Het nieuws van den dag

1031 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 July. Het nieuws van den dag. Seen on 27 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k35m903b0t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ûertigsfe jaargang Nr 178 2 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 28 Jull 1914 IIM, III uIJBIIIWaiWJULLl.^-^?L!gS»yi«ga>s^IHUdffllïWiraratafciaig5rT^^ <1 fngii^WlTMIfrTW^^«-"IJ*2dS3gikBK,fcah'»;-^ HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN S 2es maanden * 4 franfc. ® Perjiab. 8 frank. Voor Bolland « * • ~ Voor de andere landen van het postverbond ». 2 0 — L H 9 I mnnM BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 • DAGBLAD Gesticht door Jan HUYGHE 111 BUREEL ? DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEPOON A 7948 AANKONDIC Gevraagde en aangeboden plaatsen. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. voor 2 groote regels. Iederen regel meer : 30 c. in de week; 40 c. 's Zondags. DIGINGEN ! Gewone, per kleine regel... 33 s. -• Id., 's Zondags : 40 e. 2' bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. Rechterlij ke herstell., pr regel 2 fr. Voor de andere landen van het postverbond ». 2 0 — h gevolgen der • moordsïiaars poiitiek 1S Pas zijn de twee Balkanoon-logen met fc, al hunne gruwelen afgelooipen, of een nieu n :v?e oorlog dreigt "uit te bersten tusschen v Oostënrijk en Servië. Ofschoon Servie maar s een klein land is, kan de strijd lang en w bloedig zijn; want Dnitschland zal, als w het neodig is. met zijnen oostenrijkschen h bondgenoot medegaan; en al een ande- r, i ren kant. Rusland zit stellig achter het £ U'oelige Servië, dat als een voorpost a der slavi?che overheerschappij beschauwd 0 wordt. Eens dat. Dnitschland en Rusland ^ in het strijdperk treden, is er een dreigend e: gevaav voor een algemeenen europeeschen v oarlog; en God alleen weet hoeveel on- g( sclraldig bloed er dan zou. gestort wor- ^ den. De vreeselijke slachterijen ran den S( feansch-duitschen oorlog in 1870 zouden a; I er kinderspel tegen zijn. b En waar is de oorzaak te zoeken? Wie Si | is het. die het vuur aan de lont gestoken s1 lieeft ? Wie is het die de woede der oosten- jj lijkers ten uiterste gedreven heeft en nu n san den ouden, vredelievenden keizer ^ Fians-Jozef eene taal van bedreigingen jr [ingeeft? Het is genoeg geweten dat Franz- Z1 [ Jozef vast besloten was zijne zes-en-zestig- V( [jarige regeering in vrede te eindigen, en Upijts ailes, eene verdere menschenslach- jç; I terij te beletten. Aan hem moeten wij hoofdzakelijk wijten dat Europa over twee £ of drie jaar in vuur en vlam niet gezet jj [werd: hoe komt het dat hij nu zelf een jj I oorlogszuchtigen toon aanslaat, en Ser- ^ vië wil doen buigen of bersten? Het antwoord is gemakkelijk om te ge- w [ren. Er zijn zekere zaken waarover hij e: I niet kan of wil henen stappen : over eene ^ I maand werd de erfprins van Oostënrijk I de aartshertog Ferdinand met zijne vrouw y | laifelijk te Serajevo vermoord. Welnu: het q onderzoek dat over die ijselijke misdaad n I ingesteld werd heeft bewezen dat ailes 0 in Servië voorbereid was, en wel met de — medeplichtiglieid der servische overheid De bommen die tegen den aartshertog ge-imeten werden, kwamen uit het servsch [léger; en servische officiers, wier namen i ten deele door Oosteurijk kenbaar gemaakt m I .worden, waren het met do moordenaars OI [eens, en hadden ze op aile wijze gehol- y, pen. De servische regeering zelf sloot se-[dert. jaren en jaren de oogen voor de levolntionaire propaganda, die onder den nt [duim tegen Oostënrijk gevoerd werd, en ^ Isoheen ze te ondersteunen, in de hoop van L er zelf profijt uit te t-rekken. Maar de [ffloard, die op aartshertog Ferdinand en a- z^ne vrouw gepleegd werd, heeft de mate e [doen overloopen; en Oostënrijk vraagt nu b eene strenge rekening over al wat sedert d 110 jaar gebeurd is. Aile diplomatieke betrekkingen zijn tus- l I Bohen beide landen veTbroken, en de oor- D 1<S staat in het verschiet. <( In een wooid, de schuld van de dreigen- u de onheilen weegt op da moordenaarspoli- v; tiek, die aan anarchisten, socialisten en v; tndere ophemelaars der paa-ijzer Commune -w ïoo nauw ter herte ligt. De moordenaars. oi nan aartshertog Ferdinand zijn socialisten, E die de leering va.n den spaanschen schelm ^ l'errer ten profijte van eenige heersch- [ snchtige mannen wilden toepassen ; en uit !=■ let onderzoekt blijkt het dat die mannen, J"elke de ware opstokers zijn, in Servië te i; Ws zijn en er een officieel ambt uitoefe- jy jïen. Zij hebben gedaan hetgeen de roode rr i topstukken ook bij ons plegen te doen : k» | kebben het hoofd van eenige jonge ^ dffeepers op hol gebracht om door hen den aanslag te laten uitvoeren, en dan ei [ het voordeel in te oogsten. Zulke ^ Coordenaarspolitiek is weerdig van al de ? 'code en blauwe Logemannen, die Ferrer ^ ^rheerlqkt hebben : op haar eigen is zij Jj [ eene sohande en zij brengt de droevigste v, °igelukken voort. God geve dat ons land n ^cwa<^e gevolgen vrij blijve. a fteags na den moord, schreven wq in ti <®s blad dat, indien België niet vroeg of 4 •aat in zulke ijselijke wandaden wil mede- £ |Ps'e®pt worden, het nu al hoog tijd is p l^chtdadig de verfoeilijke leering der so- tl | wiisten, anarchisten, enz. te keer te gaan. k aat ons rechtuit spreken: het standbeeld, E I si "^russe' ^er eere vari den spaanschen A [ jf™ Serrer opgericht staat, is een echt h l wa11^.aal' onze goede faam in ^ et buitenland veel en zeer veel kwaad ge- ? I an heeft en nog doet. Wat moet men ^ jfâar denken over die openbare verheerlij- l,1?» /an ontucht en bloeddorstige revo- c I 0 ^ elk ourdeel moet er geveld worden v I d'61' ,lit,erade en socialistische meesters. E [«e de kinders naar dit standbeeld lei- d IliiV)- °m a?zo° van de verderfe- ? I j. leering van het anarchism in hun- 11 I en geest binnen te doen dringen1? Men li'l- +111 Wa^ er ^omt> en hoe de vreese- 111 on'':leilei1 het natuurlijk gevolg zijn g [ 11 ZBlke slechte opvoeding. Is er wel h jeerlijkman, die voor die moordenaars- o I n ^hteruit deinst? î v fze Iezers weten dat er in het buiten- n M, en meest nog in Spanjo waar de vuile Se^>oren was, eene macht verzoek- 7oûri naar de belgische overheid ge- ,e tpE^ên wor^en oni dit openbaar schandaal ^ g. , °?n ophouden. Het is inderdaad een /. ungé aanslag tegen recht en zeden, (h waar wij onze nationale eer dreigen bij in te schieten. th ^ AVij weten wel dat geheel die verlieer- in' lijking van den spaanschen anaxchist op P; touw gezet was door de Loge, die hare 1D! u nieuwerwetsche helden zoekt. waar zij ze 11 vinden lcan, tôt in het bloed en in het wj jT stinkendste slijk toe. Maar juist die jj- n werking der Loge is noodlottig overal tei s waar zij voor den dag komt. In Portugal vo a heeft zij met verraad en moorderijen eene lia. ■ republiek gesticht, die de oneer is van dit t Suropa en het land regelrecht naar den di< t afgTond voert. In Frankrijk beleeft men ^ ^ onnoembare schandalen in den aard van het procès Caillaux, waar moord, ontucht jj- 3- en landverraad de hoofdi-ol spelen. In Ser- tea u vië, waar de moord van den oostënrijk- g>e " schen kroonprins beraamd werd, krioelt lie het van geheime of half geheime maa.t- M< n schappijen, die onrust stoken, haat en nijd 11 aanhitsen en al wie hen te.genkant, koel- mc bloedig laten vermoorden. Zelf s het vor- ^ e stenhuis dat nu aan het hocfd des lands 11 staat, heeft de koningsln-oon opgeraapts pj. " in het bloed van koning Alexander en ko- we u ningin Draga, die in 1903 verraderlijk in a,f< r hun paleis vermoord werden. Wij verstaan Ks 11 in der waarheid oppei-best dat Oostënrijk wc zulke broeinesten der wreedste wandaden vernietigen wil! y® 11 Bij ons is de vrijmetselarij na 30 jaren " katholieke regeering nog veel te machtig gc ^ gebleven, en zij nestelt in aile officieele Vai e besturen, zelfs in onze verre congôleesche we ^ kolonie. Dikwijls hebben wij reeds onze 11 klachten laten hooren ; en het spij t ons no "" te moeten zeggen dat de noodige kracht- eeo dadigheid meermaals aan hocger hand te ^ wenschen liet. Het ware nochtans dringend j ' Q ernstige en doelmatige maatregelen te e treffen ! ! ^ Intusschen wachten wij met een onrus- de v tig gemoed de verdere gebeurtenissen af. scl God geve dat een algemeene oorlog ver- meden worde en dat ons land van aile ^ s onheilen gespaard blijve ! cie, L; HIER EN DAAR g [i Aan 't Hoî. — D© koning, komend van scj n het kasteel van Laeken, lieeft maandag na- a]< ^ middag, in 'fc Paleis van Brussel, een lang jal onderhoud gehad met M .de Broqueville, mi- ge nister van oorlog, en M .Davignon, minister |CI " van bnitenlandsche zaken. no, p De heïtog van Vendôme. — De hertcg vIe en de hertogin van Vendôme zijn te Brussel de 11 tuangekomeîn en zullen eenigen t!ijd bij den 11 koning en de koningin, op het kasteel va.n di( Q Laeken verblijven. da e Eene milde gixt. — Dfe lord-mayor, de -|l:| a aldermen, de sheriffs en de leden vain den . e Raad der City van Londen hebben aan den u burgemeester van Brussel, met een brief van •t dankbetuiging voor de schoone en ÎLartelijke 7^ ontvangst in Bolgië's hoofdstad, eene som *le van 4.000 fra,nk voor den arme der stad °? ï- i wi gezenden. , De « Albertville. » — De congoboot) mf « Albertville » is maandag morgend, ten 8 1/2 v« î" ure, met 119 passagiers aa.n boord, de haven van Antwerpen binnengevaxen. De over- gjj 11 vaart was allerbest afgeloopen, en aan boord <ie e was ailes goed. De passagiers vertellen dat er pj. •s. opioer broeit bij de inboorlingen van Kasaï. i™ i Een agent der ÏKasaïmaafochappij, M. Rome- ^ ^ denne, werd door de inboorlingen aangevallen. M. Bomedenne heeft een der muiters neer- hc " geschoten; daarop hebben de anderen de oo; vluoht genomen. ge: 1> In Sankuru, te Kolé, hebben de inboor- ,je< ■e lingen ook den oost aangevallen, een blanke, i- M. Tripet, sohoot twee negers neer. De Kasaï- ; .e maatschappij is met de overheid overeenge- Zo : komen om eene afdeeling der openbare macht he e ter plaats te sturen. he1 n In memoriam. — Zondag werd te 'Assche ge n, eene laafcste hulde gebracht aan de nage- L; e dachtenis van Léo de Lantsheere, in leven sts minister van Justioie, die twaalf jaar lang de de bevolking van Assche en omtrek in den di< provincialen raad van Braband vertegenwoor- na> diigde, en twaalf andere jaren in de Kamer va ■e van volkvertegenwoordigers. Ga.nsch de ge- he d meeinte was te been, al de huizen bevlagd en de al da maatschappij en opgeiroepen om de ver- sel n tegenwoordigers der familie de Lantsheere, hu )f do ministers Renkin en Helleputte; generaai Hellebaut, Mgr Coenraets, onder-recfcor der vli Hoogeschool van Lenven; M. GodXried Kurth, kv ls Pater Butten, dominiltaan; verecheidene sena- lui y~ tors en volksvertegenwoordigers, leeraars der aa i. kathclieke hoogeschool, talrijk© advokaten van ou 1, Brussel, enz., clie teai 4 ure 's namiddags be 't n Assche aankwamein, te verwelkomen en naar vo it het Gemeenbeliuis te leiden, waar M. De de n Ooster, burgemeester, omringd door den ge- ha meenteraad en minister Renkin de nage- Cl dachtenis huldigden van den diepbetreurden tic p Léo de Lantsheere. de 1" Men begaf zich vervolgens naar de paro- rij: > chiale kerk, die opgekropfc van volk was, en lis n waar Mgr Ladeuze, rector magnifions der l'i? s. Hoogeschool en Z. E. H. pastoor deken Levten, Li i- do deugden van den overledene verheerlijkten ho ,en deden uitschijnen hoe veel goed hij gesticht de heeft. no Onder het zingen van de « Miserere », had wc 11 daarna de onthulling plaats van decci gedenk- hij steen, naast het lcoor geplaatst. Op dezen de n steen is het Laatste Oordeel afgebeeld, alsook ro' îl het adelijk wapon der familie de Lantsheere wt 3- met de kenspreuk: « Eecht de lands eer ». de Het passend opschrift, de erkentelijkheid zij- m; j, ner vrienden en medeburgers vertolkend, en de jaortallen ] 852-1912 volledigden het zeer de kunstvol geheel. he Deze plechtigueid was zeer indrukwekkend mi etn ontrukte feoe traan aan veeler oogen. De m; *1 herinnering aan den braven Léo de Lantsheere va :n /mA immer te Assche voortleven, alsook in het de i, (hart van allen die hem gekend hebben. via JAub LA D derkli z Gesticht door Jan HUYGHE __T TEL Aan Willem Verspeyen. — In den Ka- |j~à g, tholieken Kring, te Gent, had zondag- de JLr v inhuldiging plaats van den gedenksteen in marmer en brons, opgericht bij nationale inschrijring, ten einde het aandenken van graaf Willem Verspeyen, den grooten katho- Dé liek en grooten dagbladschrijver te vereeu- is nog wigen. Ten 10 ure 30 werd in de Sint- heeft Michielskerk eene plechtige mis gecelebreerd de n ter nagedachtenis van. den uitstekenden en Ooster voorbeeldigen ohristene die tôt leus genomen roepen had: « De Kerk be.minnen en haar goed regeer diemen ! » Eene groote menigte woonde dezen te woi diemst bij ; op 't hoogkoor hadden buiten de de roi ledein der achtbare familie Verspeyen nog en Dtu plaats genomen : Z. E. H. kanunnik De Bosch, rijk tx vikaris-generaal, afgeveerdigde van Z. D. H. daarer MgT den bisschop van Gent ; de staatsminis- delijke ters Correman en Vanden Heuvel; een groot dat h( getal katholieke parlementsleden en katho^ vië al lieke voormannen van Gent; M. Albert De het ge Moor. bestuurder van dei « Bien Public » ; in he M. H. de Kerchove d'Esaerde, arrondisse- men i mentskommissaris ; enz. Prank: Met de « St-Jozefe Fanfare » aan. 't hoofd tôt eei worden vervolgens de deelnemers naar den fransc Katholieken Kring geleid, waar de inhuldiging voudig plaats had van den gedenksteen, waarop de fransc welgelukte beeldtenis van den diepbetreurden liet z< aifgcstorvene prijkt, met het opschrift : « Het Dat gi Katholiek België aan Willem Verspeyen ». Het de gei wcord werd gevoerd door M. Siffer, volksver- versch tegenwoorrliger en door M. de Kerchove, voor- stand zitter van den Katholieken Kring. M. Jozef zeker Verspeyem, zichtbaar ontroerd, bedankte na^ noodig mens ele familie. Van wege den Katholieken Grod { Schoclpenning werd een kroon aan den voet dat er van den gedenksteen gelegd. De onthulling nen v( werd door eene geestdriftige ovatie begroet. De naam van Willem Verspeyen zal ook nog vereeuwigd worden door het stichten eener katholieke school. Dat is de schoonste jjej, hulde die men aan zijne nagedachtenis kan brengen daar hij, na de Kerk de volksschool aTOn(j het meeste beminde. vaQ ^ Bij de Ond-militairen. — Zondag hebben 1 de Oud-militairen te Brussel, in den Vlaam- dat ni schen Schouwbnrg, een congres geheuden. In 'Tan d een. lango stoet, waaraan de muzieken van hjoudei de grenadiers, van de 8e en 9e linieregimenten liedere deelnamen, werden zij naar den Schouwburg keizer eler Laekenstraat geleid. De luitenant-generaal niend Cuvelier zat het congres voor, en het woord ken. < werd gevoerd door den luitenanti Pulinckx en 't bi'm V-au îscldiouti'ï, elie o.vor de '< besluurlijke sehe 1 schoiding » handelden en deze afschilderden Zon< als eene misdaad tegen het belgisch vader- de, du land. Er werd ook over de « âme belge » D'uizer gesproken. « De belgisehe ziel, zegde lui- minist tenant Van Eckhoutte, wordt gelooehend. En daten nochtans bestaat er noch waalsche, noch tenrijk vlaamsche zielj maar wel eene belgisehe ziel, staatei de geest onzer vadërlaadsliefde ! » Boci Eu de fTa.nsclig'êzinde bladen van Brussel (yp frel die dat met voor'liefde aanhalen voegen erbij w^oord ela.t de zaal schier onder het gedaver der toe- lengsk juichingen inviel. kwam Ons komt deze hebaoging voor als van zuiver Zom militaristisohe gehalte en onrechtstreeks ge- e©ne riclitl tegen degenen die, zonder het land te aa.n hi willen scheuren, aan ieder der tlwee rassen die pjaats tietJ bevolken een zelfstandig leven, gesteund schern op de algeheele erkenning van de tlaalrechten, willen verzekeren. _ 's Namiddags woonden wel vijftien duizend De 1 menschen een groot militaîr feest bij, door het sloten Verbond der Oud-militairen ingericht en tij- Dit be dens hétwelk de troepen van het garnizoen baiar 1 allerlei k.rijgsoefeningen uitvoerden, dat in fmanc de grooltle "" halle ^"aji het Jubeljaarpark wekke: plaats had. Zooals men wel denken kan, be- kwa.m het feeat, dat in zekeren zin, de Natio- _ nale fees'tien sloot veel bijval. Men had den , ® koning vervvaoht, doch deze is niet gekomen. ° Het was M. de Broqueville, minister van oorlog, omringd door een schitterenden staf generaals esn hoogere officiers die het « va- }an de derlandsch » feest voorzat. ' en zo: 3Iet Eeuwfeest van Prins de Ligne. — °iersfj Zondag werd in de waalsche gemeente Beleeil geestel: heb eeuwfeest van den prins de Ligne plechtig herdacht. Het was, dag op dag, honderd jaar „ , geleden dat te Weenen prins Karel-Jozef de | et Ligne ovcrleed, een der doorluchtigste af- f°nen stammelingen der groote adelijke flamilie, die i!3v'(j. den belgisohen adel tôt eer strekt. Schrijvers, ^erdir dichters, geleerden, hooge militaire perso- ?en',® nagies, de afgeveerdigden van den koning en kracht van de regeering en een afgeveerdigde van soholn het Huis van Oostënrijk waren gekomen om het p de nagedachtenis van den grooten veldmaar- zijne i sehalk van Maria-Theresia en, Jozef II te pa-leis huldigen. laat ei Het dorp was in voile feest en schoon be- vele i vlagd en versierd. Ten 2 ure *s namiddags eere i kwamen de overheden, de leden der door- en he luchtige familie de Ligne, met prins de Ligne van a aan. 't hoofd, vertegenwoordigers van al de luide oudste en voornaamst'e adelijke families van den a 't land, en de genocdigden, in stoet en voorafgegaan door een militair muziek, op de Dorjiplaats waar de plechtigbeid plaats Zate had. Het woord werd gevoerd door graaf groote Clary; M. Carton de Wiart, minister van Jus- lang r ticie; luitenant-kolcnel Rousset, afgeveerdigde de stî der « Société des Gens de Lettres » van Pa- met S rijs, en door citoyen Jules Destréet, socia- Het listisch Kamerlid, .voorzitter der « Amis de Q.ia, l'Art wallon ». De eerste huldigden prins de Ligne als krijgsman, als letterkundige en als 001.i00, hofbouwkundige. Citoyen Destrêe huldigde ^ S den prins als vaderlander « wiens vaderland h noch Oostënrijk, noch Frankrijk, noch België t j was, maar de geboortegrond, de plek waar ■ hij het levenslicht zag. » Hij beging vervolgens do cxnvoorziehtigheid de groote Revolutie te roemen, « die den adel omwierp!... » Deze In i woorden uitgesproken in de tegenwoordigheid gedeel der afstammelingen van den prins de Ligne landst maakben eon pijnlijken indruk. Het Vervolgens had de onthulling van een ge- peereu dcnkzuil plaats en, in het heerlijk park van Camp( heb kasteel van Beleeil, de opvoering eener ko- den o medie van prins de Ligne. Een optocht van gTado, maatschappij en, concerten en de verlichting dere Y. van het park, sloten de feestelijkheden, die booter doordrongen waren van waalschen geest en De van verh'eerlijking der fransche letiterkunde. heaft De gespannen toestand tusschen Oostënrijk en Servië niû Ao< t'imlnn^rtr. Ann+AwniîlH nn fiomnû 1 iKûtrrrt'n « t-n J Jnvi . llosienniM >- Dé Oorlog tiusschen Oostënrijk en Servië l- is nog geen voltrokken feit. Zooals men weet ;- heeft Servië het geschil aan het oordeel van d de mogendheden onderworpen, en heeft n Oostënrijk zijn gezant uit Belgrado terug ge- n roepen, omdat het antwoord der servische d regeering onvoldoende is. Er dient opgemerkt n te worden dat de fransche drukpers zoo wat e ele roi van visscher in troebel water speelt g en Dluitschland ten onrechte beticht Oosten- i, rijk tôt den oorlog te drijven. Duibschland t. daajentegen, ten minste in de veranbwoor-delijke kringen, heeft uitdrukkelijk verklaard t dat het geschil tusschen Oostënrijk en Ser- i- vië alleen dient opgelost te worden. Moestl e het gebeuren dat vTtemde mogendheden zich ; in het geschil zouden mengen, dain weet men niet wat Duitschland doen zou. Wat Frankrijk betreft, dat is voor 'tl oogenblikj d tôt een oorlogvoeren niet gereed, en al wat de n fransche dagbladen weten te vertellen is een- g vcradig bluf. Had Frankrijk, ten minste de e fransche pers, Rusland niet tôt bondgenooti, n heb zou voorzeker een toon lager zingen. t Dat gezegd zijnde laten wij de tijdingen over de gebeurtenissen volgen, zooals zij ons uit - verschillende hromnen toekomen. Wat de toe- - stand betreft die blijfti, in aile geval, on-'f zeker en bedenkelijk. Veel is er niet meer -- noiodig om de lont aan het kruit te stekenl n God geve, dat het dreigend oorlogsgevaax, t' dat erge europeesche verwiklcelingen zou kun-g non veroioraaken, afgewend worde 1 k lia Oosfeorijk Q Te Weenen Het nieuws der afbreuk van de diplomia^-^ tieke betrekkingen met Servië werd zaterdag avond1, ten 8 ure, door de bijzondere uibgaven van diagbladen, te Weenen kenbaar gemaakt. Q Eene talrijke menigte, in de straten, begroette t- dat nieuws meb luide itoejuiehingen ter eere a van den ;keizer. Er werden optochten ge-a hjo'uden; de beboogers zongen vaderlandsche n lied.eren en juichten keizer Frams-Jozef en g keizer Wilhelm toe. Redevoeringen, vlam-J mend van vaderla.ndsliefde, werden aitgespro-d ken. Overal heeîsohte groote geestdrift. In n 't bi'nnenland ook hadden, overal, vaderland- : e sehe betoogingen plaats. a Zondag, alhoewel het bij Btlroomeu regen-r- de, duurden de betoogingen te Weenen voort. » Duizenden personen schoolden samen voor het i- ïninisterie van oorlog en juichten de sol-n da,ten en de officiers toe. Groepen, met oos-h tenrijksche vlaggen doorkruisten zingend fie I, straten. Doch daar de corlogverklaring nog niet d Op het ontvangen van het onvoldoenele ant-'j woord van Serrië gevolgd was, bedaarden al-s lengskens de luidruchtige betoogingen, en kwam er ,meer kalmte in de gemoederen. J Zondag avond tusschen 5 en 6 ure^ heeft i eene nieuwe en indrukwekkende betooging i ;e aan het rumeensche gezantschap, te Weenen, plaats gehad, dat door 200 policieagentem be-■" schermd werd. De ESenrs van Weenen 3 De kamer der Beurs van Weenen heeft b'e- t sloten deze op 27, 28 en 29 juli te sluiten. j- Dit besluit is gewettigd door redens van open-n baiar belangi, ten einde aile economische en n financieele schade te voorkomen, 3m onrust-■k wekkende beursmanœuvers te beletten. Te Budapest n Zaterdag en zondag hadden te Budapssï L ook grootsohe betoogingen plaats. iEene rne-^ nigte, gesoha.t opi 10,000 personen, doorliep ,{ de straten, de betloogers juichten ter eere _ van de keizers van Oostënrijk en van Duitschland en van het legçr, jouwden Servië uit en zongen va,derlandsch© liederen. De Offi-_ eiers en solda,ten werden meb ongiemeenen ;i geestdriftl toegejuicht. | Te Serajevo g Het nieuws van een mogelijken oorlog tus-schen Oostënrijk en Servië heeft te Sera-;e jevo, de stad waiar de aartshertog Frans-5 Ferdinand en zijne gemalin vermoord wer-den, eene groote opschudding verwekt. Daar, n krachtens den staat van beleg, aile samen-a soholing'en op straat verboden zijn, kwam Q het publiek in de koffiehuizen bijeen om zijne vreugde vrije lucht te geven. Voor het e paleis van den gouverneur, kwam 's avonds la,at eene groote menigte bijeen, waartusschen i- vele musulmannen. om eene betoog'ing ter ;s eere van keizer Frans-Jozef, de monarchie •- en het leger te btmden. De nagedachtenis e van aartshertog Frans-Ferdinand werd door e luide hurrahs herdacht, en tegen Servië wer-n den allerlei vijandelijke kretten geuit. ° Te Agram s Zaterdag avond hadden te Agram ook f groote betoogingen plaats ; zij duurden bot lang na^ middemacht. Ilef. volk trok in stoet e de stad rond, roepend : Leve Croatie 1 Weg met Servie !» >■ Het verslag aan keizer Frans-Jozeï 0 Graaf Berchtold, minister van buitenland- 0 sehe zaken en M. Krobabin, minister van s oorlog, begaven zich zaterdag avond, ten 7 3/4 ® ure, bij keizer Frans-Jozef, te Ischl, om hem „ het- antwoord van do servische regeering meê e te deelen. De twee ministers zijn vervolgens ^ naar Weenen terug gekeerd. e De mobilisatie e In zekere hongaarsche graafschappen is de d gedeeltelijke mobilisatie uitgeroepen. De e lanelsturm is opgercepen. Het 3e legerkorps bezet Slavonië. Er kam- i- peeren troepen in de dorpen tusschen Semlin, n Camponivo en Provioe. Te Semlin, gelegen aan >- den oveTkanb van den Donau. rechtover Bel- n gTado, krioelt het van soldaten in de bijzon- g dere huizen. Twaalf oostenrijksche kanonneer- ie bootein ligg-en te Neusatz. n De hongaarsche minister van financies e. heaft maatregelen genomen om de buiten- k oi servie ië gewone kosten te dekken, die devor den tegen- it vvoordigen politieken toestand vereischt wor- n den. De noodiga som zou 300 miljoen kronen 't beloopen. Acht legerkorpsen onder de wapem t De mobilisatie van aoht oostenrijk-hon-gaarsche legerkorpsen werd maandag bevolen, t te weten deze van Praag, Leitmoritz, Gratz Budapest, Temesvar, Agram, Serajevo en Ba ^ gus. Al de reservisten moesten binnen de vies .. en twintig uren hunne regimenten vervoegea ^ Be servlscbe oppergeneraal ti aangehoaden h _ De generaai Pictnik, ioverste van den ser-it vischen opper legerstaf, werd op zijne door-b reis te Budapest aangehemden, doch zondag kj reeds werd hem toegelaten zijn land te be ,e reiken. De oostenrijksche militaire voorschxif-î- ten luiden dat, in geval van dreigende vijan e delijkheden, iedere officier eener vijandig< ti, mogendheid, op oostenrijksch of hongaarscl i. grondgebied, mag aangehouden worden. Hei ir toeval wilde dat generaai Piotnik Zich t< it Budapesth bevond, op 't oogenblik dat d< ï- diplomatieke betrekkingen tusschen Oosten i- rijk en Servië afgebroken werden. De aan ;r houidang van den generaai geschiedde me l! al de eer aan zijnen rang verschuldigd. Ge r, neriaal Pictnik werd naar eene lcaaerne ge i- leid en daa.r met de grootste hoffelijkheic ontvangen. Daar 't oostenrijksch-hoingaarscl gouvernement te ridderlijk is om het serviscl leger van zijnen opperbevelhebber te beroovei iwerd een bijzonderen trein, met wagon-salon ter beschikking van den servischen generaa g gesteld, om Belgrado 'te bereiken. ^ De servische gezant g De servische gezant, M. Jovonavitcl^ heefi Weenen verlaten. Zondag voormiddag werc hem da afbreuk van de diplomatieke betrek. e kingein meêged&eld en hem, tegelijker tqd n zijn paspoort bezorgd. l- De staat van beleg uitgeroepen n Eene reels buitengewone schikkingen ziji ■ in 't binnenland van Oostenrijk-Hongarië g© nomen: oveidracht van de bestuurlijke aan d< militaire macht in Bosnië-Herzegowina et Dalmatië; opschorsing van de grondwetteligkc bepalingen voor de vrijheid der personen, dt î vrijheiel der drukp'ers en de onschendbaarheic der brieven ; afschaffing van de jurys dei s" gerechtshoven ; beperking der aflevering vai -e paspoorten; het verzenden van burgers, pHch-tjg aan mis drijven tegen het leger, vooq krijgsraden; de opschorsing van den uitvoei van koopwarem, en het sluiten van den zittijd van den Landtag en van den Reischrath. n r. In Servië g Het antwoord van Servië i, Ziehier een kort begrip van het antwoore >- van Servië op da eischen van Oostënrijk Servië stemt erin toe: lo) De gevraagde verklaring in het wr-5 visch Staatsblad te laten veischijnen. 2o) Die zelfde verklaring door eene dagord* 1' aan 't leger mede te deelen. 3o) De vaderlandsche vereenigingen, dit n Oostenr^k-Hongarië zouden kunnen beinade© len, te emtbinden. 4o) De weit over de drukpers be wijzig«a 5o) De beambten wier medeplichtigheid il de ophibsing tegen Oostenrqk bowezen is uit het lager en uit de besturen te bannen 'p De servische regeering verzet zich nochtam •e tegen de tusscbehkomst van oostenrijksch* ambtenaars in hert onderzoek over die mede. [k plichtigheid. j_ 6o) De servische regeering vraagb in welî« n maat de oosteiirijksche ambtenaars zullen dee nemen aan het onderzoek in Servië over df moord op den kroonprins. Hieromtrent za Servië slechts eene oplossing kunnen aanveer-den die het internationaal recht eerbiedigi L_ en de goede betrekkingen tusschen beide lan. den mogelijk laat. Servië willigt dus de eischen van Oosten; rijk in, doch niet voor wat da tusschenkomsl j' van oostenrijksche ambtenaars in Servië be n treft. Zulks wordt evenwal niet stellig gewei. D gerd; Servië vraagt daar enkel eenige nadere s). inlichtingen over. [g Moest Oostënrijk deze notai onvoldoend< n achten, is Servië er altijd toe bereid hei ,r geschil te onderwerpen aian een scheidsgerechi : in Den Haag en aan de mogendheden die, il jg 1909, de verklaring van Oostënrijk, na 't in-palmen der turksohe provincies Bosnie er ' Herzegowina^ gcedgekeurd hebben. r" In zijn antwoord steunt Servië op zijne vredelievendheid en zegt namelijk: « Servii heeft herhaaldelijk reeds blijken gsgeven vai jj zijne vredelievende en matige hiandelwgze voioral tijdens de laatste verwikkelingen ir «t d;e Balkans ; en aan Servië is het zelfs t» 0. danken dat de vrede in de Balkans seder " twee j'aar gevrijwaard1 is gebleven. , Servië verklaart ook ertoe bereid te zrji al de serviërs, in de moord op aartshertog Ferdinand betrolcken voor de recht,bank t< ^ dag'en. Servië zal het doen zonder de weer flig'heid die de medeplichtSgen zouden be 3 kleeden, in acht te houden, indien men af e doende hewijzen van hunne medeplichtigheis s levert. Samentrekking van ïroepen e Talrijke servische troepen worden in des ■e omtrek van Kragajevatz, Kralievo en Krou= chewats bijeengeLrokken. Servië schijnt daar, l- in die zuiderlijke gewesten van zijn grond- 1, gebied, liet gros van zijn leger te willen n samentrekken om het tegen de oostënrijk-l- sehe verrichtingen be beschermen. Het is l- moge.lijk dat d© serviërs zullen pogen in •- Bosnie te vallen, met over de Dzina te ke». men. Zij schijnen daar voor op do liulp van ■s Monténégro te rekenen, waarvan de voorne-l- mans geheimzinnig blijven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods