Het morgenblad: volksdagblad

447 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 June. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 06 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m32n58dt10/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7°Jaarqanq. W T5S ZaSerdap 13 iuni 1914 2 cenîiemeo het nummer HET MORGENBLAD -3 i ilankondigingeim s î -4e bladzijde. — per kleinen regel Ir. 0.301 >Financiëele, » » * » 1.001 ;Stadsnieuw8, per grooten regel • 2.00 | ■Reclamen, » » » » 1.001 Begrafenisbericht, » 5.00 | VOLKSOAGBLAD Alla mededeeîingen ta zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerp&s Meu schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantorea rfelefoon :OPSTELRAAD : 9G7>. — AANKONDIGIiNGEN : 3^ lit Abonnemenien : Een jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. ■6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BUITENLAND, het port te buiten. Aankondigingen xoorden ook ontvangen floor M. J. LE BEGUE et C°. "Office de Pu* blicite, 35, Nteuwtraat, te Brussel. 1 TEGEN DE SCHOOLVRIJHEÏD iùondag l.i., heeft te Brussel h JCXXle 'congres der vrijdenker jflaate gahad. Dat de nieuwe scàoo ■wet de eer zou genoten hebben va door die vrij (??) denkers besprokea belcnibbeld en verwenseht te wordei va s meer dan waarschijnlijk, waj tare hevigete bevechters in de K-i mer v.an V oi ksfver ûegen w o or d, iigeû waren ook daar, regel d en &r de b sprekingeii em werkingen, voerdc si vernit den hoogen toon. " Zegden of schxeven wij vroeg» veleefts dat al wat Hberaal of vri - anker is, tegen de schoolvrijhei egen de vrijheid van onderwijs, i 'en de vrrheid der huisvaders i m kregen wij telkons de voile laa m de liberale per s, om onze s eh a ai, bJoosheid !... Wij waren doodee; r jiidig waaïiiei dv erkrachters, scliaar îifiooze leugenaars. Of wij nu b :T zen aanbrachten of niet, om h (Ven, zelfs de verstoktste vrijdei or zou buichelend beweren en bli ,fln verklaren, dat hij de meeste ac] ng, den diepsten eerbied had voor ( rije keus der school, voor de voll ige erkemnng van het recht en < rijheid der huisvaders van hum âfcderen ter s choie te zendon, weil iij vrijlijk vorkozen hebben. Wel, op gevaar af nogmaa fca schijn gelogenstraft te worde jaan w'eens aanhalen hoe de scho< rrijheid op hooger genoemd Vri jlenkerscougres is verstaan en b tiandeld. Een redenaar, de heer Chape-lie jegde onder andere : t "Het behoort opgezocht en best ieerd, tôt gebruik onzer mandatai'] gen, al wat kan aanleiding geven o jiet effekt der wet weg te nemeai: I toestand welke ons heden do fdhrikken, is een weinig de schu van ons, anti-cleritaleai, zelf. heeft tegen ons hei grooi getal lee Jingen aangevoerd, welke de kath {ieke s'cholen bezoeken. Aan ons vî meer wilskracht en logiek te he I ben... Voigien wij den vdjand stap vo I Stap, zonder een oogenblik verno I ping. Laat ons ook strijden tegen h valseh en het in slaap wiegend ge-ii zegde : "godsdienst is privaaltzaak ", 1- laat ons den moed hebben van die n politiekers zeflf aan to vallen... i, M. H. Corneur. : Het werk van i, dit oogenblik is van ons te vol-it maken, van vast te stellen, en on-i- ze gemeentelijke mandatarissen, voor-s al, te bewaken. Dat is, het gedacht 3- van de kinderen van de godadieust-i» lessen verwijderd te houden, doen veld winnen. Te veel ouders zijn nog •r te onverschillig in de kwestie van ]- eene sohool/ t» kilezen voor hunne !.. ideinen. e- M. Bogaert, uit Gent, voegde er =, nog bij :Er moeten alom sclioolbon-g den gesticht worden naar het voor-i- beeld der bestaande te Gent} Deze i- doen huisbezoeken en bewerkan de i- aanwerving van leerlingen. De uit-î- slagen te Gent bekomen, zijn zeer 3t aaninoedigend. Er zijn ook geene j.' godsdienstlessen meer in onze scho-j- len. Wij hebben het onderwijzers-i- toorps veroverd en ik heb de be-ie geerte van het o ver al te doen. e- Ailes, in dat vrij denl{ersiCon.gres le behandeld, komt dus hierop nêer : îe De nieu'we sohoolwet, het vrij on-e derwijs, moet heviger dan ooit be-kampt en bevocâiten. Om dit met ls vrucht te doen, moet er resht-a, streeks op de ouders gewerfct !.... il- Daaronder is zeker verstaan, dat aile j- middelen goed zijn om de kinderen e- machtig te worden. Om ze naar die scholen te drijven, waarvaa Bogaierta, r, van Gent, met fiex-heid zegde dat daar geen godsdienst meer in onderwezen u- wordt. Nog verder willen die Vrij-s- denkers. De meesters, de ondorwij-m zers ook moeten in liimne macht ko-)e men ! et Alsdan heeit de vrij denkerij vei'overd Ici wat zij overal en altijd najaagt : >n "het wereldlijk verplichtend, het waar r- goddeloos onderwijs tôt stand ge-o- bracht." m Ouders, overweegt'!... Zjiet toe, b- waint vroe^ of laat zullen die man-nen ook eens uwe lieve kleinen wil-Dr len aangrijpen. 't Zij do or dwang o- of geweld, 't zij do or listen of be-et drog. I OP DE BMN Het koniBklijk gezin naar Oostende De Koniag en de kleine Prinsen heb-ben zich gisteren naar Oostende bege-ven, waar zij verseheidene weken zul-, I len verblij ven. j I De Koningin, eens hare kuur in Zwit-■ ferland geëind'.gd, zal baar gemaal te | ■ Oostende gaan vervoegen. Zondag keert het Staatshoofd naar Brus-■ H tel lerug, om de bekroonde hengsten en I merriën in den wedstrijd voor fokpaar-I ien, in oogenschouw te nemen. De Burgerwacht H De liborale bladen beginnen 'weer het I ferucht te verspreiden dat er spraak is I ïinnen kort de burgerwacht herin te rich- I len. Er wordt bijgovoegd dat de dienst- I lijd zal verlengd worden tôt op 50 jaar, I «n dat al de burgerwachten aile jaren of I aile twee jaren voor vïjf dagen onder de I ^apens zullen geroepen worden,om krijgs- I oeleningen te doen.Van dat ailes is er I geene letter waarheid. Met welke klein- I geestigheden die libe.ralc' gazetkrabbers I îich toch bezig bouden ! I tîet 4de intes-nationaa? Congres voor huiseiiikc opvoedkunde îal plaats hebben van 22 tôt 29 Septem-ber te Philadelphia, onder het eerevoorzit-'erschap van heer Wilsoii, voorzitter der Vereenigde Staten. De stad Phi'adelphia koxnt aan het Con-êres eene toelage van 250.000, frank (50.000 dollars) te verloencn. De verslagen moeten gezonden worden *an de algemeene schrijfster Mevr. Seott-Anderson, Torresdale House, Torresdale. Philadelphia, en de inschrijvingen (10 frank) aan den schatbewaarder, heer Fra-C/O Drown Brothers, te Phiiadel- J>hia. ùnder de uitstappen der Oongreslcden Worden vermeld : het bezoek aan onder-^'jsgesticbten : openbare bibliotheken,muséums, huishoudscholcn, landbouwscho-I jen, enz,, gelegen in de schoonste stre-I der Vereenigde Staten. Het kantoor / ,UnivP>rRifir TVa.vpI r»lar».P "mj ma inTrv™ff,wyi Boston", zal de uitstappen leiden. Dil kantoor is in Europa vertegenwoordigd door de agenten van de "American Exprès Co" (voor België, te Antwerpen,Van Dijckkaai, n. 7.) De transatlantiekers zijn gewoonlijk iu Augustus en September overlast met pas-sa^fers. Daarom is het voorzichtig reeds van nu af zij ne plaats te bespreken. In ieder land worden er propaganda-comiteiten gesticht ; voor België.kan met zich wenden tôt het secretariaat, 198. Jachtlaan, Etterbeek-Brussel. Daarop een liartelijken handdruk toi afscheid. Nieuw posthotel te Brussel Men weet dat de minister van poste rij.en eene commissie had aangesteld, d;e de vraag zal onderzoeken of het betaam een tweede posthotel te Brussel te bou wen, om den dienst te verlichten en d< postbestellingen te bespoedigen. Zoo di comiteit tôt het bouwen van een nieuv posthuis besluit, zal dit gebouw oprijzei op do Sinte-Kruisplaats, to Blseno. De gemeentesecretarissen Dezer dagen werd eene afveerdiging dei gemeentesecretarissen in gehoor ontvan gen door heer Berryer, minister van bin nenlandsche zaketi, wien zij hunne grie ven bloot legden. Zij deden uitschijnei dat de stoffelijke toestand der gemeente secretarissen in verhouding verre benedei: dien is van de andere openbare en ge meentelijke ambtenaars en agenten, wiei lot onlangs nog verbeterd werd. 'De mi ni.ster beloofde dat liij ailes grondig za' onderzoeken en al het mogelijke zal doer om den toestand der gemeentesecretaris sen te verbeteren. Den 15'Augustus aanstaande (O. L. Vr Hemelvaart) zullen de gemccntesecretaris sen een congres houden te Hasselt. Daai zal er eene grlevenlijst opgemaakt wor den, alsook een loonfitandaard die aar de bevoegde overheden zullen overhandigt worden. 't Is to hopen dat die zoo nutti ge gemeentebeambten voldoening zuller bekomen, want het is ontegensprekelljl dat hunne eisclien ten zeerste gegronc 7.il n Sociale Dag te Ste-MarlajAudenhove Het Ver bond der Chris tene Handschoen-maaksters van Vlaanderen heeft het een-jarig bestaan zijner inriobtmg gevierd. Mieer dan 2000 vrouwen en meisjesi (haaidschoenxnaaiî&ters) maken deel van het vorbond. Ziij zijn de je.rsto vereenigde thuiswerkers van België. De Eerw. Pa.ter Eu tien heeft er eene gelegenhcidaredevoering uitgesprokcn. Voor de U jnvisschers Onze lijnvissehers reikhalzen met on-geduld naar den datum van de opening der vischvangst. Deze wordt aanstaanden Zondag, 14 Juni, geopend. Van dan af mogen do lijnvissehers zich bedienen van het schepnet. CONGONIEUWS Vertrekkea naar Congo Zullen op 25 dezer, aan boord van de "Elisabethville", naar Congo vertrekken: Voor het ministerie van Oolondën: hee-ren Cornesse, luitenam bij de openbare maoht, 2e vertre^j Stocker, terr. agent le^klas, 3e vortrok; Finet, beheeragent 3© kias, 4e vertrek; colonel Marchant, ytaatsinspecteur, bevelhebber bij de openb. macht, 2e vertrek; met zij ne vrouw; ua-max, eerste onderolïicier, 2e vertrek, met zij ne vrouw; Mourne, beheeragent 2e kl., 2e verlrek, met zijne vrouw; Lenoir, terr. beheerder 2e klas, le vertr.; Bec-kers, id., id-; Marin, id., id. ; Korten, krijgsagent, 3e vertrek; Cruyt, territoriale beheerder, 2e klas, le vertrek; Men-geot, id., id.; Coari, luitenant bij de openbare macht, 4e vertrek; Van Hoeck, terr. beheerder 2e klasx le vertrek; en Grosse, id-, id. Vertrekken naar Katanga De volgendo agenten van den spoor-weg van den Beneden-Congo naar Katanga, zullen te Southampton, op 13 dezer, inschepen, naar Kaapstad : heea'en Hector Bailleux, seetieoverste, 3e vert^.; E. Lefebvre, adjunct iandmeteivteekenaar; E. Piérard, hulpconducteur. Op 13 Juni, te Bçulogne-aaii-Zee, aan boord van de "Tabora", van de Deutsche Ost-AMka-lijn: Voor de Union Minière du Haut-Ka-tafflga: heeren Poncia, magaziitaer, met zijne vrouw; Nicolas Andrianne, dienst-knecbt.Voor het ministerie van Colonien: heer Licot, agent van het kadaster. Voor eigen rekening: Madame Dulière, huishoudster, met haar zoon, welke ha-ren man gaat vervoegen; juiîrouw Col-bert, dienstmeid. Op 30 Juni, te Antwerpen, aan boord van de "Admirai", van de Deutsche Ost-Afrika-lijn : Voor de Union Minière du Haut-Ka-tanga: heeren Gérald Dercon, maohinist; i- L. Fraikin, ketelmalier; K. Lonnay, pas-werlcer; L. Georges, electriekberxverker ; Joz. Malcorps, mijnwerker, en C. Bul-lens, paswerker. Voor het ministerie van Coloniëit: heeren Vanderstichel, klerk 2e klas van nij-verheid en handel; Leys en Vanesch,bij-gevoegdo postontvangers 2e klas; Claeys R.. rechterlijke agent, en Gillet, onder-officier bij de gendarmen. Voor eigen rekening : mad. Noël; mad-Sart en hare twee dochterkens, Joeepbi-na (18 maanden) en Margareta (2 maanden) , die zich naar Kambove begeven. Eene ziekenoppasfer Sedert eenigen tijd was madame Der-som, oud 84 jaiar, wonende te Troyes, , erg ziek en werd verzorgd door de t vrouw Georget, oud 62 jaar. Gistoren namiddag hoorden geburen. j hulpkreten, komende uit het huis van [ Madame Darson. Zij snelden binnen en . vonden de taohtig-jarige, in nachtge-j waad, uitgesterkt op den plankenvloei liggon, aan het hoofd erg gewond zijn-de. De vrouw Georget, in vollodigeai staat van dironkenschap, was op Madame iJorson gevallen. De geburen stootten de ziekenoppas-ter(!) weg en legden het slachtoffer op het bed; zij verwittigden vervolgeiiis de gendarmen. D'o vrouw Georges werd aamgehouden. zij looehent eene misdaad bcoogd to hebben. Mon weet niet of men voor een dram der genever staat, ofwel voor eene fceraanide misdaad. De toestand van het slachtoffer is hoogst bedenkelijk. Een i§88f mil it BameaMrs Op de kermis te Aardenburg ontsnapte een leeuw uit zijne kooi. Tôt groote ont-■ steltenis van het publiek wandelde bij het kermisterrein op. Een der temmers werd I in het gelaat verwond, eene vrouw vie] flauw en een liond werd doodgebeten.Iïel personeel van de tent wist den gevaarlij-: ken kermisganger in zijne kooi terug tç I krijgen, vq^raleer hij meer kwaad had l'iinr>Pn nn.nrï^htr».n. Oe SGltlpbreuk van de "Empress o! Ireland,, Geredd« echipbreukelingen te Antwerpen aangekomen Donderdag avond zijn alhier met de En gelsche stoomboot "Wresham", komende van Grimsby, eenige passagiers aangekomen, die bij de sohrikkelijke scheepsramp van de "Empress of Ireland" zijn kun-nen gei'cd worden. Deze geredde personen waren van Que-bec naar Liverpool en voorts naar Grimsby overgekonien, waar zij scheep gingen aan boord van de "WrexJiam", welke hen naar Antwerpen overbracht. Tu&schen hen bevinden zich de Belgeu Viotor Van Caster, wonende te Brussel en Victor Brack, wonende te Maldeghem. Beide personen zijn dadelijk na hunne aanltomst alhier naar hunne verblijfplaats vertrokken. De andere gereddo passagiers waren Italianen en 1 Oostenrijker.de gc-naamden Dom. Pierpolo, L. Lupino.Palmi ]\Iorelli,al-ien thuîshoorende te l\irijn, Angelo Dra-ga en Henritha Draga, verblijvende te Milaan, Stephen Pollak, en Ad. Heller, wonende te Fiume. Deze vreemdelingen werden hier opge-wacht door een vertegenwoordiger van de Canadian Pacific alhier, en werden in een logisthuis opgenomen. Zij zijn Vrij-dag morgen, met den trein van 8u. 15 naar Basel vertrokken, oin voorts naar hunnen thùis te reizen. Oiidsr me instorting toram Te Sarnechio, bij Ohietti ( Italië) be-vond zich een oude muur, overblijfsel van een antiek gebouw, nabij het huis-je van den landbouwer Patenti.De muur, door een nikwïnd omgeworpen, viel op het dak van het kleine gebouw, dat in-stortte en al de faruilieleden onder het puin bedolf. De echtgonootoii Patenta en. hun zoon werden nog levend, maar in zeer ergen toestand aangetroffen. De andere vijf zonen waren reeds dood, toen men ze van onder 't puin haalde. Een vreeselijke brand le New-York Tairiïke dooden en gekwetsten In eene huurkazerne te New - \ ork, brak eergisteren brand uit. Een twintig-tal personen Hep en erge verwondingen op met door de vensters te springen. Zes van de slachtoffers zijn vrouwen Een van de vrouwen kwam in de vlam-men om, met nog haar geld en juweelen te willen redden. Ze was reeds eerst met hare kinderen gered geweest door de pompiers.Het vuur deelde zich zoo snel mede, dat vôôr de komst der pompiers, aile uitgang was aîgesneden voor de bewo-ners. Hadden de pompiers niet een over-groote haast daargeeteld, om met de lad-ders hulp te bieden, het getal slachtoffers zou nog veel grooter zijn geweest. De slachtoffers zonden, bovendien, niet in zoo'n groote getale zijn geweest, hadden ze wat langer gewacht naar de komst der ladders, instede van door de vensters te springen. Brand te Limerick Gisteren zijn te Limerick (Engejland), het woonhuis en de opslagplaatsen van den bouwondernemer John. Griffin, door brand vernield. De vlammen grepen zoo snel om zich heen, dat de eigenaar en een tweetal be-zoekers het huis niet meer konden ver-laten. Hunne lijken zijn verkoold in de ruine gevonden. Mevrouw Griffin sprong uit de tweede verdieping van het brandende huis en werd zeer ernstig gekwetst. Haar toestand is zorgwekkend. —i— ... i -i- -«y De hitte in Âmerika i Uit Chicago meldt men, dat een hitte-' golf thans over de Vereenigde Staten jaagt. Twaalf personen zijn er te Chicago aan bezweken. In Middle West kwamen ook talrijke sterfgovallon voor. Voorat Kansas en Michigan worden ge-trolfen. Te Détroit wareil er 15 dooden, te Pitsburg 12, te Cleveland 4. Water-snood heorscht in Virginie en den Kansas.Sfakingen in Rusland In het district Balakami staken 10.000 werklieden om den 8-urcn werkdag te bekomen en het reCht om het Meifeest to vieren. <— In 't petroolgebied van Bnjni staken 15.000 "iaTi- BUITENLAND Holland Gevaarlijk werk te Echten De arbeider Johannes Bos van Noora-wolde, arbeid verrichtende bij het leggei van dubbel spoor bij do staie Echten werd daar door een goederentrein aange-reden en omvergeslagen. Tijdens het ver-voer naar Groningen overleed hij. Dit is nu reeds de derde werkman, tijdens het leggen van dubbel spoor, die op deze plek het leven verliest. Verduistering van 12.000 gulden te Amsterdam Eene dame, die een auto-garage te Amsterdam in bezit had en aan den beheerder daarvan volmacht had gegeven ze te Serkoopen voor 12.000 gulden, heeft bij de policie aangifte gedaan dat de beheerder met al het geld verdwenen is'. Men vermoedt dat de beheerder reeds sinds April in het buitenland vertoeft. Frasmriijk De gevoigen der zaak Rochette De drie K.amers van het Verbrekings-hof vergaderden Donderdag namiddag, om het geval van heer Bidault de l'Is-le, voorzitter der Beroepskainers, te on« derzoeken. De magistraat legde uit iû welke voor» waarden hij toegestaan had de zaak Rochette voor meer dan zes maanden uit te stellen. Na heer Bidault de l'Isle gehoord te hebben, werd het woord verleend aan Mr Mornard, voorzitter der advocatenor-de. Daarna trad het Hof in beraadsla-ging en bracht een arrest uit, waarbij do feiten toegeschreven aan den heer Bidault de l'Isle, geene aanleiding kun-nen geven tôt eene tuchtstraf. I?uE%scliSsii||i , De groothertog van Mecklenburg-StreH.tj De groothertog van Meckleaburg Sire-litz is van avond, om 8 ure 17, gestor-ven.Groothertog Georg, Adolf Friedrich, was den 226ten Juli 1848 te Neu Sizre-litz geboren en is dus bijna 66 jaar gç-worden. Sedeirt de dood van zijn va. der in 1904 heeft hij geregeerd. Zij'n. eenige zoon Adolf Friedrich, den 17dëo Juni 1882 geboren, volgt hem op. Verraad van militaire geheimen Het rijkshooggerechtshof heeft den bu-reel-assistent Bosenfeld wegens verraad. va<n militaire geheimen tôt 15 jaar tucht-huisstraf, tion jaar eerverlies,100 mark boet (bij niet-betaling, waarvan die tuchthuisstraf met acht maanden wordt verlengd) en plaatsing onder policieto»-zicht veroordeeld. Bosenfeld heeft van 1911 tôt 1913 ge-heime militaire geschriften, boeken en andere voorwerpen aan een Russisch spionage-bureel geleverd. Enyeland iiet Lagerhuis Gisteren zijn in het Lagerhuis in ba» handeling gekomen de interpeliaties van de afgevaardigden Grettom en Fred Hall. $ Eerstgenoemde vroeg aan den minister van binnenlandschp zaken, waarom in de gevçDiigenis aan de euffragetten, wat betreft de voeditog en de siaapgele-genheid, voorrechten w-prden vereeh-aift. Hij moende - dat voor de kiesreehrtvrou-wen die zich aan brandstichting en op-ruiing schuldig maakten, dezelfde voor-schriften moesten gelden als voor andere vrouwen, die dergelijke misdrijven begaan. De afgevaardigde van Duhvioh vroeg, welke maatregelen de eerste minister daoht te nemen om een einde te mak«n aan het schrikbewind der kiesrechtvroti-wen. De straffen op de "wild women", toegepast, meende Hall, moeten van dien aard zijn, dat zij afschrikwekkend wer-ken op haar partijgenooten. De Drievoudige Entente Antwoordende op de vraag.of het juist is, dat Engeland met Rusland een nieu-we vlootovereonkonist heeft aangegaan, haoft minister Grey, in het Lagerhuia verwezen naar de verklaring door As-quith in 1913 afgelegd en behelzend dat er geene overeenkomst bestaat die de Engelsche regeering of het parlement de vrijheid beneemt te beslissen of Engeland zal deelnemen aan een Europee-schen oorlog. Die verklaring is ook thans nog van kraclit. Er zijn geene ondorhandelingea gaande of geslolen en het is niet waar-schijnlijk dat er onderhandelingen over eene vlootovoreenkomst zullen wordou geopend. Home Rule Asquitli deolde gistereai im het Lagerhuis mede, dat,, indien de leiders der oppoeitie in het Hoogerhuis zulks -wecaob-ton. b** wiizisrinajsonihvcarp voorde-twe*-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods