Het nieuws van de week: kristen volksblad

1327 0
29 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 29 October. Het nieuws van de week: kristen volksblad. Seen on 07 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f76639m26h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET NIEUWS VAN DE WEEK Kristen Algemeen en Letterkundig VOLKSBLAD Brieven, pakken en al wat het blad betreft, ge-lieve men te sturen, vôôr Dijnsdag avond, aan Het Nieuws van de Week, Ninove Straat, 21, Halle. Medewerkers, buiten de redaktie, blijven verantwoordelijk voor hetgeen zij schrijven. — Qngeteekende stukken worden niet opgenomen. nnwiniiiiiaiii» y. Bestuur en Opstel : HALLE, 21, Ninove Straat. AANKONDIQINQEN : Kleine atinonskens, de 3 regels, 75 centiemen.— Verkoo-pingen en handelsreklanien, prijzen volgens duur en grootle.—Ailes in te zenden tegen Donderdag morgend. TIJDWIJZER Zondag 29 Oktober, 20e na Sinxen. « Het is door een rechtveerdig oordeel, Heer, dat gij op ons al die kwalen hebt doen vallen, omdat wij tegen U gezondigd hebben en aan uwe wetten ongehoorzaam geweest zijn. Maar geef glorie aan uwen naam en behan-del ons volgens uwe overvloedige bermher-tigheid. » Daniël, III. Intrede der Mis.) Dinsdag 31. Vigilie Aller Heiligen. « Wat ai die Heiligen gekonnen hebben, waarom zouden wij het niet kunnen ! » (H. Augustinus). Woensdag iNovember, Allerheiligen. «De Engelen verblijden zich over het t'eest der Heiligen, en loven er den Heer om. Recht-veerdigen, verheugt u in den Heer. De lot past aan de rechtschapene herten. » (Intrede der Mis). Dit feest, in de Romeinsche kerk, heeft zijn oorsprong in de wijding tôt kerk door Paus Bonifacius'IV van den Panthéon te Rome (607). De oude heidensche tempel aan de H. Maagd en aile martelaren toegewijd, werd O. L. Vr. der martelaren genoemd. Rond het jaar 731 stichtte Paus Gregorius III in de St Peeterskerk te Rome eene kapel ter eere aller heiligen. Sedert dien tijd heeft men het feest aller heiligen te Rome gevierd. In Frankrijk werd die plechtigheid mgebracht onder de regeeringvanKarelden Weekharti-ge (837) en weldra werd zij algemeen gevierd op den 1 November. Donderdag 2. Allerzielen. Daags na Aller-heiligen viert de H. Kerk de gedachtenis harer overledene kmderen en bidt voor de zielen die de tijdelijke pijnen van het vage-Tuur te doorstaan hebben. Deze plechtigheid bestaat in de H. Kerk sedert de eerste eeu-wen. De geschriften deroudste kerkleerâren betuigen het. Het Oosten vierde ze op goe-den Vrijdag. De H. Odilo heeft zeden 2 November gesteld, en de Kerk van het Westen heeft die gewoonte gehouden. Vrijdag 3. H. Hubertus, bisschop van Maastricht en Luik, en belijder, die in de VIP eeuw leefde. Volgens een schrijver der VIIIe eeuw volgde hij den H. Lambertus op, ves-tigde zich te Luik, en vergrootte die stad. De talrijke bekeeringen die hij bewerkte ver-wierven hem den bijnaam van Apostel der Ardennen. Volgens eene volksoverlevering zou hij hofmeester der koningen van Australie geweest zijn. Hij was eendriftige jager en begaf zich eens op jacht met GoedenVrijdag. Maar hij wierd bekeerd, zegt delegende, dank aan dé verschijning in het woud var. een wonde-ren hert, die op het hoofd een blinkend kruis droeg. Hubertus vertrok naar Rome, en werd door Paus Sergius bisschop gewijd. In Brabant terugkeerd, ontving hij op wondere wijze eene stool die de macht had de razer-nij te genezen. 't Is de oorsprong der bede-vaart van St Hubertus in Ardennen. Vandaag wijdt men het brood om door de bescherming van den H. Hubertus van aile kwaad en voornamelijk van de razernij be-schut te worden. Zaterdag 4. H. Carolus Borromeiis, bisschop en belijder (1538 — f te Milanen 1584). Een der helden der christelijke liefde. Hij was de neef van Paus Pius IV, die hem, nog maar twee en twintig jaar oud, aartsbisschop van Milanen en kardinaal noemde, en hem een groot deel van het bestuur der algemee-ne kerk toevertrouwde. Het buitengewoon verstand en de werkzaamheid van Carolus maakten hem waardig dier hoogste bedienin-gen. Te dien tijde was hij nog geen priester ; hij werd het in 1562. Hij wijdde zich met de grootste toegenegenheid en eenvoudigheid toe aan de zorgen zijns bisdoms. Gedurende de pest te Milanen (1576) maakte hij zich beroemd door zijne helfdhaftige liefdadigheid. Hij stierf op den ouderdom van zes en veer-tig jaar, uitgeput door zijn zwaar werken en boetplegen. In 1697 heeft men hem, dicht bij Arona, zijne geboortestad,een reusachtig standbeeld opgericht op den oever van het Groote Meer. Men bezit van den H. Carolus Borromeiis talrijke en geleerde geschriften. Vraagt heden aan al onze verkoopers den Almanak van 0. L Vr.-Halle met den luimigen « dagklapper » van onzen medewerker Scalambar. Prijs : 15 centiemen. Allerheiligen en Allerzielen Woensdag, Hoog-dag, herdenkt de kriste-ne wereld, zijne broeders en zusters die in Gods glorie zijn. De feestklokken zullen zingen, de gewijde psalmen zullen ruisenen door de kerken, en over ons zal dalen de groote troost die is als een afschijnsel van de toekomende glorie. De herten gaan op in één verlangen en ééne begeestering naar aile heiligen, die ook eens op de aarde in het lichaam leefden. De pjden-de strijdende kerk viert de zegepralende kerk. Ailes is éen feest en eene pracht ! En een gansche dag beleven we inniger de gemeen-schap der Heiligen : heiligen daarboven die hie.i beneden gebeden hebben voor de lijden-de zielen. O zalig Allerheiligen, gedachte aan de glorie en voorsmaak van wat boven de aarde en boven ons, ellendige wrakken, is en bestaat in Eeuwigen stond ! Maar eer de dag gansch onder is, begint de gedachte een ander motief, zingen de kiokken eene nieuwe symfonie die .de over-gang is — de donkere stemmen der kiokken brommen klachten uit in weemoed. — Ailes leeft melankolisch : de majesteit der Doods-gedachte in den avond. — Allerzielen-avond ! Nu in dit derde wee-jaar staan we zoo dicht bii de dood. hoe diep in ons is niet di " gedachte. Hebben we daar al wel aan ge-clacht ? Velen zullen dien avond een echte began-kenis doen naar het kerkhof, een vrome tocht ; niet meer, o neen in Gods naam toch niet, een heidensche tocht met bloementui-len, maar een tocht al3 een gebed, een tocht van honderden gebroken harten naar de zali-ge dooden. Laat de najaarsroze en de chrv-santhemen bloeien op hunne stengels en in uwe harten... Christelijker is het met de hoop in het hert de lieve dooden te gedenken in het gebed ter kerke. De diensten zijn zoo in-drukwekkend. Niemand kan met meer waar-heid de stem der afgestorvenen laten weer-klinken darî de Kerk ; niemand kan met meer liefde en meer gezag den oppersten Rechter bidden dan die eeuwenoude Moeder. Zoovelen zullen, de wereld' door, tôt in 't vergetenste hoekje van ons arme land, op dezen en lateren Allerzielen-dag, om den doodenakker dwalen met den rouw om hun gevallen zoon, broeder of echtgenoot diep in het hert en nergens kunnen neerlcnielen, met als eenigen troost de bloemen hunner gedachten, het liefde-werk hunnergebeden... en de wete dat zij vielen in glorie en eer, in plichtsbetracnten... Nooit zal de Herfst zoo een Allerzielen gezien hebben ! Nooit zullen zooveel knieën gebogen hebben voor zooveel houten kruisjes, nooit zullen zooveel herten getreurd hebben, en zooveel gebeden gepreveld worden voor zoovele dooden. Want rond ons, midden ons zijn er riooit zoovelen van de wereld gerukt... O ontzaggelijk Allerzielen-wee van 1916 ! Laat dan dien Donderdag de doodsgedach-te ons heilig zijn, heilig als nooit... Want het leven leidt ons naar den Dood en scheidt ons van den dood, en de dood is 't die ons scheidt van het Eeuwig Leven en ons leidt naar het Eeuwige ! Als klaaglijk in den avond of den morgen de kiokken zullen luiden, laat ons dan de handen samenprangen, hartstochtelijk in liefde voor de Beminden die henen zijn, i.i liefde tôt het Leven dat de dood moet voorbe-reiden, in Liefde tôt den Meester van het Leven en den dood, in liefde tôt de Hoop die uit de zegening straalt van het Kruis ! * * * Gedenken we stil Allerzielen-dag, al dezen die sneuvelden uit Liefde tôt den plicht, al dezen die stierven voor de menschen sinds de Dood op de aarde is ; gedenken we stil dezen die in den bloei der jaren stierven en die geroepen waren om hun volk, hun Vlaande-ren en hun België groot te maken en die dees jaar werden weggemaaid. En laat ons denken dat Allerheiligen en Allerzielen niet mochten gescheiden worden, omdat we hopen dat het Eeuwige Leven na den dood is en dat de dood eeuwig leven brengt. B. ALLERZIELEN De kiokken luiden 't Zieloctave, en beedlen met hun biddend brons voor al die dood zijn en begraven, om een gebed, een vader-ons. . We wekken wezens weer en namen ; we roepen op in onzen geest de duurbren-al, die met ons samen eens leefden — en nu zijn geweest. Niet dat we ze ooit vergeten waren ! Want in ons harte groen en frisch, door al sezoenen heen en jaren, staat bloeiend hun gedenkenis. Maar nu plooit die gedenknis open, gehjk een lelie opengaat... Een jaarsche lelie, volgedropen met tranen van den dageraad ! o * 1 * * Vandaag ontwaakt in ons gepeizen weer de oude rouw en de oude Smart ; de Dooden een voor een verrijzen : ze staan verrezen in ons hart ! Daar staan ze... weeralslevendmenschen, met ons te zaara als vroegertij ! — o ! Kon het waar zijn met te wênschen ! Ze zijn geweest: — voorbij, voorbij !... Voorbij !... We bouwden gouden droomen en bouwden veel en schoon en groot. Toen is op eens de dood gekomen... ...Wat zeiik daar ?... Ik zei:de dood!... Wie weent er ? — Ei, niet als een heiden geweend, die hart noch hope heeft ! Gij duurbren, gij, diezijt verscheiden wij weten, dat ge stierft — en leeft. E. F., S. J. GETALLEN en 00RDEELEN Het is reeds dikwijls bewezen, dat zooge-zegde statistieken, dat zijn bestatigingen gesteund op getallen, geenen vasten grond-slag geven voor 't beoordeelen van deze of gene toestanden. Nevens die getallen moeten de invloeden en oorzaken geraadpleegd worden, om tôt betrekkelijke waarheid of vast-stellen van toestanden te geraken. Die invloeden en oorzaken kunnen verschillen van streek tôt streek en eene opeenhooping van getallen in verwarring brengen. Die bedenking kan opgeworpen worden tegen sommige beoordeelingen over toestanden in België vôôr den oorlog. Aldus wist een Nederlandsch blad onlangs aan te halen uit een artikel yan den Tijd en van de Toekomst : « dat de Belgen in 't algemeen maar slappe Katholieken zijn, en ons land meer in schijn dan in wezen een katholiek land moet genoemd worden.» Door de vele cijfers die daartoe wier-den aangehaald, wilden die bladen bewijzen : dat de katholieke liefdadigheid veel minder waard was of opfcracht dan de Neder-landsche. En zij voerden aan dat de Sint-Vincentius-vereeniging in Nederland slechts 3600 leden telt diejaarlijks een en een vierde miljoen uitdeelen, terwijl de 17.000 leden der zeli'de Vereeniging in België, slechts drij vierden miljoen inzamelen en uitdeelen. De eerste misgreep die bij deze aanhaling gebeurt, is dat de St Vincentius-vereeniging niet uitsluitelijk met de liefdadigheid gelast is. Er bestaan hier te lande honderden an-dere katholieke maatschappijen die zich met liefdadigheid en hulpbetoon bezig houden, en die gezamentlijk wel meer zullen inzamelen en uitgeven dan de St Vincentius-vereeniging. België beoordeelen alleen volgens de werking en de uitgaven van de St Vincentius-vereeniging, is dus eenzijdig en onge-grond.Zoo is het getal leden ook geen voldoende bewijs om de geringheid der inkomsten en uitgaven te schatten. Men zou eerder ge-neigd zijn uit dit groot getal leden te beslui-ten, dat in België meer iever bestaat om zich toe te wijden aan de liefdadigheid. En zoo de opbrengst in vergelijking niet beantwoordt aan deze van Nederland, dan diene er in ac'nt genomen,dat St Vincentius-vereeniging niet alleen de liefdadigheid beoefent. Dit groot getal leden kan soms wel ten goede en ten kwade uitgelegd worden. Het is immers niet altijd noodig over een groot getal medewerkers te beschikken om een goed en deugdelijk werk uit te voeren ; een klein getal doet soms meer dan een groot. Tusschen een groot getal zijn maar al te dikwijls te veel eenvoudige meêloopers of nietsdoeners, die geene aarde aan den dijk brengen of geene gelden in de kas. Maar het kan ook zijn dat die leden uit den middenstand of zelfs uit den werkmansstand, al kunnen ze zooveel geld niet geven. loch meer goed stichten en do,or hunne bezoeken meer troost en opbeuring verleenen. Tusschen de verdere getallen die beide katholieke bladen aanhalen, is er ook een nopens de priesters. Volgens die bladen is de geestelijke opwekking hier te lande armzalig, daar in Nederland op 100.000 katholieken 959 personen zijn imannen en vrouwen) die den geestelijken staat aannemen, terwijl in België dit getal slechts 473 bedraagt, nog minder dus dan in Frankrijk, waar dit 546 schijnt te zijn. Die cijfers zijn weer niet afdoende, want beide bladen vergeten te melden hoe zij de katholieke bevolking van België schatten. Nemen zij die bevolking in haar geheel als katholieken, dan zijn hunne cijfers geheel en al mis. Ketters zijn hier te lande zeker niet talrijk, maar de ongeloovigen of ongodsdiens-tigen zijn in groot getal. Daarvan moet re-kening gehouden worden, zoo niet missen getallen en beoordeelingen een vasten grond. Maar buiten dit, is er nog iets anders in acht te nemen : de aard der bevolking en hare bedrijven, die in de opvocding en in den roep hunnen mvloed doen gevoelen. Dit is zoo waar, dat er in nijverheidsgemeenten en steden minder roepen zijn tôt den geestelijken staat dan elders. Maar dit bewijst niet dat de bevolking daar minder godsdienstig of katholiek is dan in andere plaatsen. Van deze gemoedsstemming moet dus ook rekening gehouden worden. Ware het anders, dan zou eene bevolking die veel priesters en kloosterlingen oplevert, bijna uitslui-tend uit heilige menschen bestaan. Ten andere, het getal is niet afdoende; de hoeda-nigheid geeft meer, want de pastoor van Ars, een heilig man, was onbetwistbaar meer waard dan vele anderen. De beoordeeling der twee katholieke Ne-derlandsche bladen over den toestand van België onder godsdienstig of katholiek op-zicht, is dus lichtzinnig opgevat. Nederland heeft zijne goede hoedanigheden en België ook. En het is geenszins noodig het eene land minder te schatten dan het andere, alleen voortgaande op getallen die op hun eigen weinig zeggen, of althans geen juist bewijs leveren. Schijn bedriegt, en getallen bedriegen soms ook. Vlaamsch Heelal. Het Kleedingswerk der Weezen te Qroot-Brussel kleedde tôt heden 9,102 kin-deren ; in de maand October en ook in November zullen nog uitdeelingen van kleeren gedaan worden in de gemeente Ruisbroek, en in Groot-Brussel, waar reeds 3,200 wees-jes ingeschreven werden. In 't geheel werden er door het werkhuis van 't Werk reeds 50,000 kleedingsstukken vervaardigd. Als men weet dat het enkel vrouwen van soldaten en verminkten zijn die bij dit werk gebezigd worden, kan men zich een gedacht vormen van den steun die daardoor ten goede komt aan deze vrouwen. Kerkelijk Nieuws Benoemingen. De E. H. Stevens, onderpastoor te Dworp, werd overgeplaatst naar Ramsel. De E. H. De Schepper. priester der laatste wijding, wefd onderpastoor benoemd te Lembeek. W * + Overleden. Eerw. Heer Paul t' Servranckx, die ver-scheidene jaren als leeraar aan het O. L. Vrouw-Gesticht van Halle was gehecht, is godvruchtig in den Heer ontslapen te Werchter, den 21e laatstleden. De dierbare algestorvene was alhier ge-kend en geprezen om zijn goed en rondborstig karakter en telde niets als vrienden. Aan de achtbare familie drukken wij onze christelijke gevoelens van deelneming en van rouwbeklag uit. Tweedejaar — 39e Mumtoer 6 Centiemen Zondag 29 Oktober 1910

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van de week: kristen volksblad belonging to the category Katholieke pers, published in Halle from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods