Het nieuws van den dag

692 0
07 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 07 December. Het nieuws van den dag. Seen on 28 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zc7rn31p32/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 18 Voorioopig ïo centsemen per nummer Brussel, Zaterdag 7 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Pcr kleine regel i fr. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAG B LAD Gesticht door Jan HTJYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN t Zandstraat, 6 TELEFOOK 7948 ABONNEMENTEN i De prijzen zullen later vastgesteld worden. België en zijn Koning Ter gelegenneid der luisterrijke ontvangst onzer Vorsten in de hoofdstad van Frankrijk, wordt aan onzen Koning en aan ons Land den volgenden lof toegezwaaid door een Ame-rikaan, M. Whitney Warren, te Parijs ver-blijvend, waar hij zelfs lid is van het Insti-tuut:• Koning Albert is waarlyk een Bidder in den volsten zin van het woord ; door den groo-ten invloed welke zyn lieldhaftig optreden uit-oefende on dèn loop der gebeurtenissen ; door " de geïatenheid waurmede hij zich wist te stellen boven het noodlot; door het geicicht van zijn degen in de iveegschaal van de te./enover hem staande macht; door het gezag van zijn geweten op het geiveten der weifelende volkeren en re-geeringen. Zijne figuur overheerscht heel den oorlog en zweeft over het strjdgeivoel, als het afbeedsel van de lotsbestemming die over de velddajen beslist. « Waehtm wij er ons van ooit te vergeten wat ons hecht aan dien Koning en aan dat Volk. Wat zou er gebeu.rd zjn, hadde België zijn leger niet in het veld gebracht en zijn proiestkreet niet geslaakt? Duitschland won tijd en, in plaats van terwjgeslagen te worden aan de Marne, zou het veel verder doorgedrongen zijn, Kales en Parys zouden in hunne handen geval-len zijn. Parijs weet het en daarom ook ivordt de Koning er onthaald aïs de eerste van zijne redders. « Sire, gy die zonder berekening by hit dagen van denstrjd het stoutmoedig besluit genomen hebt clen aanvaller den weg af te sluiten; g j die toegestemd liebt voor de verdediging van het Becht de opoffering te doen van uw koninlcrjk, 't is aan u, aan uwe beian-gloosheid, dat men overal de vreeselykheid begrepen heeft van de duitsche misdaad, maar ook de schoonheid van het plichtsgevoel. « Jk spreek nu voor de Vereenigde Staten. Vice houding ivekte by ons de eerste neiging op eener genegenheid, die ons, op onze beurt, maar veel later, helaas / naar het slagveld moesl bran-gen. 't Is uw voorbeeld dat onze beslissing uit-Iokte; 't is uw weei stand die ons deed opstaan. Door uw heldhaftig gedrag hebt g j ons don voelen aan welken kant de. deugd te vindenwas. Wij zyn u dankbaar omdat gy de eer der be-seham/ hoog gehoudeu hebt. Wij zijnuer-kentelyk zonder voorbehoud en wij zullen u eene stevige hulp zijn in de taak van heropbeuring welke gaat beginnen. Algemeen zullen we ons aansluiten by uwe rechtveerdige eischen, want gy en mv Volk hebt de eersUn geleden om ons te leereu dat eene Natie niet lot verval mag konien. « Teruggedreven in het hoekje grand dat u overbleej, hebt g y er den heerd van het Becht geve.digd. Dat Urookje grond is, gedurende vier jaar, het sein geweest rond hetwelk al de vrije voikeren zic.i geschaard hebben. Aan allen en aan ons — de laatste ekotuenen — voor al is de taak opgedragen aan die landstroo z een ver-rezen, machtig, ryk en gelukkig België toe te voegtn. » ♦ — Onze Vorsten te Parijs De ontvungst onzer Vorsten te Parijs is waarlijk grootsch en indrukwekkend geweest. Tusschen de personnaliteiten, die ons vorsleu-paar in de statie van het Boulognerbosch het welkoin toegestuurd hebben, mqgsn wij nog vermelden M. de baron Gaiffier d'ilestruy, beigische gezunt te Fâjijs, omringd door het geikiiitschaj-'spersonoei ; M. Bastin, oonsul-ge-ueraat van ikilgië ; de voorzitteis der Iwlgischc handelskamcr, en van het Werk der Vla-iniugen te Parijs. Wanneer onze kcxninklijke familie zich in het ministerie van buiteniandsche zaken terug-getrokken liad, werden de beigische kolonie, de leden van het diflomatiek korps en de prins van Monaco door lien ontvangen. 'i'eu 6 1/2 ure 's avonds bracht onze Koning alleen een bezoek aan JM. Clémenceau, voor-zitter vati den ministerraad ; deze had onzen Vorst tijdens het laa,tete belgisch oXXensief een bezoek gebracht in het belgisch Groot-Ileofdkwartier, om hem geluk te wenschen over de prachtige overwinningen zijner troe-pen. De Koning en Al. Clemenceau hebben een lang onderhoud gehad. _ De eerste dag werd gesloten met het offi-cieel diner in het Uyseum. De Koningin had plaats genomen rcchts van M. Poincaré, en de Koning links van Mevr. Poincaré. Dit diner werd bijgowoond door 200 genoodigden, waar-tusschen MM. Dubost en Deschanel, vo-orzit-ters van Senaat en Kamer ; M. Clemenceau, de ministers, de maarschalken van Frankrgk, do gewezen kabinetshoofden, senat-ors en volksvertegenwoordigers. Het muziek der Re-publiekeinsche Wacht luisterde dit diner met zijne schoonste stukken op. \erscheidene heildronken werden uitge-bracht, die allen doorstraalden van de on-■wxikbaarste genegenheid van beide landen voor olkander en, van fransche zijde, van de groot-ste hulde en bewondering voor onze Konink-lij k<; Familie. Vrijdag morgend, ten 10 ure, bracht Koning Albert een bezoek in het Courbevoie-gcdshuis, en vervolgens in het Te Huis van den Belgischen Soldaat, tenvql onze Koningin^ (en 10 ure 15 het belgisch gasthuis (Hôtel Dieu) bezooht. Ten 10 ure 30 begaf onze Vorstin zich naar de Oorlogshulpwerken, in het oud Sint-Sulpiciusseminarie, en ten 11 ure bezocht Hare Majesteit de hulpwerken in het stadhuis van het zesde arrondissement. Ton 12 ure 30 werd onze Vorsten in het Paleis der Buitenlandschc Zaken een diner Bangeboden, en ten 3 1/2 uxe bracliten Hunne Majeeteiten een bezoek ten stadhuize van Parijs. 's Avonds keerde onze Koninklijke Familie naar Brussel terug. ■—— » De Koning van Engeland | , te Bergen Z. M. Joris V, Jconing van Engeland, ko-mende uit Frankrijk, is donderdag pcr auto-ïoobiel door de stad Bergen gereden. jDe koning was vergezcld van don p.ins van Wales en van een nogal tairijk gevolg. 't Was rond 11 1/1 ure dafc ér plots J vrjf automcbiels de Gn*oot/e-Markt opgcreden ! kwamen. 't Wan spoedig geweten wie de rei-aigers waren en op een oogwenk stroomden van al Je kanten nieuwsgierigen toe. Z. M. koning Joris, in klein uniform van opper-generaal, stapte uit zijn rijtuig en vervor-derdo zijnen weg te voet. Hij werd geestdrif-tig toegejuicht door eene overftilrijke me-jiigte, waarbrj zich een aantal engeische en canadecsche soldaten govoegd liacklen, die uit Ule macht het engekch nationaal lied zon-gen.De koning, zeer getroffen door dit schit-.terend onthaal en door de talrijke hulde-«n gene^enheidsblijkcn, groette dankbaar de «g-3——i— I lin I betoogers en drukte krachtig de handen die hem toegestoken werden. Bij het verlaten van de Groote-Markt stapte de Koning opnieuw in den auto, die verder door de stad reed en de richting naar Brussel insloeg, onder het eindeloos geroep van: « Leve de Koning 1 » dat uit duizeindeil monden opsteeg, zoolung men do autos in het zicht had, zooiang ook bleef de menigte joelen en jubelen en bleven de Engelschen en Cana-deezen zingen, den Vorst ter eere, die eene zoo prachtige roi speelde in de gebeurtenissen der laatste jaren. + HET BELGISCH LEGER Het Mnaeuroepen der hlassen De ministers van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog zullen, voor het binnenroepen der klassen, ge^amentlijk een wetsontwerp opstei-lenj dat een overgangsstelsel kan genoemd worden tusschen het aanwervingssteioei van 1915 en het nieuw stelsel dat door de Ka-mers binnen kort zal besproken woixlen. Daar de klassen van li)14 tôt 1918 inbe-grepen zullen binnengeroepen worden, zal het wetsontwerp toeiaten over de formaliteiten ran de inschrijving heen te stappen, die, in vredestijd, door de wetten geëischt worden. Do op-roep zal voorzeker niet meens kunnsn gedaan worden ; inderd-jad, het zou voor het oogenblik uiterst moeilijk zijn het kanton-neeren, kazerneeren, klceding en uitrusting der manschap'pen zoo maar met een pennetrek te regelen. De dienstpliclitigen zullen, bijgevolg, per deelen, uitgenoodigd worden zich ter bescliik-king van de krijgsoverheid te stellen. De datum voor het oproepen der klassen zal bij koninklijk besluit vastgesteld worden. De klassen zullen in den kortst mogelijkeri tijd, opvolgentlijk, onder de wapens moeten zijn, ten einde even spoedig de onde klassen, die den oorlog moegemaakt hebben en thans nog in 't geweer staan, terug naar huis te kunnen zenden. Men denkt dat reeds in 't begin van januari de klassen van 1914 en 1915 het bevel tôt dienstneming zullen ontvangen. y De Legerbeweging ASgemeerae tocsîand Eene week is verioepen sedert do legert der Bondgenooten in opmai'sch zijn om het duitsch grondgebied vau don linxiir lllnjn-oever te bczci/ten. Tôt hiertoe is ailes oj zijn bcste verioopjn en de algemeene too-stand is zeer bevredi^end. Do beigische, engeische, amerikaansehe en Iran^cne bezet-tin^.slegers zijn met elkander in nauwo ver-binding en rukken samen gestadig verdar Dec belgisch leger is reeds tôt Heinsberç doorgedrongen, terwijl de liogelschtn opruk-ken op een Iront va^i 25 n.ijleu ten tJSl van den lOiiei, naar Keulon en Bonn, waarvar zij 10 mijlen verwijderd zijn. Zij moeten doi Khijn binnen 4 oi 5 dagen bereikt en he) bruggehoofd van Keuien binnen î of 8 dag.T. uezet hebben. De meest belangrijke steuei waar zij garnizoen zullen houden, zullen Ken len, lk>nn en Soiingen zijn. De Amerikanei: zijn Trier voorhijgetrokkcn en dalen de valie der Moezel al naar Ooliljnz. Zij zijn gecr 10 mijlen rneer ran dio stad verwijdaid. D< Franschen, na den Elzas en Lothariiigen bezc-l te hebben, zullen voorltrokken tôt Mainz. 70 mijlen ver van de Elzas-Lolharingschc grens. Ecî fccïglscb ïeger Onze ruiterrj kent gcene rust- in harer voormarsch en wil den Khijn zoo rap ma gelijk bereiken. De wielrijdei-s en de mitral-jeuzen vergozellen de ruilerij, en b^ezem^r overal ontzag en vrees in. Het voetvolk komî achterna en voitooit de bezetting. Het is nog niet vast bei>aald welke stoden en ge-meenten onze troepen zullen bezet houden De bezetting zal zich waarscliijnlijk bepa-len bij de groote centrums, want onze jon-gens zullen in de kleine dorpen en gehuch-ten geen garnizoen houden. Het ofl'icieel belgisch legerbericht besta-tigt den volgenden vooraitgang : « Grtot-Hooldkwartier, 5 december 1918: « Heden 5 december, hebben lichte elemen-ten M unclien-G ladbach, treelenkirchen en Heinsberg ïiezet. « De infanteriè heeft Hongen en Morsbocli bereikt. » lia îseî Risijïigelîied Gencraal Michel, opperbevelhebber der beigische bezettingstroepen heeft tôt de duit-sche bevolking van het Bhijngebied eene nieeuwe pixiklnmatie gericht, waarin onder andere gezegd wordt : Iedereen, boven de 12 jaar oud moet in 't bezit zijn eener eenzeivig-lieidskaarfc. Do bnrgemeester van elke gemeente zal eene lijst der inwoners opmaken. In elk huis moet er er op den biunenmuur, nabij de voordeur, een lijst ophangen, vemieldeude de namen van al de personen die in het huis wonen. Elke woonstverundering is verboden. Nicinand mag per urem, per auto of per rijwiel reizen zonder bijzondtie toelating. Het is verboden met îotogmfiefcoestellên buiten te koinen. De p<>st- telegraal en telefoondiensten zijn tôt nader bevtl afgescbal't. De duiven zullen meeten aangemeld worden. De verkoop of het verveer van alkool is verboden. Vanaf de afkondiging van dit bericht fcreedt de beigische tijdiekening in voege. De Yzei-iïiedaMe Wij hebben reeds gemeld dat koning Albert beslcten heeft eene bijzondere oorlogsdekoratie in te stellen, namelijk de IJzerinedalie, welke z.1,1 vericend worden aan ai de soldaten van gwed gediag, die aan den Yzer gevoohten hebben. De eerste titularis dozer onderschei-ding zou maarschalk Foch zijn, en daarna maarschalk French en admiraal Bonarch. la Eizas-îxiîiîaï-iïîgcn Heel Elizuû-DoLharingen door worden de fransche troepen met den onbeschrijdijksveii geesbdrift- door de bevolkmg ontvangen. El/as-Lothaiingen wvrdt weer lianscli en de bur-gerlijke overheden, algeveeidigd door de fr-an-!/che regeering, zijn reeds volop bazig met er tien grooten kaiach propertjes uit te voeren. Al wat duitsch is moet verdwijnen. M. Mir-man, de fransche hoofdkommissar.s, heeft bevolen dat oveial de oude fransche op-schrlften moet-en hersteld woiden en dat de duirsche straat-nanien en ojjscliril'ton van fir-mas en liandelshuizen moeten afgesebaft worden. Elzas-LoUaringen moet terug fransch worden, niet alleen door de bezetting, maar ook door het uitzicht vaa het openbaar leven. Volgens den Lokal Anzeiger van Berlijn, zou maarschalk Foch de sluiting der grens tusschen Duitschland en Elzas-Lotharingen bevolen hebben. De Duitschers zijn natuur-lijk weei aan 't protesteexen geg-aa.ii. Te Berlijn heerscht de grootste vrees dat de bond-gencoten heel Duitschland zouden bezetten. Zij proiesteeren ! En weet ge wie daartegen pre-testeert?... De duitsc.he algeveerdigden in de wapenstil-st-ondskommissie te Spa, Zij beweren dat, ten gevolge van den wapenstilsta-nd, Duitschland « el toegeiaten heeft dat de Franschen den Elzas bezetten, doch niet van dit grond-g«bied definitief in bezit te nemen. Eene bezetting beweren zij, is geene annexatie, eu wanneer er dus geen spraaJî is vaa bepaol-dciijke aanheclit-inji, moeten de voorloopige bezetters het giondgebied eerbiedigen in aile opzichben: landstaal, landswetlen, gewoonten en gebruiken, enz. Die kerels liebben het nogal hoog in de bovenkamerl Zij spreken van « voorloopige » bezettieg. Meenen of hopen zij dan nog dat de Elzas onder den duitschen hiel zal terug vertrapt worden? Zijn zij misschien reeds bezig met do « revanche » voor te berei-den ! Wat komen de Duitschers hier spreken van eerbiedigen van landstaal en lands-wetien. Vergeten zij dan hoe zij in ons Belgio de landswetten verkracht hebben en hoe zij ons arm volk hebben doen zuch-ten onder hun geweld en knevelarijen. Waren zij in België niet volop bezig met ons land heelemaal op duitschen lcest te schoeien? En die lieden durven protestee-ren tegen de Franschen, die in den Elzas toch niets anders doen dan hun eigen volk bevrijden van de slavenketen, waarmede de Duitschers dit volk 48 jaar lang geboeid gehoiiden hebben. Men bcgrijpt liclit dat hunne protestatie zelfs niet in aanmerking werd genomen. De îiezeil'iig vais BarlijD Wij deelden gisteren onder aile voorbehoud het bericht mede uit de « Deutsche Algeineine Zeitnng », vclgeus hetwelk de ver-beudene légers de stad Berlijn zouden be-z>l.ten. Inlichtiugen, geput aan de recht-streekste bron, laten ons toe dit bericht te logenstraffen. Tôt hiertoe is er geen kwes-tio van de bezetting van een ander duitsch gebied, dan dit van den linker Rhijnoever. Wel is er een fransche genei-aal naar Berlijn vertrokke:i, doch dezes zending bepaalt zich bij de definitievo regeling van de uit-levering der krijgsgcvangenen. lu aile geval, te Berlijn zijn de duitschers volstrekt niet op hun gemak. Zij vreezen dat , het duitsch boichevism moedwillig de bond-gen< oten zou dwarsboomen, en dit zou de ergste gevolgen voor Duitschland met zich siêepen. Beilijn gelijkt eene doode stad, in vergelijking met het rumoerig en drukke leven. dat er voor den oorlog heerschte. De nood is er ten toppunt gestegen op aile gebied. Het is niet alleen levensvoorraad dat ër ontbreekt. er is ook gebrek aan kleedinis-arlikelen, enz. Aldus ziet men te Berlijn reeds menschen. en vooral vrouwen, gekleed gaan met p p'eren bloezen, papieren overjassen en houten blokschoenen. L De arme lieden zijn er het ergst oan toe. De groote hoop leeft er van zuur brood, watersoep en wat groenten. Niemand kan er mecr dan 250 grammen vleesch per week krij-gen.[ Het zilveigeld is er heelemaal uit de circula tie verdwenen, en zelfs de lialve mark-stukken zijn vervangen door papier. In de straten van Berlijn zijn er weinig gekwetsten en oorlogsverminkten te zien, want het is aan die lieden verboden zich in het openbaar te vertoonen. Te Cbarlott-enburg, nabij Berlçn verblijven er duizenden vermink-ten in eens bepaalde wijk, en ook hun is het verboden in 't publick rond te loopen. Wat den ord'dlenst dor duilsche hoofdstad betreft, deza wordt verzokerd door den mili-- tairen gouverneur van Berlijn, die over 10,000 man beschikt. De gouverneur' vreest echter voor onlusten, indien de bondgenooten niet trjdig zorgen voor levensmiddelen. Hoe vindt go die mannen? Wanneer zij in moeilijkheden geraken, dan is het de gchuld der bondgenooten! Wien3 schuld was het dan dat er in België honger galeden gsweest is î Dat de duitsche ovoriieden het « mea culpas slaan, en nu de starf hunner mlsdaden boeteru De dailscbe â2mc-bï3isaîle VclTcns ii 1 clit'ngen iaa bev, ejde zijde, zou de duiteche regeering van zin zijn nog slechts tweo klassen onder de "wapsns te houden. Naarmate de soldaten in liunne garnizoen-steden terugkeeren, worden zij ontwapend en naar huis gestuurd. Te Berlijn moeten er 200,000 soldaten binnen komen Ten einde. woelingen en oproe-rige toon.-eleu te vooikoman, is er beslist dat er slechts 8,000 man per week te Berlijn mogen binn^nkomen. Deze soldaten zullen on-middellijk ontw.ip^nd worden en na een ver-blijf van eenige dagen in de kazerne naar huis g zonden w rd n. De wapeBSlilstaad De beraadslaging der intergeallieerde wa-pcnstilstandskommissie liecft juist den te-genovergostelden uitslag opgeleverd van dezen dien men er van verwacht had. Het verzoek der duitsclie algeveerdigden tôt verlenging van den wapenstilstand is verworpen, en er is Lesiiat geweest dat hij met geen minuut za! verlengd worden. Er zullen integendeol nog strenger maat-regelen tegon Duitschland genomen werden en zulks om dit land te dwingen de wapen-stilstajidsvoonvaaiden stipt uit te voeren. De hoogero raad der oorlogsvloot van de verbondene landen liecft beslist een oorlog-schip in de duitsche wateren te sturen. De kruiser « Hercules », der engeische vloot, onder bevel van den Schout>-bij-Naclit Browning, is reeds afgcvaren uit do engeische haven Foith iu bestemming voor de duitsche ha-ven Willenishaven en Kiel. Dit oorlogschip zal bijzonderiijk waken op de ontwapening der duitsche schepen, die rn de havens lig-gen. De engeische bevelhebber is vergezcld door hoogt;re marineofficiers der fransche en italiaansche vloten, en de « Hercules » wordt begcleid door engeische torpedoweerders. In bel Ossîea Er schijnt wat klaa.rte te komen in den tœsland aan het russische front. De Duitschers zijn eindelijk be^ig met de ontrui-ming van het russisch grondgebkxl, dat zij nog bezet hieiden. De « ijzeieu afdeeling », die zooals wij gemeld hebben ingericht is orn de orde en de- tuebt onder de oproerigs troepen te bewarcn, is krachtdadig opgeti»-den. Ook de bondgenooten hebben er zich mede gemeeia. In de haven van Sebastopol ligt een srnaldeel der vexbondene légers. lu Livland zijn de duitsche troepen reeds over de Duna getrokken. In de Krim trekken zij oû Sebastosol achteruifc. Daar worden zij aan booid der oorlogsohepen van de bondgenooten opgenomen en aldus naar Nicolaieff over-gebracht. Van uit Nicolaieff zullen de troepen per spoorweg1 verder reizen. Voor het âulisch perseneel In den wa.penstilstand etaat er bepaald dat aile inrichtingen van verkeeimiddelen, zooals staties, tramdiensten en wegenis in behoor-lijken staat aan de Bondgenooten moeten af-geleveid worden. Over 't algemeen is deze bepaling nageleefd geworden en het duitsch personeel is er in dienst gebleven. Het is nu gebeuid, en dat is licht te begrijpen, dat dit duitsch jx-rsoneel nu en dan wat moeilijkheden berokkend worden door onze troopen. Immers al onze jongens weten niet dat die be-dienden en werklieden op hooger bevel van de Bondgenooten moeten in dienst blqven, in het belang der bezetting zelf. Het is ge-makkelijk te verstaan dat de aanwezigheid dier duitschers in de verschillende diensten, zooals in de staties, langs de banen of qze-renwegen ai-beidende, wel verdacht voorkwam aan onze troepen, die denkelijk vreesden voor saboteering. Aldus zijn er onvermijdelrjk ver-gissingen begaan. De algemeene sfcaf der zesde legerafdeeling heeft het volgend bericht doen aanplakken, om in 't vervolg aile vergissingen te ver-mqden.« Het is van 't grootste belang dat er ver-trouw-en ingeboezemd wordt aan heb duitsch personeel der verkeerwegen, dat op zijnen post gebleven is, en om het personeel, dat uit vrees voor de verbondene legers den dienst gestaakt heeft, te bewegen om tsrug aan den arbeid te gaan. Met dit doel zullen er door de bestendige internationale wapenstilstands-kommissio herkeniiingsteekens uitgedeeld worden aan het personeel der verkeerwegen: lo Een vrijgeleide, opgesteld in 't duitsch, in 't fransch en in 't engelsch. (Dit vrijge-geleide vermeldt dat drager ervan moet be-schermd worden zoowel tijdens als na den dienst en dat hij goed behandeld moet worden).2o Een ermband in wit linnen, diagende de zwarte letters V. O. (Veikeer Communikaties) en genumrneid zooals den armband der fransche bedienden. Aile oversten zullen dit bericht ter kennis der troepen brengen en de noodige maat-regelen nemen opdat de bescherming van het duitsch personeel verzekerd weze. Heel het personeel werkt alleenlijk voor de Bondgenooten "en zijne medewerking is noodig vxjor de spoedige ingebruikstelling der verkeerwegen.« Luitenant-generaal, stafofficier des Konings, bevelhebber. BIEBUYCK. ^ Het Ekonomisch herstel van Beîgie M. -Ja.spar, mimster van Ekonomische Zaken heeft, vrijdag, aan eene afveerdiging van de Diukpers, in breede trekken uitgelegd wat lict nieuw gesticht Ministerie doen ztd voor don heropbloei van onze nijverheid. Het département van Ekonomisohe Zaken zal in vgi hoofdbureeleu verdeeld worden: Nijverheid, Handel, Financies, Oorlogscliade en Be-st-uur van het Kabinet; laatst gen-oemd burcel zal zich lioofdzakelijk bozig houden met do dokumentatic. en het bestudeeren van wat er, in 't buitenland, op ekonomisch gebied gedaan wordt ln 't bureel voct de oorlogscliade zullen vier afdeelingen zich met de vergoeding bezig houden van"de scliado gaV den door de personen : 1. in hunne goede-ren; 2. aan hunnen persoon; 3. aan de oorlogswoezen ; 4. aan de militaire en burgeilijke verminkten. De werkzaamheden van het Ministerie van Ekonomische Zaken zullen veelvuklig en zeer uitgeixreid zijn en oneindig bijdragen tôt het algeheel herstel van onze zoo diep beproefde nationale nijverheid. » " België lossen, dat nooit " Mon zal zich herinneren diit Duitschland herhaaldelijk getracht heeft een afzondcrlij-ken vrede met Frankxgk te sluiten. Zekere Adda, een italiaansch avonturier, die thans, in Italie, voor landverraad tij recht staat-, was een der loensche ogenten, die door Duitschlaiid voor allerlei geheime doeleinden gebruikt ^verden. Hij was in betrekking met prins Heinricli van Pruisen, ilaarschalk Hin-donbuig, von Jagow, gewezen minister van buitenlandsclie zaken, en den leider van het duitsch Centrum. Deze laatste zegde hem eens: « Ik epreek u toe in mijnen naam en in dezen mijner vrienden. Gij weet dat wij ieverig werken om een vrede met Frankrijk te ver-gemalckelijken. Jagow is onze pogingen ge-negen, doch hg moet achter de schermen blijven. Gij suit begrijpen waarom. Ziehier waarvan er spraak is : Gij zult naar Parijs gaan; gij hebt daar, in de politieke kringen, voel kennissen: ministers, gewezen ministers, enz. Ilewel 1 gij moet hen vragen of zij ge-negen zijn geheime onderliandelingen te ope-nen, die den weg moeten banen welke later kan gcvolgd worden voor de officieele be-spreking van de eerste vredesvoorwaarden. Gij moogt ons uwe medewerking niet weige-ren ; het geldt een edel doel ». Adda verklaarde dat hij de zending met het grootste genoegen wilde aannemen, doch dat hij eerst moesx weten op welke gronden Duitschland over den vrede wilde onderhan-delen.En de leider van het Centrum, de beruchte Eirzborger, antwoordde : « Gij moc^t zeggen dat wij Elzas-Lotharingen aan Frankrijk willen geven, en dat wij goene oorlogsvergoeding zullen vragen; maar ï'ranla'ijk moet onze soevercineteit over België erkennen ». Daar Adda deed opmerken dat zulks de vrede onmogelijk zou maken, voegde Erzber-ger erbij : «LUISTER, BERLIJN ZOUDEN WIJ AAN ONZE VIJANDEN KUNNEN GEVEN, MAAB HET BELGISCH GItONDGEBIED LOSbEN. DAT NOOIT 1 Wij hebben België noodig te-gen Engeland. Wij denken aan de toekomst». En do gebeurteiiissen hebben eens te meei aan de fabel herinnerd van den sukkelaar. die' het vol van den t>eer verkocht, voor hi; getchoten was 1 Het is in aile geval goed dat wij, en hee: de beschaafde wereld, weten wat het Duitschland van do Hohenzollem'e, van de Jonkers en van het verwaand Militarism met ons land van zin waa. | HIER EN DAAR Eens -welsprekends betoeging- — Den dag van de triomfantelijke intrede onzei Vorsten te Luik, stapte prins Leopold, als simpel soldaat, in de rangen van zijn regi-i - ment, het 12e linie. Zijne Koninklijke Hoogheid werd, zooala zijne Doorlnchtige Ouders en de soldaten, met een eindeloozen geestdrift begroet. Bij afloop van den « défilé » naderden drie damen eerbiedig de Koningin en boden haar een bloemengerf aan. Deze damen waren uit Holland gefaomen. Het waren Mevr. Michiels de Kessenich, Mejuffer Bauduin, van Sittard, - en Mevr. Regout, vaa Maestricht. Op het; lint, dat de bloomen samen gebonden hield, stond het eenvoudig opechi'ift, in guidon letters : « Limburg juicht de beigische Vorsten toe. » Deze damen waren, met 500 andere Lim-burgers, per bijzonderen trein uit Maestricht te Luik aangekomen, ,Verdiende onderscheiding. — De Regeering heeft het koningin Elisabethorde toe-. gekend aan de jufviouwen Rachel Lebrec-quj, Louiza Peeters, Lucie Dinnewatte en Jeanne Claessen, aile vier ziekendiensters in - het belgisch krijgshospitaal van de Greve-lingenpoort, te Kales. Vier jaar lang hadden deze moedige Rood> kiuiszusters onophoudend oiize soldaten met de grootste toewijding en zorg verpleegd. Zij hadden reeds, in september laatstleden, het burgerlijk kruis 1911-1915, eerste klas, ontvangen.Vei'dieade hnlde- — De gezanten van db Vereenigde-Staten, van Nederland en van Epanje, die tqdens de duitsche bezetting de hooge en machtige beschermers van ons land waren, zullen binnen kort in het Paleis der Natie ontvangen worden, in plecntige zitting van onze vereenigde wetgevende Kamers. Do regeering wenscht eene schitterende hulde \an erkentenis te bewijzen aan de edelmoe-dige mannen, die al hunne zelfopoffernig ten dienste gesteld hebben van België bij het doorworstelen van de zoo droevige oorlogs-jaren. Heel waarechijnlijk zal de betooging plaats hebben op dinsdag 17 december. Aan Kaap Far rat. — Sinds de dood van Lecpold II werd ei niet meer gesproken van het heerlijke schiereiland, waar de over-leden Vorst een onveigeiijkbaar schoonen eigendom bezat. Men heeft nu vernomen dat het vorstelijk verblijf, te midden van een echt oardsch païadijs gelegen met een alierprachtigst ver-gezicht langs zeezijde, tôt gasuhuis ingericht is voor beigische'gekwetsten. Zrj worden daar allerbest verzorgd. Een aalmoezenier is aan het hoppitaai geheoht. De gekwetsten, die te been zijn, genieten van de weergalooze wan-delingcn m de groote olijfbosschen, die zich tôt nabij de reede van Villefranche uit-s trekken. Men heeft rond de koninklijke villa ver-scheidenc houten loodsen opgetimmerd. Een duizendtal onzer helden vinden er troost, rust en opbeuring en ook aigeheel herstel. Voor de Staatsambtenaars en boùien-deo. — De ministerraad heel't, het dure leven in aanmerking nemend, oesloten voor de loopende maand december, de wedde van do ambtenaars en bedienden van don Staat ts verdubbelen. Voor 't naaste jaar zullen er ook maati regelen genomen worden, en men mag verzekerd zijn dat er dan eveneens re^ening van de levensnoodwcndigbeden zal gehoudeu werden. Het ia te hopen dat de regeering rekenmg zal heuden van de verschillende wedde welke dient verleend te woxden aan de ongehuw-den, de getiouwden en de vaders van familie.Het Pcstverkeer. — Het Beheer van PoÊterijen be trac ht met den meesten ijveu het herstel van het postverkeer heel het land door. Naarmate het grondgebied vrij werd en overal, waar het mogelijk was, zijn de postkan-toren weder opengesteld voor den verkoop van zegels, de verzending en de uiti-eiking van bneven en andere pogtstu kken. Thans werken reeds de meeste postkantoren van allen mng, die in 1914 bestonden. De heropening der andere kantoren woxdt voort-gezet, Nochtans zijn er, die onvermijdelijlc met eenige vertraging weder in werking zullen komen, doordien de gemeenten erg geha^ vend of de gebouwen deerlijk beschadlgd zijn. Het Beheer vei'waarloost niets om de moeilijkheden te keer te gaan, en het pubiiek zoo ras mogelijk al het vroeger bestaande gemak te verschaffen. De noodige voorscliriften zijn gëgeven, opdat de dienst der postwiaeels, die reeds in Vlaonderen opnieuw ingevoerd is, naarmate van het mogelijke tôt de overige 6treken des lands worde uitgebreid. Er wordt uitgezien naar het middel om den dienst der kwijtbrieven zoo spoedig mogelijk, en de diensten der inschrijving op nieuwsbladen en der postcheks, van 1 januari aonstaande, te herstellen. Ook zullen de ver-richtingen der Spaar- en Lijfrentekaasen eer-l.-i.ng ia de pas tkantoron hervat kunnen worden. Een Soldatenhuia. — In het gewezen Hôtel Mulhbauer, een duitsch koffiehuig dat verdwenen is met ïijne gewone kalanten der duitsche bezetting, en gelegen Wolvengrafcht, te Brussel, is een Engelscn-Belgisoh Soldai tenhuis ingericht, waar nette logeerkamera ter beschikking gesteld worden van de solda-, ten der legers van de Bondgenooten, die te Brussel in verlof of op doorreis verblrjven. Binnen eenige dagen zal het Werk van het Soldatenhuis, dat Mevrouw de gravin de Mérode als voorzitster telt, bezit nemen van het kolossaal gebouw Tietz, Nieuwstraat, waar voor onze soldaten en voor onze Bondgenooten allerlei conoerten en vertooningen zullen ingericht worden. Aan verscheidane troawe laeara. — Dagelijks ontvangen wij brieven van trouwe lez-rs die verlangen te weten of zekere taksea door de voormfSige bezettende overheid ge-eischt ; de 35 fr. bijvocgde taksen voor de provincie, tijdens den oorlog, geind; de marken boet voor allerlei beweerde overtre»-dingen door de duitschers aan onze bevolkin-gen opgelegd, en zooal meer, door het belgisch gouvernement zullen vergoed worden. Het is ons onmogelijk voor 't oogenblik daarop een bepaald antwoord te geveu. VVB denken evenwel te weten dat de wetgevende Kamers, op tijd en stond, de kvveetie der vergoedingen en lerugbetalingen grondig zullen onderzoekea en desaangaaade een besluit nemen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods