Het morgenblad: volksdagblad

665483 1
03 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 October. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 07 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2z12n50m1z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

T Jaargang N° 264 Zaterdag 3 October 1914 2 centiemen h et nuramer HET MORGEHBLAD Ram&osadïssresesi s 4- bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30§ Financiëeîe, » » » » i.ool Stadsnieuws, per grootea regel » 2.00 g Reclamen, » » » » 1.001 Begrafenisberichi, > » 5.00f mcan, > r. r^-anjyKV/ Ml j ut! wœtlHrPlM VQLl^roAGBLAD Allé mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwe/pcn Men schrijft in op het bureel yan het blad en op aile Postliantoren Telefoon : OPSTELRAAD : ©67.— ÀAMONDIGIiNGEN : £314 I^antÊiamaaatammiameaiimsmitBBmmimiMBmiima^amcammBtsMKiWBÊasÊmiaÀif/t^) fifeosiResnentesa s Een jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. 1 6 maanden, <8 fr. — 3 maanden, S fr. f BUITENLAND, het port te buiten. 4 anhondigingen worden ookontvangenÀ door M. J. LE BEGUE et C. "Office de Pied bliztté% 35, JSteuwlraat, te Br-ussel. Belgische officieele Mededeeling De secteur tusschen Zenne en Nethe. — Tusschen Zenne en Schelde. — Vsrsche troepen Antwerpen, 2 October, 23 ure. iuettegenstaande de he\ige tegenaanval-len, heeft onze infanterie, in den sîcteur "vgrepen tusschen de Zenne en do Nethe, sich verplicht gezien zich op de Nethe terug te trekken, tegenover d? uitersto hevigheid van het zware Duitsche ge-schutsvuur. Dit terugtrekken geschiedde in gcede orde. De Nethe, in staat van verdediging ge-steld, is, dank aan den dam van de ri-vier zelf, en door de oversfocming, waarmede reeds van over eenige dagcn begonnen werd, een der ernstigste hin-derpalen, welks overkomen voor den aan-valler e^ne moeilijke taak zal zijn. De actie der verdecUgingawerken, nog in staat dienst te doen in hetZujdend'r Ne'.he, zal in gocde voorwaarden 'oijdi'a gen om het ovcrstekcn, door de Duitscne infanterie, der streek begrepen tusschen de eerste verdedigingslijn en die, op <iii oogenblik, door onze troepen bezet, zcsr moorddadig te maken. In den secteur begrepen tusschen de Zenne en de Schelde, heeft de vijand de aanvallen, die hem zoo duur te staan kwamen, met herhaald in den afgeloopen dag. In dit deel der versterkte posltie van Antwerpen, is de toestand dus volkomen voldoende. In de andere secteurs had geen enkele aanval plaats. De Belgisc'ne troopen die tôt hodon,zoc manliaftig streden, werden in de reserve gestort, alwaar ze eene verdiende rus! zullen genieien, onder dekking dcr ver-sche troepen, die hoa op de eerste linis vervangen liebben. OP'T GROOTE FRONT Er wordt vsrwoed gevochten op den linkerfia'nk. — Het gevechtsfraM sïrskt zich uit iot bij Arras. — Aan de Maas en in Wosvre Parijs, 2 Oct. — Mededeeling van 1 15 ure. Op onzen linkervleugel wordt de sîâg met de meeste verwoedheid vcort- < ge'/.et, natnolijk in de streek van Roye, waar de Duitschers aanzu'nlijke mach-ien s."hijnen bljecn te hebbeu get ok-ken. j Het gevechisfroat strekt zicli tUansj eniœr*!iy3& ssr'-/saê3fixsr^sm uit tôt in de streek ton Zuiden van Areas. Op do Maaa he'jben de Dùitscliors gepoogd bij St Miliiel eene brug te werpen welke dezcn nacht vernietigd v> erd. In Wdevra vorderde ons offensiel àtap voor sta.) namçl jk in de streek tus-chen Apremont en St JNJicliiel. Aan de Bsvolking De luiienant-genera,al, bevolhobber va.n de Veroterkte Plaats Antwerpen, hecft tôt de Antwe'rpsche bevolking volgenae proclamatie geriebt : Algemecn kwartier, 2 October. Il; oordeel het mij ten plicht aan de bevolking, het grondgebiod var. de Plaats bewonenae, mede te deelen, dat het beleg sinds eenige dagen in een actief tijdperk is gelreden. Zoo-als de militaire gcschieaenis het be-wijst, kan bij een beleg, de versterkte stad zelf blootgèsteld zijn aan de gevolgen van projectielen der bele-gerende artillerie. Aldus hebben, in den huidigen veld-tocht reeds, de versterkte steden Lnik en Namen, het begin van bombarde-menten onderstaan. De vurig vjaderlandelievende gevoe-lens kennende van de moedige Ant-werpsche beyolking, ben ik verze-kerd dat zij de kalmte en de koel-bloodigheid zal bewaren, waarvan zij reeds zooveel bewijzen heeft ge-geven sinds het begin der vijande-lijkheden, en mij aldus helpen zal de edele taak te vervullen, v/elke mij opgelegd is. De luitenant-generaal bevelhebber, (Get.) DE GUISE. Die biiitengewoiie lelgeo ! Londen, 2 October. — De krachtdadi-ge weerstand en het soliitterend Belgisch offensief verwckkei elken dag oene stij-gende verwondering en besvondering.wel-ke weer kunnen gegeven worden in den titel welken do "Westminster Gazette" he-den boven de Belgisclie officieele mededee--ling zet : "Die buitengewono Belgen". . (Bcuttr's T-elogram Cy.) PRAATJES Londen, 2 October. — De berlcliten in bui!.enlaTidsche b'.aden, volgens dewelke Ivngcland bercid zou zijn den vrede te sluiten vanneer de Duitschers over hunne grenzen zouden gedre\ en zijn en het bericht van eene ondefrhandoiing desaan-gaande met een naaniîoozen Ëngelschen ambtenaar, zijn bloote vorziagels. Mon verklaart dat Engeland altijd zal handelen ten voile 't accoord met zijne bondgonooten tôt aan het einde van den o,erlog. in het lani van Wales De werving van - vrijwilligers in het land van Wales is zoo actieï, dat minisir Ijloyd Georges weldra de 50,000 mal zal bijeen liebben welke bij vraagt. De tndiërs te Marseille LoJden, 2 October. — De keurtroepen van het Indische leger zijn te Marseiilo toegekomen I-Iet was eon prachlig, sehit-terend schouv»spel op de Cannebihre. Do troepen werden met bloemen gekroond. OP HET OOSTERFRONT De « Reynolds News Paper » maakt eene verklaring van een Russisch diplomaat bekend, volgens dewelke de Russen reeds ze s millioen man in 't veld hebbon staan en er nog twee millioen mobiliseeren. Petrogrado 1 Oct. — Een officieele Russische mededeeling meldt dat de Duitsche machten, welke het beleg van Ossowetz aanvingen, zich ijlings terugtrokken naar het Noorden. Petrogrado, 1 Oct. — Een officieel Russisch berichtzegt datde Duitschers in vollen aftocht zijn ten Oosten van Suwolkien in het gouvernement van Lomgha. De aftocht wordt \oortgezet onder den aandrangvan de Russen. Gevechten van bijzondere hevigheid grepen plaats in de weslelijke streek van Simus. DE OORLOGSEESEL IN ONS LAND Aanvallen en bombardementen -:•» t Onze forîen en onze troepen weren zich dappen NAAR HQLLAND UlTCEDREVEN. Een Taube boven Antwerpen Hï] wordt bsschoîen Ongelukken Gisteren namiddag, om 4 ure, is wederom een "Taube" boven onze stad verschenen. Dadelijk werd er langs aile kan-ten op geschoten en ofschoon de bur-gemeester, op last der militaire over-heid, de bevolking aangezet had niet op straat te blijven staan en iiever in de kelders hunner woning te gaan, onlstonden to allen kànte groote samenscholingen. De "Taube'' sloeg de richting in van .het Zuklen on men zag de schrapnells, dio op de Duitsche vlieg-machien gericht waren, op korten a'siand van het vliegtuig ontploffen. Hoe onvoorzichtig 00k, vele bewo-ners stonden op plateforms van de huiran, andere lagen van- vit hun zoldervenster n'aar de uitwerkselèn van do schrapnells te zien. Zij waren zoo nieuwsgierig te we-fen of men den "Taube" geraakt had, doch het duurde niet lang of zij ver-namen dat er slachtoffers waren ge-vallen.Het 13 jarig moisje Elisabeth Neuts, wonende bij liare ouddrs, in het achterhuisje n. 4 van het gangsken n. 12 der Schoytestraat, leurde rond de Nationalestraat, aan den omtrek der Van Rijswijckplaats, met Fran-sche en Vlaamsche bladen, als door het ontploffen van een schrapnell een stuk er van haar in het hoofd drong. Zeer erg gestcld werd het meisje in de apotheek Lescrinier gebracht,waar Dr Bonnet haar de eerste zorgen toediende. Het kind is daarna naar hei Ste-Elisabethgasthuis overge-bracht.De echlgenooten Neuts, zeer arme lioden, hebben zeven kinderen. De vader is dokwerker ; de moeder en twee kinderen leuren met bladen om toch iets te kunnen verdienen. Elisabeth, het slachtoffer, was de derde oudste. Op het oogenblik dat het 011-geluk voorviel, was er niemand te huis. De vader was van 's morgens weg. Men zocht nu de moeder en de anderb dochter op, die met bladen leurden. De grootmoeaer werd ver-wittigd en snelde ter plaats. Onnoodig de hartroerende tooneelen te beschrijven, die gebeurden en de opschudding, welke in deze volkrijke buurt heerschte. Enkele huizen van de Nationalestraat zijn, ten gevolge der ontplof-fing van slxrapnells, licht bescha-digd.In de Juliaan Dillènstraat viel het volgende schrikkelijk geval voor. In hpt n. 30 woont hecr Frans D'on-teyn, oud 73 jaar, rentenier. Toen de eersle schoten gelost werden, be-vond hij zich in het balcon zijner woning. Zijne vrouw, zijne dochter en zijne schoonzuster waren in den kolder gegaan en riepon h»m toe het venster te sluiten en ben te ver-voegen.Heer Fonteyn sloot het venster en hij was nog in zijne kamer, toen een shrapnell dwars door het venster vloog, hem bijna letterlijk het hoofd afsloeg, zoodat do hersens op den muur tereçht kwam en een stuk stuk van de schrapnell in de matras terecht kwam. In de kamer is ei groote stoffeliike schade veroorZaakt. In het huis n. 25, daar rechtover gelegen, werd het bovenste deel van eene spiegelruit stukgeslagen. * J * Een schrapnell, die in de Ouperus-straat ontplofte, verbrijzelde tôt aan n. 16 al de ruiten. * * * Op de VlasraarKt werd eeae vitrien verbrijzeld. Op de Oude Kooramarkt is eene vrouw, afkomstig van Lier, in het aangezicht getroffen. Zij werd in eene apotheek verzorgd. Een kindje, dat zij aan de hand had, bekwam geen tetsel. * * * De toeschouwers hebben een aandosn» iijk toonesl in de lucht zien gebeuren. Toen de schrapnells ontploften, zag men cen onzer Belgieche vliegers niet verre van den "Taube". Van uit de twee vlieg-machienen werden schoten gelost, en in-tusschentijd ontploften steeds schrapnells. Om zelf aan de schrapncll& te ontsnap-pen, moest de Belgische viieger ?ich ver-wijderenDe Duitsche viieger heeft ov«r de stad ren pak proclamatiën laten vatlen, getee-kend door de Duitsche overhrid. D'cze proclamation bevatten verklarmgen, be-stenid. om onze troepen de bevolking schrik aan te jagsn. \ls de Duitschers denken alzoo te ge-Iukken, rekenen zij verkeerd. Te Borgerhoul Iîi r is eene bom neergekomen op de Vfistingwallen. Ailes bepaalt zich bij stof-felijke schade. Volgsr.s men zegt, zijn er op den grond^ druksels neergekonaen, die aan do militaire overheid i'ijn over-gemaakt.Te Bercham Hier 00k zijn schrapnells neergekomen en volgens men zegt, zijn er dooden en ge-kwotsten. Wij hebben totnutoe hiervan geene bevestigiivg kunnen bekomen. Weer doîzenden vluchtelin-gsn naar HoSland De Duitsohers in hunnen opmarsch te-gen Antwerpen \ agen de ongelukkige be-%»oners onzer Kempen voor hen weg. Mcer dan duizend vluchtelingen zijn naar Breda of andere ïïollandsche ge-meenten getrokken. In Baarle-Nassau, wordt aan "De 'i'ijd" geseind, is geen kajner, geen schuur zelfs onbezot. En nog aijn dat de erg-sten niet. Maar de boerenmenschen, dio have en goed messjorren op eene kar ; arme daglooners, die hun heele Uebben en houwon in een doek hebben geknoopt, waar blijven ze ? Aan den kant van den weg zagen we eene groep, dio dreigde ons het hait te breken. Een jonge vader met eenige kinderen. Op cen kruiwagen een stokoude grijsaard. Blijkbaar rustben zij van den langen tocht. Waarheen ? Er was een burgemeester uit Srlerst-al, een eenvoudige oude man, die maar stil-lekens rondliep en zich niet bemoeide met de andere luidpratende vluchtelingen. Hij was gevlucht, nadat hij voor de tweede maal was gevangen genomen. De eerste maal, eenige weken geleden,is zijn dorp verwoes-t en zijn vele burgers gefusdlleerd. Zondag werd hij weer ge-pakt en had in een® weide op den grond moeten liggen voor het vuur der Duitschers.Een jufflrouw uit Westerloo verfcaaldc, hoe haar man, een molenaaa", verdacht werd van seinen te geven aan de Belgen. Doodgeschoten. Do molen werd in brand gestoken. Met haar gezin vluehtte zij en verborg zich onder een vîak bij-staande hooinidjt. Urenlang hadden zij daaronder gezeten, elk oogenblik vree-zende levend to zullen verbranden... Een man, vrouw en drio dochters nitTessen-derloo waren een bosch in" gevlucht, dat meer dan een halven dag met mitrailleurs werd bewerkt. Op handen en voeten zijn zij 's naohts gevlucht en trachten elkan-der hier weer te vinden. Uit Moll, uit Ilerenthals, riit Rethy, uit Lichtaerde, uit Turnhout, van aile kan-ten stroomden ze Holland binnen. De Duitschers zijn, zoo heet het, bezig de Kempen en het Noorden van België schoon te vegen met het 00g op een aan-val od Antwerpen. Zij schijmen van Rethy en Liohtaerde op Turnhout aavi. to rukken. Onderweg ontmoette ik een twinrtigtal'; Begijnen met een heer in haar midden.. Wij haddeoi al herhaaMelij,k hooren ver-tel len dat Hereinthale in brand stond,, en dadelijk ondervpoegen wij. De heeari het was de E. 'H. pastoor van Heren-thals, vertelde ons, dat Zondag 1J. aefat: uhlanen Herenthals waren binnen g-eko-mon. Belgische soldafcen hadden er eea* gedood en het overige was gevlucht. Den volgeoden dag kwam en de D-jit-sohers terug en ste>lden een kanon «n» bij het klooster der Zusters van het H.-Graf. A anstonds vlcog ex een molen in brand, daarna eenige huizen. De schrikkelijke verhalen, welke wij! hier en daar opdeden omtrent hetoptr©. den van Duitschers tegenover vreedza^ me burgers, vrouwien, meisjes, tôt zelfa kinderen. wagen wij niet hier weer te geven. Wij wenschen alleen ervan mede» te deelen, dat zij volkomen overeen-stemmen met de briefwisseling, in onai blad in het begin van den oorlog uit: Visé opgenomen. In deze briefwisseling;! die in hooge mate ieders aandtacht heeft getrokken, werd hel belioht de roi,welke Raccbus en Venus 00k hier weer spelen. Laat dit genoeg zijn. In Baarle-Nassau wordt de toestand? hachelijk. Vandaag was geen brood mee;' te iîr)jgosif terwijl de meelvoorraad nit geput îs. Te IVlechelen Wij haddon Donderdag avond het genoe< gen een onzer vrienden uit Mechelen, d<ml heer V. N., een der laatsto vlnoîstefingen uit deze stad,te ontmoeten ; en, van ben»' 00k vernamen wij verschillende inîiehttn-' gen uit de Dijlestad welke wij hier wej willen mededeelen. Na Zondag 1.1., het vierde bonai>ardtaiienf dcr stad door de Duitschers bïjgewoocià te hebben, was hij Maandag nog te Mechelen. Wanneer hij genoemden dag, rond S1/2 ure des vooraiddags, aan de deuE-, zijner woning zijn pypjt. stond se ru ci. ken, vielen hem vrij onzacht, twee zwartf vuisten op de schouders, terwijl h-eia barsweg bevolen wierd van voor de» majoor te verschijnen. Duitsche soldat»» brachten hem voor den Dnitschen troerr welke zich op de G*roote Markt bevond. Na enkele opœerkingen wierd hij huis-^1 waarts gestuurd. Nauwelijks was hi,f daar, of opnieuw wiexd hij aangehouden'ï en voor don bevelhebber gebracht, welka zich ditmaal met zijne mannen tusschen! het oud-stadhuis on de groote kerk bevond.Daar nam men, don Mechelenaar voor den koster van St Romboutskerk en hem wier^ Tbevolen de korkdeur te openen. Zoc goed- kwaadschiks mogelijk deed hij ver-staan dat hij de koster niet was on dus' niets kon openen. Dan wierden er een' drietal soldaten geroepen welke met groo«. te bîjlen het slot der mi dd end sur deden springen, dan traden een vijftigtal solda* ton den zoozeer geieisterden lempel bki«, nen, vertoefde er een kwaart uurs en traden vervolgens buiten om uit eemers.met Champagne gevuld, welke gedurende dien tijd waron aangebracht, te scheppen met bokalen en rooiners. Dat al, gebeurde aan het oud-politiebureel. Onze zegsman wierd voor de tweed# maal teruggezonden, nadat de bevelhebber hein gevraagd had waarom de men« schen te Mechelen allen gevlucht waien. Korten tijd nadien, wierd onze ^TienJ nogmaals aangehouden, onder bescliuldi-ging dat hij de beweging en de getal< sterkte der Duitsche troepen wilde na» speuren. Ditmaal werd hij naar het mili tair hospitaal in de Stassartstraat goleid welke door de Duitschers was openge-broken en waar deze een soort krijgsraa<? hielden. 't Gelukto hem nogmaals, van ei heellmids af to komen.Ditmaal vroeg hij een vrijgeleide tôt Antwerpen, waarop de bevelhebber barsch uitriep, dat zij naar Antwerpen gingen. Door twee soldaten b«, geleid, werd hij naar huis ,ebracht ei> moest het volgende op zijne deur schrij< ven : "Gùto Leute", (bravo lieden.) moest hij binnen, doch de deur operu laten. Nauwelijks dacht onze vriend zich al leen en de gelegenheid klaar om ditmaal voorgoed het hazenpad te kiezen of hij poetsto de nlaats. waarnemonde dat dtf

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection