Het morgenblad: volksdagblad

554 0
03 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 September. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 04 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h98z893j8p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7e Jaargang Nû 234 Donderdag 3 September (9i4 2 centiemen het numtner HET MORGENBLAD 4e bladzijde. — per bteinen regel fr. 0.301 Financiëeie, » » » » j.oo | Stadsnieaws, per grcoten regel » 2.00 | Reclamen, » » » » J.OO | Begrafenisberichf, » 5.00 S VOLKSDAGBLAD Allô mededeelingen te zenden aan M? J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Autwerpcn Meu schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Te le fo on : OPSTELRAAD : 967*. — AANKONDIGliNGEN : BS14 glIBB—■ ll«ll I iwi.JiBMBMgMMWBMkl» Alonnemestten : | Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 6 fr. § 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, S fr. P BUITENLAND, het port te buiten. Aanhondiginge.il werden ook ontvangen door M, J. LEBEQVE et C". "Office de Pu* blicité, 35, JSteuictraai, te Brussel. De Russen behalen eene groote overwinning op de Oostenrijkers 100 officieras), 4000 soidaîen en 600 gekwetslen krijgsgevangen genomen, 20 kanonnen en een vaan-del buif gemaakt Mededeeling vandenalgemeenen en 600 gekwetsten werden krijgs-Russischen staf, 28 Augusti : gevangen genomen. Bij Lustchoff werd de 15e De Russische troepen namen Oostenrijksche divisie volkomen bovendien 20 kanonnen en het verslagen. De commandanten van vaandel van het 63e Oostenrijk-de divisie en de brigade, en de sche regiment. stafsoverste werden gedood. Het slagveld lag overdekt met 100 officieren, 4000 soldaten lijken van den vijand. Officieeîe bsvestiging van de Bussische svaninning Antwerpen, 2 Sept., 10 u. 's avoads. De keizerlijke Russische legatie deell een telegram mede uit Petrogrado, 2 September (officieel). In Oostelijk Pruisen heeft onze ruiterij de ijzerenwegstatics veraield van Lans-berg, Cessel en Richofsc'ntein alsook de linies Heilsberg-Zinten en Bartenstein-Ko-nigeberg.Op het Zuiderfront ('Noorden van Gali-cië), werden er op 31 Augustus, hevige jjpvechten geleverd waarin al de Oostenrijksche aanvallen afgeslagen werden. Wij hebben daar 3 kanonnorn en 10 ma-chiengeweren buitgemaakt, ale-ok meer da«i lOOO crijgsgevangeneoi gewiaakt. Vol-gens de gezegden dezer laatsten zijn de Verliezen der Oostenrijkers ontzaglijk. •In Oostelijk Galicië gaat onze offensiei voort. Een bij zonder hevige slag werd ge-loverd voor het bezit van de rivier Gui-laia-Lipa.Deze positie, was, naar 't zeggen van de krijgsg«rvangencn door haren aard, oninneembaar, en was bovendien stevig vardedigd. Ze werd door onzo troepen veroverd. De pogingen van den vijand om ons door herhaalde aanvallen langs den kanl van Halicz tegen te houden, imslukten. B© Oostenrijkers werden uit lumne positie geworpen met achterlating van 4800 dooden op het oorlogsveld. ,In dezen slag hebben wij talrijke krijgs-gevangenen gemaakt, waaronder 1 generaal. Wij namen 32 kanonnen, een vaandel, vele artillerieparken en menigvuldige militaire treinen. Officiee'e Belgische mededeeling Antwerpen, 2 September, 10 un 's avoudê. Onveranderde toestand in de pro-vinciën Antwerpen en Limburg. Laatsten nacht is de Zeppelin weer \te voorschijn gekomen, doch hij beef boven de stad niet kunnen vliegen, De zoeklichten hebben hem bï.jtij dp Veten te vinden om hem te beletter aajizienlijk nadeel te veroorzaken. * * >* De Duitschers hebben eenige hoe-ven in brand pgestoken in de buuri van Merchtem en van Àssche. \ ' Belc|?ë's geiukwenschen aan he dappere Servîsche leger Den 30 Oogst heeft de Consul van Ser vîë te Antwerpen, aan zijn Gouverne aient het volgende getelegrafieerd : " Luitenant-generoal Dufour, militain "gouverneur der Varsterkle IPlaats vai * Antwerpon, gelast me aan het Gou ".vernement van Servie, de betuiginf " van zijne bewondering aan te biedei " alsook zijne vurigste wenschen vooi " de manhaftighe'ld door het kranige Ser " vische leg-er aan den dag gelegd. Antoine, Oonsul van Servie te Antwerpen 'Hij heeft onâerstaande antwoord ont Vangen : " Gelieve aan zijne Exeellencie luite "■nant-generaal Dufour de innigste dank ""betuigingen over te brsngen, van he Servische gouvernement voor zijne zee: * lieve gelukwensclien en hem de govoo ^ lens van bewondering uit te drukken ^ va-n het Koninklijk Gouverii-eimeint.wegeni ien pi'ftohti^en woerstand van het B-el " gische léger, welks holdhaftige strijd " tegen veel sterker machten, bij al de " vrienden van het manhaftig Belgische " volk, bewondering heeft verwekt." PAC3H1TOH Minister van Servie. Ce doenwijze de; Duitschers geschandvlekf Een artikel uiî een Amerikaansch (iagblad Eet Amerika-ansch blad "Post" vestigt ia zijn hoodartikel de aandacht op tiet feit dat Duitsehland na verloop van ejne ■v^eek op geen voldoende wijze den aan-! ig van l/cuven kan ukleggen. jiitel- zeggen dat het keizerlij k mâii-tarisme door de omgeving van den Kei-zer en de Duitsehe bureaucratie als een eeredienst beschouwd w'ordt, dit is be-wijs geven van eene groote gematig-heidNooit is het spreakwoord : " Het doel wettigt de middelen met meer helscl'e vol'harding toegepaat dan door de DuAtsche militaire alleenheersehappij. Het feit dat men deze beschouwingen boven ailes stelt, daarin- moet de reden gevonden worden, dat men in dit r-schil geen greintje genegenheid voor Dniis-r-h-land kan over hebben. Duitsehland wil boven aile zienswijze zijn duitsoh militarisme opdringcn; rlit land wii dat zijne inzichten volkomen er\ond worden. In dien zin legt men den spoed uit, de goedkenring welke het Gouvernemeni van den Keizer g&f op het Oostenrijksch ultimatum betrekkelijk Servie.Deze spoe-dige goedkeuring kon geen ander gevolg hebben dan den afgrijselijken oorlog te verwekken, waarin de wereld thans ge i trokken is. Met het diepste spijt stelt het gematigd element der Duitsehe natie vast, dat de toestand nog verergert door de daad, te Leuven gepleegd. 08 W33fllank yan te! Dailsebs vandalism in Aaeriiça Heer Wilson, voorzitter van do Ameii kaansche republiek, zou aan den keizei 1 W-ilhelm een teleyram gezonden hebber v/aarin hij verklaart dat, indien Duitscl land voortgaat met steden te vernietifîei . en oorlogsschattingen te heffen, de Ver eenigde Staten aan de Duitschers in d< Veresnigde Staten eene belasting var één millard zullen opleg'gen om BelgU schadeloos te stellen. , Os lycliivaart in den Sorîoi Het laatste nurnmer \an " A via 1, bî vat een opstel over boveastaaud oiider werp, waaraan wij het volgendo ontleo nen : " Dit is de tweede oorlog, waar d( luchtvaart in betrokken wOrdt. De mo derne luchtvaart wel t3 verstaan, die vai het vliegtuig en het bestuurJbaar lucnt schip. De vrije ballon heeft 1870 en 7. reeds medegenu aki. De vrije ballon had en heeft ecbte: zijne betrokkelijke onbestuurbaarhcil te " gen. Met dezen kan men niot zoo go makkelijk geraken tôt de plaats waa-men zijn wil, boven het kamp oî d- • stelling van den vijand, als met het be - stuurbare luchtschip of vliegtuig. Eers sedert deze bestaan, kan men van eei • " viprde wapen " spreken. j Het vierde wapen : Thans zal kunnen blijken, welke_ d< - beteekenis, de waarde van het vierd< , wapen is. De Balkan-krijg gaf nog maa j wcinig gelegenhcid om daarover te oor • deelen .-ian dezen namen ta oh niet n.ee: dan enkele gcliuurd:1- Fransche en Duitsehe vliegtuigbestuurders — en geen en-kel luchtschip doel. Bij den thans woe-denden oorlog, worden de diensten van Duitsehe en Fransche, zoowel als van Belgische vliegtuigen gebruikt, terwijl er straks wollicht ook Eing<3lisehe, Oostenrijksche, Russische, mogelij k v/el Servische aan te pas zullen komen. De natie, welke over de grootste en best toe-geruste luchtvloot beschikt, heeft onge-twijfeld op de andero veel voor. Daar-om stelt men zich onwillekeurig de'vr^ag-. hoe staat het met de hichtvloten der strij-dende naties ? Fransche en Duitsehe v/iegers Wie ter beantwoording van deze vraag op .de dagibladberichten ver trou v/t, zal be-drogen uitikomen. Wij hebben onder meer gelezen, ' dat de Duitsehe vliegtuigen voor de Fransche geenszir.s zouden onderdoen. De beriehtgever, die dit vermeldde,steun-de zijn oordeel op de stellig belangwek-kende verrichtingen, welke de Duitschers tijdens de laatste maanden hebben doen zien, op recordvluchten als die van Bas-ser en Landroann, Linnekogel en Oele-rich! Deze beschouwing is echter uiterst oppervlakkig en de gevolgtrekking volkomen onjuist. Aan een militair vliegtuig worden tocli gansch andero eisehen gesteld dan aan een, dat voor sportdoel-einden bestemd is. En het is Frankrijk dat zich, reeds esnige jaren achtereen, in het bijzonder op d<r volmaking van het militaSr vliegtuig heeft toegelegd. Men heeft er zich in den laatsten tijd ijverig bezig gehouden met bet maken van ge-pantsc-rde vliegtuigen en daarmede uitsla-gsn bereikt, welke in geen enkel ander land zijn geëvenaard. Nog kortgeledîn is voor generaal J'offre, noaîdi van den Franschen staf, een revue van pantservliegtuigen gehouden, aan welke met een aantal Dorand-twee-dftkkeTs werd deëlgenomen. En de uit-komet der' verrichtingen met deze toestel-len was van dien aard, dat de generaal er zonder voorbehoud zijne goedkeuring over kon uitspreken. Hoezeer de overige groote mogendlie den Frankrijk in de laatste jaren nabij zijn gekomen, de militaire luchtvaart van de Fransche natie gaat, althans wat de bruikbaarheid der vliegtuigen betreft, die der andere te boven. Het is zeer duide-lijk, dat vliegtocstellen, welke door pant-serplaten tegen het vijandelijk vuur worden beschermd, voor de verkenning van grooter waarde zijn dan onbeseliermde, daar de laatste steeds op vrij groote hoogte moeten blijven, wil men de kans, dat zij getroffen zullen worden, ontgaan-Dat het met het tegenwoordig, speciaal daarop ingerieht geschut geenszins onmo-gelijk is een vliegtuig te treffen imet een kogel van do aarde af gelost, blijkt uit de berichten, dio meldden, dat de Duitschers bij Wezel een Fransch en bij Ars-beck een Engelsch vliegtuig zouden hebben neergeschoten. Kan het Fransche rijk, voor wat zijn vliegtuigen aangaat, als het best tooge-rust, beschouwd worden, met zijn lucht-schepen is Duitsehland voor zoover wij ingeiieht zijn Frankrijk vôôr. Merkweer-dig is dat ze in aile geval nog niets bij-zonders hebben uitgericht. Op haar ac-tief staat feit-elijk nog niets anders dan het sluipmoordenaarswerk te Antwerpen Van de, andere tanden Het voornaamste deel van Engeland's 1 luchtvloot bestaat uit zijn watervliegtui-1 gen. Het Britsche volk heeft ingezien,dat [ het zich éér voor een oorlog-ter-zee 'dan ' voor een krijg te lande te wapenen had. | Rusland bezit een, voor het oogenblik 1 voldoende, aantal vliegtuigen, van welke vooral de groote Sikorsky's als vervoer-ïriiddel, uitmunten. Zeer ongunstig is de toestand van Oos-' teniijks luchtvloot. De beetuurbare luclit-schepen zijn vrij wel aile onbruikbaar,lig-. gen afgetuigd in het kamp te Fischa-mend. En wat de vliegtuigen betreft .. na jarenlang de Lohner-tweedekkers boven , aile andere de voorkeur geschonken en . haast geen andere dan zulke tocstellen ) aangekocht te hebben, heeft het legerbe-stixur onlangs plotseling aamleiding gevonden. om deze af te keuren — zoodat het loger thans over een vrij groot aan- • tal vliegtuigen beschikt, docb die zij niet . gebruiken wil of mag. Onze dappere Helgische naburen, zegt • verder "Avia", bezitten een kleine, maar 3 wel-ingeriohto luchtbrigade, bestaande uit . even onverschrokken als bekwame vlieg-t tuigbestuurders. Thans rijst de vraag, i wellc nut in. den krijgsdienst van vliegtuigen en luchtschepen kan >vorden ge-trokken.Voortroffelijke diensten heeft het vlieg-3 toestel echter bowozen aan de verken-> ning. Talrijk zijn de berichten over r vliegtuigen en luchtschepen, welke boven - vijandolijke stellingen en steden varcn : opgemerkt. A ai Een artikei van den Ëlzasser aie Welterlé De "E'ho de Paris" van 21 Augustus, verte t dat abbé Wetterlé, welbeken<l als lid van den Duitschen Rijksdag voor Elzas-Lotharingen, thans in veiligheid is. Het blad geeft dan het woord i.an abbé V.'etterlé: " Ekidelijk ! roept hij uit. Eindelijk gaat het uur des verlossing slaan. Eteasi-Lotharingen, vernederd en ge-sohonden door de Duitsehe onderdru#-king, venvachtte die sinds 44 jaren,doch zondor haar te durven hopen onder dezen tragischen vorm. Neen ! wij wilden niet, dat de oorlog met zijn ellendigen stoet van -ouw en puinen de losprijs werd onzer bevrijding. Wij beminden Franlcrijk te oprecht om ts wenschen, dat het onze herwonnen vrijheid bctalen zou met het edelmoedig bloed van de beste zijner kinderen. En h.st zou ons een verschrikkelijke sniait geweest zijn, indien ter wiile van ons de Fransche jeugd, die aile heldendaden kende en nog kent, werd weggemaaid door de Duitsehe kogels. Tôt dien prijs zou onze terugkear tôt ons teer L-nind vaderland veel te duur betaald zijn, en wij zouden liever nog langer, desnoode Ziolfs al tijd, de laatdunkendheid en de on-besohaamdheid onzer barbaarsche mees-ters verdragen hebben. De machthongïr van het pangermanisme Het nood'lot heeft gewild dat de onver-mijdelijke oorlog werd voorbereid, gewild door den onverzadigbaren machtshonger van het pangermanisme. Het is niet de Elzas-kwestie, die de lont ontstoken heeft in het kruit; maar de onbesahaamdheid van een .parvenuën-volk, dat na de eer-ste plaats in de Wereld verkregen te hebben, ook nog het eenige wilde zijn, om die weield door zijn voortaan onbetwis-te macht te verpletteren. Dtuitschland alleen is verantwoordelijk voor de verschrikkelijke orisis,welke wij doormaken en die naar aile waarschijn-lijkheid tiegolijkertijd het eind zijner op-permacht en het eind van ons martela-ar-schap beteekenen zal. Die moordpartijen, wij hebben ze niet gewild, onze onder-drukkers hebben ze gezocht. Dat hetlij-den, de moorden, de puinen, welke zij te voorschijn roepep, terugvallen op de ellendige bewerkers dezer slachting en op hen alleen!..." Wetterlé beschrijft den toestand in gloeien-de verontwaardiging ailes, wat de El-zassers te lijden hebben gehad. Het eene fellewoord na het andere loopt hem uit de pen. Dan ga-at hij voort : " Het bloed van Samain, van Ferber, van D'userre, van de Kedemptoristen van Uedisheim, van Mgr Kannengiesser en zooveel anderen roept c<m wraak tegen de wilden die het vergoten hebben, om aan hun haat tegen den onafhankelijken Ëlzasser te voldoen. Van den dag,waar-op de krijgswet aan de instincten van dit minderwaardig ras veroorloofde om zich te uiton, hebben zij zich getoond door de laagste sluipmoorden. Jawel, daar is het nu, het "Herrenvolk", waarvajn de pan-germanisten de heerschappij der weeeld hadden beloofd en voorspeld ! Ha, wat is dio Duitsehe wetenschap schoon! Wat is die Duitsehe deugd aantrekkelijk! Wat zijn zij groot en edelmoedig, die onver-getclijke soldaten, die zich verhoffen door het fusilleeren van ontwapande mannen, nu zij een klein leger als dat van do Belgen niet vernietigen kunnen ! Bsvrijding ? Een keer te meer bloedt Elzas-Lotharingen uit duizend wonden ; maar het heeft zich vermand in de hoop van bet nade-rend einde zijner wreedo beproeving. Dallwitz heeft gelogen toen hij beweer-de dat de aangehechten zich geestdriftig schaarden rondom de banier van het kei-zerrijk. De bewoners van Altkirch, van Mulhausen, van al de gemeenten, welke tôt heden door de Fransche troepen be-zet zijn, hebben hem de bloedigste logen-straffing toegeworpen. Do bevrijders zijn overal met kreten en tranen van vreugde ontvangen. De oude driekleurige vlaggen, welke men sipds bijna eene halve eeuw verborgen hield als relieken, zij zijn als in verrukking uit de koffers gehaald, waarin men ze als schatten be^vaarde.en zij hebben blijde de overwinning van het verafschuwdo Duitsehland begroet". Xa eene vexgelijking van Frankrijk met Duitsehland, besluit Wetterlé : " Vandaag bezitten wij de rechtvaardi-ging onzer oppositie. De Duitscher wordl overal verafschmvd ; acht mogendheden hebben zich verbonden tegen het Germaan-sche kei.zerrijk. Morgen zal .ook Italie op zijn beurt zijn verdrag verscheuron ci de wapenen opnemen tegen onze ondor-tdrukkers. Het is onin<igelijk, dat rccbt j en rechtvaardigheid niet zouden zegev.ie ren in dezen strijd. Binnen eenige wekei zal Elzas-Lotharingem, opnieuw Franscl geworden, juichend het einde zijner hardi beproevingen vieren. Ongetwijfèld zal zij) gobied verwoest '.vezen, zal zijn edelmoa dige grond het bloed van de besten ondei ons liebben gedronken ; maar het zal her rijzen, niettegenstaande dat ailes, schoo ner en vertrouwvoller dan ooit en het za met grenzelooze dankbaarheid voor di Fransche soldaatjes, die tôt zijn bevrijdinî het offer hunner levens brachten, een ot vergankelijk monument oprichten varftef deren eerbied ". Van het westelijk oerleostoonee De militaire msdewerker van de N. R Gt. schrijft : Van het westelijk oorlogstooneel val weinig te meldon, wat niet zeggen wf; dat daar weinig belangrijks gebeurt. Geen van beide partijen haait beslis sende slagen thuis. Ongetwijfeld zullei de Duitschers met kracht trachten doo: te dringon, maar de Fransohen wetei hen blijkbaar met even veel kracht ti keeren, Wel zijn overal de Franschi aanvallon gestuit, maar dat wil niet zeg gen dat de Fransche defensief niet vol komen tegen hun taak zijn opgewassen Het Fransche léger rechtsomkoer op eei drafje naar Parijs.'t is te dwaas er vai te spreken. Theoretisch moet de aanval ter sterker (in aantal) zijn, dan d< verdediger, wil hij zijn doel bereiken Immers, de aanvailer moet vooruit.zicl meer bloot geven, dan de verdediger,di; zich in terrein gedekt kan opstellen.D* verdediger heeft dus grootc-re doelen on te bevuren, dan de aanvailer, om ovei andere bijkomstige voordeelen niet t< spreken. Hij zal dus meer verliezen too brengen dan zelf lijden. Tbeororisch i dit waar, maar de practijk xeert, daf de meeste gevechten gewonnen zijn dooi de zwaikste partij. De reden iiiervan is te zoeken in andere factoren dan getal-sterkte, factoren echter, die, meenen wii in dezen krijg tusschen Duitschers ei Franschen, geen overwegendon invloec zullen uitoefenen. Het "feu sacré ",he' " kei'ig vuur", het élan, wij vinden hei aan beide zijden. Geen wonder dus, dat er zwaar ge streden moet worden, om vooruit te komen.Moderne veldslagen kunnen dagen lang duren. Theoretisch was dit reeds te ver-klaren, de oorlogen van de® laatstei tijd hebben dat vermoeden bevestigd.Wij leven niet meer in de tijden, toen de wederzijdsche krijgsmachten elkaar op enkele honderden meters naderden èn na een kort vuurgevecht tôt den bajonetaan-val overgingen. Fransch luchtschip boven Luxemburt Een vertraagd bericiit uit Luxemburj meldt, dat verlerlen week een Fransch lucht schip boven de stad Luxemhurg versche nen is, en vijf bommen geworpen heeft me' het klaarblijklijk doel om de statie te ver nielen. Daarin slaagde mën evenwel niot. Di eerste bom kwam terecht bij de statie zonder veel schade aan te richten. d( tweede kwam in het vrije veld terecht, d< derde vlalc bij de Weserbrug, waardoo: twee huizen Vernield werden, de vierdi viel voor het vorstèHjk paviljoen, zonder t( ontplofTen. de vijfde bom vernielde d< eerste verdieping en de keuken van he H otel In tern ation al. 200.000 roebelsvoor de Russische soldaten Eene inschrijying te St. Petersburg voo: de soldaten dië de eersten te Berliin zullei binnenrukken heeft reeds 200.000 roebel opgebracht. De Russen in Oostelijk Pruiser Aangaande eon depeche, meedegedeeh door de Engelsche bladen,vo!gens welke d< Russen een tegenslag leden in Ûostelijl Pruisen en waarbij a Russische generaal sneuvelden, laat een telegram, in de) morgen te Londen toegekomen vanwegi den Russischen staf weten, dat die tegen slag zuiver plaatselyk is. De Duitschers werden plots versterk door de aankomst van hun vestingsgeschut Russische versterkingstroepen kwarae! onmiddelijk toe. Een Duitsehe tegenslag in 't Groot Hertogdom Luxemburi In de streek Spnncourt Longwy, oj de grens van 't Groot Hertogdom hebbei de Franschen, na een hardneKkig gevecht het leger van den koninklijken prinsvei slagen. i Dat is een bijval wafee vai invîoed iiii oefenen an de voljjssde kïijjœvwni; tiiîgen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods