Het morgenblad: volksdagblad

306 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 May. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 21 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k93125rm2x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Y jaargang. r sis taderda^ 2i IViei t9[4 2 cenueraen nei nummer HET MORCENBLAD p"" ftan&0MSîg5ngeBa s 4= bladzijde. - P« kleinen regel fr. 0.30 § Financiëeîe, 5 1 * * 1.00 § Stadsnieuws, per grooten regel » 2.001 Reclamen, » » » » 1.001 Begrafenistoichfi » 5.001 pjw—«*-s^ gg&SX'--jpilM lljjj çfiKXDXism VOLKSDAGBLAD Al}© aaededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwcrpei Men schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefoon : GPSTELRAAD : 9S?>.— AANKONDIGÏNGEN : &314 | fôborasïeîncrsîcn s ! Een jaar, S fr. — 9 maanden, B fr. 16 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. | BUITENLAND, het port te buiten. Aanhondigingc.n worden ook ontvangen <Cor M. J. LEBEGUE et C', "Office de Pu. blicité, 35, Nieuictraat, te Brussel, Geliskkig socialisme I fVankrfk, het land waar het so-(ijalisœ® on' bct radicalisme de ruees. .Ifers ziji, is esn rljk land, dat weet piedereen Of beter gezegd in Frank -. fjjk, bij onze zuiderburen, zijn er Éeenigen die buitengewoon rijk z"n. J Volgffls officieeie opga'ven van het i Ministerie van Finaneiën in het IStaafshlad van 10 Februari 1. Il,, varschenen, zou het algetneen ffartuin der Fransahen, 200 millard ïbedragen, waarvan het vierde deel [in het bez.it is van 19.900 perso-[ aen. Men voegt er bij, da't 539.000 ; personen te zamen een fortuin be- zittsn van 136 milliard. ■ "Volgens deskundigem, zou de for-; tuii der Franschen nog veel groo-; ter zijn; velen hebben niet gaarne hw fortuin te latea kennen en plaat-■»n ook hun geld buiten het land fcm aan de belastingen te ontsnap-F fen. Burggraai d'Ovenel schat don f Fransdien rijkdom op 235 milliard an de heer E. Thery houdt aan 287 milliard, men denkt dus dat het j wel 300 milliard bereikï. Indien men deze som nu onder I i,lle de Fransche huièvaders ver-I deelde, zou elle hunner 30.000 fr. be-j komen. Doeh de miîliards zitten in de -han-I den van eakeîen; degenen die ver-[ &cheàdene millioenen bezitten, verte, l genwoordigen maar 1 ten honderd l der bevolking; ze zijn ter na'uwer-| wod 20.000 en bez't'.en meer dajn f een vierde van ganseh Frankrijks forain. 80% der Franschen bezitten niets, en 5 millioen. Franschen zijn inge-schreven op de boeken der open-baire weldadigheid. Voegt daarbij de schamele armen. ■ En dat is de to-esfcaud van een land, waar sedert lange iaren de socialisten, met des fadik-alen de meesters spelen en waar het A1 -gemeen Stemrecht bestaat, dat volgetns Vooruit eu tutti-quanti, aati aile arbeiders het ge-luk, den rijkdom, het aardsch pa-radijs geven ging ! V7erldieden, aan wien de Belgiisohe i millionnairs der socialisten, g ou den bergen beloven indien zij meester konden worden in het land, die u . het Algemeen Stemrecht afschilderen a!s het wonderbare mid-del om al'len xijlc en tevreden te » maken, opent de oogen en verge-lijkt onzen toestand met dien van Frankrijk. Daar, meer data hier, ■ zijn er bezitters, dikke kapitalisten ■ van den eenen kant, en arme wroe-i iers, niets bezitters, van , den ande- • ren kant. [ Wat heeft het aan deze laatsten ge- • baat bestuurd te worden door rijk'e menschen, die zieh sociaiist noemen, of door socialisten, die met e.i door do politiek rijke mannon zijn ge-W£»rden !? , Niets, hoegenaarr.d niets ! Hier niaken de katholieken een pensioenwet, eene wet tegen vroeg-tijdige- invaîiditei't; daar in Frank-rijk, besitaat er enkel een schijn van pensioenwet en nocMans zijn ■ de ni-etebezitters er een gansch léger.Laat u door die grootsprekers niet om den tuin leiden ; redeneert en hesiudeert zelf uwe belangen en iaat ze dan verdedigen door hen, die hei we± mèenën met u, door lien, die bez'ield zijn met den geest der christene naastenlLefde en niet door hen, die niets dan haat en opssand in het har!.e dragen en er enkejl op uit zijn, langs uven rug en door de • politiek zelf en alieen aan de vette potjes te geraken, om ook eens kapitalist te worden. T ——■ ■ ■ Ter galegenhesd van O.-H.-HEMELVÂART za! ons blacî I morgen niet verschijnen. cif mm Bââi Schoon vcorîseeld Zondag ging te Lnsemburg de jaar-lijksche processie uit ter eere der Hei-lige Maagd. De regeerende groothertogiii Maria-Adelheid, de groothertogin Maria ' Anne, de prinsessen en het Ho£ volg-den te^ voet achter het Ileiiig Saera-: mcnl. t Is de eerste maal dat eea Lux-I emburgsche vorst deelneemt aan die na-l tionale godsdienstbetooging. Postzegels van 15 centiensen 1 't Zal niet lang meer aanloopen of de [ irankeering der brieven voor het bui-tenland zal van 25 op 15 eentiem ge-hracht worden. Ifct nieuws werd Ï.Iaan-i. I^erhuis, te Londen, aan ge"°ndig(l door sir Honniker Henton,,die a.roos goieverd heeît om den prijs op Kr r tS ^teUcn' eu di« eene hal\e overwmnmg behaald heeft. Ffet meuw posttarief zal in December aaa staande vastgesteld worden in e°ne c-on-ferencie, waaraan al de atgev-aa-di-nlS d.c. Iandei1 der wederlande-che Pos eieenigmg z'aîfen deelnemen Hepl waarschijnlijk za! de nieuwe zegel Ti voege treden dsn 1 Januari 19i5. Ce conîeren!Je vin NIsgara Fa'ls De afgevaardigden vàn generaal Huer-a hebben gisteren op het Mexieaansche :onsulaat te ïow-i'ork vertoofd.Zi.j Wei-prden zieh te iaten interviewen, vor-klaarden cchter voldaan te zijii ov, i le koffclijke ontvangst door de Amcri-saansche overhedsn. gezant van Argentinië is reeds ir hei, Canade.3sche plaatsje Niagara Falls «'aar morgen de onderhandelingen zul len Deginnen, aangeScoraen. Ds Chileen-sche en B'raziliaansche gezanten, aJsrae-je de Rn<îero afgen-aaïdigden, zullen bc-»en aankomen. In diploirâtioke leringen is ilisn nu cor optimâstisefc gezind, mon verwàcht Hp wfn"f"lgen uilslag van do eonferen-j VCTtegenwoordigers van Huer- ûe- ^OVCrtll îrnil fr «rcwtmminTi »7 il r> — ^Jr.4 het einde van het Huerta-bewind toeh nabij is en een andere in zij ne plaats moet komen. De oplossing vanhetvlag-gengesohil van Tampico, wordt als bij zaak beschouwd, hoofdzaak is de pacifi-catie van Mexico. Do afgevaardigden, zullen vooral aandringen op het onmo-gelijk maken van confiscaties door do rebellen. Over het berieht over het aftreden van Huorta seint de New-Yorksche briehvis-selaar van de " Franefurter Zeitung dat op de beurs en in de pers het berieht ditmaal als juist en zeker mag be- 1 schouwd worden. Allerlei eombinaties over do naaste toe-komst worden reeds gemaakt. Volgens veler meening zou Mexico door eene com-missie geregeerd worden, onder andere wijl Huerta niet duldt, dat een generaal der constitutioneelen voorzitter zou worden. Ook de "Vereenigde Staten zouden in dezen raad vertegenwoordigd zijn en aliereerst aandringen of afsehaffing van liet latifundiênbezit in Mexico, iets wat Madero reeds beloofd liad. De Aziati-sche landvorhuizing moest worden tegen-gegaan.De Vereenigde Staten zouden 400 mil-Iioen dollars voorschieten, of eene lee-rjpg van dit bedrag garandeeren. Als contra-prestatie zouden de Ameri-kanen voor den tijd van 99 jaar voor een millioen dollars jaarlijks de Magda-lenabaai,niet ver van La' Paz, op ' de Westkust van het schiereiland Californie pachten. Do hslfiiii m de Egiîschs legsiweî 3ii de vreBffidslingen De " Fagiiehe Rundschau" meldt : De : tegénwerpingen tegien het bclastcn van bui'onlanders tôt bestrijding vandekos- • ten van de logerwet zullen, naar wjj ■ vernetnen, reeds binnen zeer kor'.en tijd ■ door de Duitsche regeering in aîwijasili don geest beantwoonl wordeh.Nodorland, i dat h«t eerst bezwaren heeii ingediend, . zal het eerst antwoord krijgen.De Duit- • sclie regeering steunt in haar antwoord ■ op de vragen van de buitenlandsc'ae re-geeringen op het foit, dat de verdedi-gingsbelasting goen oorlogsbelastmg is in den geest van de handolstraciaten. Met dit antwoord moet men de geheelc zaak als aî'gedaan lîe3Chou\7en, daar de afwijzing bepaald is en do regeoring niet in verdere ocderliandelincen wil tr^ien. v Mit Parisien! OE SEm&ëkY Zitting van 20 Mei 1914 Voorziîter : heecr de Favcreau. GOËDKOOPE WOKÏNIGEN , De Senaat bespreekt het wetsontworp op de goedkoope wooingen- Mgr KEBSEN vraagt het behoud yan a-rt. 12, opdat de maiatecaaprpijen het reoht hebben, de ongezonde woningen te onteigenen. Hcer DE BROQUEVH .'LE is va.n oor-deel dat de huidige wc geheel voldoen-de is om de geroeente-overheden toe te laten de ongezonde woningen te onteigenenDe huidige wetgeving is volkomen overeenkomstig met de wetten op de openbare gezondbeid. Heer en V1NCK en POULLA ERT vm-dea het art. 12 ook op de rechte plaats. Hceren DERBAIX, DBS MA Kl ERES, HDB. BRUNARD, HAÏREZ et BPAUN, vragen de toepassing van verschillende maatregelen. STEMMLNGEN Do volgende stemmingen worden uitge-bracht : lo Jaarwedd'cn der m.agistraten,; 'goed-gekeurd bij eenparigheid der 81 stem-mers ; 2o T3è bsgrooting van binnenland'aan-genomen met 58 stemmea tegen 26 en 2 onthoudingon. 3o Zondagriist der notarisklerken,goed-gekeurd met 51 st. tegen 9 en 4 ont-houdingen.4o Goedkoope wonipgen : al de arfci-ke!s geetenid. 5o Begrooting der geadarraerie : goed-gekeurd.BEGROOTING VA ' OORLOG Heor •OARPE'1: ■.-••.•aagt de, inatel-ling van eene pensiaeûkas voor de wo-duwen der onder-officiers van 't leger. De zitting siuit om 6 ure. ÛSIiISSSE Kl XXII Vf oensdag greep eene nieuwe zitting plaats. Mon begint de bespreking betrekkelijk de commissies, gevcegd bij de gemeenic-raden.Zij zijn ten getale van 3, de. raadple-geado, besturende commi£i=its en van openbare inrichtmgen. Heeren - Woeste en do Korchove maken voorbehoud over de twee laatste conunis-sies.Heer 'Waxwcller, ontwikkelt zijn voor-stol en verdedigt voor elke gemeonte het opmaken \an eene lijst der bestaande gi'oepeeringen. Heer Van den Bosch dringt aan op het rechterlijk ondcrscheid dat bestaat tus-sc-hen de raadplegende en de beoturende conxmiseies. De huidige gemeentowet laat toe het inrichten van tijdclijke raadplegende com-missies en bestendige. Hij is tegenstrever van de verjdichte etichting dier couiimssies. Heer Priems is voor de wettige en re-gelmatige instoliing van raadplegendo commissies. Hij neemt do aanduiding der leden van die commissies aan door de vakvereeni-ging, maar daarnevens zou hij wil len zien voorbehouden aan de gemeentebe-sturen, in bijzondere gevallen, de keus van een bevoegd inan, waarvan de waar-de bekend is, ten einde den eerbied voor de gemeentevoorrechlen te verzekeren. De volgende zitting binnen 14 dagen. Eea rumusrige zitting der Heivisshs SRcspsltina In de gisteren gehouden vergadering, der Skoepsjtina verklaarde de "s'oorzit-ter, dat de interpellaties ever de onte-vredenheid in het korps, officieren door de behand^Iing in twee zittingen volgens do wet gecindigd zijn. De woordvoer-der3 der oppositie spraken dat tegen en verlangden voortzoUiiig der behandoling. Reïits (jong radicaal) eischte dat zij-ne partij ia de gelogenheid zou worden gesteld, op beleedigendo uitdrukkingen, gisteren door den minister van rechts-wezen geuit, te antwoorden. Toen dat niet werd toegestaan vorliet de gehoele oppositie do zaa-1, en de meerdorheid.dio achterbieef, was niet talrijk gonceg om besluilen te nomen. Mitsdien v/erd de zitting gesloten. Naar in politieke krlngen verluidt, zal de oppositie gaan d'warsdrijven. Regeeringskr-ingen verklaren, dat de vols'rekte meerderheid in de Skoepsjtina op do zijdo der regeering is en don par-lementajren axbeid zal vonrteeltaat TAMPICO Niet enkel de Nederlandsehe belangheb-benden bij de petroolnijverlieid om Tampico hebben onaangename ervaringen op-gedaan met de nieuwe heeren van Tampico, de zoogezegde "constitutionalisten". Vrijdag avond, zagen 1-10 buitenian-ders van allerlei nationaliteit zieh ge-noodzaakt hun paspoort te vragen, ten einde de stad te kunnen verlatcn. Nadat zij zieh aan boord van de "Vpiranga" (het Duitsche stoomschip) hadden bege-ven, dat naar Vera Gruz zou vertrek-ken, kwam een Mexicaansch officier aan boord, die een honderdtal Mexicanen be-vei gaf weer van boord te gaan, wijl hun vertrek niet zou worden toegestaan-Even later kwam een nieuwe boodschap: zonder paspoct zouden ook geen buiten-landors met de "Ypiranga" mogen ver-trekken.Op deze tijding begaven zieh een officier van de "Ypiranga" en de Duitsche consul, EverbuÊch, naar den gouverneur van de plaats, om zieh over het optre-den der overheden te beklagen. Maar... de gouverneur sliep en kon niot worden gestoord i Na veel heen en w cer ge-praat, waarbij de Dnitschers flink van zieh afbeten, werd de gouverneur ge-■wekt. Ecnmaal tôt den gouverneur door-gedrongen, -kregen de Duitscliers het met een der "aides" van den regeeringsman te kivaad. Ëen oogenblik liep de twist zoo hoog, dat de bezoekers hun revolver trokken. Dé gouverneur wist eehter de foyistenden te kalmeeren; hij verklaar-. de ook dat de door den Duitschen consul versfrekte pospoorten zouden worden geëer'oied igd. Sedert is de "Ypiranga"' met de buiten-landers aan boord ook vertroldien. Aan Mexicaanscbe bezoekers, die hun opv.achting maakten bij den gouverneur, gaf deze to verstaan. dat de opstandelin-gen voornemens waren, de aanliangers van llufrta flink te laten belalen om do iïassen van de npstandeïingen te siijven. Do "Xçw-"i ork World" vernoemt uit Ye-ra Cru»,- da; de opstandetingen te pieo liooge bijdrageh invorderen vnn En-galsehe en Duitsche inwocers. De o"-standelingen willeii op deze wijze een bedrag van 1,000,000 pe.-;os iunen. Dit kan voor eker geen pleizierig voovuit-zicM voor deze buitonlanders vrorden ge-noemd. V/aiït wel hebben reeds de Duit-schers in Tampico telegrafiseli hulp aan hunne regeering in Berlijn verzocht, maar zelfs indien dit wat uTtvrerkt.dreigt hun gevaar. Den buitenlanderë in Tampico is na-melijk door de opstandelingen te verstaan gegeven, dat indien er geen geld loskomt, een plundering niet zal te voor-komen zijn. De sîaatsgreep in Peru Men weet, dat in Peru wç&r een bur-geroorlog dreigt, wijl generaal Bena-vicies, de loider van do militaire partij, zieh door eeu staatsgreep h au het pre-sidentschap heeft meester gemaakt. De aanhangers van den voormaligen onder-voorzittor Iîoberto Leguia, die na do ver-jaging van président Billinghui-st, ex-olïicio als président had willen erkend worden, maar door do Benavides-partij op zij was goschoven, zullen zieh daar-bij niet neerloggeii. Wel is Benavides door het congres als voorzitter geko-zen ; maar de Loguia-manncn maken nu bekend, dat er bij die zoogenaamde ver-kiezing gekuocid is. Er was geene voldoende meerderheid om do stenaning geldig te maken ; en de poiicio belette den tegenstandors van j Benavides, zieh in de zaak door te drin-i gcn. Het nieuwe cabinet bestaat uit generaal Muniz, miniater-president met de portefeuille van oorlog en marine; Fernando Gazzani, buitenlandsche zaken ; Hildebrando Fuentes, binnenlandsche zaken ; Luis Julio Menendez, justicie ; Luis Felipe Villaran, finaneiën ; don Joaquin Capelo, openbare werken. De Duitsche Rijksdag De Duitsche. regeering heeft het wels-onhrerp iugctrokken betrefisndo do trac-tementsverhoogirig der ambtenaren, nadat de Rijksdag dat aangenomen had in een vorin, waarmede de regeering zieh niet veresnigeli kon De socialislen waren zinnens op de begrooting eeu post -van 2.580.000 mark te brengen, om verseliilligo calegoriën ondergeschikte beambten eene jaarlijk-sche toolage toe te kennen. De regeering liet hooren dat zij den Rijksdag ontbinden zou, aïs het voorstol der socialisten aangenomen werd. De burgor-lijke partjjen besloien daarop het voor-stel der socialisten ^iiet aan te nenien, zoodat het gevaar voor een ontbLnding uit den weg geruîmd sehijnt. Volgens de "Berliner Zeitung" zal de zitting in aile geval gesloten worden. J - 111 " v Verdronkea Zevon werklioden waren Zoridag avonà op de Kralingsche plas aan het zeilea, toen plots, ten govolge van eene wind-vlaag in het zeil, de boot omsloeg en ■ allen te water geraakten Drie hunner konden zieh vastklampen aan de omge« slagen boot en door den visscher C. len Outer gered worden ; een vierde redde zieh door naar den wal te zwem. mon. Men vischte later do lijken der drie drenkolingen op ; twee dezer waren gehuwd en laten weduwen met 3 en 2 kinderen achter. * y BÏÏIïMLâND Holland Verduistering Een fahrikant uit Dusseldorp, tijdelijk te Eotterdam vertoevend, gaf daar aan een makelaar eén cheek van 27,500 gul-den op de Xederlandsche Handelsmaat* schappij ter inning. De makelaar heeft het geld geïnd, doch is met de noorder-zon verdwenen, zonder iets aan den DuiS»<, scher af te dragen. Branden Te Deil (Gelderland) werden Maan« dag nacht met troo gedekte woningea door brand vernield. Te Meuwkruik (Noord-Brabant ont» stond brand bij een bakker ; het vunr deelde zieh mêe aan de belendende ge» bouwen en dra stondea 7 boerderijen, 5' schuren en 7 hooischelven in bra.nd.Deor gebrek aan water kon niet veel najy blussching worden gedacht. Farasikrijk Op reis Président Poinearé zal deaer dagen een reis gaan maken door Bretagne- Nji stond bij die reis ook een bôfeoek op het. program aan Le Mans. Maar dit be» zoek aan Le Mans is, naar officieus gor raeld wordt, afgezegd. Als oorzaak daar-voor wordt aangegeven het aftreden vaa den burgemee.-tor Légué, die bij de jong-ste verkiezingen geduikeld is en het vertroi wen van de bevolking meent ver», loren te hebben. Van nationalitische zijde wordt eciitet verzekerd, dat dit de ware reden vaa het afstel van het bezoek niet is. Hei bezoek zou alleen zijn afgezegd, oœdal do regeering de bevoiking een lesje go» ven wil,... wijl zij een gomatigd-republi» keinsch candidaat bij de verkiezingen go> kozen heeft. Douniergue denkt aan aftreden Doumergue, de Fransche minister-prestJ dent, heeit een onderhoud gehad met pre» sident Poinearé, aan wie hij over de mot gelijkheid sprak van zijn aftreden. Poinearé ried hem aan de uitslagon a} te wachten van het eerste débat over d# aigemeene politiek. Dournergue heeft nog geen besluit go»-nornen. _ ______ _ ^ Scheid!ng van Kerk en Staat in Wales Het Lagerliuis heeft gisteren het weta» ontwerp op do scheiding van Kerk" en Staat in derde le/ing aangenomen. Ver» werping door het Hoogerhuis kan de ver. werping der wet niet ir.ecr in voegt, brengen. / liongarsS De begrooting De minister van iïuancien, lieeft heden bij den Rijksdag de voorloopige begrooting voor 1915 ingediend. De uitgaven zijn op 316,266,100 kronen geschat (da in Januari ingediende voorloopige be» grooting schatte ze op 311,461,209 kro* nen). Slechts enkele inkonistcn zijn hooger geraamd om de begrooting 6luitend ta maken. De oorlogsbegrooting bedraagt 5S,l9l.0C0 leronen, dat is vier millioen m?er dan het vorige jaar. In de toclichting wordt gezegd dat ds legerhervorniing deze verhooging noo<^, zakelijk inaakt. lu de Kamer De Grieksene kamer heeft haar wërk* zaarolieden herv'at. De minister van biin nenlandsche zaken heeft een wetsont* \verp ingediend tôt kanalisatie van den Stymphalos in Athene en Piraeus ea naar een telegram in dit nummer meldt, zijn ambtgenoot van buitenlaudsclie «a» ken een wetsontwerp tôt afstand van het eiland Saseno aan Albanie. Het eiland Saseno, dat do baai ^:an Wa-lona beheerr-'cht, behoorde tôt d>, lonU sclie eilanden, daor Engeland aan Grio kenland afgestaan. De Grieksch»' regeering heeft het echter eerst laten bezotte» .eedurendo den ecisten Bâton «min»'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods