen de manier waarop do Sonaat béràad- n slaagt en verklaart niet langer in de v vroestijn te wiliea preken '. (Sproker, met zij ne papieren order den arm, ver-laat de zaal.) !- Heer COPPiETERS dnilit dezelîde V meening uit ais vorigen redcnaàr. ïïeer D'IIDART vraagt werken in het arroàdisféiï'er.t van Dînant. J Heer baron VAN RYXEGOM DE BU- 1 ZET ziet af van het woord. c Heer HELLEPUTTE antwoerut aan . de spresers on beiooft ze zoo^cel mo- 1 golijk voldoeaing ta geven. l: Hij deelt meie- dat de aanbestedingen 11 van liet Kanaal van Charleroi ecrlang r Julien plaats hebben. .Heer CA'PTEAU zegt dat de wet op b ne onteigeningen, m6et berzien. k Heer HELLEPUTTE. - Leg er een oatvçrp ovejr nc®r ! (j: De minister zegt dat de invoer van rgentijnseh slachtvee eene nood-wendig-àd geworden is. Heer CAITTEAU klaagt over den toe-and van de steenvvegen. Heer HELDEPUTTE teekent verzet an tegen de redevoering van heer Cat-:au, die van aard is om ons land veel shade in den vreemde te berokkenen. Heer CATTEAU protesteert. Heer HELDEPUTTE. — Ja, dat pleit iet ten_ voordeole awer vaderlandsliefde. 'cet gij wat Staat, provinciën en ge-leenten in België jaarlijks besteden aan en onderhoud der groote wegen ?Meer an 40 millioen frank ! En dan zou nren beweren dat onze 'egen ellendig zijn ! Dat is niet aan-omelijk ! De algemeene bespreking is gesloten, n al de artikelen worden gestenid. De zitting wordt ten 12 ure geheven. NAM1DDAGZ1TT1NG BEGROOTING VAN FINAN'TIEN Heer FLECHET heet het werk van en Senaat eene sebande. Men stemt hier 3 millioen per uur. Heer HANREZ verwjjt de Regeering at zij het geld van het land verkwist. Heer CARPE'^'iTlER wil beter toezicht p 's lands finaneiën. Heer VAN DER MOLEN spreekt over 3 hypotheken. Heer baron D'HUART 1 îeveelt de ac-ijnsbedienden bij den minister aan. Heer STEURS vraagt eene wet wolke 2 toestand der drankslijterijen in het lare trekt. Heer VAN DE VYVERE belooft zijn est te zullon doen om alie vrageu reehl : doen wodervaren. De artikels wordon vervolgens aange-omen.EGROOT1NG VAN RECHTS WEZEN Nom en het woord, heoren FLECHET, A !U> ENTIER, Hub, BKUNARD, en ÎNQK. Heor CARTON DE WlART antwoordt. De benoemingen in do magisiratuur •orden op do eervoisto wij^o gedaan. ieri iet slochta op do kundigheden der audidaten. Ilot is niet juist dat de misdadigheid 1 België klimt. Het blijkt integendeel it de statistioken dat zij afneonat. Te leer, het v^are te wensehen dat er e "-n egiement op de cinémas werde gestcinl. MEN STEMT ij zitten en staan al de reeds bespro-en begrootingen. Heer GOBLET D'ALVIELLA verklaart 1 naam der Linzerzijde, dat het niet ernstig is in twee zittingen, 16 begroo- | tingen te stemmen. DE WEDDE DER MAGISTRATSNf Na opmerkingen van heeren HANREZ, GOBLET en V1NQK, worden de artikels aangenomen. ZONDAGRUST DER NOTAR1SKLERKEN Heeren VAN DE WALtLE, VANDER-BORGHT, PELTZER, HALLCT, , GIS en TOQUHT, maJien versebilîendo opmerkingen, wolke heer minister CAR- 5 TON DE WlART weerlegt. De zitting sluit om 6 ure. Gewapende vrede \ De "Groix" bevat het verslag vaji een i gesprek door de redaetie gevoerd met { Russisch diplomaat over de vraag, of 1 de "triple entente" in eea verbond moet wcrclen omgezet. t Er is, zeide de staatsman, een geheele f roeks van kvvesties, waajbij Rusland, Frankrijk en Engeland geheel dezelîde 1 belangen hebben. ( Daar is bijv. het vraagshik -betreffen- f de Nederland. j In Doitschland bestaan invloedrijke ; kringen, die het piaa ombragea, om de ï inonden van den Riin te bczetten en 1 dus ook het daarcmhecn gelegon laed. 3 Maar gean der drie mogendheden van 1 de "entente" zou do verstoying vaei 1 evenwielit kimnen duideii; welke de be- ( zetting van Rotterdam en Utrecht door Daiitscbe soidaten, zo,u veroorzaken. Toïw-ijl de onafhankelijkheid van Ne- 1 derland bijzonder aan Engeland ter bar- ] te gaat, beeît Frankrijk het grootste -balang bdj België's onzijdigheid. En wanneer die geschonden werd door , een Duijsoh legier, zou noch ^Ûngjsiand , nooh Rusland dat kunnen dulden. - Duiisehlard moet dus weten,dat schen- s ding der Be'gjsche giens door Énge- 1 land aie een reden tôt oorlogsverkla-rùig zal worden b'ischci.wd. ] En ci-an Denemarlieji : ' hoe wôrdt dat ■ aiet bedreigd en hoe veel belang heeft Rusiand er niet bij, dat de ingang der : Oostzee Sa neutraie handon blijft.,, O di© vxede { ( Essad Pacha is aangehouden Uit Dtirazzo meldt men : Essad Pacha is aangehouden en geleid aan boord van een Oostenrijksch oorlogsschip.waar hij voorloopig ter beschikking blijft van É den prins van Albanie. 1 S t Door een îrein gedood ' Do genaainde Jiules Gobert, fabriek- ; vverker, oud 43 jaar, gehuwd en huis- 1 vader, wonende to Verzin, is gisteren, dichtbij de statie van Charenzy-Vézin, • door eon trein verrast en letterlijk in i twee gesneden. ERQ TMUNMEUIK - Dinsdag morgen, rond 8 ure, is een • erg ongeiuk gebeurd op den Waterloo- , steenweg, te Ukkel-Sint-Job. De 5-jarige ] Victor Camponhout, dweorschte de straat om zich naar school te begeven,als hij 1 dOor een tram verrast werd. Als men den kleine van onder het rijtuig haalde was hij verschrikkelijk gesteld.Hem wa-ren de armen vermorzeld en hij had : over gansoh het lichaam ergo wonden. 1 In hot gasthuis moest men l)ij driD- : gendheid tôt het afzstten van de twee 1 armen ovorgaan. In de Fuissische Ooema De Octobristen hebben in de Ruesiséhe Doema vooi'gesteid door verschillendc pos--' ten van de begrooting te verwerpen, in het geheel 768,000 roebel te bezuinigen, met het doel om te protesteeron tegen'het niet vervullen van de wenschen, dio de Doema in 1913 heeft uitgesproken, als-ffiede in het algemeen tegen de politiek van he- ministorio van binnenlandsche za-kcn. Het meerendeel van de posten, door de Octobristen bedoeld, werden daarop verworpen. Vervolgens nam de Doema een overgangefermule aan, insgelijks door do Octobristen voorgesteld, waarin onder îiieer het volgende wordt gezegd : Daar het ministerie van binnenlandsche zaken stelselmatig do wenschen van de wetge-vende licb smen miskent, houdt do Doema het voor nutteloos om nieuwe wenschen kcnbaar te malien. Zij is van oor-deel, dat de politiek van het ministerie van binnenlandsche zaken in het voile ontevredenheid wekt, de stroomingen, die de regeering vijandig zijn, versterkt, en do uitvoering van d(n wil des Tsaren, zooals die uit zijn manifesten in ' den jongsten tijd is gebleken, dwarsboomt.Dit verzwakt Rusland en bedreigt het Rijk met onmetelijk nadeel. De Doema veetigt do aandacht van de regeering op het ge-vaar van çen dergçlijk politiek- MSsiee van den Balkan-Oorlog Mes enk%cst euer de grusseSen I De eor.miissie van onderzoek, door de ^arncgieslichting naar den Balkan ge-onden, heeft liaar rapport voltooid. Dit ijvige werk zal don eersten Juni in het Sngelsch verschijnen te Washington en te ■iew-York en tegelijkertijd in het Fransch e Parijs. D'Estournelles de Constant heeft de 'oorrede geschreven, waarin hij in krach-ige taal de beteekenis van het werk uit-:eazet en de leeringen aanwijst, die de vereld er uit kan trekken. De eoinmissie heeft druk gecorrespon-eerd, dbcumènten verzameîd en vertaald, otografieën en kaarten afgedrukt. Toen de tweede Balkanoorlog. de oor-og tussehen de vroegere bondgenooten >m de verdeeling va h den buit, in volleh' çang was, toen de legers van de vier ialkanvolkcn do wereld verbluften door ;ruwelen, die men totdusver slechts aa,n le barbaarscbheid der Turken en de vanhoop van langverdrukte volkeren had neenen moeten toeschrijven, nam de Car-legiestiehting het initiatif een eoinmissie -an onderzoek naar den Balkan te zen-len.Toen de commissie op het eind van Vugustus van het vorige jaar op het oor-ogstooneel kwam, waren de vijapdelijk-îedon reeds gestaakt en was do vrede ran Bukarest cen paar weken geleden (10 \ugustus) géteekend. Het was dus juist :en geschikt oogenblik, om het doel, dat le connnissio zich had gesteld, te berei-ten : de Gorzaken op te sporen, waar-tan de openbare meening de vreeseiijke mitensporigheden van den Balkanoorlog net grond zou mogen v/ijten ; zekere jerichten ea beweringen -te toetsen. waar-ran de ovèrdrijving tastbaar was. ; na-jaan in hoeverïô het zaad aanwezig is roor nieuwe botsingen op het Balkan-sebiereiland. waaruit, naar het had ge-iahenen, met dsn Turk de voornanrasto lorzaak van geweldpleging en onderdruk-dng had moeten verdwijnen, en waar lochtans de oorlog was ontaard in een noordenden onderlingen krijg der chris-;enbroeders.Daarom was het goed dat de commis-lie haar onderzoek niet hield.terwijl bet ïrijgsbodrijf nog woedde, waardoor de ;rondoor.zaken achter het verwarrend net *an de dagelijksche oorlogsgebeurtenis-len zouden verborgen zijn gerweest, en iok niet te lang daarna, aie de herinne-■ing reeds zou zijn uitgewischt en de vonden niet versch meer. De samensieiling van de commissio ,verd bemoeiHjkt door de omstandigheid, lat zij moest geschieden op een oogen->lilc dat de meeste schrijvers, geleerden :n parlemontsloden hun zomervacantie ge-îoten. Nochtans telt zij mannen van on-jetwist gezag. Twee van de leden, Mil-ulvof, het bekende lid van de ruissische Dtoema, do leider van de kadefctenpartij, în de Engoîschman Brailsford etaan be-iend als goede Baikankenners en spre-ien vloeiend de meeste Slavische en jrieksche dialecten van het sebieroiland. De andere leden zijn : Justin Godart, Fransch Kameralgevaardigde, lid van de parlementaire groep van arbitrage ; Sa-nuel Dutton, hoogleeraar aan de univer-siteit te Weonen. De Duitscbe hoogleera-:-en Pazkowski en Schueking waren dooi jnvoorziene omstandiglieden verhinderd aan de onderzoekingreis deel te nemen, hebben nochtans zooveel œoge'Jjk het werk van de conmuissie bevorderd. De cormnissie stelde vooraf in eene vergadering te Parijs, gehouden op den ISen Auguste, voorgezeten door d'Es-;ournelles de Constant, en bijgewoond door het bestuur en eenige andere lodei van gezag van de Carnegiesticlsting. liaar reisplan en hare taak nauwkeuri^ vast. Alvorens te vertrekken, stelde daarop :1e commissio de diplomatieke vortegen-wo'ordigers van de onderscheiden Bal ianlanden met haar aanstaand vertrek ei liet doel \an hare reis in kennis. Zij ivilde in vollo lient werken, er den na-iruk op loggen, dat zij geen vooroor-àeel had tegen welk van de Balkanvol-ien dan ook, waaraan de oorlogscorrss-ien do vreeseiijke gruwolen liadden toc-gesebreven. Verre van in bot gebeim. 3onzijdige bewijzen to willen verzamelcr voor eene vooropgestelde meening, ver klaarde de commissio zich bereid oni officieele documenten te verzaincVen er le raadpiegen, dio do belangho.bbonde sta ten ter bessbiltkîçg wilden stellen. Zij vorzoebt er zelfs m^t den toeesier aandrang om. Maar, nadat do commissie te Parijs overal welwillond was ontvangen, eu nadat zij te Woenen met eenige staatslie den had gesDroken. begaf zii zich naai Belgrado en stuitte daar op de tegea werking van de Servisehe regeering.dia meenende dat Brailsford wegens zijna sjrmpatliie voor de Bulgaron partijdig, tegen de Serviërs zou zijn, de commissie niet, alleen de beschikking over de officieele documenten weigerde.maar haar ook geen verlof wilde geven haar onderzoek op Servisch grondgebied te hou-den.Het verslag. dat thans wordt uitg&ge-von, is de uilsiag van vijf weken onderzoek te Belgrado, Sofia, SaloniCa.Us-kub, Seres, Doxato, Drarna, Athene, Constantinopel, enz., en van eene lang-durige inzame'iing en studio van stukkeï daarop govolgd. Het werk telt 400 bladzijdcn, ea is aïs volgt ingedeeld : Het eerste hoofds'tuk houdt zich be^ig mot het ontstaan van de twee Bslkan-oorlogen en h->vat uit don aard der zaak weinig nieinvs. BUITENLAND Fr® «ïkrsjfs Een Duitschc balïon Naar uit Vésoul gemeld wordt, is &p gisteren bij Aillevilliors een Duitscba iiichtbalion geland, waarin twoo heerex» uit Muncheu zaten. De bestuurder vaa deu ballon was van de noodige papie-ren voorzien. De bovolking van Aille» villiers ontviag hon heel voorkomead. Daar de douane-forraaliîeiteon niet dado-lijk vervu'd konden worden, w er den de beid« Duitsehers verzocht zich ter beschikking van do plaat&elijke overhoidl te willen houden. De \Toemd e! ingen.! hobber, dertig mark aan den burgernees-: teT van Aiilovilliers ter hand gesîeiiji voor de armen der gemeente. Pssitse-lalasisl Vaîsch geld Te Pcx&en zijn verscheidene steeo» drukkor! van de kunstdrukkerij Piicz^k; en Putiatycki in hechtenis genomen ^vô-gens het namaken van Bueslîoh pajpi».< ren geld. De nabootsingen moeten bui? teagewoon goed uitgavoerd zijn. SfaSiS De ulivische straïen De Italiaansehe ingenieur Tlivi, uit Florence, die, zooals men weet, een b»-langwekkende uitvinding heeft gedaaa, door het doen ontploîlen van ontploîba-re stoffen, door het uitzendan van e!eo» trische stralen, heeft Zatcrdag eene be-langrijke proefneming gedaan.Dwars door de heuvelen van Fiesole wist hij A-ier bommen, dio men in de Arno had latea I zinken, to doen ontploffon. Ulivi zal nu trachten oen toestel uit te vîEtslen, dat op 100 kilometer afstaad werkt. Zeldzame terechtsteïling Volgens een berich't uit New-York zijn in het begin van deze maand 45 Peru-aansche soidaten, die zich aan muiten hadden schuld'ig gemaakt, op zeidzame wijze tereehtgesteld. Men had oaitdokt dat deze soidaten gezworen hadden hun officieren te ver-moorden. Dientengevolge werden zij, na veroordeoling, door een militair geriechts-hof, op esn regeeringsschip gebracht, dat de rivier Napo, ee*n zijrivier van de Amazonerivier, opst-oomde. Daarop werden ze op een vlot gezet, dat in de rivier geankerd lag, en vervolgens werd een macliinegeweer op hen gericht. Nada.t men met sohieten had opgehou-den, begaven de troepen zich op het vlot en staken met hun ba-jonet dioge-oen der muilers dood, die nog niet ge-stnrven waren. Iloordpoging le Welferen Zatcrdag avond werd ter wijk Overbek« een trouwfeest gevierd. In de late usren, toen alloman wat bij drank was.ontstond twist en men kwam tôt veehten. L. T., ' fabriekwerker, oud 33 jaar, wa-armee men gewoonlijk deu draak houdt, heeft ver-scliillige messleken toegebracht aan Vie-tor Miehiels, v/ever, oud 28 jaar,wonende ter wijk Ovcrbeke, zoodat bet alacht-offer, doodelijk gewond, if-n gronde plof-le, en moest huiswaarts ^eflrageh "crden ahvaar hem de noodi^'e geneeskuadige zorgen toegcdieiid werd^ja. De jongeiing had vier messtekén bekomen, ^ tvv ee in de borst en twee in den buik. Gisteren waa zijn toestand slocht, zoodat hij bcrocht is geworden. De dader is een vernepen rwinneke, waarmedo nog al veel de zot gehouden wordt en het is dientengevolge dat do spijtige zaak zich voordeed. Dader en slachtoffer zijn beiden van onbe-risnelijk gedrag. De gendarmerie dezer gemeente heeft do zaak in onderzoek.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods