Het nieuws van de week: kristen volksblad

1401 0
07 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 January. Het nieuws van de week: kristen volksblad. Seen on 07 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x34mk6695p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET NIEUWS VAN DE WEEK Kristen Algemeen en Letterkundig VOLKSBLÀD vwemn*aww5incncrsmawiew»udcjxir-i.Ts3mzH»Tmw i — muni mu ni fwwossrjMowsssra»»mssrn'««xaiRwrwrasswïr»:4ne,-j»/i»rw»v»iaSK*it£v^ooawnsrf«aoflm«ar-sMoemnKxtnsoKw-nawaiMiax®4vraw»w«!^t»,^aw«wr4?'.«KPfcrwraAr^-^jtmy^sïïi-WïN f^»w-^^,vgjrEM»tta^wrte;»33aB'<aBotw«w'iii«iiii rwcirtnfe'sgrvaBOTswfwaBBeHgPBiMBmMM'uwmuiiiK.i sscagjwgawv'acinssiwigfMiwTinuMnii'niawtn. hiaj.mw i ■ i.,tm%mu.iK ■<i' i»i im »»<u.«a.^joapRj^a»u'J'yMS&.^wv ixuanmo^uwnTT^MKOB» Brieven, pakken en al wat net blad betreft, ge- : Aiw*'ni\mi.mwms7u lieye men te sturen," vûôr Dinsdag avond, aan Het j e-j a <f\ j | AAlN^ONuiuilNUarv : Nieuws vafi de Week, NinoteStraat, 21, Halle. OCSlIlUf ©îl UpSl@l *. Kleine annonskens, de 3 regels, 75 centiemen.- Vcrkoo- Medewerkers, buiten de redaktie, blijven ! U \ 5 I S O ! M * O-l- 4 pingen en handelsreklamen, prijzen volgens dnur en verantwoordelijk voor hetgeen zij schrijven. - H A L» L £ , 2 1 s M i H O V @ O t T a at, i grootle.-Ailes in te zctiden tegen Donderdag morgend. Ongetcekende stukken worden met op^enomen. I TIJDWIJZER : ■Pi zingende : Hier is degene wiens rijk eeu-wig is. » (Intrede der Mis.) Evangelie : De knaap Jésus verloren en in den tempel weergevonden. (Lucas II.) « Jésus nam toe in wijsheid. in jaren en in genade bij God en bij de menschen. » KERKELIJK NIEUWS Slerîgevallsa In den nacht van 1 tôt 2 Januari ov-erleed te Halle de E. H. Juul Buys, oud-onderpas-toor aldaar sedert 1863. Hij werd geboren te Brussel den 24 Jùii 1838 en priester gewijd te Mechelen den 21 December 1861. Hij was onderpastoor te Penvez gedurende een jaar, daarna te Halle tôt in Juni 1907. De pleehtige lijkdienst had Vrijdag plaats in de St Marjinuskerk onder een ongehoor-den toeloop van priesters en geloovigen : iedereen heeft willen een laatste bewijs van erkentenis brengen aan dien eenVoudigén j en goedhertigen priester.die zijn ambt schier geheel uitoefende ten bate der inwoners van j Halle. Hii rus te in vrede ! 1 I Wij vernem.en insgelijks net overîijden te Eigen-Brakel van den E. H. F. A. Van Humbeeck, oud-onderpastoor aldaar. Hij werd geboren te Brussel in 1838, priester in 1864, onderpastoor te Eigen-Brakel in c86g. Prlesterlijka benoeming. De Eerw. Heer H- FÎ\ Sel, onderpastoor te Neder-over-Heembeek, is pastoor benoemd te Reeth. ¥£«0E El VP.IJHEID Vrede bestaat niet op of uit zich zelven. In het woord vrede zijn een aantal deugden of gaven vervat, die tôt het algemeen welzijn van huisgezinnen en volkeren dienen. Vrede is vooreerst vrijheid, zoodat elk koning is in zijn eigen huis en daar niets te vreezen heeft. V'rede bevordert kunsten en wetenschappen, nijverheid en handel, aile bedrijvigheden van den volksgeest, in wien het zoogezegde « ge-nie » of de uitvindingskracht de eeVste plaats bekleedt. Er wordt wel eens gezegd dat de vrede de volkeren lamlendig maakt en doet berusten in een eentonig en nietswaardig leven. Dit kan voor enkelen het geval zijn, maar in het algemeen is dit zoo niet. 't Zijn juist de laatste jaren van vrede die het meest gekenmerkt zijn geweest door buitengèwone werkzaam-heid, door uitvindingen van allen aard, die de algemeene welvàart tôt den hoogsten trap hadden doen stijgen. In beroerde tijden korat de uitvindings-geest ook tôt zijn recht. Door angst en nood gedwongen weet hij wonderen te verrichten die meer in 't 00g springen dan de wonderen van den vrede. Hij weet tevens de uitvindingen van den vredegeest te benuttigen, om deze op zijne nieuwe bedrijvigheden toe te passen. Maar nooit zal hij de werken van den vrede kunnen evenaren, omdat de werken van den vrede blijvend en opbouwend zijn, terwijl de zijne dit karakter, dit doel of dien grondslag niet hebben. De vrede is dus immer te verkiezen boven andere toestanden, hoe indrukwekkend en grootsch deze laatstenkunnen schijnen. Niets gaat boven vrede, omdat hij in zich aile goe-de hoedanigheden bevat, die het raenschdom kunnen gelukkig maken, en 00k afzonderlijk elken mensch, elk huisgezin. Vrede is tevens de weerspiegeling van een zuiver en gerust geweten, van een kalmen geest, immer bereid tôt weldoen en tôt verheffing der mensche-lijke waai'digheid. Deze laatste jaren had de kracht van den vrede zich op'alle gebied geopenbaard en ontwikkeld. Nieuwe uitvindingen van allen aard, nieuwe scheppingen op allerhaade gebied, nieuwe kunstuitingen en uitgebreide wetenschappen,vormden een rrachtig geheel .... ^ ^ dat het aanschijn der wereld aanzienlijk deed ' veranderen. Zonder aan het woord « wetensçhap » een j soort «almacht» toe te kennen gelijk sommi- ! gen deden, mag men toch aannemen dat zij : met reuzenschred,en was vooruitgegaan en meer wonderen zou verricht hebben. Dit zal zij nog doen eens dat de vrede op aarde is m Yweergekeerd ; dan zal zij weer op vrijheid 7a kunnen steunen en al hare gaven kunnen be uitwerken op verschillende gebieden. w Wetensçhap alleen zegt te veel en te wei- \ le nig. Er zijn verschillende wetenschappen, i st toepasselijk wederzijds op de verschillende ; bedrijvigheden van den menschelijken geest, j ei op verschillende kunsten en uitingen, en ; de nooit zal iemand de wetensçhap in haar ge- 1 a; heel meester zijn. Hij kan die wetensçhap < se afzonderlijk voor het een of ander bezitten, î te maar eene algemeene wetensçhap, die zich ^ v; gelijk zou stelleri met eene almacht of zelfs ; iets meer zou denken te zijn, zulk eene we- C tenschap zal nooit in een menschelijk brein S ei kunnen opgenomen worden. Vrede zal meer uitwerken dan die te hoog { N geprezen wetensçhap. Hij zal ons de vrijheid j d< geven, de beste steun van uitvirîdingsgeest ; v: en volkskracht ; hij zal aile goede willen ver- \ H eenige-n on samen te streven naar het hoog- ï df ste goed van een volk ; veiligheid en rust, ï •« wjlskracht en samenwerking om kunsten en j wetenschappen te doen bloeien, om niiver- i h heid en handel te bevorderen, om aile ellende j d< en tegenspoed zooveel mogelijk te verwijde- ^ d< ren of uit te roeien, om beschaving en wel- : w vaart tôt hun hoogste punt te brengen. j h' \Trede is dus nauw verbonden met vrijheid \ b: en .^0.1 L1 k. \Vf- mûgen rliig vreHe wtw °cl;on - n ..fcr jfiaar ^snaMiê^n. _n£gt enkel.voor de huiss s- £ | zinnen en de volkeren, maar vocr rea<n 't bij zonder, opdat vrede en volkskracht ziclf ; . 'zou doen gelden daar waar zulks het meest noodigis; op 't gebied van algemeene wel- | ii vaart, van kunsten en wetenschappen, van ; -> nijverheid en handel, die een geheel vormen j s om den ondernemingsgeest aan te wakkeren ; en tôt allerhande nuttige uitvindingen en toe- \ \ passingen te dûen gedijen. -'■! ^ ci a>2çpv<SMv£saat-«a»— * . >S* V ' _ ■:% § 0 Daar deugd ontbreekt, | * geen vreugd en steelct. Jan î 'an Zevecote (1569-1631). || ^ De tijd heeft groote kracht ; door tijd wordt veel gedaan. j :s Nog mist de tijd een ding : hij weet niet stil te staan. 8 Jan T'os (1620-1667). c — M»»*»». t i Bij een Wiegje ; g ic Aan A. I". ie St Q. L. ! l In de kamer"stond een wiegje Hemelsblauw satijn en kant ; J t Onder nialsche schapenvachtjes c- Sliep... hun eerste huwlijkspand. h A 'k Zie een moeder neergebogen c Over 't wiegje van dat kind En, ik hoor ze fluist'rend vragen « Weet ge manlief wat ik vind? » [ r < fEn wat vindt ge > sprak toen manlief, « Ais ge ons kindje zoo bekijkt !» If i Zoeter fluisterde de moeder c « Dat het sprekend op u lijkt. » ; i: ' î ç « Op mij lijknen? Och m'a vrbuwken W at voor praat vertelt ge nu ? j c Kijk eens naar die blonde lokjes 't Lijkent heelemaal op u...» « Kijk die oogskens, kijk dat neusje, Op en top als bij marna. » Maar zij plaagde guitig lachend: : ; « 'k Zeg,'t lijkt sprekend op papa ! » ï 1 Samen stonden zij bij 't wiegje Zoo gelukkig, zoo tevreê... • En ze dachten in hun eigen 't Lijkent toch... op aile twee. In de kamer stond een wiegje Hemelsblauw satijn en kant... Uit hun harte steeg de bede « Spaar, o Heer, ons huwlijkspand. » || Vollezeele. Jac. Ballings. Il CTtarafla——awp—BBO—www—uwmia DE OVERSTROOMINQ J sch en ; Te Halle C van In 1891 was de laatste groote overstroo- dor ming in Halle der anders zoo stil loopende plas Zenne. Doch verleden Zaterdag, 30 Decem- ove ber 1916, in den namiddag dreigden stilaan baa weer hare bruine wateren over boord te roi- bed len, en tegen avond was de mare der over- ! 1 strooming de stad rond. toe; Tusschen 10 à 11 u. 's avonds ging het er tôt erg. Achter 't Stadhuis stond de markt een moi derae onder water ; in 'tVondel stond het die aan 't huis van den Bestuurder der Parochie- heb scholen, en de Handbooghof was overstroomd Haï tôt aan den voet van den berg, aan den hof den van 't ldooster. > gev Eene watervlakte stond aan de bank, ha\ Comptoir du Centre, tôt aan de Stoofstraat I en het huis van de weduwe Van Gucht. goe De Boschstraat, tôt aan de herberg van M. C N. De Grève, de BergensChe straat tôt aan wa: de brouwerij der HH. gebr. Petre, de Ser- hui vaissti-aat, Korte vest tôt de herberg van den De H. E. De Mol, en de Lange steenweg tôt aan j ver de « Banque du Hainaut » stonden onder | hei water. j ker Aan de Herkenstraat — of vest — stond sto: het water opgehoopt tegen de dikke muren nié: der arken. Die waterbak was bijna tôt aan ter den rand gevuld. In de konkel draaide het water woedend en schuimend, en bonsde het • hevigtegen de overstroomde ijzeren brug der -i brouwerij Petre. Hat rolde over den hof het ge-paklirds binnen. Het kastçsL*van aîcer Neri--cx, v, as- als j bu* -'Sïti eîTàud gebouwd. Tôt âan de omhei- | 2yr ni' g stond hêt water, dat op de straat î emmers uit de keldergaten van het « pa- j ovt \|iijoentje » spoelde. Aan de brug was het één | ^ '■ ' •rater dat men zag ; en sterk en snel was ' r-r, aildaar de vloed. er | Aan 't O.L.V. van Halle Gesticht was de 0 bijna niet meer te ontwaren. [fSchoon vloog het water aldaar vooruit, heerlijk speel- we s dt er het gaslicht in, en schuimend en brui- '■ en - bChgnd draaide de vloed na den kleinerr maar ^ i ; ohstuimigen waterval... Welle een jacht van op£ vlater aldaar ! JDe vaart zelf was breeder geworden. Aan dè steenen brug over de Zenne, liep ze over ; j de wegen langshenen de brug naar de Zenne N waren sneile vlieten geworden en het wit- aai' .cahuimende. water snelde er de Zenne in. wa Verder zag men, naar de stad of Buysin- ^an i gften op, niets meer dan water en water, wa e vaarboomen alleen nog uit kwamen... Geweldig was die dubbele waterval over 'n0( dststeenen brug en alhoewel al die verwoes- s^e, tirig pijn deed aan 't harte, toch was het heer- lijlïém zien, in dien doffen maneschijn, hoe ; jiet die! v/aterec rolden schuimend in hun ne j wa wreede v/ildheid van uit de vaart over de § zjc steenen brug in de Zenne, en in de bedding j en | der Zenne... 5 Veel schade heeft dat slijkwater achterge- { jec I laten, dagen werd er gepompt door pompiers | yoj I om het overal uit de kelders te trekken, en w^ j thans nog wordt er geschuurd en gewroet aa^ om ailes wat in orde te kunnen bren- j gen. Vele kelders stonden heelemaal onder water, en vele benedenplaatsen hadden 's an- V ] | derendaags een slijktapijt. j sta Maar groote rampen waren te vi'ffezen... ; | had de cverstroomingjniet Zondag 's morgens cje '' reeds aan 't dalen gegaan, zou heel de stad ! onder water zijn gekomen. U1^ Flet scheelde niet veel of heel de vaart zou I'~! ]' in de Zenne geloopen zijn. Het geweld van dcK dubbelen waterval aan de steenen vaart- ,Wj b'1 g over de Zenne, had veel aarde mede ge-spôèld, zoodat er een der muren die de vaart aldaar insluit (voorbij het smalle deel der brug naar Buysingen) bijna bloot stond. j Slechts een halve meter mttselwérk en daar- J boven die lange n blauwen steen, die langs- j; heen den we? half vast stond, hielden de J?0 j waters der vaart tegen. En toch scltijnt het, naar 't zeggen van en, ; zekere personen, dat de overstrooming van ., ' 189X nog ergeiiwas. Nog hooger moet het [ water dan gestaan hebben. Maar thans reeds was het zoo wreed,... §IC Wat moet het dan m 1850 aeweest zijn toen ? het water in 'tVondel en,;de Boschstraat j stond tôt aan die blauwe steenen die men ' toen terherdenking in den gevel van een paar f huisjes geplaatst heeft ?... ab< * * vai Rond Mechelen, — De zennevallei is de he< J eenig'e plaats niet waar het water zijn schrik- is < jj kelijk vernielingswffk heeft volbracht. on J % I I 1 Van aile kanten kornt de tijding toe van overstroomingen.Zoote Brussel stonden ver-schillige straten onder water : de trams van en naar Halle moesten door 't water rijden. Ook rond Mechelen is het erg gesteld : vanaf Eppegnem — het reeds zoo geteisterde dorp — tôt halfwege Vilvoorde is het één plas, zoo iets van 3 kilometer lang : het water overdekt op verschillige plaatsen de groote baan, heele groepen huizen afzonderend en bedreigend. Tusschen Vilvoorde en Brussel zelfde toestand,bij zooverre dat de elektrische tram tôt Vilvoorde niet gei'aakte en te Haren moest blijven steken. De talrijke reizigerS die langsheen dezen weg naar Meclielen gaan hebben'een eigenaardige reis gemaakt : te Haren werden ze in een beestenwagen gela-den en perstoom langs de vaart tôt Vilvoorde gevoerd ; een locomotief van Brussel-Zee-haven deed den overzetdienst. Die naar Mechelen moet, doet wel een goeïe voorraad geduld mede te nemen !... Onze reeds ^00 beproefde bevolking had waarlijk nog die ramp noodig ! Hoeveel arme huisgezinnen hebben nu aile bezit verloren! De liefdadigheid die reeds wonderen wist te verrichten in België, zal weer een gelegen-heid vinden haar weldoende hand toe te rei-ken. Kornt ze aan ons deur kloppen, ver-stooten we haar niet : want ontzaggelijk vele rnenschen, onze broeders, zullen dezen \\'in- ter honger en kou lijden ! * + + Tweebeek. — Te Tweebeek stond heel de Bergensche'steenweg ordar- wit-t. Oz vios'J vu. Lu ie.,)- ••>-0,,,. % - bïj de zijcteîabriek. Een voerman had er met zijn wagen een overzetdienst ingericht. Toen het gevaar te groot werd. schorste hij het overzetten. Doch twee andere mannen wil-den het voortzetten. Midden op de brug gekomen kantelde de wagen. De reizigers die er zich in bevonden konden met de grooiste moeite gered worden. De voerlieden stuikten in het water en werden door de strooming weggerukt. De paarden werden meegesleurd en 's anderdaags weergevonden. De lijkeii der twee voerlieden werden 's anderendaags opgevischt. Tt * -sir Brussel. — Zaterdag werd de politiekom-missaris van Vorst verwitfigd, dat door den aanhoudende regen de Zenne zoodanig ge-wassen was, dat al de weiden en velden langs de oevers door overstrooming bedreigd waren. Terst'ond werd debevoegde oveiheid ,hiervan op de hoogte gebracht en werden de noodige maatregelen getroffen. Het water steeg immer voort.Te middernacht stroomde de Zenne over en op korten tijd stond heel het koersplein te Vorst en de Bempdt onder water. Te 1 1/2 uur breidde de overstrooming zich nog uit. De steenweg naar Ruysbroek en de andere wegen stonden onder water. Aile verbinding tusschen Vorst en Arider-lecht langs de Bollinckxlaan was afgesneden. Zondag was het gevaar nog steeds niet ge-weken. Heel het lage gedeelte van Vorst, tôt aan de Luttrebrug, is overstroomd. Het-zelfde is hetgevalteCureghem.DeArtevelde-straat bleef niet gespaard. Te Sint-Joost-ten-Oode en te Schaarbeek staan talrijke kelders onder water. In de nabijheid der Zuidstatie stond heel de Frankrijkstraat onder water. Op enkele uren tijds was het water Zondag voormiddag 1.50 tôt 2 meter gestegen. Ook de geheele benedenstad stond onder water. Het i^ reeds een vijftiental jaren ge-leden dat het peil der Zenne zoo hoog gestegen is. la de middenstad stonden aile kelders onder water. Op den Antwerpschen steenweg gutste het vale water Woensdag morgen nog uit de deuren der woningen en in de Tele-foonstraat kon men spelevaren in schuitjes. Gelukkig waren al de overheden op de beea en verrichtten de pompiers overal wonderen. De « Grande Fabrique » en het « Grand-Hôtel » stonden onder water. Vooral Zondag morgend was het gevaar groot. * -é- + De gasinrichting van Brussel bedreigd! De gasinrichting van Elsene liet aan zijn abonnenten het '"olgende bericht weten : Ten gevolge van het overvloedige wassen van de Zenne is de gasfabriek van Vorst geheel onder water. De toegang tôt de fabriek is onmogelijk en de voortbrenging voor een onbenaalden tijd eestaakt. Indien het eas in Derde ja&r 6 Ceiitiemesi Zondag 7 Januari 1917 iiiMiiiwwinii iiinBiimiiriaig — Ie Xummer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van de week: kristen volksblad belonging to the category Katholieke pers, published in Halle from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods