Het morgenblad: volksdagblad

395 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 August. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 22 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8s4jm24j67/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7elaarganq N° 228 Vrijdaq 28 AuqusUis i 9 i 4 2 centiemen het nimimer HET MORCENBLAD jY ^ankoKasSïgingen s ■4e bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » ». » » 1.00 Stadsnfeowa, per grooten regel » 2.00 Rcclamen, » » » » 1.00 Begrafenisbericbt, » 5.00 VOLKSDAGBLAI3 £iie axedcdeelingen te zenden aan M.' J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestmt, 54, Men schrijît in op het bureel van het blad en op a!ie Posfckantoren sTelefoon ; OPSTELRAAD : GG7. — AAMONDIGÎNGEN : ~âfe©sfiïsesiraesîî;e5i! s "''g g Een jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. i g S maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I g BUITENLAND, het port te buiten. g Aankondigingen roorden ook ontvanaen' door M. J. LE BEGUE et Ca. "0:7, ce de Pu* OllClté. 35. Nieuwtraat, tp. P.rn.vvpi DE VLAAMSCHE LEEUW Woorden van Muziek van H. VAN PEENE KAREL M1RY Zij zul- len hem niet tem-men den fie- ren vlaamschen leeuw, al drei- gen zij zijn ' vrij- heid met kluisters en ge- schreeuw. Zij zul- len hem niet temmen zoo- lang een via- ming leeft, zoo- lang de leeuw kan klau-wen, zoo- lang. hij tan- den ^èmmËËËmÊêimmwmËÊ^ heeft. | Zij zul- len hem niet tem=*. men zoo- lang een vla-ming leeft, zoo-Iang de leeaw kan klauwon zoo- lang hij tan- den heeft, zoo- lang de leeuw kan klauwen, zoo- lang hij tan- den heeft. De tijd verslindt de steden, Wee hem ! den onbezonnen, G-?en troncn blijven staan, Die valsch en vol vorraad, De leger'oenden sneven, Den Vlaairschen Leeuw konit streelen Eon volk zal niet verguan. En trouweloos hem .slaat. De vijand trekt te velde, Geen enk'le handbeweging Omringd van doodsg.svaar, Die hij uit 't oog vorliest, Vrij Iaehen met zijn zijn' woedo^ En voelt hij zieh getréffen, Ce Vlaamsche Leeuw is daar. Hij stelt zijn mane en brieacht. Refrein. Refrein. Hij strijdt nu duizend jaren, ^ Het wraak&ein is gegfiven,. Voor vrij heid, land en God, ' Hij is hun tcrgen moê En nog zijn zijne kraehten Met vnur in 't oog, met -woede, ïn al "hanr jeugdgenot. Springt hij den viiand tce. Aie zij hem nmcht'loos denken Hij schenrt, vernielt, verplettert, En tergen mot een schop, Bcdekt met bloed en slijk, Dan ri;ht hij zich bedreigend En zegepralend grijnst hij En vrecslijk voor hen op. q Op 's vijands trillend lijk. Refrein. Refrein. 10 stenrijkers ioaleii lit Sandjak van Nowi-Bazar ontruimen LONDEN, 27 Aug. — Een teiegram uit Kragujewats (Servie] meidt dat de Oostearij kers het Sandjak van Nowi-Bazar onlruimden. I toestand der vsrnondsn legsrs Le militaire modewerker van de ' Ti-lues'' schrijft : Veronderstelien wij dat wij voor ge-beurtonissen staan, die tôt s!ot. van re-keuing het Fransch leger verplichle.i wjo aigeireene torugtrekking te béguins a. in deze vor o » i-eràtel 1 in g meeten wij «M kerinneren, dat de Franschen en ze'f niît alleen strijden, maar me', andere bondgenooten, wier bijval ruim-I tc'jocts ■ te danken is aan het îeitdat wij ^6 voDrnaamste poging der Duitsohe le-I gerâ tôt ons gotrokl;e:i hebben. De aanstaande Russische ovenvinnin-I gen hangen grootendeels af van de kool-Koedigheid, wasrvan wij gotuigenis zul-llen geven, wanneor wij in moeilijkeom-Etandigheden verkeeren. Ze:fâ indien geeue verlengdo verdedi-18wg kan g'obcâîn worden op de Unie Rij -Eol'Manbeuge, zijn er in tweede lijn ge-t33dgemaakte verdedigingspiaatscn : de linie La Fère-Laon-Reims, en op de rots-Kust€n van Champagne naar het Oosten, terwijl langs achter Parijs ligt,met zijn I Olofgrooten forlengordel. Oîn dezen îor-^-gordel in te nemen zijn er onatrent 18 | Eufecbe legerkorpssn noodig. ! Indien wij in deze voorwaarden tôt I ®lSOffieene tei'ugtrek-king verplioht wor-! i-R, zullen wij het moeten deen stap ! m0-3r s'aP on °nz8 légers bij^enhoad n. II °'ij zullen de veldtroepen beletten in for-I «a ingesloten te worden en den vijand zoo duur mogelijk elkcn stap doen be-| j?n> die hii vooruitzet. I aanvallend optreden in vijandig I vereischt een ovorgreot 'getal man-I^'^Pcn, en de indringer is verplicht I ^e^acllem'sntci1 te laten, bo- I b'-v ^ûsîuiting der vestingen en tôt I zijner verkoermiddelen. ■ In ^ w'-î c^e cen^ie^ onzer legers l-,o- ■ 'ato en ^en vyan<^ elken dag veriies ■ 11 mansehappea toe-brengen. zu.l'en wii toch overwinnaar blijven in het gesohil waiit wij zullen den vijand verre \aii de " grondslagen zijner macht " brenger en intusschentijd zal de taak voor d< Russen gemakkelijker worden. Zelis indien alsdàn de tactiek van aan valleiid optreden ens niet gelukt of in dien 'de gelegenheid er ons too orftsuapt moeteh wij het hoofd niet ver'Jezïn er de s:rategisehe liouding aannemen,die d< algemeene omstandigheden van dsn we-reldoorlog ons opleggen. Zooals de militaire briefwisseiaar var de " 'îirnes " net doet uitsehijnen, 1-rij gen do verbondenen op dit oogenbiik ir België ien sehok van ganseh het Duitsch leger. Duitsichland heeft het volstrekl noodig langs dien kant een grooten slajs le doen, ten einde troepen te kunr.en af-r.emen en ze naar de PruLïisehe grens te zenden. Daar zou de Duitscher in dii geval irioeton optreden tegen den zege-vierenderi aanval der Ru;sen. Drie duitsohe legerkorpsen moesten de Russen het hoofd bieden in Oostelijk Pruisen, zij werden door de Russen klein gemi-akt. Deze volledige zegepraal der Russen is werk&lijk te danken aan do samentrekking van de duitsohe troe pen teg^n de bondgenooten in Beigië. De "Daily Mail" geeft volgende be-schouwingén ten beste : " Zoo Duitsehland overheerschên wil, moet het niet enkel een zegepraal en zelfs een afdoende zegepraal behalen in België, maar moet die behalen binnen eenige da-gen. - ^ ■ Eon triomf, in de veronderstelling dat do gevechten vaa deze week heei en gaiisch te zij non voordeele uitdraaien, zou al zoo ïampspoedig zijn als eene nederlaag, zoo Duitsehland niet onmidJe-lijk zijn offensief optreden kan voort-zetten.Met een viiand oprukkendo uit het Oosten on een ander die den Oostenrijk-sehen bondgencot in het Zuiden opdrijft, moet automatisch de pesitie der D.'.it-schers op do Belgiseh-Fransehe grens zwakker worden. Elke zegepraal door de Russen en de Serviërs bf«ich on. venneerdert de risi- co's van het Duitsohe leger en vermin-dert de veiligheid van zijn marsoh. Zoo de Russen en de Serviërs nog maar do helft kunnen doen van hetgeen zij tôt nu toe gedaan hebben, moet hun opdringen een weerslag hebben op de operaties in België en ten slotte onweer-staanbaar worden. Een teiegram van dsn Koning van Engeland aan Koning Albert l)e Koning van Engeland heeft aan Koning Albert volgend teiegram gezonden : 1k heb met afschuw het gevaar vernomen dat gij allen gisteren geloopen iiebt tengevolge van het werpen van bommen. lk hoop dat de Koningin en uvve kinderen door de ontroe-ring niet geleden hebben. Ik voig met bewondering de flinke daden van uw manmoedig leger. Joris P». 1. K?W UUWVltm 'iWl-.U Wt-.rV-W heîMorgenblad verschijnt 's morgens met al de berichten van den avond en den naeht en wordt overal in de stad uitfjevent. DeGazefmnÂn twerp on verschijnt 's namiddags met al de berichten van den dag tôt 3 ure 's namiddags. De nummers van « M orge,n-blad » en « Gazet van Antwer-pen •> mogen elk niet meer dan 2 CENTÏEM verkocht worden. De toesiand Se Msehelso Douderdag morgén was de getneeuschap met Meehelen terug hersteld. Rond 11 ure is er een trein heen vertrokken die talrijke vluchtelingen naar hun huis heeft doen terugkeeren. Yerschillige magazijnen zijn terug ge-opend. De heer Burgemeester heeft aile maatregelen genomen om de bevolking ge-rust te stellen. We! ir ter les empaî ; Van een Engelseh dagblad : Reeds drij weken is onze vloot gemobili-, aeerd. Zij heeft de Duitsche vloot onder hare kanonnen gehad daags voor de oor-logsverklaring. Zij lag in de Noorweegsahe ' wateren, geiieel onvoorbereid, ais dat op ; vredesvoet botaamt. Waren wij valsch-1 spelers geweest als de Pruisen. wij zouden een overval hebben uitgevoerd en met liunne vîoot was 't geloopen. Nu zullen ervveiesn paar maanden ver-strijken voor den zeeslag. De Duitsche vloot . is praclitig op 't papier, zij -sverd vooral in-gesiekl uit oogpunt van diploniatisclie drulcking ; zij werd bestemd. in geval van - ooriog. tôt een aanval op een vijand, die nog volop aan 't mobiliseeren is, maar ver-wacht van haargoen blocus van des vijands kusten. geen grooten geregelden slag. De zeepolitiek van Duitsehland had eene ramp ondergaan van in 't beginvan den ooriog. Ifet iliplomatïsch uitwerksel werd gemist, want wij hebben do eorlooze voor-stellen van Duitsehland afgewezen. De voorzichtigo maatregelen van M. Churchill de vloot, in allo stilte mobilisoerende voor den ooriog, heeft het plan van een aanval verj.jdeld.no Duitsche vloot was nietge-reed en werd godwongen zich enke! te ver-weren. Dat In et mislukken van tvijande-ijjk plan eh eeneeerste zedeli,|ke neèrlaag. ' Hier is eene tweede, meer gevoelig. Wij konden het expeditieleger op 't vasteland ontschepen zouder de Duitsche vloot te ontmoeten. Wij mogen nu bekennendatwijdeDuitsche vloot hebben gevreesd. Een aanval op de schepen, overladen met troepen, hadde ons in een heel leelijk parlcet gesteld. Maar niets werd gedaan. De moeilijke verzending Jiep /onder eenig ongeval af, De Russen, die niet poehen goede zeelieden te zijn, legden meer in den weg van Japan toen het zijne troepen naar Mandchourie wilde overbrengen, De Duitschers bedreigden ons met hunne onderzeeërs ; men vreesde ze een beetje, maar zij gaven blijken van geen het minste initiatief. Eon enkel welgericht kanonschot was genoeg om er een te doen zinken. Maar wat iiebben wy gedaan î Wij hebben heel hun handel ten gronde gerich't. Zi,jj hebben ons twee schenen. - 250000 pond - waarde. afgenomen. Doch wij legden twin-tig maal meer iiunner schepen aandeket-ting.Hunne heele vloot ligt vast in de onzij-dige havens. En iets wat hen belachelijk maakt : de meest belangrijke van hunne booten mbest, om zich te redden, do Halve maan hyschen. Het règlement van de rekeningen na tle« ooriog De " Times " kondigt een boofdartikel af, waarln dit nieuw en veelbeteekenend huldeljetuig aan België wordt gebracht : Op het oogenblik dat de. Duitschers zich den kop gaan inloopen tegen Franschen en Engelschen, die den weg naar Frank-rijk hinderen, gaan de gedachten van al de mannen en al de vrouwen van dit land eens te meer naar het edelmoedig volk, door wiens heldhaftigheid de eer-ste duitsche aanval werd belemmerd. België en de Belgen hebben omvergan-kelijke roem verworven. Wij, die nauwe-lijks door het oorlogsgevaar aangetast zijn, zullen met moeite den weerstand vergelden, die de Belgen gebeden hebben.Niet alleen is het beste van het belgi-sche bloed vrij vergoten, niet alleen is de hoofdstad van België door vreenide bezetting geschonden, niet alleen is het belgischc vlag onder de voeten getrapt en werd eene oorlogsschalting geheven, ongehoord, overdreven op haren rijkdoin, maar Belgâë's velden en haarden, steden en gehuchten, fabrieken, en lioogovens, de grondslagen zelf van 's lands vooruit-gang, zijn verwoest. Jaren, missobien geslaehten, zullen er noodig zijn om- deze puinen te herstellen. Elk Erigelseh hart klopt op dit oogenblik en is hefi eens in lijden met de Bel-•gen.Doch de genegenheid is op dit oogenblik niet voldoende; spoedige, doelmatige hulp wordt vereischt en moet verschaft worden. Wanneér onze hoop~ïal verwezenlijkt zijn «m Duitsehland verslagen door do verbondene légers, wannger de Belgiseho grond verlost van den vijaiad wezen zal, ALSDAN ZAL BELG1E, INGEVOLGE DE NATUURLl JKSTE WETTEN VAN EER EN VAN RECHT, HET EERSTE MOETEN ZIJN OM VERGOED1NGEN EN .VERGEI^DINGEN TE BEKOMEN. ♦ In afwaehting heeft het Engelscdie volk er aan gehoudeni België practisch ter hulp te komen... Daa/> op vofgden beschouwingen op de fransohe-engelsche Ieening van een half milliard aan België verleend en een op-roep, gericht tôt de Engelschen, om per-soonlijk hulp te bieden, door al de mid-do-len in hunne macht, aan de Belgen, "onze moedige en beproefde vrienden". Beleefdhesdsbetuigingen tusschen Frankrijk en Servie Heer Pachitch zond volgond antwoord tôt heer Viviani, hoofd van het Fran-sche cabiviet, om hem te danken wégens de loftuiting welke Frankrijk het îier-visch leger deed geworden. " Ik ben diep oniroerd door de geluk-wenschingen welke gij mij stuurt over den bijval weiko ons leger behaalde op het Oostearyk-Htongaarsche. In naamvaa het gouvernement van SeA'i i, zend ik u de uitdrukking van onzen dank terug en hoop dat onze legers, broederlijk ver-bonden, bij het verdedigen onzer be-breigde vrij heid, de eindelijke overwin-ning behalen zullen op onzen gezamen-lijken vijand. (Get.) Nicol. Pachitch. Oe Duitsche feugenen schieten wortel in den vreemde Sedort het bogin van den ooriog stuurt Duitsehland aan do Scandinavische bia-den nieuwstijtlingen, valsclie natuurlijk, bestomd om de geesten van de bevolking der Noorderlanden op den dool te bren-gen. Men stelt cr Wiihelm II voor als a-postel van den vreJe eu Frankrijk, in-togendeel, als «on Damocles-zwaard voor alie natiën. In andere telegrammen uit Berlijn,ge-dagteekend van 13 en 14 Augustus.leest men dat voorbeeldige vrede lieerscht in Duitsehland, en dat men er beter en goedkooper leeft dan in Noorwegen. De Duitsche telegranunen schilderen den toestand in Rusiand als zeer vree-selijk af. Te Odessa moeten de binnon-geroepenen eerst den knout voelen alvo-rens zij de wftpens opnemen.Mon spreekt over do omwenleling in Polen en over eene candidatunr in dit land van een pri.is uit het katholiekc huis van Ho-henzollern.Om deze onbeschaamde en ellendige leugens te staven, vieren de Duitschers hunne zoogeheeten zegepralen. Een ar-tikel, getiteld "Het ijzeren kruis blinkt", krijt denaanva-1 opLuik uit als een bijval . zonder voorgaande »r-in & do*appftlen< van den ooriog, er wordt in gezegd dat het Duitsche loger Luik binnenrukte te midden dor toejuichingen der Belgische bevollsing ! I>at is valsch ! De in Parijs verblij^ vende- Scandinaviërs zetten de puntjea op de i's, zij die konden, als een hun-ner ons dat zegde, den kalmen en be-sloten ge&st, alsmede de hoffçlijkheid der Franschen jegens de vreomdeiingexi naar-waarde schatten. Maar himna vrioadschap tôt Frankrijk zette hun aan den veldtocht te -willen vernief.ïgen, welken de Berlijnscbe agen-i ties in do Scandinavische landen voeren. ; In dien verstaaide trof de vioe- consul van Noorwegon te Parijs, heer Greula Wieis, maatregelen om zijne medevader-landers juiste inlichtingen te bezorgen door het orgaan van het groot Noor-v/esgsch dagblad " Morgenbladt van-Christiania.Een Zeppelin boran Holland In don naeht van Dinsdag op Woensdag overschreed een «Zeppelin» de Hollandscli-Duitsche grens en volgde den loop van den Rijn. Hy scheen met zijn machtige zoek-lichten de sti'eek te verkennen. Holiandsche soldaten hebben salvo's gelost op den bestuurbarcn ballon die terug naar Duitsehland keerde. Rond middernacht was hij te Nijmegien opgemerkt en een weinig later te Zevenaar Hier ook deed hij zijn lichten spelen. Te Maastricht vloog hij om 11 u. 30 voorby. AAN LEZEI?S~ « Keit BîïososeEsfelasi! » as sleses* 'stases îaaïsSe dageei raoeî ve&°scSi)siiien} oein r e lit sa fCaS 2-aeî lie Cesssistas0 ge» dmrer.eje 48 is^ega geschoa-si wei°d!> Het vervaliende Duitsehland Eene vesibstsekende brieiwissciifty Hier volgt beknopt eene briefwisseling, uit Berlijn gericht tôt het Spaanasho dagblad "El Mundo", door een Duil-scher, die "Karl Eisenach" teakent, en die in zijn laatsten brief sehresf dat do vernietiging van Frankrijk op een,twee, drij zou voltrokken zijn. " In woinig tijds was er eene wart. kentering waar te nemen in de openba-re meening, nopens den oortog. B.et meest ontwikkeld gedeelte der bevolkiug is met afschuw vervuld, het verslag le-zende der talrijke fusileeringen, koeltjes verteld in laconische notas van den staf. 20, 30, 40 terechtstellingen van E'ran-sche, Russische, Belgische of Groot-Her-togdomm-elijke boeren zondor de minste , aanleiding, zijn meer dan voldoende op-dat de lied&n mot het hart op de rochte plaats achten dat men tôt het barbarhm woerkeert... " De gewelddaden waar de persoaen.die men eerbied moest betuigen, het siacht-offer van zijn, walgen evenzeer als de aanval op vreemde inrichtingen, de po-gingen tôt lyncheeron van de ambassadeurs van Engeland en ltusland ; do pla-gerijen en de oubele'efdheden, welke deze van Frankrijk en den groothertog Constantin en zijne familie dienden te ver-duren...."Voor het meerendeel zijn de redens tôt toleurstelling van gansoh anderen aard-De booordseéingen der keizerlijke pers waren zoodanig, dat de onbesuisde rne-nigte, altijd e nvoudig, dacht dat ailes heel gemakkelijk van stapel zqu loopen ; in den huidigen ooriog. Een militaire wandeling zonder eenig verlies zou vol-staan om België te onderwerpen. Frankrijk, verrast door eene snehverkcnde of-fansief, welke twas millioen man op weg naar Parijs zou zetten, vooraleor het leger dor Republiek zou gemobiliseerd zijn, zou 30. milliard frank betalen. Rusiand, welks bondgenoot zou geslagen zijn ©n het hoofd zou te bieden hebben aan d6 vereenigde legers van Duitsehland en Oostenrijk, zou hetzelfde lot ondergaan als in zijn strijd tegen Japan. "Niets van dit a-llcs werd bowerketel-ligd. België lioudt vier onzer beste legerkorpsen tegen en duizenden jonge Duitschers vonden de dood voor de forten van Luik. Frankrijk werd tij'd verschaft om zijn leger samen te trekken, en troepen te zenden ter hulp van België. Engeland kon op het vasteland e>n hon-derdduizend man ontsehepe11 en Rusiand heeft 'bijna do mobilisatie van zijn stare^ leger geôidigd. "Dat ailes is zoozeer in tegenetelling met wat men aan het volk zegde, dat het oç 't punt staat, zich bedrogen te gelooven. Reeds volgt gemompel op gemompel.Niet dat men twijfolt aan de eindzegepraat, maar men b.egint to beseffen dat ze niefc zoo gomakkelijk als men peinsde zal wor<-den bevoc-hten. , ^ \ ». "Het #geldt 3meer.'<irnu^»Pr9^tepiifc|

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods