Het nieuws van den dag

2353 0
22 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 December. Het nieuws van den dag. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rr1pg1k132/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-en-dertigste iaargang. • Nummer 31 Voorloopig | o centiemen per nummer Brussel, Zondag 22 en Maandag23 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per ldeinè regel.* 1 lr. Tussclien de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 'r- BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELBFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan nu ïGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN t Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 ABONNEMENTEN: Van af 1 Jacuati tôt 31 Maart 1919 5 fr. Het herstel der schade Iedereen weet dat de Duitschers al de schade, die zij aaii eus land aangebracht hebben, zullen moeten vergoeden: het is een allereerste eisch, dien zij moeten inwilligen om vrede te bekomen. Al de verbondene landen zijn daarorer te akkoord, en zoo zal het stellig gebeuren. Onze verslagen vijand, die meende zich met onzen eigendom rijk te kunnen stelen, zal integendeel niet alleenlijk het gestolen goed moeten wedergeven, maar ook nog de gebroken potten betalen. Tusschen hem, die betalen moet, en de belgische burgers die echade geleden hebben, zal natuurlijk onze regeering optreden, eerst om de aangebrachte schade te schatten, en verder om de vergoeding belioorlijk uit te Ideelén. Zij moet bovendien zorgen dat de schadeloosstelling waarop wij recht hebben, zoo haast mogelijlc, en nog voor dat zij wer-kelijk door Duitschland uitgekeerd wordt, in het heropbouwen en herstellen van onze nijverheid en onzen handel kunnen gebruikt worden. De meeste bazen of werklieden kunnen immers geen jaren en jaren wachtenl. maar hebben seffens hun geld noodig om hunne zaken te hernemen en de noodlottige werkeloosheid, die loodzwaar op ons drukt, eenigszins te keer te gaan. Om die driedubbele vraag op te lossen,, staat de regeering oprecht voor eene reuzen-taak. De minister der ekonomische zaken,, M. Jaspai-, heeft al verschillige wetsontwer-pen te dien einde op het bureel der Kamer nedergelegd: het ware goed ze zoo gauw mogelrjk te bespreken en te stemmen, want zii ziin ^UerJrinsrendst. "Aile pofljjpolitiek aient mer van £ant gezeD te woraen. .vermits de allereerste leveusbelangen van België op het spel staan. Wij zullen later, bij, de bespreking der voorstellen van M. Jaspar, hunne bijzonder-heden aan onze lezers uiteendoen, en toonen. hoo ailes ineen zit. Nu reeds is het echter goed eenige algemeene gedachten, die als grondslagen der wetsontwerpen opgevafc wor-den, in het korte voor te leggen. Er is geen kwe3tie van de goederen, die vlakaf gestolen zijn door de Duitschers: dat Idezo moeten wedergegeven worden, spreekt van zelfs ; en de zaak is al geregeld in de overeenkomst die te Spa gesloten is met den vijand. In ons blad van vrijdag, 13 december, hebben -wij de schikkingen medegedeeld, door den eersten minister M. Delacroix ondertee-kend, en volgens dewelke iedereen uitgenoo-Idigd wordt de gestolene goederen, waarvan zij de teruggave eischen, te laten kennen. Ikikumenten, geld en bankbiljétten, roerende weerdon, kunstvoorwerpen, die ontnomen wer-den, mogen, teruggevraagd worden voor den 15 januari, in een brief die postvrij naar de « Belgische Financieafveerdiging der internationale Wapenstilstandscommissie », in de Nationale Bank te Brussel gezonden moet worden. In de nieuwe schikkingen die nu zullen getroffen worden, is er spraak van het vergoeden der stoffelijke schade die de vijand berokkend heeft aan belgische burgers. Vreem-delingen of handelsmaatschappijen die lioofd-zakelijk met vreemd geld of onder vreemd bestuur werken, komen niet in aanmerking ; — en nog veel min al wie mot den vijand samengespannen heeft en als dusdanig ver-oordeeld werd. De stoffelijke schade strekt zich uit op verminkingen, ziekten, krankheden en dood-gevallen, waar de vijand schuld in heeft. Over de vergoeding waar de weduwen,, wee-czn en oorlogsverminkten recht op hebben zal er eene bijzondere wet gestemd worden. Nu echter denkt de regeering er al aan de schade, die uit het staken van aile bedrijf voortgesproten is, te doen vergoeden, en alzoo de noodige gelden te bezorgen aan bazen, bedienden én* werklieden, opdat deze zoo gauw mogelijk liunnen arbeid zouden kunnen her-nemen. Voor het oogenblik is zulks het ge-wichtigste; vrant, zooals wij hooger zegden, de werkeloosheid is de ergste kwaal die ons nu teistert. Juist omdat die werkeloosheid tôt eene nationale ramp zou kunnen ontaarden en het herbloeien van handel en nijverheid voor lange jaron beletten, stelt de minister voor eene bijzondere geldpremie toe te kennen aan al wie zijn vern.cldea eigendom — zijne werkhuizen bij voorbeeld - herstelt of heropbouwt, oon alzoo zijn bedrijf van voor den oorloo- fce hernemen. De vergoeding zal dan ook uitgerekend worden volgens den tegenwoordigen prijs, die veel hooger staat dan in 1914; terwijl iemand aie zijn bedrijf niet zou willen herbeginnen,, slechts recht zou hebben op den prijs der «cen gelqk deze stond den 1 augusti 1914; Of op het oogenblik van den aankoop van den eigendom die door de Duitschers ver-niela werd. verwoeste" en de verbrande stedeni, gelijk te Leuven, Dinant en in de Vlaanderem zijn er veel fondsen of geldweerden « aan den drager » vernie tigd of verbrand: daarvoor ®r in eene bijzondere wet gezorgd worden. bZTL hft^L611 d0 grondstoffen aangaat, de oLb^ °f kooPwareni enz. die of wel d^,M ' ve,rnield beschadigd werden, ^ Wor^t.ook vergoed, voor zooveel het i -U 0m maanden lang de nijverheid "Por 'v,'U 11011(1011 normale tijden. Jk l,IZOr^8re 611 hoo?ere vergoeding- kan rh „n worden voor do vernielde ma- he S t? °P -den buiten' voor het vee> nel mes t, de zaaigranen, den oogst, enz., die b^cliadigd of vernietigd werden, indien do jveraar of do landbouwer ziin bedriif Voortzet. -1 Vit die algemeene trekken der voorgestelde schikkingen kan men al opmaken dat de regeering er einstig op uit is do s'iachtoffers van den oorlog schadoloos te doen stellen, en tevens dat zij door de gelden, die zij op ie groote algemeene schadeloosstelling, welke loor Duitscbland te betalen is, nu al aan :1e belanghebbenden voorschiet, den arbeid >n het heileven der algemeene werkzaaanlieid >evoordeelen en aanmoodigen wil. Zulks geldt r<jor de nijverheid in stad, in de fabrieken în warkbviizen, evenwel als voor den land-bouw op den buiten. En voorzeker, dit is 3ao edol, vaderlandsch doel, waartoe iedereen iet zijne moet aanbrengen. Al.s de algemeene bandel herbeginnen, zal., en bijgevolg als de markten van het buitenland zullen open staan., is het volstrekt noodig dat wij niet te laat komen, en de plaats door andere mededyi-gers laten innemen. Wij zullen onze lezers op de hoogte hou-den van al hetgeen de regeering in dien aard doen zal; nu reeds geven wij hun den raad eene volledige lijst op te maken van al de schade, die zij onder de duitsche be- zetting geleden hebben. « De Legerbeweging Het belaisch leger Volgens het officresl legerberichfc ran 21 december laatst rukken onze ruiterij troepen steeds verder Duitschland in. Onze linietroe-pen volgen de ruiterij op de liielen en moeten zich op dees loogenblik in de stad Crefeld bevinden. Het officieel bericht luidt als volgt: « De le brigade der cavalerie, haren op-marsch voortzottend in de richting der pro-vinciën van den lthijn, heeft den 21 december de grensstreeki Hombourg-Moresnet be-reikt. Geene verandering voor wat de overige eenheden van het 'bezettingsleger betreft. » Te Aken zijn onze soldaten het reeds heele-maal gewoon. De bevolking onderhoudt ei stipt de opgelegde voorschxiften. In hunnen lcruipenden ijver om onze soldaten te groeten, stellen de moffen zich zoo laaghartig en belachelijk aan, dat onze officiers zelf aan feneraal Micnel gevraagd hebben dat hij de epalingen nopens den verplichten groet door de burger3 aan de milita,iren zou intrekken. Het ware voktoende, meenen de officiers, dat, de burgers de eereplaats op de gaan-paden laten aan onze officieren, en zich op eerbiedige wijze jegens hen gedragen. Daar-over hebben zq tôt hiertoe niet te klagenj, want de Duitschers zijn zelfs wat onverdra-gelijk met hunne overdreven vriendelijkheid. Onze krijgsgevangea Wij bebbon over eenige dagen 'gemeld dat het lot onzer krijgsgevangenen in Duitschland zal ter harte getrokken worden door een© bijzondere kommissie, die gclast is mfet te zorgon dat onze jongens zoo spoedig mogelijk naiar huis kunnen keeren. Deze kommissie, die vroeger reeds in den Haver be-stond, is ons in België weergekeerd en heeft haren zetel te Brussel, Kruidtuinlnan, 41. Wij zijn gelukkig vandaag nadere bijzon-derhedetn over de werking der kommissie të kunnen meedeelen. Bijzondere bepalingen In de voorwaarden van den wapenstilstand, welke den 11 november 1918 geteekend werd, komen er verschillendo bepalingen voor die rechtstreeks betrek hebben op onze krijgsgevangenen. •* De gevangenen, die zich. op liet duitsch grondgebied van den linker Bliijnoever bevinden, zullen onmiddellijk door onze bezet-tingstroepem naar het Vaderland gestaurd wor-dem.Voor de gevangenen, die zich dieper in Duitschland bevinden, wordt de kwestie in-gewikkelder. Dsgenen die in het noorden en in het midden van Duitschland verblijven, zullen langs de zoo fcerug keeren. Degenen die in het zuiden -van Duitschland verblijven, moeten per ijzcrenweg over Zwitserland naar hun land weorkeeren. Dit zijn de offioieele bepalingen. De uit-voering ,ervan hebben op vede moeilijkhe-den gestoot. Voor de gevangenen op den linker Kijnoever liep ailes op wieltjes, doch voor hen die diep in Duitschland verblijven is de toe3tand tôt liiertoe niet heel rooskleu-rig geweest. Het treinverkeer was stop gezet en onze jongens doolden rond niet wetende waar naartoe. De bijzondere kommissie heeft nu bepoalt dat die jongens (namelijk uit midden-Duitscli-land, erin begrepen Baden en Wurtemberg) in de haven van Koningsberg, Bremen, Dant-zig, Stettin, Lubbeck en Hanaburg zullen in-gescheept worden ter bestemming van Rotterdam.De gevajagenen uit zuidelijk Duitschland zullen langs Zwitserland vrecrkeeren De kommissie fier bonâgenooten Met het doel den tsrugkeer onzer jouions te bespoedigen heeft de wapenstilstandskom-missie, zetelendo te Spa, de volgende maat-regelen gonom.cn. Er wordt eene intergeal-lieerde kommissie aangesteld, die onmiddel-lijk naar Berlijn zal vertrekken om daar met de duitsche regeering de ooodige maatre-gelen te treffen voor den terugkeer onzer gevangenen. Wanneer wij spreken over onze gevangenen » dan bedœlen wij daarmede de gevangenen der verbondene landen. In de inteageallieerde kommissie is de belgische regeering vertegenwoordigd door M. Victor Yseux, ajgemeen sekretaris van het belgisch middonbureel voor krijgsgevangenen ; majoor Degols van de genie en adjudant Percy. Dezo kommissie zal niet alleen zorgen voor den terugkeer onzer jongens, maiax ook voor hunne voeding en kleeding. Dat is volstrekt noodig, want wij weten in wel-ken erbarmelijken toestand de duitschers onze gevangenen naar huis sturen. Wij hebben te Brussel jongens zien terugkeeren zon-der eten en haast zonder kleederen. In de Isavens _ In elk dea- hoogeç-vermeiae havens zullen er zich onderkommissies bevinden, die bijzon-der golaat zijn onze ge%"angenen daar te ver-welkomen en te ontvangen, en hen te voor-zien van a] het noodige voor de reis over zee. Deze onderkommissies zullen ook zorgen voor de vervulling van aile noodige forrnaliteiten voor de overvaart. In die havens zullen er zich ook belgische en fransche geneesheeren bevinden, die onze jongeina op geneeskundig oogpunb de beste zorgen zullen vers trekken. De overbrengirag De bijzondere scheepvaartdienst voor de kpjgsoeva,ng0nen zal ingericht worden door tien groote schepen van Zweden. Deze schepen zullen onze jongens overbrengen van de duitsche havens naar de zweedsche haven van Kopenhagen. Daar zullen er engelsche en fraïtsch© schepen gereed li^en, aie de gevangenen zullen overbrengen van Ko-penhagen naar de fransche havens van het département Pas-de-Calais. Do belgen zullen ook kunnen ontschepen in de haven van Botterdam. In al deoe cmtscheephavens zullen er zich belgisch© officiers bevinden, die onze soldaten naar het Vaderland zullen vergjezel-len, en de gepaste maatregelen zullen treffen. om de gevangenen van al heb noodige te voorziea. . Bij hun rien terugkeer in het Vaderland zul-len onze soldaten recht ncùjdn op een verloi van eene maaiid. Onze lezers zien dat het lot onzer krijgsgevangenen in goede handen berust. De fa-milieleden der nog in Duitschland verblij-vende soldaten wagen zich wellicht af wanneer ,er een aanvang zal genomen worden met de naar huis zending hunner bloedver-wanten. Het inlichtingsbureel voor krijgsgevangenen deelt ons mede dat meer dan waar-schijnlijk op dees oogenblik reeds het transport der gevangenen begonnen is. Nog een weinig geduld dus, en onze jongens, die zoo lang in baHinfsckap geleden hebben, zullen in hunne haardsleden weergekeerd zijn. De bevoorradmg Wij zeggen hooger dat er voor de bovoor-rading der krijgsgevangenen zal geozrgd worden, zoowel in Duitschland als tijdens de reis en bij de aankomst. Het is eene zeer ingewikkelde kwestie, die echter door de be-voegde kommissie op eene bevredigende wijze is kunnem opgelost worden. Uit Zwitserland en uit Denemarken worden er levensmiddelen naar Duitschland gostuurd, welke daar onder bijzonder toezicht der Bondgenooten aan de krijgsgevangenen uitgedeeld worden. Het zen-aau van paicjt» ra nu geheel afgeschaft, doch Zwitserland heeft op zich genomen onze soldaten der wij ze te bevoorraden, dat zij ten overvloede zullen kunnen voorzien worden van eetwaren en kleeren. Ook de transport-schepen zullen voorraad genoeg aan boord hebben, om onze jongens in al hunne verlan-gens te voldoen. Voor de zieken Ongelukkiglijk bevinden er zich Çusschen de belgische krijgsgevangenen nogal eenige zieken, jongens die ten gevolge van allerlei ontberingen in hunne gezondheid geknakt zijn. Voor deze ongelukkigen i3 er een bijzondere dienst ingerient. Belgische geneesheeren en Rood-Kruisbedienden zullen in de verschil-lende kampen dèze zieken gaan verzorgen. De doktoors zullen oordeelen of hun toestand toelaat dat zij vervoerd worden. Er is natuurlijk geen kwestie deze 60ldaten langs de zee huiswaarts te sturen, want deze lange reis zou te vermoeiend zijn voor die zieken. Daar-om zal het belgisch veldleger, dat nu den linker Bijnoever bezet, drie bijzondere ambu-lancietreinen naar Duitschland sturen, om aidus da zieken rechtstreeks naar huis te brengen. Ket aantal gevangenen Men zal begrijpen dat het werk, door de kommissie aangevat, waarlijk eene reuzentaak is, wanneer men weet dat er aldus uit Duitschland twee miljoan en half krijgsgevangenen moeten bovrijd worden. Inderdaad, er zit-ten in de verscheidene kampen in Duitschland twee en half miljoen krijgsgevangen Belgen, Engelschen, Franschen, Italianen, Bou-meniers en Russen. Het zou dus nog wel eenigen tijd kunnen aanloopen eer al dat volk terug naar huis kan gostuurd worden. Inlichtingen Sedert de revolutie in Duitschland hoogtij viert, zijn dé briefwisselingen tusschen krijgsgevangenen en hunne bloedverwanten opge-schorst. De belanghebbenden kunnen over onze gevangen soldaten in Duitschland inlichtin-gen vragen in het Belgisch middenbureel voor krijgsgevangenen dat ingericht is op de Kruid-tuinlaan, n. 41, te ®russel. Roemrïjke opscïirîIJen De le ien 3e batterijen van den len groep van het le regiment zware artillerie worden toegelaten op de pantserschijven hunner stukken onderscheidenlijk DIKSMUDE en PERVYSE aan te brengen voor de lijdzaam-hoid en de zelfverloochening zonder evenaren waarvan zij blijk gegeven hebben bij de ver-dediging der sectors Diksmude en Pervyse, waar zij met de grootste manmoedigheid het hoofd bodan aan eene in getal eh stelling meerdere artillerie. Aan bet Begerorder Het schadron mitraljeurs der tweede ruite-rijbrigade is aan het lçgerorder vermeld, we-gens een schitterend wapenfeit in november 1918 verricht te Longerbrugge, en in het officieel verslag vermeld als volgt: « Voor het schitterend wapenfeit waarvan deze eenheid den 3n november 1918 blijk gaf, imet verscheidene machinegeweernesten te vermeesteren on stoutmoediglijk ter diepte van verscheidene kilometers een weg te1 slaan in de vijandelijke linies, ten einde de brug van Langerbrugge te beréiken waar het ge-tracht he<eft voot te krijgen in weerwil der vernieling van den overgang en ondanks den hardnekkigsben weerstand des viiands. » Eene Amerikaanscbe gi(t M. en mevrouw Norton, uit de Vereenigde Staten ran Amerika, hebben ter uitdeelmg onder de troepen van ons veldleger 120,000 geschenken laten civerhandigen ; zij bestaan uit pakjes die een stuk zeep, twee kaarsen en feen half pond chocolade bevatten. Scbrikkeîijk ongeSuk te Wiliebroeck Vrijdag moigend is te Wiliebroeck een schrikkelijk ongeluk gebeurd, waardoor drie soldaten en een burger het leven verloreKi hebben. Een zware iastautomobiel van het leger, bemand met zes soldaten en drie burgers, kwam in groote snelheid uit de richting van Puers te Wiliebroeck aangereden. Aan de voorloopige brug over de nieuwe vaart, ter plaatse Klein Wiliebroeck, wilde de auto de brug overrijden, toen het logge gevaarte plots uitgleed op de slijkerige baan en in de vaart stôrtte. Dadelijk werden door de ooggetuigen van het ongeluk en toegesnelde personen de eei> ste reddingsweiken ingericht, doch de slacht-offers konden niet doelmatig ter hulp geko-men worden. Vijf der drenkelingen konden behouden aan wàl gebracht worden, doch de anderen moeten vastgeklemd gelegen hebben onder den zwaren auto. Kort nadieii haal-de men het lijk op van den soldaat A. Mariën, behooieudo tôt de 3e batter veldget t. De andere slachtoffers zijn: Ij. Aerts en Van-dovyvere soldaten, en de burger Van Geel, 17 jaar oud, wonende te Puers. De militaire overheid weid aan3tonds verwittigd. Genie-Uoepen. werden ter plaats gestuurd om de lij-ken der slachtoffers en den automobiel uit de vaart te halen. Dit pijnlijk ongeluk heeft t» Wiliebroeck de grootsbe ontroering ver-wekt). *. Garnizoensverandeiring Het eerste jagers to voet, dat gedurende dertiç jaar lang garnizoen gehouden heeft te IOharleroi, zal na den porlog naar Namen verplaatst worden. De Franscben te Kreuznacb De fransche troepen. hebben de badsUd Kreuznacli, in het linker Rijngebied, bezet. Deze stad was vanaf februari 1917 tôt op het einde van den oorlog de zetel van hst duitsche groot-hoofdkwartier. Ilindenburg en Ludendorff verbleven er in de Imhofvilla, eene Koning' zonder uiteilgke pracht en ook zonder veel innerlijk praalvertoon. Op het eerste verdiep zijn twee aaneenpalende karners, waarvan de eene betrokken we^d door Ilindenburg en de andere door Ludendorff. De bemeubeling ervan is uiterst kaxig : een klein houten bed, waarin de « kolossale. » reus Hindenburg voorzeker niet op zijn gemak moet gelegen hebbeîa; eene fcafel, eenige stoelen e(n zetels. De andere kamers waren betrokken door de stafofficiers, en zijn nog eenvoudiger be-meubeld. De eetzaal der villa gelijkt heeleonaal op de eetkamer van een pensioenliotel Eelne gTOOte plaats met in 't midden eene breede en lange tolel, waarrond de stoelen. gerang-schikt staan. In deze zaal namen Hindenburg en zijn© officiera hunne eetmalen. Deze werden bereîd door den privaten kok van Hindenburg en opgediend door de ordonnancen der officiers. Rond deze tafel zaten dage-lijks een tiental officiers, die er voorwaar lekker smulden. De toegang dezer villa was ten strengste ontzegd aan aile burgers. Zelfs de eigenaar moclxb er slechts eens per week in huis komen, namelijk den zaterdag, om te komen hooren of de gasten geene klachten of ver-langens uit te brengen hadden. Ludendorff was een noeste werker. Hij ar-beidde den heelen avond tôt 2 ure "s nachts, en ten 7 ure 's morgends was hij weeral te been. Hindenburg sliep wat langer dan zijn col-lega, doch werkte meer in den dag. Zijne bureelen waren gevestigd in de Oranjestraat. Verschillende keeren per week kwam de liei-zer Hindenburg bezoeken en telkcn3 hield hij lange palabers met zijnen staf. De villa Imhof i3 tegenwoordig' betrokken door de fransche officiers, die ook de ge-wezen bureelen van het duitsch hoofdkwartier in de Oranjestraat in beslag genomen hebben. Het bureel, waar Hindenburg en Ludendorff samen werkten, is gelegen op het eerste' verdiep. Het was gevormd door twee kamers, waaruit men den middenmuur wegge-broken had. Drie groote tafels, eenige stoelen en zetels waien do bemeubeling1. De muren waren behangen met eenige alledaagsche prenten, die overal te vinden zijn. Novens dit bureel was de rustkamer van Hindenburg, waarvan de bemeubeling bestond uit een canapé, eenige zetels en eene tafell. Op het eersta verdiep bevond zich ook het ontvangst-salon, dat met wat meer pracht bemeubeld was : vergulde kaders in styl Louis XV, spie-gels, tapisseries, salonstoelen. enz. Ludendorff was steeds de laatste en de eerste in de bureelen. Wanneer 's avonds de stafofficiers weg' waren, bleef Ludendorff nog tôt laat in den nacht werken, en 's morgends was hij weer de eerste op post. Ludendorff was een droogï.ak, uiterst stuur en streng voor zijno omgeving. Hij werd dan ook niet geerne ge-zien, terwijl Hindenburg1, zachter en gemoe-delijker van aard, in iedereens gunst stond. Toen het gToot offensief van september 1918 losbrak en de Duitschers op heel het front achteiuit gedonderd werden, verhuisde heb duitsch hoofdkwartier verder het binnen-land in. Nu hebben de Franschen beziti genomeq van de stad. Dnitscbers te Cïiarîercî Elene groep van vijf en twintig duitschers, ingénieurs, statieoversten en spoorwegbedien-den, in het gekend blauw uniform, is te Char-leroi ajangekomen, vergezeld door belgische militairen. Deae duitschers komen hier den staat opmaken van het spoorwegmaterieel, dat zij hier achtergelaten hebben en dat reeds aftelt op de ons te leveren wagons en loko-motieven.De bonger te Aken De Duitschers te Aken klagen de steenen uit den grond dat zij bonger lijden. Tôt hiertoe wordt de bevoorrading nog altijd ge-daan^door de duitsche overheden. De moffen krijgen er te eten : per dag 250 grammen sleclit brood, een samenbaksel van rogge, aaidappelmeel en boonmeel; 500 grammen aardappelen. Verder krijgen zij nog per week: 150 grammen vleesch, doch meer beenen dan vleesch ; 50 grammen « wurst » ; 60 grammen boter, 1 ei, 100 grammen soldatenbeschuiten. Per veertien dagen kunnen zij dan nog bekomen: 300 grammen suiker, 400 grammen siroop, 250 grammen oorlogsoep. Ten s lotte krijgen zij aile maanden een pond mengsel van chicorei en gemalen malt. Wij moeten hierbi) voegen dat deze eet-waren meestentijds niet kunnen uitgedeeld worden, daar er geen voorraad voor handen is. Dan hebben wij het onder den oorlog toch nog een beetje beter gehad. De duitschers zien met groot verlangen, den dag te gemoet, waarop de Bondgenooten in het Rhijnland de bevoorrading zullen in handen nemen. Zij hopen dat Amerika hun wat meer voedingswaren zal sturen, dan zij tôt hiertoe van hunne regeering bekomen hebben. s- De oorlogsiissteliinficn M. de Broqueville, minister van Buiten-Iandsche Zaken, heeft aan Z. M. den Koning het volgende verslag gezonden: « Ruim vier jaar bailingschap van een be-langrijk gedeelte van de bevolking van het Rijk, onder do hooge bescherming van de Regeering, heeft het oprichtcn voor gevolg gehad, buiten 's Lands grenzen, van talrijke oorlogswerken, van gezondheidsinstellingen op. vorrningen welke, naarmate van den terugkeer onzer landgenooten, eeroepen zijn te verdwijnen. Het is van belang dat deze werken en in-riclitingen op stelselmatige wijze en volgens een gezamenlijk plan opgeheven worden. Dit doeleinde zal niet beter kunnen bereikt worden dan door instelling van een Hoog Com-inissariaat van de Regeering, gelast het be-heer van deze inrichtingen voort te zetten en de opheffing ervan te bewerlcstelligen. liet is genecht aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, waarvan de meeste op te heffen inrichtingen afhangen; maar het organisme heeft veerkracht genoeg om zijn diensten uit te breiden tôt al de soort-geliike instellingen welke gedurende den oorlog voor het welzijn van onze in den vreemde gevluohte landgenooten door de Iiegeering ofgericht werden. Deze overwegingen, Sire, brengen er mq toe het bijgaande ontwerp van koninklijk be- sluit aan de goedkeurmg van U we Majesteit te ouderwerpen. » Als gevolg op dit verslag verscheen in het Staatsblad van 21 december, het volgende koninklijk besluit: Er wordt een Hoog Commissariaat van de ' Regeering ingesteld om het beheer en de vereffening van de oorlogswerken, liefdadigc instellingen en gezondheidsvormingen waar te nemen, welke door het Ministerie van Bin-^ tienlândsche Zakeja buiten 's Lands grenzen opgericht werden. De Hoogo Commissaris van de Regeering kan opdracht ontvangen tôt opheffing van de soorlgelrjke werken en instellingen, welke van andere ministerieele departementen afhangen.Onze lezers weten dat M. Paul Berryer staatsminister, gewezen minister van Binnenlandsche Zaken, benoemd is tôt het gewiclitig ambt van Hoog Oommissaris van de Regeering. ✓ DE VOLKERENBOND Het bureel der fi-ansche afdeeling voor den Volkerenbond, onder het voorzitterschap van. M. Léon Bourgeois, is door M. Clemenceau, hoofd der regeering, ontvangen geweest. De voorzitter overhandigde M. Clémenceau ïieti verslag der afdeeling, waarin den wensch uit-gedrukt. wordt dat de Bondgenooten zich on-derling zouden verstaan over de standregels van den Bond der Naties. Tusschen M. Clémenceau en de leden der afveerdiging had er eene gedachtenwisselingi plaats over de rechtsvormen volgens dewelken deze kwestie tusschen de Bondgenooten moefi opgelost worden. M. Clémenceau verklaarde dat het grondbegin van den Volkerenbond' voorzeker moet ingeschreven worden op het programma der voorafgaandelijke vredesonder-handelingen. De toepassing van het grond-beginsel zal natuurlijk veel moeilijkheden op-leveren, doch de Bondgenooten zullen diei moeilijkheden moeten oplossen met een ge-zamentlijk programma erover op te maken. Als begin van werking zal de fransche afdeeling, op verzoek van M. Clemenceau, eene samenwerking op touw zetten met de afdee-lingen der verbondene landen, om samen eea voorprogramma van den Bond der Naties op te stellen, waarop de Bondgenooten zoudeni kunnen steunen om het defenitief programmai op te frouwen. ^ Tan Stadfioize van Brosse! In de lange en benarde bezettingsjaren waren al de feesten en plechtigheden uit het stedelijk paleis tou Brussel gebannen. De Duitschers hadden herhaaldelijk pogingen aan-gewend om met praal en pracht door de Magistraten der hoofdstad ontvangen te worden ; allerlei voorwendsels werden door heu bèproefd, doch zij. leden steeds schipbreuk, tegen het onwrikbaar verzet van de schepe-nen, die, in afwezigheid van onzen moedigen burgemeester, de teugels van het stadsbestuuf in handen hielden. Zooals men weet, waren onlangs, ter eerô van den amerikaanschen minister Hoover grootsche plechtigheden op touw gezet, dia door onvoorziene omstandigheden, niet konden plaats grijpen. Vrijdag avond herrees het kunstjuweell, dat het brusselsch Stadhuis isj uit zijnen dood.-slaap.Eene allerprachtigste ontvangst groep er plaats. wanr^oor niet minder dan 3,000 uifc-noodigingen gezonden waren, 'pamelijk een « raoul » ter eere van de officiers der logera van de Bondgenooten. De lange reeks zalen, schitterend verlicht en keurig met bloemen en planten opgesmuktl, waren, van 9 ure tôt middernacbt, gevuld met duizenden genocdigden, waarvan de ver-solieidenheid van uniformen en de strenge habicten, vermengd waren met de frissche en helkleurige soirée-toiletten van hondeidon damen en juffers, die den glans van het 'feest, door hunne aangename aanwezigheid^ nog verhoogden. Do genoodigden bereikten langs den Leeu-wentra.p,, voor welkein eene groote rood fluwee-len tent opgericht was, den eeretrap, waar de stafdrager der stad en hellebardiers van het stadhuis, in middeleeuwsche kleeder-dracht), als eene eerewacht post gevàt hadden. Aan den inkom der indrukwekkende Go-thieke Zaal werden de genoodigden ontvangen door M. A. Max, burgemeester, bijgestaan door MM. de schepenen Lemormier, Steens, Jacqmain, Ilallet en Pladet, met de voor-komendheid en de gulhartige vriendelijkheid^ die onzen eersten magistraat eigen zijn. Het zou çns te ver leiden moesten wij al de voorname personen vernoomen die de uit-noodiging beantwoord hadden. Wij hebben terloops opgemerkt: Hunne Excellentes markies de Villalobar, gezant va,n Sfanje, on Jonkheer van Vollenhoven. gezant der Nederlanden; .MM. de ministère Delacroix, Masson, Jaspar en Harmignies ; M. de staatsminisLer Carton de Wiart; de belgische generaals Biobuyck, Leclercq en de Selliers do Moranville; de fransche generaal Desgouttes ; M. Beco, gouverneur van Bra-band; M. Ilollevoet, prokureur des Konings. en verscheidene andere hooge rechterlijke magistrateii ; talrijke buigemeesters en sche-[.enen der brusselsche voorsteden; hooge ministerieele ambtenaars ; voormannen onzer groote Nationale Werken, enz. De engelsche, canadeesche en australischr officiers vormden de meerderheid, alhoeweî het fransch officierskorps ook talrijk vertegenwoordigd was. De kort ' gerokte schot-f.cke officiers werden bijzonder opgemerkt. Voorafgegaaa door M. den burgemeesteil. die Mevrouw Lemonnier opleidde, en de schepenen,, bezochten de vreemde bezoekers di verschillende merkweerdige zalen. Het muziek van bet le regiment grenadiers, onaer het bestuur van M. Le Oail, opzienei der militaire muzieken van het Rijk, gaf eei kunstconcert in de Gemeenteraadzaal, terwij in de GoLliieke Zaal een schitterend dansfeesî plaatb had. Ilet gedrang was er evenwel zo groot, dat de dansers de noodige ruinât ■ mis ten. De buffetten stonden gedekt in de Trouv, zaal en in de voorzaal van het Sekretariaal. Ten 10 ure klokslag werd de champagm o.itkurkt; mon dronk aan de liondgenootei. eu aan de .Naties die de wereld van hc duitsche juk verlost hebben, terwijl het mi. zick der grenadiers de verschillende national liederen der Geallieerden sfeelde, en te: slotLe de « Brabançonne ». De vreemde officiers waren verrukt over de: rij^dom en de pracht van de verscliillend zalen van het stadhuis, en evenzeer ove de hartelijke en echt grootsche ontvangs welke hen te beurt vie). Zij zullen er een. blijvende herinnering van bewaren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods