Het nieuws van de week: kristen volksblad

1196 0
09 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 09 January. Het nieuws van de week: kristen volksblad. Seen on 07 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vd6nz81q8x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Tweedejaar — 2e IV u m me 5 cdeiîîen rm a /T\ T • H A f> HET NIEWS VAN DE WEEK KRISTEN PLKSBLAD I, 'HHHIM Ml II ■UOSCWBr. 'Ml >1H W ■MTWTMJ II MIIMian—3—B—5» Brieven, pakken en al vvat het blad betreft, ge-lieve men te sturen, voor Dijnsdag avond, aan Het Nieuws van de Week, Meiboom, 5, Halle. Medewerkers, buiten de redaktie, blijven verantwoordeiijk voor hetgeen zij schrijven. — Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. KnmaMaatEMHMaaHaBsaaHMaBUsaJmManMHMDHHBaaaMaMBe Bestuur | Opste! : I Halle. — 5 iieiboom. 5. IABONNEMENTEN : Per jaar 4.50 Per 6 maanden ...... 2.50 DE OORLOG Korte iohoud der ambtelijke mededeeiingen. Berlijn Weslelijk front : Westende we: twee maal doorde Engelschen beschoten. Ten N.-W. van Hulluch hebben wij aan < Engelschen eene loopgraaf ôntrukt. Ten N. van de baan die van Béthune na; La Bassée loopt, deden wij verscheidei mijnen ontploffen die de Engelsche stellings beschadigden. In de Vogezen werd er woedend gevochte rond den Hartmannsweilerkopf, doch < strijd bleef zonder uitslag. Oostelijk front : Nabij Friedrichstadt he ben wij eenen aanval afgeslagen. Balkan : Er valt niets op te merken. ** * Weenen Oostelijke front : Gedurent gansch de week werd er gevochten in Galic en aan de grens van Bessarabie. Wij moeste hevige aanvallen afslagen op den Dniesti en ten O. van de beneden en midden Stryp nabij Toporoutz, Burkanow, Dobno, Bere tiany en Buzacz. Op het Italiaansch en Servisch front is < niets voorgevallen. Op zee : In de Adriatische zee deden om SC. t; )CTJ _r ~ <T' zinken; in dezen strijd verloren wij twee to pedovernielers die na eene mijn geraakt 1 hebben, ih het water verdwenen. *•. Konstantinopel : Ailes is rustig geblevei Parijs Frankrijk : ln de Vogezen ve overden wij eenige loopgraven die de vijar nog bezat tusschçn den Rehfelsen en de Hirzenstein. Voorts was het kanon zeer bedrijvig lan£ gansch het front. Op zee : In zicht van Durazzo verloren w onzen onderzeeër « Monge » ; de twee Oo tennjksche torpedoovernielers « Lina » e « Triglav » werden er tôt zinken gebracht. * * * Londen : Onze gepantserde kruiser Nat; is in de haven van Le Havre gezonken, ingi volge eener ontploffing die zich binnen in h< schip voordeed. In Vlaanderen liç£en wij verscheidene mi nen ontploffen. Overigens hevige artilleriegevechten. • * * Rome : Buiten eenige artilleriegevechte had er niets bijzonders plaats. * * * Petrograd : Ten N. van Buzacz verove den wij het dorp Petlikowce. Bij Schmarden (O. van Tukkum) hebbe wij, met bijval, een aanval uitgevoerd. ^ TIJDWIJZER Zondag 9 Januari, plechtigheid van Drii koningen, dat is van de Aanbidding de Wijzen. Donderdag 13 Januari, Oktaafdag va Driekonmgen. Vrijdag 14 Januari, H. Hilarius, bisscho van Poitiers, Belijder en Leeraar (303-367 Hij verleende verblijf aan den H. Martinu: Omtwille zijner standvastigheid tegen d ketterij van'Arius in de kerkvergadering va Béziers, wierd hij door keizer Constans i Phrygië verbannen. Zijn voornaamste wer is eene vei'handeling over de H. Drievuldi^ heid. Zaterdag 15 Januari, H. Paulus van The baïdis,eerste kluizenaar en belijder (228-341 Gedurende de vervolging Van Decius wer hij als christen aangeklaagd. Hij verbor zich in de woestijn en leefde er 87 jaren lang Zijn wonderleven is door den H. Hieronymu geschreven. Hij wordt door de mandenmakers als pa TrovoArri " De kolonne zit vast,, H _ Een Duitsche oorlogscorrespondent ve telt : Van de 12 wagens, waarmede onze auti mobielkolonne Zaterdag morgen vertrokke is, zijn er slechts vijf over. Die zijn tenmii ste met de snelheid van trekossen tegen d kleibergen opgezeuld. Nu ligt de klei zo je hoog voor de wieien, nu is tengevolge daa: van de weg zoo volgepropt met soldatei ir pakdieren, Poolsche wagens, kanonnei veldkeukens, enz. dat onze wagens tôt slal >n ken worden. Tôt slakren die met wild géras werken. Vervolgens staan zij stiî, maar no zwoegend als zaagmachienen. Men trael j plaats te krijgen voor een aanloop. De wie len snijden echter meterdiepe voren in d klei, waaruit zij niet meer los geraken. He stuurwiel wordt den chauffeur uit de han getrokken ; de deuren van de wagens gaa niet'meer open omdat van buiten de rnodde er tegen aandrukt. De voeten van den chau: feur die niet door deuren beschut worde zijn door dikke brei overstroomd. Onze kc le lonne moet « zoo mogelijk » Kraljewo trach an_ | ten te bereiken. Indien Duitsch bevel zo-11 mogelijk zegt, dan is het zoo onmogelijk da x' niemand er aan helpen kan. Hoe vaak heb ik als ik bij officieren in ee bureel zat door de telcfoon het bericht ge A hoord : de kolonne zit vast. Dan had ik ee du:delijke voorstelling van menschen, die ei e gens ver weg onder den blooten hemel siaa 1 . irr-o*or*—VctjLl y bOni Cct-i ^ de wieien trekken zonder verder te kunner, Ik heb zells wel eens een dwaze ergernis i] mij bespeurd. Waarom komen die menschej niet verder ? Ze weten toch, dat zij verdi moeten. De troepen hebben honger, de mu î* nitie moet vooruit, de kanonnen moet® vooruit. Nu zit ik zelf voor den eersten keer vast e; r- ailes voor en achter ons met ons mee. Nie d voor tien minuten of voor een half uur. voo n veertien dagen misschien. En in dezen Ses vischen oorlog komt ailes op snelhejd aan rs Wat anders moed is, is hier vlugheid. Dei vijand afnemen zooveel mogelijk is, hen ij geen tijd geven om te slapen, te eten of t 3- drinken. De natuurkrachten die de Serviër n ter hulp komen het leem der aarde, de kou de der lucht, zelfs de sneeuw van den heme te weerstaan, dat is een verbitterde strij tegen demonen. In dit voorwaartssnellei van voeten en wieien, heb ik de macht vai deze verbittering in mijn bloed gevoeld o het oogenblik waarop de kolonne bleef ste ken. Als schepen op bevrozen golven zo< j. staan de wagens op de leembergen, in d leemdalen dwars door elkaar geworpen, wie aan wiel, paard aan paard, man aan man ei waar geen rat meer een uitgang vindt. Ter wijl debrug voor ons leeg is als een brug ii een land, dat niets van den oorlog weet ; ter wijl achter ons de wegen met menschen paarden en karren zijn volgepropt, kilome ters ver. uren, dagen ver. En daarbij is ailes zao kalm, dat men zoi kunnen meenen dat dit vastzitten tôt he plan van al deze menschen behoort en da 11 aller, tevreden zijn hun doel zoo goed be reikt te hebben. Geen officier die bevelei geeft, geen geschreeuw, geen gehol (wat ii de klei 00k niet mogelijk zou zijn). Iener ruiter zit op zijn paard, iedere koetsier oj zijnen bok te wachten. Men deeltbrood ronn steekt ds pijp aan. Veel soidaten klauterei tegen de hellingen en zitten dàar op hui ransel half weggezonken in den modder t 'r praten, te kijlcen of slapen in. Honderden van hen dragen planken, bal n ken, knuppels aan uit de schuren en stallei van de huizen. Tôt aan de knie door de mod der wadend gaan zij gebukt onder den last \ Als geen stuk hout meer in het dorp te krij gen is, slaan zij de planken uit de schuttin g gen. Spoedig staan de huizen van het dor] n gansch naaakt. Het dorp heeft een ande n uitzicht gekregen. Niemand haast zich ei zoo dragen ze drie, vier uren lang plankei aan. Tenslotte moeten de soidaten een kwartie lang door het water waden om tôt aan d( J laatste huizen te komen. Vijftig meters wej j zijn reeds belegd, twintig meters ontbrekex „ nog... s ONZE VERKOOPERS die nog «almanakken van 0,-L.-Vr-Halle» ir hun bezit hebben worden vriendelijk ver Apure* 1 r» f ^ Krpn Kerkelijk Nieuws I — Wijding van den bisschop van t- Doornik Hffi dus dezen Zondag, g Jannari, plech-ti id der H. H. Drijkoningen, dat Mgr _ te Doornik de bisschopwijding zal 1 otmgen uit de handen van Z. Em. Kardi-f n Mercier, aartsbisschop van Mechelen, b;staan door de bisschoppen van Luik en ;ien. Gewoonlijk zijn het de oudste bis-J' .)ppen van BelgiS die bij zulke plechtig-il tegenwoordig zijn als peters van den avvgewijde. De oucîerdomsdeken der Bel-f :he bisschoppen is tegenwoordig Mgr liemaus, bisschop van Gent. Deze 83-ja-ç kerkvoogd is nu belet. De kenspreuk welke Mgr Amedeus Crooy f kozen heeft, bestaat in een latijnschen vol-, i^die als eene treffende omschrijving van Cl n voornaam mag aanzien worden : «Amem mDeits» hetgeen beteekent : Moge ik U be-innen, o God ! * îj Van het Vaîicaan. jbe Paus ontving verleden week in Zijne d Iticuliere vertrekken den gezant van t ïanje, en de zaakgelastigden van Brazilië, rsland, BelgiS en Engeland, die den H. 1 ider hunne Nieuwjaarswenschen kwameli nbieden. I fâe Paus heeft 00k graaf Capello, den nieu- Jvertegenwoordiger van den Vorst van aco bij den H. Stoel ontvangen tôt net CotV'bT*î<''"-n. / ' rI { De nieuwe hollandsche gezant bij het f j ' Vaticaan Maandag middag is de gezant van Holland | bij het Vaticaan, jhr. van Nispen tôt Seve-\ naer met den trein uit Nijmegen naar Rome II vertrokken. ( ! , - j NIEUW GRIEKENLAND i\ Wat in den regel zooal van het tegenwoor-s dige Grielcenland bekend is, berust hoofdza-" kelijk op korte en vooral vluchtige reisbe-i schrijvingen. Bovendien steunt de beoordee-; ling van het nieuwe Griekenland meestal op 1 I indrukken in Athene opgedaan. De ontwik- 1 keling van de hoofdstad is echter haa.st zon-3 der weerga en gaat die van het overige deel van het land ver vooruit. Het is misschien 3 nog maar een vijftigtal jaren geleden, dat 2 i glazenvensters een uitzondering waren, en 1 duur, en dan nog bij vooruitbetaling slechts 1 konden worden verkregen. Bij regen waren " 1 de wegen onbegaanbaar en bij warmte en 1 ' wind buitenmate stoffig. De verschijning van een voertuig op twee wieien baarde het > grootste opzienenelke kleine nieuwigheid werd als een hooge gebeurtenis met bewon-dering bezichtigd. 1 Door den vereenigden arbeid van Grieker 1 i en Europeesche architekten is binnen zeei t ; korten tijd eene Europeesche stad ontstaan " ' '\et Gneksche uitzicht heeft men hierbi ' ,\.iul:kig weten te behouden. En desondanks 1 werd Athene een Europeesche wereldstad: 3 met een haven, welke weldra de stapelplaat; 3 was voor den handel op de Middellandsche 2ee. Zoodat het thans in Athene goed is oiï 1 e leven. Athene biedt aile genoegens en aan 1 enaamheden als elke Europeesche grootf ; >ad. j Eenige uren buiten Athene is het echte: i-eel anders. In Aegina, een stadje van 500! 1 " hswoners, openbaart zich dit het meestin di primitieve maaltijden. In Thebe komt di > l offiehuisbediende îiog met een gloeiendi !.ool aangeloopen, welke dienen moet om di cigaret aan te steken. 3 Erger nog is de weinige zorg, welke aai r !s hygiène besteed wordt en met ten onrech 1 • ; wordt hieraan heel wat ellende toege 1 -chreven. De herder en de landman wonei aog steeds meestal met huisgenooten en ve' "o-zamen in een vensterlooze hut, waar z: ; ch voeden met geitekaas, "olijven, visch ei ï orood. Deze veelgeprezen eenvoud is enlçe 1 sen teeken van armoede en achterlijkheid 'Met eenige fijne genot is de heerlijke koffie fl,en erfstak uit d'^n Turkentijd, evenals d Jpede tabak. Heele uitgestrektheden van he 1 land blijven onvruchtbaar, daar aile gemi ain goede kultuur het aangroeien der woi r1(«n h j! p. t. Het ontbreekt den slecht ontwik —■ mu n i111 man 111—itmmm kelden landbouw geheel aan machienen, trekdieren en vervoermiddelen. De pogingen om de nijverheidsbehoeften van het land zelf te bevredigen, zijn 00k zoogoed als geheel mislukt. De ontwikkelde Griek is var dit ailes wel bewust. Voor ailes roept hij echter om geduld en zegt : Veel is alreeds geschied ; laat ons tijd, en wij zullen ailes inhalen. Het volk is bedrijvig, vol leergierigheid, van goede zeden en meer dan de oude Grieken bereid tôt ieder offer voor het vaderland. Het aantal inwonersvan Athene enandere handelsplaatsen is snel toegenomen. De han-delsvloot is van 64.4x8 ton in het jaar 1892 gestegen tôt 453.628 ton in het jaar 1910. De uitvoer van krenten, olie, tabak en wijn steeg in groote mate. Havens en spoorwegen werden verbeterd, belangrijke wegen aange-legd, scholen en hospitalen werden gesticht. Dit ailes zij gaarne erkend, maar mag niet worden overschat. De Griek vergeet maar al te gemakkelijk, hoeveel hij aan Europeesche hulp heeft te danken. Nieuw-Griekenland heeft nog steeds geen geleerden, geen dich-ters, toonzetters, schilders en beeldhouwers voortgebracht. Ook de meer ontwikkelde Griek is spoedig geneigd om den betrekkelij-ken vooruitgang van zijn land voor een vol-strekt hoogtepunt te laten doorgaan, en evenals in den ouden tijd Griekenland te beschouwen als het milfdenpunt van het Europeesche evenwicht. —.-a—B \lm Iflesiosslie sn ^un&t i Op 26 November trad Eerw. Heer Hugo Verriest zijn 76e jaar in. Midden 't oorlogs-wee... Hugo-Nestor Verriest, geboren op 26 November 1840 te Deerlijk, in West-Vlaanderen. In 1864 priester gewijd werd hij leeraar benoemd bij het St-Lodewijkscollege te Brugge, daarna aan 't beruchte Semina-rie van Roeselare, waar de groote Albrecht Rodenbach, zijn geliefde « Berten », zijn leerling is geweest. Later werd hij bestuur-der van het bisschoppelijk college te Yperen. Hij werd daarna pastoor van te lande in Ingoyghem, waar Stijn Streuvels ook ver-blijft. "Daar vierde heel Vlaamsch België hem als een vorst. Hij verblijft steeds daar. Nu schrijft hij : - « Mijn volk. mijn arm kind slaapt !... Gij reuzen, wie ge zijt, reuzen van 't Oosten, reuzen van 't Zuiden, reuzen van 't Westen, trapt het niet dood in zijn zieken slaap, zieke kinderen doodt men niet... Eens was het gaaf en gezond, en 't heeft u de vrijheid ge-leerd, en tapijten geschonken aan uw ko-ningszalen, en beelden voor uw gangen, en goddelijke schoonheid voor uw paleizen en muzeeën. Trapt het niet dood, wie ge zijt, want het slaapt onder de hoede Gods. Het moet weer opfleuren, en sterk worden en | schoon... Mijn arm, arm kind !... » En aan zijn boezemvriend J. Allegaert, zegt hij (Vlaamsch Leven, nr 8) : « Ik verheug mij dat er iets werkt in 't be-klemde Vlaanderen. Ik ben gebleven een Vlaamsch-voelende, V1 a a m s c h- denlcende, Vlaamsch-willende Vlaming, hou en trouw aan mijne oude levensleus : « Ons Vlaamsche volk moet herleven uit de kracht van dit volk zelf ! » Pastoor Verriest, nog lange jaren goed heil ! * + *■ Op 25 November II. ontsliep zacht in den Heer, te Roesselare Juul Rodenbach, den 19 Juli 1824 aldaar geboren. De vader van onzen genialen Vlaamschen dichter en studenten-leider A. Rodenbach, die voor 25 jaar, aan Vlaandrens liefde ontrukt werd. Nog twee zijner zonen zijn in leven. De heer A. Den y s sprak eene lijkrede uit, terwijl daarboven de kanonnen van den IJzer dreunden en donderden. ★ ★ ★ Men schrijft ons ook dat het overheerlijk : standbeeld van Berten Rodenbach, gebeiteld j door meester Jul Lagae, door een granaat 1 getroffen wercl in de linker dij, verleden jaar l einde Oktober, toen de storm loeide rond Roesselare. Met weedom staren we op naar het sym-• bool van dat getroffen beeld, dat toch nog — ; al is 't gedeeltelijk — rccht staat. 5 Maar in gulden letters prijken steeds de woorden: « Uit houwe trouwe wordt Moeren-. land herboren ! »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van de week: kristen volksblad belonging to the category Katholieke pers, published in Halle from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods