Het morgenblad: volksdagblad

362 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 June. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 04 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bn9x05zf3m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

-f jaarprig. $° 18î IVéan;î|r 13 iun« 1911 Z ceîrTCirÇll W rurrrrUCï1 HET MORGENBLAD ^ankoMcStigisîageïî s 4= bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.301 Financiëele, » » * » 1.00 S ! Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.001 ' Reclamen, » » » » 1.00 S Begrafenisbericbt, » 5.00 § VOLKSDAGBIAD AHo mededeeîingen te zenden aan M'.'J. BAMPS, Bestuurder, National estraat, 54, Antwerpeu Men schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren xeiQÏoon : OPSTELRAAD : 937. — AANKONDIGINGEN : S2Î4 yllMU' —UBCIUWafwm» I IIIWIBIWI—1^- ^ysonnemesitem x | Een Jaar, S fr. — 9 raacîndetr, G fr. 1 fj 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. | | BUITENLAND, het port te butte». | Aanhondigingen worden ook ontvangcn door M. J. LEBEGUE et C". «Offre* de Publicité. 35. Nteuictraat. te Brusssu Wat beteekent dat Raclât de libérale pers, en vooral d i roote bladen, zooals : "L'Etoile Bel ge", op aile tonen gezongen en uit-geroepen hebben, dat het land zieb sinds de laatste Wetgevende Ki'ozin-c ia een revolutionnairen toesland be yond, dat er maar oogenblikkelij !■ ïot de berziening der kiesweiter tnoest overg&gaan worden, ene., a plotselings de wind gekeard en «.ing bet liberaal blad in kwesitito een 'gansch octaaf lager. Het sdhrijfti "k de omsÉandigbeid waarim wi; Çns bevinden, gaat de kieshervormin* tîet zonder de herziening onzer Grand rwet en dan is ganscb ons kies BteJsel in de zaak beirokken. "Zonder twnfol, de parti]en hebber elk hun gedaeht of formuul. De esne 'gaan tôt de berziening, het Zuivei fâlgemeen Stemrecht eischende, d( anderen, zulks bekam,pende. Maar. daaa: men, om de berziening te doon. ©ver de twee derden der stem-Bien moot beschikken, kan geen en-&ele partij zich de macht toceigener ;van zijnô formmtl aan de anderec pp te dringen. / " In 1893 voorz&g men het moer-jvondig stemrecht niet. Wie weet wa! ions 1916 of 1918 zal geven ?... "Zullen de eleriealen niet irachter -yan het algemeen stemrecht te ver .clericaJisoeren, g-ej^jk aij in 189J !met het meervoudig s'.emrecht gedaar ;bebben ? Welke der twee opnositie ipartijen zullem zij trachteln te be-fesriegen ? Zullen zij die bedriagen waannede zdj zieb zullen vereonigm ; d de andere, of aile twee ? "De clesricalen, bimnen poiitieken foeetend bedxeigd a'ehtende, zijn be-kwaam het al te durven en tôt be .Algemeen Stemrecht te gaan. Zij ®gn aan zulke voortvarendbeid ge FWoon. E|n|, zoo zij zooverre voor-diit wilien, wat zullen zij in verwis-ifielhig aan de socialistsn vragea ? M. Golaeirt zal zonder twijfel vrage® ivan bet «temrecbt aan zekere klas-6en van vTouwenl tee te kennen, er le zoo M. Woeste de gelegenbeid gui 1- stig acht, zal de toer gespeeld wezei t- "Wij, roepen de a'andacht on^c i politieke vrienden op deze mogolijl g beid in. Want, omdat de herzienin 3- onvermijdelijk scbijnt, is het geer k reden er onbezonnen op los te gaai n zonder dat men gereed weze om bi s plan van een gevroesden vijand i ;t ontmaskeren. " ta * * * Wel, beste lezers, gevoelt gij ij niet geneigd van met ons de vraa sg te steMen : "Wat beteokent- dat ?" N ]. op: aile tonen op ■ de berziening g< 3. roepen te hebben, wordt in de meej gezaghebbende li'beràle pers HALT Q gecommandeerd. Men begint zijn e voorbehouding te maken en een ,r menigte beschouwingen in 't midde e te brengen... Denkt eens na, de ci< • ricalen zouden weleens in aocoor [, met de socialisten de berziening o i- eigen hand kunnen doen. En, da u ware het wellieht nog veal slechte n dan heden. Dat al laat de "Etoile a klaar doorscbijnen en waai'scbuwtc zel's zeer dringend zijne poiitiok •. vrienden tegen. ts Wat zal dat al nog uitwerken ? D berziening door do IcatboiiCken b< n werkt, is allergevaarlijkst en noodlo > tig voor de liberalen. Het bestaand 3 kicssMsel even zèer, want, selhirij n een lokattl liberaal blad : "Wij zij 3. sedert een twintigtal iarcn overtuig 3. dat de cléricale regeering zoo goe als onmogeli;'k kan omvergeworpe ; worden, zoolang wij niet verlost zij van dat "oneerlijke" en "oDreçh n vaardige"- kiesstelsd, naar heUyel >. onze verkiezmgen plaats hebben." 3t Wat moet er dan gedaani ?... Daa ij er hier geen middenwag meer mogi j. lijk is, stellen wij maar doodeenvoi •. dig voor, van een zulkdanig kies stelsel aan te nemea, dat met zekei ? beid de macht in de handen de a blauwkens geeît. Bv. Socialistem e ï- katbolieken beletten van mede te sten n men. Oî boorde niet goed ! M. WERELDGEBEURTENISSEN MM en Oosîenrijk ^jtntrent het bezoek van keizer ïïilliclm îa Konopisoht, eehrijft het *"iNeue Wie-cër Tageblatt " : Éet aile besHstheid wordt veraekerd, Si het bezoek van keizer Wilhelm in Konopise'ht vrij van politieke bedoelin-geu is en sleehts als een vriendschap-Mijk bezpek to bescbouwen is. : Jnist dit scbijnt yan meer gewicht en ,î)ûteekems dan een zoogenaamd poiitiok onderhoud. Want zoo vast zit het bond-genootacliap tussehen OoBitonrij'k-'Honga-hiS en Duitechland in elkaar, zoo zeer Ss, het tôt ia de kâeinsite bijzonderheden |«itgeweerkt, dat zelfs in kritieke oogen-frjilrlwn om zoo te zeggen vanzelf eene W«reemst<ïmmiiig' tussehen Borlijn en Wee-raoet tôt stand komen. 1 ! §Bt blad -wijst op' hot feit, dat admi-jaal von Tirpitz den Duitsehen keizer îtergezelt, en zegt, dat dit zijne voor-paajp^e oorzaak Merin vindt, dat kei-àx Wilhelm den aairtstertog-troonopvol-fger, Erans 'Ferdinand, die de Oosten-Diksch-Iiongaarsehe marine onder zijne èîfoge beseherming genomen heeft, eene bijzoodere attende wil bewi] zen,door heia ûen overste van het Duitsche ministerie ym marine voor te stellen. ; >5eke<r, zoo vervolgt het blad, zal het *ferblij! van dea Duitsehen keizer in Ko-pipischt niet zonder politieken en mili-lairo besprekingen voorbijgaan. J Dit spreekt vanzelf en elke gedaehten-fcisseling van dien aard komt het grond-'Vginsel van den driebond, do vredesge-Machto sleehts ten goede. ' Het blad eindigt aijno begroeting, als jWgt : Men verheugt zich thans in de heele Babeburgsche monarchie over het sa-ïienzijn van deze vrienden, en bij het tattelijke welkom, dat Ben Diiiitsch&n toizor bij het overschrijden onzer gren-30n tooklinkt en hem in Konopischt ver-gœolt, voef t zich een huldigende groet den slotheer, dio thans de gastheer « van den vriend van onzen keizer en Jan onzo monarchie, den beschermer van Sen vrede. " Osterreichiseho Zeitung " zegt i A zullen in Konopischt wel geen bij- zondere overeenkomsten getroffen worden en ook de tegenwoordigheid vaaa den; Djuitsehen admâraal von Tirpitz, don roeravollen ontwerper van de sehitteren-de Duitsche marine, die zich in het ge-volg van den D(uitschen keizer in Ko-, a nopischt bevindt, zal hezwaarlijk tôt zul- - ke .vormoedensi aanieiding kunnen geven., Niettomin zal !n de handdrukken, die a keizer Wilhelm en aartshertog Frans- - Ferdinand wisselen, zeker eene politie-» ke beteekenis liggen. De teido rijken, belichaamd in ide vorstelijke vrienden, i vernieuwen weer de banden, die hunne s volkeren vorhinden, wier bondigenoot-. schap de sterkste steunpilaar isvan dén r wercldvrede, | p | « o t « VergaanÉr "Empress oflrelanf VerSiaal van iemansi, die ock de Tiianic>raiti|} msemaaMe Het jongste nummer van de "Tablet", bevat nog een belangwekkend verhaal van den ondergang van de "Empress of Ireland", dat werd medegedeeld door den stoker, William Clarke, uit liverpeol, die ook reeds het vergaan van de "Titanic" medemaakte. " Ik was stoker op beide schepen",ver-- haalde de oude afgeleefde matroos, "en gelukkig had ik telkens, als de ramp ge-beurde, dienst. De "Titanic"-ramp was van beide ram-pen de versdhrikkcilijkste. Het wachten vooral was ontzettend. Maar op de "Empress of Ireland" behoefde men niet te wachten. Ik zag wat ik doen moest.en île deed het zonder dralen. De "Titanic" zonlc langzaam weg als een baby, die slapen ging, maar met de "Empress" , ging het : "like a hog in a ditch", zeide Clarke in zijn eigenaardige beeldspraak. Ik wierp juist kolen in den oven,toen de machines stopten. Ik snelde naar mijn boot en liet haar neer, maar door de liel-ling van het schip, gleed zij als vanzelf in het water. Ik viel in het water, maar kwam weer : boven en klomi in de sloep, die inmiddels van de davits was losgemaakt. Inmiddels ging de "Empress" onder. Ile hoorde hartverscheurende noodkreten i en Iiielp verschillende personen in onze ' sloep kliminen. < Eândolyk nam de "Storstad" ons oo." - " SCHBBPSRAMP Weer een aanîTarSaîg bêj beïssî Do paketboot "Nw-York" is bij dicl ten mist door het stoomsehip "PretoriE - aangevaren, twee honderd mijl ten oo i. ten van Nantucket. r De "New York" heeft aan bakboord > zijde een gat gekregen van 12 voetho( p en 32 voet lang, 15 voet boven de wi ' terlijn. De sehok was zoo hevig, dat het ai L ker van de "Pretoria" van don boe ^ van het schip werd afgerukt en in hi 6 -gat in de "New York" bleef hangen. Bijna aile passaigiers sliepèn toen c ■aanvaring gosehiedde. Doôr den scho a wakker geworden, stormden zij aan del y Sommâgen zeggen dat zij den boeg va de "Pretoria" konden aanraken. Toen do "Pretoria" aehteruitslOeg.wi! 'i ten kapitein Roberts en de eerstestuui man Turner de passagiers gerust ti • stellen. 6 Ongeveer tien minuten voor do aanvî 0 ring, even nadat de "Pretoria" do se n nen met de s-toomfiuit van de " Nev ■. York" was beginnen te bcantvroordei j had kapitein Roberts do waterdichl 3 schotten doon si'ri ten. ■ Gelukkig was het personeeï, datinh* besehadi-gdo gedeelte sîiep, bij de aai varing in de machine-liamer aan 't wer! •anders zouden er waarsehijnlijk siach r offers gevallen zijn. e :!: " t ' De "New York" behOort aan de Ami e .rican line, en meet bruto 10.79S ton ; c "Pretoria" behoort aan de Hamburf Amerika lij-n, en heeft een brato-inhon van 13.23-1- ton. Een fclogram stelt c e aanvaring xainder ernstig voor dan 2 t hierboven is gescïietst. De aangerichl a schado is goring, beide schopen zette i] liun reis voort. : UgOLilëiîsiSiâPT Zaterdag avond haddiu een vijîtal gei [j- dariHon in burgoi'ldesJdiiig post gevi achter de afsîluitingen van ûen ijzexe weg Tivoli, nabij de kruispunten der li, nen Thienen en Ottigniss. Zij zagenee bonde van een twaaiïta; mannen over d i- afsluitingen kl-auteren, en men nain we 1- dra vijf man in overtndingv Een wer •. aangehouden, en 's Zoidags 's morgen r worden vier mannen van hun bed g! a haald. Een hunnor gai een valsche naam op. Al do betiehten waren werl-lieden van. de administrUie der ijzere wégen. , | ; | , ■ Eon streng ondorzoek is in gang 01 a de overige plichtigen te vinden. De gei a - darmen werden warm geluk gewcnscl a door do _ overhoden om de goede vangs' 1- en dat is ook verdiend. 1 Een faiîdelsjkc apaclie Eene feerbergierster Iqop een dis e ouepu/aSEon te sa Orasea^rakel De gemeente Hennuyèrts, nabij 's Gr£ venbrakel, werd in ontoering gebirael: L» door een stoutmoedigen )verval van ee L. dief, waardig te behoorei tôt de sohoc e van Bonnot en Garnier. D© feiten vielea voor in de herberg a- gehooiden door vrouw Françoise L...,aa den s'tilstand van den tKm van 's Gr« ' venbrakel, dioht bij een lemnebosch, h< ij boscli van Planoit genaand. Zaterdag, om vier ure, fad een kert in de gelagzaal en, daar ir zichnieman bevond, begon hij den inioud der toog lade te stelen. Mad. L... yerscheen. ii , kerel, met een ongezien cynisme, tr,o' 1 een revolver uit den zak en vuurde hc f wapon vijfmaal in de ricit-mg derbazii 1 af. De on-gelukkige, getroffen aan het 00 e en in dm rug, vluchtte àeen, luid'Keel-ii om huip roepende., Db kerel, verre van de k'luts kwijt t . geraken door dit bloedig voorval, ledig 1 de heel rustig voort de nde en vesrlie y dan op zijne ,beurt het hus. Gelukkiglijk werd hij d>or zijn slacht offer aan twee boschw^oltcirs aanigewe ^ zen, de gebroeders Albert en Arthu: Dupont. Dezens maakten ziih meester vai " den bandiet en leidden heu naax dogen f, darmerie. , Miad. L— îs er nog betreckelijk goed koop van afgekomen ; haai toestand i: ; nogaJ ernstig, tengevolge dS ontroering dooi" dezen wilden overval iitgelokt,maaj 5 dewonden stellen haar lover niet in go • vaar. 1 De kerol is een steen^roefarbeider 1 woonachtig to Hennuyères gemaamc ; Augœt W.., 50 jaai oud, g;boortig vai 1 Leuven. i Het parket van Bergen stajto te Ken r nuyères af naar aanieiding van dez< s zaak. W... werd opgesloten. .De kerel had nog maar onines dege . vangems verlaten. Hij had! denze'.fdei 1 morgen sleehts zijn revolver te 's Gra î venbrakel gekocht. Er zijn <ais g^gron de redenen dat hij in koolen bloede zij ne misdaad heeft lieraamd. Qngeiuk sn eene Duitsche mijn 3 dooden.— 1 Jevensgcvaarlij'.t gekwstsU In don afgeloopen nacht zijn in do mijnschacht Mima, vier mijnwcrkers door vallend gesteente bedolven. 3 waren da-delijlc dood, de vierde is levensgevaar-. îijk gekwetst. : imip iîii is m Pioiseî In het dorp Lipowitz bij Willenberg in Oost-Pruisen is door onbekende oorzaak ; een brand uitgebroken, die ten gevolge van den sterken wind bijna gelieel het 1 dorp in vlammen zette. Gisteren miijdag waren reeds 32 huizon plat gebrand, waaronder ook den klok-kontoren van de kaïholieke kerk. De kerk zelf bleef met veel moeite gespaard. Een honderd-tal personen, die Tneest al hun have en goed verloren hebben, zijn dakloos. Bandieterij te Genî Een welgekloed persoon belda aan een huis in de Congostraat. De vrouv/,die opendeed, werdVïloohiaas) zij do deur had toegedaan, door den vreemden bezoeker bij de keel gegrepen. Op haar hulpgeroep kwam de kuisch-vrouw toegesneld, waarop de bandiet in allerijl de vlucht nam. De kuischvrouw snelde den kerel ftj roepende achtcrna en over de Minne-, mcerschbrug liep hij in de armen van een policieagent die hem naar het poli-ciebureel leidde, waar hij door den heer ' policiekommissaris De Ploey werd onder-vraagd.De bandiet bewecrde dat hij in het huis was gedrongen met het inzicht om te stelen. Hij werd naar het gerechthof ge-voerd en vervôlgens naar het eevang. jn ~ De moordpartij ie Hofhehu >ta (Duitschland) de Se t5ac3er aangehoutSen 'or De bakkersgezel FI or son, die verdacui wordt de moord op den bakker Bacï ir" en diens gezin to Hofheim te* hebben go pleegd, is in zijn geboorteplaats Mon zernheim govangen genomen. Hij erîcont bij Back in dienst te zijn gcweost, docii SU ontkent de misdaad bedreven te hebBon. jn Hij is in het huis van bewaring tu Pfeddcrsheim opgesloten. go " ~~ ~* iet Hij rrsoordf voor 5 fr, 50 on EHen hoasdt hem aan [?' Na langdurige opzoekingen hield d« _ _0 policie van Toulouse in de statie den ge j naamden Jean Gaby aan, 22 jaar, aar-,a dewerker, dader van de moord gepieegd •i11 te Ramonville-St-Ange, eene gesneonte op zeven kilometer van Tlouloiuse gekget-. "" ) De kerel had Mad. Tillac oîù hais gc-bracht, eene 50-jarige restauratierioaÂst-o;-, Zij werd gevonden met vecbrijzeld/hoofd en en een- dolk in de keel. Na het drama was Gaby, die bij Mad. ïst Tillac inwoonde, verdwenen. De misdaad en had hem 5 fr. 50 opgebracht. De moor-m. denaar legde volledige bckentenissen af. :h- Hij werd opgesloten. | in m • ^.,'1 >.■ ■«. « Eoii iîîsnfi vawzîakt ' » voor 21/2 ÉfenscSiÈ' ih- . . _ ' ,er Men semt uit Sydney ,j ;;r. Een brand legde drij groote stapelhul zen in asch. Eene overgroote hoeveelheid jïg balen wol werd de prooi der vlammen, te. De sehade wordt geraaiod op 21/2 mil. re. hoen frank. Het onweder mn W rijdag., Zaiurdag en londag iiH 'S HlEm@s?lasM9 Te Brasse! Zaterdag namiddag heeft boven de hoofdstad een hovig onweder gewoed. In ( den voormiddag heereehte eena druiilionde hitte, nu en dan wat getempord door . donkere wolken, die voorbij de zon dre-ven. Rond den middag pakten zwarte 1 wolljen zich langs den Noordkant eamen. Enkele b'liksemschichten fliklierden, enkele donderslagen dreunden, waarna het zon-netje weer cens kwam piepen. Meni hoopte dat het weer zou doordrijven, doch Sint-; Modard waakto en rond één uurtrok hij de sluizen des hemels eens open. 'i, Was echter voor niet lang. Doch rond 5 ure herbegon het spel-; leke. Het werd halfduister, zoodatmenin i voie huizen verplicht was het licht te l ontsteken, De regen plaste neer en wis-selde af met regenbuion. Intusschen werd , het hemelvuurwerk met hevige ratelende i knallen afgestoken. Zoo duurde het ruim ■ een kwaart uurs.Onnoodig te zeggen dat' - monige straten dan in beken he^scliapen waren. Wcldra nam de regen in hevig-. heid af, doch gansch den avond bleef i het niisfig en regenachtig Te ^jfnetJËaeEe (fôerirycke) Do bliksem is gevallen op de schuur van den landbouwer Hendrik Van- Seve-nant. Eene groote hoeveelheid hooi en strooi, alsook het boeralaam, dat er in geborgen was, zijn de prooi der vlam-meni geworden- Een prachtige horhond is' levend verbrand. Gelulcki-glijk zijn het huis en de stallingen kunnen gevrjjwaard. worden. Er is verzekering. Te SysseeSe De bliksem is gevallen op de houtmljt van den kleinlandbouwer Pieter Bisschop. In eenige oogenblikken stond gansch de mijt in vuur ; de brand was zoogewel-dig, dat hij zich meedeelde aan een hou-ten kot, dat daar dichtbij stond. De ge-buren kv/amen sol'fens toegeloopen, maar zij waren maehteloos den brand te blus-schen ; de mijt en het kot zijn gansch vernield. Korts nadien is de bliksem gevallen op de schuur van landbouwer- Dte Bruyokere ; het gebouw werd vernield met al het landbouwgerief dat er geborgen was. [n de Evâ*eek van Chades'oi Zaterdag lîamiddag is plots een heel hevig onweder losgebroken boven do streek van COiarloroi. Gedurende ongeveer eene halve uur, is de regen in zulkon oveirvlood neergeplast, dat al-le verkeer weldra onmogelijk wasDoblik-eem richtle op veîschillonde plaatscn schade nan. To Roux is de, bliksem tôt drijmaal toe, in enkele minuten, gevallen op- de fabrieken en ijzersmelïerij, G«oicgcâ Hupp. De œffite maal o-p het buxeel e on heer Max Juniaux, boekiiouder,werd a van zijn stoel gpworpen. Gelukkiglijk, l- liep hij slechte wat lcneuzingpn op. De r electrische geleiding en het teiefoontoe-stel werdesn vernield. De tweede maal e viel de bliksem boven op een schoofr-'• Bteen en deed dezen tôt onder barsten. e Die sehouw is veertig meter hoog. Als ■" bij mirakel skxrtte de sehouw niet in. 6 Maar men zal ze toch wel moeten. ,twer. :: balen. J Eindelijk, oaao defde maal vallende s op dezelfde fabriek, werden een dlectair schen moteur en een deel van het rna-' triaal vernield, g&schat op 5.000 frank. a Te Mont-sux-M&Tohientne beeft de blik- 0 sem een paal der electrische vetrlîehïing ver-niold en eene tortsluiting veroor-zaakt. De schade is nogal bel&ngrijk. e Men meldt nog dat die biikeem zijne v perten speeldo te lianeart eai te Fjou- 1 rus" - Bcor den bliksem gedood le Stins ^ Een hevig onweder heeft gewoied, Zaterdag, tegen den avond, o-ver het deel der provincie Luik, gelegen ten Noond- r Wiesten van de h-oioldstad.To Sîins werd - een jongskon van 8 jaar, van laet )*y i ven beroofd. i Het kind dwœrschte eene weMe, in - gezelsohap van een boiigel van zijaien 3'-ouderdom, toen het hemelsoh vuur hexi i beiden ten gronde smakte. Eea humoeir, t- rich-tte zich ongedeerd op, maar de andere, Adolf Sauvage, was op, deai sla^ gedood. t In het Naamscfoe Een zeer hevig onweder brak loa ' Zaterdag namliddag, boven deze streek, Het veroorzaakte eene aanzienlijke verwoesting op het land en vooraJ in ; den Condroz; de oogst heeft danig veel geleden. Te Saint-Bernard viel 3e bliksem op 1 het huis van heer Sales, sdiœninaker, op het oogenblik dat deze zijne wo-] ning verliet, om zich naar een beien-: dend afdak te begeven. Heer Sales werd door het vuur getroffen en heel ernstig verbrand. M'si nam hem bewusteloos op, en <îro«g ftrso ten zijnent, waar hij afdoende sciargvsn genoot. doch des avonda wae hij tjcç niet uit de bezwijnrâig ev men koostarde de mca«je mnwà. «sp<vns zijnen toestand. IIee? te SS jssc oud, gehuwd maas' waïrrWI1.:-sem had het vrmr is h'* *1»^; rertr' *r>, doch bot bogii; tov hrfenf. —«rd . diir door de bucwi cY^-i'sœrj.trf.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods