Het morgenblad: volksdagblad

609881 0
05 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 05 October. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pn8x922r8j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7e Jaargang Nû 266 iïlaandag 5 ûciober iB 14 Z centiemen het nujnmer HET MORGENBLAD âankontligingen s 4e bladzijde. — per kleinen regel 't. 0.301 Financiëele, » » » » 1.001 Stadsnifcuws, pet grooten regel » 2.00 | Reclamen, » » » » 1.00 g Begraîenisbericbt, VOLKSDAGBLAD .ne aiededeeiingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalcstraat, 54, Antwerfto^ Meu schrijft in op ïiet bureel van het blad en op a!le Postkantoren **• jrelefoon ; OPSTELRAA.D : GST*. — ÂANKONDIGIiNGEN : £Bî<& IA!sonsîem©Bsftess : | Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 6 fr. 8 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. 8 BUITENLAND, het port te buiten. I •U1UUIUU Ji^»ixc=BHnaaac3r3OTna .ÎIET.-: Aankondigingen worden ook cntvanoent door M. J. LEBEGUB et C". "Office de Pw otieiic, 3ô, Niemctraai, te Brussel. Seloiscle Officieele Meflèelii Be toestand t© Antwerpea Agaiw@rp@si3 Hondas;, 8(9 yre 's ss^qîîsSs. Cp gansch de Unie werd de artilleriesîrijcl gansch den dag tfoartgezet. — De aigemeene toestand heeît geen wijziging ondergaan OP HEÏ GROOÏE FRONT Do Verbondenen hernemen siet offensief op himnen linkervleugel. — De vijand achteruitgeworpen in de Argonne. — Vorderingen in ce Woevre, Pariis, 4 October.— Mededeeiing' van, Niets aan te stippen in het cen 15 urs_ trùm tôt aan de Argonne. In de Argonne liebben wij den Op onzen linkerîlank, na al de vi3and achteruit geworpen naar bei vijandelijke aanvallen te hebben aî- Noorden. ges-'agen, hebben wij op verscheide- In Zuidelijk Woevre vorderen wij. ne ptujienu b&i initiatic" hrtrnon-pn. ('h? 215.3 T •««'"«ora andere punten ïtebben onze positics Op onzen reçhtervfeiigel (Lorreinen levbelig stand gehouden. eû Vogeezen) niets nieuws. (Iïa,\ as.) *M«BaB»»j»saBaMiaaaB Mi feîiarp r De o'fflcieeie Belgische raededçeling van Zoijdag miçldag, elders vermeld, lnataan de bevolUin wcten dat de toc-sland dezelfde blijft. De vijand heeft dus geeno .vorderin-gen • geœaakt, niette^enstaande du geveclitt'i) wel e ilc/.eii naclit en ook ! nog dezeiî morgen voortge/.et worden. ; lie Nelho blijft ii: ons bezit. 1-ç kanon nnn donderen in do richting \an Broe-ch m. Lier m pu'flfe!. Laugs weerskan-ten verkennei; VtfsUiggeiuie ballons de uitslagen van het geschut. In de bu mit. van Dendermonde, heetl hc-t dat de toestand van ons leger uit-, muutend is In strijdinet zckere geruca-1 teu werd Zaierdag niet gevocliten in de buurt v;m St ïs'iklaas. Ailes isj kalm in het Land van Waas. Wij verwijzen overigeiis onze lezers! naar "de off.oieele mededeelingen welke1 den bladen over don toestand gedaan worden. ; lu deze ûoger.liliUken vooral is de taak van don dagbladschrijver kiesch. Al wat hij schrijft komt onder de oogen van den vsj nd. die inisscliien «en onscl a:haar mit kan trekken uit de in 1 ici t;ngen welke hij mededeolt. Daarom z«il in t vervolg, meer dan ooit, omziohtigheid onze leuze zijn. Liever een nieuwsje rainder dan ge-vaar te loopen den vijand van dienste t*; zijn. Onze lezers. die goede vadcrlanders zijn. zùllei'i zulks begrijpen. t Is overigeiis een uitdrukkelijk verzoek dat lot aile bladen gericht werd. Nieuws m 'i grooie front Nu do gcveclilsliuio zich lot Arras nitstrekt, lieeft het front in Frankrijk eene uitgesti'ektheid van meer dan 3S0 kilometer bereilit. Om een gedacht te geven van de verwoedheid waarmede gevocliter. wor it, zij even gemeld, dat de Figaro bestatigt dat de Duitsche vei iiezen op dees oogenblik reeds aanzienlijker zijn dan de totale verliezen in den veld-toclit van 70-71 geleden. De Duitsclieis siaan niet gel-ijk toen, in ove''weldiar.e,if'A mper<1«rhoM tesren- over liunne vijanden. Het tegendee] geraakt stifaan waar en Duitschlanc wèet dat zoo goed dat het nu zeM'î de kinderen van 10 jaar onder dt wapens roept. Eu zeggen dat het nog niet lieîpei; zal. Frankrijk is bereid tôt aile opof-feringen en Engeland verklaart mel meer stelligheid dan ooit dat Engelanc niet rusten zal vooraleer het ciei; uitslag verkregen liebbe welken liel ardocude acht. Do slao m te Aisne Een episoiîe uit de beschie ini van het fori Trayon. — ter sauvai op den harîader des Oystsche sîelSingen Kr worden zoo nu en dan uit dieu ontzet tenden siapr aau de Aisne — zooals mon dei strijd in Noord-Frankrijk Uoruveg pleeg le noemen kleine niaar vreeselijKe eniso den in de bladen bekend. Een te MontluçQi aangekomen gewonde. die het beleg vau ' tort Troyon bij Verdun medemaakte. vei i baalt daârover'de vofeende Dijzonderlieden Terwi.il de Duitschers het fort met bui artillpri'e besekoten, antwoordde de com mandant van de bezettins niet. De vijan meende daarom blijkbaar, dat de bez'.'ttiD, was afgetrokken en naderde dus het for om het te nemen. u 'l'en eindo de Duitsebers nog in bu: meening te versterken, liet de torteomman dant twee wagens met stroo gevuld i: brand steken, zoodat het acbeen alsof d Duitsche granaten brand hadden verooi zaakt. In gesloteu massa's rukten nu d Duitschers op het fort af. Ploiseling echte Ijrandden, de Fransehe kauonnen los e kuetterden de mitrailleurs, waardoor d Duitschers gruwelijke verliezen leder Naar scliatting sneuvelden voor ïroye: zevcnduizead Duitschers ». De stri,jdende legers, schrijft de Parijscli bericht gever van de « Daily l'elegraph « houden elkander wederzgds m bedwaug e: de zegepraal moet ten siotte zijn weggeleg voor dio partij, welke in staat is het langs volkomen versche troepen in het veld t brengen. In den toestand der legers is ee. duidelijk veranderingingetreden.De koorts achtigê gejaagdheid van het begin is vei dweneo. De artillerie neemt in aile kalm te- nieuw posities in, telkens nadat de vliegenier hun verkenningstochtcn hebnen gedaan e de infanterie verricht op dezelfde wijz hsar arbeid rioor voortdurcn'd aanvallen t .('oen. Ten einde het krachtig offensief van de bondgenoo'ej op hun rechtervleugcl af te leiden, hebbèn de Duitschers kortelings buitengewoon hevige aanvallen gedaan or het EngelscliFransche centrum. meldt de oorlogscorrespondent van Dailly News », De aanzîenfjke Fxansche verstérkingen. die aangevoekl zijn in vei'ba'nd met Duitsche beweginf^en. maken nu dat de bond-genooten lanfzamerhand hun aanval kun-nen richten den hartader van de Duitsche steBinaen. Steden en dorpen. van Vic-sur-Aisné tôt Péronne en daar nog voorbij, zijn lagelijks genomen en herno-men bij het otntrekken van den Duitschen reehtervleugil. De wanhopige tegenstand van de Duitschers tegen deze pogingen bezorgt hun soms eenig \oordeel, doeti het is buiter twijfel, dat da bondgenooten in den afge-loopen week ajn opgesohoten. Te Lassignj is bi.jv. een Duitsçne troepenmacht. waar van de correspondent de sterkte niet heeft kunnen sehatten (anderzijds verluidt dat z\\ 6U00 man bedraagt), door de Franschen omsingeld I Ze werd afaesneden van de hooi'dmacht en bevindt zicji nu in een posltie als gene-raal Cronié te Paardenberg, en wel in een steengroeve. welke aan Duitschers heeft toebehoord en waarin zij goed den weg kennen. j Een klaSnzoqn van Louis Veuif-I|t als viiegofficier Gelijk/man weet. behoorde tôt deaan-huwde f/milie van Louis Veuillot generaal PierrÇnlwiens naam een der glorièn vormt in de au.alen der kri,jgskunde. JNiefc zonder bolang k het daarom te weten dat ook een kleinzojn van den vermaarden journalist zich rcè roem in de?.en oorlog onderscheidt en wetols vJiegofficier. J'.l. Sondag volbracht deze kleinzoon, Louis Pierron, een stoutmoedige vlucht over l;t Duitsche front in de Elzas. Hij voerdJ ziin schoonbroeder mee, die als corn-mandi^»"3!! naburige vestiny tegen den Vlj.ïd. "k;i > i .critu;?. ren kwjfcen met kostbare verkenningen behoudei^te Versailles aan. le Senfiërs fspe Oosteorijk Ken tekgrani. afiamstig van het Servi-sche l'ronilzegt datjde Serviërs en Monte-negr.jnen Èarajewo heelemaal' omsingeld hebben. ' Ten Ooslen van dfe plaats hebben de troepen belaytrijke stelluigen veroverd. De gemékiiscliap bor ijzerenweg naar het Westen en Vet Nbôilffii werden afgesneden, zoodat Saràjewo ijapaâld van de buiten-' wereld afgeslôten ife. Op zekâre puntia luidt een ander tele-grain uit Nlsch. ki.jn de Oostenryksche | troepen zoodanig oiitteddeîd, dat er gedu-rige panieken oirstaaii'. De 4;Je divi*ie hoiiveds werd van Vishi-grad naar Gutchevi overgebracht, waar zg in den namiddag tcjetlvain, Zi,j ontviug het l bevel den nactit in teu bosch te gaan over-brengen, doch wfeirilo uit vrees voor ' Servifche scher]isc litters. Op dat oogenblik naderde een bataljon van het 6° regimeilt en weril aanzien voor | een vijandehjk daLchoment. De Oosten-rijkers'opendan eaphel'tig vuur op elkan-I ' der, waarbij ondemnderen een lultenant-, ' kolonel, kapiteins® verscheidene onder-! ofliicieren getlcod wrden. : Sei'in door de ; • Senfiërs iiezet c. Forian werou vernietigd : LONDEX, 4 Oct. feure 's morgens. — De 1 correspondent van ds Tribuna van Rome T seintuit Nish aan zijablad, dat de Serviërs 1 de Saveover getroKk'n? zyn, Semlin bezet ; en Oostenrijkschej batérijen en munitie £ bemeesterd, fortëu varnield hebben en nadien Belgradojbiniangerukt zijn met 1 eenen aanzienlijkea bu!;. I Ouizenden en ijizônden Ouït-' l schers verdrijikcsi in de Miemen 1 Londen. 4 oct. - liei telegram uit Petro-e grado meldt dat ( i Luitschers de streek • van de Niemen c ifckiiwen, en volledige 3 Duitscheregiment a i; de A'iemen omge-kotnen zijn, wai rop duizenden lijken 3 drijven . De Duitschers erloren eveneens bezet-f tingsgeschut. l liet telegram ^ irze-.ert dat de Keizer k metgroote moeite s ljinnen ontsnappen. i Duitsche bevapjnde stoomers v îricren 0 Bordeaux, 2 Oct. — ,;en telegram meldt s dat esn Franscli oo logschip de twee kleine .1 Duitsche bewapen estiombooten « Riiios » e en « Itolo » in aen tronl geboord heeft. De e twee schepen ha 'den mitrailleuzen aan h < ir i TER HEROPmCHTING ¥aï« OE BIBLIOTHEEH Lenyanscne Dûiïersitei Het Nederlandsch blad "Het Centrum ' sclireef over enkele dagen. Eliem der meest iatale gebeurteniEBen welke, uit het oogpunt van wetenscha; en beschaving; de tegenwooxdige oorlof heeft opgeileverd, is de vernieling ge weest der LeuVensche Universitcitsbibëo-theek. Vele sehatten gingen daar verlo-ren ; kuttuUr en hostorie leden er eer onherstelbare schade. Zulk een verwoes-ting treft niet alleen de stad en de Uni-versiteit,maar wordt de geheele wereld door gevoeld, en allerwege zijn krachli-ge protesten opgegaan tegen dergalijkc buitensporigheden van het oorlogsbedrijf, terwijl men het niet liet ontbreken aan syinpatkic-botuigingen met de zoo zwaai getroffen hoogeschool. Dat hier in Nederland deze slag hevig is meegevoeld, behoeft zeker niet meer te worden gezegd.- De deernis met het Bel-giach voik, dat voor zijn recht en zelf-standigheid strijdt en op zoo ongelukkige wijze in dezen rampzaligen oorlog waar-mee het niets te maken wilde hebbon, be-trokken werd, sprak zich van meet al aan in woorden uit en meer nog in da-den. Aan deze laatste heeft een strijdend en lijdend volk trouwens het meeét be-hoefte. In Nederland m«t zijn. practi-schen zin heeft men dit geiukkig begre-pen, en terstond is de hand aan 'twerk rjoti3X—^ ' a HBf volk, dat ons om zoovele reaenen sym-pathiek is. Een nieuwe daad wordt thans voorbe-reid. Zij betreft de boekerij van Leuven. In de "Figaro" verscheen dezer dagen een oproeping tôt Frankrijk en Engeland cm de vermaarde hoogeschool weder het bezit eener bibliotheek te veczdkeren. In-ste'llingen van wetenschap en kunst en ook partieulieren, schrijvers, kunste-naars, worden uitgenoodigd zich bereid te verklaren na den oorlog boeken en eigen geschriften af te staain voor de vor-ming e,ener nieuwe Leuvensche boekerij. Zooals men ver der zien kan, is nu ook in Xederland te dien einde eene commis-sie gevord). "Het Centrum" vervolgt : Er behoeft niet aan te worden getwij-feld, of dit plan zal in Nederland bijval vinden. Wijtbehoeven slechts te herioiie-ren aan het gevoolige en hartedijke woord,waarmee de vorige week te Amsterdam, bij de overdraeht van zijn waar-digheid, door den aftredenden rector-ma-gnificus de Leuvensche hoogeschool werd herdacht. Gewagende van de zware ramp welke liaar had getroffen, uitte prof. Sal-tet den wensch, dat deze oude kweekplaats der wetenschap in beter dagen weer zou verrijzen uit de asch, ea roem verwerven als te voren. De Europeesche naam der Leuvensehe Aima Mater zal haar, naar men hopen mag, ook Europeeschen bijval doen verwerven. En ook van buiten Europa is daadwerkelijke instemming met het plan te verwachten. Maar tavens mag men er-van overtuigd zijn, dat Nederland ver-houdingswijze een voornaam aandeel zal willen nemen aan deze lofwaardige po-ging, om het geteisterd Leuven bij te staan en een nieuw blijk van vriend-schap te geven aan onze zuidelijke bu-ren.Leuvenseh Boekenfonds Het Neilerlandsch Coi*respondentiebu-reau voor dagbladen meldt : Naar men ons mededeelt heeft zich een commisse gevormd bestaande uit : M. • ,f'>ru';n' algemeen rijks-archivaris te s Grai'enliage, voorzitter ; M. I. P. Dxi-parc, roferendaris bij het département van Binnenlandsche Zaken te s Grav©n-hage, _ penningmeester ; dr. J. Kalf, se-Icretaris der rij ksooittmissie tôt inventa-nseering en bcschrijving van de Nederl. monumenten van geschi-edenis ep kunst, te _ s Gravenhage, prof. dr. W. Martin, buitengewoon hoogleerajax aan de rijks-universiteit te Leiden, directeur van het Ivoninklijk Kabinet van Scbilderijen (Mauritshuis) te 's Gravenhage ; prof, dr. S. G. de Vries, buitengev/oon hoog-lecraar aan de universiteitsbibliotheek te Leiden ; dr. M. P. Uooseboom, sekreta-rî's van den Nederlandschen Oudheidkun-digen Bond te 's Gravenhage, le sekre-taris ; M. J. A. S. Verspyck Mynssen sekretaris der vereeniging "Die Haghe", 's Gravenhage, 2e sekretaris. met het rbcl om zich te wenden tôt a!lo Ned-r. landers en Nederlaaidsche instèllingen vat wetenschap en kunst om, nu de oud^ acadomiestad Leuven door een zoo wrcel lot getroffen en daa.rbij de bibliotheek ' yermeld is, zich reeds nu bereid te vérJ ^ klaran, na^ den oorlog boeken uit hiij eigen bibliotheken en exemplaren dei door hen geischreven oj uitgageven wer-ken af te staan. De commissite, welke de< tîUtani draagt van "Leuvensch Boeken* fonds" heeft zich tôt een 70-tal personetf uit de wetensoliappelijke, literaire en kunstw ereld in den lande gericht, om adJ naesiebetuigmg met verzoek hiervan vôôï 5 October a. s. mededeeling te doen. Het aanvankelijk plan bestond om va» de msfcslling • van deze commissie geea mededeeling te doen alyo^ene de adhae« siefcetuifeingen waren ingelvamen,teneind^ ook tergelijkertijd zulks te publiceeren. îsu ©venwel blijkt dat in de " Figaro ,r voor zoo ver Frankrijk en Engeland be-i j reeds een °Pro6P in gelijken zid als door de commissie bedoeid is geschied^ kwam het wenschelijk voor dat die mededeeling reeds thans geschiedde. Wij hopen er later uitvoeriger op terug tp kiv men. * * , Door boekha-ndelaar Martinus NyhofL s Gravenhage, werd aan heer E. Dé Bom„_ te Antwerpon, bericht dat hij aaa de bibliotheek van Leuven, 1 exempîaar ten geschenke geeft van al zijne uitua-ven.Dit zal, schrijft heer Nyhoff, tegelijk,, wanneer het nog noodig mocht zijn, op-t nieuw aen bewijs zijn, dat wij, Neder* landers, uw ongelukkig land en bevol-king van harte genegen zijn en gaarna netgeen, ons mogelijk is, doen, om de verliezen, u toegebracht, te helpen ver-nrinderen.Wat er !e Brussel omgaat Hierbij de toedracht over de a&nhotfc* ding van heer Max, burgemeester van» Brussel. Zaïterdag namiddag, om 4 ure, werd hjjî verzocht zich bij dm militairen gouveri1 neur von Luttwiiz te begeven. Er werd hem een brief voorgeslegd»' waarbij advies gegeven werd dat de bon» der oorlogseoDtributie, op den 30n te ver-vaîlen, niet zouden botaald worden. Heer Max erkemde zonder aarzelen <1». nauwkeurigheid dezer verklaring en baron von Luttwitz beval de aanhouding! van den Burgemeester van Brussel,hen»1 verwittigende dat hij naar eene vesting; ging overgebracht worden. Heer Max bekende zonder aarzelen deze* vorklaring en baron Von Luttwitz be-vool de aanhouding van den Burgemeester van Brussel, hem verwittigende dat nij naar eene vffsting ging overgebracht' worden. De militaire gouverneur deed de sch©-, penen van de stad ontbieden, en deelda hen den genomen maatregel mede. Hii voegda er bij, dat het Schepencollege op staanden voet een opvolger van heer Max' moest aandudden ,."P® .schepenen wilden in deze omstan-i digheid niet buigen voor dien nieuw en eisch, en werden op hun ne beurt a ange-houden.Twee uren later hadden er nieuwe on-derhandeliingen plaats, welke leidden toi de voorloopige vervanging van den Bur-gemeosrter door geheel het Schepencollege. Aan het Schepencollege de taak, de orda en de rust in de stad te verzekeren. In dien zin werd door het Schepencollege' « -ne proclamatie tôt de bevolking gericht. Het beroep op de gevoelens van toege» ■ vendheid der Brusselaars in deze ergs beproevingen, werd aanhoord. Heer Max kreeg toelating naar zijne woning te gaan om zijn reisgoed gereed te maken. Hij verjiet Brussel Zondag morgen, om 5 ure, in een militairen auto voorafgegaan en gevolgd door eoldaten en officiers, ter bestemming van Nam en, waar hij geieid werd bij den Dnitschen gouverneur, in het gouvernementshotel, Denzeifden Zondag werd de rust te Brussel moeilijk behouden, namelijk rond den middag, toen de boulevards zwart zagen van volk. Te meer, Dnitsche sol-jdaten brachten zes Belgische gevangenen en twee Fransehe gevangenen over, di* j door het volk herkend en luidxuehtig toe-gejuicht werden. Het scheelde weinig of de soldaten maakten gebruik van hunne wapens In de erge woelingen, gelukte een gevangene erin te ontsnappen. * * # In den loop van de laatste woek eisch-ten de Duitschers de brandladders op vat* Brussel, Elsene en Laeken. Bijgevolg, in geval er eene ramp gebeurde, zou all« hulp ondoelmatig wezen. V^rder werd heer Bockstael, burgemees--ter van Elsene, aangehouden, omdat hij bij het aanbieden van een niet in regel ' zijnde opeischinssbo" de ladder gev ci-r rr'l ha?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection