Het morgenblad: volksdagblad

613 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 April. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 22 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dv1cj88s0f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I r jaapaang. if 109 Oinsdag 21 &priî lô K >. wwii.ivia&uut&C QUffiîîW ET M0RGENBLAD ^3SS&©Btl33BgîP5§e6'a s I ■ 14e bladzijde. — pet kteinen regel fr. 0.30 J Finsnciëele, » » » » 1.001 [ stadsnieaws, pergrooten regel » 2.001 I Reclamen, > » » * 1.001 I lîiporsfenisbericht. '» 5.00 P VOLKSDAG'SL.AD ille saededeelingen te zenden aan M, J. BAMPS, Bestoorder, Nationalestraai, 54, Ant^erp^n Men schryît in op het barsel van het bl&d es op aile Postkautoren Telefoon : OPSTELRAAD : OS*?. — AANKONMGINGEN : 3314 Afoosanemesif«a a Een Jaar, 8 fr. — 9 maanden, B fr. fiaaanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 k. BU1TENLAND, het port te buiten. TT"— ■ W L'' --y.3rr,-i»j-Mrrot"eCTjM^M3 Aankondigingen icorden o&h onivangen êt-oor M. J. LEBEGUE et G". «G/Rce de Pu* bhcite, 55, Nteuictraat, te Bras sel. Vergelijking ■hsdjfen wij een blik in 't verleden, en vargelijken wij de zes jaren li-■•«enwi besttiur, gekenmerkt dooi liinngelaiidij, begunsttgamg en ver-fjpiiiing, met de dertig jaren katho-liei bestour die België den w-eg lie-le- insJaan vaia vrede, van voor-iitgang en van ;-:eluk. Ksiets spreekt luider dan feiten. Rlierbij een feit dat ganson de geu-^fcnpers zich wel wacûten zaï te loo-Bheoen.■ faarom v/erd het Bestmir van ■879, door het kiezerskoïps wande-Hen gezonden ? Waarom is het voor verstooten ?. ■ De kiezers van 1884 hebben ze den fegrooten klop gegeven. Humne han-^Beiwijze was zoo ger etahitvaar dd-gd, >f--|ée liberalen vielen onder het alge-■Ëeen misprijzen van het brug-Ken in het waiter, HHct kon niet anders ! Het gon-Htengouvernement, had een program-Hna dat in vier woorden kon saam-Hgevat worden : dwingelandij, ikgunstiging, v e r s p i 11 i n £ Ben v e r v a 1. ■' De gesehiedenis van den school-^btrijd, die van 1879 tôt 1884 heersch ■ te, ligt nog te verseh in elkeens ge- iheugeii om er over uit te weiden Dat w -wel een tijdstip geweest waaj elkeende drukking stetik gevoeld|e, dn was een t dsfcip waarop de Bel-gen niet verre meer af waren het Poflandsdi bewind te beti-euren. En na de dwmgelandi;, sjt'pte men ■ de begunstiging aan. Welke parti]-■dige benoqtmngen geschâedden er niet ■ onder het ministerie Bara, hoe werd ■ er het fiohenstelsel niet in eere ge- ■ houden ? I Begeert gij eenige cijiers ? Inhel ■ïechto'iijk gebied van Gent, "warer B er 80 liberalen benoemd tegen 1 ka Hfboliek ; in het gebied van Lnii'k ■25 liberaien en geen enkele katho Hiiek. Voor de vereenigde hoven ei ^pecMbanken, telde men 240 libéra Bien tegen 4 katbo-lieken. II Dit ailes moest de Belgische be ■ffolkiag sîiiklcen, want heea' Bar< BBctaamde zich niet te zeggen : 11 ■beneerst man mijner par *ij en d a ii m i n i s t e r ! ■ Hoeven wij over geldverspjllingei | f!te spreken ? I Millioenen kostten de sohoolpaîei Bgen, door enkele leerKngen bevolkt ! H'Het gond werd met sehuppen uit d< ■venafcers gesmeten, van het oogen Hblik dat er sçraak was het katho Bïek onder wij s tegen te werken.He ■gevoig was de ondergang van d< Kgerne^n+en. R Het verval liefc zich niet wa-ohien B*an 1879 tôt 1884 sloot het geuzen ■•fcehfler met een tekort van ver.schei ■dene millioenen, uitgexoDderd in 188{ ■als het déficit 88.525 frank bedroeg I Deze verschrilckelijke geldverbras ^(«np.en veroorzaakten verpîetterend< k 'iaeten, vandaar de naam iG r a u x ■!b filastingen . B ^^den de overdtoven uitgavet ■Bog den vooruitgang, het w'ë&iji B.an ,'J tôt doel gehad, maai ■ . Beîgië werd naar den onder- ■ gang geleid. ■ ,,/n drukte heer Bobert, voor-I t- S r®yencl vo lbs vertegenw oordiger I °r"JgiseI, in de Kamer zich als I Sfi lyilfilP ÎE HLL'i 1 Op soefc csaar lijSien I •0m Zaterdag t°t de lifken t ■ 8 rakcn, m ,jen op-haalbak opgeelotea iwsrd verijdeld. Nocbtans ziin do redder ( jot m de di".pte geraakt, ivaar de od «aalbaf: rust, doch boven dea bak lig Pn nieters kabel wegendo 7200 ki I w, di-3 eerst zullen moeten worden WCir pniimd worden. Op den tweodon on fe e^OO^r 500 ™eter kabe1' WegeE I reddere, die nu op beurt afdalen , !en de kabels doorsnijden en stuk ne « ophalôn. M«n denkt de lijken va, r®c6r Vaal Warnbeek eu van Achille E: waeve te kuunea bsreiken en dan doo i eener n®Qd boven te brengen. volgt uit : "De lanrîbouw klaa!gt de nijverheid slabakt; de hande kwijût; de grondeigendom is me 30% v-ermeerderd; onze nijverheid^ ceiiters staken; ons volk wint hon gerloonen; gij zeg.t, dat het zoo on wetend is en als gevolgitrekking vas dit ailes vermeldt gij een tekort vai 16 m'illioen, een tekort waanvan gi, het emde niet voorziet. " Bond hetzelfde tijdstip, gai de l.i berale Chronique insgelijkshe geuzenbeheer van de zweep " Hee: Bara, schreef het blad, heeft gedii rende 20 jaron pastoors en nonnei opgedischt en thans wil men an; door -belas-tingen verstilcken.Hij heei meer dan 800 millioen nutteloos be steed. " Met zulk gekiigscimft, is het- moe] lij-k iemaads goedkeuringi te verw-er ven ! Na deze sieehte jaren, nam h« katholiek bestuur de taak op zic! 's lands vooruitgang, 's la-nds nijvei heid, 's lands geluk te befaraebten. ; Het slaagde er in. Handel, nijveir heid, landbonw, zagen heropbeuiring Ons klein land kwam door iever e: werkzaaniheid aan het hooîd de natiën en dwong de bewondexing va de geheele wereld aî. 14 O, deze hoedanigheden beza|tem d geuzen ni et vôôr 1884 ! Het sohandlelijk poiftiek, fiaoaa»: school- en econo-tniseh stelsel va het geuzeiïbeheer, kon deze uitwert selen niet verkrijgen; het kon ai, onze provinciën noch wolstand, noo; rijkdom, noch overvloed bezorgein Door een wijs en voorziohtig u( heer verstrekte het Katholielc Go« vernement vrijheid aan aile initiatiei • het steunde, het moedigde aan eai hf bekwam nationale voorui ■ gang. , Dit heett, overigens, heer Vai; - thier, een leeraar aan de Vrijmetse i laarshoogeschool van Brussel, ove - eenige jaren zel^ vastgestedd,toen hi over België's toestand ëene vooi - dracht aan de atudenten gaf. "Onz t tegenstrevers, — de katholieken, -; riep heer Vanthier uit, hebben s< ■ dert een kwaart ee-uws bewezen,d£ zij bekwaam zijn een Staat te b< i sturèn. " (Overzicht der Hoogeschoc van Brussel 1907-1908.) ZRilke booordeelmgen zouden w: met de vleet knnnen aanhalen. > In de Nacion van Buenos ■ Âyres, liet een taleocvol scfcriivej - heer Gomez Carrillo, algemeen cor t sui van Guatemala, te Antwerper ' zich in de loîlijkste bewoordmge: uit ovor het Beheer der Katbolieke! en hij aarzelde niet te bekennende • de " nati'omafte voornitgang op ail - gebied sehitterend mag geheetei l worrten. " Wat zijn wij bijgevolg verre va - de droevigste vaststellingen van ee > B-ogier, in 1883, hoe beklagen w: • in 1914 uit hét cKepste van ons haï de verblinde tegenstrevers, di . beweren : " De katholieken zijîi don . koppen, zij schuwen als uilen h< ■ licht. " Deze tegenstrevers lijden aan zinf verbijstering want... zij weien nii ■ wat zij vertellen ! Caris. F Gaat het oversnijden eri vermijden d ka'oels te moeilijk, dan zal men langs , galenij van 1030 metors trachten tôt < s lijken te geralien. O ♦ Een oesozefe bedriflf zelfiïïepri Landbouwer Verboomen ontwaakte g! teren morgen, ro-nd ha-l£ zes ure, en 1 statigde dat zijne 72-jarige, stffiêâ vrouw stil was opgestaan en den trj was afgedaald. Hij liep regelrecht na eenen put, dde op zijne koer is gelegi , en die twintig metc-r diep is, waarvî r het v/ater ^ icr meter hoog s-tsat. i Hij gaf het alarm bij do po'iicie, d 3 de pompiers den put deed uiicpoinpenX r den bodem werd. hot _ljjk .der ongelukli co ontdekt, WEELDBEBEORENISSEN > ; De toestand in Mexico Volgeas een telegram uit Chîhuahuo hebben de rebellen de federale troepe: : verslagen. De federalen lieten 120 doc 1 den op het slagveld. De epoorlinies we, l den opgebroken, om te beletten, àat e } veretesrkingien toekwamen. Het département der marine te Wasbinf " ton heeft een siaaldeel van 22 destroyer l naar de Mexicaansche waters gezondei 1 * ^ *. ; Gisteren avond, om 6 ure, had Huert no g geen aanstalten gemaakt om zie aan het ultimatum der Vereenigde Çt£ " ten te onderwerpen. In den loop van de t dag heeft hij eene schriftelijke belofi r gevraagd dat de Ver, Staten de begroi ting zouden beantwoorden. Die vraa werd afgewezen. , De Àmerikaansphe vice-admiraal Bagdc 3 heeft een langduriç onderhoud gehad mi t desa Engelschm vice-adnïiraal, sir Cbri: - tophe Cradock, aan boord van den Eî gelechen kruiser "Essex". * * New-York, 19 April. — Genera-a-l 'Hue: ta heeft geweigerd olivoorwaardelijk c vlag der Ver. Staten te groeten. t Washington, 20 April. — Generaal Hue: i ta heeft geweigerd aan de vraag der Ve . Staten te voldoen en heeft nieuwe voo" tvaarden gesteld. De overheden verklare dat de voorwaardeo. niet zullen aanvaai worden en de Ver. Staten hunnebedre • ging zullen ten uitvoer brengen. a De fonctionarissen, die van Shangnei r ey's boodsohap inzage kregen, verklaa: a. den dat zij niets goeds inhield, maar di er toeh nog te wacliten viel over den ui slog van het onderhoud, dat heer Shauj nessy den vertegenwoordiger der Ve: Staten in Mexico, hebben moest jnethe< i Kojaa. a — o î;t wrasââl ! Drankfeestrijding * Zooals wij reeds mededeelden, wordt t - te Rome van 22 tôt 26 dezer maand, ee , Wederlandsche vergadering gehouden doc | Katholieke drankbestrijders. Z. H. de Paus zal deze vergadering i speciaal verhoor ontvangen. Gistere avond vertrolcken van Brussel 35 Belg " sehe en 48 Nederlandsche afgevaardigdei welke groep te Bazel versterkt wor r door ongeveer 40 Duitschers. , j Uit aile landen der wereld komen fli: . ke groepen, zelfs uit Canada, 5 persone 6 op die groote vergadering, die een nie, we kruistocht zal openen tegen den vre •selijken plaag der dronkenschap. t Stadledagen te Leuven Wij herinnereii onze lezors aan c il Studiedagen voor leiders van studiekria gen welke op Di-nsdag en Woensda j aanstaa-nde te L©uven plaats grijpei ■ Gezien hunne belangrijkheid, zullen < velen aan houden deze studiedagen volgem. '» — 1— — a êond faef Parlement i K-asaer van Volksvertegenwoordigers •t Dagorde van Dinsdag, 21 April : 6 Beraadslaging over het in overwegii nemen van de wetsvoorstellen' tôt verle ning van rechispersoonlij kheid : n 1 aan den Belgisohen Vaderlandschc bond tegen alcoolisme, 110 189 ; 2 aan het Werk van de GezondeLuc .1 voor kinderen, gevestigd te Brussel, 3 't 190 ; e 3 aa-n de Belgische Maatechay/ij vi 1- Inger ieurs en Nijveraars , no 191 ; 4 aan de Maatsehappij tôt bescnermii van de kleine martelaars, no 192 ; . 5 aan het Keninklijk Belgisch Aar ^ rijkskundig Genootschap, no 193 ; 6 aan de Belgische Touring Club,nu, mer 194 ; 'Vereekering tegen ziekte, vroegDijdij invaliditeit en ouderdom, no 76. S EEIST6SJIE REKEL ie Een onbekende trad Zaterdag avond een koîfiehuis der Zaterdagplaats,bestel een glas, dat hi.i tôt den bodem uiidiror j In plaats van te betalen wierp hij zi 4 op de dienster, nam haar uurwerk s- ketting en nam de vlucht. De andere echter, met lui gevallc lo sprong den schelm achberna, e-n geh ip pen door de verbrudkers, die den m }r zijnen roekeloozen aanslag hadden zi ;n plegen, hield men hem aan. tn Naar het polieiebureel gebracht, bekt de hij daar Jan E., te heeten, 25 ja is outl, die het gevangenisbrood zocdai 'p sleeht niet moet vinden, daar het nu voor de 2Be maal is dat bij; er i ' ^emy-;dfi-.±acdfia-m:3daint. leordpoging ts Boubaix De {liîcMige es aftontsSig van Beveren>Waas Alfone Engels, 24 jaar oud, fabriekar-beider, woonde seder-t eenige maanden in • de Gottden Baardstraat, 13, te Roubair., met de vrcmw Maria Cordula Meersman, f 36 jaar oud, afkomstig van Beveren-Waas, die haren eehtgenoot, Jozef Van r Hoey, met zijne vijf kinderen had ver-laten.Van het begin af dat het Bebelsch kop-g pel te Roubaix ve»-bleef, ontetond er da-b gelijks- twist, en menigmaal werden zij " handgemeen en moesten de geburen tus-a feehenkoroen. [j Alfotoe Engels wilde, kost w,a± kost, dat de vrouw 00k werkte, om in de nood-wendiiigheden te voorzien, iets wat de e vrouw geenszins beviel ! Vrijdag morgen, rond 6 ure, kwam Al-„ fonfî Engels van zijn nachtw?rk te huis " en legde zich te bed. De vrouw Maria Meersaan tiok er dea ^ van onder, onder voorwendsel dat zij ' boodschapipen moest doen. Engels, wien zulk een leven w- oinen begon tegen te steken, nam een bestait. Hij pakte dadeiijk zijne kleederen in en besloot naar zijn geboortedorp terog te keeren. Intusachentijd was Maria Mee, 'nante-ruggekomen en, ziende dat de luan eï wilde van onder brekken, bracht zij hein ' eerst verwijtingen toe en dan nam zij eenen revolver, dien zij op Engels aî-^ vuurde. . Deze laatste werd gefcroffen langs den l" linkerkant van het aangezicht. Niettegenstaande de hevige pijn, geluk-te de fabriekwerker er in de vrouiw te ' ontwapenen, die dan de vlucbt nain. ll Alfo-ne Engels werd na verzorging door dokter Labbe naax het hospitaal ge-l braeht. De mooidenares, Maria SSeersiman, is ;r in de Sint-Mauncestraat, te Koutoix,aan- gehouden. 1 'i Qusciiteatip ioeiipi»g van . faisràtata ii! Za'sd-ftmsrika n ,r Men kan niet genoeg de aand^cht ves-tigen der uitvoerders op de talrijke ge-n vallen van onrçchtmatige toeeâgening van a fabrieknferken, welke zich in de landen j. van Zuid-Amerika voordoen. 1 De eigendom van het merk is in het J meerendeel dezer landen toegestaan aa-n den eersten déposant. Wel is waar, de-gene die het eerst van een merk heeft J" gebruik gemaakt, . kan zich verzetten te-Q' gen de inschrijving door een andere ge-l" vraagd, (bijvoorbeeld in de Argen-tijnsch-e 3' Repuibiiek), rocar het tijdstip dat voor deze verzetting wordt toegestaan is ge-\ioonlijk slechts 30 da-gen. , Voor vreemdelingen is het dus onmo-golijk tijdig ingelicht te zijn, ten einde 1_ met eenige kans op een beboorlijk ra-S suitaat liunne beschikkingen te kunoen 1- nemen. "r In Chili hebben verschillende nserken-t® -rooven plaats gehad, en deze bastonden slechts hierin, dat een pesoon die Chili « bewoonde, het etiket deponeerde va.n een gekend proctukt, terwijl hij alsdan den waren fabrikant deed vervolgen, ohvel hij deed zich voor als tusschenpersoon in den handel. Een wetsontwerp wordt bestudeerd, waarbij de verplichiinf; zal worden ep-lg gelegd, elk merk dat in den handel ge-e- bracht wordt, te deponeeren, en de be-wijzen te leveren dat degene, die het n merk deponeert, de- wettige eigenaar is of zijn vertegenwoordiger. ht Wfj zien in de " Répertoire universel 10 des ' marques ", van J. Gevers en Co, dat het Fransche beheer zelf bet elacht-m offer is geworden van de buMige wet en het dépôt van haar merk niet heeft kun-ig lien bokomen. In Uruiguay is de- toestand bijna het-d- zelfde. In Paraguay hedden p >eculanten beroemde merken gedeponeerd, zooals n_ Browning, Goerz, .Zelss, Roskopf, Invar, om den invoer van deze merken te be-»e letten, tenzlj men met hen overeenkwaja. 5 Een arglistig misbruik dat zioh dik-wij'lfi voordoet is het volgende: de agen-ten van Eujopeesche hui^en deponeeren te hunnen voordeele merken van het hoofdhuis; doen er zich later geschillen in voor, weten zij van de omstandigiheden de een roedanig gebruik te œaken, dat zij i. den wettigen eigenaar van het merk als eh bet ware uitplunJo',sn. en Vetrschillende Belgische huizen hebben daardoor ernstigen tegenspoed gehad. ,n Ook dient te worden acngedi'ongen het ol'. deponeeren van merken nuet aan over-an zeesche agenten toe te vertrouwen. doeh "en dit rechtstreeks van hier uit te doen uitvoeren door het hoofdhuis. Dît zal de ,n_ agenten van Buropcesche huizen beletten ar zioh het ootrspronkelijk Beîgieichie merk ;j„ toe te eigenen. ^ ' ,V .>4- _ | >p- "" 1 1 ' ' >ii >.•;<•« fie teleiitecissea m een galelM De galeiboef Bobert Gaétan Quenardel, Se baiwJiet die in bet bosch van Mont-ehonot, den inkaseeerder Paul Labbe vewnooîdde, heeft, alvoreDs naar de ga-lei te vertrekken, aan den procureur 5ei EepubSiek van Reims, bijisonder© verkl». ringen gedaan. Quenardel heeft een omstandig verbaai gegeven over de misdaad van MorAche-not, aan wedker deelneaning hij altijd be> weerd heeft vreemd te zijn geble^ven, en waarvan de hoofddadere waren Routokme en Berthet, twee medepliehtigen, die on-▼indbaar, blijven. Willonde Bonnot ai Garnfei n&volgec, wier vriend hij was, had hij beeieten, met zijne twee maïkkers eeneai ontvan-ger te vermoorden, te Meaux. Quenardel, Berthet en Roubinne irsaak-ten zich te Parijs me ester van eenen au-tomolâel en begaven zi-ch naar Meaux. Het was in Mei 1912; de drie bandit ten kwamen te Reims aan, waar zij deii ongolukkigen Labbe, die per rijwiel langs de baan kwam geredesn, met revoi-verschoten doodden. Daarna trokken «ij terug naar Parijs. Drie dagen later, den 20 Mei, trokken de drie bandieten naar Brussel, om in de uitstalling van een îuweelemnagazijn, gelegen in de wijk Sinte-Gudule, een diamant te stelen ter waa-rde van 10,000 fr. Zij gelukten er nogroa-als in eenen aa-tomobiel te stelen. Quenardel moest met eenen hijgier de spiegeiruit verbriizelen, de diameunt nemen en zoo apoedig moge-lij'k in den auto springen, terwijl de twee »idere bandieten zijne vlucht zenden besebermen, met hunne revolvers op de toeschouwere af te vuren. Op het laatste oogenblik, toen de aute» reeds voor hei magazijn stond, was Quenardel bevreesd. Te zamen vertroKkesn zij, lieten den auto op eene afgelegene plaats in brand en namen den trein naas Parij6. Quenardel verklaarde nog dat hij b®-sloten had eene bende te vormen met Roubinne en Berthet, omdat Bonnot ea, Garnier te veel voor huP eigea Meddea, van de opbrengsten d-er dieften. Quenardel bekende ook dat den d&gdai heer Jouin door Bonnot werd gedood, hij met zijne twee medeplichtiget, in het hosch van Sénar een slag heeft gedaax. Op de place d'Italie namen zij eeneoi auto-taxi, deden zich naar Juvisy vos-ren, waar zij den chaufleur met bonne revolvers bedreigden en zich van den au-to meester maakten. Quenardel bekeude ook nog d-eel te hebben genomen aian tai-rijk© inbraken, te Parijs en omtrek ge< pleegd. Aange vallen Zekere Alfred Dupont, grafmaker de$ gemeente Lambres (Fr.), woonde gis-teren aldaar eene kiesmeeting bij en on. derbrak den spreke-r, zekere Goriaux, so-cialistische afgevaardigde. Na afloop der vergadering keerde hij h swaarts. Eene groep socialisten ging zijne woning be-stormen, en als hij verscheen werd hij zoo erg mishandeid, dat men voor zijis leven vreest. De gendarmen hebben leen onderaoek geopend. JEen der aanva-ïlers is een oud veroor, deelde. druvéhue Titiiief I11 Noord Amerika zijn er scrmœadgi. mer en, aan welker opipervlakte zich as&sr of minder groote bewegeliijke groepea van drijvende waterplantén bevinefen, waartesschen men hu-muslagen beiicrkt, waarop bloemen en ander planiaardig leven voorkomt, onder andere op het Mexicaansche meer v?n Cochjmilco voor, waar men deze drijvende tuinen chinam-vas noemt. Zij drijven, doo-rdat de be-wuste waterplanten zich verzamelen-en in viltachtigen toestand overgaan. Men heeft daar de drijvende tuinen doot populierenstammen verankerd, -elke ein-delijk wortel schoten en een soort hek vormden, Op den Missifipi en enkele zij. ri vier en komen dergelijke drijvende vlak-ken ook voor, die r-ofts worden genoemd en uit groote massai boomen en struik«n bestaan. Niet zelden beroiken ze een aan-zienlij-ken omvan-g. Een dergelijk groot drijvend eitenâ vormde zich op de Roode Rivier en be» moeilijkte de s'Aeepvaart over tal v«eb ni j ten. Een nog grooter eiland begon zich in 1787 ten Westen van Nieuw-Or-le» s te vormen en bereîkte ten sloUo eene lengte van 16 kilometer bij eooe breedte van 200 meter. In 1816 droeg het boomen die 20 meter hoog wa»en. Daar dot eiten-r1 het verkeer meer es mee.^ belemmerde, greep de regeering à 1835 in, Het duurde evenwel vier jaar, voor het uit den weg was geruimd. Aan de vlakke Oostkust der Voreen^ de Staten waren 30ms groote stukken vaa bosschen door stormen' en booge vlooda» loegeanikt, welke dan ate eûanden rond* -drevon. Een gsîijîîsoortig Qiland, jnet hoosre boomen tiezet. werd in 1892,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods