Het morgenblad: volksdagblad

451 0
01 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 September. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 13 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rr1pg1jx8j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

T Jaargang N° 232 Dinsdag I September 9314 u 2centiemen-ftet HET MORGENBLAD ——11 —i in ni ii ni mu m i m i mr Aanfeondigingen g 4e bladzijde. — psr kleinen regel fr. 0.30 Financieeîe, » » » » jtoo Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » 1,00 Begraîenisbericht, , » 5.00 VQI-.KBDAGBLAD Allé modedeeliugen te zendenaan M.' J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 5*,-Ant^rpat Men schrijît in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefaon : OPSTELRAAD : ©67. — AANKONDIGINGEN : Afernietementen s S Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 6 fr. I' '6-maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr» 1 BUITENLAND, het port te bniten. f Aanhondigingen worden ook ontvangen door M. J. LEBEGUE et C°. 'Office de Pu* blicité:, 35, Nieuwtraat, te Brussel. ipcbe Oicieeie Kéelist Algemeens toesiand. — Aarschot en Itabelsn K5aacîisSag, 90 ut*e 's awontSs De toestand is heden onveranderd gebleven in ons land. De Duitsche troepen hebben Aarschot ontruimd, slechts eer zwak detachement is achtergebleven. Het verkeer per ijzerenweg is hersteld in een groot deel var de Kempen. Te Mechelen werd Maandag morgen het bombardement ronc 91/4 ure hernomen en heeft ongeveer een uur geduurd De slad was evenwel niet meer bezet door de Belgische troepen, zoodat het bombardement een nieuwe aanslag is op de bur-gerlijke bevolking. Eene Belgisebe Zending naar de Vereenigde-Stater ASVITWEBPEM, IVlAAiVQA& 3V0ND Eene zending samengesteld uit heeren Carton de Wiart,ministei van Rechtswezen ; de Sadeleer ; Ilymans en Vandervelde, staats ministers, is dezen morgen over Londen naar de Vereenigde Stater vertrokken. IN OOSTELIJK-PRUISEN.--- IN GALICIË ST PETERSBURG, 31 Aug. — (Officieel De gevechten in Oostelijk-Pruisen, waar c garnizoenen van de .t'orten van Thorn c Grandens deel aan nemen met een gro< aantal beiegeringskanonnen, duren op hc gansche front voort. De slag op het Oostenryksche front worc hardnekkig voortgezet. Troepen worde samengetrokken in de streek: van Kioltz en steken de Weichsel over om deel t nemen aan den slag ten Oosten van Lember Wij maakten 3000 gevangenen ; nab Vohgayzy verloor de vijand 3000 man ; w veroverden 4 kanons en vele kruitwagens ook vielen bij den overtocht der Zolotayi lipa nog 9 vijandelijke kanons in onz handen. In de streek van Tomachov maakten w IfiOt» gevangenemten Oosten van Tomacho .) werd de XVe Hongaarsche divisie versla e gen en ingesloten. Gansche regimentei n geven zich over. In andere streken wert >t hardnekkig gevochten. De vijand legt he it vooral aan in de richting van Lionabline waar de strijd heet is. [t De generalismus Groot Hertog Nicolaai n verklaart dat de Poolsche sokols, gezier y hun weinig prijzenswaardiggedrag, en hur o gebruik maken van ontplofbare kog'elf g met afgeknotte puuten, geen rechten kun j nen doen gelden op toegevendheid en be ij handeld zullen worden niet als strijdendei ; maar als onder de toepassing der militaire i- wetten vallende boosdoeners. e De bladen melden dat de Duitsche spoor banen gereed zijn om troepen te vervoe y ren van 't Westelijk front tegen de Russen v I Nog de Duitsche furis I te Leuven Tweo Leuvonaars die onderkomen he I bon gevondon te Oostende. vertellen a; I eea opsteller van don " Indépendance ' Ondor voorwendsel dat burgers op n I litairen geechoten hadden. begonnen I Dnitsohers, in den nacht van Dinsd: I op Woensdag, de stad in brand te si I ken. Bij middel van dynamiet deden s I de wijk in de buurt van de stal I Bpringen. Van aan den hoek der Diestschestra I tôt aan den hoek der Maria-Theresi I Btraat, worden al de hôtels van de St I tieplaasts verwoest en in brand gest I ken. De drie vierden van do huizen d H Statie-Leopold- Justus Lipsiusstraten, i H Volksplaats ondergiingen hetzeifde lot. I Een policieagent, op last van do Du I <t'oe overheden, ging met tromgerofl I de bewoners melden dat zij een o I ie&omen zouden vinden in de stat I *elKe veilig was. I "ij' weten hoe ze daar in eene hi I wrla&ç vielen en hoe rnannen,vrouw< I kinderen, gescheiden werden. Ond ■ de mannen kozen de Duitsc.hers 77 n I tabelen, waarond£r ingénieurs, advoc ■ ten, handelaars, ni.iveraars, enz., en n I Bien die mede. Te midden aile soort< I Jernederingen werden ze tôt Herent m ■ degevoerd. Een oude man die niet vlug genoi ■ Png, werd door de Duitsche Hunne ■ met stompen van geweerkolven vooru ■ ?edreven. Soldaten spuwden den ong ■ takkige in het gezicht ! I Te Herent ontvingon de gijzelaa: ■ »ochtans eenig eten, dooh als nagerec ■ Jferd hun aangekondîgd dat zij gct'us ■ 8wd zouden worden zoo do Beigiscl ■ ^P611 noS 6en geweersohot losten ! ■ Zij worden vervolgene in eene weii ■ Kel>racht waar men hun do handen ( ■ o«n rug lx)nd. De meeste Duitsche se ■ Jlaten hadden te dien einde koorden ■ l'Unnen zak. I man verhaal deed, een zo ■ toondo nog do kneuzingen woll ■ lÀi binden aan de polsen opg I nm!ien W'j bevestigde de geken< I k 1 ®Sheid van het opsluiten in i ■ inf " lie *^amP^ôhout, waar de beul< ■ noe 3 S1"18' toestonden hunne biec I ^unQcn spreken vooral :or te ste Twee hunner gevangenen die zich nog-al gemakkelijk in het Duitsch uitdruk-tea, geluikten er eindelijk in deze o£fi' ciers te overtuigen, die, men weet nog niet om we-lke bijzondere redenen, hunne gevangenen in vrijheid stelden. Zij gaven hun een vrijgeleide om zioh in de richting van Leuven te begeven. Maar, ln te Herent aangekomen, weigerde men hur .- door de duitsche iinies te laten gaau, n- Meer nog, men nam ze opnienw gevan-le gen en zij moesten zich voor de Duit-ig sche troepen plaatsen. Bij gebeurlijken e- aanval der Belgische troepen, zouden zij ■ij de eerste slachtoffers wezen ! ie Zij smeekten vruehteloos om medelijden aan een hoogeren officier, die op ruwen at toon ze toesnauwde; " Keine Gnado ! " a- (Geen medclijken.) a- Van rechts naar links gestuurd, bereik-o- ten de ongelukkigen de gemeente Cam-penhout. Daar Iroffen zij een Duitsch j,n officier aan, die. de eerste sedert hun wedervaren, bewijs gaî van een weinig it_ menschlievendheid. Hij stemde er îd toc 01 naar de klachten van de ongeluKkigcn te n. luisteren, en gaf bevel ze te laten door-ie gaa.n, om zich naar Mechelen te begeven. Gekomen aan de laatste voorpost, i..oes-n_ ten zij nu bij de wielrijders biijven, -n z.°?n^et zouden zij zonder andere verwit- Uging voor den kop geschoten 1 orden. 0_ Van aan Leuven tôt aan Campenhout, a_ hebben do ongeiukkigen niet anders dan a_ afgebrande huizen gezien, langs den weg 'n lagon vele lijken van burgers. c Voor een huis lag het verkoold lijk eener vrouw en verder het' lijk van een rustigen landbouwer, geworpen op den n ruS- Zij kwamen in een afgrijselijken toe-e. stand te Mechelen aan. Thans bevinden zij zich te Oostende, gansch ten onder •s gebracht, met den schrik in de oogen en [.jj de razernij in het hart. J[_ ffij verlaten ze, diop medelijden gevoe-1R lende. en meer ontroerd dan wij hen wel wiîlen toonen. S Episode uit de verwoesting " van Leuven s- :e " Het Handelsblad deelt nog eene epi-c. sode mede uit de verwoesting van Leu-;e ven : lo De soldaten die de slad bosset hieldei;, ■n meest Ponaneranon, warc® afschuwelijk dronken. r- In hunne dronkcmatis waa n -/Art bo woerden zij een priesier te hebber. hoo- ren roepen : Daar zijn de Franeeh-en ! Uit schrik begonnen zij malkander te be-schieten en als hunne overheid opdaag-de, hielden zij staamde dat de biurgers op hen goschoten hadàen. 't Was een eerlcoee leugen, nnaar dan is men eene onverbiddelijke jacht gaan maken op al wat een soutaam d?oeg ; Witheeren en Premonstratenzers onder-gingen het gemeene lot. Een 20<-tal pa-ters Jezuieten werden gepakt, en men l deed zo gaan tôt Tervueren. Daar deed een officier hen aftasten en op een hunner vond men een agenda, met het be-l knopt relaas van de gebeurtenissen sedert het begin van den oorlog. | Er stond oo)k geschreven dat de biblio-theek der Hoogeschool, die zelfs door de godsdienstoorlogen en de revoluties . was gospaard, in 1914 door de Dtiitsche overweldigers, was in brand gestoken. Dit geJezen hebbenjdv sloot de officier de agenda en zegde : Dat is voldoende. Met vier fij-ne heerkens van zijn soort hield s hij een specie kriigsraad en daarna ver-I wittigde hij den priester, dat hij op staanden voet zou gefusilleerd worden. Dfeze vroeg de absolutie "in articulo • mortis" te mogen ontvangen ; men liet . aan. een zijner collegas toe om ter zij te staan. De priesters gingen geknield op L den weg zitten, terwijl de wakkerejongo Jezuiet zich tegen een boom ging plaat-, sen. De andere wendden het hoofd af, doch de beulen dwongen hen toe te zien en naar den terochtgestelde te kijken. Op enkele oogenblikkon werd het lijk begra-ven en daarna moesten de andere den weg voortzetten. De geestelijken werden in vrijheid ge-i steld door tusschenkoinst van den pater 1 provinciaal, die den Ainerikaanschen ge-; zant deed optreden. Deze d«ed ook do i beschenoing van het Amerikaaiische se-minarie verzekeren, waar, naar a en ors ! verzekert, Mgr de reetnr en Mgr de vi-| ce-rector een "oncierkomen konden vinden. ' Zeemijnen en 1 jaohî sp schepen Naar aanleiding van de twee Deensche schepen, die in de Noordzee, en twee Nederlandsche scliepen, die * in de Oost-zee op mijnen geloopen en gozonken zijn, zegt de marine-medewerker van de "Times", dat het veorrooedelijk geen los drijvende mijnen waren, die de Haagsche conventie verbiedt uit te strooien, maar verankerde mijnen, die eohter in diep water en op onvasten bodem licht af-drijven. Het blad meldt,dat de Emgelsche mijnvegers al een inenigte van die mijnen hebben opgepikt. Voorts heeft de schrijver het over de twee Engolsche schepen die aan den vijand verloren zijn gegaan, — twee na drie weken oorlog! Het grootsteschip, de "C'ity of Winchester", schijnt ergens in den Indischen Oceaa,n buit te zijn gemaakt, en wel op 6 Augustus, dat is slechts twee dagen na de oo-rlogsverkla-ring. Vermoedelijk, zegt de schrijver, was de kaper in vorbinding met Duitsch Oost-Afrika en kreeg hij van do d-raad-looze statie te Dar cs-Snla-m sinds verwoest, borieht waar de koopvaarder zich ophicid. Aangezion de kaper echter. volgens bericht, (ie mannen van de « City of Winchester» te Mozambique heeft gelànrl, is hij blijkbaar snel weggevaren van de plek, waar hij het schip liad buitffemaakt, en is hij misschien een van de schepen, waarop hij sindsdien in den Atlantisehen Oceaan jacht is gemaakt. Wat er van de Oity is geworden, is onbe-kend. Missohien is ze in den grond geboord, misschien ook is er een Duitschen hulp-kruiser van gemaakt. met een bewapening die er^ens in een riuitsche haven klaar lag-. Maar het is moeiiijk te bedenken, waar dat kan wezen. Het andere verloren Engelsche schip is het stoomschijp « Hyaden », naar 't schijnt echter door Duitschers gecharterd en op weg met mais naar Rotterdam. Een Duitsche kruiser boorde het in den grond op do' kust van Brazilie. Dergeli.iUe bericht->n zullen er wel meer inkomen. denkt de schrijver ; vooral uit de eerste da^en van den oorlog, toon de Engelsche oorlogsschepen, die op de Duitsche kruisers jacht maken, nog niet goed bezig waren en de Engelsche schepen ter zee nog niet van de ooi'logsverklanng hadden ge* hoord. Gémis van dradelooze telegrafle is dan zwaar gestraft. Het werk die kapers op te sporen is niet gemakkelijk, zegt de schrijrer. Zoolang zij radiotolegrafisch bericht krijgen, waar hun kolenschepen ze wachten. kunnen zij in zee biijven. maar met h Lin a een hait'' dozijn schepen die achter eJK nunner aan zijn. zullen zij het Loch niet, laug volhouden. Met het vernielen van dradelooze sïaties wordt voortgogaan. Dat in Togo zal wel vernieid ci. vermeesierd zijn, want een oxpeditie is er alett/'lijko dagen gèledon voor >--an rie kust vertroklten. Ds.t to Tsîngtou gaat er ook aan en andere jr. den Srooten Oceaan zulleD eveneens wel niet meer bestaan. Binnenkort, vèrvolgt de schrij ver, zu de kapers hun steenkool-voorziening ophouden en dan moeten zij buitgema of in den grond geboord worden, tenzi spoedig in een onzydige haven vluch Maar onzydige staten zijn er nu weinig zullen voor er veel dàgen zijn verloc waarschijnlijk nog Blinder in'aantal zi Welke staten bedoelt de schrijver waarschijnlijk binnen enkele dagen t€ Duitschland partij zouden kiezen \ Nog eeo factor van ooderga vaor Ouitschland Duitschland is bij uitzondering land der nijverheid, dat zijn voorna ste bestaan vindt in het werk zij handen. De landbouw werd er nimmer d den aard van den grond bogunstigd vooral sinds zij ne bevolking zoo i zienlijk aangroeido, is Duitschland 1 plicht zijn voedsel, op een klein ged te na, buiten zij ne grenzen te oeste! Maar de aanzienlijlte winsten welke land met zijne nijverheid verwezehli laten het toe ruim uit te geven v zij non nooddruft. Zulks weet iedert en dat heeft Engeland, welks onverzt bare vijand Duitscliland nu geworder op eenen maatregel van zelfverdedig en wederwraalc doen zinnen, die steund is op den economischen toest-van den tegenstrever. Van nu reeds wordt het iederen gelschen onderdaan verboden eeni handel met een Duitscher te drij ven. Aile consuls en gouverneurs Kre een brief, waarin hun gevraagd w de Engelsche regeering te willeu in!; ten welke do streken zijn, waar zij der eenigen vorm het moederland ve genwoordigen, die Duitsche artikelen voeren, Verder moeten zij da rageering aile lichtingen verstrekken, wolke met c invoer in betrekking staan, als zijnde belang, de prijs, enz , van du impo tie. Wordt verzocht staten te willen dienen van de geleverde waar.Zulks di ten klaarste aan, dat Engeland het zicht heeft, de fabrikatie dier voo^ pen zelf _ aan te gaan. D.e ministerii omzendbrief in kwestie wijst er op aldus een besto middel gevonden is de werkelcosheid in Engeland en zi coloniën ten doelmatigste te bevechten De Board of Trade nam nog een der besluit, dat bewijst hoe ernstig dien economisclnn maatregel van zelf* de.ligiug opneenit. De Duitsche brevei zijn allcn als vervallen aanzien 5 zekere pleegvoriren mag iedereen nai ken, ailes wat tôt hiertoe tegen verdi ging door het brevet beveiligd was. Om ons een gedaclit te vormen ' hetgeen Duitschland alleen aan Engelf verdiende, zij hier aangehaald dat laa genoemd land elk jaar voor 25 milli< Kerstmis speelgoed aan Duitschk kocht. Dat is al con eerste verlies Duitschland moeiiijk langs eenigen ande kant vergoeden zal. Een andere arti dat streng zal geboycotteerd worden is pianofabricatie waarvan de Duitschers c al een artikel van groote exportatie h ben gemaakt. Xog op een heel deel andere voorw pen wordt het oog gehouden, on gel liet in Engeland het geval is, zal het < gaan in de andere landen die de opp macht van Duitschland zoowel onder e Domisch, als ondor krijgsoogpunt wil kr.akken. Het is een strijd op leven en doad geen enkel middel mag onverlet gela' om don val van den algeuîeenon vijf te verhaasten ! Faters Redemploristen doodgescho! De Parijzer correspondent van «De Tj, ïaat aan zijn blad weten dat negen Pat Redemptoristèn door Duitsche soldateu ■/ doodgeschoten. De paters woonden in . klooster te Reidisheim. 'l'oeil deze stad voor de eerste maal d< de Fransclion was ingenomen, werc eenipe f'ransche soldaten door de pat gastvrij ontvangen. l)e Duitschers zal echter de soldaten, die viuchtelingen t ken te zijn. op de hielen, drongen het klo ter binnen en schoten negen paters op 1 kloosterplein dood, tegeiijlc met de gastv ontvangen Fransciien. Bombardement van Ekain TROYE. 30, — Twee honderd vluch tel gen van Ebain zijn teTroye toegekomen Zij vertellen dat de kleine stiid een eer bombardement onderging Maandag. "van ure 's mergens tôt li ure 's avonds. ] bombardement, waarby vele siaohtofi'i vielen, werd Dinsdag om 4 ure hernonn De bevolking vluchtte in de kelders. stad atond wejdra in brand. Doze vluchtolin^on boreikten te v< Verdun. vt,icue, <ïû, jyieuwiraai, xe imcsseu lien akt . Het Morgenh/ad Wen worclt 's morgens uitcjevent en bê. pen f/e berichten van den n gen micLdag- en den avond. jl| De Gaz et van Antwerpen die 'snamiddags verschijnt, be vat al de berichten v&n den £ tôt 15 ure. CZ Ûe bilan der Duitsche en ^ Oosienrijksche verliezen ter zeû t de bilan der Duitsche en Oos- j 1 tenryksche verliezen-ter zee : ii't T-Oh eerste de «Goeben» een dreadcouffhl oor V|n, 23'?00 ,tou ; tvvee sterk(- kruisers oor «Schornhorst»' en «Gneisman» van ii 5tt 'eD' îf1 ' ,twef! hchte kruisers, «Einden»' en ien- «Nurnber» van 3400 ton (deze laatste inge- as, sloten door de Jajianeezen) ; de lichto l~ rui-ing sers «Breslau», «Magdeburg», «Mainte» en ge. nog een andere, wiens naani mon niet kent, md "S onderzeeer «u. 15-, ; (ie munleggers «Kopigni Louise» ; de Iransatlaniiekei • Kaiser W îlhelm» van lôOOo ton 3of 4 n~a-??°ie,Vle?tro?orsi, antlere beschadigd ; -> eindelijk de kruiser «Karlsruhe» in den n ,ffe'-;i00r1^ door de kanons van de ït n «Bristol» aau de Bermuda eilanden. eia Oostenrijk verloor de « Zenta », x3C0 ton, ch- eemgei destroyers, de vloot ligt opgesloteu on- m c e Adnatische Zea en do Japanéezeii be-rte- waken ook nog een kruiser. in- Engeland héeft slechts tôt hiertoe <ia «Amnmon» verloren en zijn zinken is 'dau in- n°S ri®t ffevolg van een laffen aanslag ion . De Fransche vioot blijft nog altyd oage-het eera- llzeeÈifaitiiiiÉil QI- :ele C^S AugBS&iBSS Itf S4^ t Oijîotifcefiie-jdii i'ii oniclës^ fcrofj jllG Î t Is het pantserechip Arethuea", en an- ni-t ilet paiiiserschip "Amethyst , em-het 6 ,ns aaiigewezen, die de voornaams.e .ei_ roi vervuld heelt. ten . PaQ|s_erschip, hetwelk het eer?to i3 lits vaiJ ^e. twintig gebouwda pantserschepei* na- onder het huidig ministerie van Zcewe->di- zenj voerde hot paviljoen van den Commodore Iyrwhiti„ bevelht'bber over de ■an 0Cll3Pen der eerste vlooi. ind -^eî °Ptr°Jea bestond in eene beweging tst- ultSevoprd door eene sterke inachî ' des-)en loyers1, aangekid door de "Arethusa", ^ °cr (locl hebbende laugs de kust de iat aca'e sche schepen op te vangen er# ron ze genlakkelijk in hooge zee -te ontmoe-' ten. Ivcl £)e «Arethusa", die de' linié der "dés-® troyers" geleidde, is vooreerst aangeval-1 >•- len geworden door twee Duitsche krui-e> sars v/erd zwaar in strijd genomen godurende 35 uinuten, op een aîstand er- van ongeveer 3000 yards. Dit schip hee,"t !jk schado geleden en eeuige manscha.ppei? îo.v verloren,. maar heeft de twee Duitsche er- kruisers verjaagd, waarvan een door zij-eo- no groote kanonnen ernstig werd getrof-len fen. Later in den morgen had licizelfde schip opvolgenlijk slag te leveren t^gen en twee andere Duitsche schepen, die ont-;en moet werden in het verwoed gevecht dat nd volgde, on, met de "Feariess" en het eS-cader van de lichte kruisers, droeg het bij tôt de vernietiging van den kruiser " Mainz". pn Om 1 uur, was de "Arethusa" op h-ït c-! pur.i aangevalien te worden door twoe |d» and are Diiitscli'e kruisers, t>-pe "Town", jrs toen het eseader der pantscrschepon ze«r jjn wel van paa kwa.m. Men axsht^rvo'pdo iet de twee vijandelijke schepen en y.e den d'èperik in. >or De hoedanigheden vain, de "Aretiu»»", on om slag aar. te gaan, z|jn «tstetend bc--Ta wezen. ]>it is oor, verheng<w.d teeken, en vernûts "t»n grw; getai van deze uli-,fu mujitoewle «n ijenige txAxeiptn bimtEoiko» :)S" de vioot gaan vorvo*^gen. Sîeclits over dngm wa»6e*Arv J thusft" in >igjMeliî, aj» bijgevoe^î sohip «n de bemar.TJtng knrid» eB(aaJ niet. imch .WkVo net «chip. In d<?ze vrjorwaArofu lu ât reek» jn. richamgeu van »m wov&ev van eo» al-lereeret (.•elanfi, «î voegen *«n« oleuwsi :bladizijde bij df «.nnnlen van '"ri» jl rijk sfTibip. Âlhoewe! «r etecb» jit vijandeliike 4eetroy«r» ln ainlwnd^» d» >rs staïKi :rÀj n gelden, werd he* m^erencfeeL jn der 38 n- 20 oicri-i^erido «chepèn g<» De troffon, we Min beitoud is siechte <*• <t»n- ' ken aan ooub Itaastig» rluchî. >ot De fsi'ootero n>ncht «te»; Briterfie iaunon-nen m destroyer*, van noMv toi schip,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods