Het morgenblad: volksdagblad

17623 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 July. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kd1qf8kr3d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

V jaa'ï i/afiy. PI0 ! 9 8 MaanifsÀ 20 juSi (9î4 %* 2 cenliemen fiel nu m mer HET MORCENBLAD fian'kemSig ï îî g e n a S 4= bladzijde. — per kleinen regel fr, 0.30g Financiëelc, » * » » 1.00 g Stadsnienws, per grooten regel » 2.001 Reclamen, » » » » j.00 3 Begrafenisbericht, » 5.00fl VQLKSDAGBLAD AUe aiodcdeelingen te zenden aan MJ J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat,-54itAnt^eppeh Men schrijft in op het bureel van het blad en op aile PostkantoreQ Telefoon. : OPSTELRAAD : 967. — A ANKOiN DIGINGEN - : £314 l^feoamsmesBtS'n : Eeajaar, S fr. — 9 niaandsM, 6 fr. $ 6 niaanden, 4 fr. — 3 maamies, S fr. î BUfTENLAND, het port te baittn. MHlinraBnaaHranDrannmKnn»u£ïaina»j[ Sankondiglngen worden ook onroan^n àOOrM. 1, LE BEGUE et C°. «O.'ïiai de Fa» blicèlé, 35, Nieuictrarit, te BrusseL TWEE VROUWEN ■ *N*N> In het eerste halfjaar van 1914, heeft Jo beschaafdo wereldbevolking met afgrij-jen en met weomoed gcstaard op de asslden van tweo vrouwcn, wier lcvcns-loop zoo zeer van elkander verschillend waren als de Noordpool verwijderd is fan de Zuidpool. Met afgrijzen staardcn . w« op het portret van mevrouw Caillaux, de afgedwaalde vrouw, do verma-kende marionet van de mondaine Parij-che wereld; met droefheid m 't hart be- ■ wonderdt'n we de frissche figuur van een hertogin Sophie van Hohenberg, de vermoorde trouwe gade van den ver- 1 moorden kroonprins Ferdinand van Oos-tenrijk, de zorgzaino mocder, de veelbe- ' lovendo toekomstige kcizexin van het 1 maehtige Donauri.ik. ; ■ De eerste is goworden een gebrand- ' merkte môordenares. De laatste werd, eilaas ! het slachtof-fer van een gemeenen sluipœoord. < Do eerste, het beeld en de afstraling ^ van de fijno moderne wcreld, van do ( femme Parisienne, van de femme mondaine. Haar leven bewoog zirli in de f lioogste kringen van Frankrijk, zij was ] geworden de vrouw van een minister en iaarom misschien rneende zij zich meer : te mogen veroorloven dan andere vrou-wen van haren sland. ( De rampzaligo vrouw, oplrodend als eehto .virago, lieeft gebroken met haar f God eiî godsdienst, die als een furie go- j àreven werd door haar ontambare driCt, j die als voortbrengsel van haar tijd over het zinkende Pra'nkriik onbewust het ver- (-nietigend vonnis vol'dc: "il n'y a plus de justice en France"... er is gecn gereohtigheid meer in Frankrijk ! H«t is inderdaad de nuchtere waarbeid. f Geen gereohtigheid meer in dat lard ' legenover God, den Hecr, waar oen licli-teiidoover Viviani de lakens uitdeelt en d tèt land ondcrdrukt ; geen gercohtigheid r meer tegenover den modemensch, waar s fofstal en moord wordt gepleegd door ainisters en hun echtgenooten; geen ge- c rechtigheid meer in het huweliiksl-even, e waar echtscheiding en... "bigamie" zijn 1 isgeburgerd. i Het huidige Franlvri.ik van Steinheil, Elachon, Bonnot, is vermeerderd met een x Caillaux- ] De hedendaagsche mondaine vrouw, ^ waarvan de "dame" Caillaux ons als mo- T del kan dienen, is • te vinden bij ds pro- v cedures, zooals de Steinheil-affaire en dergelijken. £ Dan immers zijn de galerijen van de gftroohtezaal gevuld met die fijne Parij-Bohe dameswereld, helust op pillante . Bchunnighedén. Geen wonder dat prof. Krafft Ebing c het vorlgende neerschreef: "een knappe î Fransche medicus. Briquet, is zoo onbe- Cl lefefd geweest te beweren dat de helft 1 fan het vrouwelijke Parije aan hysterie lôdt. En zonder twijfel heeft hij gelijk." Ç ^ flet slechte gowas is het dat gegroeid '■ is uit het slechte • zaad... welnu wat de ( ffiensch zaait, dat zal hij maaien. i Ben droovige illustratio vocxrzeker van s dit gBHB6 aian gereohtigheid lovort het t Wijtiend Frankrijk waar, gelijk bekend 18, in sommige departementen meer dood- z kisten dan wiegen noodig zijn. Denken i eohter" niet dat het volb zich daar- 'v ov«r bezoorgd maaikt. Waarom niet ?.... p puisqu'il n'y a plus de justice en Fran. n «e... geene gereohtigheid in het huwo- d Itjk, geen verantwoordelijkheidsgevoel te- s genover God en zijn geweton. b "iDe Fransche' naitie: van het type ii Gaiflauiç smult van haar operettes, mo- r des, wijnen, galanteriën, sohandaal-pro- n «esen^ heole en halve mondaines. Co- d ïoneoras nos roses, c-ras enim moriemur z -H zingt ze. Laten we met rozen kro- h ten, want morgen storvon wij n Een volk eilaas zonder verantwoorde- * lijkbeiS. ) ' v Zoo en niet ander». etaat voor ons het y ^algend beeld van Codllaux, de moder- | ae vrouw, die, met den moorclenàaa revolver in de doelbewuste hand, in een îartstochtelijk oogenblik den kogel af-îchoot, diep in het lichaam van den on-bewusten ops'teller van de "Figaro". De ministersvrou'w is moordenares ge-ivorden.Za] ze nu ook, gelijk het ieder moor lenaar verdient, veroordeeld worden,we-?ens haar afschuwelijke misdaad, haar affen moord ? Een groot raadsel !... waarom ?... puis-ju'il n'y a plus de justice on France. Intusschen rookt do môordenares haar ïîgaretion in do salon-gevçœgonis ©n racht te raden uit de rookwolkjes, die ;e krulîond uifcblaasd, of het 'gcrecht la-ar zal voroordeelen of vrijspreken. Quosque tandem ! !... Daartegenover rijst voor onze oogen le becîtenis dier goedige, eenvoudigo ^rouwe, dier beminnendo moeder en lief-levollo echlgenoote. In vreugdo en Iccd stond Hertogin 5ophie aan de zijde van haar kroon-)rinselijk gemaal. -Met herc heeft zij in liofde geleeld, ;onder hem zoude zij niet sterven. Trouw in 't leven, getrouw tôt in den [ood. Bij den tragischcn dood dio edele her-ogin, waarvan de woreld nooif. gespro-:en heeft, omdat zij in eenvoud en vol-ip.rding haar. plichten vervulde.zal me-iig vrowenhart gcbktcd hobben om haar je op zoo wreedaardigo wijze uit dat luisolijk stilleven word weggorukt door ■on a,îgodwaaldon jongeling, dio gelijk en scliuwo hamster zich had verscho-?n in bat korenveld van hun geluk-Voorbeeldig en navolgonswaardig rijst ezo edele figuur voor het oog dur -wa-eld als de type van een hu-iselijk be-tuurster, van reîno moedçrweelde. Dozo door hare da<len bewees, hotgeen le '.andere met woorden looehende, dat r goon gereohtigheid bcstaat, gerechtig-teid hierbeneden en eenmaal in 't hier-lamaals.De katholicke godsdienst was haar tôt ' ichtsnoCr van daden en handelingen.Cm ■ lanr ongeveinsden levenWandol als hof- j ame werd zij door hem, die in morga- j latische verbintenis haar tôt bruid nam, | .itvTerkoren om met hem eenmaal te dragon de keizerskroon der Habsburgsohe ynaftie. Olndoorgrondeiijk ' evonwçl zijn de aadsbesluiten Gods, Die toeliet dat deze ooggeschatte vrouw getroffen werd door ion kogel van een student-sluipmoorde-aar, van een opgezweept.en jongeling ie in onrust en wroeging zijn ellendig jven zal uitleven. In stille mijmering staart de rnensch p de beeltenissen der beide vrouwcn,wel-e in levensopvatting alkander afstieten. k)dsdienst tegenover hoidondom — ge-echtigheid tegenover athéisme, plichtbe-ef tegenover gémis aan vcrantwoordebjk-eid.A-ls do woreld eenmaal uit haar verba-ing zal orctwaakt zijn, dan zal zij in-ien en overtuigd worden, dat God zich an deze vrouwen als van twee werktui-en bediend heeft —i de eene tôt bescha-iing van do moderne, behaagzieke, r.içn-aine vrouw met haar zucht nq,ar op-chik, haar gémis aan verantwoordelijk-©id, die dan ook haar beold kan lezen i het leven van do verstooten ir.oorde-ares —t de andero tôt navolging en aan-îoediging van de godsdienstige vrouw, ie in eenvoud, plichtsbesef en moe4or-org haar levensgedrag weerspiegeld ziet î den liandel en wandel dier edele v er -loordo hertogin. En thans oordeelt ! Wio van beide rouwen is uwe achting waardig ?... TII. M. ■ WtREL DGEBEttRTE MfSSEN .fîet oude kondnkrijk Païen is sod-e: ""g van de kaart van Euiropa vordwi het werd varsefoeurd en verdeek 551 geen plekje ©igen bodem hield h< bia&r. . ^aar... hot volk bestaat nog en h< *«>nt nog op zij'n ouden girond. Welnu : waoneer •oone de gievreeed îreoie Europeesohe oorlag uitbreke f^ht, dan zou zeker een groot de< Taa dat drama op het gébied van 1k "we Polen worden afgespeeld. Daa !U"en de Duitsclie en Oostenrijksche le ?eiss het Rusisiecli leger ontmoeten ;daa , ^'eUicht de beslisseaido slag worde: 'olsverd. ■ Bu dan ig het van het aMergxootBt wiaog, va/n Glissera]en. - it vloed op den loop der gebeurtenàssen, ; aan welke zijde de bevolking des lande 1 zich schaart, welke der beide partijen - zij helpen, welke zij tegenwerken wil. Tôt nu toe hadden de Polen weinig redlen om voor de Russen of voor de :t PîruiBen partij te kfczen, het best ge->- veelden ze zi'eh missebiem nog in O'os-!.. tenrijk, doeh ook daar bebooren ze tôt >t 'de groote groep der niet-Duitsche vol-ken, die weimg gevoelen voor het bond->t; -gonootschap met Berlijn en -weinig voor • een strijd ter wille van Duitsche be-, e 'laogen. a Van daze om)3tandig:Jieid-.gaAt Bueland, " il -thans een handig gebruik maken. -j 't Op persoonlijk bevel va.n den Qzaair, ' r wordt in het ministerie eene nieuwe re- "• s- geling voor het bestuur der Poelsehc r stoden opgosteld, waaxin uitdrukkelijk a. het gebruik der Poclische te al in effli- ■ ciesl verkeer wordt toegostaan.Een der- 4 0. gelijke bepa.lmg is reeds eeràer voor- ■ '^estold, dooh toon door don Itijfcs^aad ; ; «.— m» ■ «.n...... .. J MADAME- CAILLAUX - . > . v _ • • î welke vandaag voor het Assi&cnîiof cler. Seine zal versehijnèn verworpen. Nu everi.wel bekond is, da de Czaax dzz&ïi, mn/abregel verlangt, if er op veriverping rriet 'de miuste kaa mear. In verband - daaimee ,is ook het'-hoofd orgaan der Russischo4 poditiek, de "No wo.ie Vi'remjia", geheel van Ixondingi ver anderd. Het was vroager hooghartig iegcneveg de Polen, misschen wël bijna zoo gm als in Pruisen gobruikelijk"-iin dcze'ver drukte natie te ljohandokai Tliana zegt het blad, dat het onïinnic en sohandeliik zou wezon een zoogroo; volk als de Poiem zijn,van zijne rech' ten en zijne taal le " bereoven_Het geefi als leuze voor do PuuBsiscihe politiek aan : Rusiand voor., de Russen, Poler voor de Polen. En een ander blad, dat te Moskovj versohijnt en ook plotseling haar ooe-deel over Polen gjewijzied heeft, zegi het ronduit, dat de nieuwe koers eer slag voor Duitsehtend zal wetren. Inderdaad, en een slag, die m-oeilijk kan worden hersteld. Vooreerst zal het tientallen jaren duren, eer do Prui-sische ambtenarij tôt inKicht is geko mon, dat Polen cok monschen zijn. minsfcens even eerbiedaaaa-n en beschâaW als D'uitschers, en dan zijn de Polen ten slofcto een Slavisch en .geen Germaanàpi: volk, dat in geval van esn • geschil toch ten slotte altijd de zijde der Btamver-wanten kiezen zal. Men zegt, dat van Frankrijk uit dooi Del cassé vooral, gewezen is op hei groote belang van Polens genegenheid, voor het geval een ootrliog. moet wordeo gevoerd, . " ■"il— I wiyii»* V.' ©FBS:B âAM _ s v Io-het-minisîerie van arbeid Heer Dejardin, adgemeene bestuurder der mijnen, heeft Zatcrdag morgen in het ministorie van Nijverheid en Arteid eene afvaardiçing ontvangon der syndi-caten van de verschillendo kolenbek-kens. Die afvaardiging kwam eenîgen uit-leg vragen over verschillendo punten van toepassing der wet op demijnwer-kerspensioenen. De mijnwerkers vragen, onder andere, dat do wet terugwerken-de kracht zou hobberi, en dat de ge-neesheeren, die de werklieden moeten on-derzoeken en beslissen of zij al of niet onbekwaam zijn tôt werken, door do regeering zouden bonoemd worden, en ai et door de voorzieningskaseen. Vaische jmunt 4 SedertyeeriïgeD .. tijd • worden in dem Briissolaclien omtrek;:-- taJrijke vaJsche stulcken van eon en J* tweo frank, met de beeltenis der Zaa.kîteren » het jaairtal 1907 in omloop gebracht. çfi .7*7\ ■{y Oestemd 1 In de, z)ittin'g^ vaaaldeai^provincieiraad /an West-vlaanderen. is -voor hefeoprich-en van eon.standbeeldjaan Roning;Iie«-jold 1II f eene'" toc%ra^ * 3W0 > frank -ge-iternii, t ' Nieuwe statle ' De minister van spoorwogen heoft zijno r Jgcedkouriûg verleond aan een ontwerp tôt opriehting eener nieuwe statie op de ■ oosterspoorîijn, boven Landen, voor de ' troinen komondo jiiit do richting van • Ijcuvon. Men zal zoohaast mogeiijkeen begin maken met do uitvoering der wer- ! ken. Telefoon il-Iet Belgisch teleféennet toit ophedea , 75.000 abonnenten. Het rcneaehtig eijfer ; word dezer dagen bereikt, doof het bij -komen van 1;B00 nieuwe abonnenten. Eene heiîzame les Het Zwitsersch volk koiot eene heiîzame les te gevetn aan do andere vol-keren 102.026 kiezers van het vrije Hel-; vetic hebben de wetg&viog verzocht al de speelhuizen ongenadig te verbieden. Iltet is waarlijk eene aardige tege®jstel-ling met wat er gebeurt in België, het la'nd der maatschappelijko werken, waar do middenafdeeling der Kainer ziolLgiin-stig -verklaard ^heeft aan het wefcsont-vtotp, waarbij het toegela.ten wordt; do spelen uit te baten te Spa en te Oosten-de. De inriebters van hanengeveehten en van andere kermisspolen worden hard-nekkig — en met reden — vervolgd. Maar waarom dan 'wil nien door eene. wet toelaten dat de onbezonnen jeugd haar vadsrlijk erfdeel op het groe®--ta-pijt verbrasï, de gehuwdc mannen z:ich en hunne familie in de speeïholcn ten onder brengen ? 't Is te hapen,dat on-z.e wetgevers verstandiger zullen hande- • len en het voorgestelde wets ontwerp,dat ' eeno sehanpe is, mot klank zullen ver-, i wertpen. -, ,* — : Een huitenkansfe Te Eonden werd er eene openbare verkoaping van. sohiklorijen gehouden. Eon heer kocht er eene voor 125 fr. Toem hij naiien de sohilderij onder-zodht^svond hij dat Ihet er eesne was van don , grooten Italiaanschen meester Michel Angèlo. Dat word bevestigd door Irunstkenners en weldra kwam, er den-. gelukkigen kooper vanwege eono rijko Ainerikaiansche een bod toe van 500.000 fx, Dat de man dat buitenlcansje, welk | voor hem de fortuin vorwezenlijkt, met beide haaiden aangegrgpen heeft, zal nie-mand verwonderen. ' AMEiDSMEWS 1 . ,>'• . '• ,-.Wv' ' J: ; : De crisis :;T. Hoo'v.langer hoe meer versflecîiting er ; komt in de kftfosnaij.verheid. Te iient, onder andere, zal in den loop dezer •veetrtiendagen eene voile week worden verlet. Van velo andere plaatsen be-riclit men. ook, dat de voortbrenget im-. 5mer meer wordt * berperkt door éên of rtwee^dagon : per week mimior te - doen swezkon. j • v ( £ -,jr- nh1 ^ jd, iyieuwiruui% ie wusszl* procès van Pto. Caillaux iHet Assisenhof der Seine, waar het! en het procès van Mevr. Caillaux opgeioe-pen mioet worden, stond Zatcrdag nog oaderste boven, daar ailes moet in ge-roediheid gebracht worden. Zoo worden er in de wandelgangen barreelen geplaatst om het publiek tegeu •^e houden; verder worden er rustplaat-iBen gemaakt voor de republikeinache avachi, enz., enz. Men had eerst gezegd, dat er goen pu-•Miek zou toogelaten worden, docli er zi.jn au zooveel kaarten uitgedeeld voor (le toeschouwcrs, dat er "ventilateurs" zijn jnoeten geplaatst worden, welke tijdons ihet schorsen der verhooren, wat veraphe :lucht zullen binnen zenden, Behalve het publiek, zijn er niet loin ■dan 143 dagbladschrijvers, die het procès zullen volgen, en die moeten toch ook hun plaatsje hebben. En de advoca-,ien ? Dio zullen er natuurlijk meest van al zijn. Welke ^atde straï zBfn ? E venais voor de zaak Wilmart, wordt :er heel wat gediscuteerd over de moge-'lijke slxaf. Miev. Caillaux is voor het Assisenhoï verzonden, in gevolge artikel S02 van ihet strafwetboek, onder betichting van •vrijwilligen doodslag met voorbedachtboid gepleegd, hotgeen de doodstraf ten gevolge heeft. Even-wel kan het verdikt op verschci-dene wijzen verzacht worden. De îwe<3 vragen welke naar aile ■waarschijnlijk-heid zullen gesteld worden, zijn de vol-gonde.:lo Is Mevr. Caillaux schuMig, een vrijwilligen doodslag gepleegd te hebben op den perso on van Gaston Calmette ? 2e Werd de doodslag gepleegd met voor-bedachten raad ? Ef kunnen voor een der twee vragen verzachteude omstandigheden aangenomen %'ôrdcri. In aile geval zal het antwoord der jury een der volgende moeten zijri: Eerste vraag : JA; tweede vraag: JA. Doodstraf. Eerste vraag : JA ; tweede vraag : NEEN, zonder verzacbtende omstandig-heden : LeVenslangon d%vaixgarbeid. Eerste vraag: JA; tweede vraag: JA, met verzachtende oînstandigheden;, dwang-arbeid, minstens 5 jaax. Eerste vraag : JA ; tweede vraag : NEEN, met verzaehtende omstandighe-den: hoogsto straf 20 jaar dxvangarljoid, min6te straf 5 jaar opsluiting. Eerste vraag : NEEN ; tweede vraag: NEEN, vrijspraak. De voorzitter mag echter ook, als go-volg der debatten, volgens artikel 309, de vraag stollen van sla,gen en wonden, den dood veroorzaakt hebbeinde, zonder in-zicht dien toe te brengen; in dat geval is het een zekeren tijd dwangarbeid. Ko-mera er nog verzachtende oînstandigheden bij, dan kan het eene straf zijn van twee jaar gevang, welke door toepassing der voorwaardelijkheid, gelijk staat me: invTijheidstelling. W r .J> f' • WWWWW*. ; FranlxB*i]k Het duùr leven en de overvïoed van fruit Flet seiziben, dat wij nu hebben, mag waarlijk het îruitseizoen geheeten worden; althans in zekere strekon van 't Franseh-Noorden, In de departementen der Somme, Aisne en Oâse zijn de boonigaarden ©verladen met kersen, stekelbeziën en aile andere fruitsoorten, die op de boomen mooten .rotten. Het handwerk is dusdanig duur dat het den gewonen prijs der vpuchtea overtreft. In menigte plaafs zou de stedfilîng we!-giokomen zijn, die aan don eigenaap ieou ' zéggen : —, Ziehier, 20, SO of 50 cçntlsffien m laat inij kersen naar liartelust elen. 1 Neem al wat ge wilt, zou rooo Eeg-gon, ik zal er aldujs toch van af g ara!; en. Hederlandi Ernstîg ongeluk te Maastricht Aan de statie te Maastr/cht is gistorc-n middag een hulpremmer, toen hij delijn wilde oversteken, door een binnengeiko-men personentrein gegrepen. De roriAii-nist, die het ongeluk zag aanke^men, rom-,de uit aile macht. Toch is van dea man de linkerarm verbrijzeld en krecg hij eenige hoofUwccden. Brand \ Meri roeldt ons uit Eeordam : erledon nacht, te 1 uur ontstonJ, ter-wîjl de bewoners afwezig warca, een hevige bracd in een pand aaa de vVlliacï-minakade, ^ bewoond door «tec 'feesr Ds woning Wrandde geheel uit. Oor-(Zaak van den brand onbekend. JBe inhn». del -was yexzjifecd»'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods