Het nieuws van den dag

2707 0
25 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 25 December. Het nieuws van den dag. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cf9j38mq9h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-en-dertlgste îaarganj Nummer 33 Voorltàpig i o centiemen per nummei irusseL Woensdog 25 en Donderdsg 23 Decsmber 1910 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 fl Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 ft Sterfgevallen per regel 3 fr BESTUUR EN OPSTEL Zandstraat, 16 TBLBFOON 171 DAGBLAC Gestîcht door uan HTJYGHE BUREEl, DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELETTOON 7048 ABONNEMENTEN: Van af 1 Januarl tôt 31 Maart 1919 : S fr. IBIEÏFtXCÏKt'T' Ter gelegenheid van het Hoogfeest KERSTMIS zullt onze bureelen heden gesloten blijven, en zal ons bla morgen niet verschljnen. Zallge Kerstdag ! Vc or do aerste ina.il sedert den oori» kuuntai wij, volgens christelijke gewoonte, aa onze Jczera een zaligen Kerstdag wenschei en hun don heilgroet herhalen,. die de engf Ion, over 1918 jaar, boven de kribbe va het Kindeken Jezus te Bethleëm hebbeu late wsei'salmea : Glorie zij aan, God in het hooj; sta der hemelea, en op de aarde vredo aa de. msnîchen, die van goeden wil zijn. Ja. glorie aiaa God I Hij is heb, die, al d« iseijschen in heb diapste verderf des he dendomi vervallea lagen, hun zijnen eenige zoon, als zaligrnaker en verlossar afsood, hei moflsch deed worden, en als een arm verlate kinri in een schaœel etallekcn liet g^bore: wordec. Nacht waa het toen en koud; i: plaal > der pracht en weelde van een konink lijk palets vond Jezus Chris tus niet3 andei dan de arme doekjes waarmade zijn onbe vlekfce, maagdelijke M :dqr hem omwond. E fcarwijl hij, het goddelijk koningikind, daa bibberde van koude, zag hij rondom zijn krit b» nsdergeknield oca hem hunne huldo te breï gen, aiatnand anders dan Maria, zijne moi dei-, deri H. Jozef zijnen voadstcrvader, ee armen ambachtamaa en eenige armoedige he] ders, die in den orntrek hunna kudden weie Ideti, toen zij door Gods engol de blîjde mar van Jezus' geboorbo vernomen hadden. I frebrek en elleude, verlaten en miaprezen doc elkeen, zoo kwam onze Zaligrnaker ter we reld in den giiren nacht ran den 25 decembe Welnu i glorie aani God, omdab hjj he zoo geschikt heeft. Want hij heeft ons alzoc door het voorbecld van zijn eigenen zoot geleerd dat men in tranen zaa'ien moet oi in blijdschap te maaion. In tranen, in d soherpendsto armoede en in het bitterste lijde heeft Christus gezaaid geheel zijn leven laaj van het eerste oogenblik zijner geboorte te aan zijnen Laatsten snik op het Kruis. Mas in vmugde heeft hij gemaaid. Na zijnen doo heeft hij een heeriijken triomf beleefd i zijne verrijzenis ; en nu aan de rechler han> zijns Vaders gezoten, is en blijft hij de Vors dien wij beminaien, vereoren en aa.nbidden a' ou zen oppei-sten weldoener en eenigen Zilij waker. Troosbetid is die 'ïraarheid voor ons, d: in de vitr jaren Tan den verschrikkelijken oo log ook in tranen gezaaid hebben. Verdrul onder den vreemden overweldigcr, wreed mi: hnndeld en uitgeplunderd hobben wij eilaa; onze tranen en ook het bloed onzer edelsf jongens onder do slagen van den vij.tnd zie vlooien : veel hebben wij a fgxien, en in droc. heid en wee hobben wij moeten zaaien. Edocl God weze glorie : want ook in vieugde zulle wij maaien. Ook dea triomf, in de verrijzen: van ons duurbaar Belgenland, mogen w smaken ; en koog ia eere verheveu stoat he gïmarteldo Vaderland bij aile volkeren de wereld. En weidra zal de rrede, als een lachend diigeraad aanbreken. « Vrede op de aarde aa de menschen die van goeden wil zijn », zo hebben de engelen in den blgden Kerstnach gezongen. Deze vrede, dien God alleeai geve kan, en dio boven aile goederen der aard uitsohittort, is het geiuk des herten, de vred der zi&l, die in den Heer en in de deug haar genot zoeken en vinden kan. Oh hoe zoet spreekt aan ons hert, die zalig herinnering- aan vorige tijden, toen wij o Kerstnacht, met vader en moedar de Kerstmi bijwoonden en in zijno kribbe het Kind Jezr in het straleud lioht, tusschen Maria, Joze en de herdsrs van Bethleëm bewonderen e vereeren mochten ! Met welk een innig gelu naderdeo wij tôt de H. Tafel, om die zeiiden menschgewordcn God in ons kir derheri te ontvangen, en ho® vurig baden w ûan roor al dio wij liaf hadden i En t huis, hoe gezellig, in wolke zoete familic v*rgadering waren wij daarna rond den heer VOTaeni»d) ouders en kinders, sa-men verbor don door de aauwste banden der liefde, di uib Gods hert op ons overstroomde [ Ja, di is vrede, de vrede Gods, dien de engele boveo he-t kribbeke des Hcercn oevieip hebben. Ilet is de verkwikkendc vredo die me vmdt in een rein gemood, in het kinderlij innig gsloof aan den Godmensch, die voor on in het naderige staileken wilde geboren woi den om ons op aarde zijne zaligmakend leer te komen verkondigen. In de christ«ne huisgezinnen zal steed die vr»de aller hBrtcn verkwikken. En d bangvî dagen van den oorlog, teen onze zc nan, verre van ons, in do droeviga loopgra ven yan den Yzer voor ons leden en stredoi zwcefde echter de treurigo herinnering aa de afivezigen OTer iedereens gemoed. Oh I onz jong^ens, hoe duuibaar zijn zjj ons geworde m hun verra ballingscbap zelf! En ons an .. erian<il hoo was ons hert geprangd ove z,n toekomstig loti Maar zie, na lijdon kom verblijden, en de vrede wordt verloond aa: de menschen die van goeden wil zijn. En Go zy dank, het is de vrede, dien wij spijt allen tegenspoed on aile pijnlijke verdruls kingen,^ steods gehoopt on verwacht hebbet do vredo dio steunt op het icoht, en onz jongena met lauweren bekroont. Ilet is d vrede, die ons lajid in helderen luister voc aller, oogen scUtteren doet, en 0113 een vSekomst van zcg-cn en geluk, zooals âq er galon ze te Bethleëm bezongeu, in eec heej lijk verschiefc voor onze blikkeu ontvouwoi zal. Giono aan Go . en op de aarde vred fciaji allen die hunnen tranen nu zullen ai (dr-ccgon en hunne ziel in een zalige vei voo.-ing tôt God verheffen mo^faji. Aiui onzo l&zers, dio met ons in dio vie ruir-s ocrlogsjaren geloden hebbea. en hun gt bfyl tôt den. Heer deden sfeij^en, wanscheii w au uit gansclier herte eea zaligen Kerstdag KL feesl weze hun zalig na.j,r ziel en nai licfaaam, aan hen c*i aaa gaheel hun 'nui-gezin; en het weze het eerste van oer -1 ngv. reeks zaligo Kerstdug. n, wier vreô Biicmer i»eer door dea. o«rlog>sg,-:es<!l gestoor Wcrdel , Zalige Kerstdag ! De Legerbeweging n d Bij onze jongens aan den Riju Ww hebben onlangs da slagvelden von der i Yzer bezocbt, waar wij met onze eigena ooger hebben kunnen bestatigen ia welke woesteni; onze jongeas vier jaar laag hebben geleefd en waar wij ons een gedacht hebben kunnei vormen van den heldhaftigen strijd, welk( r onze soldaten er geleverd hebben. Wij heb-^ bon heel diea kalvarieberg bestegen, en zijr naar huis gekeerd het hart vol wee over de L' \'erwoesting van ons arm landeken, doch ool H vol btwondei'ing en genegenheid van onz< 11 heldhaftiga troopen, die met een bewon a derons* oerdigen moed en wliskracht diei: r deiensweerdigen moed en wilskracht dier a eene glorievolla zegebaan, die hen galeid heeli door "het bevrijde Vaderland naar het vijaU' s dèlijk land, waar zij nu de waoht kouder [. aan den Rhijn. n Wij gaan nu onze soldaten vervosgen aar den Ithijn en eenige dagen in hun midder doorbrengen. Onze militaire overheid heeft ons tôt die rais uit^enoodigd on wij zijr 1 gelukkig onze leecrs te kunnen melden dai I onze bijzondare afgeveerdigde morgén, don-" derdag, naar Duitschland zal vertrekken, o;i: s eenigo dagea bij ons belgisch leger ta gaar - doorbrengen. a Alvorens noir den Rhijn door te zetten r zullen da dagbkidschrijvers eenige nrjn bo stoden aan het bezoek van de tartan var Luik, waar zij zullen ontvangen ^vordea doou kolonel Fasti'es, waarna de reis naar Duitsch a land zal voortgozet worden; vrijdag en sater !_ dag heeft het bozoek plaats bij onze troeper , aan den Rhijn. Zooals bij ons bezoek aan de Yzerslag-vel 6 den, zullen onze lezors in ons blad omstandig n versla^' vinden over onzo reis naar den Rhijn tr t- Onze gesneavelâea Op het kerkhof van Elsene liggen reedi t 157 soldaten der Eoadgenooten ijegraven, waartusschen 86 Beigen, 40 Fraaschen, 15 i, Engelschen, 12 Russon, 5 Italianen, 1 Portu- II gees, 1 Amerikaan. Rond het voorloopig mo-e uument liggen 148 grafheuvels. De 9 anderc gesneuvelden rusten in grafkelders. Er lager p ook 4 duitsche soldaten bograven, doch deze zijn ontgraven en zijn te Evore op heb duitset soldatenkerkhof ter aarde besteld. 1 De moeâer âer solâaien n 1 Te Nieuw-Oapelle, volop te midden dei -, Yzerslagvelden, wopn.de het 82jarig moadertje 3 Tack, weduwe, dio meer dan diie jaar i< midden onzer jongens in de vreeseltjlsle he! van het slagveld rond Dixmude geleefd heefl en do soldaten, « hare kinderen », zooels zi 0 zo noemde, verpleegd en verzorgd aeeft gelijl eene moader alleen voor hare kinderen zorger ;t kan. Moedertje Tack heeit haren geo<K<rte !- grond niet verlaten en heeft de vervvo;30ia-; ! gen van haar dorpje, van Dismuda en Ypor. e bijgewoonei. Duizenden gavaren heeft zij kl^tîk n œoedig- getrot3eer<l, alleen bskommerd on •_ « hàre kinderen », dits zij met de teederst< , zorgen omringde wanneer zij gekwetst waren a' die zij mood en betrouwen inspi-ak, met wie ' zij wel en wee deelde. De Koning, de Ivonin gin en prins de Teck hebben haar aan he: ^ front bezocht en de Koning sohonk haa: ' het kruis der Leopoldsorde. Moedertje Tack leefde nu ginder verre verlaten van hare jongens. Op hare beuri heeft zij nu dit oord van vernieling, ellende n en miserie vorlaten, en is te Brussel aange- 0 komen, waar zij « hare kinderen » weergevon t den heeft. 1 e D" Grosse Bertlia „ te Brsissel ® ilet groot manœuverplein van Etterbeei ^ is tegenwoordig Uersohapen in een uitgestrekl ' artilleriepaxk. Heel het plein staat vol buit- e 'gemaakte kanons van aile grootten, kruit- p v.agens en allerhunde oorlogsmaterieel. Zelfs s de zijstratcn der kazerne staan heelemaa. s veisperd mot kanons en mitraljeuzen. Eer f der nieuwste duitsche reuzenkanons, eene Q « Grosse Bertha », waarmede zij Parijs er [ç. Duinkerke bcschoten hebben, is op een zij- a sp<M3r der Etterbcekscha statie, vlak neven; het manœuverplein, gegareerd. Dit «kolos- :7 saal » kanon draagt het merk der Kruppfabriel van Essen-Roer, nevens de keizorlijke wapens ® Het affuit van dit kanon is ongevear 32 - meters lang en de loop van het kanon lî i meters. De doorsnede van den loop is 380 mm ztxxla.t een mensen er zonder stooten of wrin-e gen kan doorkruipen. Op dea loop is de t datiim 8—3—18 geschilderd, datum der fa-a briekatie of der in werkingtreding. Een andei j opechrift vermoldt dat de vertekracht var bot kanon 31 kilewnetcrs S18 meters is. Dii monsterkanon weegt 267 duizond kilos. Ilei I1 spreokt van zelf eiat zulk lninoa volstrekl c niet op wagons kan vervoerd worden. Hel 3 moet per ijzerenweg rollen en moet ruster op 18 paar ijzerenwsgwielen. De houwitsen e van dit kanon mœten aveneeas bij midde. van eenen bijzonderen wagon vervoerd wor s den en om het kanon te kunnen laden, moeter e do houwitsers door windassen in de hoogte getrokkon worden om ze aldus in de gen van het monster te kunnen brsngen. Deze ( «Grosso Bertha» werd door onze soldater r buit gemaakt te Denderleeuw. Het is een var û de twee veurdragende monsters, die Parijs er c Duirikerke gebombardeerd hebben. Hot is ne>g 1 in goeden staat; alleen het achterlaadstul 1 is ervan woggenomen. r t De Viaamscîte Moerea 1 In onze versiagen over da slagvelden var 1 den Yzer hebbeu wij onzo lezers meermaalf s onderlioii'len over de overstrcwmingen van der _ Yzer, welke iioh uitgebreid hebben tôt in de l vlaamsche Moeren, eene uitgestrekte vlakte g bagrepen ia dea kring gevormd door de ge- e meenteu Adinkerke, Veurne, Stoenkerke, Buis-camp, Wulveriugbom, Ilouthem en aldu3 voort- 1 loopendo in Fraa3ch-VIoan.deren. De viaamsohi * il, v-ren waren vroeger oen dxassig njoer^ia l" Ilet is mev dea_ l'zer en <lo grooto vaartoi: '■ vau den West-Vlaa.mschen hoek in verbin- 1 ding bij middel van ontelbare beken en grach- e tea, wateringen en dradineeriiigon, waardooi - do Moei'on konden horschapen wcidon ii - vruchtbare landarijen, doch waardoor de Moo-i-ea ook emder water konden geaot worden, r zooals nu ondor den oorlog het geval ge-weest is. jj Toen wij op onr.8 reis na-ar Yper door d< Moeren gereden z^n, hobbon wij gezien ir welken eibarmalijken staat van verwoestinj 1 en miserie deae stireek rerkeort. Voor dt j-xren 1G00 was dil uitg-estrekt g-abied noj e niet kunneu droog geleigd worden ea wer< ■® dan ook deze streck gevluoht en gesetiuwe d als een poel van verroUing, waaruiL alii besmsttelijke ziekten vooitkwamea. Do 51o,; ren beslaan eeno oppervlakto van 19 vier kante mijlen, waarvan het hoogste punt, Sint-Omaars, waterpas is met dè hooge tij. De waleron kunnen in de stieek maar tweemaal daags afloopen, bq lage tjj langs de sluizen van Kales, Grevelingen, Duinkerken en Nieuw-( poort; en indien die sluizen niet bostonden zou gansch die oppervlakte gronds st-eeds ■ onder water staan bij hooge tij. Langs de Aa, den Yzer en andere kana-leu kunnen de wateren ras en gemakkelijk - afloopen. Deze 19 vierkante mijlen gronds waren vroegor een moeras dat doejr den Water-staat van Veurno reeds in de Xlle eeuw weirl nitgedroogd. Die streek vormt ton hui-digon dage het rijksto godeelte van Ne>ord- : Erankrijk, 't Nauw-van-Kales en West-Ylaan- ■ deren. Tusschen Veurne, Duinkerke en Wijnoxber-gen lagen in 1620 echter nog steeds De Moeren welke oeno oppervlakte vaa vijf uren omvang haidden, en clie te dien tijde ean stinkenden pool vormdea. Het droogleggen der Moex-en werd bewerkt < door eoa belgischen goleerde, met nsme Coe-berger. Wie deze geleerdo man was, zullen wij hier in 't hart vermelden. Oœberger waa een groot schildor, leerling van Mcrten De Voa, een der beste schilders van zijnen tijd; hij werd geboren te Antwer-pen in 1560, en trok na zijn leertijd naaj-Italie, waar hij heal wat prachtige werken op doek bracht, en onder andere oen schil-derij welke de « Marteling van Sint-Sebos-tiaan» voorstelde, en bestemd was om heb al-taar der Antwerpsche Boogschuttersgilde te versieren. Vele werken van den meester wer-| den rond 1794 naar Erankrgk overgebrachj. Ooebei^er leefde nadien eenigen tijd aan het Spaansche Hof, waar hij door Albert en Isabella tôt baron verheven werd. Hij ver-liet weidra het Hof, en kwam terug naar het Vaderland, waar hij echter vaarwel zegdo aan de schilderkunst. Zijue aandacht werd getrokken up de armoedo die onder het volk neerschte tengevolge der gedurigo oorlogen, en welelra richtte hij met tusschenkomst van het Staatsbestuur den eersten, door hein ont-worpen, Berg vaa Barmhartigheid in te Brus-sel, bq 't begin der XVTle eeuw, en bracht ' er vervolgens tôt sband te Antwerpen, Meclie-len, Doornik, Bergen. Valenoijn, Kamerijk, Bmgge, Rijsel, Dowaai, Namen en Kortrijk. Zoo werd dan Goeberger, na een groot schildor te zijn geweest, eon groot menschen-viiend. Hij werd algemeèn opziener benoemd van al de leenbanken in Vla;inderen. Dezo beheerder van leeningabanken, deze beroemde schilder had echter nog andere lioe-! danigheden: hij was ook een bouwmeester wiens werken zeer treffend zijn en getuigen van een echt meesterschap in de bouwkunst. 't Was Coeberger die de plannea maakte voor do heerlijke kerk vaa 't Begijahof te Brus-sel; van den tempel te Scuorpenheuvel, en ma uit Rome zond hij de plannen vtkn do Kar-melieten- en Augustijnenkerken van Brussel. 'l'och was hij nog -\vat andors : een inge-! aieur dio een echt rauzenwerlt uitvoerde, een , v>erk oal voor eeuwig zijn naain beroemd maakte, en dat nu, tijdens dezen oorlog, ; %vaer door de ovarstrex>ming van het Yzerge-biad in de gedato ito koiat van hea die Ooe-! borger's leveu on geschiedenis kennen. En nu komen wo (x,aa 't feit dat ona dit artikel ingof, en dat wij in 't kort willen vertellen. Toen Coeberger terug uit Spanjo naar ■ Vlaanderen kwam, bestond er tusschen Veurne, Wijnoxbergon on Duinkerke een door he-t om- 1 wonende volk zeer geducht moeras, dat hael do streek ten zearste ongezond maakte door de koortsen die het verxveJcte, en bekend stond onder den naam van De Moeren. Dit moeras droogmaken en er vruchtbare landouwen van maken, ziedaar wat Oocberger in het schild voerde; hij gaf over zijne voor-bereidende studiën een schrift uit, en in 1619 kreeg hij do toelating hot werk uib te voeren, waaraan hij in 1620 begon. In 1622 opende Coeberger van dea eeaen kant van het moeras naar den anderen vaar-ten, welke gerugsteund warea door breede ver-voei"wegen. Daarrai werd de grond in even-redigo rechthoekea verdeeld door andere kleine vaarten. Deze rechthoeken, in Vlaanderen bekend als kavels, waren 720 voet lang en 360 breed ; met behulp vaa 20 windmolens, voorzien van vijzen van Archimedas, stortlo men do wateren in het ringkanaal. Tôt de algtmeene verwondering van het toegestroom-de volk werd dit onmeatbaar moeras o^î deze wijza uitgedre>ogd. Zoo schonk Coeberger eeae oppervlakte bouvrgrond aaa Vlaanderen van drieduizend twee honderd en vijftig hektaren, allervruchb-baarsten grond waarop als bij tooverslag hoe-ven en boerderijen oprezen, en die een der rijksto landouwen van West-Ylaanderen is ge-worden. In de uitgedroogde Moeren werd eeae kerk gebouwd, waar rond na luttele jaren het nog ve>or dea oorlog bostaande Moer-1 kerke verrees. Doch, zi® hoe de geschiedenis een eeuwig herbeginnen is: « Op 4 september 1646, na de inname vaa Keartrijk, Veurne en Wijnox-1 beirgen door de Eranschen werd de Spaansche generaal markies van Leyde binnen Duinker-1 ken door den hertog van Enghion bedreigd; hij deed do sluizen openen en liet do wateren dor Noordzeo opnieuw in de Moeren stre>o-men, aldus qp een paar uren het rouzonwerk van Coeberger totaai vernielend. De weinige uren welke tusschen de hooge en de lago tij verloopen, waren voldewnde om een oppervlakte van vijf uren vierkaat in een rxurno zee te veranderen, ea ailes: packteriien, hni-zea, landerijen te vernielen en de bewoners op de vlucht te drijvon of te doen ver-drinken.Het werk werd echter korte jaren nadien hervat en terug in onde gebrucht, doch in 1793 kwamen de Eranschen weer cens het heele reuzenwerk vernielen, gansoh Veurne-Ambacht werd oader water gezet en gedu-rende zeven jaren onvruclitbaar gemaakt. Het was slechts in 1820 dat de Moeren nogmaals droog gelegd \raren, op welk tijdstip men eene kerk bouwde ter plaatse waar de vorigo in 16dl> was vernield geworden. Voor tien oorlog droeg zij als vroeger den naam Moer-kerke.Ooeberger overleed te Brussol op 23 novom-ber 1631 in den ouderdom van 70 jaren, Hij werd begraven in de kapel van O.-ly.-V. vaa . Portiuncula, in de Minderbroederskork, die bij do beschieting van Brussel in 1695 vernield werd. 1 In 1914 lieperi onze vlaamsche Moaren weer ; Oiîder water door de civers troorniugen van 1 het Yzor-Lbied. En weer werden do vrucht»-l biire landouweu van ket Yeurne-Ambaoht ver-> woest en God weet hoe lang het zal durea - | eer deze lusttuin van Vlaanderen weer zal - droog gelegd zijn. De Sransciaen te Coblenz De stad Cobleaz, g^legen op den samen-loop van dein Rijn pn vïm de Moesel, is door het derde amerikaansch leger, 't zij acht afdee-lingea bezet. De amerikanen moeten niet alleen Coblenz bezetten, doch moeten er ook een bruggehoofd op den rechteroever aan-leggea. In dezen sector zullen de amerikaan-sche trospea gehe»l[x:n worden door fransche legerafdeelingen, die qp den rechter Rijn-oover in het stadje Ems zullen garnizoen houdea. Deze fransche troepen zijn met drie transportschepen langs den Rijn uit Mainz en Bingen rertrokken en de bex>ten legden rond den middag aan langs de ontschepingskaai van Coblenz. De tre>epsn stonden op het dek der schepen en zongen uit voile bars t de «Marseillaise». De ontacheping geschiedde in do besta ardo, en da franschen marcheer-dea met wapperende vaandels en schallende klaroenen door do stad. Do moffen vonden het niet pleziarig en hunne lijkbidderstronies ver-naaddea verkropte woede. Slechts eenige nieuwsgierigoa en veel kineleren bevonden zich op da Rijnkaaien. Tusschen de fransche troepen waxen drie bataljons zwarte koloniale troepen. Een. duitscher, waarschijnlijk een ge-demobiliseerd officier, riep in gebroken fransch : « Ziedaar de wilden, die ons de fransche beschaving komx*n leeren ! » Een franschman, die zulks gehoord had, snauwde dea kerel toe. « Vergeet niet <lat deze soldaten op eene bow<snderenaweardige wijza gevochten hebbe», en dat zij betesr beaohaafd zijn dan de duit-schora, die in België en in Frankrijk te werk gegaan aijn als bandieten en moorde-naars. Hoed af, zeg ik u, voor deze soldaten, hoed af ! » En de duitscher haaatte zich zijn groen vouwhoedjo, met eene pluim op langs aehter, van zijn vierkojiton kop te nemen en ele zwarte koloniale ta-oepen te groeten. Op da groote plaats had de scliouwing der " soldaten plaats. Zij defileerden voorbij gesneo-aal Diekmann, opperbevolhebber van het amerikaaHsch leçer; generaal Manain, bevel-voerder over het 10e frânsch legerkorps ; generaal Eenaud, ruiterijbevelhebber en generaal Schuhletr, ovearsbe van do 48o legeraf-deeling'.Na da schouwing trokken de franschen den Rijn over nao-r het stadjo Eras, in de nabg-heid van da vesting Erenbreidstein, waarii\. in 1870, Napoléon III opg'êsloten werd. Boeben voor ons besettïngsleger Onze soldaten in Duitschland vragen lezin-gen. Dit werk zal ter liarte genomen worfen dcor e>eno engelsche dame, Mevr. Winter-bottom, dio er geld on tijd zal aaa besteden. Mevr. Winterbottom is zeer goed gekend In het belgisch loger, vooral in de le divisie. Deze engelsche dame kwam, in 't begin van september 1914, te Antwerpen aan met het « Beîgian Field Hospital », een veldhos-pitaal met een volledig britsch personeel. Zij was daar « chauffeue », ts. t. z. dat zij zelf de n auto voerde, dien zij ter beschikking harer vrienden had gesteld ton dienste van dit menschlievend werk. Zij die 't begin van den oorlog hebben meegeleefd, herinneren zich het « Engelsoh Hospitaal » van de Leopolds-laan, dat zooveel diensten bowees tijdens het beleg vaa ea dea aanval op Antwerpen. Het volgda het veldleger gedurende den aft-ocht op" den Yzer on verliet do stad met al zijne gekwetsten, om zich te Veurne te vestigen, waar het een groot getal jongens ontving tgdens den gekenden octoberslag. Daarna werd het ingericht te Hoogstado — op de groote boan Veurne-Yper — en tôt den 1 januari 1915 was Mevr. Winterbottom daar warkzaam als sekretaris. Van dan af wijdde zij zich meer brjzonder aan een werk, bestemd voor de le divisie. Op eigen kostea stichtte zij eene uitspanningsplaats, waar de soldaten in drie groote tenten kosteloos thee, koffie en chocolade kregen, hunne brieven schreven, dngbladen en tijdschriften, fransche, vlaamsche 01 engelsche boeken lazen, gramo-phooneoncerten bijw<x>aden, damspel, jaquet of schaak speelden. la deze tenten, van binnen met heldere kleuren besohilderd, versierd met bloemen door Mevr. Winterbottom vernieuwd, vonden onze solelaten een echt tehuis. Onnoe>dig de zedelijke en praktiache waarde van dit werk te doen uitschijnen, dat te Elsendamme, Bray-Dunes, Steenkerke, Hou-I hem, Kruisbeek, Clachoire, Loo, Lamper-nisse, Moleahoek ea overal waar de le divisie ging, meekwam ea dat « hulphuizea » bezat bij de artilleriegroepen en in de onderrichts-kampen. Twee cqfers zullen het belang doen blijken van dit werk na 2 1/2 jaren: meer dan 300,000 soldaten hadden er warme op-beurende dranken ontvangen en meer daa 284,000 blaadjes schrijfpapier met evenveel omslagen waren uitgedeeld geworden. Nu wil Mevr. Winterbottom zich wijdea aan een nieuw werk. De soldaten der belgische divisies van het bezettingsleger vinden geen voldoendo ont-spianning. Zij wenschen lezing. Ter plaatse zouden zq duitsche boeken kunnen krijgea, maar ze -willen niet. Zij vragen fransche^ vlaamsche en engelsche boeken. « Ik wil in al do kantonnementen biblio-theken inrichten», ze>gt Mevr. Winterbottom. Dxartoe zijn 15,000 boeken noodig. ltomans en reisverhalen, geschiedkundige, wetenschap-lelijke en sportboeken, verzamelingen gebon-deue tijdschriften en geïllustreerde bladen. ïlk zal de inriehtingskosten dragon van de bibliotheken en van het onderhoud der tenten, die tôt leeszaal zullen dienen. Ik verzoek de vrcuwen, me>eders, zusters, dochters der bsH-gisohe soldaten mij de noodige boeken te ftiilen opsturen, dio ik mij niet aanschîffen kan, zelis indien ieinand mij geldelijk kwam meehelpen. Men zende de gii'ton naar mijn miixtair adres : Z. 145, A. B. C. Ik zal ont-vangst melden van ailes wat mij wordt toe-gezonden. Mag ik ook een oproep doen ;ian de belgische Fers, om het dringend karakter tu doen kennen van der-e-leoszalen voor hot tczeltingsleger en om mijnon oproep te steu-nen bij hare lezers? De toesîand âss Duîtscîîlaîid Wij melden gisteren dat maarschalk Hin-denburg zou van zin »iju een nieuw front aan te leggen achter de onzijdige strook op den rechter Rhijnoever. Wat daarraix waar is, weten wij niet, doch volgens een bericht van de « Daily Mail » zou do duitsche regee-ring een pian van Hindeaburg goedgekeurd hel-Uen, volgens hetwelk deze van zin is een nalionaal legei-, maotxti^er daxx ooxt, in te richten. De hulpdienïton van dit loger zullen niet meer vervuld worden door soldaten, doch door vrouwen. Aile weorlare mannen zouden aus ondex de wapens blijven. De officiers 1 hebben reeds instructies gekregeix, dooh het plan wordt zorgvuldig gelxeinx gehouden. De oorlogschade De vaststelling en ramxng van eM>rlogs-schade zijn maatregelen van dringenden aard. De zoo spoedig mogelijke iasfcelling van de Hovea en RechtbanKCix voor Oorlogsschade is dan ook oamisbaar. Naar luid vaa . het wet-besluit van 23 00-tober 1918, dient er ia de hoofdplaats vaa elk recbtei'lijk arrondissement eene Recht-bank van Ooriogssclxade iagesteld, welke naar de eischen van den dienst uit eene of meer Kamers zal bestoan. Elke Kamer bestaat uit eenen voorzitteu, twee werkelijke en bwee plaatsvervangende assessoren. Het ambt vaa voorzitter wordt waaxgenomea door den voorzitter vaa de ilechtbank voor Oorlogssohade of door eenea oadervoorzitter. Voorzitter en oadervex)rzittcrs vaa de Recht-bruxkea voor Oorlogssohade worden benoemd door den Koniag, voor een termijn vàn drie jaar, onder de werkelijke, plaatsvervangende of eere-rrïagistrateu, de advokaten en adva-katen-pleitbezorgers, welke ingesohrevea zijn op hunne respectievelijke lijst sedert minstens tien jaar, en onder de personen die gedurende hctzeifde tijdverloop rechtswetenschappen in eene hoogeschool gedoceerd hebben. De wei-kelijke plaatsvervangende assessoren worden, voor een termijn van drie jaar, ge-kozen door den eersten voorzitter van het Hof van Beroep van het gebied, of, bij dezes onstentenis, door dea Minister van Justicie, onder de bijzonder bevoegde personen. Bij iedere Rechtbank van Oorlogssohade is er een gxiffier, ten voile 21 jaar oud, bij-gestaaix door een of meer toegevoegde gref-liers, 21 jaar oud, wier aaxxbal wox-dt vast-gesteld volgens de eischen van den dienst. De resceeriiïg duidt bij elli der kamers vaa do Recntbank voor Oorlogssohade, een of rneer Staatskommissarissen aan, bclast met het becordeelen van de aanvragen en met het doen gelden ten overslaan der Recht-bonken van de beslissingen, welke het alge-gemeen belang vergb. In elkeen der pladtsen waar Hoven van Beroep zetelen wordt tgdelijk een Hof voor Oorlogsschade ingasteld, met dezelfde inrioh-ting als de Reclxtbanken voor Oorlogsscliado. De voorzitter van hot Hof en de lianxer-voorzitters moeten dezelfde voorwaarden \'er-eeaigen als de voorzitters van de Reohtbankea voor Oorlogsschade. In elk itof voor Oorlogsschade is er een griffier, dio ten voile 30 jaar oud is, ea welke is bijgestaarx door een of verschji-dene toegevoagde griffiers, ten voile 25 jaar cud, wier aantal door den lioning, na«ir de nocdwendiglieden van den dienst, wordt be-paald. Do toegevoegde griffiers worden door den Koning benoemd voor oen Lermyn vau eirie jaar on kunnen door Hem ofgezet wordea. De personen die verlangea een dèzer func-ties waar te nemen, zijn aanzocht zich te wenden tôt den Minister van Justicie voor wat belreft de kandidaturen voor de plaatsen van voorzitter en ondervoorzitters van de recStbanken, van vewrzitter van het Hof of van kamervoorzitter bij hot Hof. De benoemingen van werkelijke en plaatsvervangende assessorexx bij de lloven on Roekt-bani ( n worden gedaan door den eersten voor-zil van het Hof van Beroep van het gebied. De iffiers en toegevoegde grifi'iors wordea ber. . md door den iioniug op voorstel vaa den Minister van Rechtswezen. De Staatskommissnrissen bij de Hoven en Rechtbanken worden aangeduid door den Minister van Financiën. HIER EN DAAR Koîiinklijii bszcei. — 't 1s in de maaad meert aaastaiinde dat do Koning een be-zeek zal brengen aan de stad Hasselt. Z. M. 7-ii verder een tochtje doen in de provincie Limburg en het kempische kolenbekken gaau bezichtigen. Ce krijgsbavellxebbar vaa Brabaad. — Geaeraal Jan Meisex- heeft dinsdag morgand het bevelvoerdorschap over Braband offioieol ia liaaden genomen. Zijne bureelea zija ia da Congresstraat, te Brussel gevestigd. Ter Hcogeucliool van G eut. — Professar Léo Ex-ederioq is, door dea miaister van Wa-ttvnschappen en Kunsten, bene»md tôt reetor der Hoogeschool vaix Genb. Provincieraad. — Dinsdag aamiddag ver-gaderde de provincieraad van Braband. De voorzitter gaf lezing van een brief van M. den gouverneur Beco, waarin deze zich ver-oatschuldigde de zittiag aiet te kunnen bij-wonen, ter ex'izake van het overlyden, te Gembloers, van zijne dochter, Mad. Cousin. De vexgadering werd daarop geheven als blijk vaa daelnetning van den provincieraad in dea rouw dien den achtbaren gouverneur kouxt te treffen. Koning Musingha. — De Vorst van Ruan da, de àegerkoning Musingha, uit het voox-malig duitsch Atrika, niet wetende hoe de Bondgeaooten te beelankea omdat deze hem en zijnen st/om vaa do « duitsche beschermers !. vcrlost hebben, heeft aaa Z. M. koning Albert een praclitigen olifaatstand gezonden, met verzoek de opbrengst van den verkoop te willen storten ten bate vaa" de belgischi oorlogBweezen. Aan het publick. — Hot Nationaal Ko-miteit herinnort het publiek dat het zich, 111 zake hulpverleening, uitsluitend bezig houdt met zijne eigen wei"ken eu, in -zake bevoorra-ding, met do verdeeling van de levensmiddeleri van de « Commission ior Relief in Belgium >. Voor wat de lovensmiddelen aangaat, vaix al-ders ixxgevoexd, moet het publiek zich won-den tôt don minister van nijverheid en arboici die alleen bij machte is reclxtstreeks of doer beiniddeling van tôt dat doel gestichte iu-richbingen, de réglementaire vergunning tôt invoer t-o verleenen. Voor wat de grondstoffen betreCt voor de nijverheid en voor de maohietien, deze be1-lxooren uitsluitend tôt de be\'oeg:llieid vai den minister vau ekonomische zakon. Waaroni? — Waar-om laat men de groot hooveelhaid kolen, die zoo wat overal geroe<: ligt, niet per spoorwag afsturca ! Waôiro ■ mag de asuizienlijke voorra^d suikor niet be auttigd worden î Waarom wil mea de duisen dea en duizenden zakken ixxla^daeh moel ni . verzeadeixî Waarom houdt. ïnen de gveiizer gesloten ea speelt maix ai«%o troef in de kaaj tea vau zekere opkor^ers, die geen koixkui rentio vreezende, d> prijzen van ailes altij zeer hoog houde^. en zelfs wedex-om beginnei-op te iagen? Ilet) pub^s'ek stelt zich dio vi'agen: en he anlwoftrri dat het geext, is hoogenaamd nie . voorQeelig aaa do vex>antwoordelijke overh j tien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods