Het nieuws van den dag

631 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 03 April. Het nieuws van den dag. Seen on 20 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w66930q89r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dertîgste Jaargang Nr80 2 centiemen per nummer Brussel, Vrijdag 3 April 19(4 HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementen LtfwSn «Irank. ~8 frank. L,HoDb4. ...» " 11 " wn andere landen van het postirarbond » .20 — BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 telefoon 171 DAGBLAO Gesticht door Jan HTTYGHB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 telefoon 7948 AANKONDIGINGEN : Gîyraaqd» en aangeboden plaatsan. 4« bladz., per tleine regel .. 38 a. la de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. id >s Zondags . , 40 c. voor 2 groote regels. ' lederen regel meer : 30 c. in de week; tdadz., per regel. „ 2 fr. en 3fr. 40 c.'s Zondags. Reçhterlijkeherstell., prregel 2 fr. In het Leger ^ lEris een jong liberaal heexsohap, ,dat in de Jamer den minister van oorlog ondervraagd heeft |el ,jen < .zedelijken en stoffelijkem. toestand van jft ]e<jgr». Als wij van « ondervragen » spreken, is het- eene enkele zegswijze: feitelijk heeft hij den Einister. die — zooals iedereen weet — M. de [roqueville zelf is, beschuldigd van geheel het legei ontxedderen. ,Ér zijn nocli soldaten, noch ka-ions. noch schietvoorraad genoeg ; <er zijn 00k te [einiff officiers, zoo beweerd© de ma.n; en daarbij fern er eene duistere geschiedenis van eenë vrij-Bêtseiaarsloge te berde, waaruit blijken moest dat le adelijke toestand van het leger te wenscherj ht. omdat men er van de ■Vrijmetselaars ver-ieerd is! [Bij het hooren van die wondere ondervragingj boesten de zeldzame volksvertegenwaordigers der sodé en blauwe linkerzijde die tegenwoordig waren, joorzeker zelf van medelijden schokschouderen ! De per de Broqueville, die op het onverwaclits ona «er verdubbeld lieeft, en daarvoor talrijke mil-lenen jaarlijks bij het budjet van oorlog voegt, ferd tôt iedereens diepe verbaaing als een vfjand an het leger afgeschilderd ! Jedereen weet dat hij fcvendien eenige onbekvvame officiers van kant ge-< Itt heeft. diepe — maar broodnoodige — hervor-fcisen in het bestuur van zijn mimsterie heeft doen poeren. en jaar in, jaar uit, liaar aile moge-jfe middelen uitziet om onze soldaten goed af te iehten, verstandig- te doen opleidein, en ze met deuwere en betere wapens uit te rusteai. Sedert bt België bestaat, werd er nog nooit zoove&l voor let leger gedaan als nu ; en na de groote leger-Keningen van augusti laatstleden, herinneren wij fos klaar in de vreemde militaire dagbladen den of tan ons leger gelezen te hebben. Franschen a Duitschers waren het eens om hulde te brengen 2iionze jongens, die in korten tijd machtig vooruit-pan waren. -, Voorzeker kan men met don heer de Broque-lie van gedacht verschillen, en vinden dat wij i(t het alleman soldaat » der nieuw© legerwat àivreesplijken sprong naar het pruisiscli militarism pn hebben. Indien wij er door d© buitenlandj Begevaren er opreclit toe gedwongen waren.' dan lit er mets op te zeggen. en hij had gelijk. Wat men |ter orer die zaak denken moge, iets dat door pnd mag gezegd worden en wiarlijk boven zijn P gaat, is dat il. de Broqueville het leger zou ■ verzwakkan. Het is juisfc het tegenoverge< ;■ dat vvaar is; en het mag wel g&wetsn zijn dat Mister, die een allervurigste voorstaandeir van ite'r is, het « alleman soldaat » aan de katho-« partij opgedrongen heeft. Nog eens gezegd, W wel, indien wij er oprecht niet meer uit •toi; maar hoe durft er dan iemand zijnen mili-Kniever in twijfel trekken? Léven wij misschieif 'le M^rkeerde wereld? 1 thehtigste van al is dat de liberale heer, [ m in schetterende tonen den aanval blaasî » den minister van oorlog, over een jaar de legerwefc uit al zijn© krachten bekampte en "w tegen gestemd heeft. De slimme trek oaizer 'Wn. die sederfc jaren en jaren België op prui-«enleest wilden schoeien, bestond dan in de ver-fooraelijkheid der militaire lasten op de schou-oer katholieken alleen te doen wegen : wat J net hnn schelen, zoo hunne liandolwijz© met ne waorden niet samenhoudt? Nu éditer dat de ;3!tp wet er door is, zijn zij opnieuw woedende ' nsten geworden : zij spreken van niemand, nid niemand meer te ontslaan ; zij zouden razernedienst' van 15 maanden tôt twee jaar a vnkngen, en droomen voorzeker" 00k van '"ijgsvloot: Waar zij de noodige schatten geld ■n Jialen, voegen zij er natuurlijk niet bij ; en v,'In U^zinnigc plannen ooit in de Iîamer f > élu worden, zij zouden er voorzeker zelf « stemmen. afwachting komen zij met loensclie middel-, ®uuster aanmnden en hem den duivel aan-1S ®.en'gste wat zij beoogen. Vader-] „ ',f 611 eerlijke politiek is bij lien van gee.n îhhBii»,aarv0011 moSen zij aan d© socialistischc^ 0ïer le?ers eene broederhand toereiken. keidm11 °ronc'- ^er zaak willen wij niet verder L „j] onze tezers wetén dat M. de Broque-«i tan Zi^fll'(^r6 krijgslasten stellig a.fkeurt, ©n Bdienct vllJ«;svlo0|t noch van tweejarigen soldait het»»!611 W1i" he.e'ft ov«rscbOt van gelijk, ^ o n nu bestaat is oprecht al zwaar ge- ^ eea'"eiî,f^ever verscheidene opmerkingen fcmer s ^ sedert eenigen tijd in ¥ eens .k ® woekeren, en waarvan wij !ten dip 2elfBlel-W ^.taaltje gekregen hsbben : de-fligheid , /U1^ zijQ beginnen er hunne eigen© #P 'an zpU" /" onsc-'luldigen te werpen, in d® "? mac hi' ^ ^e. sc^ieten. Zulke oneerlijk© doe» ^ reeds 'Li°n3 lukken, en hetgeen in dien -? eurd ig, rnoet eens voor goed uit TOolitiek^o^11 ^er Sohoolwet hebben wij ds> ^ea de -iona S i k°ge alzoo hooren uitvallen "t!ir ïoulipt • )!S dwingelandij an den heer mi-PS°lêescîie V 1 ^as vlakaf bespottelijk ! Als onze '"yen Branftl.0 6 berde kwarn, lioorden wij rc maatreo-Pi 611 andere vrrjmetselaars, vragen 1 missionari^= 6n f.mferen genomen worden tegen P° door oonf'1 zooals iedereen weet, in' nen'De ^eknechten ongenadig verdrukt ^Ér' en vr,,viC i? rs wei'den dan voor dwinge-P1 ^ eens » • !'s uitgekreten! Vroeger liad-Verioochpnfi°?au,lsten' 1:110 hun vaderland sedert B,rett beschniri; 8"'->en. onze katholiek© regeering v vatl vaderlandslievend ge-1 ^ 'egerw(.fUk mfc een lil)eraal heerschap, dat f °°rlog vertviit treden aan dèn ministeU Je Seven en w V.au no" geen miîjoenen genoeg 1SiS0^ ingerichtlL iSi^ n°.g niefc °P zi3u te hebbenj Hij zal waarscliijnlijk die oolijke streken afgeleerd hebben van d© roodé volksvijanden, die altijd tegen het kapitaal ©n de bazen donderen, maar zêlf eem schoon kapitaal ver-gaderen en hun eigen werkvolk uitbuiten. Hetgeen onlangs nog te Gent gebeurd is, geeft de proef op de som : het gerecht heeft er daar moeten tusschen-komen.Als de legerkwestie voortaan in de Kamer opge^-worpen 'wordt, zouden de roode en blauwe volksverte-" genwoordigers best zwijgen : zij hebben er het recht niet meer ,toe, en zien in lalles ©ene gelègenliëid' om eene zott© kiesparade te houden. Voor wat den « zedelijken » toestand des legers betreft, ©n d© .. vrijmetselarij, di© zij er het hoog© woord willen zien voeren, daarover heeft de minister liun. sedert laaig bescheid gegeven. Om den zedelijken staat van het leger, dat onder dit opzicht veel te wenschen laat, te verbeteren, is immers de vrijmetselarij onder d© soldaten en onder de officiers verboden ; en wij katholieken, met de overgroote meerderlieid dër ouders die hunne zonen tegen hunnen dank moeten afstaan, wij hopen dat dit verbod streng zal gehan^l-haafd worden. iWij hopen 00k dat onze gezonda en eerlijke jongens in de kazernen beter dan voor-lieen tegen de schurftige scliapen zullen bescliermd •worden; en vermits men ons, aan liooger hand, een koninklijk besluit beloofd heeft om den gees-telijken dienst der aalmoezeniers in. het leger be>-hoorlijk in te richten en om de geweitens-1 vrijheid der soldaten te doen eerbiedigen, hopen wij nog dat die maatregelen niet lang meer zullen tdtblrjven. Zulke daden zijn honderd maal nutti^ |ger dan de ijdele woordkra,merij, di© fwij ia del Kamer bijgewoond hebben. DE SCHOOLWET Het verslag Fléchet Dcfiderdaig voormiddag' werd het verslag der sena-torieele kommissie van Wetenschappen en Ivunsten, ge-last met het Se h oolwetaon twerp, door de Kamer g-oed-gekeurd, te enderzoeken, aan de leden der Hooge Ver-gadering besteld. Men weet dat de verslaggever ervan M. i'iéchet is, bohoorend tôt de liberale linkerzijde van den Senaat, en men kent de omstandigheden waarin deze toi verslaggever aangesteld werd, allioewel de kommissie in meerderlieid uit leden der rechterzijde samengesteld is. Het verslag van M. Flécliet, een half boekdeel, is een samenraapsel van al de onhebbelijkheden', slinksene aan-vallen en moedwillige verdraaiingen, welke men, tijdens de maandenlange bespreking over de Schoolwet in de Kamer door de woordvoerders der oppositie heeft- hooren uitkramen. Het berueht verslag besluit als volgt: « De wet welke tT, heeren senators, lieden wordt voorgelegd — laat ons het bekennen — is door niemand gevraagd geworden, tenzij door de kloosters en door allen degene die. liandel in den katholieken godsdienst driivend, voordeel uit deze wet van tweedracht willen trekken (!"!) Maar noeh hsït volk, noeli de ourgerij heeft haar gcvraagd. Men stelde zich teVredën, omdat mon het, wel moest, met de schoolwetten door de cle-ricale partij in 1884 en in 1905 gemaakt; gij hebt deze wetten volgens uw goeddunken opgesteld, gestemd en afgekcndigd 1 « Wiei, zijn da,n deze vijanden van de openbare rust, wie zijn dan de belgisch geboren burgers, denkend en overwegend, die uwe wet van haat ^eëischt hebben, waarvan de eerste onbetwistbaro en onmiddellijke uitslag zal zijn, verdeeldheid in liet land zaaien, dat bijzonder op dit oogenblik, dezen nieuwen brandstok van tweedracht niet 1100Jig- had : Het is de schooloorlog tusschon de burgers van do verscliillende partijen, die gaat woe-den. scherp, zonder rust noeh genade ! Maar zij zal 00k nog een anderen noodlottigen en betreurensweer-digen uitslag hebben, die u langs aile kanten aange-toond wordt: deze van nieuwe aderlatingen toe te lafen aan de openbare schatkist, waarvan de toestand, heden zoo ellendig( !? !), voorzeker deze nieuwe plunderingen niet noedig heeft, plunderingen verwekt door de clérical® partij ten einde aan de kloosters miîjoenen ten prooi te werpen (!?!), die nog en immer aan de laetenbetaders zullen gevraagd worden. Zijn deze nog Dict genoeg uit^ebuit- en uitgeperst sinds dertig jaar dat zulks duurt'î « Zal men hot zoo ver drijven dat het geld van de belgische lastenbetalers zal gesmeten worden in de zakken van lieden, die alléen bekommerd zijn met de belangeai eener geheime regeering, waarvan het hoofd te Home leeft en aan wien zij blindelings gehoorzamen, vooraleer onze belgische G-rondvyet te eerbiedigen, die, daarbij, reeds door hen afgekeurd en veroordeeld is ( ! ! ?). « Zult gij dat toelaten ! Neeii! beminde kollegas van den Senaat, gij zult de wet niet stemmen, waarvan een onzer achtbaarste en ge&chtste kollegas in voile kommissie heeft kunnen zeggen, zonder dat de minste protestatie opging, da.t zij eene sclia.nde is voor den minister die haar opgevat, en voor de regeering die haar ondersteund heeft, en eene nog grootere schande voor degenen die haar gestemd hebben of zullen stemmen. » * •S * * Wij hebben ernan gehouden het besluit van M. Flé-chet's verslag in zijn geheel en letterlijk meê te deelen, opdat onze lezers een staaltje onder de oogen zouden hebben van den armzaligen prietpraat . die de oud? heeren van de liberale en socialistisohe linkerzijden des Senaats eene week of twee lang op aile toonen gaan uitkramen. De nota der meerderheid De katholieke meerderlieid van de kommissie,- — na-roelijk MM. baron Descamps, markies de Beaufort, Raep-saer. baron Stienon du Pré, Derbaix, baron Mincé du Fontharé en Van Naemen — heeft bij het verslag eene nota gevoegd, waarin liet ontwerp van Schoolwet met veel gezond verstand, kraclitdadig en eerlijk verdedigd wordt. Ziehier het besluit dezer nota:. « De vooruitgang in onze wetgeving door het' tegenwoordig wetsontwerp verwezentlijkt is zoo onbetwistbaar als belangrijk. Het strekt den achtbaren minister van Wetenschappen en K uns ten tôt eer. De partijgeest kan pogen dezen vooruitgang te ontkennen; het geweten van den wetgever moet hém recht laten wedervaren, en het gezond verstand van het belgische volk za-1 hem hulde brtngen. « Het verplichtend onderwijs tôt stand gebracht en in-gericht, do kostelooze schoOl. uitgeroepen, het school-programma toegepast op al de vereischten van het hedendaagsch leven, het lichamelijk welzijn der scho-lieren beter verzekerd, de stoffelijke toestand van het onderwijzend personeel verbeterd. en verstovend^ de financieelo lasten rechtveerdûr verdeeld, de lovale oproep gedaan tôt al de openbare en private krachten die kunnen medehelpen tôt het gi-oot werk der volks-cpvoeding', dat zijn, met eenige andere ondergeschi^te maatregelen, waarop het niet noodig is aan te dringen, zooveel kenschetsende trekken van het ontwerp dat ons onderworpen is. De kommissie van Wetenschappen en Kunsten heeft, met eene meerderheid van 6 stemmen tegen 4, het wetsontwerp aangenomen. Zij heeft de eer den Senaat voor te stellen de Schoolwet goed te keuren. » En dat zal de Senaat met geestdrift doen, ondanks al do lagen en listen, uit- en aanvallen van dweepzucli-tige tegenstrevers die de onverdraagzaamheid zoo verre drijven va-11 den geloovigen huisvader een godsdienstig onderwijs voor zijne- kinderen te willen ontzeggen. HIER EN DAAR In het paleis van Brussel. — Dtonderdag mor-gend, ten 11 1/2 ure, ontving de konîng, in het paleis van Brussel, MM. Stancioff, gezant van Bulgarie te Parijs, en komma-ndant Nicoloff, militaire geattacheerde bij lietzelfde gezantscliap. Beide heeren zijn naar België gekomen om. in -akkoord met de regeering. een bêlgi-schen officier te kiezen die als scheidsreohter moet optreden in het grieksch-bulgaarsch grensgescliil. De koning ontving 00k, in afscheidsgehoor, kolonel Luis V. Lopez, militaire geattacheerde bij het gezant-schap van Chili te Brussel, die door Z. M. vereerd werd met het groot-kruis der Leopoldsorde. Onze vorsten in Luxemburg. — Het voorloopig programma voor het bezoek onzer vorsten in het Groot-Hertogdom Luxemburg, is tusschen het luxemburgsc-h hof, den gemeenteraad van Luxemburg en het belgisch gezantschap aldaar, voorloopig vastgestekl als volgt : De hijzondere trein met koning Albert en koningin Elisabeth zal den 27 april te Luxemburg aankomen tusschen 5 en 6 ure. Het korps vrijwilligers met mu-ziek zal in de statie de eer bewijzen. Op den doortocht van den vorstelijken stoet zal de ordedienst verricht worden door het leger, versterkt door de douaniers en de pompiers van heel het Groot-IIertogdom. De ontvangst heeft plaats in het groot-liertogelijk paleis. en zal ge-volgd zijn van een feëstmaal. Intusschen zullen er volksfeesten plaats grijpen, al de gebouwen zullen ver-lioht worden en een fakkelstoet zal de straten door-trekken en ten 10 ure op de Wapenplaa-ts aankomen. De groothertogelijke familie, onze vorsten en de ge-noodigden zullen het paleis verlaten en naar het ge-meentelijk feestpaleis gaan, waar de koning zal < ont-va.ngen worden door den burgemeestor en den gemeenteraad. Van op het balkon van het paleis zal de koninklijke stoet het feest bijwonen, waarna hii eene wandeling door de stad zal doen. Den dinsdag avond is er in het belgisch gezantscliap ontv&ngst der belgische kolonie; daarna ontbijt door den koning aan de overheden aangeboden. 's Avonds feestmaal in het gToothertogelijk paleis, concert on tweede verlichting der stad. Den woensdag morgend, terugkeer naar Brussel. ■Wapenschoivw. -- Ongeveer 5,000 manschappen znl-len deelnemen aan den wapensohouw, die te Brussel den 8 april zal plaats hebben ter gelegenheid van den ver-jaardag des konings. Men zal te dier gelegenheid voor de eerste maal den nieuwen lielm te aanschouwen krij-gen. Hij zal gedragen worden door 100 manschappen eener kompanie van het 9e linie, met een luitenant en een kommandant. Be Schoolwet. — Zooals men in ons verslag over de Senaatszitting van donderdag zal zien, is het" begin der bespreking over de Schoolwet zeer ongelukkig ge-weest. De zitting, ten 2 ure begonnen, moest eene lialve uur nadien geheven worden daar de vergadering niet in getal was. Op de 71 katholieke senateurs waren er sïechts 57 aanwezig; op enkele uitzonderingen na, liadden de afwez.igen geene geldige reden opgegeven voor hun verzuim. 't fs te hopen dat de les vruchten za-1 dragen en da-t de afwezigen voortaan op post zullen zijn. Na de zitting vergaderde de rechterzijde van den Senaat, onder voorzitterscliap van M. baron de Fa.-vereau. Men besprak de maatregelen die dienen genomen te worden om de stemming der Schoolwet bin-nen een reaelijk tijdbestek te verzekeren. Ook werd er fel aacgedrongen dat heel de rechterzijde in het vervolg zal opkomen, om de dwarsdrijverijen der linkerzijden to belfctten. Eindelijk! — Do kommissie der Kamer die het wetsontwerp op de regeling van den huisarbeid te t nderzoeken liad, heeft woensdag hare werkzaamheden geëindigd en het verslag goedgekeurd. In da-t verslag wordt de stichting vooruitgezet van komiteiten, die den huisarbeid zouden regelen en die zouden samengesteld zijn voor de lielft uit ba.zen en voor de andere helft uic werklieden. Huldo uit den vreeinde. — Het «".Journal de Paris!», een blad da-t er verre vanaf is katholiek te te zijn, wijdt een lofairtikel ' aian onze katho-iieke regeering.' De schrijver van. het artikel, een anti-katholiek, zegt, onder meer: « De behoudsgezinde partij in België, die zich reeds zoovele jaren aan het bewind houdt, komt, door hare grondige kennis van de vereischten der werklieden-bevolking, een nieuw bewijs te geven van de verwezenlijking harer gezonde maatscliappelijke politiek. Een wetsontwerp op de « algemeene veizeki-ring der werkliedenî» komt neergelegd te worden door de "regeering en bestudeerd en gewijzigd door eene kommissie. en zal heel waarscliijnlijk gestemd zijn vôôr het einde van den wetgevenden zittijd. Ik zal mij be-palen met het wetsontwerp te loven zeggende dat het zoo fijn bedacht is als doeltreffend. Ik zal het &f-schetsèn met te zeggen dat het wel het meest demo-kratisch, ontwerp is dat ooit in gelijk welke wetge-vino- voorkwam.1is Na het nieuw wetsontwerp ontleed en "vergeleken te hebben met liet weinige wat er op dat "-ebied in het republiekeinsche Frankrijk gedaan is, besluit de schrijver van het artikel: « Voorwaar, dat kleino land (België), is een groot volk.S» Gerust ma,g men bij die lofspraak voegen: Ja, dat kleine land is een groot volk en heeft eene grooto regeering. Op allé gebied dwingt het wijs beheer onzer regeering de bewondering, de genegenheid en de acli-tino- af°van al de vreemde volkeren. 't Is voldoende 0111° al do leugens en den laster van de kortzichtige politieke tegenstrevers te vergruizen. Oorlogverklaring. — Een belgische socialise zegde, in 1897 op hot rood partijeongres te Stuttgart: « Wij hebben'VOOR ALTIJD den oorlog verklaard aan den ordsdienst; 't kan ons weinig schelen dat men ons oedsdiensthaters heeti- » Zouden, de socialisten ieis te-«en don godsdienst hebben? Bijlange niet! Zij verklaren hem slechts den oorlog, belasteren, beschimpen en be-spc.tten hesa. meer niet I- -, - De aîdeslingen der Kamér. — De trekking vaii do afdeelingen der Kamer, voor de maand april, gaf de meerderheid aan de rechterzijde in zes afdeelingen. De linkerzijde heeft slechts meerderheid in eene afdee-ling: de vijfde. Op het banksken, — Eene drukfout heeft ons doen zeggen da.t M. Strauss als betichte beirokkon is in het procès, ingespannen door de twee katholieke ge-rneenteraadsleden van Antverpen, MM. Vanden Bergh en Bo-ngers. 't Meet zijn: « M. Stroumf». M. Strauss i3 vedstrekt niet in de feiten betrokken. De werkmanswoniug'eïî. — De kommissies van fi-nancies en van nijverheid en arbeid van den Senaat, die het wetsontwerp moeten ondfrzoeken waarbij er eene nationale maatschappij voor goedkoope woningen inge-steld wordt, hebben besloten er verscliillende wijzigin-gen aan te brengen. Onder andere wil men juist de uit-sluiting tepalen die de houders van drankhuizen treft als mogelijke huurders van eene goedkoope woning. M'ietige aardwornien ! Wij moeten het volk fmtchristelijken','», zoo sprak weleer César De Paepe, een der a.fgoden van de socialistisohe partij. De Paepo is al jaren naar het pierenland verhuisd, en nog neb-ben zijne aanhangers en volgelii^gen niet kunnen ver-wezenlijken wat zijn droom en , zijn ideaal was. 't Is waar ook, andere « charelsj"» dan onze roodjes ':ijn voor dat werksken biijven steken ! De Paepo en, do andere ro-ode jan rien meenden waa-racht-ig dat, het- ge-loof uit het lia-rt van ons volk rukken, gelijk staat | met naar het veld te gaan en er eene raap uit te trekken ! Iets wat bij ons volk zoo diep ingeworteld en zoe stevig vastgea-nkerd ligt als liet phristen ge-looif, rukt men er zoo maar niet. uit als men wil. Zotwel als al de slormloopen tegen de Kerk, door de eouwen heen, met kla.uk afbotsten, zoo ook zullen al do pogingen van de nietige roode aardwormen om ons volk to ontchristelijken, deerlijk schipbreuk lijden. De nrijnwerkerspensioenen. — Do bijzondere kommissie der Kamer, die het wetsvoorstel opgemaakt had cp de- mijnwerkerspensioenen, "heeft zich donderdag na-middag bezig geheuden met den gewijzigden tekst-, door den Senaat teruggestuurd. Men nam kennis van da wijziginge-n der Hooge A'ergadering, en oordeelde dat dezs nauwkeurig moeten onderzocht worden. De ko<n. missio besloot dan de cijfers, door M. den minister Hubert in den Senaat voorgelegd, aan een grondig on-derzoek to onderwerpen, daar het vooral die cijfers zijn welke aanleidingi gaven tôt het wijzigen van het wets-vocrstel.A propos l» van ezels! — Als de liberale en de socialistisolie gazetten eens beginnen te zeeveren over godsdienst, over geloofspunten, over kerkelijke plech-fcigheden. dan ziet men de ccren van de schrijvers boven de artikels. uitsteken. Die kerels kennea -van al die za.ken niemenda.lle, maar tocli willen zij den schijn aannemen alsof zij er ten uiterste bevoegd in zijn. Dinsdag -besprak een --socialistisck- bta<U van Charleroi den brand die ontstaan was in de kerk der « Ville Basset». En heel ernstig staat er gedrukt: « Heu vuur was begonnen... aan het Tabernakel van St-Antonias !j>. Neen. zulje, langooren die niet beter kunnen ba-lken, dan dàt, deden veel beter te zwijgen. UIT DEN VREEMDE IJST FRA.JSHCRIJK De belasting op het inkomen. — Woensdag stemdô de Kamer, met eene aanzienlijke meerderheid, verscheidene artikels van het wetsontwerp op de aanvullende belasting op het- inkomen en zulks te midden van kra-chtdadige protesta,ties door het centrum en de rechterzijde. Hevige woordenwisselingen hadden plaats tusschen de rechter en de linkerzijde en liet gelukte den voorzitter slechts eene betrekkelijke kalmte te kunnen herstellen. Het wetsontwerp in zijn geheel werd, in de namiddjag-zitting goedgekeurd met 373 steinïnen tegen 132. Het budjet v,an financies werd vervolgens aangenomen, met 400 stemmen fegen 70. Tijdens de bespreking over de laatste artikels van het budjet van financies verklaarde M. Clémentel, verslaggever der kommissie, dat de regelniatige uitgaven der Bepubliek 5 miljards 105 miljoen 254,000 fr. beloo-ipen. on de regelmiatige caat.vangsten 4 miljards 895 miljoen, 849,000 fr. Het tekort beloopt 210 miljoen; liet zal gedekt worden door 190 miljoen obligaties en door de belasting o-p de roerende weerden. Donderdag werd de belasting op de renten besproken. Het is al belasting wa-t, in Frankrijk, de klok sîaa-tl Woelingen te Parijs. ■— De socialistische repu-blikeinsche partij richtte woensdag avond, te Parijs, een banket in ter eere va.n M. Aristide Biriand. Rond 8 ure kwamen verscheidene lionderden tegenbetoogers, van fluitjes voorzien. naar Montmartre afgezakt en pcogden in de banketzaal te dringen. De policie dreef de beteogers acliteruit, na eene korte veohtpartij. EOne andere menigte betoogers. met twee municipale socialis-listische raadsleden aan 't hoofd poogde eveneens in het lokaal te dringen, doch werd eveneens doojj de policie uiteen gedrevèn. Drie aanhoudingen werdeni gedaan. IN DTJITS CHLA. N Tj Ongeval aan prins Joachim. — De keizerin vaa Duitschland is woensdag namiddag te Cassel aange-komen. In de statie Werd zij door haren zoon, prins, Joachim. verwelkomd. Eenige oogenblikken vroeger over-kwam aan den prins een ongeval dat erge gevolgen had kunnen liebben. De prins begaf zich per dogear naar de statie; het peerd struikelde, viel, doch kon on-middellijk terug rechtstaan. Door iden sohok werd de stafofficier,* die den prins vergezelde, op de straat-steenen geslingerd, tenvijl Zij 11e Keizerlijke Hoogheid, vooruit geslingerd werd en met de voeten aan de voorste bank bleef haperen. De voorbijgangers hielpen den prins uit zijnen moeilijken toestand. Nocli de prins noch de stafofficier werden gekwetst. De keizerlijke trein. — De bijzondere trein waar-mede de Sçeizerin van, Duitschland uit Cassel naar Venetië vertrok, werd woensdag lang weerhouden door een a.utomobielongeluk. De expre.sstrein, die het keizer-lijk konvooi wooruit reed, botste, op korten afstandi van Cassel, op een lautomobiel, waarvan de zes rei-zigers erg gekwetst werden. De lokomotief ontriggelde en de trein kon eerst eene lialve uur later de rois, voortzetten. De keizerin bezocht middelerwijl de ge-kwetsten om hun hare igenegenjheidsvolle deelneming uit te drukken. x IJST ENG-JEZ.A.MD Eene werkstaking van mijnwerkers. — In het graafschap York hebben eenige mijnwerkers dinsdag morgend het werk gestaakt. De staking heeft aanstends eene groote tiitbreiding genomen en "woensdag beliep het getal Vterkstakers reeds 17.0,000. De mijnwerkers eisclien

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van den dag belonging to the category Katholieke pers, published in Brussel from 1885 to 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods