Het nieuws van den dag

420 0
20 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 February. Het nieuws van den dag. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zg6g15vr9k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dflrtiggte Ja»rgang Hr 44 2 centiemen per nummer VrIJdag 20 Februarl 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen ï jjjuaaeisu- 4 îranfc —* 8 frank. j(tr ggiiaiid .,•»».••»••••••••• * é ^ ^ * T(„ dl jjJmî laaden Tan het poatTerbond » .20 — — BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYGHE3 BUREEL DER KLEEJE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN : Gavraagds en aangebodan plaatsen. 4e bladz., per kleine regel .. ÎBe, In de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. j,j >s Zondags . , ; 40 c. yoor 2 groote regels. Qc ' i Iederen regel meer : 30 c. in de week; bladz., per regel. 0 2 fr. en 3ir« 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. De schoolwet gestemd | De da,twn van 18 februari 1914 zal in het Gedenk-lofk der Eathclieke Partij met; gulden letter» geschra-,en w0«len. De regeering en de rechterzijdei hebibén Landen an maanden lang kloekmoedig het hoofd we-|ffl te bieden aan de verwoede stocrmloopen der vejr-jffligde appositiepartijen; zegevierend zijn zij uit den ilsg gekumen, de goedkeuring meedragend van de, o,pente, "mesning en dte instemming van al de yriendetn Ser rare vrijheid. [Zooals onze lezers in 'ons Kamerverslag van giste-[ea bemerkt hebben, heeft de rageeiring, tijdens de jsspreking in tweede lezing, nog merkelijke verbe'te-fino-en aan het wetsontwerp gebracht, die het ond'er-fiœnd personeel, onder andere, ten goede komeii. Op voorstel vain M. Woesfce werd er ook beslot m ht de leerlingen die het bewijs van lager© étudiés [ekoœen hebben, van hun voile 13 jaar, ontlieven zijn pan den verplichten leertSjd welken zij nog moesten litdcen. Het bmdpnnt der bespreking, het belangrijkste vraag-tak. dat de Kamer ©plossen moest, was voorzeker de pote kwestie van het gebruik dex* talen in net la-;er onderwijs. De groepen Van Cauwelaert en Nobels hebben zioh bij den tekst. door M. Poullet, natnens de regeering tcrgesteld, aangesloten, en geen enkel lid der mersr-terheid heeft geweigerd zijne goedkeuring eraan1 te Irai. Er bestaat een merkelijk verscliil tussohen den o'or-jrenkelijken tekst van het voorstel Poullet, in écrits lezing aangenomen, en het art. 13bis dat woens-|a£ m de wet, geschreven werd. Het eerste ">vas duis-sr en kon allerlei misbruikeh in de hand werken; et tweede is klaar en duidelijk en bevat eene, groote [tegeving van ivege de regeering. Wij. zeggen « groote toegeving » omdat wij niet meer tehoopt haidden zooveel te zullen bekomen. Het is nu een volt-rokken feit da.t de moedertaal der inderen in al de lagere scholen, zonder onderschcld, te vcertaa.1 zal zijn in de verschillende graden van het adenvijs; dat er alleen voior Brussel en voorsteden ilsuieds voor de gemeenten op de taalgrens geleiaren Bnigszins verzaolitende toepassing van bovengemelden egei kan verleend worden; da,b de ministerieele! beslui-Hi (lie litragergemelde verzachtingen zullen regelen, in w Staateblad zullen afgekondigd worden, en dat het «opitoezifàt elk jaar een bijzonder verslag zal moe-ei uitbrengen over de toepassing van het artikel op »t gebruik der talen. is do aangenomen tekst volmaiaktjî In voila recht-inniglieid antwoorden wij : Neen ! ,l1''!' v?4i bet o-ogenbiik dat de voormannen der ka-Kilieke \iamingen zicli bij den tekst der resreering taîlû!ten,.da,t zij vertronwen hebben in de waarborgen te ntciiw- art. I3bis inhowhm, (la,t zij overtuigd si oit het noodig was eenige toegeving en te doen cm j® jMtkiiijko toegevingen te bekomen. mag men' ovel'-|W jija dat de regeering ailes verleend heeft wat ï a as tegenwoordige omstandigheden verleenen kon. •De groote volksvergaderingen van Antwerpen, Brus-îl « wnt, de groote protestbeweging tegen het oor-JMkelijk ait. 13 bis, gansch het vlaamsch land door » stand gekotnen, de honderden vertoogen en dag-wii «un de regeering gezonden, zijn niet vruchteloos [ïn liet strekt M. Pouliet tot eer naar de stem des j,,3. geluisterd te hebben. ,i. ' Z1ln n'e*' alleen overtuigd, doch kunnen het ver-' ' _,en da' aebtbare minister van wetenschappen en I ' ?D,ZG0Ver gegaan is als het m-aar mogclijk was. [rlnL-J esteren <1® vaste overtiuiging dat hij art. 13bis Ht» .6n ,=est:rer!o zal doen naieven, en dat het de, erhi^rU(: 1 ^^vsren zal voor het bahaud der moe-Îerîr,. ' ifn. voor aanvuren der liefdo tot de moe-TOaad m het harfc ^er jeu=d' de toekomst van het tlSlffi/1611 Wee'î warc' sphoolweb alleen cloor de i liet î teg^vvooirdigheid der oppositiu fflist iv-'rc! 00°e:n^^ ^er eindstemming kon best te pnC^TZ'^e m"t het grooitsch Werk, door tade t il01" 411 ondernomen, tot een goed « rppH™ '^n.', eene daad van vrijheid, gelijka®d' «mdià verrioht, en, zoioals heti M. YVoeste i vèrri™ ln Kamer zegde, ook een werk van vrede Ja 1" , =zaamh®id. hBenVt028*611 van ^lie^ Katholielce volk hebben Kiifear^ ™C' • te?eilc|ver hun geweten, tegeno-ver de Het j, cenino en de natie vervuld. ® schmlurîT1® ^er V(>0T de ka'tholieke partij alleen. Vaanee â 8est?ffl4 te hebben. itietenrW, ^''iften door eene sectarische oppositie wt der ZW> zai iedereen rec:ht aan het ilï™» regeering laten wedervaren. fe na î • j0^16'® . lallti sluit zic,h aan biij! de K .j eindstemming door de reohterzijde ge- II aan M q i ™"ûisters de Broqueville en Poullet, laveel hpiovi rtr' voorzifcter der Kamer, die met "K tel loi ' ,moe^ en gsduld de lange bespreking ITvi70T?lwefcsontoverE geleid heeft 6 LEV w KATHOLÏEKE KEGEERÏNG! DE SCHOOLWET! ♦ D ^IER EN DAAR f te best"»?' "T ^°ons^ag nacht heeft de koning niet "i belîwambr^Si ,3 i'jdt meer van den hoefslag dien r l'akerbpo • n^®rhil, dan wel van de armbreuk. '6 '«stand vo 1Si eeniSszins gezwollen. Niettemin is letsheeren hp^K gekwetste zeer voldoende. De ge-U-'Ure, bez&rKt ^en ^oning donderdag morgend, ten r1 te kon'digerl 6Q ooldee^erL het onnoodig een bulletijn !^en •woen5?aîliier" ~~ ■Dle a^eelingen der Kamer adagnist vo j ^etsontwerp goedgekeurd op de ^rdersklerkpn1, u Iwta,ris-j pleitbezorgers- en deur-^44 0D i ' vretsontwerp, wijzigemde de wet> Wgekeujd 8 ^erlijke pensioenen, werd insgelijks De sénatoriale kom-' ^ ffiiinTrp-i. ? on<ierzoek van het wetsvoorstel | gelioud™ PeDai°&nen, heeft hare vierde vergade-, 0°is. Ji_ Roii0^61" voorzit-terschap van M. burggraaf • ■®Pte do -ï • Pr°vincial& senateur van Henegouw, t1 van nH^^.iagcbraebt door M. Hubertf mi-die ciifi e,r e!1 arbeid. Deze laatste verde-ÏI"refcinj* J-n,18,' aanleiding gaf tot ene lange Pert be]00frj.r£la^ ^rseheidene leden deelnamen. M. F®, Hij de echtheid der cijfers zal doen aanvaiu&ar ^at ,let grondbegin der wet fgen. ue i,„en'. m.aar dat hij den inhoud wil doen over besliste ten sl.otte dat de be- n , wetaontwarp zal gesloten worden den > aa Iraangi vaa het verslaj Bal aan t Hof. — Ilet eerste der twee bals, door den koning en de koningin aangeboden, had woens-dag avond plaats in liet paleis va,n Brussel. Er wa-ren 500 uitgenoodigden,, blehcuorende tot adellijke of burgersfamilies van Brussel ,en van de omgeving. Het feest, dat niet het minst officiœl karakter had, waa zoo hartelijk als genoeglijk. HH. MM. hadden de groote zaal « Empire » ter beschikking der jonge paren gesteid, en dezien hadden ook toegang in al de andjerd zalen van den rechtervleugel, waar heerlijks bloeimen en groen aanigebraoht warien. Er was gezegd dat de koning het faest .niet zou bijwonen. Zulks was voorba-rig, waaat Z. M. bsvoind zich aan de zijde d;er konin-gin cm de gasten te ontvangen. Ten 10 ure kwameit HH. MM. met prins Loopold in de zaal (< Empire s. Alhoewel het aan 't Hof verboden is toe te juichen, konden de genioodigden zich niet weerhouden en eene hartelijke ovatie viel den koning ten deel. De vorsti was zeer bewogen en dankt© herhaaldelijk. Koning Albert, die in uniform van luitenant-generaal was, droeg den gekwetsten arm in een verband. De vorsten wandelden te midden der groepen en onderhiedden zich allervriendelijkst met de genoodigden. Het bal werd geopend door gràaf Guy d'Oultremont-, adjudant ra,n het paleis, en gravin Henriette Ohoteck, (schoonzuster van ;den oostenrijkschen kroonprins. E|r vyaren 14 dansen, uitgevoerd door het muziek van het le regiment g;idsen. De buffeitten bleven heel den avond open. De koning en prins Leopold keerden naar hunne vertrekken (terug voor lxest einjde van het feieist. Da koningin hleef in Ide zalen tot lia middeimacht, erf het wias ruim êôn uur tosn de genoiodigden heeng'in-gen', ten niteBSte voldaan over den heerlijken avond^ De herbergeîi. — Donderdag vergaderde de midden-a.fdeeling der Kamer, die gelast is met het onderzoek van het wetsontwerp dat een openingstaks stelt op de drânkhuizen. M. de Wouters d'Oplinter gaf lezing van zijn verslag. Daaruit blijkt dat de afdeeling voorstelt de openingstaks te verdeelen tussohen den eigenaar, den houdef van het drankhuis en den lastgever. Ook stelt zij eene sluitingspremie voor en een jaarlijkschen bi.ks. De meerderheid der ko'mmissie is van gevoelen da,t de opbrengst van den jaarlijkschen talcs moet toekomen aan do gemeenten, die, tengevolge der afschaffing van het vergunningsrecht, eene bron van inkomsten ver-loren hebben. In Iist huis van den gehangene. — De dubbele rr.oord in de Koningstraat, te Brussel, geeft de roode « Peuple » de gelegenheid weer eens de roi va>n akelige kluchtspeler te vervullen. Hij zegt : « Het dragen va.n wa-pens is in België verboden. Die gezonde rede eisoht dat men slechts wapens mag verkoopen aan de burgers, die voerzién zijn van eene wettelijke toolating. Maar de wer-kelijkheid is dat men wapens verkoopt in 't groot en in 't klein, in allci vrijheid. De kleinste straatkapoen of de brataalste kerel kunnen zich, mits eenig geld, een pistool, een revolver, een dolk of ander wapen koopen om hunnen evenmensch in een oogwenk af te maken. » Die bemerkingen zijn heel gegrond, doch passen niet in den mond van socialisten, omdat zij van de koord spreken in het huis van den gehangene. Als de gezonde rede eischt dat men slechts wapens mag verkoopen aan hen dia over eene Wettelijke toelating beschikken, dan hebben de socialisten nooit geene gezonde rede gehad. Ten tijde van werkst-akingen hemelden zij in hunno bladen den aankoop op van revolvers en andere wapens. Ze legden breedvoerig en tot in de miasfce bijzonderheden uit lioe men dynamiet en andere spring-stoffen rnoet verveerdigen. Een gewezen roode volks-vertegenwoordiger, die thans voor goed gedrag uit de partij gebannen is, aarzelde niet op de meetingen te verkïaren dat men niet moest aarzelen gebruik te makep van « sijskenspooier ». 't Is waarlijk niet de schuld ge-weest der socialistische bladen en sprekers, dat er toen niet meer ongelukken gobeurden ! En, als er nu katho-lieke propagandisten gewa,penderhand aangevallen en neergeschoton worden, wie draagt daar de schuld van? Niemand dan dezen die hunne volgelingen aanzetten zich verboden wapens aan te schaffen, en die nu liggen jammeren omdat de verkoop niet door da wet be-teugeld wordt ! Goudstulrken. — pie regeering za,l voor 5 millioen frank gcudstukken doen slaan. Op den eenen kaat komt het borstbeeld des lconings, in uniform van opperbevel-hebber van het leger, den mantel over de schouders, en het onderschrift: « Albert, koning der belgen ». Op de keerzijde komt een schild met 's lands wapens, •omringld v|an verschillende ornementen; op zijde de aan-Iduiding der .weerde en va,n onder het jaartal. Het, goud dat moet dienen voor de nieuwe stukken, komt' uit de mijnen onzer kolonie. De dubbele moord te Brussel. — De ijselijke misdaad van den bankier De Ooen, van Aalst, die te Brussel twee bedienden dood schoofc, heeft in ga.nsch het land, maar vooral te Brussel en te Aalst, eene diepe> ontroering verwekt. Deze misdaad is gebeurd in ec<^ huis der Koningstraat. In « De Vlaming » van zom dag (deelen wij, een zicht mede van het huis de.r mis-d!aad. Men zal er ook het portret in vinden van denr fxanschen vlieger Parmelin, die over eeniga dagen over den Mont-Blano vloog. Bijzondere vergoeding. — Tot hiert'oe genoten alleen de postbedienden te Brussel eene bijzondere ver-goeding, voor het buitengewoon werk in nieuwjaarstijd of in andere ongewone omstandigheden. In het minis-terie van posterijen onderzoekt men nu de mogelijk-heid die bijzondere vergoeding ook toe te kennen aaji al de postbedienden uit de provincies. Pei'soneel voor Congo. — In het ministeri® va,n kolonies houdt men zich thans druk bezig met het vraagstuk der aanwcrving van. het personeel voor Afrika. Men voeli behoefte aan mannen van weerde, tot in do hoogste graiden. De ontworpen herinrichting iieeft voor d-oel te TCrhelpen in den bestaa,nden toestand, die zeer nadeelig is aan het goed beheer der kolonie. Men verzekert dat verscheidene gevvaardeerde ambtenaars van het département van kolonies gevraagd hebben om naar Ciongo te mogen vertrekken. 2e gaan 'nen gang! — 't Is te Kortrijk dat ze 'nen gang gaan! Wie? Wel de roode handteekenbede-laars. Verledèn zondag hebben zij in twee straten 250 hiandteekens ■« opgehaald^».... Die zullen zeker in de lcelders gelegen hebben? Haar Congo. — De visschersbaas Van Hj'fte, van rBlankenberghe, is donderdag te Antwerpen ingescheept voor Congo. M. Van Hyfte, die deelmaakte der eerste visselierszending, uitgerust 'door het Werk van den « Ibis », is vertrokken met een volledig visschersmate-rieel en met twee stalen motorbooten. Hij begeeft zich Jangs Borna naa-r het Mioeronieer, wàar hij m ju.ni zal vervoegd worden door hoeffd der zendjne, liiitenant Gcror, OSicioele erkenning. — Het feansche Staiatsblad heeft deze week eene lange lijst afgekondigd va.n kloos-terzusters. die door de regeering der Bepubliek ver-eerd werden met de gouden medalie, voor diensten bewezen aan den openbaren bijstand. 't- Is de officieels erkenning der zelfopoffering van de lieldhaftige gasi-huiszustea-s. 't Neemt nieti weg dat morgen die edelp vronwen onmeedoogend zullen verjaagd worden uit hunne gesticliten en uit hun land', waaraan zij onschatbare diensten bewijzen. Arm, beklagensweerdig Frankrijk! De b9lgiscli8 wacht in China. — Donderdag zijri ifwèe soldaten ingescheept voor China, waar zij zullen deel maken van de militaire wacht van het belgisch gezant-schap, te Peking. Die waoht toit 30 manschap-pen, waarvan 3 onderofficiers, en staat onder het be-vel van een luitenant. Verliezen en v/insten. — Uit de gedeeltelijke kiezing die dinsdag te Keulen (Duitschland) plaats nad, is gebleken dat de .socialisten in twee jaar tijds 1,800 stem-men achteruifc gegaan zijn. De katholieken, daaren-tegen, hebben in hetzelfde tijdbestelc 2,25G stemmen geworinen. Als de socialisten voortgaan met zoo snel achteruit te boeren, dan hoort men binnen enkele jaren van geen roodjes meer spreken. UIT DEN VREEMDE IN EKIG-EZ,A.JV£> De prins von Wied. —■ De prins von Wied is woensdag te Londen aangekomen. In de statie werd hij ontvangen door een vertegenwoordiger van koning Joris en doo-r den gezant van Duitschland. Woensdag namiddag heeft de koning het groot-kruis der Victoria-orde aan den toekomenden vorst van Albanie geschon-ken. Hij werd ook door koning Joris in gehoor ontvangen, en had een onderhoud met sir Edward Grey. De prins verklaarde over deze ontvangsten verrukt te zijn. 's Avonds wocncle hij een diner bij, in het duitsch gezantschap. Ten 9 ure is de prins naar Parijs vertrokken.Verltiszing van M. O'Brien. — De aanvoerder der iersche gematigide nationale partij, M. William O'Brien,, is door de stad Ciork zonder eenigen tegenstand her-kozen. Hij had zijn ontslag gegeven om de kiezers de gelegenheid te geven hun oordeel te doen kennen over de tegenwoordige politiek van M. Redmond. Die partij-gangers van dezen laatste hadden niet eens een kan-didaat aangeduid. De sufîragetten. — Terwijl 200 voorn'ame peraonen in de statie te Euston op het vertrek van den trein waclitten om zich naar eien bruiloftsfeest ta begeven, viel eene suffragette lord We&rdale aan. De edelman werd door de woedende feeks deerlijlc afgeransneld en ten gronde geslagen. De plichtige werd aanstonds vast-gegrejpen door de statiebediaudeii en 'aan de policie overgeleverd. De suffragette zal lord Weardale aanzien hebben voor een minister. De aangehoudene heeft niet den minsten uitleg willem geven. Lord Weardale be-weert dat de suffragette hem aangevallen heeft omdat hij voorzitter is van een hond tegen het vrouwenstem-recht.IN FRA.NKHIJK. Te Parijs. —■ De prins von Wied is donderdag morgend ten 5 ure 10 te Parijs aangelcomen. Ten 10 ure bracht hij een bezoek aan 't duitsoh gezantsclilap. T'en 11 ure bega.f 'de prins zich naar het ministerie van buitenlandsche zaken, waar hij een onderhoud van eene hialve uur met M. Doumergue had. De prins braeht vervolgens een bezoek aan den président der Bepubliek, bij wien hij het ontbijt genomen heeft. In den namiddag legde de prins een bezoek af bij de vocrzitter3 van Senaat en Kamer ,alsook bij de vreemde ge7anten. 's Avonds is hij naar Neuwied vertrokken Tuscchen gemeenteraadslsden. — Tijdens de zit-ting van den gemeenteraad van Le Havre ontst'ond er twist tussohen eenige gemeentieraadsledein. Op zeker oogenblik verweot de eene den andere. Zulks was het begin eener vechtpartij, waaraan men slechts met! veel moeite een einde kon stellen. IN ZWJEDJSJN Het nieuw ministerie. — Bij het eerste optreden van het nieuw ministerie voor het parlement, hebben) de voorzitter van den ministeïraad, voor da tweede) Kamer, en de minister van buitanlaaidsche zaken voor de eerste Kamer in 't kort de omstandigheden uiteen ge-daan waarin het nieuw ministerie samengesteld werd. Daarna verklaarden zij dat het nieuw ministerie zal taachten |de nieuwe krijg'swetten ten spoedigsto neer te leggen. Wij moetan zoo handelen, zegden zij, da,t men in den vreenada, waar Zweden meestal niét wel gekend is. niet meene dat ons land zoo zeer door partijgeschillen verdeeld is, dat er gevaar bij is. De nieuwe ministers zullen den koning voorstellei^ dat de nieuwe legerwet neergelegd worde na het onti-binden der tweede Kamer en nieuwe verkiezingen. Da paxtijen worden verzocht voor 't oogenblik alla' andere aangelegenheden van kant te laten en zich slechts tel bekommeren met het verbetere-n van '-s lands verde-diging.In ide eerste Kamer werd het nieuw ministeriei na het aflezen Hier verklaring, door eene groote meiarderheidl geestdriftig toegejuicht. De minister van rechtswezen en de voorzitter van don ministerraad, hebben later in beide Kamers eenei tweed© verklaring afgelezen,. waarin gezegd wordt, dat, vol-gens de meening van den Staatsraad aile gesenil aangaande de redevoering van den koning tot de boeren, .ongegrond zou zijn. De koning heeft inderdaad nooit de grondwet willen overtreden en zal het nooit doen. in zwitserija.nd Bespieders. — Da krijgsoverheid heeft een aantal bespiedersvereenigingen ontdckt, meestal te Geneve ge-vestigd. De bijzonderste heeft vertakkingen over verscheidene landen en wordt. bestuurd door een rus, Epk genaamd, en een oostenrijker, Aloys Glaser. Te Geneve is kolonel Egli de stukken bij de bespieders gevonden. kcmen onderzoeken. Daar men bestatigd heeft dat zij Zwitserland niet betreffen, heeft de Bondsraad dinsdag besloten dat de bespieders, die toch reeds gevlueht wareji, uit het land zullen verbannen worden. De over-heid is vast besloten de strengste maatregelen te nemen om te beletten dat Zwitserland het toevluchtsoord worde van de bespieders. in btjiuga.h112 Het procès der oud-ministers. — Donderdag werd voor de staatsrechtbank, te Sofia, het procès opgercepen, ingespannen tegen de oud-ministers Bathcho, Pe.trof, Peter Goudef, Nikolaas Clienadif, generaal Savof en Ivan IlalaLschaf. Zij worden beticht van stolselmatige inbreuk op de wetten des lands en benadeeling va-tx den staat, voor hun parsoonlijlï p.rot'ijt, tijdens L.et tijdperk ttei ISOâf* jan«a>ri 19Q&, . De recht-bank is samengesteld uit zes en twintig| leden, waarvan der lien raadsleden van het verbrelrings-liof en dertien leden, bij loting gekozen tussohen de voorzittei-s van al de beroepshoven en van de recht-< banken van eersten aanleg. Da Staat heeft zich als, burgerlijka partij aangesteldl en vraagt verscheidene miljoenen schadev©rgoedling. 591 getuigen en 16 experten zullen gehoord. wordan'; het procès zal ten minste drie maanden d,uren. Do (debatten werden donderdag voor acht dagen opge-schorst om de rechters toe tie laten het lijvig dossiefl te (CMCterzoeken ien uitspraak te doen over hati nieS^ verschijnen van een der betichten, geneiraal Savof. IN S EH VIE, De bilan van den oorlog. — De servische Kamer bespreekt op dit oogenblik een wetsontwerp aangaande de militaire pensioenen. Volgens de cfficieele lijsten zijn er 3,083 gebrekkelijke soldaten, en heeft het leger, tijdens den oorlog, 22,460 manschappen aan dooden verlorèn. Het ontwerp der regeering kent aan de families der gesneuvclden een pensioen^ van 320 tot 360 dinars par jaar toe. Dit pensioen zal jaarlijks aan den Staat 6 miljoen 417,210 dinars kosten. IN GRIEZCENEA.Niy ,Wi3helm XI verwaclit. — Te Athenen wordt ofiï-cieel verzekerd dat de keizer van Duitschland in den aanstaanden ler.te te Corfcu zal aankomen. Hij zal veer-tig dagen in Griakenland verblijven; men verwaoht dat Wilhelm II ook de hoofdstad, Athenen, zal bezoeken. IN DE "VEjREENIG-DE s TA. TEN De les van de « Titanic ». — I-Iet schip de « Seneca », bijzonder uitgerust om de" ligging der ijsb'ergen in den Oceaan te ontdekken en om de sehepen van hunne aan-wezigheid te verwittigen, is donderdag voor eene om-vaart van drie maanden vertrokken. Do « Seneca » is het eerste schip met dien dienst, die het gevolg is van. de lessen der ramp van de « Titanic ». gelast. Een tweede schip de <; Miami », dat voor het oogenblik zijne bewapening volledigt zal op het begin van toekomende week New-York verla.ten. Beide sehepen zija va.n den draadloozen telegraaf voorzien. IN MJk.FlOE.lCO Een geveclit. — Nabij Larrache hebben de spaaii-sohe troepen de marokkaaien na een langdurig gevecht op de vlucht gedreven. Yerscheidene spaansche officiers en soldaten werden door den vijand gedood. Overal schijnon de inboorlingen zeer opgeliitst. Het kamp door! de spa,njaards nabij Tqtoeau opgeslagen, is bestormdl geweest. IN F>ERV Verbanning van den gewezen président. — De gewezen président Eillinghurst, zijn zoon Joris en zijn1 minister van bmiienkurïdsche zaken zijn donderdag van Lima naar nOallaa o-veïgebraoht xvarâr 5SÎj aaa boord, der bo<ot tjLima, », gebracht vrerden, die naar Panama vaarde. IN A.VSTRA.EIE De staking der beenhouwersgasten. — Woensdag werden te Sydney twee groote sta.pelhuizen va.n in ijs gelegd vleesch geopend. Er was zulk gedrang dat vela vrouwen het bewustzijn verloren. De policie kon slechts, met de grootsta moeite een oproer beletten. Het vleoscbl was op zeer korten tijd iiitverkocht. :—* — . De dubbele moord der Koningstraat te Brosse! Het onderzoek te Aalst 1 Gelijk wij gisteren gemeld hebben, zijn de magistra-ten van Brussel en Dendermonde woensdag namiddag in het huis van M. De Coen, in de Nieuwstraat afge-stapt. Zij hebben de oomptabiliteit onderzocht, dochl dit onderzoek was maar heel oppervlakkig-, Hat heeft den cnderzoeksrccliter M. Delaruwière toegelatein vasti te stellen dat M. De Coan zeer rijk wa,s. In de boe-ten en in de briefwisseling va.n den bankier heeftj men niets gevonden, dat rechtstreeks betrekking hacj op het drama, tenzij eenige papieren waarin de handels-bietrekkingen vo-orkwamen tussohen M. De Coen en M. Fivc. De magistraten hebben deze yapieren in ba-slag genomen, in eene valies gesloten au vervolgenai naar il et jus'ticSepaleis van Brussel doen overbrengen. De zegels gslsgd. Gelijk men Waaib was het parket van DendermoMdÉl zoodra het de dubbele misdaad vernomen had, naar 'Aalst gegaan en had da zegels gelegd in d'à woningl van den bankier. Bij het bezoek van het parket van Brussel werden zij gelicht. Iïeangaiande heeft M: Delaruwière ze echter doen terugleggen, daar hij er binnea' kort boopt weer te komen om het onderzoek voortj te zetten. Hoe de famille De Coen verwittigd werd De familie De Coen was dinsdag namiddag om 4 ure reeds op de hoogte van het gebeurde. Zij werd door den bankier zelf verwittigd. Om 2 1/2 ure 's na-middagsl kwam een policiebediende die uit Brussel bericht had ontvangen dat de bankier na het drama gevluchti was, in de bank toe. Hij vroeg er of men niet wist waar M. Die Ooen zioh bavond. Daar de bankier aan zijne huisgenooten weiaig zegde over zijne handelszaken, koa men den agent nieu inlicliten... « Wij kunnen hem mis-schien de boodschap melden, als hij tlïuiskomt, zegde men tot den policiebediende met de hoop de redenl van dezes bezoek te vernemen »t «_Onmogelijk » klonls het antwo-ord. Daarop ging de agent heen. Rond 4 ure ontving mad. De Coen eenen brief, waarin haar echtgenoot haar ailes bekende. ;« Ik was Einneloos s De bankier verhaakle eerst in eenige woorden de omstandigheden, die het drama voorafgingan en wat verder den twist en de dubbele moord. in een sauvai van zinnelooshetd, door zijn al te groote woeda veroorzaakt, schrijft- hij, haalde hij zijn revolver t'e voor-schijn on schoot. Na, nog eenige bijzonderheden ever het drama,, voeg-|de hij er bij da.t hij zich ging gevangen geven. Onnoodig te zeggen dat deze brief de ganscfie familia ter n eer sloeg. Geen va.n al de huisgenooten kon er aan geleoven. Wat M. De Coen's zoon segt Neen, verklaarde de oudste zoon De Coen han: M. Delaruwière, mijn va,der, die anders zoo loalm is, kan enkel geh&ndeld hebben in een aanval van zinneloos-heid. « Kcesterde hij eenen haat- tegen M. Fivo » vroeg da onderzoeksrec.hter. Zulks heb ik nooit bemerkt, B;ntwooiddo de jongeling. Zekereh dag over ongeveer eene m.aa,nd vergezelde ik mijn vader en dan r-prak hii minî-.aam niet MM. Fivé, Joris en D-utoit. Niets; liet dan' toe vermoeden wat thtans gebeurd is-. Zijn karaktei is misschien wat veranderd. Dezen laatsten, tijd he.'ffc hij de tegemslagen gevoeld van eenige fajl.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods