Het nieuws van den dag

493 0
03 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 03 December. Het nieuws van den dag. Seen on 27 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m61bk1821f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

« Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 14 Voorloopig 10 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 3 December 1S18 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel. 1 fr, Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel ; 3 fr. f BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan mu ïGHB BURHEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN s Zandstraat, 6 TELEPOON 7948 ABONNEMENTEN: De ptijzen zullen later vastgesteld werden. Onze Vorsten te Luik dag, waarover wij reetls gesproken iiebben, .is allerprachtigst geweest. Koning Albert was. van zin geweest per vliegmachien naar Luik te zweven, in gezelschap' van luitenant-vlie-ger Crombez, dooh het weder was te mistig, en daarom verkoos de Koning per automobiel naar Luik te rijderi. Onze Vorst was vergezeld door de Koningia, generaal Léman, en door een schitterenden staf, waaronder generaal .G-illaân, overste van den algemeenen legerstaf ; Ûen engelschen generaal Jacob; den-franschen generaal Desgouttes ; generaal Atholeae, overste der engelsche legermissie; generaal Ores-Bon, overste der amerikaansche legermissie; de belgische generaals Michel, Jungbluth, Eucquoy, enz. Onze kroonprins Leopold, her-,tog van Brafoand, simpel soldaat bij het 12e linie, marcheerde als dusdanig in zijn peloten. Het was inderdaad aan het hoofd der derde legerafdeeling, beyattende hetj 12<? linie wiens uoemrijke wapenfeiten wij over een paar dagen vermeld hebben, dat onze Vorsten hunne blijde intrede te Luik deden. De in-trede had plaats langs het faubourg Sainte-Marguerite, waar onze Vorsten verwelkomd werden door de overheden. De geestdrift der menigte was onbeschrijflijk. Onze troepen en onze Vorsten vielen ovaties te beurt, die niet rap uit het geheugen zullen gaan. Op de Eogierliaan -had de optocht der troepen plaa.ts voorbij den Koning, de Konin-gin en hun gevolg. Aan 't hoofd der derde legerafdeeling r&ed generaal Jacçpies, gevolgd door het 12e linie, het 4e jagers, de artillerie, de wielrijders en de ruiterij. In het _ eerste peleton van het 12e linie Stapte prins Leopold, kranig en fiks het geweer geschouderd. De menigte werd er door in begeestering gebraeht en eindelooze ovaties klreunden door de lucht. Na den opitooht werden onze Vorsten in het gouvemementspaleis ontvangen door M. Del vaux de Fenffe. gouverneur der provincie Luik, omringd door de plaatselijke overheden.'len 3 ure namiddag had' de ontvangst plaats ten stadhuize. Prins Leopold vergezelde zijne doorluchtige ouders. Voor het stadhuis hadden de oorlogsverminkten in hun oud . uniform post gevat, evenals een. groep poli-tdeke veroordeelden. De Koning en de Ko-ningin onderhielden zich op .den mmzaamsten toon met deze lieden. In het stadhuis werden. lonze Vorsten verwelkomd door M. Klever b'urgemeester. Tijdens de plechtigheid in het stadhuis juichte buiten de menigte in zulke uitbundige ova.ties, dat de Koning op het balkon moest verschijnen. Ten 4 ure begaven de Koning, de Kaningin en de Kroonprins, vergezeld door hun gevolg, zich naar de kathedraal, waar zij plech-iig ontvangen werden door Z. D. H. Mgr Eutten, bisschop van Luik, omringd door het kapittel der kanunnikken. Ds prelaat verzekerdc onze Vorsten de volstrekste toa-genegenheid def gees"telijkheid, die niet op-, gehouden heeft den Allerhoogste te smeeken om zegen en bescherming over ons dierbaar Vorstenhuis en ons geliefd Vaderland. Hij herinnerde hoe roemri^: zoovele priesters uit zijn bisdom sneuvelden voor het Vaderland. In naam der moeders onzer soldaten, be-Idanktc hij de Koningin voor de teedere zorgen. welke Haie Maejsteit onze jongens bczorgd heeft. Vervolgens werd het « Te Deum » gezongen. Na deze Lndrukwekkende Xerkelijke plechtigheid verlieten onze Vorsten de stad, onder het uitbundig gejuich der menigte. * » HET BELGISCH LEGER GeiaeraaS Léman le Luik ^ In cns verslag over de ontvangst van den Koning te Luik, zullen onze lezers zien dat generaal Léman mede aan 't hoofd der troepen reed. Wij hoeven niet te herirmeren dat generaal Léman de heldhaftige verdediger van Luik is, doeh het kan hier gepast zijn te herinneren welke roi deze generaal te Luik v»rvuld heeft. Hij beschikte er over de zesde legerafdeeling, die van den 4 tôt den 6 augusti 1914 in de tusschenruimten en de omstreken der fort-en zoo heldhaftig gevoch-ten heeft en do onstuimige strooming der duitsche legerbenden wist te etuiten. In ons blad rnn zondag hebben wij den roi van ons voetvolk en van 'onze forten te Luik aaage-toond. Den 6 augusti had generaal Léman bevel gegeven dat ons voetvolk al vechtende zou (achtcruit" trekken en dat de forten alleen hunne zending zouden vervullen, namelijk de duitschers in hnnnen opmarsch belemmeren, Isruggen, wegen en dorpen beschieten. Léman had zich tcruggetrokken in het fort van Loncin. In de popieren van den duit-schen legerstaf wordt er in dezer voege over het fort van Loncin gesproken: '* Het fort van Loncin verdedigde zich hardnekkig. De zware il rinekanons begonnen de beschiûting van het fort den 15 augusti ten 4 ure namiddag. Na <irie-en-twintig scho-ten scheen liet fort heelemaal in de lucht te vliegen onder eene verschrikkelijke ont-ploffing. Ons voetvolk snelde naar de plaat®, ■waar een gruwelîjk schouwspel hunne blikken trof. Het fort was gansch vernield. De bel-gische soldaten der bezetting, die niet gedood of gekwetst waren, kropen uit de puinen te voarschqn en gaven zich over. Men kon nog Bmper zien waar het fort gestaan had. Het was nog slechts een hoop steenen, rotsklom-ren„ verwrongen gzerwerk en verblrqzelde ka-nonsJ okkcn. T\jsschen deze puinen siocht een beJgische generaal zich met veel moeite een weg te' banen. Het was de gouverneur van Luik, generaal Léman. Hij was uit do onder-bardsche dekkingsplaa-ts van het fort naar fcoven çekomen om persoonlijk te zien welke nitwerksels de beschieting opgeleverd hadden. Met ontzetting. bestatigde hij dat liet fort Igesprongen was. Op dien s tond greep eene Itezwgming hem aan en toen hij terug bot fbezinning kwam was hij onze gevangenc. Het fis eerlijk en rechtveerdig den heldenmoed-van dezen dapporen tegenstreyer te erkennen. Het garnizoeu van het fort moet S(?hrikkelijke ocçrenblikken beleefd hebben. » Tôt- hier spreken de duitsche dokumenten, waaruit genœgzaam blijkt hoe heldhaftig i gerieraal Léman en zijne mannen zich ver-dedigd hebben. liîene kleine terechtwijzing- is hier noodig. Generaal Léman had de onder- ■ iaardsche delcking verlaten omdat de gaz- t uitwszemingen hem verstikten. En '6 was i feen gevolge van.een begin van verstikking dat hij het bcwustzijn verloor. Hij werd naar eene^ duitsche ambulancie gevoeid, en-na ver-sorging naar Keulen overgebracht, en ver- * ■ folgens naar de vesting van Mîïgdebutg. , ■ i nr ■— «iliaw——«g—■ ■! in eneagaa Voor 't Vaderlaad gesneuveld Maandag morgend heeft in het krijgsgast-huis der Kroonlaian, te Elsene, eene roerende plechtigheid plajats gehad. Drie belgische soldaten, gekwetst in de laatste gevechten, zqn in d^it gasthuis overleden. Het zgn de held-haftige jongens: Jozef Eansbeek, carabinier; Albert Worms, van het 12e artillerie; Hendrik Aerts, van het 6e jagers te voet. In de kleine kapel staan de drie eenvoudige lijkkisten nevenseen op stoelen; geene praal-bear, geen uitwendig praalvertoon. Alleen de belgische vlag overdekt de drie kisten. Slechts eenige zeldzame burgera wonen deze roerendle plecntdgheid bij, benevens afveerdigingen soi-idaten. De krijgsaalmoezenier droeg het H. Misoffer op, zonder assistencie noch van an-dere priesters noch van nrsdienaars. De ouders' en bloedverwanten der gestorven helden zqn afwezig, daar zg niet zijn kunnen verwittigd worden. Ailes was zoo eenvoudig en zoo aangrij-pend, dat men den indruk onderging eene begrafenis achter het slag'veld bij. te wonen. Na het H. Misoffer kwam de aalmoezenier zelf de keersen aansteken rond de lijkkisten en las de laatste gebeden voor de dooden, waarna de kisten door soldaten ,^iit de kapel gedragen ^verden, Eene aangrijpende stilte heersehte in de kapel, alleen onderbroken door het zwaar gebons der soldatenleerzen op den vloer. In de koer van het gasthuis werden de kisten in drie lqkwagens geplaatet-en de droeve stoet toog langzaam naar het kerkhof van Elsenei, waar de arme jongens nevens elkander begraven werden. Geene lijk-reden werden uitgesproken, geene officieele deelnemingen en ruuwbeklag uitgedrukt. Alleen een paar kronen werden door wapenbroe- ' ders der gesneuvelden op de grafheuveltjes neergelegd. Het was eene zoo eenvoudige als aangrijpende plechtigheid, Iîeden dinsdag woiden nog twee belgische soldaten, die aan de gevolgen hunner wonden in het kijjgsgastnuis overleden zijn, ter aarde besteid beneven3 een amerikaansch soldaat, de eerste die in belgische aarde zal rusten. Een koene vïïeger Een onzer beste militaire kampvliegers is de jonge luitenant Willy Ooppens, die, zooals wij reeds gemeld hebben, op het Yzerfront meeï ûan dertig overwinningen in luchtge-vechten behaalde. In een der laatste lueht-gevechten werd deze koene vlieger gekwetst aan ùet Leen. De wonde was verschrikkelijk en zeer pijnlijk. Niettemin behield Coppens zijne geesteshelderheid en zijne wilskraehti, en aldus kon hij èen doodelijken val ver-mgden en binnen de belgische linies neer-daïen. De geneesheeren moesten hem liet ge-kwetste been afzetten. Op dit oogenblik wordt de moedige luitenat nog verzorgd in het krijgslazaret te De Pa.nne. De Aëroclub van Belgiè heeft hem de gouden onderscheidings- medalie verleend. De Legerheweging De verbondene legers zijn sedert zondag 1 december volop in opmaxjjoh door het Khijn-land. Do belgen, engelschen, ameriksinen en franschen rukken in dagmarschen van 20 tôt 30 kilometers voorwaaasts, zaodat het niet lang zal aanloopen of heel het Ehijnlani, wel te verstaian den linkeroever, ml weldia bezet zijn. - Het feelgïscEa Eegeç Onze belgische ruiterij was zaxerdag reeds de grens overgeti-okKdn en had de stad Aken bezet, en zulks op uitxlrukkelijk verzoek van de duiteche overUeid. Daox de duitsche troepen de.stad sedert donderdag verlaten hadden, vneesden de overheden dat de bevol-king door de afwezigheid der soldaten zich aan wnnordelijkheden'zou overleveren. Daarom weiden onze troepen ontboden. Het gerucht is in omloop gewees't dat er te Aken op onze soldaten zou geschoten geweest zijn. Daûr is niets van. Het ofîicieel bericht van het belgisch leger drukt er op dat « de bezetting gebeurue zonder onge-yal ». Ziehier ten andere, het officieel bericht. « Groot-ÎIoofdkwartier, 1 december. Onze bezettingstroepen hebben te Aken de ruiterij-brigade, aldaar gister heengezonden, genanu-haafd. Zij hebben bovendien de stad Eupen bezet. De bezetting gebeurde zonder onge-val », Het eagelsclt leger Het bezettingsgebied der engelschen paalt onmiiddellijk aan dit der belgische troepen, en loopt dus van Dusseidorf over Keulen tôt Goblenz. De bevoorrading, alsook de betrekkingen en verbindingen van het engelsqh bezettmgsleger met het basisleger, zullen geschieden meest over belgisch grondgebiejL. Als gevolg daar-van moet (dit verbindingsgebied onder engelsche bezetting blijven. Al de belgische overheden zullen in die streek op hunnen post blijven; de belgische wetten blijven er van kracht, doch de polieie wordt uitgeoe-fend door de engelsche troepen. Die toestand bestaat reeds in de omstreken van Bergen en Charleroi. De engelsche bezettingstroepen zijn langs .Beho en Stavelot over de grens geliokken. Tôt hiertoa hebben zg reeds ongeveer 1,500 kanons verzameld, die door de duitschers achtergelaten waren. Het Sransch leger De fransche troepen zijn reeds ver in Duitschla-nd en in Elzas-Lotliaringen doorge-drongen. Hunne bezetting vordert er snel en gebeurt ook zonder incidenten, behalve in Elzais-Lotlïaringeit. 'waar overal de franschen met de grootste vreugde en dep. onbeschrijf-lijksten geestdrift ontvangen worden. Maarschalk Foch, opperleider der verbon-deno troepen, heeft de volgende proklamatie doen aanplakken in de streken door de En-tentelegers bezet : « De krygsov?rkeid der Bondgenooten neemt het bevel over het land. " Zij eischt van allan de stipste qehoorzaam-heid.« De ivetten en reglemènien in. voege op het oogenblik der bezetting worden domr ons ge-waarborgd in zoover zij onze rechten. en onze zekerheid niet hindsren. « Onder het bistuur en het toezicht der Icrygs-iverheden zijn da openbaro diensten tôt werlcen jeroepen. « Op de ambtenaren rust de plicht gewetens-•yol en eerlyk het. ambt ta vervullen waarmede ip gelast zijn en zj zullen ook gehouden zijii Lie plicht te vervullen; de gerechishoven zullen •Joortgaan recht ta doen. « De inwoners moeien zich onthouden in woorden en daden van■ aile rechtstreelcsche en mrechtstreeksche Vjjandélykheid tegenover de '/ealheerden. « Zy moeten aan de rekwisitieën géhoorza-men die van hen zullen gevergd worden lcrach-tens de wet. « Wie ovçrtuigd is eener misdaad of van een vergryp, als schuldigeof als medeplichtige, zal onmiddellyk aangehouden worden en voor een krjgsraad terechtgesteld. « Aile vergrjpen tegen de besluitçn ter ken-nis der inwoners gebraeht, zoowel als aile wei-pering te gehoorzamen zullen streng gestraft worden. « Deze afkondiging bekrachtigt het bezetien van het land door de geallieerde legers; zij toont eenieder zijne plicht aan die is, mede te helpen aan de heropbeuring van het lolcale leven door den ar.beid, de kalmte en de tucht._ Allen moeten jverig liun best doen. » Het amerikaasscb leger Het is het 3e amerikaansch legerkorps .dat de bezetting van den sektor Mainz zal waar-nemen. Deze troepen zijn ook de Khijn-streek in getrokken, luidens hun officieel bericht. « Officieel, 1 december 1918. Het derde amerikaansch legerkorps heeft zocjdag de duitsche grens overschreden en bereikte de algemeene lijn: Afersteg, Winter-scheid, Masthorn, Mulbach, Cordel, Saarburg en Taben. i ^ Eers duiiseh bericht Het duitsch leger heeft ook nog een officieel bericht afgekonld'gd, dagteeikenendo van le december uit Nauen, en. luidende: « De haastige ontruiming dor Ehijnstreek nabij Dusseidorf i§ den 30 novemoer geém-digd, o'ndanks de groote moeilijkheden, die wij te overkomen hadden. Eond 5 ure des avoods was de laatste legerdivisie de brug van den Ehijn over. Al het materieel werd door ons meegavoerd. s Dr is een latijnsch spreekwoord dat zegt: « In causa venenum », wat in 't vlaamsch beteekent: « In den steert zit het venijn ». Dat is hier ook het geval. De laatste zin van dat duitsch bericlit bevat weer eene deug-nieterij of liever eene schending der wa-penstilstandsvoorwaarden. Immers, als eene uitdaging zeggen de duitschers « wij hebben' al het materieel meegevoerd », wanneer zij wel weiten dat al het materieel onb'escha-digd ter plaats moet blijven. Het zal nog zoo ver komen dat de geallieerde legerleiding krachtdadige maatregeien zal moeten nemen om dat valsch volk te dwingen eerlijk» de opgelegde wapenstilstandsvoorwaarden uit te voeren. Be âmtseïae aKseM Iïj 't OosSea Volgens de bepaîirgen van den wapenstil-staad moeten de duitsche troepen zich in het Oosten, langs |den kant van Eusland, achter 'dj.; grens 1914 terugtrekken. Deze terujitochl g at met groote moeili.'k' eden ge-pa.ini, daar er langs dien kmt af te r^i.e-nen valt met d- ruîsen die de duitschers ! 1 ven op d • Mal in z t en, en oo'c mi! het duit ch bolçhevism d;:t de troepejj range-grep-n h.e ffc. Hei legîr d.-eîgt te oata rden in ord.'lroze en tuclitelooi.e benden. Ook diaro'ver is er een duitsch bericht afgekond'gd: « De midlenraad van arbeide'rs en soldaten vaJi bec 8e legerkorps, dat nog op het rus-. siscli front vert l 'ft, heeft beslist dat er eene « i'zeren afdeeling » van soldaten zal inge-richt worden. Deze « ijzeren afdeeling » is geroepen om de orde te handhaven, zeifs gewapenderhand, onder de afrukkende troepen van het Oostel"k front. Ook liet bo'che-vism zal kraclitdadig bestreden worden. « De ru3sische troepen zijn overgegaan tôt een aanval nabij Narva, Pleskau en Klien-sy. Epssische oorlogsehepen bombardeeren Narva. In geval da vijandelijkheclen eene groo-tere uitbreiding nemen. dan zal de duitsche aftocht er erg door bclcmmerd worden. » Zoo'dns krijg'en de duitschers van nissi-schcn kant weeral duchtig klop, Dat zal veel menschen pîezier doen !... ~1N ©E KAPÈLLEIiFËK TE BRUSSEL Eene srïs vaa fianfezeggSiag Al de politieke gevangenen, slachtoffers hunner Vaiierlande tielde tijdens de duitsche overheersching, priesters, kloosterlin^en en burgens, waren uitgenoodigd tôt het tujwonen eener plechtige Mis van Dankzegging, ter gelegenheiJ hunner bevrijding. Deze plechtigheid had muandag voormid-dag, ten 10 ure, plaats in de Kapelle-Kerk. lleeds lang voor het aangekondijjde uur was de kerk opgekroptjmet volk. In de kruisbeak stond het mirakuleus beeld van O. L. V. van Bermheaftigheid uitgestald, dat te Brussel zoo aigemeen gekend is en zoo vurig vereerd wordt. In de middenbeuk waren plaatsen voor-beliouden aan de gewezen ' gevangenen ; nabij het hoogkoor bevonden zich verscheidene reiën priesters en kloosterlingen. M. minister de Broqueville-, vertegenwoor-digde de regeering. Mgr Eviard, deken van Brussel, had er eveneens aan gehouden deze schoone plechtigheid met zijne tegenwoordig-heid te vereeren. Werden- ook nog bijzonder opgemerkt: de advokaten die de gevangenen veKledigd hebben. Do Mis weivl geceiebreerd door den Z. E. H. pastoor Van Isispen, bijgesfaan door den E. H. De Voghel, onderpastoor der Kapelle ; E. P. Melchior, ka.pucien; E. E. Van Bambeke, Ge-zelscliap Jésus ;-E. E. Jeroom, rekollet; E. jf. Ga.briei, conventueel, E. H. Hemeleers, leeraar van 't Ste iiaria Gesticht, allen gev/ezen politieke gevangenen. Het waren Broeders van de Christelijke Scholen, onder anderen E. B. Denis, superior van de St-LuGasschôol, te St-Jans-Aiolenbeek, dio de Mis dienden, Bij 't Evarigplio werd eene gelegenheids-aanspmak gehouden dpor E. P. Paquet, S. J. Na te hebben doen uitschijnen dat, van den célébrant tôt den prediker, het al gewe-zen politieke gevangenen zijn, dio geene andere misdaad begingen dan hun belgisch Vaderland boven ailes liaf gehad te hebben, haalde de kanselredenaar al het zedelijk en lichaainlijk lgden aan dat zij in de galleien van over den Rhijn te verduren hadden. De godsdisnst was^en steun en eene vertroosting in de onmenschelijke smarten die den gevangenen van het begin hunner aanhouding tôt het oogenblik hunner vxijstelling aaagedaan weiden. E. P. Paquet eindigde zijne aanspraak, die al de aanwezigen tôt tranon toe bewoog, met Onze Lieve Vrou'w te bedanken dio voor de gevangenen de deuron der kerker^ geopend had, in de schoone inaand van den H. Rozen-krans.Het was te milden van eene algemeene onirceiing d»t de schoone plechtigheid ten einda liep. Uit het StaaSsblad Het belgisch Staatsbiad van 30 novem-ber, kondigt do volgende koninklijko beslui-tien af: De reserve twoede-kapitein Briffaut wordt benoemd tôt ridder in de Leopoldsorde met boekeening van het OorlogSKrui3 : « Gaf een schoon voorbeeld van vaderlands-liefd® met, van af het begin der vijandelijk-heden, ofschoon hij bij de 40 jaar oud en vader van drie kinderen was dienst te nemen; bij den Eranschen vliegdienst als waar-nemer werkzaam, onderscheidde hij zich door zijn yuitige geestdrift met, als een gunst, het vervullen der meest gevaarvolle opdrach-ten aan te vragen; werd, om zijne hoogst ge-waaadeerde koonheid. tweemaal eervol vermeld en ontving het Eransoh Oorlogskruis. » Hij zal het militaire eereteeken met palm dragen. • liet Oorlogskruis», wordt verleend aan den soldaat Eombaux L.-J., van het 3e regiment jagers te voet: « Betoonde steeds groote dapperh'eid tg-dens 25 maand aanwezigheld op het front. Bood ziclx aan om een- miuailleus te bedienen aan. het noordelijk biuggehoofd van Dixmude, in den nacht van 10 tôt 11 mei 1915, en gedroeg zich dapper in den loop van den Duit-schen aanval van dien nachb tigdens welken hij door een kogel eener granaatkartets aan het hoofd gewond werd. t» T / : Fraîische troepen te Brussel Zondag voormiddag is de 70e fransche legerafdeeling van Nancy, onder de bevelen van generaal Tantôt, langs Brussel gckomen, op weg naar Duitschland. Rond 10 ure deden deze flinke soldaten hunne intrede langs de Ninoofsche poort en trokkén, onberispelijk in gelid, langs de bui-tenboulevaids naai den Leuvenschen eteen-. weg, ten einde le kunnen defileeren voor Z. Exc. den gezant van Erankrijk en generaal l>esgc«itte; deze défilé had plaat3 r«chtover het gebouw van het fransch gezantsohap, Eegentlaan, ter hc.ogte van de Jozef II straat. Een talrijlc publiek bracht deze fransche keurtioepen. door de Duitschers de « blauwe duivels » genaamd, eene gecstdriftige ovatie. De effektieven bestonden hoofdzakelijk uit Lotharingers, Parijzenaars en mannen uit de Aubes treek. Eerst trokken de 12e, 41e en 114e batal-jons jagers voorbij, op de tçonen eener op-wekkende krijgsmuziek en schetterend trom-petgeschal; dan kwam de reservebrigade van Nancy, samengesteld uit de 225e en 3C0c limercgimenten ; vervolgens- twee kompanies van het 10e genie. en eindelijk de prachtige artillerie met de beroemde 75 c. kanons en de stukken zwaar geschut van 133' c. Deze reusachtige mortieren droegen de liefiijke na^ men van: Alice, feuzette, Eosette, Julienne, Fatma en Sans-Sc uci. i-»e gezant en generaal Desgoutte wenschten generaal Tantôt geluk over de kranige en on-berispelijke houdiug zJjner niarlschappen, hul-de waarbij zich het publiek, door een dave-rend handgeklap, aansloot. En 's avunds woej,de en krioelde de menigte en de te Brussel verblijvende fransche alpen-j^igers zingend en dansend op de midden-kinen, dooreen, terwijl in vele kbffiehuizen belgische militaire symphonies speelden, en burgerlijke muziekmaatscbappijen de straten der middenstad doortrokken. Brussel viert nog altijd aan en steeds met klimmenden geestdrift, de verlossing van het Vaderland. HIER EN DAAR Aan oisse leaiers. — De duùrte van het vapier en van al de grondstoffen, alsook de 40$f<ioo'jing 'der dagloonen, heeft ons verplicht den verkoopprijs van Het Nieuws van den Bag voorloopig op 10 centiemen. te brengen. BovZn den ge telden prijs mag ons blad niet verkocht worden, en wij verzoelcen de lezers ons te ver-wittigen indien er meer dan 10 centiemen ge-eischt wordt. Vorsten t9 E-'ar.jj. — weet dat onze Vorsten aanstaanden donderdag een bezoek zullen brengen aan de hoofdstad van Erankrijk. Het programma is als volgt vastgesteld . Ten 2 ure namiddag, aankomst in de statie van het Boulognerbosch, te Parijs ; van daar zullen de Kt>ning, de Koningin en de prinsen zich naar het ministerie van buitenlandsche zaken begeven, waiir men hun appartementen in gereêdheid gebraeht heeft. iiond 4 vu"», bezoek bij den président der Republiek, waarna ontvangst van de belgische kolonie. Vrijdag, feestmaal in het ministerie van buitenlandsche zaken. De Koning, de Koningin en hun gevolg, alsook M. Poincaré, zullen' ten 4 1/2 ure ten stadhuize ontvangen woiden. Denzeifden avond terugkeer naar Brussel. M. Hymans minister van buitenlandsche zaken, zal onze Vorsten op hunne reis ver-gezellen.Hat Militair Huis dss Eonîngs. — Het Mililair Huis des Konings is samengesteld als volgt : Do staf officiers : baron de Moor, kolonel der ruiterij; generaal-majoor Deruette; gene-raal-majoor graaf de Jonghe d'Ardoye ; luite-nant-generaal Hanoteau; luiténjant-generaal Bieb'uyck ; generaal-majoor Lemercier ; ko»oncl Leiuercier. , De ordonnancieoffieiers : luitenant-kolonel van den staf Galet; kolonel-adjudant van den stal Doutrepont; majoor-adjunkt van den staf, Preud'homme; majoor Dejaidi^ (genie); majoor de Hennin de Boussu (grenadiers) ; kapitem-commandant ^Van Overstraete (artillerie).Hocga Kommissaris. — .De gewezen minister van .buitenJandsçhe zaken, M. Ber-ryer, is benoemd tôt Hooge Kommissaris van de belgische regeeriug bij do fransche regeering. Zulks voor do likwidatie van. al àe belgische zaken die officieel in Fraukrijk tijdens den oorlog op fouw gezet werden. Gmreis, — De ministers Jaspar en An-seelo zullen binnen kort eene omreis doen in de nijv-rheids- en landbouwstreken, om ziyh rekening te g-^ven van de aangerichte schado tijdens den oorlog. Ons gsi-eclxt. — De tweede boetstraffelijke kamer van het Verbrelcingshof heeft maandag morgend hare eerste zitting gehouden. Eene zaak wcid er gepleit door Milrs Woeste en Dewinda. Morgen, woensdag, zal het Beroepshoî in plechtige zitting vergaderen. Voor de maand februari 1919 zal, meel dan waaischijnlijk, den brabandschen jury] opgeroepen worden; op den roi van het As^ sisenhof zullen een haif-dozijn zaken geschre-ven staan. Binnen eenige weken zal de boetetraffelgkij rechtbank veel werk op de plank hebben) namelijk het onderzoek van talrijke overtre-dingen tijdens den oorlog begaan," Eet russisch gezasits^iiap. — De gezantj ■van Eusland in Bclgië, M. Nelidoff, is op veraoek onzer regeering naar Brussel geko-<__ mén, terzselfder tqd als het gezantschapsri personeel. M. Nelidoff vertegenwoordigt nieti de huidige ruissische regeering, majar wel de oude, 't is te zeggen deze welke ongeveej bwœ jaar geleden ingesteld werd door M, Keirenski. Zoodra de beroering in Ruslandj . voorbij en. er eene regeering ingericht isf wettélijk door België erkend, zal M. Nelidoff zijn ajnbt hernemen, sonder (to.t er dan feitelijk) schorsing in de uitoefening van ziinen dienstj geweest is. Switaersch.0 gezant. — Zwitserland wil nu ook zijn gezant in België hebben. Voof den post is aangewezen M. Dunant, than» gezant van Zwitserland te Parijs. In den brusselschen Gemeeîiteraad. — Tijdens de zitting van nîaandag heeft burgei meestçr Mas. lezing gegeven van een adresj toegekemen van wege^de « Gounty Council of London —• (Raad van het graafschag Londen). Dit dokument luidt als volgt: « De Baad betuigt zijne dankbaarheid aa4 God Almachtig voor den triomf van het Becht) en verlangt, te midden van de < nationale vreugde ter gelegenheid van het staken der vijandelijkheden ontstaan, aan de Overheden der Hoofdsteden van de Verbondene I^andeï en van New-York, zijne hertelijke gelukwenn schen uit te drukken, en zijne beste wen< schen te vormen voor do gelukkige volbren-ging van de vredelievende taak die door al de bèscliaafde naties te vervullen is. » Oîitslag. — M. Hymans, minister vaj buitenlandsche zaken heeft maandag zijn ont slag ingediend als gemeenteraadslMFvan Brussel, daar beide ambten niet mogen samen< gaan. Sch.atkis-t'bons. — Aan de bezitters vaé duitsch geld woidt door het ministerie varj geldwezen aangeboden hunne marken ait te keeren tegen schatkis'bons, met 5 o/o intrest, te vervàllen na drie jaar en in belgisch geld uit te b-italen d^n 1 december 1921. Men zaï Iaten weten v«anneer de infchrijvingen zullen ontvangen worden bij do agenten der Nationale Bank van België. Op den 'spoorwsg. — De herinrichting va,u den dienst vordert goed. Einde dezei week zullen er reeds elken dag vijf treiner, rijden tusschen Brussel en Antwerpen. 't Za» evenwel 'nog wat aanloopen vooraleer men' door heel het land per trein zal kunneij reizen. 6è]iaâ3V3rlcéningen. •— Da gewezen minister van oorlog, generaal De Ceuninck, had, alvorens af te treden, een omzeildbrief ge--stuuid ann het l^er, die nu door zijn op* volger komt goedgekeurd te woiden. Die brief behelst, onder andere, dat er bijzondere toe-gevendheidsmaatregelen zullen genomen worden ten opzichte van de militairen die straf-fen opgeloopen hadden, roaar door hun rnoe-dig gedrag tijdens den oorlog, hunne schuld vriigekocht hebben. De militairen in. kvVestie zou<ten, bijgevolg, in^eere hersteld worden en ge'nade bekomen. i Onaa jaost. — tijdens den oorlog had men, in de Munt te Brussel, voor 15 miljoen nickelmunt geslageil, evereenkomend met d? lÙKAt&Jiicia* w ouilOC'p zijnde nickelmunt. Zoour^ cie uicke"î3i:akivj;i terug uit hanna scindlhockeii k~.nt zullen de zinkstii'kken ingeJ tïckKer worden. Daar DuiUiCuland er geen belang bij had den nickel op te koopen, waarvan de eigen-lijke weerde nietig is, moet jnen. aannemen dat het in de schuilhoeken van België en van Nooru-Erankrijk i-, dat onze puomuntî vexdoken zit. Do goaasLukkon met de~~beeldtenij van Koning Albert, in 1914 geslagen, zijn met des gou-Jstaven en de gietvormen eerst naar Ant-wrpen en vervolgens naar Londen gezondenj weldra zal deze echat terug naar Brussel gezonden -worden. Het zal bijgevolg niet lang meer dùren of het wis'Selen van bankbilje&ten van kleina weerde zal terug regelmatig geschieden. De duitschers hebben uit de Munt wegge-haald: ongeveer 50,000 kilos koper, eeniga honderde kilos nickel en zink en smeltkroeaen. . Zij zouden te Berlijn den buit schatten en dan de Munt vergoeden ! Natuurlrjk liebbfen ae dUi.schers geen pfen-ning terugbctaaIJ. Plaa'xsîievcs-.ij.ebto—«•". — Kolonel Tiéchon, van de karabiniers, is benoemd tôt plaatsbe^ velhebber van Brussel. Daagss vo6r den aftocht uit Antwerpen verdedigde kolonel Tiéchon nog de stelilng van de Nethe, toen hij ge-vangen genomen werd. Na drie jaar in Duitschland verûleven te hebben, werd hij naar Zwitserland gestuurd, vanwaar hij on-langs terug naar België kwam. Weer tliuis. — Velen onzer landgenoo-ten, die binst den oorlog in Holland' ver-bleven, zijn naar huis weergekeerd en anderen volgen dat voorbeeld. De nederlandsche deuanen toonen zich heel breed voor de uit- „ gewekenen. lederc Belg mag de grens over met: 200 grammea hesp, een halve kilo meel-stoffen aont kilos aardappelen,* zes flesschen wijn of likeur, een halve kilo samengeperste melk, cen bol zeep, een lialve kilo boter 200 gr. kaas, 200 gr. chocolade, 100 gr. spe-ceiijcn, 25 kilos sleenkolen, een halve kilo ta-bak ot sigaren, twee doozen blink per huis-houden.D© werîîeloosen. — Het Nationa^l komi-teit heeft aan al de plaat3elijke komifeiten bevel gegeven de lijsten op te maken van al de weritelaozen. Djze zuiien dan per stiei gerangschikt en overhandigd woiden aan de-werkbeui-zen die men zoo wat overal gaat inriçhten. De weikcloozen, dis v/'eigeren zullen aan den arbeid te gaan als ze het kunnen doen, worden *vaa de lijsten gesckrabt en krijgon niet de minate lAiip meer. Die maat-regel zal ten strefllste uitgeyoeid worden. . Eigôîiaarsbond tier zeekust. — Dezo bond werd in 1910 gesticht met het (doel de rechten en de belangen zyner leden langs da belgische zeekust te beharligen. Eene ko'irunis-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods