Het morgenblad: volksdagblad

432 0
28 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 February. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/901zc7sv5m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7e Jaargano, «nftnaEâsaBflNmHHBEim 57 fcateroag 2& feuruarî 1914 î centiemea tiei nummei HET MORGENBLAD Âânkow^^irsssn s j | 4- bladziide. — per klemen '• e^ei fr. 0.30 1 rinanciëele, * 1 * * ! 1 S'adsnieuws, pet grooten regei » 2.00 | Reclaraen, » » » » 1-00 I Segraieniabericht. ^ |nn ,MM,*,,i*' ï, J VOLKSDAGBLAD ' &R« icededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, À.ntwerpo». Men schrijft in op het bureel Tan het blad en op aile Postkantoren Te le fo on : OPSTELRAAD : 967. — AANKOND1G1NGEN : 2214 (■■ 11 ' AfeassnesnewteB* s Een }aar, S fr. — 9 maanden, 6 fr, 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, S k. BUITENLAND, het port te buiten. Âankondiginrjen worden ook ontvangen door M. J. LESEGUE et C\ -Office de Pu» 0licite„ 35. Meuwtraat. te B russe i. Mil ■■ Il !■! If— 340 millioen I - \ ' Dat is de prijs van de roode /volksbedriegerij in 1913. Dr,e hou-derd veertig miliioen, heeft zij aan ihandel en warkmaii aoem verliezeiu ! He. graot Londensch dagblad T h e P' i m e s, scliat het aigeheel verlies, oor het uiîhong'eriugs'werk der al-jg.emeene werke-akiiig verwekt, op ©en milliard. Om zeker niet te overdrijven, be-<paleii wij ons bij de cijfers die blii-[fcen uit de oi'ficieelc iiaodelsstatis-'tiek, en dan bev-ïnden wij dat ons ■land in 1913, drie honcard veartig mil .om in îijmm algemeeiifin han-idel verloor. \ Teracht is België ste-eâs fier ge-iweest op ziji hoog haïuteiscijfer dat Wdei' bat kathol.ek bestuur, Yaïlaf -1881 tôt 1912, bij v»ori<iuur is ge-ijetegen. In 1S12 bedroeg onze lian-•Bel (invoer en uitvoer) 8 1/2 mil-Ward, zoodat iedere Belg in haudels-Mvaarde meer dan duizend frank vêr-cegeiiwoordigde; dat is driem-aal zoo-fr'eel als éen Franschmait of een {Duit&cher, en .ongeveer eens zoo veel tels ûe Eaigeisshman. s .In 191S echter dSaalt plolselimg on-S8 uitvoer met 200 JXiiilioem, ter wij 1 'wij dat jaar v>oi meer d'an 140 nril-îi'oen Tarai BBer hebbe.a ingevoerd fdhtn het jaar; te voren. Voor '200 aaiU-oem d<us hjibben wij mander aan ce vreeœo® l-aTjjlen vorfcofiht en voor xaim 140 million bebbesn wij bij de jrreeif.de laadeaj moeteii koopen bet-. jgeeit wij' ande® in ons ei^on land Ffvondep ; dat çaakt dat onze hàn-^ mèl en nijverhld eer da.n 34( aiil-ï^iôeai in 1913 feelt vérioren. : ■ Wanneer men zulke plotaelimge da-lip.g in bel haidelscijfer van een , ï»nd waa.rneem', vraagt men zich »a^i lekeurig i waaraan die ver-ttandering toe t sehrijven is. : f Men zoa eei oogenblik kunnen teaj aan dienschrik voor den oor. die banoe en nijverheia zou an verlamd Dooh daar kan de oorzaak aiet liggen, visrmits jleniaburige lan® het oorlogsgevaar ^■eel meer te ' uohten hadiden dan i wij, en aldaariat zelfdie ver&chijn-teel n.et is wa? te niemsen; iiniegm-Jdeel, die vreeme landen hebben ons ktteer geteverd [an vroeger rmidw.t Jonze eigene ni-erheid verlamd 'as pti ons niet béotrgen kon wat zâj pus eartijos ga i V De ware oojç&ak van. da* verlies i© niet ver te Jtïken; de s«buld daair-tpan ligt aan <i nooœ uStSioagerBairs vanaf het igm van "t jaar 1913 met Jand nuet aJ. îmeene werks^king îcebbfm bedreé^ en aldris overail bet iwantroTrwem héhen verweki bij de paburige landér Onze kjantetn in jfen vnearode d^rven hier geene be- stellingen doesi, daar zij vreesdeai dat, met de algemeene werkstaking onze nijveraars en hamdelaars ce gevraagde leverancie toch niet zou-deai hebben kunnen bestelen. Uit dezeiide vrees gingen vele hande-laars?1 van ons eigen land de onont-beeaiijke besteliingen do en in den vreem.de, ten einde hwn bedrijf niet te moeten slil leggen Wie herânert zich niet meer, hoe iedereen ldoeg dat de commerce niet meer ging; hoe sioinmàge îa-brieken verplicht waren, bij gebrek aan besteliingen, een gedeelte h miner werldieden aï te danken. Onze groote havedis kloegen pu tien in aan grcmd, en zagen van dag lot cag het getal schepen vermiiidéren. Arat-werpen zag zijme kianten naar Ro-terdam overvaren. Heeft citoyen! Van-dérvelde in September 1912, reeds niet onderhandeld met cte sociaj sten van Engeland, opdat zij, eenmaai dat de werkstaking hier zou uitge-broken zijn, zouden beletten dat hun-ne werklieden onze havens kwamon uit den nood helpen ! Ziedaar het noodlottig werk der roode volk&bedriegers. En hun w< rk was des te hatelijker, daar de kop-stukken wisien dat hunne uitbonge-ring tôt mets zou dienen. Zij wis-ten het; het bewijs ervan is dat, als het gevasr dreigend werd, de groote chefs, Vandervelde, Éaiys-mans en Cie, een aarzelend ver?.et hebben getoond ; wij zeggen aarzelend want zij diarven hun ge-zag in d'en uitersten Siond niet meer doen gelden, vreezende dat hunne komedâe dan aan het licht zou ko-men. Imrners, eerst den vera^raal-den wer)rma,n nutteJoos en tôt het uiterste drijveu, en dan zeggen : halte ! dat ging n;et. meer. Als wij œu de gevolgen nagaan van diie hatelijke volksbedriegerij en uithongering, dan zou The T i -mes wel kunnen gelïik hebben wanneer hij spreekt van 1 rcSHiard ver-lies; imraers' vele van onze vreem-ae Idantetn zij» niet meer teragge-komen daar zij elders con trac ten moesten teekenen. Dit geven wij ter overweging a an al de werklieden, die bij die zote komedie hebben bouger geledem, en dae seidertdien s'iechts al siaklcelend aan werk zijn gekomen ; aanl al ae kleftnhandeiaars en uerm.gdoerters wier bedrijf. om wille van eertige roode heeth'oofden, een knak heeft ge'-re getn waarurt bet uog niet is reaht-gelcomen ; aan al dfe rtijveraflrs., di« hunne klanten, om wille dea* roode judssserij, zagen naar den vreerodie oTOrgaam. W. WERELDGEEURTENISSEN ^olitiek veifa! in Frankrijk -I» Fransehg aalsniacbine is ontred-f«rd, dat erkenj® onder andere, gerwe-Mn minisfcer L&essan in. het linkeche w™Z6r ||e Matin", en deberuch-» Olejnenoeau ilf> dio geen ander uit-Komet zi«t dan n grondwet de oa-jTOresajgijaaEheid te scbrijven yan Ka-toerlidechap en iet ambt van rmnister, ia de zuat van z&ven achtsteo Kamerleden om een portefeuille te oamacbtigen, zi< Olemenceau de voor-,^^!cste oorzaal van het gedurig omvcr-verpen van miistaries en het slechte w^ken van Kaier en Semaat. Graaf de M'ai schriift ook verontwaar-PSa over de laitste debatten in de Ka-P®r> ea is mar droef gestemd. Soms Paiement, zegt hij, onder » . «rang der ipenbare meening, onder W înspanning vin ^ea hoofd der regee-. S> onder het «evaar dat soms blijk-^ natie beireigt, om aan zijn eigen *,? âl te ontkoEen. Men heeft dat ge. pf?' 'ûon Caillais bez-week, omdat hij ranscij.Qongo >an Duitschland overge. verd had. M«n heeft het gezien, toen j ^^«erstaaafeire kracbt van den wil kfon i. P°illcacé aan het be-svind bracht. ■' • "seît iiet fszien, toen de wilskracht van Barthora den 3-jarigen dienstpUcht deed aannemen. Maar de kwaal 5s te dâop ingevreten. Telbens nadat het lichaam, dat er door verwœ&t wordt, opgesprongeu is, vreet het meedoogenloos voort. Dezejfde maru nen, die Gaillaux veroordeelden, Poinca. ré veriîozen, de wet van drie jaar aan-naajien, beven mi voor hun herkieztog, en verloochenen wat ze gisteren gedaan hebben. De Kamer kenrt met gekromde ruggraat den koop goed, waarbij het te-gen begunstiging bij de verkiezingen om de tœkomst van Frankrijk gaatenCail-lamx trioinfeert over al die laagheid. Het parlement is nog slechts een verwoesten-de macht, die de belangen der natie aan eigen voortbestaan opoffert. Aile vier jaar, naarmate de verkiezingstermijn nadert, beeft het nog slechts één gedaobte : in het ïeven blijven, de uitbuiting der natie voortzetten ; aan de re^eering vraagt het niet anders dan zijn eigen leven. Orama der ziitneloosheid Tijdene een aanval van woedende zin-neloosbeid, heeft de landbouwcr Jan Ber-ni zijnen oom dood gesiagen. Daarna beval hij een voerman, die kwam aan-gereden het lijk op zijne kar te laden en naar de stad te rijden. Eindelijk kon-den eenige dapperen den zinnelooze be-meesteren en binden. NIEUW MENGELWERK Het raengelwerk « Marco de Bandiet » is geeindigd. Morgen zullen wij er een nieuw afkondigen, getiteld OP DEGENPUNT Dit mengelwerk kan, om zoo te zeggen, doorgaan als een tegenhanger van hetgene, dat over drie dagen is geeindigd. OP DE BAAN Maat regel Zendingen gemuat geld van aile ge-wicht die, op aanvrasg van den tol-dion&t onderworjx;u worden aan esn gron-dig onderzoek bij den uitvoer uitBelgie, betalen een loon van 50 centiemen per 100 frapk harer inhoudswaarde, voor hét vervu'llen der toi formai;teiien door den spoorweg. Deze mjaatrsget zal toegepart worden te rekerien van heden. Fraakriik doet België na Wij bezitteu eene jy et op de ki-nderbe-scherming en kinderreehtbanken kwamen tôt staind. Franfcrijk liaastle zich België na te doen en oak bij de ZuiderburoQ zijn kinderreehtbanken iregoricht. De derde Vredeseonferentie De regieering van de Vereenigde fcsta.-tên vain Amerîka heéfl ook aan de Ne-derlandsehe îegeering eetn vooretel ge-sonden betreffende dp iifriehtkig op intea--nationaflen grondsiag van een komibeit, Wast met -de sanieœsfceîlingi van em werkprogxamma voor de derde vredèseon-ierentie.Veriaring Het is h-den 29 i. vr g^Jeden, d-^t de Congo-Vcrijfetaat werd in 't leveogeroe-pen, gebeurtenie welke stelîig een kear-punt in de geBcbie<lanis van ons land heeft teweeggebracht. De sehippers bij minister Helleputte •De minister heéft eene afdeeling echip-pers en bevraebters ontvangen om te be-komen dat : lo de werkem van uitdieping der vaart van Oharleroi" zonden bespoedigd worden ; 2o dat de verplichte schocrsing der vaart hier zoo kcsrt mogelijk dure. : 3o dat bet centraalkanaal epoedi^ voor de scbeepvaart zou worden beschikbaar gesteld. De minister heeft beieoid de vragen welwi'Uend te onderzoekien. Op de rechterwang van Terwagne Wij lezen in het dagblad "L'Eclair" van Frankrijk : " De zoon van heer Léon Bourgeois ie geopereerd aan den blinden darm.I>e ope ratie is volkoinen gelnkt en wij wen-achen den zieke er geluk over. " En wij feliciiteeren ook zijn vadex.ge-kenden verwereidlijker, vervoiger van de kloosters, on» voor zijn zoon eene k]JL niek te hebben gewild, bediend door Ho os. terzustere. " Wilde hij daardoor dan bewijzen, na zoovele andere demoeraien van zijn ai-looi, die het middel hebben om te betalen en vrijelijk te kiezen, dat de zorgen der leeken maar goed zijn voor het volk ? " Stndiereis Een aanrfmlijke gioep Beîgfecbe on-deinemers van openbare werken heeft eene studiereis in Italie ondemomen en b'bdcbtigt aldaar de voomaamste haveiis en groote steden- E»n telegram uilt Genua meldt, dat de Belgen aldaar door dfen Bond va®, Ctadememers en de Kaanor van Kooph,amfîol giilbartig zijn ontvangm ge-wordesn. Van Genua reîfeden de Belgen ai naar Miiaan. Terug ait de Poolstreken De Zuddpoolexpeditie van DnMawaom is te Adelaâde aangekomen, aan boord van de "Hurora". Zij heeft merkwaar-dige uitslagesn bereikt. Zij heeft eeoe zeer rijke verzameling vigschenen aee-dieren uit de diepe lagen der zee, tôt op 2000 meters, opgehaald. Veel ervan waren onbekend. De meegebraohte verzameling vogels is praehtig.De expeditie vond ook rijke kool- en ertslagen. Dynamielaansiagen Portugeesche stakers hebben bij Huel-vas op twee spoorwegbruggen aanslagen met dynamiet gepleegd. In de statie Santa Apolonia, te Lissabon, ontploîte eene bom, welke groote sehade aanrichtte.Drij spoorwegbedienden, die in 't bezit waren fean bononen, zijn aangehonden. ARBEIDSNIEUW& De staking in 't werkhuis Carels te Qent Deze staking blijft onveranderd voort-duren ea heeft niet de minsle kans bin-nen kort gecimiigd te zijn. Heer Oarels wees niet alleen de onder-handeling af, maar verrzekerde nogmaals dat hjj niets meer had te voeger bij hef-geeii hij reeds zegde en hij opoàouw zou begionen aanvnarden. ï)e werkliecten kunnen ook op de te-sohenkoniist van het patroansay rn.IS.kaat niet eteunen, gezien bij "Carels" degroot-ste loonon der stad worden betaald. Te Leaven Deze week weirden weer een 10-tal arbeiders in de werkhui-zen " Dyle en Bawcaian " voor onbepaalden' tijd naar huis ge/onden. Zullen het de ° laatsten zijn ? Het ware te wenschen. Keeds schat men het gelieel getal werkloozen op 600, en dit op een to-taal van 11;X) arbeiders, welke dez.e groote metaalnijverheid gewaomlijk be-zigde. Ilet is wel een zwaar ongeluk, voor onze arbeider&klas, meiaalbewer-kers, evenals voor onzen stedeli j ken bandel, die het maar al te wel gewaar wordt in zijne zaken. ILamdliOMWiiieuws Aardappelen Men freet dat de regeering der Vereenigde St%ten den invoer verboden had van vreemde aordappel'en. Sedert Maaindagie dât verbod iingetrokken voor wat aan-gaat de aardappelen van Belgische her-komst, dank aan de tussohenkomst van onze minister van landbouw en van bui-tendandsche aaken. Brief uit B russe! Elieade. — De taxit weerdeps. — Eesock. — Benocmins. - De sooialiiten hebben destijds zeer veel o^rdreven om den vlaamschen buiten voor te stèiien als het ellendiggte oord der gansche wereld, natuurlijk met de eenige bedoeling de katholieke paartij en den katholieken godsdàenst er door in aefating te doen daien. No oit is1 het in ans gedacht gekoinen de beetaande mistoestenden op onze bui-tengemeenten te verst-hoouen, maar steeds hebben wij houden staan en bewezen dat er in dte groote steden, zooate Gent, .4ntwerpen, Luik en Brussel, we&e be-heerd worden door ïïberaîen en social is-ten en ^-aar dezes aanhangers de groote xneerdfi^heid vownen en waar bijgevolg liberale en sooiajlistisehe leerstelsels zoo volleddg mogelijk wca-dan toegepast, dat daar, achter de oogverblindende Ucbte® en prachtige etraten en winkeds, eene ellende heerseht die wel duizend graden de armoede op den vlaaanschen buiten overtreft. Hierbij een onomstootbaar bewijs ter felegenheid van de etemmiEg der wetop e werkmanswonàngen. Vrouwen, kjndetèn en onderlingein die twee, dirie dagen zonder eten blijven.kan men des Winters bij gr^jen vindan in de acbtOTbuctrten en andere Brusseleche Maroflenwij ken. Beroofil van Mcbt en lueht, niet be-hoorlijk gevoed, schamel gekleed en de nachtrust nemeode nog slechter dan die-ren " zien de kinderen zoo bleek, afc hadden zij geen bloed in het doorschy-nend lichaam. " Van de slaping geeproken, het 5s sohrikkeKjk gesteld ! ♦ * * Er îb weteig verartdering 5a den stand van de staking der taxivoerders te Brus-sel aan te siippen. Het bestunr der ta-ximaafcschappij heeft verklaafd dat zij stipt de opgelegde voorwaarden van haar lastenboek uitvoert en wil van geen toe-gevingen hooren, Het aantal taxivoerders, dâe aan den arbeid gaan, stijgt eohter met den dag. Gisteren reden % rijtuigen iiit en de tnaatsahappij verzefeert dat morgen de nieuw aangeworven voerders in etaat znilen zijn uit te rijden, * * * Heer Merlin, gouverneur van Fransch-Oongo, werd Donderdag morgen door den koning. in gehoor ontvangen, in het paleis van Brussel. Op zijne reis in Afrika, toen hij van de Kaa.p naar Banana ging, werd de koning, alsdan nog kroonprins, door heer Merlin, te Brazzaville ontvangen. De gouverneur maakte nu van zijn verblijf te Brussel gebrudk om Z. M. het gebrachte bezoek terug te brengen. * * * Wij vernemen dat bij zijn vertrek uit het ministerie heer Levie voorzitter van den beheerraad der Nationale Maatschap-pij van Buurtspoorweihen, zal benoemd worden. . Het PariMiit BE KAISER Zittang van Vrijdag, 27 Februari 1914. Om 2 ure wordt de zitting geopend, door heer Schollaert, voorzitter. WET OP VROUWEN- E!N K1NDEHARBE1D W'ijziging aan de wet van 13 December 1889 De Kamer vervolgt de bespreking Va» het wetsontwerp der Begeering. Heer DAENS (in 't Vlaamsch.) beweert dat de huidige samenleving ailes sitbaat, zelfs vrouwen- en kinderàrbeid. Heer G. HUYSMA'NS y'erwijt den heer minister het neerleggen van çen ontwerp veroorlovende kinderen onder de 12 jaar aan te wertden, die een ceriiii.caat van lagere studiën bekwamen. Hear DE KEliOHOArE ontwilckelt zijn aniendementen, het vertoeven verbiedeôd op werven van kinderen minder dan 14 jaar oud; alsook het werk op de buree-len aan kinderen onder de 14 jaar. Heer BOLOGNE neemt niet aan dat men geen glasblazer kan worden aj£ men niet van 12 jaar op siiel gaat. Heer VAN REETH aeht dat de werK. man het loon van zijne kinderen behoeft om zijne familie te voeden. (ïlevig -*er-zet aan de uiterste linkerzijde.) Heer HUBERT houdt den tekst der Begeering staan de en , neemt aan In sijn amendement de wijziging van heer dt Kerchove d'Exaerde te lassohen. Na enkele opmerkingen van heeren Fe-ron en Dtebunne, wordt de zitting «an $ ure geheven. Dinsdag, zittîng om 18/4 ure. SE SEISAAT Zitting van Vrijdag, 22 Febraaat Î914. Heer voorzitter de Favereaa openi ont 2 ure de zitting. ROUWBEKLAG DfE VOORZITTER meldt den Sens* het overlijften van heeren de Giey en Hwfc, en maakt dan lof van de ailijvigeji. De voonnannen der verschillende frac-tien s'iuiten zich bij de woorden des voor-zitters aan. ONDERVRAGVNG Heer DUFRANE wenscht den heer minister van ijzerenwegen te ondervragen of de tunned van 's Gravenbrakei sa) bdij.ven bestaan o £ niet. Aan de dagorde gebraeht. N1EUWE LEDEN De rechten van heeren Mineé ae Fom-baré en Bataille als nieuwe laden van den Senaat worden erkend. STEMIPELEN DER UTELS Heer LECLEF ontwikkelt zijn ver&lag over de verlenging van het tijdslip, dat daarna eenparig wordt goedgekeurd. NEERLEGGBvG VAN EEN VERSLAG 'Heer SPEYER legt zijn wrsîag, neer, nopens de overeenkomst, betreffende de opium. Gezien de hoogdringendhdd wordï het aanstonds gelezen en de overeea» koanst eenparig goedgekeurd. De Senaat gaat uifceen tôt nadere bij-eenroephig.De zitting wordt om 5 * ure geheven. fiond het Parlement Ijzerenwegen Naar men zegt zou de regeering in den huixiigen zittijd, een wetsontwerp lied eu-leggen, betrekkelijk de zelfstandjgheid van het beheer der ijzerenwegen. Er sson aan de Kamer worden gevraagd de bô spreking aan te vangen bij de herope-ning der Kamer in November. Beroepsraden Heer Carton de Wiart, minister van Rechtswezen, had zich genegen verklaard eene bestuurlijke rechtsmacht van beroep, in te stellen voor het personeel van ziin département. Zulks bestaat reeds vobr het personeel van Spoorwegen, der II» nanciën. De onderwijzers zullen ookzui-ke instelling krijgen. Heer A. Henderickx heeft den hew Carton de Wiart gevraagd «f het nerao-neel het reoht- zal hebben,benevene kladb-ten tegen genomen tuchtmaatregelen, aan die roohtsmacht te onderwerpen elke over» treding van het van kracht «ijnde règlement, ^ elke inbreok op zrjne belangen, hetzij die door de rechtstreeksche over-heden, hetzij die door het hoofdbestuu* worden gepleegd ? De heer minister antwoordde s Op 12 November 1&12, heb ik t* bon* nen gegeven dat ik onderzoebt of het met gepast ware aan de Comiteiten va» na-zicht, en toezicht eene zaak toe te *«r-trouwen, welke in zake van tuehtrecht-spraak overeenkomt met die van de be-stuurcomanissies der gevangenis6en. Ten gevolge van dat onderzoek heb ik. den 31 Maart 1913, beslist dat de leden van het personeel der weldadigheidsee-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods